Crackfree rrrrr» -t v**™**?» - ffîurùe&ît Q&fltnaat> Crackfree i n 1 tr t"uw ,k -18 - v"- LUCHTVAART f i 7peM« w I s» -»*«->- Myltte reu„cUUs„ „ltet 5SZZ2S 2 t^SSSJlS'S Fa WEIJER, TTT rT i- ,ta™! - v» 1NGEZONDEN MEDEDEELINGEN Edel Stijfsel „Crackree" stijft onge- looflijk veel mooier. Pro- beer 't maar. ZWEMMEN Pas op voor Holland. SCHAKEN EUWE WINT DE 2ÛSTE PARTIJ. WIELRENNEN Arie van Vliet SlaatsDremer. Nîeuw Nederlandsch record. HENGELEN GYMNASTIEK De Turnkring „Oost-Groningen" in 1934-1935. PAARDEN De courses op Duindigt. Luchtmacht wordt versterkt. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN WANDELEN. JAPONSTOFFEN. FLUWEELEN ZI]DEN STOFFEN Een aardig wandelingetje. FABRIKAAT N.V. „ONDER ONS", DE KRIM (O.) is het mogelijk van niet; daar is niets van te j I zeggen. Het spyt ons natuuriyk dat Mynders bedankt heeft voor een eventueele herkiezing in het Ne- derl. elftal, maar ook h\j moet zich onderge- schikt weten te maken aan het geheel en zich evemtueel opofferlngen willen getroosten. Wy zijn dankbaar en verheugd zooveel mede- werking te ondervinden, zoowel van de Zflde der vereenigingen en spelers als van onzen „op- sporingsdienst," waarop wij, na onze eigen er- varingen, toch in de eerste plaats moeten af- gaan. Het gaat er ons om het werkeiyk sterk- ste Nederlandsche elftal te fonneeren; daarvan dienen de plaatselijke of gewestelijke chauvi- nlsten, die er nog altijd zijn, zich te allen tyde goed rekenaohap te geven. Amerikaansch zwemster van naam waarschuwt Amerika. „WILLEMIJNTJE DEN OUDEN EEN BREEDGESCHOUDERD MEISJE". Mrs. Eleanor Holm Jarrett, kampioene-rug- „DE RESTE PARTIJ IN DIT TOURNOOl", ZEGT ALJECHIN. Voorsprong van den wereldkampioen verkleind. Analyse van Si Landau. Zateragavond is in de Milltiezaal de twin- tigste partij van de match Euwe-Aljechin om het Wereldkampioen schaken aangevangen. De partij had het volgende verloop ZWART WIT Dr. M. Euwe. Dr. Aljechin. Tsjechische verdediging. tionale ploeg in aanmerking komt is de laatste zwemster van de V. en paar jaar veel uitgebreider geworden. Voor een niet gering gedeelte is dat te dan- het feit dat verschillende d2d4 c2c4 Pgl—f3 Pblc3 a 2a4 Pf3e5 Pe5xc4 g2—g3 d4xe5 Lclf4 .Allés schon dagewesen" placht de analyti- d7d5 c7—c6 Pg8f6 d5xc4 Lc8f5 Pb6d7 Dd8c7 e7e5 Pd7xe5 34. f4f5 h7—h5 35. h2—h4 Zeer fijn gespeeld. Het veld f4 wordt voor den Koning geruimd. Indien zwart gxh speelt, zoo volgt Kh2h3—h4 en als g5—g4 volgt, komt de Koning naar f4. Euwe speelt het eindspel voor- treffeiyk. 35S5xh4 Aljechin kiest het minst kwade. Misschien om als de Koning tôt h3 komt met Kg5 den witten toren van de a-lijn te lokken. 36. Kgl—h2 Kf6—g5 37. Kh2h3 Ta6—a5 Zwart heeft niet veel zetten meer. 38. Ldô—b? Nu kan noch de toren noch de looper spelen. Zwart staat hopeloos. 38Kg5-f« 39. Lb7—d5 Psychologisch schaak. Euwe wil doOr twee gebruik maken van het „Groninger Dagblad. Uit het financiëël verslag over het speljaar 1 October 1934—1 October 1935 blijkt dat er een nadeelig saldo is van f 0.93. behaalde Zaterdag te Bazel een dubbele over- winning. In de sprint-wedstrijd klopte onze landgenoot den Zwitser Wâgelier en den wereldkampioen Tinie Merkens. Met den laatsten won hij tevens een ltoppelwedstrijd over 40 K.M. maal de zetten te herhalen tôt zijn 40e zet Onze landgenoot Slaats won Zaterdag met den Duitscher Bremer als koppelgenoot in de Mun sterhalle een 100 K.M. koppelwedstrijd. komen om af te breken. 39 40. Ld5—b7 Kf6g5 Kg5—f6 Hier gaf Euwe den zet in couvert af. Stand na 40. ken aan clubs de trainingsmethode der T. C. hebben overgenomen. Een sprekend voor- beeld daarvan is wel Blauw-Wit, bij welke ver- Pf6a7 f7f6 Ta8d8 tTvens is ge'interviêwd door Reuter in Amerika eus Dr. Tarrasch te zeggen. en haar is gevraagd haar meening te zeggen I io over het waarschijnlijke verloop der nummers n. Lflg2 voor zwemsters op de aanstaande Berlijnsche I 12. 0—0 Olympische Spelen. I Tôt hier is de partij identiek met de eerste, - „Holland heeft een breedgeschouderd meisje, I waarin Aljechin met wit speelde. Met den tekst- eeniging zeer intensief geoefend wordt, waar- I willemijntje den Ouden en deze is de vermoede- tracht Aljechin de speelwyze te versterken, door verscheidene veelbelovende spelers zyn ge- ^ke wmnares op drie nummers. Juist genoeg aangezlen gebleken is, dat 12...Lf8e7 bijna kweekt, die wij graag hebben uitgenoodigd voor om ons team den oiympischen tltel afhandig de besliasende foUt was in genoemde partij. De onze wekelijksche bijeenkomsten. Overigens, te maken indien de andere plaatsen een beetje 2et Le7 werd mdertyd door Aljechin aangege- wanneer detze spelers met de sfeer van de, la- I 0ypnreilig worden toegekend" antwoordde mrs. I door Euwe gevolgd. ten we maar zeggen ..Nederlandsche elftal- Jarret juist thans kan ik al wel zeggen, dat 13 Ddlcl club" hebben kennis gemaakt, kunnen ze rustig het Amerikaansche team eigeniyk alleen maar aan de training in eigen omgeving worden over- zeker kan zyn van één nummer." gelaten. >;En dàt is de 100 meter rug", voegde zy er Ons streven is er dan ook op gericht de con- aan toe ditietraining op den duur volledig in clubver- MrfJ_ Jarrett is houdster van het wereldrecord I band te laten geschieden, waardoor wy slechts lg 3 sec voor de 100 meter rug en enkele weken voor een belangrijken interland- ig v£m 'n haar titel te Berlijn te verdedigen. mental training" kunnen h&at. dit dan is 2y de eerste Amerikaan- Dc7b8 Een ruimingszet. Zwart veimijdt de compli- caties met Pxe5 gevolgd door Pb5. Lf8e7 00 Lf5e6 Pd7xe5 weclstryd met een volstaan. Wy hechten daaroni veel waarde aan de club- trainingscursussen, waarvan de heer C. H. Poen de algemeene leiding heeft. Daardoor worden Nederlandsche trainers opgekweekt, die voor de buitenlandsohe zeker niet behoeven onder te doen, Trouwens, het mag wel even gezegd worden dat het zeer goed mogeiyk is, dat op den duur een bepaling wordt gemaakt, waarbjj slechts Nederlanders en tôt Nederlander genaturali- seerde buitenlanders voor 'n aanstelling als traî ner in aanmerking kunnen komen. Evenzoo wordt bij den K.N.V.B. gebruik van baUen van Hollandsch fabrikaat sterk gepouseerd. Doch om op de spelers terug te komen: dat het publiek steeds hooger eischen gaat stellen is eigenlijk onredeljjk. Een jaar of vier geleden zou men met de 3—0 overwinning op Denemar- ken buitengewoon tevreden zijn geweest; thans maakt het en dit kwam ook in de pers tôt uitlng ondsinks de overwinning nog aanmer- kingen dat het geheel niet spectaculair genoeg was! De T. C., erkennende dat er door enkele spelers beter en door de ploeg als geheel mooier gespeeld had kunnen worden, is zeer tevreden over dezen wedstryd. Er is precies ge speeld zooals de K. C. had aangegeven; het eerste kwartier „full-speed" en bij een voor sprong wat kalmer aan. Immers men moet wel bedenken dat niet in elken wedstrijd een top- sche die in drie achtereenvolgende Olympische Spelen zegeviert. ,,Ik heb niet veel gezwommen sinds April. Ik ben erg bang voor overtraining. Een paar we ken zwemmen en ik ga trouwens weer snel. In I December zal ik in Plorida aan verschillende wedstryden deelnemen alvorens in training te gaan voor de Olympische Keuzewedstrijden in Juni." GENT, 17 Nov. De Nederlandsche zwem- mer Sipkema verbeterde heden tydens het hier I gehouden internationale zwemconcours het re- cord Nederlandsche 200 M. vrije slag door het te brengen van 2 min. 25 sec. op 2 m. 24 3/5 sec. 14. Pc3e4 15. Delc3 16. Taldl 17. Pc4xe5 18. Pe4g5! Stand na 18 t. VEENDAM, 17 Nov. Hedenmorgen werd er een hengelwedstrijd ge houden te De Groeve, welke was uitgeschreven I door den heer C. Pals en welke onder leiding stond van de hengelclub „Ons Genoegen" te Veendam. Het was een wedstryd met vrjje deel- name, waaraan door 44 visschers werd deelge- nomen uit Veendam, Zuidlaren en Sappemeer. De prijzen werden als volgt gewonnen: lste prijs I K. Wtjngaard, É53 Het jaarverslag. Wij ontvingen het verslag van de werkzaam- heden van de spelcommissie van den Turnkring „Oost-G«oningen" van het Koninklijk Neder landsch Gymnastiekverbond, over het tjjdvak van 1 October 1934 tôt 1 October 1935. Wij ont- I leenen daaraan het volgende De na»m van den Turnkring werd ingaande II Jan. 1935 gewijzlgd van „Noord-Groningen" in „Oost-Groningen". Ook in het afgeloopen I jaar bleef het werk van onze commissie beperkt tôt het organiseeren van handbalcompetitie3 voor dames en heeren. Voor de damescompeti- tie meldden zich 9 elftallen, die, aan de hand van de ervaringen, opgedaan in het vorige sei- zoen werden verdeeld in 2 klassen, n.l. Bato De uitslagen van de gisteren op Duindigt ge- loopen courses luiden: Waterlooprijs, Prijzendraverij 4e klasse; Af stand 1730 Meter: 1. Zus Braun (eig. J. Spaans); 2. Xerxe« (eig. Mevr. K. van WieringenRezelman Wlndsorprys, Ren op de vlakke baan. Afstand 1600 Meter. 1. Faust (eig. D. Modderman); 2. Mongorat (eig. S tal Duinhoeve). Wllhelinlnaprys, Handicap le klasse. Afstano 2000 Meter (le afdeeling): 1. Libertus (eig. Stal Rembrandt); 2. Axle? (eig. J. M. v. d. Berg). WilhelmlnaprU», (2e afdeeling): 1. Epinard III (eig. Stal B.); 2. Olympia (exg. R. v. Leeuwen). Wembleyprijs, Ren op de vlakke baan. Af stand 2100 Meter: 1. Gristef (eig. Stal Duinhoeve); 2. Blue Hea- ven (eig. W. M. Habraken). VVelllngtonprljs, Handicap 2e en 3e klasse: 1. Welkom van Aduard (eig. J. de Vlieger), 2. Xaverius (eig. M. Poelsma Kamploenschap der Heerrljders, Draverij van meet over 2800 Meter 1. Ulpia H (eig. M. France) 2. The Gleaner (eig. P. J. v.d. Wansem) 3. Epinard III (eig. Stal B.) De Tel. sehryft •s-GRAVENHAGE, 16 Nov. Behoudens goedkeuring van den minister van Defensie zal" den Fokkerfabrieken de levering I Winschoten H.S. Hoogezand S.G.V. Schild- worden opgedragen van tweemotorige gevechts- G. Klinkhamer, Zuidlaren; 2. prestatie geleverd kan worden. Wij zullen voor I Veendam; 3. j. wyngaard, Veendam; 4. J. Weijer de wedstrijden tegen den Ierschen Vrystaat en gr veendam; 5. S. de Jonge, Veendam; 6. K. Frankrijk heel wat meer moeten vergen, doch V£m Alphen, Sappemeer; 7. R. O. Meijer, Veen- Een sterke zet waardoor wit minstens het looperpaar van zwart verovert. Op Lf5 wint Db3+ en op Lf7 volgt éenvoudig Pxf7. 18f6xg5 Ook wit verliest een pion. 19. Lf4xe5 Le7 f6 20. Le5xb8 Lf6xc3 21. Lb8d6 Tf8— f7 22. b2xc3 Tf7—d7 23. Tdlbl De pointe Terwijl zwart het stuk terug win- wolde W.I.K, Sappemeer en W.V.V. Winscho ten vormende de lste klasse, en BATO II Winschoten D.O.S. Sappemeer D.O.S. Zuid- broek en KWIEK Scheemda, vormende de 2de klasse. De competitie had over het algemeen ±en aangenaam vlot verloop. De heeren speelden thana ook een volledige vliegtuigên voor tenminste vier personen. De bestelling bedoelt voorloopig de levering van één machine en, indien het toestel bij proefne- ming voldoet, zullen meerdere in serie wor den vervaardigd. De kosten worden dan begroot op circa f 110.000 per toestel. Het project is door Fok- jompetttie, waaraan de volgende elftallen deel- kgr destyds op de Parijsche tentoonstelling ge namen BATO Winschoten, D.O.S. Zuidbroek I eXp0seerd ue bewapening zal bestaan uit drie H.S. Hoogezand KWIEK, Scheemda S.G.V. itrailleurs waaronder een zware mitrailleur, wij zijn ervan overtuigd, dat er dan ook heel wat beter gespeeld zal worden. Het „plan de campagne" hadden we, zooals gebruikelyk, voor dezen wedstryd te voren uit- gestippeld. Dat in dit plan onze linksbuiten een ondankbare taak-kreeg, was niet te vermy- den, doch wij moeten de groote lijnen voor oogen houden en mogen toch de o.i. beste tactiek niet ten gerieve van een of twee spelers, die daardoor eenigszins gedupeerd worden in hun spel prijsgeven Het is zeer wel mogeiyk dat in de volgende wedstrijden de linksfoinnen een geheel andere dam; 8. J. Leidekker, Veendam; 9. G. Wjjngaard, Veendam; 10. R. Brouwer, Veendam; 11. B. de Jonge, Zuidlaren; 12. R. de Bejj, Veendam; 13. J. Keizer, Veendam; 14. A. Roll, Veendam; 15. J. Koens, Zuidlaren; 16. J. Klinkhamer, Zuidla ren; 17. K. Siekman, Veendam; 18. G. van Al phen, Sappemeer. De extra prijs voor de zwaarste visch, dispo- nibel gesteld door den heer J. Welker te Veen dam, werd gewonnen door K. van Alphen. De extra-prjjs voor de op een na zwaarste visch, wit het tempo om pion b7 nen moet, benut te winnen. 23 24. Tblxb7 Alhoewel wit een pion gewonnen het eindspel nog zeer moeilijk. 24. 25. Tb7xd7 26. Lg2e4 27. c3c4 Td7xd6 heeft, is i wedstrijden de îinKSDmnen een dl nlbel gegteld door bakker Doringa te Zuid- opdracht krijgt, doch evengoe Jaren^ werd geW0nnen door G. Klinkhamer. ikIci'vuii fete I4S Eieen atelier (iratls knipoen Uit Londen wordt gemeld, dat de Engelsch- man Kouzens Zaterdag het wereldrecord duur- loopen, dat op 24 uur 12 min. stond, heeft ver- beterd, door 25 uur en 9 minuten aan één stuk te loooen, waarbjj hij een afstand van 97 mjjl aflegde. Sohildwolde en W.I.K. Sappemeer. Ook deze competitie verliep naar wensch. Het feit, dat «teeds rekening moet Worden gehouden met het voetbalprogramma by het vaststellen van wedstrijden, maakt een vlotte afwerking van onze competlties steeds buiten gewoon moeilijk. Het verdient voor het komend seizoen dan ook aanbeveling zoo vroeg moge- Td8d7 I |yk te beginnen en geen enkele gelegeoheid tôt Le6xd7 spelen onbenut te laten. c6c5 I voor het organiseeren van een speldag voor de jeugd bestond niet voldoende animo. Wit geeft den a-pion om met Tal pion a7 te I gtrafeommissie behoefde slechts in twee winnen. gevallen op te treden. Een lid van Bato, Win- 27 Ld7xa4 I gehoten, werd voor twee wedstrijden geschorst 2g Le4d5+ Kg8f8 I wegens forsch spel. Een lid van Kwiek ont- 29 Tflal Td6a6 I ving een berisplng wegens het maken van aan- 30. Tala2! I merkingen op de leiding tijdens een wedstrijd. Een fijne zet verhindert torenruil door Lb5, Door verschillende omstandigheden was het want nu zou de c-pion kunnen nemen en de ons onmogelijk iets te dien voor de opleiding toren blijft door den looper gedekt. De zwarte van de scheidsrechters. Hier ligt nog een toren en looper kunnen nu ook geen van bei- baar terretn voor de bondsspelcommissie. Wordt niet van den aanvang af gezorgd voor een Kf8e7 I scheidsrechterscorps, dat voor zijn taak bere- g5xf4 kend is, dan zal ons spel hiervan onberekenbare Ke7f6 I schade ondervinden. Als officieel orgaan mochten we wederom den van hun plaats. 30 31. f2f4 32. g3xf4 g6-g5 mitrailleurs, een soort klein kanon en voorts een inrichting voor het transport van 10 tydbommen van elk 25 KG. De maximale snelheid zal 400 KM. per uur moeten bedragen. De gevechtswaarde van dit soort gevechts- vliegtuigen wordt ook in het buitenland hoog aangeslagen. In Engeland bezit men ook dit type en naar het schijnt heeft Duitschland het ook. Men kan het voor verschillende doeleinden gebruiken. Daar het zelfstandig kan optreden en zich alleen kan verdedigen is het geschikt als strategische verkenner, als bombardeer- vliegtuig en kan samenwerken met de jagei- vllegtuigen. De constructie is zoodanig, dat het vliegtuig naar aile kanten kan vuren, naar bo- ven en beneden, naar achteren en voren. Het is dan ook een zeer veelzydig type. Men verwacht dat de eerste machine over een half jaar gereed kan zijn. Het feit dat de bestelling aan de Fokkerfabrieken zal worden opgedragen, wil, naar men van bevoegde zyde mededeelde, niet zeggen dat men de andere Ne derlandsche constructeurs wil passeeren. Men verwacht dat als de industrie gereed zal zyn, het weinig verschil verder zal uitmaken door wie ze gemaakt worden. 33. e264 dat een dergelijk horloge niet onder zes mil- I want lanterfanten wil ik niet. Ik zou bijvoor- I stel, dat^ik u d°en" Met I m°ord^ijmikT^Zeg, ik geloof dat ik hem in GELD EN LIEFDE uoen kronen te koop was. zy wilde het niet ver- beeld naaiwerk voor modezakenkmmendoem friend stom verbaasd aaii. zijn gezicht uitlachen zal, als hij mlj een huwe- 1 koopen, maar beleenen. zy zou er toch zeker Na een half uur kwam Rolf terug. Wit van Franzi1 kee^dat beteekenen Rolf M'n hemel, lijksaanzoek doet en dat zou mij spijten, want hy twee rnillioen op kry gen en daarvan kon zy bij ,VOede wierp hij het beleenbriefje en eemge bank- I „Wat zou dat beteekenen non m n ly zuinig huishouden, wel drie maanden leven. biljetten op de naaitafel 8. wit een prachtige rozen; laat ik ze dadeiyk in is werkeiyk eennette Franzi liep naar het venster, leunde er uit, I ;>Wat een gespuis! Wat een leelijke dievem het water zettem sezicht tige auto stil voor de huurkazerne in de stille keek naar boven en floot een signaal. Dat was Wat een gemeene zwendelaars! Begryp je dat Rnlf &ryn dat ig duide. en amaUe straat van Ottakring en onder het ge- het afgesproken teeken voor Rolf, die boven Het horloge is heelemaal niet van platina, maar Amerikaner wil een hu- joel van vele straatkinderen op bloote voeten bflnr op de zolder woonde. Dadeiyk klonk het van bleek goud en de diamanten zyn van glas iykg g- betrad Fred Holme het huis, waarin hem bij het antwoordsignaal en Rolf kwam binnen in zyn en het uurwerk is niets waard, heeft de taxa- weiyksaanzoeK 1 hflgend beklimmen van de vier trappen, die naar bevlekte sc^rsjas. teur gezegd. Met heel veel moeite heb ik slech s FTanm ^^a^Ter de war^i ^oTden 5e woning van Franzi leidden, allerlei geurtjes Het meisje reikte hem zwygend den brief I een kwart rnillioen kunnen krygen. Ik laat het zooda yaas met K>2en over den tegemoet kwamen. Nu echter op dezen miezerigen regendag, had I toe. Rolf las, werd bleek, beet zich op de lippen er niet by zitten; ik ga dadeiyk naar de cou- en Fatty wag verl6gen> ZOOals hij het nog noolt H toch een' brief ontvangen. En dit zeldzame en zijn goedige, trouwe oogen werden vochtig. ranten om te vertelien op hoe schandelyke ma- gro P- m trouwen? je dwaas. in zyn leven geweest was en zooals Amerikanen ROMAN VAN HUGC BETTAUER. (Nadruk verboden). zii toch een brief ontvangen.4 o-eval had tôt gevolg, dat zij in haar kamertje „Dat is verschrikkeiyk, Franzi. Wat ga je nu oitter zat te schreien, met "n half afgemaakte beginnen Maar wanhoop maar niet, kind pop op haar schoot. De brief kwam van de zaak zal je helpen. Ik ben sterk en ik kan werken Larvoor zij reeds jarenlang werkte en luldde: in de Donauhaven hebben ze altyd arbeiders Groote slapte in zaken noodzaakt ons geen noodig ik zal genoeg verdienen, om je voor inkoopen meer te doen, zoolang onze voorraad ellende te behoeden." Met belangryk is verminderd. Derhalve verzoe- Franzi lachte zachtjes. nier arme menschen worden afgezet!" I N;f^rhJ'^mr5alTnTetnwiU^TI zriden of noolt zyn; Franzi was nog veel verle- I 1- 1-« fa «M-i-nowrrwalicr mAnnch. MiS- I gen€r Maar Franzi, die op ruchtbaarheid in de cou - ranten in 't geheel niet gesteld was, wist hem daarvoor is hy een te fyngevoelig mensdi 6 I hpeft h il een betrekking in Amerika te kalmeeren. Mis- voor I Na het binnenkomen, zat hy zwygend tegen- „Maak je niet zoo kwaad, boy - voor eenige I my. Dat zou fyn zyn, Rolf; ik vind het met pret- ^ew^l^ weken ben ik voorloopig geholpen en intusschen tig meer in Weenen en zou graag erg oogjes de omgeving op. Hij voelde zich ontroerd zuUen wy er wel iets op vinden." IhPPnaaan! oogjes ae o g f j ken wy u ons vooreerst geen poppen meer te zenden.' Wy hopen u echter tegen het begin van den winter nieuwe bestellingen te kunnen opdra- gen." Franzi's hart was bij het lezen van deze fa- Zale mededeeling ineen gekrompen en nu zat zy etil en schreide. Wat nu Hoe zou zy den tijd tôt aan den win- „Je bent een beste, brave jongen, Rolf! Maar ten eerste moet je by je schilderstukken biy- vven en ten tweede wil ik niets van je aanne-1 men. De zaak is overigens niet zoo erg, ik bezit Op dit oogenblik, waarop Franzi's overleg en heen gaan! Zij nam het mooie armbandhorloge van haar groot pak m vloeipapier met een brief en ging den arm, ryksten man ter wereld, zat nu hier om haar Als de dochter van den melkboer dit praeht- heerlyke, prachtige roode rozen. M t .u'het 1e dan voor de zooveelste maal op- ring en rijkdom. 1 Franzi slaakte een kreet van verrassing en Moet ik het je aan voor u e ujk nlet een dr00m? Maar neen, bewondering, Rolf trok zijn voorhoofd in rim- Sp^ L S werkeiyk hier, ver van New-York, in pela en zij opende met bevende vingers den brief ^graag zelfe, mwr ta Uef eep 1)e9cheiden kamertje en tegenover hem een "JSLSH SU». Veroorloof m hier- g.W «le th^chen ma.rfS'tï I *02 ".t', "T"* by een paar bloemen te zenden, vergezeld van het beleefde verzoek mij heden middag ten uwent te willen ontvangen. Het betreft een voor- en telde haar geld. Acht duizend kronen! On- geveer genoeg voor wat brood. Weldra was het de laatste van de maand en haar schoenen moes- stuk gekregen had, zou het nooit in den lom- ten noodzakelijk verzooid worden - Alleen van merd terecht zyn gekomen. Arme menschen zyn de lucht kon ze toch niet leven. zulke dingen ook niet waard. Zie dat Je -er wo- Franzi sprong op, lachte en droogde haar tra- veel mogeiyk voor krygt. Twee rnillioen zullen F b i 0p geven; aja d€ diamanten heel een kostbaren schat het armbandhorloge van I kostbaar zijn, misschien wel drie rnillioen en platina met diamanten bezet! Gisteren had zij dan kan ik heel gemakkelijk den zomer door ko- m een uitstalling van een juwelierszaak gezien, men. Ik zal toch stellig nog wel wat verdienen, maar ik begrijp ten voile, dat dit iets heel I oogen zou uit kyken. aidera is dan de vriendschap die ik jou toe- Franzi verbrak kordaat het 3"lzwÙgef; draag En ga nu aan je werk, want ik moet I „Ik dank U voor deze heerlyke, wondermooia 9

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1934 | | pagina 3