i i mmmk. i* iwt!*» de J Buitenland. >oze Dienst. Telegrafische Berichten. Marktberichten. Uemengde Bencliteii. P I zakken, terwijl 60 besteed had mocten worden voor het herstel der Habsburgers, aïs Rusland en China. vierde poging daartoe. Uit Peking wordt gemeld, dat de vcrhou- Met nadruk waarschuwde graa Karolyi, dîna tusschen Rusland en China voortdurend dat het valschemunters-mcident alleen een slechter wordt. De Chineesche militaire auto- Fransch-Hongaarsche affaire was een T teiten hebben niet slechts den Russischen succesvolle restauratie in Hongarije zou on- U fden Chineeschen Ooster-Spoor- middellijk het sein zijn voor een dergelijken wt'Col bôvenïi^™nog drie Russi- stMtsgreep l-l Oo,tenri|k en Duitschland. De weg, Iwanof.jnaar Dovenaie g eenige remedie tegen dit latente gevaat voor sche van dynastieke „Putsches" achtte hij, dat Europa ln SSg'ont- en speciaal dan de Volkenbond aanstuurt op den christen-generaal Feng ^^'j§and. een piebisciet in Hongarije om te beslissen 'i Tient- of het volk e 'sl-n Pëki^ samengtro^n en waehten «P ---f^n;e^r^;7ntschap) dJ. een 0r?f-rS'i_r°m t nrdt Jomeid dat Chinee- koninkrijk zonder koning blijft, zal ër hel- Uit Hongkong w g jpakhoi ntelijke propaganda worden gevoerd voor 'n he troepen het Fransche hosp Lergtel Habsburgers. Ontwapening der zijn binnengedrongen en de f^schçvlag n onwettige organisais is de eerste stap, daar- Jiet gebouw hebben neergehaald. Later we democratie. Dan pas zal dé mogelljkheid de vlag weer 8ehe®ch®"- „van geboren zijn het half-feodale stelsël in Hoit- Ook dre.gden bedoe de troepen de ^g van het geleidelijk te ma. het Fransche consulaat neer teihalen. De con- tQt gen modernen Europeeschen staat, $ul riep evenwel de wacht in t geweer en g I e]ke mettertijd plaats kan nemeri in de Ver- last te schieten, indien een p g eenigde Staten van Europa. den gedaan, om de vlag omlaag te halen. ue| soldaten trokken daarop af. Uit Moskou wordt gemeld, dat de vrees be-, Zaterdagmorgen vroeg is te New York, na çtaat,' dat de telegrafische verbinding m een sfonn met een snelheld van 56 Eng. mlj- Charbin verbroken is, doordat de wi e S I len per uur, de temperatuur plotseling aan- d^ten blijkbaar de telegraafkantoren nabij o zienlijk gedaaidj n.j. tôt 17 gr. Fahrenheit, in' Charbin hebben overmeesterd. pea dag voren bad de temperatuur des Het is merkwaardig, dat thans de witte middags om 12 Uur op 49 gr. F. gestaan. gardisten als de vijand worden^ „„'„n Aan dg beeje Qostkust heerschte Zaterdag Storm en koude in Amerika. storm en koude. plaats van, zooals tôt nu toe, de Chineezen. Het laatste telegram, uit Charbin ontvangen, meldt, dat de Chineesche autoriteiten de ge-i Weer hoog water in Engeland. bouwën van vakvereenigingen in Charbin en Tengevolge van den aanhoudenden regen in andere steden in Mandsjoerije gesloten erj en den dooi der laatste dagen, wast het wa> verzegeld hebben. De Chineesche P®'1*'® beet K. van de fbeems 0pnieuw. verscheidene personen gearresteerd, die bij- water overstroomt weer een groot ge- eengekomen waren, om sympathie uit te spre- bied ken met de Sovjets. Zondag hebben Chinee-l_ sche militairen te Charbin getraeht,eeo pas-1 BilHienlaild. sagierjstrein te doen vertrekken, doch de bol sjewiâische kassier ging er met de enGÀSSÊLTERNIJ VEEN,S25 jan." Vrijdagavond j.I. had. in.het hôtel Eggens trekken, doch op het laatste oogenb dween het geheéle machinepersoneel. lamen zonuer "I alWer de aangekondigde lezing plaats met LVbiksgezôndhèid te Arnherti, spràk over Zuige- - m lingenzorg. Àan de hand van statistlsche ge- meer af, geadresseerd aan het Sovjet-consu- geyens en veelzijdige lichtbeelden, maakte laat te Charbin. - spreekster de aànwezigen duidèlijk op welke In verband met desbetreffende geruchten, manjer een kind moet worden opgevoed om welke in Europa de ronde doen, verklaart de tôt een gezond mensch te kunnen opgroeien. Sovjetregeering, dat er geen sprake is van Tevens liet ze duidèlijk uifkomen voor welke een vestiging van Japansche en Russische in- ziekten een kind vatbaar is en welke maat- yloedssferen in China. regelen moeten worden genomen om de ziekten te voorkomen enz. Kortom,4 het was een lezing Fntpi bint van Tsiitsierin? die op zeér bevattelijke enrpopulaire wijze Wat de meening is van de leden van het werd1 gegeven embeslist ipdruk heeftgemaakt wdL uc b op de aanwezlgen. jammer dat dlenzelfden I^ssische pohtieke bu eau p avond in de Ned. Herv. kerk een opwekkings gebeurtemssen in Mandsjoerije, kan e rede voor bet Bijbelgenootschap werdgehou- Worden vastgesteld, doch in de krmgen de den anders zou bet getal belangstellenden zeker mindere grootheden schijnt de meening over- nog grooter geweest zijn. Èeerschend, dat een openlijke en krachtdadige Mocht de begaafde spreekster nog eens Interventie door het roode leger in de i)_e- terugkomen dan kan ze zeker op een groot aande nm«tandt<rheden niet moeelitk is,ea^ngaçtttf^^n^ omstandlg_heden jv§naade ^Verf JHet' Groene Krui<, ^e^lieer - âof^*eITjR: optreden een con-JAlingh, Bracbt aan bet'-eind.,de?Hezing Dr. evolg van een fiict met Japan moet verwachten'. Mén neemt I Badër dank voor haar leerzamë rede. aan, dat Tsjaijg-Tso-Hn het niet wagen zal, (A. Ct.) wat hij thans duTft te riskeeren, zonder de ze- MARUM, 25. Jan. kerheid te hebben', door Japan gesteund te Een zoon van den architect Glastra had Worden. het ongeluk van een hoogte van ongevèer Het gemelde transport van een aanzienlijke 31^ Meter te vallen. Hoewei geneeskundige roode troepenmacht naar China, wordt als hulp spoedig aanwezig was en de ongeluk- enkel bluf beschouwd, evenals de bedreigin- kige onmiddellijk naar Groningen vervoerc gen in het ultimatum van Tsjltsjerln. werd, mocht dit niet meer baten. Eer men ter plaatse van bestemming aangekomen Het valschemuntersschandaal. was, trad de.dqod reeds in. Sinds enkele dagen, zoo seint de corres- HOonF7ANn on Tan pondent van de „Frankf Zt.", heeft de val- Een tweede stap.' schemuntersaffaire een nieuwe wending ge- Hoogezand is in het gelukkige bezlt van een nomen, welke van groote beteekenis kan gasfâbrlelç. D. w. z., de fabriek staat in de ge- worden op binnen- zoowel als op buiten- meen(ei Eigenaar is een zekere heer DeVries, landsch politiek gebied. Op buitenlandsch po-dje bijna aile aandeelen in zijn bezit heeft. litiek terrein is van gewicht het tamelijk ener- Aan een voorganger van den heer De Vries giek optreden van de ambtenaren der Fran- is in 1903 concessie verleend voor den bouw sche recherche, die de laatste dagen in de en de exploitatie van een fabriek. En in de Hongaarsche hoofdstad zijn aangekomen. Zij concessievoorwaarden staan twee belangrijke hebben het 0. M. een reeks wenschen voor- punten De gasprijs mag niet hooger zijn dan gëlgd, waartoe zou behooren het verlangen 9 en 7 cent en de gemeente mag inhet„gas bepaalde verhooren persoonlijk bij te wonen. geen gol^genheid^geven yoor de ver- Op binnenlandsch politiek gebied is de toe-"l strekking--van ander kunstlicht. Met deaanleg van het electnsche rtet bleek het belemmerende Stand verscherpt door uitlatingen van den, hfinn1jnh De oemnen+Pwanvde rechtradicalen leider Gômbos in de Turijn-Hf" ;«-• i een kans om er aan te ontkomen. uevolg: Ie,!16. Shampa.;..In dat interview spreekt gen scbadevergoedjng van 80.000 moestaan Gombos als een dictator enverkondigt hij> de -fabriek worden betaald, dat hij, ingeval de zaken in Hongarije uit- gemeente vond deze boete beiabberd loopen op een overwinning der démocratie, en trachtte eeh'deel van het geld terug hetgeen volgens hem gelijk staat met een krijgen. In September 1923 besloot de Raad Joodsch bestuur, naar révolutionnaire midde- te eischen dat de gasprijs, welke in de oorlogs len zal grijpen en zich met geweld zal ver- jar,en herhaaldelijk was verhoogd, terug moest zetten. worden gebracht tôt den prljs, in de concessie Deze verklarlngen van Gômbôs, welke de- voorwaarden genoemd. De heer De Vries had ze intusschen tracht te verzachten, hebben in geen bezwaar, onder voorwaarde dat een politieke kringen veel opzien gebaard. scheidsgerecht zou oordeelen over het gerecht- Als een, .zij het toevallige, repliek hierop vaardigde in dezen eisch. Dit scheidsgereclit kan een verklaring gelegd worden van graaf heeft thans een voorloopige uitspraak gedaan Karolyi, die in Oct. 1918 in Hongarije de 8eiTie^nte in het ongelijK gesteld macht in handen kreeg, maar vijf maanden Het Watersnoodcomlt Het plaatselijk Watersnoodcomité te gen is uitgebreid tôt een provlnciaa ^oor de provincie hebben daarin zil nomen de heeren W. J. ten Braak, Ged. Staten te Winschoten; G. d jurgemeester van Zuidhorn F. J. burgemeester van Veendam; J.Bs. We der Eerste Kamer te Uithuizermeet T. Vos, wethouder te Appingedam Voorts is de Commissaris der Konl^ deze provincie bereid gevonden, eere-voorzit- er van het provinclaàl comité te zijn. Kardinaal Mercier, f Zaterdag is kardinaal Mercier te drie uur in een katholieke ziekenverpleging te Brussel overleden. Dadelijk daarop begon de ldok van de zie- cenverpleging te luiden en spoedig volgde e groote klok van de kathedraal, de Sainte Gudule. Een lange reeks hobgwaardigheidsbe- kleeders vervoegde zich nog denzelfden midT dag aan het sterfhuis, waaronder gezanten, de burgemeester van Brussel, de koning enz. Vele vlaggen wapperden halfstoks, 00k aan bet stadhuis van Brussel. Het lijk is Zaterdagavond te Brussel gebal- semd en daarna per ziekenauto naar Meche- Ien overgebracht. De begrafenis zal, naar men verwacht, Donderdag plaats hebben en een nationale begrafenis zijn. - De groote beteekenis van deze priester- figuur voor de geschiedenis zal vooral te yin- den zijn in de waardige en moedige houding, die Mercier tijdens de Duitsche bezetting heeft aangenomen, waarin hij zijn groote fierheid hield en de zijnen op voorbeeldige manier moed wist in te spreken ëh op te beuren. De overleden kardinaal trad daarbij zôô beslist op, dat hij een scherpe waarschuwing van den gouverneur von Bissing heeft gekregen, waar- aan hij zich ten slotte gehouden heeft. Het is geen wonder, dat de populariteit van den kerkvorst, die in België toch al groot was daarna bultengewoon is toegenomen, al îeeft hij door zijn scherp optreden tegen de separ^tisten en in het algemeen tegen de fia- minganten weer velen vàn zich vervreemd. Mercier wàs een zeer veelzijdig man. Hij was niet alleen een goed opperpriester, doch 00k een geleerde van beteekenis en boven dien een man met een breeden blik, dien îij speciaal getoond heeft in de beweging voor de toenaderlng van de Anglikaanscfie kerk tôt de katholieke kerk. tionien-meer in Oost- an. Zij zijn door het len de zoon kwamen hland. 25 Jan. uur heeft het kabinet vergaderd, onder voorzitterschap van Dr. Lu- îer. De zitting duurde verscheiden uren en was gewijd aan besprekingen betreffende de regeeringsverklaring, die morgen in den Rijks- dag zal worden uitgesproken. De ontruiming van Keulen. BERLIJN, 25 Jan. Gemeld wordt, dat de Britsche vlag op het hoofdkwartier te Keulen in den middag van 30 Jan. omlaag zal worden gehaald. Dien dag zuilen de laatste Britsche troepen de stad verlaten. Belastlng op garens. LONDEN, 25 Jan. De Britsche minister van Handel heeft toe- gestemd in het benoemen van een commissie ie het verzoek zal overwegen van de fabri anten van sajetten en wollen goederen in eicester en Nottingham, om onder de Safe- guarding Act rechten te heffen op den import van die goederen. Loonregeling bij de spoorwegen, LONDEN, 25 Jan. Op de conferentie tusschen de" vertegen- woordigers der Spoorwegmaatschappijen [en van de Nationale Unie van Spoorwegarbei- ders, welke hedenmorgen plaats vond, werden de bezwaren, door de arbeiders opgeworpen tegen de beslisslng van den Nationalen Loon- raad, volledig besproken. Het personèelbracht egen de uitspraak te berde, dat de arbeiders, die nlëuw worden aangenomen en de arbel De rîjke 00m uit Amerika. Uit Mîinchen wordt gemeld Zeven kleine boeren^uit de buurt van Waischental In Fran ken, hebben een „reuzenerfenis" gekregen van een bloedverwant, die voor 50 jaar uit Klein Ahrhorn naar Amerika emigreerde. Hij stierf daar verleden jaar als eigenaar van een mijri, die door den Amerikaanschen staat vûor 93.000.000 dollar werd overgenomen. Een Parijsch drama. De heer Albert Lancel, een schatrijke FA riische -uat: h'uweHjk'âtï' haar gangen door een particulieren détective nagaan, die wisf vasj te stellen dat mevrouw zich vaak begaf naar de luxueus ingerichte garçonière van Robert Marge, een automoblel handelaar in de Rue de Chazelles. De heer Lancet besloot zijn ontrouwe gade op heeterdaad te betrappen en begaf zich met drie zijner vrienden naar het huis van zijn medeminnaar. Daar stiet hij forsch de deur der étage in, stormde naar binnen en stond weldra tegenover de onaangenaam ge troffen gelieven. Mevrouw nam haastig de vlucht in een toiletkamer, doch de minnaar weerstond den woedenden echtgenoot en ga hem een slag in het gezicht, waarop deze eenige schoten op den jongen man loste, die ernstig getroffen neerstortfe en kort daarop overleed. De moordenaar werd aanstonds door de toegesnelde politie ingerekend. Hij verklaarde zijn vrouw in het bijzijn zijner vrienden te hebben willen betrappen om aldus echtsche ding te kunnen verkrijgen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. tegen keelpljn De controlecommissle. LONDEN, 26 Jan. Het rapport der intergeallieerde controle- commissie te Berlijn is ontvangen. In het rapport constateert maarschalk Foch, dat Duitschland op 4 punten van de overeenkomst van Parijs van November 1924 nog geen al- geheele voldoening heeft gegeven. Alsgevolg daarvan zal de commissie nog te Berlijn blij- ven, totdat de Duitsche regeering bevredigende maatregelen heeft genomen. Een moord. NICE, 26 Jan. De heer Tylor uit Boston is in zijn hôtel te Nice door zijn vroegeren secretaris, daar- vôôr politieagent te Parijs, vermoord. De da- der, die een groot bedrag van Tylor wilde hebben, is gearresteerd. De Volkenbond en de scheepvaart. GENEVE, 26 Jan. De sub-commissie van den Volkenbond voor de binnenscheepvaart hield haar derde zitting. Zij bestudeert den huidigen toestand in de scheepvaart op den Rijn en den Donau. Lelpziger Messe. LEIPZIG, 26 Jan. De op 28 Jan. beginnende Leipziger voor- jaarsbeurs zal door rijkspresident Hindenburg bezocht worden. In verschillende afdeelingen zuilen Hollandsche producten ten toon gesteld worden. Hoofdprijzen Staatsloterij. DEN HAAG, 26 Jan. 1000 Nos. 1688, 13188, 16344, 19245. ders,, die bevorderd zijn, resp. slechts het jrondloon en het grondloon vàn de graden, waartoe zij zijn benoemd, zuilen ontvangen en geen duurtetoeslag. Zij vragen voorts de verzekering, dat de spoorwegmij. de grond- oonen als minimum acceptearen, die niet ver- làagd mogen worden. Dé juiste inhoud van het antwoord der spoorwegmaatschappijen is nog niet medegedeeld, doch toen het heden- middag werd voorgelegd aan de conferentie werden twee ïesôluties ipgediend. De eene hield een weigering in om de beslissing te accepteeren, en de staking tegen a.s. Vrijdag te pfoClameeren. De andere was voor het aanvaarden dër beslissing. Met een kleine meerderheid werd de laatste aangenomen Sir Alfred Mond conseryatief. LONDEN, 25 Jan. Sir Alfred Mond, die zijn heele politieke leven iid der Libérale partij en 00k minister is geweest, heeft doen weten, dat hij als lid der Libérale partij bedankt, voornamelijk we- gens het agrarische vràagstuk, en maakt be kend, dat hij voornemens is met de conser- vatieve partij samen te werken. 400 9890, 11263, 14952, 18279. 200 5587, 8632, 12449, 15205, 18240, 18425. 100 718, 737, 1291, 2771, 6444, 7377, 8744, 6042, 14110, 15620, 16050, 18390, 18998 f 20102, 20926, 14306. 4234 13418 440e Staatsloterij. 5e klasse. 5e lijst. 1500 19268 1000 2077 5682 8482 18958 19658 400 4026 16825 17668 200 3923 5474 100 1098 1349 6236 7733 8230 8782 16381 17435 18976 19600 GRONINGEN, 26 Jan. ■heden gehouden veemarkt later de Boisjewiki zijn plaats liet innemen en in diens mémoires door prins Windisch gratz beschuldigd werd van landverraad, welke kwestie thans weer ter sprake is geko- men in een procès tusschen beiden, hetwelk te Berlijn gevoerd wordt. Graaf Karolyi, die na langdurige omzwer- vjngen door Engeland, .Tsjeoho-Slowakije, 'ttalië, Zuid-Slavië, Oostenrijk, Amerika, Ca nada en Frânkrijk, thans als politiek refugée te Londen is aangekomen, heeft in een on- derhoud met een medewerker van de „Manch. Guard," gesproken over het huidige Hon gaarsche schandaal. De ottd-premier en eerste président van Hongarije, die verandering in zijn positie al leen kan verwachten na een totale omkeer van den politieken toestand in zijn land en een terugkeer van het linksehe socialisme, verklaarde, dat Hongarije het nieuwe ver- schijnsel heeft geboekt van 60 %-patriotten. 40 van de gewenschte winste der val- sche munters was bedoeld voor hun eigen Wel worden partijen nog opgeroepën op een bijeenkomst te Zwolle, om voor de toe- komst een minnelijke schikking te treffen, docli in dit geschil staat de uitspraak reeds vast. De gemeente heeft weer een schadevergoeding te betalen. f, Particulière exploitatie van dergelijke be- drijven is toch maar je ware (Het Volk.) WILDERVANK, 26 Jan. Wcerbericht. Verwachting, geldig tôt Woensdagavond •Matige tôt krachtige ot stormachtige-Z.-W. tôt Zuidel. wind. Zwaar bewolkt tôt betrok- ken. Regenbuien. Weinig verandering in temperatuur. 1400 schapen verbrand. Uit Greifenberg in Pouinjeren wordt ge meld, dat op een riddergoed aldaar Zondag- avond een groote brand ontslond, waardoor drie gebouwen in de asch weiden gelegd en 1400 schapen omkwanieu. Spoorwegongeluk. BERLIJN, 25 jan. Eeh der bladen, meldt uit Boekarest, dat Iwee goederentreinén met eikaar in botsing,zijn. gekomen. De eenëtrein, bestaaode uit een locomotief en vijf wageris, storttë van een brug ter hoogte van 2 meter in de rivier de Bisistra. Drie personen werden gedood en de materiëele schade is zeer aan- zienlijk. Duitschland en de ontwapenings- conferentie. GENèVE, 25 jan. Duitschland deed den Volkenbond weten, dat liet zal deelnemen aan de werkzaamheden der commissie tôt voor- bereiding der conferentie voor de beperking der bewapening. De schadeloosstelling der gewezen Duitsche vorsten. BERLI |N, 25 Jan. 1 )e sociaal-democratische en communistische leden van den Kijksdag hebben bij den minister van birinenlandsche zaken het verzoek ingediend tôt liet houden van een référendum over het onteigenèn zon der schadeloosstelling der bezittingen der vroegere Duitsche vorsten. IJsongeluk. LABIAU, 25 lan. Zondagavond waren vier ilocliters en de eenige zoon van een koopman alhier in een met een paard bespannen slee Kardinaal Mercier f BRUSSEL, 25 Jan. Wat betreft de teraardebestelling van kar dinaal Mercier werd hedenmorgen besloten dat er twee plechtigheden zouden plaats heb ben een Nationale op Donderdag te Brussel en een voor het Diocees op Vrijdag te Me- chelen. Het stolfelijk overschot zal Donderdag om 10 uur naar Brussel worden overgebracht en de teraardebestelling zal plaats hebben volgens het protocoi, gevoegd bij de teraarde bestelling van generaal Léman. Te 11 uur zaleen dienst plaats hebben in de Sainte Gudule. Troepen zuilen zich langs den weg opstellen. Uit de mijn-industrie. PHILADELPHIA, 25 jan. Een gemengde conferentie van werkgevers- en arbeiders-vertegenwoordigers zal morgen plaats hebben om een nieuw plan te onder- zoeken tôt regeling van de staking in de anthracietmijnen. De bankbiljettenzwendel. LISSABON, 25 jan. Antonio Bandeira, gewezen gezant van Por tugal te Den Haag, is in hechtenis genomen in verband met het schandaal der valsche bankbiljetten der Angolobank. Iwanof in vrijheid gesteld. SHANGHAI, 26 jan. Berichten uit Moekden melden, dat Iwanof, de Russische directeur van den Chineeschen Oosterspoorweg, gister op last van maarschalk Changtsolin in vrijheid is gesteld. Rusland en China. PEKING, 26 Jan. De Sovjetregeering heeft aan de regeering te Peking aangeboden, troepen te zenden om hulp te verleenen bij het handhaven van den vrede en de orde in het gebied van den Oosterspoorweg. Dit aanbod wordt beschouwd als een poging der Russische regeering, toch legen Changtsolin te kunnen optrekken, on- danks de invrijheidslelling van Iwanof. Op de heden gehouden veemarkt v^ren âangevoerd: 96 vette koeien, 156 kalveren, 243 kalf- en melkvee, 49 stieren, 105 schapen, 690 vette en Londensche varkens, 336 ma- gere varkens en biggen. - J Vet vee, prijslj., le soort f 1.10—f 1.12, - -IMe soort f 1.05 (slaCïïîgéwicht.) Kalf- en melkvee, handel niet vlug, Istefi soort f 440— f 470, 2de soort f 350—f 400 3de soort f 250—t 300. Stieren, prijshoudend, oude f 0.90—f 0.92} enterstieren idem, f 0.76—f 0.80. Vette kalveren, prijsh., f 1.30—f 1.35 en f 1.15—f 1.20. Nuchteren kalveren prijshoudend f 10—f 16. Oude vette schapen zeer traag en nauw. prijsh. f 50—f 53. Jonge vette schapen idem, f 45—f 48. Weideschapen idem, f 40—f 48. Vette lammeren idem, handel zeer slecht, f 28—f 31. Vette varkens, vlug en hooger, bij klelnen aanvoer, 90—93 en 86—88 ct. Lond. varkens iets lager, 86—90 ct. Biggen prijsh. f 15—f 20, f 2.50f 3.00 p.w. Eieren: lager. Grooth. vermoed. prijs 67. Kielnhandel 1.60. Eendeieren niet genoteerd. MARKTBERICHT van de Vereeniging „De Beurs." GRONINGEN, 19 Jan. 28 Jan. Noteering per 100 K.G, Zomer Tarwe f f f R. Tarwe 12— 13— 12.— 12.75 W. Tarwe 12.25 13.10 12.— 12.75 Rôgge 8.— 8.75 8.- B 8.601 Chevalier Gerst 9.50 "H 10.25 9.50 10^25 W. Gerst 9.- 10.10 9— 10125 Z. Gerst 9.— B 9.45 9.— 9.40 W. Haver 8.75 9.60 8.75 B 9.50 Geie Haver B 9.— 10.50 9.— 10.50 Zw. Haver 9.50 10.60 9.50 10.50 Bl. Erwten 10.— 21.50 10.— 21.50 R. Erwtèn 0.— 0.— Gr. Frwten 11.— 15.75 11.— B 16.i Sch. Erwten P. Boonen 10.50 B 12.— 10.50 12.50 Wierboonen 10.50 12.— B 10.50 12,50 Waal. Boonen 13.— 16.25 13.— 16.25 D. Boonen B B - B Koolzaad 20.25.50 20.— 25.50 Karwifzaad 18.— 24.— 18.— 24.— O. MosterdZi 40.— 50.40.— 56.— Kanariezaad 15.18.15.19.— Bl.bloei Lijnzaad 13.— 18.— 13.17^50 Witbl. Lijnzaad 13.18.13.— 17.50 Bl. Maanzaad 50.60.50.65.— Buitenl. Rogge en Gerst werden als volgt verkocht: Voergerst 10.— 10.50 10.10.50 Gerst R. Mais 100 lr. 10.50 11— 10.— B 10.50 Pl. Mais 100 ln 10.25 11.— B 10.— B 10.50 Mais 100 le. B Rogge 100 k. 11.75 12.50 11.75 B 12.50 De korling en soorten bijbelaling bedraagt voor aile 10 cts. per K.G. DE NOTEERINGSCOMM1SSIE. ROTTERDAM, 25 Januari. B i n p e n a n d s c h e granen. Tarwe met ruim aanbod. In de puiksfe soort onveranderd, overigens iets lager, puikc f 14.50—f 15, overigens f 12—f 12.75. Rogge laner, f 8—f 9. Chevalier*Gerst f 10.50—f 11.25. Haver f 9.50-f 10.25. Erwten. Kleine groene onveranderd f 12f 15. Bruine boonen f 12—f 15. Allés per 100 K.G, r nitnnkn IrAoeine rrîtlôf Ol* 1Î1P 1 .'.W.'Y. -7

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1926 | | pagina 3