Boelday h Eésmié. 2 iiesie lire En nette Burgerbahuizing Een Heerenhuis Twee StsImakBrsIrnecbten Kunstmestvoorcienin? voor kleine pndgebriiikers, nette Nleisi Landsîiirm. IfatersÉap lpijlerfe«or, nutstuinin firhirini van ÏÉppli KoSoniale Waren. I, tant zij IDusselkanaal. „ERWIN Waterschsp Aminren. Alpmeene Verpdering Nul-Mer!. lilowereliel te. Siouden op 10 Maart 1916, H. Veehouders. ViMtmlk. WEIIER. Hôtel De Oroot B A L ..CERBERHS". JARRAS". Thermo» tabletten tegen U Eerste YeeMniÉ Eleetre-Bioscoop De GrenzBn van Pet Part. Tijdgeestbriefjes weder verkrijgbaar. Het Bak- en Braadvet der toekomst VEENDAMMER HYPOTHEEKBANK. Zijll m MOLUSTEGA, Eipiaar H. SCHOT. r* TE HUUR WÎLDERVANK. Bediende gevraagd» HERMAN LEVIET Azn. Ootreden van Én Humorist HEMMEH Dekgeld f 17.50. Dékg;eld f 17.50. Dekgeld f 12.50. IL RECLAME - VOORSTELLINOEN w^^akken en braden Op den boeldag, ten huize en ten Verzoeke van H. DE ROO zullen worden 'bljgebracht door B. GERZONIUS, Deurw. .KREULEN. TE HUUR: zeer geschikt voor een rentenier, ook direct te aanvaarden. Te bevragen bij J. DE V RIES te f(ielwindeweer te Masselkancial, naast de Remise, aan de tram en komende trein, met tien grooie en kleine kamers, serre, keuken, bij- keuken, kelders, wagen- schuur, stalling voor vier paarden, koestal enz. enz., 'metgrooten TUIN, waarin aile eerste soort vruchtboomen, voor ver- schiliende doeleinden geschikt. Aanvaarding 1 Mei. Te zien, na gevraagd belet, bij Dr. HU1 ZINGA. Te bevragen bij Mevr. de Wed. Dr. F. UNIKENvan der Itjuk, fozef Israels- str. 31, Groningen. GEVRAAGD door de N. V. EERSTE VEENKOl ONIALE AARDAPPELROOIMACHINEFABRIEK. Adres H. T. SCHURINGA, V/ildervank. Zij, die gebruik wenschen te maken van de aanbieding der Kunstmestcommissie, kunnen zich aanmelden bij de Iteeren K. OORTWIIN, GEBR. ZWARTSENBERG en G. DIJKSTERHUIS. B. HOGENESCH, Secr. Landbouwvereeniging Stadskanaal W Waar, blijkens deadver- tentie van cien Bond van Landarbeiders, afd. Mun- tendam, door de vaste arbeiders aldaar een loon gevraagd, wordt, per week gedurende 3 mnd. f 7.50, 6 mnd. f 9.50 en 3 mnd. f 11.50, stellen wij er prijs op mede te deelen, dat door de werkgeversvereeniging alhier wordt aangeboden gedurende 3 mnd. f 7.—,6 mnd. f 9.en 3 mnd. f 11.plus f 1.oorlogs- bijsiag per week, fs dus f 8.—, f 10. en f 12.—, terwiji zichten, aardappelrooien, aardappclsciieppen en biefenrooien afzon derlijk worden betaaid. Natnens het Bestuur der werk- gevcrsvcreen. afd. Muntendam De voorz. J. R. BOERMA. Op het atelier van Fa. GEBR. LEVE, Wiidervank, kunnen eenige géplaatst worden. De BURGEMEESTER van Gasselie brengt bij dezen onder verwijzing naar de aan het Gemeentehuis aangeplakte openbare kennisgeving ter kennis van HENDRIK KLAASSF.NS, geb. te Gassclte, 20 Juli 1892. j.ANNES WOLTHUIS, geb. te Gasselie, 22 Aprii 1892, HARM ZUIDERHOEK, geb. te Veendam, 12 Febr. 1892, dat zij op Vrâjdag lO Maart #016, des voormiddags te 91'3 uur, in het gebouw der Spaarbank in de Javastraat te Assert bij den Landstorm in werkelijken dienstmoeten komen. Gassf.i.ternijveen, 25 Februari 1916. De Burgemeester voornoemd J. ADAMS. 't KOHIF.R van Omslag der gronden, dienst 1916, en de LIJST van stembe- voegde ingelanden, liggen vanaf h e d e n, gedurende. 14 dageti, voor belangheb- benden 1er inzage bij JIPPING. Spïjkerboor, 24 Febr. 1916. HET BESTUUR. op Dinsdag 2© Febr. 1916, 's avonds 6Va uur. HET BESTUUR. tegesa Mei a.s. 5 °/0 JPb. 100SU °lo i HYPOTHEEKRENTE 5 5'/4 °/0 prov. 1 1 '/2 °/Q Fandbrieven 1 Jan. 1915 1 Jan. 1916 14 Febnsarl '16 in omloop op f 4.276.750— 5.045.350— f 5.251.300.— TE No. 1. De fraai zwaar gebouwde 5-jarige zwartbruine Oldenburger hengst 66 't KOHIER van Omslag der gronden, dienst 1916, en dé LIJST van stembe- voegde ingelanden, liggen vanaf heden, gedurende 14 dageiw., voor belangheb- benden ter inzage bij JIPPING. Annerveen, 24 Febr. 1916. HET BESTUUR. van AANDEELHOUDERS van het TE VEENDAM, in 't Ilots! JfTOfl" te Ueendam, des namiddags te 3 uur. Agenda en jaarverslag liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage. Houders van aandeelen aan toonder worden herinnerd aan art. 22 der statuten, voorschrijvende deponeering der aandeelen drle dagen vôôr de vergadering. Heslem aasigevoerd een wa- gonlading eee'ste kwaljiteit, «itsteketad paardevoeder. Beleefd aanbevelend, Doorsnedg - HîgiMpehsIa DONDERDAG 2 MAART 1916, (100 1 e e r 1 i n g e n) Aanvang 71/» uur. Entrée 50 cent. Ouders van leerlingen vrijen toegang. De Burgemeesters der gemeenten Veen dam en Wiidervank Gezien de circulaires van Z.E. den Heer Minister van Landbouw d.d. 18 Febr. j.l. en van de Roggecommissiete Groningen, waarin wordt medegedeeld, dat aan de landbouwers alsnog, voorzoover de voorraad het toelaat, voor de afgeleverde rogge van Regeerings- wege beschikbaar gesteld.e MAIS kan worden geleverd, Verzoeken de landbouwers in hunne gemeenten, die alsnog voor de door hen afgeleverde of nogaf te leveren rogge van Regeerings- wege beschikbaar gestelde MAIS terug wenschen te ontvangen, daarvan kennis te geven vôôr MAANDAGMORGEN e.k.te 11 uur met opgave van de hoeveelheid, die zij wenschen te ontvangen. Na dien tijd ingekomen bestellingen kunnen niet meer worden aange- nomen. Veendam, Februari 1916 WILDERVANK, De Burgemeesters voornoemd: VAN BERESTEIJN. TEENSTRA. ERWIN is opgenoinen in 't Grotti«*> ger, Oldenburger en Geldersch Stamboek. Bekroond te Elst (Geiderland) met f 350 en f 250. Stamt af van de bekende beste familie uit Oldenburg, Vader ERHEN- BERG, Grootvader RUTHARD. No. 2 De prachtige soliede Zeeuwsch- Belgische Vos schimmel-hengst CERBERUS is verleden herfst le Gronin gen in 't Stamboek opgenomen, dekte in 1915 152 nierries. Merries in 1915 van hem gustgebleven f 15. No. 8 De,bekende donkerbruin witvoet- hengst hoest, heeschheid, keel- pijn zijn thans weer geregeld verkrijg- baar 25 en 40 cent per doos bij uw Apoth. of Drogist. Te Veendam bij J. Mulder en Co. en Th. Smit; te Nieuwepekela bij R. Wieske te Wiidervank btj D. H. Teljer te Zuidbroek bij F. Doornbosch; te Sappemeer bij Wed. J. Coops en B. Watermulder te Hoogezand bij f. Kluitenbero te Gieten bij G. Greven, In 't groot Apoth. Dr. Post, Poele- straat, Groningen. KERKSTRAAT, VEENDAM. ZATERDAG 26 en ZONDAG 27 FEBR. beîde avoutden tegen EXTRA VERLSASD TARIEF le rang f 0.25, 2e f 0.20, 3e f 0.10. HOOFDNUMMER Boeiend drama naar den beroemden roman van ViCTOR MARGUERITE. Deze film speeit gedurende den Oorlog tusschen Frankrijk en Duitschiand in 1870. De amisdaad van Casa. Dol-komisch. Wat me si met een eî kan doen. Zeer intéressant Het reddenfle paard. Spannend drama. Van Bandoeng naar Bagendâk. Natuuropname. Rigadin candidaat der verkiezingen. Reuzenklucht. DOORLOOPENDE VOORSTEL.EINGEN. Wie de Zaterdag of Zondag gezellig, nuttig en goedkoop wi! doorbrengen, bezoeke onze inrichting. In een beschrijving van de bak- en braad- proeven, die dezer dagen in een der bladen verseheen, wordt de Deïftsche Slaolie het bak- en braadvet der toekomst genoemd. De schrijf- ster is er van overtuigd, dat op den duur dit product onder de vetten, die dagelijks voor bakken en braden in de keu ken gebezigd worden, een der eerste plaatsen zal iunemen. Ons schijnt die verwachting niet overdreven. lnderdaad verovert deze olle als bak- en braadvet verrassend snel terrein op de vaste vetten. Niet alleen op de natuurboter, maar ook op de andere dure dierlijke keukenvetten. Dit is geen wonder, want Deïftsche Slaolie is een vet met een bijzonder fijnen smaak, terwiji het gebruik bij bakken en braden een groote besparing geeft. Deïftsche Slaolie is een vol- komen zuiver, gemakkeiijk verteerbaar vet met groote voedzaamheid. Zij bevat 100 zuiver vet. Aan de hooge temperaturen, die bij het bak ken en braden ontwikkeld worden, biedt zij, wegens haar buîtengewoon uithou- diugsvermogen, weerstand als noch boter, noch kalfs- of rundvet, noch reuzel vermag. En om- dat Deïftsche Slaolie reeds vloeibaar is ën niet heiioeft te worden uitgebraden, is ook in dit opzicht het voordeel aan haar zijde. Aile goede eigenschappen van Deïftsche Slaolie, die op de bak- en braadproeven in erschiliende steden van ons land aan duizenden e» duizenden huismoeders zijn aangetoond, wor- voor 5la en mayonnaise OLIEFA CALVE. R1EKEN DELFT den thans door lioe langer hoe meer verbruik- sters gewaardeerd. Uit de correspondentie, die wij geregeld van vele dames ontvangeiv blijkt ons, hoe de eene huismoeder aan de andere de Deïftsche Slaolie als bak- en braadvet re- commandeerd. Vandaar dat de ornzet dan ook altijd-door vooruitgaat en mag worden gesproken van het bak- en braadvet der toe komst, al zullen ook de natuur boter en andere goede dierlijke vetten gedeeltelijk hun pla'ats in de keuken biijven innemen. Wie meer wil weten omtrent het gebruik van Deïftsche Sla olie aïs bak- en braadvet, yrage het Receptenboekje aan. Dit boekje, met 80 bladzijden druks, bevat ta! van recepten onder de navolgende rubrieken Salades, Koude en Warme Sausen, Hors d'oeuvres, Vleeschsoorten, Wild en Ge- volgeite, Vischgerechten, Aard- appeigerechten, Eiergerechten, Taarten en Gebak. Het boekje geeft vele wenken en raadgevin- g^en voor het gebruik benevens getuigenissen van verbruiksters uit aile standen, die den smaak der met Deïftsche Slaolie gereed gemaakte spijzen als om strijd roemen eu op de besparing wijzen, die het gebruik met zich .brengt. Deïftsche Slaolie is in twee kwalltelten bij nagenoeg iederen kruidenler en comestibleshan delaar verkrijgbaar tegen Extra (gouden etiket), (rood etiket) en f 0.70 f 0.60 merk Surfine. f 1.10 per fi. merk f 0.95 merk Surfine per Vs fl- merk Extra, Schrijft om het Receptenboekje der Deïftsche Slaolie en neemt daama zelf de proef. Dit boekje wordt, met bijlage omtrent hetgebruik v. Delfsch Plantenvet Déifia, gratis en franco toegez. aan iedere belangstellende, die het, met verm. v. d. blad, aanvr. aan de Afd. Reclame Oliefabr. Calvé-Delft te Delft - y g'' r

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1916 | | pagina 4