i i Binnenland. (Jemengde Berichten. Aiioop van Verkoopîngen. Kerk» en Schoolnieuws. Burgerlijke Stand. zeetijdîngen. 's GRAVENHAGE, 25 Jan. De c r i s i s. Naar in parlementaire kringen verluidt zal het door mr. Limburg te vormen kabinet be- slist naar links zijn georiënteerd, al sluit het extra-parlementair karakter daarvan uit den aard der zaak geenszins uit, dat ook per- soonlijkheden tôt de rechterzijde behooren- de, daarin zitting nemen. Waarschijnlijk zal ook de formateur zelf zich met een porte feuille in het kabinet belasten. EINDHOVEN, 25 Jan. f 25000 g e s t o 1 e n. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is in het kantoor van den graanhandelaar v. d. Putten inbraak gepleegd. De brandkast werd aan de achterzijde opengebroken, waaruit f 25000 is gestolen. BORGER, 23 Jan. In verband met de vertraagde uitvoering van het kanaalplan Buinen—Schoonoord wordt hier veel gesproken over zoodanige richting- wijziging dat het kanaal vanaf Borger loopt door het Drouwener- en Gasselterveld, in aansluiting met het kanaalplan vanaf Gassel ternijveen naar Gasselte, waardoor veel min- der groenland zou versneden en de heideont- ginning meer zou bevorderd worden. TERAPEL, 24 Jan. Gisteravond werd onder presidiu:.. van den heer H. Tees, in 't hôtel Boschhuis alhier een feestelijke vergadering gehouden van de af- deeling Terapel en Omstr. van de vereeniging voor Volksonderwijs. De groote zaal was ge- heel bezet. Nadat de vergadering met een welkomstwoord door den voorzitter was ge- opend, werd gemeenschappelijk gezongen het mooie Volksonderwijs-lied, begeleid door het Terapeler strijkje van den heer De Vriés, dat ook verder den avond op verdienstelijke wijze wist op te luisteren. Hierna werd het woord verleend aan den sprçker voor dezem avond, den heer Ds. Hoekstra van. Uitwierde. Onder ademlooze stiltç werd.zijn gloedvolle en buitengewoon bevattelijke rede aangehoord. Spr. toonde ops aan, waarom in de allereerste plaats ter wille van het kind zelf ons hart warm moet kloppen voor de openbare school, welke in richting we nooit en te nimmer moeten prijs- geven aan hen, die meenen, dat onze jon- gens en mçisjes reeds op 5 6-jarigen leeftijd van eikaar moeten worden afgezor,derd. De heer H, heeft zich gisteravond jn Terapel doçn kennen als een vurig strijder voor de openbare school, zoowel als iemanij, die zijn gehoor op leuke wijze weet.ie boeien van 't begin tôt 't eind 't spreekt dan ook yan- zelf, dat hij een daverend applaus in ont- yangst had te nemen. En dat hij niet zonder succès had'gesproken, blijkt Wel uit het feit, dat zich in lie pauze ruini 50 personen lieten inschr'ijvën als lid. Vervolgens werd door eenige leden van de Terapeler tooneelvereçn. „Jntçr éNo£" opge- waarmee veel succès werd geoôgst. Verder werd de avond aangevuld met eeni ge zangnuriimers, ten besté gegeven door 'i enkele weken geleden opgericht dameskcror- tje, onder leiding van den heer J. de Grooth, gevolgd door ,,Grootmoe en haar Prinseke door twee leden van het meisjeskoor „Jong Leven" en daarna eenige duo's van de hee- ren Roeders en Cuperus op de eenvoudige mondharmonica, op welk instrument zij wa- re artisten blijken te zijn. Dit muzikale ge deelte van het programma viel zeer in dèn smaak, zoodat elk nummer dan ook met een daverend applaus werd beloond. Te ongeveer half één sloot de voorzitter deze schitterend geslaagde bijeenkomst. TER-APEL, 24 ]an. Van een stroomijt gevallen. Gisteren had de landbouwer Geres, in het nabijgelegen 't Schot, het ongeluk van een hooge stroomijt te vallen. Bewusteloos werd hij binnenshuis gedragen. Hij heeft vermoede- Iijk inwendige kneuzingen bekomen. Dr. Lub- berman van Emmercompascuum werd spoedig ontboden en deze verleende geneeskundige hulp. VALTERMOND, 22 jan. T e g e n de brug gereden. Gistermorgen reed de 12-jarige Jan Jongman alhier met het hoofd tegen de brug, liggende over het Zuiderdiep op plaats no. 60. Hevig bloedend werd hij opgenomen en verbonden in het café Schippers. De knaap had een snede in het hoofd van pl.m. 16 C;M. Later werd hij per auto van Dr. Bouman, die in- middels ontboden was, naar de woning van zijn ouders yervoerd. EEXTER-ZANDVOORT, 26 |an. Aanbouw Winkelbehuizing. Op, een perceel boschgrotfd, dat thans ontgonnen wotdt, liggende aan den straatweg Eexter-Zandvoort—Èext, zal door den eigenaar, den heer H. v. d. Laan, een winkelbehuizing worden gebouwd. 't ls de bedoeling van d. Laan ont er een yisch- en fruitwinkel op te richten. Een prachtige stand, vooral des zomers, wordt deze omgeving nog al veel door vreenidelingen bezocht. We wenschen hem dan ook van harte succès met zijn onderncming. B u n z i n g s. Bunzings schijnen hier het dorp tegenwoor dig onveilig te maken Bij verschillende landb.ouwers zijn reeds enkele kippen ont vreetnd. Doch liiervan schijnen ook bunzingvangers luclit gekregen te hebben. Op verschillende plaatsen, waar men denkt eer bunzingspoor ontdekt te hebben, wordet klemmen gezet. Meermalen gebeurt het dat een onschuldig poesje in den val loopt met verbrijzelde poot 's inorgens weerverlosl wordt. Gisteren had een bunzingvanger het ongeluk echter een prachtig kuiken in zijn klem te vinden. Een schadepost voor den eigenaar, daar het dier juist aan den leg was, maar tevens een waarscliuwing voor andere klemmenzetters, om bij het plaatsen van klem men uiterst voorzichtig te zijn. ANNEN, 25 Jan. Zaterdag- en Zondagavond werd cloôf <Je gemengde zangvereeniging alhier •voof 'de tweede maal een uitvoering gegeven onder eiding van den heer L. van 'der Glas Jr. At- lereerst werden een zestal liederen gezongen en bleek, dat het koor in het afgeioopen Jaar inderdaad vorderingen heeft gemaakt Hierna werd een tooneelspel voor het voetlicht ge- bracht, getiteld „Mottige Janus". Het vejv tolken van dit stuk léerde, dat er goede krach- en schuilen onder de tooneelspelers van het koor. Jammer is het evenwel, dat de geringe ruimte, die dorpstooneelen veeial bieden, het mooie stuk minder goed deed uitkomen. Een solo, gegeven door mej. Jantje Klui- ving, was aardig en een hartelijk applaus viel haar dan ook ten deel Nadat nog een drietal liederen vlot werden gezongen, was er tè vroeghet einde. De secretaris van het koor, de heer J. H. Mulder, bracht in hartelijke bewoordingen den heer L. v. d. Gtàs namens het koor dank en bood hem als blijk van waardeering een pracht-bloemstuk aan. Vervolgens dankte hij ook den heer K. de Vries, die uitstekend zorgde voor tooneel en aankleeding daarvan. Waar spreker niet mee- speelde in 't stuk, meent hij gerust een oor- deel te kunnen vellen en is van meening, niets te veel te zeggen, wanneer hij te kennen geeft, dat de spelers uitstekend hebben gespeeld en biedt vervolgens den heer De Vries ook een mooi bloemstuk aan. De heeren dankten voor de hun aangebo- den bloemstukken, daarbij de verzekering ge- vende, dat ze een waardige plaats in de huis- kamer zullen vinden. De heer G. Rebbers, timmerman alhier, heeft zijn behuizing verkocht aan den heer R. Klinkhamer alhier, naar we vernemen. De heer R. moet voornemens zijn, meer in de kom van 't dorp een woping te gaan bouwen. De aftredende bëstiiursleden van het l^ardenfonds alhier, de heeren L. Muider en Koiter, zijn met algemeene stemmen herbe- noemd. TWEEDE DWARSD1EP, 25 Jan. In het logement van den heer F, Ruiter trad hedenavond vûôr het plaatselijknut Gassèlternîjveèn op, Ds. G. Westmijse, Herv, Pred. te Drachten. Voor de pauze hield de begaafde spreker een causerie oVer Stille Genietingen, (het le ven) waaraan vastgeknoopt wërd een no- velle van S. Gorter. Eén praatje dat in 1868 uitkwam en in de laatste jarert herdacht is. Na de pauze gaf de spreker voordrachten in proza en poëzie, o.a. Maaier'slied van.Winkler Prins, Mîjn Lievelingsvogel vàn F. v. Eedén, Lente en Kindeken van den Vlaamschert dich- ter v-. Cauwelaar en eétt novéll'e, Wat het kind miste. Bij het voordr.igen dezer novelle, za- gen wij bij velen tranert in'de'oogen. Vefvol- gens kwam er nog een vàn hitmor tintelende schets vàn den Duitschen letterkundigen Eek- stein tusschen den rector Dr. Samuel Hein- oorlog, JZijn eerste vijand, waarbij werd opJ gewekt tegen het militarisme te strijden. Tôt slot Meiklokken van G. Schrijver. Ds. Westmijse toonde weer dat hij begaa'fd is, en zoowel in luim als in ernst, een eerste klasse spreker is. De voorz. van de afd., de heer E. Mulder, was dan ook de tolk van het publiek, toen hij den spreker bedankte en een tôt weerziens toeriep, hetwelk het publiek met applaus bevestigde. Niettegenstaande het slechte weer, was de zaal geheel bezet. NIEUWEPEKELA, 25 Jan. Donderdagavond was de afdeeling Pekela van het Nederlandsch Bijbelgenootschap in plechtige jaarvergad. bijeen. De leiding was bij Ds. van Schaiek, de voorzitter der afdee ling, in goede handen in zijn openingswoord werd den goeden toon door de aanwezigen (die tôt de verschillende kerkelijke gezindten behooren) beluisterd de verslagen lieten duidelijk uitkomen, dat de afdeeling in goe den doen is vijfhonderd gulden had zij naar het Bijbelhuis in Amsterdam overgemaakt 220 bijbels en nieuwe testamenten, waren ver kocht. Ds. van Hoogstraten en Ds. Bouritius spraken opwekkende woorden en Ds. van Schaick deed verslag als afgevaardigde naar de algemeene vergadering van het genoot- schap in Juni 1925 gehouden en de heer Schouwstra en mej. Nieboer gaven muziek Na het zingen van gezang 96 werd deze ver gadering, die met gebed geopend was, door Ds. van Genderen Stort met dankzegging gesloten. Het beschikkingsrecht der afdeeling over 1926 is f 403.25. N1EUWE-PEKELA, 23 jàn. Door wijlen Mej. Wed. W. G. Hoving is aan de Geref. Kerk gelegateerd een som van f 1000. SCHEEMDA, 25 Jan. Alhier is. bij een landbouwer ingebroken Ontvreemd zijn damesma'ntels, een ham en worsten. STADSKANAAL, 25 Jan. De heeren Gebr. Luttmer, aardappelexpor leurs te Stadskanaal, hebben bij het Hoofd station, aldaar, een exportslagerij doen bou wen, die dezer dagen in werking is gesteld Voorloopig zullen wekelijks ongeveer 1000 varkens voor export naar Engéland worden t MUNTENDAM, 88 f 22-IarI« schtpper E M, vàn Méh werd fieden gevanKeliJk naar iWlnschoten georacht, verdacht van dlefstal van een rljwîel, ten na- deele van zekeren Hensen te Hoogezand. ZUIDWENDING, 23 Jan, Hedenavondjiad fn 't hôtel „Sprik" de uit voering van de tooneelvereen. „L' Espérance" van Ommelanderwljk plaats. Aile stukken werden tôt groot genoegen en vermaak v»n het aanweziga publiek opge- voerd en telkens oogstten dç spelers een daverend applaus. vooral Jephta's dochter, waarmee deze vereen. den eersten prijs op het concours te Wildervank verwierf, werd zeer goed gegeven. De leider, de heer R. Nieboer, haalde^dan ook veel lof binnen met het spel van zijn leden, doch niet alleen dat viel te prijzen; ook de regeling in de zaal, het ordelijk bij eikaar houden van de ver schillende groepen wekte bewondering. De îeer Nieboer «an met trots op die uitvoering teiugzien. Goçde muziek werd gegeven door de fam. Stoppeiman, terwijl het bal onder de deskundige, prettige leiding van den heer Herm. Stoppeiman den avond besioot. VEÉNDAM, 25 Jan. Het GroninTb Mandoline-orkest, groot 30 execufanten, onder directie van den heer J. Blom Jr., gaf gisteren in de sociëteit Veenlust een concert, gpt helaas slecht bezocht was. Het orkest had.een voile zaal verdiend. Wij hebben enkele nummers met veel waardeering aangehoord. Hèt orkest staat onder goede leiding en de akvoering getuigdë van degelijke studie. ■•«fcENDAM, 26 Jan. Wij maken eVen attent op de lezing, welke ehouden zal worden door den heer J. v. Moerden van Haarlem, in aansluiting met de lezing gehouden in November door den heer Siegelaar. advertentie in dit no.) ^EENDAM, 26 Jan. In de zoo goed als geheel bezette kerk alhier, sprak gisteravond het Tweede Kamer- lid de heer A. B. Kieerekoper, voor het Insti tuât voor Arbeidersont.wikkeling. De rede van dèn bégaafden spreker droeg niet een politiek, doch wel een sterk socialis- tfsch karakter. Spreker betoogdeiri hoofdzaak dat, ander dt?n invloed der kapitalistisché productie-wijze. de verhoudingen.in de maat- schappij ondefeteboven zfjn geraakt en de menschheid innçrlijk is verscheurd, terwijl aan Goddelijke Eenheid behoefte is. Een zangkoor en Dr. Schmidt Marlissa iuisterden de ssmenkomst op, Een collecte voûr het orgelbouwfonds bracht f 40.— op, Wij konien in ons volgend num mer op deze samehkomst terug, WILDERVANK, 26 Jan. Geslaagd. voor het praclijk diploma boek- houden der Vereeniging van Leeraren in de Handelswetenschappen de heer K. Wever te Wildervank, opgeleid door den heer A- Brômmet, Leeraar M. 0. Boekhouden,Veendam. WILDERVANK, 26 Jan. I n b r s uit g e b roken. den toestand bij den aanvang van het jaar en wordt gevolgd door eene verrekening n.l. >ij de vaststelling van het juiste bedrag der îijksvergoeding, wegens onderwijzersjaar- wedden. Op gelijke wijze zal voortaan het eventueel te veel of te weinig ingevorderde sedrag aan pensioensbijdragen worden ver- rekend, nadat, na afloop des jaars, de ver- îaalstaat door het schoolbestuur zal zijn in- gezonden en aan mijn Département zal zijn geverifieerd. Deze invordering zal voor de eerste maal worden toegepast op het voorschot der Rijks- vergoeding over 1926. Vuilverbranding. Het hoofdbestuur van den Ned. Bond van Persôrieel in Overheidsdienst, heeft besloten eene delegatie naar Duitsçhland te zenden, om daar éen onderzoëk iri te stellen naar het vraagstuk der vuilverbranding en ten aarizien van het omwerken van huisvuil tôt bemes- tingsstoffen, zulks in verband met de belangen van het reinigingspersoneei. Verder werd het Dagelijksch bestuur opgedragen, stappen te doen voor de oprichting eener werkloozen- kas. De dienstweigering van Tj. Schàper. Het hoog militair gerechtshof heeft Vrijdag itspraak gedaan tegen Tj. D. Schaper, die voor den krijgsraad te 's Hertogenbosch we gens dienstweigering veroordeeld wàs tôt 6 maanden gevangenisstraf. De advokaat-fiskaal had bevestiging van dit vonnis gevraagd. Uit de sententie bleek, dat het hof tôt de overtuiging was gekomen, dat bij gedaagde errtstige gewetensbez^waren bestaan tegen verdere vérvulling van *den krijgsdienst, ôp grond waarvan "het hof kan volstaan met het opleggen van een straf, die den in voorloopige hechtenis doorgebrachten t jd niet overschrijdt. Het hof veroordeeide beklaagde derhalve tôt een gevangenisstraf van 45 dagen met bepaling, dut daarbij in mihdering zal worden gebracht de van 6 Oktober 1925 tôt 20 November 1925 door'ge- brachte voorlboplge hechtenis. Voorts ont- sloeg het hof hem uit den militairen dienst, doch niet van de bevoegdheid om bij de mi-? litaire macht te dienen. Ëen aanvàl met stînkbommen. Zaterdagavond hebben eenige stakende musici of hun medestanders gepoogil in het City-Theater in den Hàâg de orde; te vérsto- rén door hét werpén van stinkbommen. In bijzonder werden deze projectielen geriéht op 't'orkest, terwijl de muzlkahten werden uitgescholden voor „duikbooten", als Variaçt op bnderkruipers. De politie was dàdelijk bij de hand en nam de boo'sdoehers bij deh kraag, zoodàt ze wel- dra op straàt stonden. Een onaahgename lucht viel daarna echter nog waar te nemen. geslacht. Tegenwoordig wordt voor de hiervoor ge schikte varkens 45 cents per y2 KG. besteed een prijs, die de varkensmesterij, gezien den lagen prijs van verschillende veevoederartike len, alleszins loonend maakt. Met het oog op de in den komenden zomer te houden groote festiviteiten heeft de Handelsvereeniging alhier, een drietal onder- commissie's ingesteld, bestaande uit een com- missie, die heeft te onderzoeken op welke wijze de spéciale producten uit deze streken ten toon zouden kunnen worden gesteld, een commissie voor een etalagewedstrijd en een cnmmissie voor versiering. verlichting etc. zich door "het dak ioegang hadden verschaft en ingebroken. Deze heeren bleken twee Duit6chers te zijn en werden door.de politie gearresteerd en te Hoogezand in de marechausseekazerne opge- sloten. Dat de beide individuen hierin niet wensch- ten te berusten, bleek de politie Zaterdag avond, toen de vogels spoorloos verdwenen Vvaren. Terstond werden de noodige maatregelen getroffen, evenwel zonder succès. Zondag- morgen bleek in Scheemda te zijn ingebroken en werden verschillende goederen vermist. Onmiddellijk werd de veldwachter Lok hier- mede in kennis gesteld, welke direct met zijn uitstekend afgerichte politiehond een onder- zoek instelde, waaruit volgens het scherpzin nige dier bleek, dat de misdadigers langs den spoorlijn zich hadden verwijderd. Dat de hond zich in het spoor niet vergiste, bleek wel, toen nabij Winschoten langs den spoorbaan een handschoen werd gevonden, welke 's nachts door de inbrekers te Scheemda was ont vreemd. Het spoor ging steeds langs den lijn naar Nieuweschans, tôt nabij de Renselbrug waar bleek, dat de heeren nog eventjes bi; den spoorambtenaar Nomden twee heerenrij- wielen stalen, terwijl een rugzak inderhaast werd achtergelaten. De hond was toen de reuk kwijt, omdat de misdadigers verder per rijwiel gingen. In Nieuweschans bleken de heeren volgens de sporen der banden gepasseerd te zijn in de richting Bunde, waar na onderzoek in den vroegen morgen twee onbekende mannen bleken te zijn voorbijgereden. De politie uit Nieuweschans zet het onderzoek in Duitsch land voort, tôt nu toe echter zonder resul taat. Pensioensbijdragen. Door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is het volgende schrijven betreffende pensioensbijdragen, gezonden àan de besturen der gesubsidieerde bijzon dere lagere scholen Tôt op heden geschiedt de verantwoording van de pensioensbijdragen, welke door de schoolbesturen zijn ingehouden op de jaar wedden der onderwijzers, na afloop van het jaar. Die bijdragen komen eerst dan in Rijks kas, wanneer de desbetreffende door de schoolbesturen ingezonden opgaven aan mijn Département zijn geverifieerd. Hiermede gaat voor 's Rijks kas een niet onaanzienlijk bedrag aan rente over het to taal der verhaalde pensioensbijdragen te loor Teneinde dit voor het vervolg te voorkomen heb ik mij voorgenomen de bedragen, welke de schoolbesturen terzake van pensioensbr dragen op de jaarwedden der onderwijzers inhouden, onmiddellijk in te vorderen. Dit zal geschieden door toepassing van eene korting van 81/2 °P het bedrag van het voorschot der Rijksvergoeding, bedoelt in art. 97 der L O.-wet. Dit voorschot wordt berekend naar 1500 M.: wereldrecord 2 min. 17.4 sec. (0. Mathiesen); Ned. record 2 min. 32.7 sec. (T. Boot). 10.000 M.: wereldrecord 17 min. 22.6 sec. 0. Mathiesen) Ned. record 22 min. 45.4 sec. (A. Wilkens). Lex Haag heeft dus de 10.000 M. 57.2 sec. sneller gereden dan het record van Wilkens. Dit wordt echter niet als Ned. record aan- gemerkt, daar deze tijd niet op een Ned. baan of een daarmede gelijk gestelde (zooals te St. Moritz) is behaald. GORRESPONDENTIE. S. te N.-P. Uw ingezonden stuk hebben we natuurlijk opgenomen. Aan de zeer lange lijst van bekroningen kunnen we nu geen plaats meer verleenen. 't Zou eenige kolommen beslaan en is bpvendien oud nieuws. Ten overstaan van den heer notaris A. Grutterink te Borger, werd op jj. Maandag 25 Jan. te Buinen, ten verzoeke van Jan Stadman aldaar, publiek te koop gepresen- teerd i Een arbeidershuis met grond, s.t,*en gel. te Buinen, gr. 6 Are en 85 c.A. Geboden f 2400. Niet gegund. WILDERVANK, 26 jan. Ds. Dikboom is voornemens naast het ge- wone uur lidmaten-catechisatie nog een uur te geven voor ouderen, gehuwden, die tôt de cerk wenschen toe te treden. Enkelen gaven het verlangen te kennen; missebien zijn er meer, ze worden Woénsdagavond 9 Uur in de ieerkamer verwacht. WILDERVANK, 26 Jan. Jj de gisteravond gehouden verkiezing voor een lid van het bestuur der Chr. Scholen alhier^ vacture j. Mellema), werd gekozen de heer Scholten. HOOGEZAND, 25 Jan. Hedenmorgen is bericht ontvangen, dat Ds. H. H. Dorgelo te Kuilenburg voor het op hem uiigebracht beiroep naar de Ned. Herv. Gem. alhier, heeft bedankt. SCH AATSENRIJDEN. De Etiropeesche kampioenscliappêifl. Zaterdag is te Chamonix een aanvang ge maakt met de wedstrijden om het Europee- sche kampioenschap schaatsenrijden. Begon- nen werd met de 500 M., in welk nummer Skutnabb (Finland) als eerste aankwam. De Hollander Lex Haag debuteerde lang niet slecht door als zesde de eindstreep te passeeren. De uitslagen zijn 500 M.: 1. Skutnabb (Finland) 44.4|5 sec.; 2. Pietilâ (Finland) 46.1(5 sec.; 3. Hassler Frankrijk) 48.3(5 sec.; 4. Polacek (Oosten- rijk) 48.4(5 sec.; 5. Jungblutt (Oostenrijk) 49.4(5 sec.; 6. Lex Haag (Holland) 50 sec.; 7. Bureau (België) 52.2(5 sec.; 8. Roumba (Letland) 52.3(5 sec.; 9. Hazebrouck (België) 53.3|5 sec.; 10. Jegout (Frankrijk) 54.4|5 sec.; 11. Mylbck (Tsjecho-Slowakije) 59 sec.; (Engeland) teruggetrokken. Polacek, die Europeescb kampioen 500 M. was, is dus met stukken geslagen. De uitslagen over de 5000 M. zijn 1. Skutnabb (Finland) 8 min. 44 sec.; Polacek (Oostenrijk) 8 min. 44.3(5 sec.; Jungblutt (Oostenrijk) 9 min. 2.4(5 sec.; Rouma (Letland) 9 min. 4.4(5 sec.; Lex Haag die ook in dit nummer geen slecht figuur maakte, kwam zevende aan, met een tijd van 9 min. 45.2(5 sec. Het verdere verloop der wedstrijden was 1500 M.: 1. Skutnabb (Finland) 2 min 26.8 sec.; 2. Pietila (Finland) 2 min. 31.8 sec. 3. Polacek (Oostenrijk) 2 min. 33.2 sec.; Roumba (Letland) 2 min. 35 sec.; 5. Jung blutt (Oostenrijk) 2 min. 39.2 sec.; 6. Hassler (Frankrijk) 2 min. 41.8 sec.; 7. Lex Haag (Holland) 2 min. 48.4 sec.; 8. Bureau (Bel gië) 2 min. 52.4 sec.; 9. Hazebrouck (België 2 min. 56.8 sec. 10. Jegout (Frankrijk) 3 min. 11. Mylbeck (Tsjecho-Slowakije) 3 min. 16 sec.; Dix (Engeland) mocht niet deelnemen daar de doktoren het hem verboden hadden 10.000 M.: 1. Polacek 18 min. 48.6 sec.; Skutnabb, 18 min. 50.8 sec.; 3. Jungblutt, 19 min. 8.6 sec.; 4. Pietila, 19 min. 24.8 sec.; Lex Haag werd zesde in 21 min. 48.2 sec. Het totaal-klassement luidt 1. Skutnabb (Finland) kampioen van Europa 1926 2. Po laeek (Oostenrijk); 3. Pietila (Finland); Jungblutt (Oostenrijk) 5. Roumba (Letland) 6. Lex Haag (Holland); 7. Bureau (België) 8. Hazebrouck (België); 9. Jegout (Frank rijk). De overige deelnemers kwamen niet in aanmerking. Zooals bekend reden de zwaarste concur renten der Finnen, n.l. de Noren, niet mede Teneinde de gemaakte tijden aan de Neder- landsche- en wereldrecords te kunnen toetsén geven wij deze hierbij 500 M.: Ned. record: 47.8| 10 sec. (Sjef Blaisse); wereldrecord: 43.4|10 sec. Oscar Mathiesen). 5000 M.: Ned. record 9 min. 29.5| 10 sec. (T, Boot); wereldrecord 8 min. 26.5] 10 sec. (Ha- raid Strôml. VEENDAM, 21-25 Jàn. Geboren: Geene Ondertrouwd Nanne Wams 22 j. van Vlachtwedde en Harmanna <alk 21 j. v Veendam. Getrouwd: Derk Visser en Gezina Annechina Nlekamp b v Veendam. Derk Baas van Scheemda en An- tonie Reintke v Veendaim Overleden: Jo- hannes Temme 64 jaar, echtgen. van Gatna- rina Louisa Wever, GASSELTE, 17—23 Jati. Geboren: Derk, z. v. Z. Voorinthôlt en Hekman; Gerrit, z. v. K. Dokter en J. van der Veen; Hendrik, z. v. A. Ultvlugt^en A. ugt)er eeictfafàiy 7- eçhtgenoot van E. Bakker, wedn. van H. Nijhôf. voor een groot deel BORGER, 17-23 Jan. Geboren Klaas z. v. H. Prlns en J. Sijpkes, Kornelis z. v. R. Dokter en G. Lunsing, Jannes z. v. B. Kruit en H. E. Drenth, jan z. v, H. Eerenstein en F. Boekholt, Jan Bertus z. v. E Woering en H. Mulder, Niesco z. v. R. Nijhof en P. Siepel, Rleka d. v. J. Eleveld en Lanting. Ondertrouwd: A. Wieringh 20 en R. G. Martens 21 j. Getrouwd E. Wjhof en J. Zwart. Overleden G. Kamps 6 maanden, J. Benus weduwe van A. Luder 80 jaar. EMMEN, 19-21 Jan. Geboren Grietje Tholea d v H Jonker en A Deen, Geertje d v J Boeien en H Bloemingl Duwina d v H Vos en D Louwes, Aaltje d v Kroeze en J Kruit, Hendrikje d v Visser en R Doek, Johannes Antonius z v B A Lub- bers en H Kuipers, Hendrik z v H van der Werf en G Veninga, Johannes Cornelis z v J van Os en S M Sulmann, Berendina d v J van Klinken en A Duursema, Johanna d v H Boxem en G Wanders, Aukje d v J Pol en T Smit, Jentinus Gerrit z v J Mensing en T Kuilder, jan z v J de longe en I Haak, Tienes z v S Witteveen en H van der Leij, Roelof z v A Wemmenhove en E Trip, Simon z v E Ersinga en P Zeeman, Ondertrouwd R J Hanen- bergh 22 j en A G Arends 20 j. Gehuwd: R Germs en W Scholten. Overleden: B Dokter 1 j. Levenloos kind van H Duursma en G Oosterhof. AMERSFOORT, uitreis, pass. 21/1 Dungeness BERENICE, 23 Jan. v. Malta n. Calamata ELS1NA (m.b.), arriv. 21/1 te Oslo v. Bandholm ENGGANO, thuisreis, 24 |an. te Havre JAVA, 23 Jan. v. Lagos n. Kotonou KAWI, uitreis, 24 Jan. v. Belawan KONINGIN DER NEDERLANDEN, 23 Jan. te Batavia v. Amst. KRAKATAU, uitreis, 22 Jan. v. Genua MAASHAVEN, 21/1 te Puerto Pàdre v. Norfolk MAPIA, 21 Jan. v. Sabang n. Soerabaja MENADO, uitreis, 23 Jan. v. Djiboeti NEPTUNUS, 27/1 v. Malta te Amst. verwacht PALEMBANG, thuisreis, 23/1 te Duinkerken PEKSEUS, 24 Jan. v. Genua n. Tarragopa PRINSES JULIANA, thuisreis, werd 25 Jan. te Algiers verwacht RAUJA, 23 jan. v. Amsterdam n. Java R1ETFÔNTEIN, 21/1 v. Kaapstad n. Roit ROTTERDAM, 22/1 te Newyork v. Rott. ROTTI, thuisreis, 24/1 v. Portsaid 6ILVANUS, 18 Jan. te Balik Papan SLAMAT, uitreis, 22 Jan. v. Marseille SOMMELSD1JK, thuisreis, 24/1 te Madras SPAARNDAM, uitreis, 21/1 v. Vera Cruz TERNATE, uitreis, 21 Jan. v. Penang THLSEUS, 23 Jan. te IJmuiden v. Genua TJER1MA1, uitreis, 23 Jan. v. Colombo TOSARI, Antw.-Hamburg, p. 24 1 Vlissingen VENEZUELA, 25 Jan. te Amst. v. Hamburg VESTA, Gibraltar-Rott., p. 24/1 Ouessant VOLENDAM, thuisreis, 25/1 v. Plymouth i ■4

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1926 | | pagina 2