25 cent Een net Burgeriiuis EEN BOVENWQNINGJ Let wel. MEUBIUIB, BORSTELFABRIEK 1845-1926 KLOMPENINDUSTRIE Verpachting Buffet. de Heer J. VAN WOEBDEN, van Haarlen, 15 EN 16 FEBRUARI a.s. en AanMeding. N.V. Konslmest- en Machinehandel v.h. Fa. A. BEKKERING Zn. L. K. DIJKHUIS, JBEHUIZINCi t§. uitgesteld. Advertentiën. Een Motorrijwlel (Sun) Evangelie- V erkondiging. Gem. Zangvereeniging JMPHION", Veendam. Onde Landbouwvereen. Stadskanaal (W.) Woning aangeboden. 9eNIenweLandb.vereen. ffieter- en Ronnerveen Lijkwagenvereeniging &NNER-EEXTERVEEN. Groentewagen, Een nette Dienstbode. Een flinke Dienstbode. Een Pianist met Violist,| De Landb.vereenlging Drouwenermond Rouwbrieven -kaarten Kan Uw kind goed leeren? VEENDAM. GRAS-enKLAVERZADEN ONTVANGEN RINGEiRS Muntendam. Flink Persoon, Huishoudster. L. HATEBOER, ïiMÛ S BROCADES EMULSIE Bij vooruitbetaling te voldoen Diversen Vermist Verloren uitvoering gegeven onder eer L. van rder Glas Jr. Al- n zestal llederen gezongen koor In het afgeloopen Jaar ngen heeft gemaakt. Hierna ipel voor het voetlicht ge Gevonden Weggeloopen: Komen aanloopen: Er biedt zich aan: Te huur aangeboden: Gevraagd sTe koop aangeboden: hartelijken dank. Te huur tegen 1 Mei: TE HUUR, bij inschrijving, 'f Wegens oplieffing der zaak. Eene royale Uit de hand te koop f TE HEUR: De VERKOOP op a.s. Zaterdag 30 Jan. 1926, ten verzoeke van Mej. de Wed. JAN BOS en kin- deren te Gasselte, wordt ot nadere aankondiging TE HUUR tegen Mei De „Voorste Landbouwvereen." te Stadskanaal, Pekelderweg Pl.m. 141 K.G. R. Roosend. Klaver of Rood Brabantsch, wit Klaverzaad. Westerw. Graszaad. Zw. Bastaard. Enqelsch Raygras. Kropaar. Serradella. Timothé. 37 55 115 39 5 100 4 Te koop aangeboden: De Landbouwvereen. Nieuw-Weerdînge Te koop of te huur: Woensdag 3 Febr. a.s. Te koop gevraagd: Te koop aangeboden: Uit de hand te koop: aanbesteed a. Het amoveeren van de bestaande brug liggende over het Boerendlep voor het Sportterrein te Stads kanaal en het herstellen van den onderbouw van dezelve. Marktstraat 91, Musselkanaal. - Teleph. 603 GROOT IIANDEL IN: Importeur: DUITSCHE KALIZOUTEN. Te koop gevraagd: Pakken Griesmeelpud- ding met vruchten. :- Nieuwe Biscuits. -: Vanille Blokjes met Amandeltjes. Gevraagd voor direct: Prijsopgave gevraagd van 20 25 ton ZAND bij SIJTSMA, metheen evullin De Landbouwvereen. te lste Exloërmond b. De levering en plaat- slng van een ijzeren boven-10"nderstaandë partijen bouw op voormelden on-|en gras zaden derbouw. GEVRAAGD: Zoo va&k heet het: 't II zoo'n a&rdig kind, jam- mer dat het niet goed kan leeren!" Dat be- teekent veelal, dat de kracht der hersenen te wenschen overlaatl Regelmatig gebruik van LEVERTRAAN (In deze rubriek worden n i e t opgenomen advertentiën, bevattende a. Aankondlgingen omtrent ver- koopingen, verburingen, vergaderin- gen, aanbestedingen, festiviteiten of dergelijke. b. Aanbicdingen van den groot- •en den kleinhandel, van waren of artikelen, die r.ien geregeld ten verkoop in voorraad heeft. c. Het 1er dekking stellen van stieren en liengsten. d. Gemengde advertentiën waarln vraag en aanbod tegelijk worden behandeld. B.v. Te koop zooveei aaidappelenen gevraagd een dienst- bode. Dergelijke annonces wor den door ons zoo mogelijk in tweeën gesplitst). Advertentiën van 1—4 regels Bevragen aan 't Bureau 10 et. extra Net Meisje, 23 jaar, zoekt met haif April of Mei betrekking in klein ge- zin. Goede behandeling m. huisel. verkeer. Br. o. No. 784, Bur. dezes. Zaterdagmiddag, omgeving Pekel- derweg, jonge lichtgrijze Herders- hond, Tegen bel. terug te bez. bij Ds. vàn Hoogstraten te Bov.-Pekela. een Rijwielbelastingpiaatje, vanaf 24—36 Laan. Tegen belooning terug te bezorgen bij J. BOS, 24e Laan, Oosterdiep, Wildervank. een Rijwielbelastingpiaatje, omtrek Annerv.kanaal. Terug te bezorgen tegen bel., bij F. DRENTH, Smid en Rijwielhandel, Annerv.kanaal. een 6-jar. Lithauer, of in ruil 1 iets zwaardere, bij E KNIGGE, NNEN 25 Jail. OltliofSverlaat,Stadskanaal.^nf,agavn^ yQôf ye een beste veel melk gevende Koe ;reeniging alhier *V00f d8 en een Vaars, beide a.s. te kalven, ookwel ruilen tegen later kalvende, door G. H. DE BOER, Zuidwending. een eerste klas vette jonge Koe, bij J. B. DRENTH, Hebrecht. een voor het kalven staande 2de Kalfskoe, bij D. DE LANGE, Oude-Pekela, IV131a. een 2de Kalfskoe, a.s. te kalven en een gebruikte Breack. A. HAAIJER, Ben. Oosterdiep, Veendam. een lste klas 3de-kalfs Koe, a.s. te kalven. L. MEIJER, Ben. Westerdiep, Veendam. een beste veel melk gevende zw.b. Koe, a.s. te kalven, ook wel in ruil voor een guste of later kalvende, bij R. GERMS, Duurkenakker. een vette Koe en tijdige Biggen, bij J. KRAAN, Wildervanksterdallen. Een voor 't kalven staande zwart- bonte Vaars, bij H. KAMPHU1S, Ben. Veensloot, Meeden. een uitstekende Vaars, begin Febr. kalvende. B. BLAAUW, Westerdiep, Wildervank. een best Stierkalf, bij R. VOS Gzn, Kweekerij, Molenstreek, Veendam. een Vaarskalf, bij H. BUREMA, Veenkade, Veendam. Een vette Vaars, bij Borgercompagnie. F. MULDER, Een beste Vaars, bij J. Gieten. aanstaande kalvende PEPP1NG te Veenhof, 2 mooie zw.bonte Vaarzen, begin Febr. kalvende, bij B. GROENWOLD, 2de Exloërmond. een Rijwielplaatje vanaf Keurlokaal tôt „de Vrijheid". Terug bezorgen bij F. KRASTER, Ommelanderw. 71. extra beste tijdige Biggen, bij M. NOORDHOEK, Annerveen. Beste afgewende Biggen. H. TELKAMP, Streekje, Wildervank. Donderd.avond 21 Jan., een Schaats, gemerkt Ruiter Bolsward. Terug te bekomen bij R. SMALBIL, bij de Gietermond, Wildervank. een prima Trek- of Heemhond, oud 1 jaar, hoog 67 c.M. A. R. FABER, Middenweg, No. 64, Veendam. Een beste Trekhond, 1 Yi jaar oud. E. VORENKAMP, Gieten. een bruine Herdershond, luisterende naar den naam Max. Tegen bel. terug te bezorgen bij J. H. SCHUT, Slager, Boven-Wildervank. Een Duitsche Dog, prima waak- hond, bij A. WEVER, Stadskanaal, Pekelderweg. fijneGele Hardsch. Boonen, prima in de kook, per spint f 1.25 met 1 spint Pronkerboonen f 1, franco Veend.- Wilderv. C. Kuiper, 42e L. Wilderv. Een Duitsche Herder, zwart op geel. Terug te bekomen tegen gemaakte onkosten, bij B. GRAVE, Brand- stoffen, Nieuwe-Pekela. bruine en witte Stamboonen, f 1 per spint. A. 3CHREUDER, Annerv.kanaal. een Holi. Herder (reu). Tegen gem. kosten terug te bekomen, bij H. DUSSELJEE, Ben.-Westerd 53, Veendam. Groenkr. Jaapjes Voederbletenzaad, 35 et. de K.G. en Bl.p. Erwten, ook bij kleine maat, bij A. DOUWES Meeden. het Voer van 'A H.A. Spruiten, bij H. MULDER, Kweeker, Kortewijk, Veendam. een Dienstbode, bij bejaarde lieden of bij iuffrouw. Brieven onder No. 8, Sigatenmagazijn Reinders, Veendam. puik Zeeuwsch Kleihooi, (geperst), bij B. HARDENBERG, Stadskanaal, Pekelderweg, Tel. 228. een Bolpraam, groot 45 ton. Aan vaarding Mei a.s. Te bevragen bij G. GROEN Sr., Alteveer. een Schildersknecht zijn werk ge- deeltelijk verstaande, tegen half Febr tôt Nov. G. BRliMMER, Schilder, Kieiwindeweer. Actleve Personen, die genegen zijn met pakjes Bloemzaden te venten Gemakk. te plaatsen art. en pracht verdienste. O. Derksema.Scheemda met Mei a.s., een flinke vaste Ar beider, met aile werkz. bekend, met groote Dochter. Woning aanwezig L. VOS, Borgerc.pagnie (Boven) een flinke Jongen, vanpl.ni. 16 jaar, met Maart, voor vast werk, door R. OLDENBURGER, landb., Bov, Westerdiep, Veendam. voor direct, een flinke Loopjongen van pl.m. 16 jaar. Aanbiedingen bij S. WALBURG, Ben.-Westerdiep, Veendam. voor direct, een flink net Dagmeisje niet beneden 16 jaar, door A. W BOSSINGA, Langeleegte 4, Veend Mevr. NUVER, Postkantoor, Wil dervank, vraagt tegen half Mei een nette Dienstbode, groote wasch buiftnshuil. EEN ZEER NETTE V Voor de vele BEWIJZEN VAN DEELNEMING, ons betoond na het overlijden van onzen lieven Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, betuigen wij onzen Borgercompagnie, Jan. 1926. Uit aller naam Wed. S. BOS. I bestaande uit Voorkamer, 2 Slaapkamers, Keuken, pjjSchuur en Tuin. Tusschen 36 en (gj42e laan, Westerdiep. Te bevragen bij M. VAN DER MEULEN, Beëedigd Makelaar, D 91, Wildervank. voor 3 jaar b/h. Ben.-Dwarsdiep te Veendam, groot 39 aren, eigen aan den heer H. H. DE LANGE te Veendam, laatst in huur bij den heer D. D. de Vries. Inlichtingen te bekomen ten kantore van ondergeteekende, alwaar de inschrijvingsbiljetten moe- ten worden ingeleverd v6ôr 1 Fe- bruari a.s. D. A. THOLEN, Notaris te Veendam. W. BOER, notaris te Veendam, zal Op Vrljdag 29 Januari 1926, 's avonds 7 uur, in het hôtel DE VRIES,in de Kerkstraatte Veendam, ten verzoeke van den heer J. H. SMITH, publiek verkoopen met TUIN op den (ÉQÎMlIm' m00'sten stand van - -E-VStadskanaal, gemeente Onstwedde, tegenover 't Gemeente- huis aldaar en langs den toegangs- weg naar het Station Stadskanaal Oost. Eigendom van den heer H. NINTEMAN en te bevragen bij SMITH, Hoofdkade 50 te Stads kanaal. waarin sedert jaren een Zaak in Manufacturen en aanverwante artikelen is ge- dreven, met Ateliers voor Dames- en Heerenkleeding, met ERF en TUIN, groot 6 A. 30 cA., zeer gunstlg staande en liggende nabij de Kerkstraat, bocht Oosterdiep te Veendam, ook voor andere doel- einden zeer geschikt, thans door verkooper bewoond. Het perceel is te bezichtigen Woensdag 27 en Donderdag 28 januari a.s., telkens van 9—12 en 2—4 uur. Aanvaarding 1 Mei 1926 of zoo veei eerder ais het perceel is ont rulmd. Betaiing 1 Mei 1926. desverkiezende met eenig LAND. Te bevragen bij Th. BROEKEMA, Tripscompagnie. Levering tegen 14 Febr. a.s., franco Café J. v. D. LAAN, Stads kanaal, Pekelderweg. Betaiing één maand na levering en verder volgens de A. H. V. Z. Inschrijvingsbiljetten met mon- sters worden ingewacht vôôr of op voor klein gezin, met Mei of eerder, den 2 Febr. a.s., bij den Secr. mooiste stand te Veendam. Br. Bureau dezes, onder no. 782.1 zware Vruchtboomen, Haagdoorn, Ligustrum, Bessen, Frambozen, Struikrozen, tegen lage prijzen. G. B. MELLEMA, Meeden. dikke zwarteTurf fl per 100, en f9 per 1000 stuks, franco, bij R. Hulzesos, Nw.-Pekela, Onstw.weg. Vrachtr. nemen best. aan v. mijn rek. LAMMERS, wegens plaatsgebrek, een Eiken Kabinet, bij Wed. M. V. OSSEN- BRUGGEN, bij 24e-!aan, Landzijde, Wildervank. A. KLOK G. KLOK—Dekker geven kennis van de geboorte van hunne dochter WILLEMTJE. Kiel-Windeweer, 23 Jan. 1926. M. UNIKEN en H. UNIKEN—DRENTH geven kennis van de geboorte van hun zoon PIETER ELLERUS. Nieuwe-Pekela, 23 Jan. 1926. R. A Notar.is te Gieten H. BEGEMAN J. BEGEMAN—Veldkamp geven kennis van de geboorte van hun zoon GEERT. Oude-Pekela, 23 Jan. 1926. Eenigste kennisgeving. V Geboren FEIKO, zoon van S. BOS M. H. BOS—MeijeR. MUNTENDAM, 22 Jan. 1926. Op Donderdag 28 Januari 1926, namidd. preeies 1 uur, zal ten verzoeke en ten huize van den heer G. M. HEIJNEN, nabij de M.U.L.O school te Stadskanaal W,. publiek contant worden verkocht: w.o. Ameublement, met pluche, eikenh. Spiegels, Ledikanten.Matras sen, Gordijnen, CocoslooperS, Schil derijen, Beelden, Bloempotten, Klok- stellen, Singer Trapnaaimachine, B r a n d k a s t (Llps), Copieerpers Schrijfmachine, Kook- en Kamer- kachels, Waschmachlne (zoo goed aïs nieuw), Kookpot, Porcelein en Aardewerk, Potten, Pannen enz. verder een partij CONFECTIE, w.o. Overjassen, Jongeh. en Heeren Costumes, Fietsjekkers, Mantelcos- tumes, Gummi-jassen en Gtimmi- mantels voorts een partij Pakkisten en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. JOH. WOLTERS, Beëedigd Makelaar, Poststraat 6 Stadskanaal, WILDERVANK. HEEREN WEDERVERKOOPERS Onze Geïll. Prijscouranten „Voorjaar 1926" zijn dezer dagen vveer aan de ons bekende adressen verzonden. Aan belanghebbenden, die tôt heden nog niet met ons fabrikaat kennis gemaakt hebben, zullen wij op aanvraag gaarne een exemplaar franco toezenden. Hoogachtend Firme G. H. KUIK. met 2 groote Schuren, waarin ge- plaatst is een 5 H.P. Motor, met maat- en karninrichting. Het per ceel is voor vele doeleinden ge schikt (thans ingericht voor melk- zaak). Het perceel is gelegen aan Hoofdweg en Winschoterdiep, tusschen Zuidbroek en Sappemeer. Kan ook zonder motor en maal- inrichting gehuuid worden. Te bevragen bij Caféhouder, SAPPEMEER. Tevens TE KOOP: 3 over-|zage dekte Melkwagens, Melkbussen en 4 nieuwe Q Bussen met koperen kranen, inhoud plm. 130 liter. Het Bestuur der V. v. V. te Zuidbroek, wenscht bij inschrijving met gesloten briefjes te verpachten, op 6 Febr. a.s 's avonds 7 uur, in 't Hôtel SMID te Zuidbroek, behoudens force ma jeure het houden van een Buffet, in de door het Bestuur der V. v. V. te plaatsen feesttent, groot 15 X 20 meter, voorzien van houten vloer, tooneel enz., gedurende de feesten op Hemelvaartsdag, en den daarop volgenden Zaterdag en1 Zondag. Het Bestuur levert voor rekening der V, v. V. Zaterdagsavonds too- neelgezelschap, of iets van dien aard in de feesttent. Voorwaarden liggen vanaf heden in 't bovengenoemd Hôtel ter in- Namens het Bestuur: De Secretaris H. R. LUKEN TIELMAN. wenscht bij inschrijving AANBESTEDING te houden van hare benoodigde De kwantums zijn groot: In aansluiting met de lezing, gehouden in November 1.1. door den heer J. SIEGELAAR, zal DONDERDAG 28 JANUARI, 's avonds 8 uur, zoo de Heer wil, een LEZING houden in 't GEM. VERGADERLOKAAL te Veendam. Onderwerp: ,,Wat Is meer waard.de wereld ol de zlel". Toegang en zitplaatsen vrij. Allen hartelijk welkom. Direct. COR BATENBURG. Samson Oratorium van Hândel. in de Ned. Herv. Kerk te Veendam. '''A-V xv] - Â'"-'" H' O. A. SLIM, Stadskanaal, Pekelderweg. JL elgenaar den hr. te Boven-Oos- lerdiep, Wilder vank. Te bevra gen bij G. A. TAATGEN, ma-| kelaar, Wilder vank of bij den H. Blaak aidaar. De helft der koopsom kan als eerste hypotheek er over beleend blljven. vraagt pfijsopgave en monsters van Rood Rozendaalsch. Àmerikaansch. Zweedsch. Rood Brabantsch. Enqelsch Graszaad. Italiaansch Thimothée Westerw. Kropaar Beemdlangbloem. 103 K.G. vraagt v66r 1 Febr- Bipa®* a.s. prijsopgave me1 monsters van hare Jjenoodigde URA3-en KLAVERZADEN, i Nadere voorwaâmen teKCI1 kosten te bekomen bij den Secr. J. BAKKER Hzn. Tegen 1 Mei a.s. Een nette BURGERBEHUIZING staande en ge'egen te|prySOpgaa{ wordt ingewacht tegen aal- le 3 Febr. a.s. De levering moet bevragen bij J. DOS,I plaats vinden tusschen 15 en 20 Febr., franco hôtel „Bleeker". De Secr.: Sj. ZUIDHOF Jr. Door alleenwonend persoon wordt op een mooien stand te Veendam vrlje woning aangeboden plus I 50.— per maand voor kostgeld. Brieven worden ingewacht onder |wenscj1j aan te besteden de leve- No. 783 Bureau dezes. op 's namiddags 2 uur, ten huize van J. DE WIT. HET BESTUUR. voor direct of 1 Mei, een flinke Dienstbode, 't liefst niet ouder dan 18 jaar (geen landwerk). Wed. G. MEIJERING, Anloo. Een mak landb.paard v. 4—8 jaar, ook w. gekr. Belg en 175 H.L. Thorb. en Triumph pootaardappelen. Aanb. m. pr.opg. aan P. Heukers, Om.wijk. een extra makke, dichtgedrongen "354-jarige Vosblesmerrie, gekruiste Belg, bij L, TIKTAK, Nieuwe-Pekela, Heden overleed onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvdder JOHANNES TEMME, in den ouderdom van 64 jaar en 9 maand. Veendam, 23 Januari 1926. Mede namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen C. L. TEMME—WEVER. Zij, die den overledene de laatste eer wenschen te be- wijzen, worden a.s. Woensdag 's nam. 12Ji uur, aan het sterfhuis verwacht. Op Zaterdag den 30 Januari 1826, des namiddags te 3 uur, zal door ondergeteekende in 't Hôtel DOPPER te Stadskanaal, namens Het Bestuur der Vereeniging tôt bevordering van het Vreemdelingen- verkeer te Stadskanaal e. O. worden ring van: 2214 kilo gewoon Rozendaalsch Klaverzaad. 14J-S kilo Inlandsch Wit Klaver, 8 kilo Westerwoldsch Gras. 3 kilo Engelsch Gras. 160 kilo Serradellazaad. 1450 kilo Grondnootkoeken. 800 kilo Sojakoeken. 400 kilo Paardeboonen, en 200 kilo Groene Erwten. De zaden moeten geleverd worden vôôr den 20 Febr. e.k. de voeder- artikelen zoo spoedig mogelijk, bij A. TEN HOFF, Gieterveen, franco. Inzending biljetten met monster v66r 30 Januari a.s., bij G. SLOOTS, Bonnerveen. Een In goeden staat zljnde Brieven met uitersten prijs aan J. HAMMINGA, Kiel-Windeweer. VEENDAM, TEL. 285. GEVRAAGD met Mei i door R. POLAKPAIS, Boven- Oosterdiep, Veendam. GEVRAAGD voor direoie Indienstfredlng DrogisterlJ GASTELAARS, Wildervank. KLEIN, 2e Vallaat, Adres B. Stadskanaal. (te leveren op den wal), door Wed. J. OLDENZIEL, Kieiwindeweer. GEVRAAGD voor Zondag 31 Januari van 6 lot 11 uur Verl. Korkstraat 10, Veendam. met STOOKHOK, ERF, TUIN Bouw- en Groenland, samen groot 7 Hectare, en een ARBEI- DERSHUIS, groot 50 Are. Te bevragen bij J. v. d. WAL Oude-Pekela (Bronsveen). Zondags niet. vraagt prijsopgave van 70 H.L. Paardeboonen of Groene iVoer- erwten, voor directe levering, franco bij de afnemers. Aanbiedingen met monster in te zenden v66r of op 29 Jan. e.k. J. MARTENS, Secr. wenscht aan te be steden de levering van KLAVER- worden binnen den kortst mogelijken tijd geleveid odoor de o— Drukkerij .DE NOORD-OOSTER. Bestek en teekening zijn vanaf heden f 2.50 per stel verkrijgbaar bij ondergeteekende. Restitutie op den dag der aan- besteding f 1.00 bij ongeschonden inlevering. Inlichtingen op aile werkdagen te bekomen, ten kantore van onder geteekende. A. H. KLEINENBERG, Architect, Musselkanaal pl.m. 200 K.G. Rood Brabantsch 200 K.G. Rood Rozendaalsch 100 K.G. Wit Inlandsch 150 K.G. Zw. Bastaard 75 K.G. W.W. Grasz. 80 K.G. Eng. Grasz. 100 K.G. Serradella. Monsters in te zenden tegen 28 Januari aan ondergeteekende, waar tevens voorwaarden zijn te bekomen tegen portkosten. G. SCHM1DT. Voor het bezorgen vanl dit blad te Muntendam j wordt een flink Persoon ge vraagd, in 't bezit van een rijwiel. Gezinnen, waarvan een of tweel kinderen mee kunnen bezorgen, genieten de voorkeur. Aanbiedingen bij den Uitgever H. KNOOP, Wildervank.! In de plaatsen Meeden en Anner-| veenschekanaal, voor 2 dagen per week, voor den verkoop van een dagelpsch verbruiksartikel, tegen vast loon en goede provlsie. Brieven met opgave van ouder dom, beroep enz., onder no. 781, Bureau dezes. WEDUWNAAR, 50 j., met 2 kin deren, vraagt nette Juifrouw, met I eenig kapitaal, om voor de huishou- ding op te treden en zoo gewenscht te huwen. Brieven, zoo mogelijk met portret, aan Bureau dezes onder No. 778. 4 J versterkt en bevordert de ontwikkeling der hersenen Deze Emulsie geeft weerstand tegen in- spanning Q t

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1926 | | pagina 4