,nr„TO^e" "ogeens,gà?& Binnenland. Gemengde Berichter Laatste berichten. Âd.v©jfte?îti8iî, Burgerlijke stand BERLIJN, 26 Febf. (Offficieel.) De ipantservestisig Donan- sîioftt, de Noord«Oostell^îie hoeksteen vati de permanente hoofdverdedigingwerken van de vestlng Verdun, 1s door h et 24e Srandenbufgsche régi» ment infanterie stormender- 9iand genomen en vast in ons béait. De tram, die gisteravond pl.m. 7 uur'Zuidbarge zitten âfîe' treinen, die na 5 uur hier moest arriveeren, kwam belangrijk te van Coevorden vertrokken. muurvast. Assis-j \yjï laat doordien het rijtuig, waarvoor 3 paarden tentie van aile stations is ingeroepen. Debouwers op&~de gespannen waren, bij Pofs tolhek uit treinen, zoowel reizigers- als goederen- de rails iiep. De passagiers kregen een treinen, komen met twee drie uur vertra- iinken schok en botsten tegen elkaar, ge-'ging aan. ukkig zonder uiten brak. zich erg te bezeeren. Een der AMSTERDAM, 25 Febr. S c h r 6 d e r veroordeeld. Het 0. M. bij de Ainsterdamsche rechtbank eischte heden tegen den heer Schroder f 100 boete subs 20 dagen hechtenis wegens be-jongeluk plaats. De 17-jarige arbeider Veld- ieediging van minister Posthuma in een arti- j huis van Foxham had het ongeluk tevallen UITHUIZERMEEDEN, 24 Febr. Dé collecte voor den Watersnood heettin onze gemeente opgebracht de som van f 3525.40, waarvan bij de landbouwers is gecollecteerd f 2841.50 en bij de overige burgerij f 683.90, terwijl reeds door de afd. van Landbouw en Nijverheid f 1000 uit de kas was gegeven. HOOGEZAND, 25 Febr. Hedenmiddag had aan de scheepswerf van de firma E. I. Smit en Zoon alhier een kel over het melkschandaal in de Telegraaf van 13 Nov. 1.1. Het O. M. bij de Amsterdamsche recht bank heeft tegen den heer E. Polak, ter zake van beleediging van minister Posthuma f 300 boete, subsidiair 60 dagen hechtenis geëischt. 2e EXLOËRMOND, 24 Febr. In 't hôtel Eggens vergaderde hedenavond 4e begrafenisverceniging. Aan de orde was het puni aansluiting van de inwoners uit den len Exloermond. Een tweetal afgevaardigden waren aanwezig, die mededeelden, dat er 42 leden waren ioegetreden, die gezamenlijk 110 aandeelen 5 gulden hadden genomen. Besloten werd tôt aansluiting. Nada't de voorz. den wenseh had uitgesproken dat deze uitbreiding van iedental de financieele positie van de ver- eeniging sterker "zal maken, niet alleen voor het oogenblik, maar ook in de toekomst, «loot hij de vergadering. 2e EKSLOERMOND, 24 Febr. Toen de arbeider A. B. Maandag-morgen zijne gewone veldwerkzaamheden wederom wilde hervatten, kwam hij tôt de ontdekking, dat zijn kruikar en planken verdwenen waren. Bij nader onderzoek bleek dat door een tôt nog toe onbekende al deze voorwerpen op een hoopje turf zijn geplaatst en dit ailes is in brand gestoken. De kruikar is totaal verbrand, terwijl van de planken wat on- bruikbare einden overbleven. Ook is ge- tracht meer turf te doen verbranden, hetgeen niet is gelukt. 't 1s te wenschen dat de bedrijver van deze lage daad wordt ontdekt en een welverdiende straf zijn loon wordt. EXLO, 25 Febr. 0 e m eenteraadsverkiezing. Bij de heden gehouden stemming voor een lid van den raad was de uitsiag als volgt: BRAAM 263 HANEBERG 116 MEIJER 217 GROOTMAN 183 Er moet dus een herstemming plaats hebben tusschen de heeren BRAAM en MEIJER. ANNEN, 24 Febr. Gisteravond werd in 't hôtel de Jonge de jaarlijksche ledenvecgadering eehnudea. van de cooperatieve Boerenleenbank. De Voorzitter van den Raad van toezieht, de heer J. H. H. Rbmelingh, opent de ver gadering, waarna de secretaris de notulen van het verhandelde ter vorige vergadering voorleest, welke onveranderd worden vast gesteld. De voorzitter doet de volgende mededeelingcn. De inlagen der spaarbank bedroegen op 1 Jan. j.l. f 13093,70; aan voorschotten stond onder de leden uit f 1725 Het tegoed bij de Centrale Raiffaisenbank te Utrecht bedroeg f 9819.92. In de spaar- bankboekjes werd f 209.825 aan rente bij- geschreven, aan de Centrale bank te Utrecht werd f 5.86 aan rente betaald. Ontvangen van de voorschotten het bedrag van f 460, aan rente f 113,635. Tôt bestuurslrd werd na gehouden stem ming en herstemming benoemd de heer R. Staal te Anloo, in de plaats van den heer Jan Dijkema te Annen, die periodiek moest aftreden. Tôt lid van den raad van toezieht werd herkozen den heer J. H. H. Rômelingh. Toi afgevaardigde naar de aigemeene ver gadering te Utrecht werd benoemd de heer A. G. tfrOller te Schipborg. Het salaris van den Kassier werd voor 1916 vastgesteld op t 100,— en een gratificatie van f 50,00 indien de kas het toelaat. Het règlement van orde wordt gewijzigd als volgt Art. 4. De bank zal in 't gelreel mogen opnemen aan deposilo's en spaargelden f 60000.— en van de Cen trale bank f 60000—, Art. 5. Aan land- bouwvereenlgingen en stoomzuivelfabrieken mag met toestemming der alg. verg. boyen f 50000,— worden ter leen verstrekt. Art. 11. De rentevoet voor inlagen wordt vast gesteld ôp 4 pet. en in loopende rekening eveneens. Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering door den Voorzitter gesioten. MUSSELKANAAL, 25 Febr. Ten huize van den heer H. Schot alhier werd wederom een vergadering gehouden van afgevaardigden van verschillende land- bouwvereenlgingen en werd besloten in 1916 weer een wedstrijd van aardappelrooi ma chines te organlseeren. Het vorige bestuur werd verkozen, n.f. de heeren J. Spreen, voorz., J. H. J. Prummel, secr., G. B. Meijer, penningm., alsmede de heeren J. Moesker, en E. Vos, Drouwenermond: Aan de vereenigingen, die vorige jaren bijdragen hebben toegezegd, zal ook nu weer om steim worden gevraagd, om nainkomen van inteekenlijsten weer te vergaderen en alsdaji een jury te benoemen en de zaken verder te regelen. Naar inen verneemt is door den rijks- veldw. v.d. Molen alhier proc.verb. opgemaakt tegen den brilienkoopman Douwe de B., wegens het verkoopen van brillen op den op een plaat ijzer. Hij bleef bewusteloos liggen. De dokter constateerde een lichte hersenschudding. Per rijtuig werd de jongen naar huis vervoerd. Zijn toestand is thans vrij goed. ZU1DBROEK, 25 Febr. In de reeds j.l. Zaterdag gehouden raads- vergadering werd besloten, voor H. Blik te Uiterburen een huis aan te koopen en dit tôt veldwachterswoning te bestemmen. De gemeentesecretaris zag zijn salaris op f 1200 gebracht, terwijl de salaris-regeling voor het onderwijzend personeel mede werd herzien. ALTEVEER, 25 Febr. Door den sneeuwstorm is hier in het ver- keer veel vertraging ontstaan. Hedenmorgen lag de sneeuw hier en daar ruim een meter lioog. Een auto van den heer Drent, van Oudepekela, geraakte in de sneeuw vast en moest worden uitgegraven, zoodat de verdere reis moest worden opgegeven. In plaats van den brievenbesteller op de fiets zagen we van morgen de fiets op den besteller, ook de sneeuw speelde hem parten. OUDE-PEKELA, 26 Febr. In de raadsvergadering van 10 December j.l. kwam in een schrijven van den heer f. j. Koerts, waarin hij als lid van den raad bedankte. Een der raadsleden, de heer Zuidhof, vroeg toen van B. en W. een onderzoek naar een levering van hout, die door den heer Koerts aan de gemeente zou zijn gedaan en tevens of er geen termen aanwezig waren, om den heer Koerts als lid van den raad te schorsen. In 1917 behoorde de heer Koerts anders af te treden. In de gisterenavond gehouden raadsverga dering werd behandeld het voorstel om den heer Koerts (wegens verboden levering aan de gemeente) als lid van den raad te schor sen. Dit voorstel werd aangenomen. OUDE-PEKELA, 24 Febr. Gisterenavond werd door de rederijkers- kamer „Vondel" in 't hôtel Dijkinga ten tooneele gevoerd: 1. Mijnheer de Senator, blijspel in 3 bedr. naar het Duitsch van F. v. Schonthan en G., Kadelburg. 2. Het huiselijk von Moser. Was de opkomst tengevolge van het slechte weer niet zeer groot, de opvoering was voor de jeugdige Kamer een waar succès. Op waarlijk meesterlijke wijze werden beide stuk- ken gegeven. De heer R. Jansen huldigde de kamer voor haar mooi spel, een huldc die zeer verdiend was. STADSKANAAL, 25 Febr. Gisteren bleven, door den hevigen sneeuw storm, op het traject'Stadskanaal H.S.—Coe vorden, twee treinen in de sneeuw steken. Een goederentrein die om vier uur van Coe vorden vertrekt, kreeg daardoor groote ver traging, terwijl de- pfcwonentrein die hier om 8.58 moet aaiikomen, ruim elf uur 's avonds arriveerde. Tusschen Emmen en Zuidbarge heeft deze trein ongeveer twee uur in de sneeuw gezeten, zonder voor- of achteruit te kunnen komen. Met behulp van treinper- soneel en assistentie der reizigers werd de opruiming der sneeuw aangevangen en later niet behulp van wegwkers de weg vrij ge- maaki. (N. V Ci) K1ELWINDBVEER, 25 Febr. De heeren F. Weiresen P. Venema alhier zijn aangesteld als surnunierair bij de Staafs- spoorwegen met als sfandplaats Appingedam en Sauwerd. VEENDAM, 25 Febr. Naar wij uit de btïff bron vernemen, ligt het in de bedoeîing .van Directie en Com- iwissarissen van het Noôvd-Nederl. Landbouw- crediet te Veendam, bimienkort een bijkantoor te openen te Stadskanaal, en om in verband daarmede, nog een b^erkt aantal aandeelen uit te geven. G r o n. compost. Op de j.l. Woensdag te Veendam gehou den veiling van 10 vrachten varieeïaen de prijzen van f 48.50 trtf f 50 per 10 last. Op de Donderdagx te Terapel gehouden veiling was de prijs f'45 per 10 last. WILDERVANK, 26 Febr. Met ingang van 1 Maart is den heer G- Bekkering op zijn verzoek eervol ontslag verieend als opzichter van weg en iVerken, bij de Maatschappij Oost—Groningen. Uitvoer aardappels. Van welingelichte zifde vernamen we, Hat vanaf heden de uitvoer is opengesteld voor 1000 wagons aardappqjen, in hoofdzaak be- stemd voor België. Deze aardappels moeten door de exporteurs uitsluitend worden aan- geboden aan het comité Fleskens, gevestigd te den Haag en is daarvoor een minimum- verkoopprijs vastgesteld. Aan efken expor teur wordt toegestaan tôt een maximum van 20 wagons uit te voeren. De volgende week, vermoedelijk Woensdag, konit er vrije uitvoer van 'n bepaald kwan- turn naar aile landen. Aan den uitvoer mogen alleen de erkende exporteurs deelnemen, echter sleehts tegen consent. De kosten van heLconsent zullen per èr ook consenten voWoOOÔ K.G. en groolere kwantums aardappelen beschikbaar zulien zijn. WILDERVANK, 26 Febr. vestigen de aandacht van de land- op de publicatie van de burge- meesters van Veendam en Wildervank, over het verstrekken van regeeringsmais voor de afgeleverde rogge. Oorspronkelijk bestond de meening, dat alieen regeeringsmais betrokken kon worden door hen, die aan s/6 gedeelte van den voorraad rogge niet voldoende veevoeder overhielden. Het blijkt thans echter zoo meenden we althans uit de publicatie te moeten opmaken dat ook zij, die meer rogge afleverden dan 8/6 van hun voorraad, daarvoor mais in ruil kunnen ontvangen. De bestellingen "moeten geschieden vôôr Maan- dagmorgen e.k. 11 uur. Door de aardappelmeelfabrikauten is pl.m. f 13000 ter beschikking van jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn te Veendam, als voorz. der vereeniging dier fabrikanten, gesteld, ten einde dit bedrag aan de Watersnoodcom- missie te kunnen afdragen. De commiezen te Emmen hebben aan de grens een schip met 9000 pond spek aangehouden afkomstig van Groningen. Rubber-smokkelarij. Reuter seint uit Londen, dat 1265 pa- ketten ruwe rubber uit de briefpostzakken aan boord van het stoomschip Hollandia en 1390 uit die van het stoomschip Gelria op haar laatste thuisreis zijn gehaald. De beide stoomschepen, van Buenos Ayres naar Amsterdam onderweg, zijn het eigen- dom van de Kon. Holl. stoomboot maat schappij. Watersnood. Ingekomen giften, ten behoeve van de slachtoffers van den Watersnood, bij het Agentschap van de Nederlandsche Bank te Groningen. Van mevr. V. f 22, van R. P. D. te U., inz. Gron. Landbouwbond, f 200, van B. S. C. 50, van A. C. f 50, van mevr. C. L. N.B. f 100, van J. N. f 25, van de Landb. Vereen. Langewold, inz. Gron. Landbouwbond te Grootegast en Sebaldeburen, f 353.50. Totaal 800.50. Te zamen met de vorige opgâven f 95509.365. Het dienst&e f est. De Rotterdamsche rechtbank heeft gister- middag uitspraak gedaan in de zaak van mej. A. van der Vlies, publiciste te Schie- dam, en van de heeren J. P. Honnef, ontsla- gen schrijver ter gemeente-secretarie te Rot terdam, en J. Raas, électricien te Alblasser- dani, die terecht hebben gestaan wegens op- ruiïng door het teekenen van het manifest der dienstweigeraars. De rechtbank veroordeelde ieder bunner tôt f 20 boete subs. 10 dagen hechtenis. De eisch was tegen ieder een maand ge- vangenisstraf. Naar men verneemt, zal mei. van der Vlies de boete niet betalen, doch de 10 dagen hechtenis ondergaan. thans gsdetineerd te Winschoten wordt be- schuldigd dat hij te Sappemeer den 15 Dec. j.l. vier borstrokken en twee heniden, toe- behoorende aan Harm Timmer heeft wegge» nomen met het oogmerk van wederrechte» lijke toeeigening; Eisch 4 mnd. gev.straf. Hiltje van der Gr. 25 j., schippersknecbi te Oudepekela, thans gedetineerd te Win schoten heeft volgens de dagvaarding 1. in den nacht van 21 op 22 Jan. j.l. een aantal zakken, toebehoorende aan Hendrik Kuiper, weggenomen en zich toegeëigend 2. in den nacht van 24 op 25 Jan j.l. een aantal zak ken, toebehoorende aan Hendrik Jansfng en een aantal i|zeren staven, toebehoorende aan den heer G. B. Drenth weggenomen en in den daarop volgenden nacht nog een partij ijzer eveneens aan genoemden heer Drenth toebehoorende, ailes met het oogmerk zich deze voorwerpen wederrechtelijk toe te eigenen. Eisch 6 mnd. gev.straf. Veroordeeld: Egbert K. 45 j., zonder beroep te Win. schoten, wegens valschheid gepieegd in authentieke acfen en verduistering tôt 9 mnd. gev.straf na aftr. van voorl. hecht. Van het misdrijf verduistering werd de beklaagde vrijgesproken. Siefko Jans B. 26 j., vroeger letterzetter, thans zonder beroep te Groningen, wegens oplichting, toi 3 w. gev.straf. Hilbrand de W. 27 j., arbeider te Finster- wolde, wegens bedreiging met den dood én wederspannigheid tegen de politie tôt 6 w. gev.straf. Derk B. 33 j., arbeider te Oudepekela, wegens diefstal van een vrouwen borstrok tôt 14 dagen gev.straf. g e r a a r s m a n i- zal moeten gaan bedelen/ „Bij wie laiig jdiiuri gaâM t zeifs KTTrftscnttCT NIEUWEPEKELA, 24 Febr. Tengevolge de sneeuw ontspoorde hier de locomotief van de stoomtram naar Winschoten. De machine kantelde op den weg. Een stoker- en een juffrouw zijn sleehts licht verwond. De dienst is hersteld. Gisterenavond hield de Chr. Jongelings- vereen. 2 Ttm. 2 vers 22a haar 2Je jaarfeest. Na 't zingen van Ps. 103 1 en 2 opende de voorzitter, de heer J. Enter, met gebed en een gepast openingswoord. Daarna kregen Sncl-verkeer! We hadden reeds ?erdeç gelegenheid te wijzen op de slechte commurikatie met Veen dam wat betreft het postverkeer. Vooralals men zijn stukken post in de groote huip-bus aan 't Beneden-Oosterdiep, kan 't Iang dtiren voor ze hun besteinming bereiken. We moesten dat gisteren weer ervaren. Een brief met copie, door een onzer correspondenten daar Donderdagavond laat gepost,lagVrijdag~ middag om 2 uur nog aan het hoofdkantoor. Uit ingewonnen inlichtingen bleek ons, dat i men door bijzondere omstandigheden, die' op rekening van de met sneeuw-bedekte wegen werden gesteld, de bus niet tijdig kon lichten voor den trein van 5.38 naar c i j -m a n i n - Groningen. Redelijkerwijze had men echter we een feestrede van Ds. A. P. Le Roy met nl0gen verwachten dat men tijdig klaar zou het onderwerp „De geschiedems van^ Jozef^-^j voor c)en p0S(trein, die om 7.46 uil m verband met de Jongelmgsvereen Ë|ljvéendam naar Stadskanaal vertrekt. Ook dat het verslag van den secretaris bleek dat de was - |1C( geval. Zooals gezegd, het stuk vereeniging thans 21 leden telt en nog 4J, te 2 ,^r lianiiddaf,: „|g. "was ailes gemobihseerd waren. De heer C. Beumeetver(jer gog^ gggaan.daiîzou de brief mogelijk Johz. hield een toespraak over Het nutvan UMr çjgs namiddags te Wildervank be- Jongelin^- en Knîipenvereemging", waarna d zjjn We heben'die risico inaar niet de heer Snoek, hulpprediker alhier, een keurig|wjj|en j00pen men kan nooit weten, de referaat lue kl met het onderwerp: irein l:on eens prccies op tijd zijn en de man moeten elkander opbouwen, naar aanleiding ,ne| de poststukken eens in de sneeuw blijven van Rom. 15 2." Vervolgens werden eemge;stekenen I)aa!clen ,iet sfllk per fiets van samensprakencnvoordrachtentenbesegege-,t pos(kantoor. De correspondent ziet nu ven. Onderwijl werden verscheidene hederen ijn biidragen heden nog geplaakf. We gezongen begeleid door orge! en viool Het-raJden ,;cm en ieder die met ons conespon- was reeds laat toen deze samenkomst met deet^ v00r vervolg aan, de groote bus aan CORRESPONOEMTIE. dankzegging werd gesioten. (N. P. G. Ci.) Geref. Jongel.- t Beneden-Oosterdiep liéver te mijden. - Bal, De leerlingen van den heer H. Leviet Azn Hedenavond hield de Vereen een buitengenvone vergadering in de |ie^^^' lessen met cousis one der Geref Kerk Na t zingen van een ba| >t bo(ef De Nederlanden alhier. ipp! p Mu?l! o v- 111 .^.e Ten overstaan van een te gering àantal Elia on den aS''J'J Sj^ ou.lers Cn bclan^llend,.,, p.eî .Ictkleine- "i vr„lr, Vo v' "aar aanie,a|ng en „grooteM discipelen vanTerpsicboré proe- 1 Komneen 18. Verder kregen we ven'^an bekwaampheid in de elegante kunst. Ze (hebben het daarin ver gebracht. Een zeer Eenige berichten en versfagen, waaronder dat van iiet symphonie-orkest 1c Veendam, moeten wegens piaatsgebrek tôt ons volgend nummer wacbten. Tarweprijs gedaald. Chicago, 24 Febr. De tarweprijs daalde 7 Amerikaansche centen (d. i. 17' cent) tengevolge van de stemming, veroorzaakt door de Duitsche duikbootpolitiek. flrrondissEmeFîJs-RecWbanlî te Winschoîen Zitting l'an Vrijdag 25 Febr. Vier kinderzaken worden met gesioten deuren behandeld. - Harm D. 26 j., koopman te Veendam is gedagv.aard, beschuldigd dat hij opzettelijk aan Freerk Smid, vrachtrijder en Geert Hid- ding, beide te Bellingwolde, de middelen heeft verschaft om eene hoeveelheid vet naar Duitschland uit te voeren, door hen daarioe vateri met dat vet af te geven en een praam die hij gehuurd had ter.hunner beschikking te stellen, waarna Smid en Hidding met die praam het vet hebben vervoerd naar Bel lingwolde en Hidding met andere lui te Bellingwolde het vet naar Duitschland heeft uitgevoerd. Eisch 5 mnd. gev.straf met bevel tôt uit- levering van het vet, te vervangen door een geldsom groot f 2385, zijnde de opbrengst van' het vet, bij niet-betaiing te vervangen door 6 mnd. hecht. Freerk Sin. |ochums Zoon 46 j., vracht rijder te Bellingwolde is gedagvaard, be schuldigd dat hij opzettelijk Geert Hidding en Freerk Smid J.zn. heeft uitgelokt om den 18 Dec. j.l. een aantal vaten vet te Belling wolde naar Duitschland uit te voeren, door hen daardoor geld te belooven dat hij dien dag een aantal vaten vet mede naar Duitschland heeft uitgevoerd. van i Koningen een referaat van den î,lr.ÏTn?.™£LGiI.dennT, ™LbLgroot aantal moderne d^sen werden zoowel satie der iilden 2 Hun ooiredin» nïa'r cJoor de k,eine a,s groote leerlingen met gra- m,,„L Lt/J!'! "jlk Te, elegance en nauwkeurigheid uitgevoerd. a n!^ vr«f PiMnn Inf De heer Leviet is ongetwijfeld een tactvol uu»9uu< rin k htt £..lJ ieeraaf, die zijn onderwijs steeds metvrucht Eisch: Uitgesteld voor onbepaalden tijd, 2PJ? 6 l g geZe i,gf t ^et béioond. - Tes afwisseling trad eenr LS n komiek op; we meenen de heer Hemmen U i k van Groningen; Hi) had veel succès vooral Weduwe van den heer Vakema, werd deze de parodies0p het bekende „Wij leven vrij vergadering na het znigen van|wij brjji'; loktc zcer vè'el bijv£ll. Niet zegging gesioten. (N.°P. G Ci) minder de k,uchtvan "Hannes uit Luttjebroek, leerzame Ps. 25 7 door den die te Groningen dineeide" en de „Nathals STADSKANAAL, 24 Febr. |in een onthouclersbijeenkomst". Vanpaeda- We vernemen, dat onzê vroegere predikant, g°8is.ch s*andpunt zou misschien op enkele Ds. de Roode, thans te Zierikzee, a.s. Dins-'voo d/act; en aanmerk.ng kunnen worden ge- - - maakt ailes was nu juist met voor kmder- naam van den instrumentmaker Môssiriger tehoudt "voor^de^"udaar''^c^estif'dc" afcÎ!" van 00.f?n geschikt, maar dergelijke overwegingen Groningen. dige brillen Deze persoon die verkoopt, gebruikt naam Mfjssinger, om zijn' brillen des te beter te kunnen verkoopen en brengt de menschen daarmee in den waan, dat hij solide brillen verkoopt. Een ieder zij voor deze oplichterstruc gewaarschuwd. mtnderwaar-'(jen pr0(es(antenbomr. We twijfelen niet of.^'J1 tien naam iri,)Q infoiar,. r.11i-io,,og oth MîîirAAiimet. gelden in een feestelijke balzaal gewoonlijk ivefe Kanaalsters zvJlen dan naar Gass.nijveen gaan weer iang; deTeeststem- tmr, totdat de jeugdige De prêt duurde kwaad kreeg. Toen brak 't oudste en jong- STADSKANAAL, 26 Febr. ste dee! van 't publiek op én bleef de back De treinenloop, richting Coevorden, onder-fish-afdeeling nog een tijdlang in actie. 't vindt nog veel last van de sneeuwjacht. Bij Was een gezellige avond Heden overleed, zacht en kalin, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Margaretlm J. Wolderlng, Wed. van den heer J. E. Eerkes, in den ouderdom*van ruim 56 jaar. T. BOER— Eerkes, Borgercom- J. BOER Jr., pagnie. L. C. HOKSE—Eerkes, B. j. HOKSE, '\N.-Beerta. GR1ETJE EERKES en Kleinkinderen. Wildervank, 26 Febrûari 1916. \Yegens het welgeren van het afleggen van den eed door getuige H. Dost, naar wiens kerkgenootsch.ap een onderzoek zal worden ingesfeld. Geert H. 32 j., werkinan te Bellingwolde, staat- thans terecht, beschuldigd dat hij te Bellingwolde den 18 Dec. j.l. te zamen met eenige andere lieden 53 vaten inhoudende vet-, naar Duitschland heeft uitgevoerd. Eisch Uitgesteld om te onderzoeken of het vet eetbaar is geweest. Freérk Sm. 44 j., Jan Srn. 19 j., Jan Gr. 37 j-, 'en Wilko Gr. 50 j., allen arberders te Bellingwolde hebben zich nu te verantwoor- den, beschuldigd dat zij te Bellingwolde den 18 Dec. j.l. fe zamen 53 vaten vet naar Duitschland hebben uitgevoerd. Eisch: Als voren. Louwe Sch. 43 j., arbeider te Muntendang WILDERVANK, 22—24 Febr. Geboien: Hillechien d v Willem Rosing en Freerkien Nijboer, Grieto d v JanBakker, en Jantina Slor. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. f VEENDAM, 22-26 Febr. Qeborén Aaltje d v Harm Weites en Grietje Marchina Jager: Margarctna Anna Geerdiena d v Jan Albert Smith en Louise fantine Schuringa. Jan Johannes z v Reinder Stcren- borg en Geerdina Bisschop. Ondertrouwd Arend Suuroverste 25 j v Groningen en Hil- lechiena de Haan 28 j v Veendam. Ge trouwd Ommiës Hof v Veendam en Marianne Moloch van Munlendam. Overleden Wijpko Mulder 74 j wedn v Jantje Smid. Abraham Bouman 70 j wed v Elsien Hom mes. Geuchien Scheffers 56 j echtgem van Hendrikje Niekamp. HOOGEZAND, 18-24 Febr. Geboren Gerardus Josephus z v Hilbran- dus G Wortelboer en Anna H Verstokt, Geer- truida d v Derk Schut en Elizabeth Siek- nians, Jan z v Jan Sloots en Hillechien van Komen. Pieter z v Hendrik Scholtens en Marchien Honebeckc, Johanna d v Kornelis Meijer en Frouke Voorina, Adam Hendrik z v Derk Doornbos en Jantiena A v d Zijl. Ondertrouwd: Jan Struyk van Kalkwijk Hgz. en Maria Cath. Juliens van Martens- boek Hgz. Getrouwd Geene. Overle den Jan Pluis 87 j wedn van Aaltje Hindriks de Vries. Levenloos aangegeven een kind van Albert Lamein en Jantina D Majoor. N1EUWE-PEKELA, 18—24 Febr. Geboren Lammegien d v Ebe de Jonge en Tammechien Wever, Jans z v jurjen Pie- ters Bugel en Lammechien Bunt, Maria Ca- tharina d v Jakob Uitvlucht en Catharina Wilhelmina Snitjer, Pieter z v Derk Norder en Hinderika Gezina Harms. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden Lam- mert Zwicrs 52 j ecbfg v Fokkelina Meijer. OUDE-PEKELA, 18-25 Febr. Geboren jan z v G Korte en J Dammer, Aldert z v A Hesseling en J Heikens, Der- kina d v H Bos en G B Niewold, Jan z v H Frericks eu M de Haan. Ondertrouwd Kornelis Baas 22 j en Jantje Drenth 20 j., Berend Kok 25 j en Gartje Das 18 j. Ge trouwd Geene. Overleden Bernardus Johannes Teubeii 59-j wedn v C E Nage!. VLACHTWFOr 17 -24 Febr. Geboren: Frederik v Harmen Terpstra en Talina Alaria Mascle, Hinderkie d v Geert Santing en Antje Wieringa, Henderikus z v Albert Kristijaansen V/eijo Bos, Willemtien d v Ernestus Harm Arnoldus en Zwaantien Hofkamp, Jan z v Tjaart Jager en Antje Meen- dering, Johannes z v Jans Orsel en Harmtje Kaspers, Jan z v Trienko Bergmeester en Wubbechiena Jansen, Geertje d v Willem Kamping en Mettiena Kraai. Ondertrouwd •Hermann Heinrich 50 j v Sejlingerbeetse en Margaretha Elisabeth Vos 44 j v 2e Exloer mond, Henderikus Rogge 21 j v Emmercom- gascuum en Trientje Huiting 24 jv Terapel, rune Twiest 23 j v Terapelkanaal en Tjaakje Dol 27 v Nw.-Weerdinge. Getrouwd Rudolf Wolbers 22 j v Ter-Apelkanaal en Katharina Maria Groninger 25 j v Ter-Apel.' Jan Velenia 26 j v Bourtange en. Henderika, Wilhelmina Steffens 20 j v Apeldoorri. Overleden Jakob Bossenga 69 j echtg van Eike van der Ploeg (wed v Siemke Dijk), Johannes 2 mnd z v Hindrik Hindriks en Jantina Haak, Jan Prummel 64 j echtg van Hielka Panjer. 1 n t I V 1 A M 11 A1 t t I «f /V la TA A AA1* 3 é-% A A ««/t A M 3 A M il A r A al Al 1 il .1 i A il Il A A i 11 AT AHA A TA A 1-1 I I i i evenwîelH,of ESC-'" teder "TicI JVJOl vJ wagon v«hi JÇOOPft kteru/ijl „AIs die oorlog nog we alle«*aal -ep «te ftesch /xi r* UnZIlUCI UC HIUCIII Vdll „l IctHIlCb Ull Lllllj t

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1916 | | pagina 2