EXCURSIE DE NOORD-OOSTER VAN DONDERDAG 6 JULI 1939 EERSTE BLAD Radios+ation Schwarzenburg door brand vernield. I (Collectieve straffen voor Joden in Palestîna. DE LANDBOUW EN HET KOMENDE KABINET - r Het adres van L. en M. Verwarrende manoeuvre van militaire auto. Zeilscheepje te Scheveningen binnengebracht. H. M. DE KONINGIN OP DE ..ORANJE". Langdurig bezoek aan het fraaie schip. Ruzie over het eten. SPRO KKELWAAR HET AUTO-DRAMA TE LONNEKER. >e Ichi Aantal trekhonden sterk verminderd. Dubbele boerderij afgebrand. Ongeluk met een Fokkergevechts- vliegtuig G. I. IJsberen zijn gevaarlijk. On+dekte kilometerteller van zijn gestolen mofor. Maatschappelijk steun was zijn bank. EXAMENS naar het Centraal Kali- proefveld te Wehe (Gron.) op Woensdag 5 Juli 1939. Van onze specialen landbouwmedewerker. Door het landbouwkundig bureau ,,Zwolle" van de N.V. Vereenigde Kalimaatschappij werd op Woensdag 5 Juli J.l. een excursie georgani- seerd naar het hierboven genoemde proefveld. Deelgenomen werd door personen uit de provin- cies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijsel. Tezamen waren er pl.m. 100 personen aanwezig. Aan de lunch, aangeboden door de Kalimaat schappij ln het hôtel de Roo, merkten we o. a. op den heer A. G. Mulder, bekend door zijn be- mestingsproefvelden in Sappemeer en den heer Heidema, oud-directeur der Middelbare Land- bouwschool in Groningen. Door den directeur der Kalimaatschappij, den heer Lindeman, werd een speciaal welkomstwoord tôt deze beide heeren gericht. Aan het einde der lunch gaf de heer Ir. A. Kerkhof een inleidende uiteenzet- ting over het proefveld, waaruit wij het vol- gende aanstippen Het veld werd aangelegd in 1931. Het is een lichte zavelgrond met 82 zand, 16,5 klei en 1,2 humus. Het gehalte aan kali is vrij ge- ring, zoodat de meeste gewassen op een be- mestihg daarmee direct reageeren. Het veld zelve is in drie «trooken verdeeld, waarop 18 gewassen overdw»ïs zijn verbouwd. De middel. ste strook kreeg geen kali, de andere twee stroo- ken resp. een lagere en een hoogere kalibemes- ting. De fosforzuurbemesting naar 800 KG. per HA. is voor het geheele proefveld geHjk, terwijl de stikstofbemesting voor ieder soort gewas is afgepast. Spreker zette daarna uiteen, dat de gewassen op kleigronden anders op kaliarmoede reageeren dan op de lichte grondsoorten. Moet men speciaal op zand- en veengronden de ,,kali- vreters", d.w.z. de planten met een groote kali- voedselbehoefte, hetgeen weer beteekent een groote opname van zuivere kali per HA. en per groeiperiode, van groote hoeveelheden kali voor- zien, op de klei- en zavelgronden is deze indee- ling andçrs. Daar moeten speciaal de gewassen met een gering opnemingsvermogen met veel kali bemest worden. Dit houdt verband met het feit, dat juist op de zwaardere gronden, speciaal als ze armer aan kali geworden zijn, de kali moeilijker opneembaar voor de planten is dan QP de lichtere gronden. Spr. gaf daarna nog een overzicht van de planten met een gering opnemingsvermogen, zooals o. a. kanariezaad, karwij, waalsche boo- nen, erwten, aardappelen, roode en witte klaver, lucerne, mais, zomertarwe, zomergerst, vlas en wintertarwe en van die met een groot opne mingsvermogen zooals voederbieten, suikerbie- ten, koolrapen, haver en wintergerst. De eerste reageeren zeer duidelijk op kaligebrek op dit proefveld, de laatste veel minder. De aanwezigen splitsten zich daarna in een drietal groepen, elk onder leiding van iemand van de Kalimaatschappij, waarna het proefveld bezichtigd werd. Allereerst v. Hoeks zomertar we. Hier was het verschil niet zeer groot, al was dan ook het niet met kali bemeste veldje iets lager en donkerder van kleur. Bij het vlas was het verschil veel duidelijker, terwijl ook de korrelmais groote verschillen te zien gaf. Bij vlas en mais kwamen op de niet met kali be meste perceeltjes bruine punten aan de blade- ren voor. Ook de erwten reageerden duidelijk op kaligebrek. De bruine boonen hadden op het perceeltje zonder kali geelbruine blaren en een gewas dat achter bleef. Zeer typischy was het gewel- dige verschil in groei en dichtheid van het ge was bij de Blanka zomertarwe, terwijl de Waal sche boonen zonder kali niet de minste op- brengst zullen geven. Voederbieten daarentegen konden weer beter tegen kaligebrek dan spina- ziezaad. Ook Lucerne en de Eigenheimer aard- appels reageerden zeer duidelijk op kaligebrek. Bij de laatste vielen de donkere kleur, de diepe nerven en de omgekrulde bladranden sterk op. Het veld met roode klaver zonder kali was zoo slecht, dat een enkele aanwezige de opmerking maakte, dat er wel het een en ander wegge- schoffeld kon zijn. We gelooven echter wel, te mogen vaststellen dat de proeven met de meeste nauwkeurigheid en zuiverheid genomen worden. De dan volgende zomergerst gaf weer veel weiniger verschillen te zien. Duidelijker kwam het weer tôt uiting bij de Industrie-aardap- pelen en een suikerbietenperceel. Sommige der suikerbietenplanten hadden de typische blauwe loodglans, welke op kaligebrek duidt. Ook de witte klaver vertoonde een slechten stand. Het dan volgende havergewas reageerde wel het allerminste. Hier kon men eigenlijk geen ver schil bemerken. Tôt slot kwam het gewas, dat wel bijna het sterkst op kaligebrek reageert, het kanariezaad. Het veld zonder kali was hier dan ook aanmerkelijk slechter en geel van kleur. Al met al waren de perceelen met een hoogere kaligift beter dan die met een lagere kallglft, terwijl die zonder kali in 't algemeen zeer slecht stonden. Het was voor allen een zeer leerzame excursie, waarbij duidèlijk bleek, hoe onmisbaar de kali in meerdere of mindere mate voor de landbouwgewassen is, terwijl velen beter op de hoogte kwamen van de spéciale kenmerken van de planten, die aan kaligebrek lijden. In het Zwitsersche radiostation Schwarzen burg is vanochtend door onbekende oorzaak brand uitgebroken, tengevolge waarvan het ge- bouw gedeeltelijk is verwoest. Aan de Joodsche wijken in het Noordwesten van Jeruzalem is een collectieve boete van 1000 pond sterling opgelegd, wegens de onlangs ge- pleegde moordaanslagen op Arabieren. Voor een tijdsverloop van twee dagen is te Nazareth wederom de beperkte staat van beleg afgekondigd, wegens den moord op een aanzien- ltjk Arabier op de markt. Het Joodsche ver- keer tusschen Jeruzalem en Ramleh is tôt Dins- dag stopgezet, wegens een aanslag van twee Joden op een autobus met Arabische werklie- 4ea, waarvan er drie gewond werden. De militaire commandant te Haifa beval df sluiting van aile café's, bioscopen en vermaak.- gelegenheden. Tût nader berieht mogen Jood sche auto's zich niet meer naar of uit Je stad begeven. Dit is gelast bij wijze van collectieve straf voor de Joden, wegens den bomaanslag van Zondagnacht op eén Arabisch café. Namens den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij is onder dagteekening van 5 Juli j.l. een adres gezonden aan den kabinetsforma- teur waarin de instelling wordt bepleit van een afzonderlijk département van landbouw. Voorts wordt in het adres betoogd, dat aile plannen tôt bestrijding der werkloosheid zullen falen, zoo lan-g niet daadwerkelijke pogingen zijn gedaan om de belooning van land- en anderen arbeid in evenredige verhouding tôt elkaar te bren- gen. Wanneer dit geschiedt door hoogere beloo ning van den landbouwarbeid via verhooging der prijzen, die de boerenstand voor zijn pro- ducten ontvangt. is adressant van oordeel, dat duizenden arbeiders wederom in het productie- proces kunnen worden ingeschakeld. Wanneer de vaderlandsche bodem loonend kan worden be- werkt zal onder stimuleering van de overheid voorts zonder groote offers van 's lands finan- ciën verdere uitbreiding van cultuurgrond kun nen worden verkregen, gelijk in het rapport Westhoff is aangegeven. Ook hierdoor zal het bedrijfsleven, langs nor male wegen worden gestimuleerd. Daar vooral de gelden noodig voor de werkloosheidsbestrij- ding d e moeilijkheden hebben gevormd in het thans afgetreden kabinet wordt er ten slotte op gewezen dat het in het adres voorgestane stel- sel is te verwezenlijken zonder bezwaar van de Nederlandsche schatkist en alleen reeds uit dat oogpunt aandacht verdient. Twee motorrijdérs gewond. Glstermiddag om vier uur zijn twee Am- sterdarnmers gewond bij een botsing tusschen eeri militaire auto en een motorrijwiel. De militaire auto, een fouragewagen, die kwam van de zijde van den Amsteldijk, reed in de richting van het Centrum via de Stad- houderskade. Ongeveer ter hoogte van het po- litiebur'eau aldaar bemerkte de bestuurder een oneffenheid in den weg, die hij wilde vermijden. Hij haalde daartoe met zijn zwaren wagen naar links uit, doch bracht daardoor een uit tégen- overgestelde richting naderenden motorrijder in verwarring. Deze meende in het eerste oogenblik, dat de groene wagen aan de linker- zijde wilde parkeeren en hij reed daarom naar het midden van den weg. Hier zijn zij tegen elkaar gebotst. De motorrijder en zijn duopassagier sloegen tegen het reehtervoorspatbord van den fourage wagen aan en bleven daarna ernstig gewond op het asfalt liggen. De duo-passagier had o.m. een beenbreuk; de motorrijder zelf had zware wonden aan het hoofd. De beide voertuigen blijven voorloopig ter beschikking van de politie. SCHEVENINGEN, 6 Juli. Gisteravond omstreeks 10 uur, tijdens het onweder, werden lichtsignalen van den wal af opgemerkt, welke afkomstig bleken te zijn van een zeilvaartuigje dat zich even benoorden de pier bevond. Bij het opsteken van de wind, toen men het zeil wilde laten zakken, bleek het touwwerk in de katrol bekneld te zitten, waar- door het dreigde te kapseizen. De Zeemanshoop is daarop ter assistentle vertrokken, heeft het scheepje opgepikt en in de Scheveningsche haven binnengebracht. Aan boord van het vaartuig bevonden zich twee personen. Dinsdagmiddag om half zes heeft H. M. de Ko- ningin een bezoek gebracht aan de nieuwste aan- winst der Nederlandsche koopvaardijvloot, het m.s. „Oranje", liggende aan de etablissementen der Stoomvaart Maatschappij „Nederland" aan de Javakade. Op de kade voor de ligplaats van het schip werd H. M. ontvangen door den heer J. F. van Hengel, directeur der Stoomvaart Maatschappij ,,Nederland", die bij het aan boord komen van het Hooge gezelschap kapitein A. B. Potjer aan H. M. voorstelde. In de hall der eerste klasse werden vervolgens de heeren D. Goedkoop Dzn., directeur der Nederlandsche Scheepsbouw Mij. en A. F. Bronsing, directeur der Stoomv. Mjj. „Nederland" aan de Koningin voorgesteld, waar na men zich naar de vestibule eerste klasse be- gaf en vervolgens 'n bezoek bracht aan de groo te messroom van het personeel, eetzaal vierde klasse, de verblijven der bemanning, de eerste klasse eetzaal, de pantris, de messroom der of- ficieren en de eetzaal 2e klasse. Vandaar wer den de hutten op de verschillende dekken be zichtigd en v u-volgens de tweede klasse muziek- en rooksalon en de klnderkamers, waarna nog eenige hutten en luxé hutten op het promenade- dek in oogènschouw werden genomen. H. M. toonde zich zeer voldaan over het be zoek en uitte herhaalde malen haar waardeering over het fraaie schip. Met het mes beslecbt. TILBURG, 5 Juli. Tusschen de familie De R. en haar getrouwden stiefzoon v. d. S., die sa- men in één huis in de Haventraat alhier wonen, men in één huis in de Havenstraat alhier wonen, liep de straat op, gevolgd door zjjn stiefzoon. Gistermorgen is de gehuwde arbeider B. Jan- sen te Nijmegen uit de stuurkamer van een kraan in de Waalhaven gevallen en brak een dër ruggegraatswervels. Hij is in zorgwekken- den toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Op de Wereldtentoonstelling te New-York heeft de regeering van Rhodesia haar vlag doen verwijderen van haar gebouw, daar dit ge- plaatst is in het amUsementsgedeelte tusschen allerlei inrichtingen, die wegens haar aard door velen moreel niet toelaatbaar worden geacht. De regeering van Rhodesia is van oordeel, dat het in strijd is met de eer van haar vlag, te wapperen tusschen „obscene schouwspelen". Een der oudste leden van het philharmonisch orkest te New-York, de heer Henri van Praagh, Nederlander van geboorte, is overleden. Gls termiddag is nabij Lunteren de zestienjarige A. Engelen uit de Hul onder een gierkar geraakt en op slag gedood. Het ongeluk geschiedde doordat het paard van de gierkar schrok. De rechtbank te Milaan heeft 24 Joden veroordeeld tôt straffen, varieerende tusschen 8 en 20 dagen gevangenis en boete, omdat zij niet binnen den vastgestelden tijd hadden opgegeven Jood te zijn. Te Genua is een belangrijke organisatie van deviezensmokkelaars ontdekt. Enkele leden zqn gearresteerd. De Italiaansche staat zou 16 millioen lire schade hebben geleden. Gister morgen is te Heeg (Fr.) de 22-jarige G. Eier te water geraakt en verdronken. Hij schjnt over boord van een rpeibootje te zgn geslagen en in de modder te zijn gestikt. Hij was onge- huwd en eenige zoon. Het dure onderhoud van kasteelen heeft den laatsten tijd vele be- zitters in Frankrijk genoopt ze te verkoopen aan den Franschen staat. Sommige werden reeds ter bezichtiging gesteld. Dr. Egloff, die directeur is van het proeflaboratorium eener industrieele onderneming te Chicago, heeft me- degedeeld, dat hij een nieuw procédé heeft ont dekt voor de fabricage van synthetische rubber met behulp van butaangas. Te Bordeaux zijn 500 Spaansche vluchtelingen aangekomen, die zich naar Mexico zullen inschepen. Kardinaal Segura heeft gisteren medegèdeeld, dat het Eucharistisch Congres 1944 in Spanje zal wor den gehouden. Paus Pius Xn heeft zijn ver- trek naar Castel Gandolfo met het oog op den internationalen toestand voôr eën of twee weken uitgesteld. Deze laatste wilde de R. een slag geven, waartoe hij echter geen kans kreeg. Want plotseling haalde de R. een mes te voorsçhijn en gaf v. d. S. hier enkele steken mee in den rug. De genees- kundige dienst vervoerde het slachtoffer naar het ziekenhuis. Zijn toestand was vanmorgen niet levensgevaarlijk. De dader is aangehouden. Tegen chauffeur, die in heschonken toesfarii. vier menschen dood reed, jaar J^ppngenisstraf \geëischt. De fchauffeur, die Dinsdag voor de rechtbank te Aliînelo terecht stond, "de 35-jarige C. Sm. te Enschedé, was op Hemelvaartsdag den geheelen dag uit geweest en hij hàd daarbij veel aleohol- houdende drank gebruikt, waarna hij met een geleende auto van iemand uit Winterswijk „ple- ziertjes" ging maken. Hoewel hij in Oldenzaal nog gewaarschuwd was niet meer te rijden, nam hij toch achter het stuur plaats en in razende snelheîd ging het naar Enschede. Onderweg in Lonneker heeft hij twee meisjes aangereden, de 12-jarige A. Smink en de 14-jarige Chr. Smit, benevens het 3 maanden oude broertje van de laatste, dat in een kinderwagen zat. Even later werd de 32-j.arige A. Moddejonge, die met vrouw en kind een fietstochtje maakte, geraakt. Aile vier werden gedood. Sm. moest zich wegens het veroorzaken van dood door schuld verantwoorden, waarbij uiter- aard een verzwarende omstandigheid was, dat hij zooveel drank tôt zich had genomen. De Officier van Justifie, mr. Sj. J. v. d. Hoeven, ging in zijn requisitoir fel te keer te gen 't gebruik van alcohol door automobilisten. Een gelukkig gevolg van dit drama is in elk geval, dat Nederland is wakker geschud. Een absoluut alcoholverbod voor automobilis ten is het eenige middel om ontzaglijk veel leed te besparen. „Mijn geduld is uit met deze catégorie per sonen, die ik niet aarzel autobandieten te noe- men", aldus spreker. Hij zal in het vervolg de hoogst mogelijke straf eischen tegen chauffeurs, die onder invloed van drank hebben verkeerd, om hen zoo lang mogelijk uit de maatschappij te verwijderen. In dit geval eischte hij de maximumstraf 1 jaar gev.straf en 2 jaar ontzegging der be voegdheid om motorrijtuigen te besturen. Aan het jaarverslag van den Anti-Trekhon- den Bond ontleenen wij het volgende: Het aantal trekhonden in ons land tôt 1 Ja- nuarl j.l. beliep: in Noord-Holland 280. Z.-Hol- land 1087, Zeeland 188, iN.-Brabant 1126, Lim- burg 974, Gelderland 1185, Utrecht 397, Over- ijssel 647, Drenthe 975, Groningen 627, Fries land 952. Totaal 8438. In 257 gemeenten des lands zijn geen trekhonden. Het aantal trek honden is in zeven jaren met ruim 24.000 ver minderd. Hoewel er veel reden tôt voldoening is volgens het jaarverslag, blijft er veel ergernis over, omdat de Trekhondenwet in vele gemeen ten niet wordt nageleefd. De verplichte jaarlijk- sche keuring wordt lang niet altijd gehouden. Gisteravond is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de aan den Oosterdijk tusschen Enk- huizen en Zaandijk staande dubbele boerderij bewoond door de gezinnen J. en A. Mantel. Hoe wel de motorspuit van Enkhuizen spoedig ter plaatse was, viel aan behouden van het bran dende perceel niet meer te denken. De bewoners en de buren slaagden er in een groot deel van den lhboedel in veiligheid te brengen. De boer derij brandde tôt dén gfond toe af. Allêén materieele schade. Dinsdagochtend is een Fokker-jachtkruiser G-l, welke bestuurd werd door den fabrieks- vlieger res.-luit. G. Sonderman, doordat de wielremmen weigerden, na de landing op Schip- hol de gemeentelijke loods A binnengereden. Het toestel werd in zijn vaart geremd door een gesloten plaatijzeren deur, die door deze onzachte aanraking ernstig werd beschadigd. De deur van de loods is naar binnen gedrukt, doch bleef hangen. Anders zouden de gevolgen van het ongeluk ongetwijfeld veel ernstiger zijn geweest. Nu bepaalden zij zich tôt ernstige ma terieele schade aan het vliegtuig, aan de loods en aan de automobielen in de loods welke als garage dienst deed. De bestuurder is ongedeerd gebleven. De G-l, één van de vliegtuigen, welke voor export bestemd is, werd vrij ernstig beschadigd. De neus van het toestel is ingedrukt, de schroe- ven van beide motoren zijn verbogen en de beide staarten zijn vlak achter den vleugel afgeknapt. Het toestel is in zijn geheel verwrongen. Een benzinetankauto van de Shell is er niet zonder schade afgekomen, aangezien de linker- vleugel de cabine van de auto raakte. In de loods is een automobiel beschadigd. Het tragische lot van den Canadeeschen dok- ter Joseph Germain is daar om dierentuinbe- zoekers er aan te herinneren, dat ijsberen geene- zins de goedmoedige dieren zijn, waarvoor men ze al kijkende naar hun koddig-onbehouwen be- wegingen wellicht zou houden. Met zijn beide kinderen aldus de „Times"- correspondent te Ottawa wandelde de dokter door den .dierentuin van Quebec. Voor de ijsbe- renkooi bleef hij staan, om de witte lobbessen apennootjes te voeren. De dieren kwamen naar den rand van de kooi en voordat Germain erop verdacht was, hadden zij hun klauwen door de tralies gestoken en den onvoorzichtige bij schouders en dtjen vastgegrepen. De beide mon- sters takelden dr. Germain zoo deerlijk toe, dat hij korten tijd later aan zijn verwondingen be- zweken is. De beide kleinen moesten hulpeloos toezien, hoe him vader verscheurd werd; toen er hulp kwam, was het al te laat. Ten slotte de rest ook. Een dag of veertien geleden is in Amsterdam een motorfiets gestolen. De eigenaar deed aan- gifte, maar vernam verder niets. Toen hij dezer dagen op de automarkt op het Amstelveld rond- wandelde, vroeg een koopman, of hij een kilome- terteller wilde koopen. Hij bekeek het toestel en ontdekte, dat het zijn kilometerteller was en zeide, dat zijn broer er iets voor zou voelen. Dien zou hij even gaan halen. Op het bureau Stadhaù- derskade haalde hij echter een rechercheur, dien hij aah dén koopman als zijn broer voorstelde. Toen hij wat rondkeek, ontdekte hij ook zijn duo- zitting op een andere motorfiets gemonteerd en tenslotte ook zijn motorrijwiel. De koopman en nog een man zijn daarop gearresteerd, doch de- zen ontkenden ldlometerteller of duozitting ge stolen te hebben. Zij hadden ailes van een onbe kende gekocht. Ht bleken later te zijn een 23- jarige houtbewerker uit de Van Zesenstraat en een 23-jarige bewoner van de Niasstraat. Snelverkeer beheerscht de wegen, En het suist U gonzend tegen Op den lichten zomerdag, 't Roff'lend lied van de motoren Zoemt of knalt ons in de ooren Met een onbeperkt gezag! Idem zôôveel paardekrachten, Die nooit aarzelen of wachten, Flitsen in een zucht voorbij, Raak'lings langs elkander sturend, Door de felle bochten schurend In een eindelooze rij! Fietsers, wand'laars worden dwergen, En ze hebben zich te bergen Op hun paadjes aan den kant, Of ze komen het te weten, Dat ze veelal zijn vergeten, En ze bij ten in het zand! Voorkeurswegen, smalle wegen, Onbewaakte overwegen Gaan alom hun eigen weg, En ze daag'lijks te passeeren, Zonder ooit U te bezeeren, Eischt behoedzaam overleg! Want ontelb're paardekrachten Blijven langs de wegen jachten, In een eindelooze rij! Kijk goed uit op al Uw tochten, Reeds zoovelen, die 't bekochten, Telkens flitst in aile bochten RAAK'LINGS HET GEVAAR VOORBIJ Juli 1939. (Nadruk verboden). KROES. „Cheques" van een werklooze. AMSTERDAM, 5 Juli. Enkele winkeliers in de omgeving van de De Clercqstraat hebben een slechten klant ge- had aan een werklooze, die bestellingen deed en de boodschappen met kwitantie bij zich thuis liet kamen. Als hij de gekochte waren in ontvangst ge nomen had, gaf hjj de kwitantie terug na er op te hebben geschreven: „Betaalbaar op het bureau van Maatschappelijk Steun". Een aldus bedrogen leverancier heeft bij het politiebureau van den Admiraal de Ruyterweg van deze oplichting aangifte gedaan. EMMEN, 6 Juli De federatie Emmen van de S.D.A.P. heeft zich uitgesproken voor 2 linksche en 2 rechtsche wethouders. Aan een benoeming van een C.D.U.- wethouder wenscht ze niet mede te werken. Uit het Vrijzinnig blok wordt in plaats van den af- tredenden wethouder Engelsman (v.d.) naar vo- ren gebracht de heer Zegering Hadders (v.b.) ANNERV.KANAAL, 5 Juli. Jaarvergadering Boerinnenbond. Na de gewone werkzaamheden kwamen de ingekomen stukken ter tafel. Van mej. Boekel te Delfzyl was een antwoord binnengekomen betreffende haar lezingen over reisindrukken in het buitenland. Dit punt wordt voorloopig aan gehouden. Aan een verzoek van de gymnastiek- vereeniging R.E.K. alhier om een médaillé, bij gelegenheid van haar a.s. te houden turnwed- strijd, zal worden voldaan. De andere ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Uit het jaarverslag bleek, dat het ledental reeds was gestegen tôt 50. Er is een voordeelig saldo. De peridodiek aftredende bestuursleden mej. A. SmitHouwing en mej. A. Loorbach Eizinga werden herkozen, die de benoeming ae- cepteerden. Besloten werd Donderdag 27 Juli met de bus naar Apeldoorn te gaan. Er gaven zich voorloo pig 28 dames op. De contributie werd nog geïnd, waarna sluiting volgde. VEENDAM, 6 Juli. Kinderzangavond. Een duizendkoppige sohare ouders en andere belangstellenden zijn Woensdagavond in het mooie Julianapark weder getuige geweest van 't welslagen van den jaarlijkschen kinderzang avond van leerlingen van de hoogste klassen van lagere scholen (waaronder ook de Bijzonde- re). Onder leiding van de leerkrachten aan de ver schillende scholen waren weder een vjjftal kin- derliedjes ingestudeerd. Woensdagavond werden ze massaal en met enthousiasme gezongen door meerdere honderden kinderen ,zulks onder lei ding van den heer Jan van der Velde, den direc teur van de Veendammer Orchestvereeniging en met begeleiding van het orchest. Na afloop werden de kinderen getracteerd op een reep chocolade. Deze kinderzangavond heeft inderdaad reeds groote populariteit verkregen. Na den kinderzang gaf de Orchestvereeniging een mooi concert in tegenwoordigheid van vele luisteraars. Aandeel collecte „Groninger Gemeen. |- schap". Ongeveer 40 personen van uiteenloopende riehting, dames zoowel als heeren, waren Woensdagavond op de raadzaal onder leiding van Burgemeester Hoogkamp bijeen ter be- spreking van de vraag wat er in de gemeente kan worden gedaan met het aandeel van de collecte voor de Groninger Gemeenschap, dat in Veendam mag worden besteed. In de provtn- cie is 'n totaal van f 82.000 ingezameld. f 58.000 werd rechtstreeks gezonden naar de provinciale vereeniging .terwijl plaatselijke collecten in to taal f 23.686 hebben opgebracht. Van dat be- drag kregen de plaatselijke comité's een aan deel van twee-derde, zoodat in Veendam, waar f 6300 werd ingezameld, een bedrag van f 4200 plaatselijk een bestemming mag vinden, Burgemeester Hoogkamp wees er op, dat de bedoeling welke met de inzameling heeft voor- gezeten, niet scherp is omlijnd geworden, zoo dat plaatselijk moet worden nagegaan welk0 nuttige instellingen en vereenigingen of aange- legenheden steun uit het beschikbare bedrag zullen mogen verwachten. Spreker wees er ver der op, dat het gewenscht is het bedrag niet aanstonds geheel te besteden, maar iets te re- serveeren voor komende tijden. Gewezen werd op de vele aanvragen bij het Genootschap voor kindervacantiekolonies, subsi- die voor de commissie van den B-steun etc., terwijl meerdere woordvoerders aandacht heb ben besteed aan het moeilijke vraagstuk van 't verleenen van hulp aan jeugdige werkloozen, voor wie bezwaarlijk geschikte objecten zijn te vinden. Vooral werd gewezen op het groote cultureele nut van het onderbrengen voor meer dere weken, van jeugdige werkloozen in jeugd- kampen. Nadat meerdere dames en heeren hun licht over de aangesneden onderwerpen hadden laten schijnen, stelde de burgemeester voor, een co mité te benoemen dat rekening houdende met de gegeven wenken zal onderzoeken en overwegen wat allereerst gedaan kan worden. Ook zal de instelling van een afdeeling van het Fonds voor Bijzondere Nooden", kunnen wor den overwogen. Dat voorstel werd algemeen goedgekeurd, waarna dat comité als volgt werd saamgesteld J. A. Hoogkamp, J. Laan, O. Fjjl, E. J. Duintjer Jzn., Mr. N. Bolkestein, Mevrouw Reyenga, Mevrouw De WeerdWielens en N. Kloppenborg. Genoemde dames en heeren hebben het lld- maatschap van de commissie geaccepteerd, zoo dat men van de te vormen plannen wel nader zal hooren. Temperatuur van het water. De temperatuur van het water in de Bad- en Zweminrichting alhier bedroeg hedenmorgen om 11 uur 21 Va C. PROMOTIES. Aan de Universiteit te Groningen promoveerde op het proefschrift „Citroenzuur- en nicotine- gehalte in enkele variëteiten van nicotiana ta- bacum en nicotiana rustica" tôt doctor in de wis- en natuurkunde de heer N. E. Fotton, ge- boren te Sappemeer. Woensdag promoveerde op een proefschrift „Onderzoekingen over den invloed van Cortine op het bloed en de uitscheiding bij menschen met gezonde bij-nieren", tôt doctor in de wis- en natuurkunde mej. J. M. M. Vegter, geboren te 2e Exloërmo.id. I ITSLAG MULO-EXAMEN. Geslaagd voor diploma B G. v. Eerden, Zuidlaren; J. Bakker, Wilder- vank; A. J. Sweringa, Veendam. Geslaagd voor diploma A M. de Beer, Hoogezand; E. S. Doddema, Wil- dervank; J. S. v. d. Woude, Veendam; J. v. d. Wal, Vlagtwedde; K. C. v. d. Veen, Vlagtwedde. Benoemd is als verloskundige te Nieuw-Weer- dinge mej. G. A. van Klooster, thans als zoo- dftnig werkza&na te H11"m

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1939 | | pagina 2