2fï1. J Rede van <5. Petersen '2S> I3e jaargang - No 25 Zaterdag 26 F bruari 1916 Oplaag 6900 exemplaren Âlgemeen Nieuws- en Âdvertentieblad voor de Veenko oniln en omliggende streken, gewijd aan de belangen van Landbouw, M fidel en Nijverheid. DE NOORf'J-OOSTER Eerste bled, OORLOQ. Tôt bel Binate m mM\\b âe pràeiëii m\im .eu Dr* is Éii leregiïd het m Mterteutie-MMe m Dai-, Vat-, WeeMaieu m. (D Y Alla) Warmoesstraat 76-18 le Amstertsm Ingezonden sti^kken. ScSiaakrubriek. m m m ^■a'u^ùtjre^'^tgorj Qerechistiof te Leeuwsrden TWEEDE KAMER. Telegrafische berichten cz <T Verschijnt D i n s d a g-, D o n d e r d a g- en Z a t e r d a g a v o n d Abonnemeutsprijs per 3 maanden 75 cent met en 50 cent zonder Landbouw-Courant Per post: Binnenland respectievelijk 95 en 70 cent Bnitenland f 1.75 UITGAVE VAN DE NAA ALOOZE VENNOOTSCHAP gevestigd te Wildervank Telefoon nunimer 120 RED.-UiTOEvr> H. KNOOP Advertentiën van 15 regels 75 cent, iedere regel meer 15 cent Reclames of Ingezonden Mededeelingen 30 cent per regel Advertentiën uit Groningen of Drenthe van 15 regels 50 cent Iedere regel meer 8 cent Bij regel-abonnement lager Vraag en Aanbod 1—4 regels 10 cent, uitsluifend blj vooruitbetalinj Dît sio.*tsestaat uit 3 tbladeM Df4 g3 Door'deze zet verliest v/it de partij. Pc4 jwas de zet, waarschijnlijk speelde wit op winst. 24 25 f3 - f4 Het opgeven der pion bevvijst dat wit be- jvreesd was voor den aanval der "zwarte g en M. de R. |b pionnen bij analyse za! men zien dat ook Vriendelijk verzoek ik U om onderstaandej andere zetten "niet meer baten b.v. 25 Pd2, in uw blad te willen opnemen. Pd3, 26 Te2, PÎ4, 27 Tf2, Ph3-f- enwitgaat Evenais vorige jaren werden wij j.l. Don- matofde toren is verloren, wanneer 26 Tfl, derdagavond wederom in de gelegenheid gesteld om het zoo gunstig bekende Symplro- nie-orkest, onder leiding van den bekwamen Directeur, den heer Faber te aanhooren. Wat de prestaties der muziek aangaat, daar behoef ik niet over uit te wijden. Aïs tolk der aanwezigen, welke tengevolge van het slechte weer niet zoo talrijk waren opgekomen als andere jaren, meén ik te kunnen zeggen, dat het een avond is geweest van kunstgenot, wat door het luid applaudi- seeren meermalen werd te kennen gegeven. Hiermedc spreek ik dan ook den wensch" uit dat het bestuur van de Societeit Veenlust ons nog eens weer in de gelegenheid zal stellen om voor zulk een geringe entrée, een der- gelijk Volksconcert te willen geven. Een woord van dank zij hier dan ook op zijne plaats aan den Directeur, en de leden van het Veendammer Symphonie-orkest en het bestuur van de Societeit Veenlust, die aile moeite en kosten getroosten om dezen avond zoo goed mogelijlc te doen slagen. Wildervank, 25 Febr. '16. P. R. CorjCspondentie en goede opiossingen zenden aan J. H. Kruit, Stadskanaal te dan Pel en wit is genoodzaakt de kwaliteit te offeren. 25 Td2 gaat niet, daar door Pf3-j-- de kwaliteit verloren gaat. 2 5g5 X 14 26 Pbl tôt d2 Nu Ican paard d2 geschieden, daar na Pd3, 27 Tf3 gespeeld kan worden. 2 6Td8 - g8 dreigt. de f pion op te spelen. 27 Pd2 - fl Pe5 - f34- 28 Tf2 X f3 Dg3 X 29 h3 - h4 Df3 - g4 Wit geeft op. Oplossing der driezet van C. C. W. Mann in het nummer van 12 Febr.: Dc3 b6 b5 f3 Ke4 2 2 2 2 2 enz. 7e partij. Schotseîae partij. Van Jan. tôt Mei 1910 in corresp. gespeeld. Wit H. van Hartingsveld. Zwart J. H. Kruit- 1 e2 - e4 e7 - e5 2 Pgl - f3 Pb8 - c6 3 d2 - d4 e5 X d4 4 Pf3 X d4 Door 4 Lc4 krijgen we het Schotsch gam- biet, wat voor niet zoo sterk wordt gehouden, en vroeger veel gespeeld werd. 4Lf8 - c5 5 Lcl - e3 Dd8 - f6 6 c2 - c3 Pg8 - e7 7 Lfl - e2 d7 - d6 8 0-0 Lc8 - d7 9 Pd4 X c6 Pe7 X c6 10 Le3 X c5 d6 X c5 Wit heeft nu door geschikte afruil zwart een dubbelpion bezorgd, zwart verkrijgt even- wel de open d lijn, wat er wel tegen op- weegt, zooals het vervolg der partij zal doen zien. Dd3-f- enz. Dd4-f enz. Df3-j- enz. Pf4-j- enz. Pd6+ enz. P waarheen ook 2 Pc7+ Goede opiossingen ontvangen van B. W. Siemcn |r. van Zuidbroek, J. Spornheijer, Hoogezan'd, van N. B. en vàn Lenting, Stadskanaal. N. B. Uwe oplossing heb ik als goed aan- genomen ofschoon u als sleutelzet Del aan- gaf. Uit de varianten door u aangegeven iuiilu> i., ;r,n - - - geweest zijrt en later een weinig meer attende. Probleem S. Loijd. 11 12 13 14 15 16 17 18 Het Ddl Pbl f2 Tal Tfl Le2 Lc4 Kgl is '- b3 - a3 f3 - dl - f2 - c4 X e6+ - fl duidelijk dat 0 - Th8 Df6 - Df4 Ld7 Pc6 f7 0 - - e8 f4 - e3+ e6 - e5 X c6 0 18 Td8 Td8 Kb8 19 De5 wegens mat niet dreigde nu Pd3 met kwaliterts- 19 De6 -f opgaat, er winst. 1 8De3 - h6 19 h2 - h3 Dh6 - f4 20 Kfl - gl De beide voorgaande zetten speelde zwart om de witte koningsstelling te verzwakken de verdediging is gewoonlijk het gemakke- lijkst, wanneer de pionnen voor de koning op hunne oorsprohkelijk'e plaats staan. 20 Td8 X dl 21 Db3 X dl Te8 - d8 22 Ddl - c2 g7 - g5 23 b2 - b3 Deze zet geschiedt om het paard naar c4 "te spelen, waarna de partij misschien remise was geworden, doch zwart hield goede aan- valskansen- 23 h7 - h5 24 Pa3 - bl I wtM1=3? 8 van Veendam, -"Kiejwindeweer in 't café „Dc Landbouw" op Vrijdag 25 Fi miari Toen de oorlog Aug. '14 uitbrak, be- sloot men in ons -.rlement den strijd der partijen te lalen rus, b en allen zich te scha- ren om den troon ouï ons land tevrijwaren van den oorlog. Dezn „Godsvrede" is eigen- lijk nooit opgczegc' - ich de daden der re- geering en der part V i wijzen er op, dat de partijstriid weer is bïgopnen. Sprekerwijst op den'strijd, die op 't oogenblik te Apel- doorn gestrèden wo-dt. Spreker betuigt, dat het overboord gooien van den „Godsvrec!t-" niet is uitgegaan van Rechts. Voor de strijd weer wordt opgevat is het goed ons af te vra- 1 hoe is de toestand, hoe staan de zaken. Vervolgens gaat ds. P. na,hoe de tegenw ordige regeering is ge- vormd. He' extra-p. rlementaire kabinetvan Cort v. d. Linden in werkelijkheid geen extra-parlementair abinet, maar een, zete- îendc op het progn n van de coneentratie. Hoe kon Treub in dit ministerie zitting nemen Spreker zegt dat het spoedig dui delijk was, waarom Treub in het kabinet, met' Staatspensioen op 't program kon treden, toen de pensioetirbi- isting van hem kwam. Heel wat vCeren heeft dit kabinet al inoeten laten vallcrX Was rechts niet tôt nu toe van plan gt veest den ,,Godsvrede" te handhaven, dan v iren Pleyte en Bosboom ook reeds géyallen ûj de begrooting. Dit ministerie ne d de spreker eigenlijk T. om ois Imiter1^ a b c d e Wit Ka2, Db6, pion c5 drie stukken. Zwart Ka4, pion b5 twee stukken. Wit begint en zet in drie zetten mat. Zitting van Donderdag 24 Febr. De zaak van den 38-jarigen Harm B., land- en veenarbeider te Musselkanaal, kwam 20 januari voor het hof in behandeling. Hij kwam in beroep tegen een vonnis van de rechtbank te Assen van dert 25 October, waarbij hij voor beleediging van ambtenaren in functie en voor wedersparfnigheid, gepleegd op 11 en 18 September 1915 te Nieuw-Buinen bij verstek was veroordeeld tôt 2 maanden ge- vangenisstraf en welk vonnis op den 15 Nov. d.a.v. was bekrachtigd. In de volgende zitting gelastte het hof, dat alsnog-als getuige zou worden gehoord de heer Beuving, burgemeester der gemeente Borger. Deze werd heden gehoord. 't Bleek, dat het in dezen ging over de vraag, of de ver- balisanten bij hun optreden op genoemde data waren in de rechtmatige uitoefenlng van hun macht. Dat optreden stond in verband metonge- regeldheden naar aanleiding van een staking der arbeiders ter plaatse voor hooger loon. Toen het hoofd der gemeente het noodig achtte tôt krachtig optreden over te gaan, stelde hij een proclamatie op, waarin samen-[ scholingen van drie of meer personen werden jfrekken. wereldbrand te nouenen, heeft spreker allé" respect, maar op wat ze doet betreffende bin- nenlandsche aangelegenheden valt veel op aan te merken. Spreker bespreekt de wenschen der con eentratie naar .'t onderwijs en toetst dit aan de wenschen der christelijke partijen. Hij beweert, dat het biizonder onderwijs nog zeer wordt achtergësteld bij 't openbgar. f 48 wordt per kind uit de openbare kassen aan de O. L. school geschonken en f 19 per kind aan de Bîjz. L. school. De heer Otto, afgevaardigde voor Amster dam III verklaarde dezer dagen voor zijn kiezers, dat men zich met de gelijkstelling van het Bijz. onderwijs met het Openbaar onderwijs moet verzoenen, doch alleen als de goedkeuring van het schooltoezicht op het leerplan wordt toegestaan. Daartoe is rechts nooit te krijgen. Dit zou een overgave zijn van onze be- ginselen. Wel zien, maar niet goedkeuren mag men ons leerplan. De regeering wil gelijkstelling van Openb. en Bijz. onderwijs. Hoe komt dat zoo Daar staat jets naast. Het kiesrecht. Wij willen Het organisch kiesrecht, d.w.z. voor hoofden van huisgezinnen, dat zijn de menschen, die de samenleving beter gevoelen. Verder de menschen die wonen als getrouvv- den, de weduwen, die een zaak drijven. De coneentratie wil algemeen kiesrecht. Dat willen de christelijke partijen niet. Niet dat we bang ziin voor uitbreiding, die heb- ben veeleer de vrijzinnigen te vrezen. Geen vrouwenkiesrecht, omdat wij de vrouw door den man willen laten spreken. Gerust mag er thuis over gesproken worden. Man en vrouw mogen niet naast elkaar staan als kameraden, maar moeten één zijn. Rechts zal bij de Grondwetsherziening zich hebben af te vragen bij de en bloc-stemming, hoe moeten wij stemmen en dan zal rechts om recht te krijgen voor de Christel, school, voor stemmen en algemeen kiesrecht is door links verkregen. Zoo denkt links door geven en nemen zijn doel te bereiken. Spr. haalt de geschiedenis van de verze- keringswetten aan en zegt dat de wetten van Talma klaar zijn gekomen ondanks de obstructie van links van de laagste soort. Maar wat doet men nu van links? Men heeft een voorste! ingediend om ze in te Dit is zeer gevaarlijk. Dit schept Als Treub zijn zin kreeg moet dearbeider meer betalen dan bij Talma, de patroons betalen bij Treub minder, bij Talma meer. Dit moet men goed in zijn oor knoopen. Bij Talma na 70-jarigen leeftijd een recht, bij Treub een gave. Wat hebben we Waar gaan we heen vraagt spreker. De bezwaren voor de pretniebetalingen zouden vanzelf wegvallen door loonstijging. De weduwen krijgen geen rente, de weezen wel. Maar loopt de wet goed, dan is ze immers voor uitbreiding vatbaar. Met de wetten in de hand kan spreker aantoonen, dat ze door Treub zijn verslechterd. Talma had ook deziektewet: Deze wordt bij kringen (districten) geregeld. Talma wil de regeling der uitkeering en premie over- laten aan "de districtsbesturen. Treub wil 70 pet. der loonen geven plus vrij dokter en apotheker. Dit laatste lijkt mooi, maar de premie's moeten er natuurlijk door ver- hoogd worden. Talma wil dit overlaten aan de ziekenfondsen. Verschil betrekke- lijk nihil. De radenwet wil Treub veranderen, zoodat de arbeiders in schijn meer zeggingskracht krijgen. Spreker ziet in Trcubs wetten geen ver- verbetering, alleen verslechtering. Spreker bespreekt nu de belastingwetten en beweert, dat we nu onder dezen' belastingdruk ook zouden gekomen zijn zonder oorlog. De belastingen zijn voor andere doeleinden, de opeenten voor de oorlogsuitgaven. Spreker hekelt het, dat de belasting op oorlogswin- sten zooals in Denemarken, niet reeds lang is ingevoerd. - Treub zegt, de menschen moeten weten, waarvoor ze belasting betalen, het moeten besiemmingsbelastingszijn.jpensioenbelasting, getro'kk'en. De fandboiïwërs zuij'erT é'Cntê'r worden getroffen door verhooging der grond- belasting van f 1.58 per f 1000 waarde op f 4. Hierbij komt de nieuwe inkoinsten-belas- ting. Spr. zegt dat de landbouwers misschien in de laatste jaren te weinig hebben betaald, maar dat ze in 't vervolg zeer waarschijnlijk te zeer zullen worden getroffen, te meer daar de toekomst zich nu juist niet zoo roos- kleurig laat inzien verlaagde prijzen der producten, verhoogde loonen, dure kunst- meststoffen, enz. Ook de vrijdom van belasting naarnieuw aangemaakte gronden houdt op. Ge weet dus, dat er ons in de toekomst nog wat staat te wachten. Genoeg, dunkt spreker, voor u te laten zien, dat de toekomst lang niet rooskleurig is, als we onder deze regeering blijven, en dat we ons wel mogen afvragen, of 't niet beter was geweest, in de lijn van vôôr 1913 door te gaan. De strijd wordt nu weer aan- gebonden dezen zomer, bij de Statenverkie- zingen, want links zal ailes op haren en snaren zetten om het in 't Zuiden te winnen, om de Eerste Kamer om te krijgen, die altijd nog een oog in 't zeil houdt. Rechts zal ook zijn best doen, omdat men inziet dat, als we zoo door gaan, dan wordt onze toekomst bang. Wij zouden zeggen wacht tôt na wederkeering van den vrede met uwevoor- stellen, dan kunnen we zien waar de druk gelegd kan worden. Spreker eindigt met den wensch, dat Ne- derland van den rampzaligen oorlog gespaard mag blijven en een zegenrijke toekomst tege- moet mbge gaan. Ds. DE VRIES vraagt, of het wel goed is, dat men het beginsel van huismanskiesrecht laat varen, om gelijkstelling van Openbaar en Bijz. Onderwijs te krijgen. Ds. PETERSEN antwoordt, dat men niet mee gaat met de kieswet en bij de behande ling èrvan tegen zal stemmen. Maar bij de grondwetherziening zal men vôôrstemmen, omdat dan over ailes te zamen moet gestemd worden. Wij krijgen gelijkstelling en gaan mee met het kiesrechtshoofdstuk, te meer omdat deze nu ook individueel kierecht insluit. De vergadering die door plm. 50 menschen bezocht was, werd door den heer A. v. DE VELDE met gebed geopend en door den spreker met dankzegging gesloten. andere aangelegenheden, welke In aanmer- king komen b) de beoordeeling van de hoe- grootheid van het bedrag der schadeloos- stelling. De spoorweg zal aanvangen op het be- staande station Stadskanaal van denNoord- Ooster Locaal Spoorweg, terwijl verder aan den spoorweg zijn ontworpen de stations Nieuw Bulnen, Eerste Exloërmond, Mussel kanaal—Valthermond, Vetstukkenmond ea Ter Apel, alsmede de stopplaats Ter Apel (Rijksgrens). Van het oorlogsterrein trekt wel het meest de aandacht de strijd, welke aan het West- front om Verdun door de Duitschers met succès wordt gestreden. Ook gisteren zijn zij daar vooruit gekomen. De vraag of deze vesting zelve thans gevaar loopt, is daarmee urgent geworden. Sedert de Duitsche troe- pen zoo zeer zijn gevorderd zal hun het ideaal van Verdun's val wel voor oogen moeten zweven. In Armenië schijnt de over- winningstocht van de Russen weer gestuit, althans van vorderingen hoort men niet meer. Van de overige gevechtsfronten valt weinig nieuws te melden. verboden en de politie werd gelast voorjeen precedent, een voorbeeld. Treub zegt, de uitvoering dier proclaniatie te zorgen. dit wordt me argedwongen, omdat de toe- Overeenkomstig de wettelijke voorschriftempassing van art. 369 zoo onrechtvaardig is. riep de burgemeester nog dien eigen dag;Verander dit dan, excellentie, zeggen wij den raad bijeen deze bekracbtigde de pro- Maar neen Zij willen probeeren premie- ■clamatip, welke vervolgens den voigenden vrij staatspensioen te geven en daarorn moeten !dag, 8 September, werd uitgevaardigd. Talma's wetten van de baan. 1 Den 29sten daaraanvolgende werd ze weer Wat zullen we voor Talma's wetten weer- ingetrokken. f kri jgen Talma heeft invaliditeits-en ouder- uefeiten, waarvoor beklaagde terecht étônd do'msverzekering in één wet. Treub wil ze •jen veroordeeld werd tot2mnd. gevangenis- ïd'.eiden en alleen verzekeren voor invalidi- straf, vielen tusschen genoemde "data. teit. Die beneden 40 jaar invalide wordt De advocaat-generaal bleef na deze ver-krijgt meer dan op lateren leeftijd. 't Gaat klaring van den getuige persisteeren bij zijn ierug tôt i 100 tôt 70 jaar, de;; moet de requisitoir van 20 fanuari, toen beyest'igininvalide - h v- .'ne-en bij 't gferv.-; n.'ebestuuf van het vonnis - der rechtbank werd gevraagd. om ouderdon .rente, waar aangetoond moet Uitspraak"over acht dagen. worden, dat men behoeftig is Spoorweg Stadskanaa 1T e r A p e I—D uitsche grens. Ingediend is een onteigeningswetje voor een spoorweg van Stadskanaal over Ter Apel naar de Duitsche grens. Bij die tervisielegging zijn bezwaren inge braent door A. en H. Weits, D. BUgel en 19 anderen en de firma Landweer en Somcr, allen te Stadskanaal. Deze bezwaren, welke niet gericht zijn tegen het algemeen nut der onteigening, kunnen worden ondergebracht in de gebruik'elijke rubrieken waardever- mindering van gronden, verbreking van ge- meenschap te water, schade in het bedrijf of Duitsch rapport BERLIJN, 25 Febr. Officiëel. Groot hoofdkwartier. Westelijk Oorlpgstooneel. De gisteren reeds gemelde successen op ^j^g^^er Maas -oeveit werden in verschit- sterkte dorpen Champneuville aan de Maas, Coteleftes, Marmont, Beaumont, Chambrettes en Ornes werden genomen. Bovendien wer den aile vijandelijke stellingen tôt aan den Louvenont-rug bestormd. Opnieuw zijn de bloedige verliezen van den vijand buitenge- woon zwaar. De onze waren te dragen. Het aantal gevangenen steeg met meer aan 7000 tôt over 10.000. Omtrent den buit aan materiaal kunnen nog geen opgaven worden gedaan. Van de overige fronten geen nieuws. Engelsch rapport. LONDEN, 25 Febr. Het Britsch hoofdkwartier Gisteren voer- den onze vliegtuigen een goed geslaagde raid uit tegen het vijandelijk vliegkamp blj Rijssel. Aile machines keerden ongedeerd terug. Vandaag liet de vijand bij Fricourt een inijn ontploffen, zonder schade aan te rich- ten. Onze artillerie was actief tegen de vijandelijke loopgraven bij Yperen, bij het kanaal van Kempen en ten Oosten van Bousinghe. Gevolgen van de Zeppelin raid. LONDEN, 25 Febr. Het resultaat van de luchtraid yçn 31 Ja nuari is dat 184 mannen, vrouwen en kln- deren, zijn gedood of gewond. Totaal zijn 393 bommen geworpen. Fransch rapport PARIJS, 25 Febr. Communiqué. In Argonne beschoten de Franschen opnieuw de Duitsche werken in de streek van het bosch Cheppuy, Oostelijk van Vauguois. Het kanonvuur" werd met minder heftigheid voortgezet in de streek Noordelijk Verdun. De Duitschers deden In den nacht geen enkelen aanval op de Fransche stellingen. Wij bezetten de verdedlgingslinie, die wij hebben aangelegd achter Beaumont op de hoogte Oostelijk van Chant Neuville en Zuidelijk van Aines. Afwisseiende activiteit der artillerie tus schen Maloncourt en den linker Maasoever. Oostenrijksch communiqué. WEENEN, 25 Febr. Russisch oorlogstooneel. Hier en daar artillerie-gevechten. Italiaansch oorlogstooneel. Niets nieuws. Z.O. oorlogstooneel. Onze troepen in Albanie dreven gisteren de den worigen dag ten O. en ten Z.O. van Durazzo geslagen Italianen terug tôt op den landtong ten Westen van het Duro-etrand- meer. De havenwerken van Durazzo liggen binnen het vuur onzer kanonnen. Deinsche- ping van manschappen en oorlogsmateiiaal werd met succès gestoord. Het optreden van eenige Italiaansche oorlogsschepen was zonder i'nvloed op den gang der gebeurte- nissen. Wij namen in deze gevechten tôt nu toe 11 Itaiiaansche officieren en meer dan 700 man gevangen en maakten 5 kanonnen en K mscbirfegeweçr buit. DE NOORD ?3 12e W& /mai. wn t!trrgr-c T i Ul" Ul!

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1916 | | pagina 1