TWEEDE BLAD No. 105 HITLER's ..VLIEGENDE KANSELARIJ". Een tunnel onder de Oeresund. Incident tusschen Polen en Oelcrainers POLITIEKE FLIRTATION. POOLSCHE UITZENDINGEN VAN DUITSCHE RADIO. ENGELAND EN HET yLUCHTELINGENPROBLEEM. De kwestie in het Hoogerhuis. Noodweer boven Weymouth. ITALIAANSCHE STEMMEN OVER NEDERLAND. Hoe een Italiaan de beweging van Mussert ziet. De viering van den onafhankelijkheids- dag in Amerika. 612 slachtoffers van de Indépendance day. Japan's krijgsverrichtingen in China. Slagregens in V.S. eischen 38 menschen- levens. Leerling-vlieger vermist. Halifax naar Moskou? De „vliegende kanselarij" is gereed. De Duitsche rijkskanselier heeft zijn nieuw par ticulier vliegtuig ingewijd met een tocht van MUnchen naar Hamburg, tijdens welke reis de groote Fokke Wulf met zijn sierlijke V- vormige zwarte vlakken achter de vier moto- ren uitstekend heeft voldaan, aldus weet de Daily Mail" te vertellen. Het toestel is zeer gerieflijk ingericht en is uitermate geschikt voor het houden van con- ferenties. De Duitsche rijkskanselier heeft zijn cabine voorin tusschen de vleugels, evenals het yerdere intérieur persoonlijk ontworpen. In Hitleris hut is plaats gevonden voor een klee- renkast, drie of vier gemakkelijke stoelen, een lessenaar en een grooten divan. In 't achterste deel van het toestel bevinden zich de plaatsen voor de adviseurs, die Hitler op ?ijn tochten met de D-2 600 zullen vergezellen. De ruimte is zoo groot, dat ook Hitler's lijfwacht er ruim- schoots een plaats in zal kunnen vinden. In totaal kunnen er 26 menschen met hun baga ge met het toestel worden vervoerd. Het toestel, dat van hetzelfde type is als dat, hetwelk kortgeleden een tocht van Ber lin naar New York maakte, kan een zeer hooge snelheid bereiken. Men noemt als uiter- tfte een vaart van 500 km. De kruissnelheid bedraagt ongeveer 350 km., die over duizen- den mijlen kan worden volgehouden. De Essener National Zeitung meldt, dat de Duitsche constructiemaatschappjj van Siemens met de Deensche firma Sesperaen een onderzee- Bchen tunnel zal boren ter lengte van 4000 M. onder den Oeresund tusschen Kopenhagen en de Eweedsche kust. Markies Dufferin and Ava, die namens de re- geering antwoordde, juichte het voorstel van Lord Lytton toe. Spreker kon het Huis de verze- kering geven, dat Engeland zal doen wat het kan om deze landen te helpen uit de moeilijk- heden, waarin zij zich mogelijk bevinden als natuurlijk gevolg daarvan. Ook wenschte spre ker hulde te brengen aan de wijze waarop Polen de vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije heeft op- genomen. Engeland heeft zich zelf ten aanzien van het vluchtelingenvraagstuk niets te verwjj- ten. Het ministerie van Binnenlandsche Zaken pleegt overleg over de opneming van 700 kin- deren uit Duitschland. Het ministerie van Fi- nanciën gaat de mogeHjkheid na van hulpver- leening ten behoeve van Spaansche vluchtelin gen die van Oran naar Mexico willen emigree- ren. De Zweedsche regeering heeft besloten de Duitsche en Oostenrijksche leden der interna tionale brigade die in Spanje hebben gevochten, toe te laten. Oekrainsche kwestie rijp voor op- lossing volgens een Poolsch blad. Te Brzekany in Oost-Galicië heeft zich een inci dent voorgedaan tusschen Poolsche politie en drie Oekrainers. De politie verlangde, dat de Oekrainers hun papieren zouden toonen, doch de mannen vluchtten in een huis. Toen de politie hier wilde binnendringen, werd zij met schoten ontvangen. In den strijd werden een politieman en een Oekrainer gedood. De chef van de Pool sche politie leidt persoonlijk het onderzoek. Naar aanleiding van het Poolsch-Oekrainsche incident te Brzekany formuleert de ,,Kurjer Polsky" het orgaan der zware industrie, de Oekrainsche kwestie aldus: De kwestie is rijp voor een definitieve oplos- stng. Polen heeft zich steeds bereid verklaard, Er zijn ten slotte grenzen in de Europeesche politlek men mag b.v. niet verwachten, dat Duitschland zich bij het anti-agressie-front van Londen en Parijs zal gaan aansluiten, noch dat een land als Frankrijk zich bij de Asmogend- heden zal voegen. Maar toch schijnen er in Ita- lië lieden te zijn, die het moge op het eerste gezicht ietwat ongewoon lijken een aanslui ten van de Sovjet-Unie oij het anti-Komintem- pact wèl tôt de mogelijkheden rekenen. Tôt die conclusie komt de Romeinsche cor respondent van de Times", die opmerkt, dat van tijd tôt tijd in de pers berichten opduiken, die wijzen op een flirtstation tusschen de mo- gendheden van de As en de Sovjets. De cor respondent citeert in dit verband een artikel in dé Italiaansche „Gazzeta del Popolo". Dit artikel constateert dan, dat het sluiten van een pact door de Sovjets met de twee West-Eur. bourgeois-staten verraad aan de bolsjewistische revolutie zou beteekenen. En men komt toch in opstand bij het idee, dat een heele révolutionnaire klasse al wordt die dan, gelijk de schrijver zegt, door een tyran ver- tegenwoordigd zich tôt zulk een onwaardig- heid zou leenen. Aan den anderen kant, zoo gaat de Italiaan sche schrijver, volgens de Times", voort, zou den er voor Rusland zelfs voor het Rusland van Stalin vele redenen zijn om toenadering te zoeken tôt de mogendheden van de As en de mogendheden, die zich rond die As gegroepeerd hebben. Dat mag afvalligheid van de leer schij nen, maar het is het niet. Want toegegeven, dat het Italiaansche fascisme, het Duitsche nationaal-socialisme en het Spaansche falan- gisme gezworen vijanden van het bolsjewisme zrjn, kan men toch, volgens de ,,Gazzete del Popolo", niet ontkennen, dat al deze bewegin- gen ontstaan zijn uit de revolutie der volken tegen de zoogenaamde democratische bourge oisie, met het doel het proletariaat te bevrijden van zijn dienstbaarheid aan het kapitaal. Tôt zoo ver het Italiaansche artikel. De ,,Ti- mes"-correspondent zegt in zijn beschouwtnkje nog, dat de Italiaansche pers reeds meer sym- pathieke dingen gezegd heeft aan het adres van de Sovjet-regeering, sedert de Fransch- Britsche onderhandelingen op stapel gezet wer den. En, zoo besluit hij, als het dan geen wenk is aan het adres van de Sovjets dat de As- mogendheden tôt onderhandelen bereid zijn, dan is het toch zeker bedoeld als een aanmoediging voor Moskou om den prijs aan Engeland en Frankrijk nog wat op te drijven. H.M. de Koningin heeft Woensdag het Chr. Nationaal Zendingsfeest op het landgoed „Raap- horst" te Wassenaar bijgewoond. IVol spanning volgt de wereld de gebeurtenissen rond Dantzig. Duizenden leden van S.A. en Vrqkorpsen der stad demonstreerden voor Gouwleider Foerster op den Tiegenhof voor den te- rugkeer naar Duitschland. Een overzicht t^dens de bqeenkomst. De Duitsche radiozenders Breslau en Koenigs- berg zijn gisteren begonnen met het uitzenden in de Poolsche taal. De eerste uitzending werd geopend met het Poolsche volkslied. Vervolgens werd gezegd, dat dikwijls misverstand ontstaat tusschen buren, doch dit is steeds op te lossen. De samenwerking tusschen Polen en Duitsch land heeft Polen steeds groot voordeel gebracht. Den overeenstemming is steeds mogelijk, wan- neer zich geen derden hierin mengen en den raad geven te vechten. Verder wordt er op ge- wezen, dat Dantzig tôt Duitschland terug moet keeren, dit zou geen schade beteekenen voor Polen, aangezien de Poolsche rechten door Duitschland gegarandeerd zouden worden. Vervolgens werd gezegd, dat het noodzake- lqk is het anti-semietisme in Polen te ontwik- kelen, aangezien „de Jood een vernielend élé ment bij uitstek" is. Deze ultzendingen in het Poolsch zijn een ant- woord op de uitzendingen in het Duitsch door Kattowitz. haar te regelen op grondslag van de volgende drie punten: 1. De Oekrainers moeten de Pool sche souvereiniteit aanvaarden; 2. Zij moeten dezelfde plichten op zich nemen als de andere staatburgers; 3. Zij moeten afzien van ieder sa- mengaan met de vijanden van Polen. Het blad verklaart dan verder: Op deze voor- stellen antwoordt men van Oekrainsche zijde met schoten en stappen bij de Duitschers te Praag en te Dantzig. Het meldt voorts, dat de leider van de S.S. in Oost-Pruisen en Dantzig Rediess, zich in verbinding heeft gesteld met vertegenwoordigers van de Oekrainsche min- derheid. In het Hoogerhuis heeft Lord Lytton in een Uitvoerige redevoering het vluchtelingenvraag- Btuk ter sprake gebracht, waarbij hij als zijn meening deed kennen, dat Engeland niet zoo'n mooie bijdrage had geleverd als andere lan den, met Inbegrip van zoo kleine landen als Nederland en België. Hier ligt naar spr.'s meening een taak voor den Volkenbond. Spr. stelde voor, dat een internationaal lichaam van deskundigen terstond zou worden aangesteld met tôt taak bestudeering van het probleem en het doen van aanbevelingen voor een regeling, waama contact zou moeten worden gezocht met de verschillende regeeringen. De aartsbisschop van Canterbury bepleitte vollediger opneming van vluchtelingen in Groot Britannië, terwijl hij er tevens op wees, dat het Steeds duidelijker is, dat de tegenwoordige parti culière reserves voor de vluchtelingen niet vol- doende zijn en spoedlg moeten zijn uitgeput. Lord Listowel (Labour-Oppositie) sprak de hoop uit, dat de regeering een meer libérale po litlek tegenover de vluchtelingen zal voeren en de poorten van Groot Britannië wijd voor hein zal openen. Lord Reading (lib.) zeide, dat het onmogelijk is met vrijwillige bijdragen zoowel te voorzien In het onderhoud als in de kolonisatie. Het was volgens spreker niet onredelijk voor te stellen, dat de Britsche regeering krachtiger zal op- treden. Een noodweer van zeldzame hevigheid heeft gistermiddag gewoed boven Wehmouth (Dor- setshire). Tjjdens het onweer heeft een zeebe- ving de haven geteisterd en een groot aantal jachtjes van de ankers losgeslagen en als stroo- halmen door elkander op strand geworpen. De correspondent van de N. R. Crt. schrjjft aan zijn blad. ,,Op een wel zeer zonderlinge wijze hebben en- kele Italiaansche bladen hun lezers ingelicht over den uitslag der verkiezingen voor de ge- meenteraden in Nederland, of juister in Amster dam. ,,Het communal isch-socialistUch blok, dat in den vorm van een volksfront de hoofdstad be- stuurde, zoo vernamen wij, is overwonnen en gaat in stemmenaantal sterk achteruit. Drie fas cisten doen hun intrede in den gemeenteraad en daarmede is gebleken dat ook in Nederland de macht der jeugd op den duur zich baan, weet te breken en trlomfeert over de zelfgenoegzaam- heid der calvinistische opvoeding". Dit bericht spreekt in al zijn onjuistheden een duidelijke taal: het kan wel niet anders zijn dan een sterk verkort uittreksel uit een Duitsch bericht, voor Italië pasklaar gemaakt door iemand, die van de toestanden ten onzent niets afweet. De voorlichtlng, die Italiaansche bladen over Nederland geven, is vrijwel steeds onbeduidend en bepaalt zich tôt klompen en bloemenvelden met het eeuwig terugkeerend verhaal over den tulpenkrach. Een heel enkelen keer leest men eens iets anders. Daaronder was op 21 Juni een artikel in de ,,Messaggero" van zekeren Guido de Luca over ,,Utrecht, de wieg van het Nederland- sche fascisme". In dit artikel, waarin zeker heel veel vriendelijks gezegd wordt over de goede stad Utrecht, wordt deze voorgesteld als een soort .hoofdstad der beweging" en dat met zooveel onjuistheden, dat men zich afvraagt of de Itali aansche journalist zijn zegslieden niet begrepen heeft, of wel dat men hem werkelqk in de om- geving van den heer Mussert zoo slecht heeft in gelicht. Men oordeele: Toen bij de Statenver- kiezingen van 1935 de fascisten van Mussert bq- na tien percent der stemmen op zich vereenig- den, fronste de behoudende calvinistische, ma- çonnieke, joodsche klasse de wenkbrauwen. Te Utrecht sympathiseerden de studenten openlijk met de nieuwe beweging. Nederland scheen een grooten politieken ommekeer tegemoet te gaan en een gezonde vernieuwende gedachte drong door in aller bewustzijn. Bij deze voorbereidende idéologie had de religieuze factor groote betee- kenis, want het fascisme van Mussert richtte zich met heftigheid tegen de semitische invloe- den, die langzamerhand zelfs op de calvinistische meerderheid een druk uitoefende(De Jood sche minderheid steunde op de hooge finantie en op de gebruikelijke het daglicht schuwende in trigues. Toen bereidden de democraten der re- geeringsmeerderheid den meest verbijsterenden ,,coup de théâtre voor van de Nederlandsche po- litieke geschiedenis. Toen het fascisme ook was binnengedrongen in de Tweede Kamer, hebben aile partijen, die zich zelf verdedigers der vrijheid noemen, zich vereenigd in één eenig reactionnair front tegen de jonge fascistische beweging in de hoop die te verstikken. En zoo werd Nederland getuige van de meest ongezonde komedie welke ook door de huichelachtigheid der partijpolitiek werd gespeeld. De Nederlandsche démocratie, steunende op de regeeringscoalitie en opzettelijk het vermeend gevaar van buitenlandsche inmen- ging overdrijvende, redeneerde op deze para doxale wijze. Nu gaan wij aan fascisme doen op onze manier en we zullen dat doen ten dienste der behoudende klasse. Uit hoofde van deze vreemde verkleeding, heeft de Nederlandsche démocratie de principes van een vernieuwend fascisme op negatieve wijze aanvaard(?) en nieuwe wetten uitgevaardigd voor versterking van de staatsautoriteit en tevens het principe der stabiliteit van de uitvoerende macht overge- nomen". „De behoudzieke Nederlanders klaagden er vooral over, dat het fascisme van Mussert te dicht bij het nationaal-socialisme stond. Zij zou den den stelregel der verhoogde discipline wel- licht hebben aanvaard, maar konden zich niet vereenigen met het dynamisme der nieuwe be weging, met de onaanvechtbare rassentheorie en met de onderstreping van den gemeenschappe- lqken, Germaanschen oorsprong. De leidende klasse, die zelf onloochenbaar germaansch is, ver- baasde er zich over, dat het Nederlandsche na tionaal socialisme den historischen oorsprong van het Bataafsche ras verdedigde". De blijk- baar zeer compétente schrijver zegt dan dat er wat uiterlijk voorkomen betreft geen verschil bestaat tusschen Nederlanders en Duitschers dat de Nederlandche taal van het Duitsch is af- geleid, zoodat Duitschers en Nederlanders, wan- neer zij elk hun eigen taal spreken, elkander uit stekend verstaan." Na deze verheerlijking van de .fascisten van Mussert" gaat de schrijver voort met evenals in de tnleiding van zijn artikel uit te weiden over de verbijsterende weelde van Utrecht, „een on wezenlijke, kunstmatige wereld, prachtig, maar al te individualistisch, te pompeus om nog men- schelijk te zijn". De natuur en de menschelijke arbeid hebben in Nederland ongehoorde rjjk- dommen opgestapeld, en mede daardoor dringen de nieuwe theoriën in het land langzaam door(!) Onze maatschappij lijkt hemfeudaal. ,,Gees- telijkheid, ridderschap en burgerij leven geschei- den naast elkaar in dit moderne Luilekkerland". ,,De smalle gemeente vormt een vierden stand, die ruimschoots deelneemt aan de groote wel- vaart van het land, maar geen kans heeft op so- cialen vooruitgang of samensmelting met de an dere klassen". Men kan den heer De Luca slechts toewen- schen, dat hij lang genoeg in Nederland zal blij- ven om het te leeren kennen en dan, met de zelfde bewondering voor het stedenschoon, er wat verstandiger over schrijft. Ter gelegenheid van de 163'53 viering van den Onafhankelijkheidsdag zijn in de Vereenig- de Staten talrijke optochten en massaverga- deringen gehouden. Te Washington defileerden 58 patriottische organisaties voor het monu ment van den stichter der onafhankelijkheid. Te Chicago namen 60.000 leden van het American Légion deel aan een massabetooging ter eere van een hondertal immigranten, die vandaag het Amerikaansche burgerschap ver- wierven. Vijfduizend vereenigingen hebben een radioprogramma georganiseerd, waarin werd gewezen op de noodzakelijkheid van de ver- wezenlijking van het ideaal van verdraagzaam- heid en gelijkheid van ras en godsdienst, de grondslag van de grondwet van de Vereenig- de Staten. Tengevolge van de feesten hebben zich vele ongevallen voorgedaan. In totaal zijn meer dan vierhonderd menschen om het leven gekomen. Het aantal dooden gedurende de vier dagen feestelijkheden van de Indépendance Day in Amerika is gestegen tôt een totaal van 612. Vorig jaar was dit aantal 517. Bij auto-ongeluk- ken kwamen 248 personen om het leven. 145 personen verdronken, 26 werden gedood bij spoorwegongevallen, 6 bij het neerstorten van vliegtuigen en 30 bij schietpartijen. De Japansche troepen vallen een Chineesche strijdmacht van bijna 10.000 man geregelde en ongeregelde troepen aan, die in loopgraven ver- schanst liggen in het Westen van Sjantoeng, zoo meldt een telegram van de troepen te velde. Deze actie is begonnen zoo wordt verklaard, na de zuivering van de Chineesche troepenres- tanten uit Zuid Sjantoeng. De gevechten wor den geleverd over een groot gebied ten Westen van de spoorlijn Tientsin-Poeku. Ook wordt gemeld, dat de zuiveringsoperaties tegen Chinee sche troepenrestanten in Kiangsi voortgaan. Uit Tsjoengking meldt Reuter dat de Chineesche troepen aanvallen hebben ontketend op Japan sche stellingen ten Noorden en Zuiden van Kan- ton, volgens verklaringen van den Chineeschen militairen woordvoerder. De Chineezen verkla- ren ook, dat zq langs de spoorlqn Kanton Hankau in den aanval zijn. Verder verklaarde de woordvoerder, dat de Japanneezen vijf nieuwe divisies uit Japan naar China zenden. De Japanneezen zoo zeide hq, zijn wederom niet geslaagd met hun pogin- gen om de Chineesche troepen, die stand hou den in de Tsjingtiisosjan-bergen in Zuid-Sjansi te vedrqven. Hevige slagregens hebben de Triplett Creek buiten haar oevers doen treden, waardoor, vol gens de eerste berichten, 38 personen zijn ver dronken. Op het vliegveld Scone bij Perth in Schotland wordt een leerling-vlieger vermist, hij was op- gestegen voor een oefenvlucht van drie kwar- tier, doch na negen uur had men nog niets van hem gehoord of gezien. Niettegenstaande het slechte weer is een onderzoek ingesteld, doch tôt nu toe vruchteloos. Z. K. H. Prias Bernhard als belangstellend toeschouwer bq de internationale bridge-drive te Den Haag, waaraaa de Prias Dinsdag een bezoak braehk De Daily Eepress" meldt, dat het naar aan leiding van een door de Sovjet-regeering ge- opperd denkbeeld mogelijk is, dat Halifax zich binnenkort naar Moskou begeeft om de onder handelingen over het niet-aanvalspact te be- spoedigen. Men verklaart, dat persoonlijk con tact tusschen de verantwoordelijke staats- lieden het mogelqk zou maken, aile moeilqk- heden snel te boven te komaa.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1939 | | pagina 3