SPORT DE NOORD-OOSTER VAN DONDERDAG 6 JULI 1939 TWEEDE BLAD s Het noodlottige schot te Hoek van Holland. De Burgerwachtdag op a.s. Zaterdag. Pakiesdîef ïn de val geloopen De vierdaagsche handhaaft zich goed Aantal deelnemers rond 4600. îejaard echtpaar liep tegen een auto. Schooljubileum Eeserveen. POUTIERECHTER ASSEN KANTONGERECHT ZUIDBROEK PAARDEN CONCOURS-HIPPIQUE TE WINSCHOTEN BILJARTEN I Lagache wereldkampioen. POSTDUIVEN Marinier voor den Zeekrqgsraad. Voor den zeekrijgsraad te Willemsoord stond gistermiddag terecht de pijper eerste-klasse der mariniers J. J. H., uit Rotterdam, wegens het veroorzaken van dood door schuld. Beklaagde had op 12 Mei j.l., toen hij met an- dere mariniers te Hoek van Holland revolvers schoon maakte, de onachtzaamheid begaan, dat hij den kogelhouder in een parabellum-pisitool had bevestigd; hij was daarop verder gegaan met het schoonmaken van hèt pistool, dat daar- bij afging, juist op het oogenblik, toen de ge- huwde marinier M. Compas voorbij ging, die daardoor in den onderbuik werd getroffen en spoedig daarop aan inwendige bloeding overleed. A an beklaagde was ten laste gelegd, dat het aan zijn onachtzaamheid en ondoordacht hande- len te wijten was, dat de marinier Compas is overleden. De advocaat-fiskaal, Mr. D. B. A. Franken, achtte de schuld van beklaagde bewezen. Spr. uitte zijn deelnemnig met de nagelaten betrek- kingen van het slachtoffer, dat een vrouw met drie kinderen naliet en eischte tegen beklaagde drie maanden gevangenisstraf. De verdediger, Mr. J. Muller, sloot zich aan bij de door den advocaat-ficaal gesproken woorden van deelneming. Ten aanzien van het feit voerde hij verzachtende omstandigheden aan en wees er op, dat beklaagde wel duizend keer een revolver had schoongemaakt, doch dat de mariniers sinds korten tild geladen revolvers droegen. Beklaagde staat bekend als een uit- stekend marineman en is niet nonchalant. Mede met het oog op de familie-omstandigheden verzocht pleiter clementie. De raad, uitspraak doende, veroordeelde be klaagde tôt twee weken gevangenisstraf. In totaal liepen er in 1938 bijna 5000 deel- nemers mee in den marsch, dit aantal is dus thans niettegenstaande de beperkte militaire inschrijving bijna bereikt. Voor de Burgerwachtdag op a.s. Zaterdag 8 Juli te Groningen bestaat groote belangstelling. Tôt op heden hebben zich de navolgende Bur- gerwachten aangemeld: Uit de prov. Friesland 14; Groningen 20; Drenthe 2; Overijssel 6; Utrecht 4; Gelderland 10; Noord Holland 5; Zuid Holland 4; Noord Brabant 8 en Limburg 3. In totaal dus 76 Burgerwachten met ongeveer 1700 leden en nog komen telkens nieuwe opga- ven binnen. Als de weersomstandighedfen gunstig zijn, belooft de groote demonstratie der Burger wachten een btjzondere gebeurtenis te worden. Een oude truc, die succès had. -Nadat er reeds een half jaar lang telkens klachten kwamen over kleine diefstallen uit auto's, welke in het Spanderswoud te Hilversum geparkeerd waren, is het de politie eindelijk ge- lukt den vermoedelijken dader van deze sluw ten uitvoer gelegde diefstallen te arresteeren. De recherche koesterde reeds lang verdenking te gen een 43-jarigen los-werkman P. T., uit Hil versum, die verleden jaar al eens voor een der- gelijk feit veroordeeld was, doch de man liet zich niet vangen en zelfs een huiszoeking lever- de geen reultaat op. Herhaalde malen stelden rechercheurs zich verdekt op in de nabijheid van onbeheerde auto's, veelal reed T. dan eenige ma len voorbij, doch steeds vermoedde hij onraad Ten slotte richtte inspecteur Wolff het ver- zoek tôt een Hilversumsche familie van wie reeds eerder een taschje op deze wijze was ont- rreemd om zich met de auto naar Spanders woud te begeven, den wagen te parkeeren op den Ouden Meentweg, op dezelfde plek waar de Vorige diefstal had plaats gevonden, en vervol- gens het bosch in te wandelen. Dinsdagavond, aldus de „Tel.", werd dit plannetje ten uitvoer gebracht; op één van de achterzitplaatsen van de afgesloten auto lag een damestaschje, op 50 meter afstand lagen de rechercheurs plat op nun buik onder de struiken, tooneelkijkers voor de oogen. Eindelijk tegen negenen de politie- mannen hadden reeds bijna drie uren gewacht verscheen T. op de fiets. Hij keek naar de auto en reed voorbij. Toen hij nergens in de buurt onraad kon bespeuren, verscheen hij voor den derden keer. Ditmaal stapte hij van de fiets om door het half geopende raampje het verlei delijke damestaschje te grijpen en onder zijn jas te stoppen. Rechercheur Giethoorn greep den man in zrjn kraag. Piet, nou is het gebeurd, jongen! zei de po litieman gemoedelijk. Ja, nou heb ik het verspeuld... antwoordde „Piet" met dezelfde gemoedsrust. Tijdens het verhoor op het politiebureau be hoefde hij dan ook niet te ontkennen. Hij ont- kende echter wel stijf en strak de andere acht of negen diefstallen gepleegd te hebben. De inschrijving voor den Vierdaagschen Af- standsmarsch, die Zaterdag j.l. gesloten is, is aanmerkelijk grooter dan aanvankelijk ver wacht werd en overtreft de 4000. Dit zijn aile burger deelnemers. Bovendien zullen ongeveer 600 militairen deelnemen aan den marsch, zoo- dat het totaal aantal deelnemers op rond 4600 kan worden geschat. Het is niet onmogelijk, dat er zooals dit ieder jaar gesohiedt nog 100 150 hun in schrijving niet gestand zullen doen, maar ailes bij elkaar kan men uiterst tevreden zijn. Vorig jaar was de deelname van militaire zijde aanmerkelijk grooter. Toen liepen er ruim 1750 manschappen en officieren mee zooals bekend heeft het département van Defensie in verband met den internationalen toestand be- sloten, om dit jaar sleohts een beperkte deel name aan den Vierdaagsche toe te staaa. Beiden zeer ernstig gewond. ROTTERDAM, 5 Juli. Vanavond omstreeks half elf is in de Lust- hofstraat een ernstig, tragisch ongeluk gebeurd. Een bejaard echtpaar, de heer en mevrouw E. van de Wetering-Nieuwendijk, 79 en 80 jaar oud wonende alhier wilde de Lusthofstraat overste- ken, toen een auto voorbijreed, de oude men- schen bemerkten dit niet en liepen tegen de auto aan, het gevolg was dat beiden achterover op den rijweg smakten. Beiden liepen zeer ernsti- ge verwondingen op. De man had een hersen- schudding, een fractuur aan beide beenen en aan de sleutelbeenderen en de vrouw een her- senschudding, een fractuur aan de rechterboven- arm en aan het rechteronderbeen, terwijl aan het hoofd een groote scheurwond was toege- bracht. Beiden zijn in hoogst ernstigen toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Men vreest voor hun leven. Zaterdag heeft de o.l. school te Eeserveen haar zilveren jubileum gevierd. De schooljeugd hield een feestelijke tocht door het dorp des middags was er in de school receptie, waarheen velen gingen. Het woord werd hier gevoerd door burgemeester Doornbos, de heeren van Oosten, h.d.s. te Borger, ook namens die te Drouwen en Ees, Venema, hoofd der Ulo-school te Borger, Bouwers, h.d.s. te Wezuperbrug, Pieper, h.d.s. te Gasselte, Runsink, h.d.s. te Schoonoord en Mevr. G. Dieters te Drouwener- mond, als oud-onderwijzeres. Het hoofd der jubileerende school, de heer R. A. Oortwijn, dankte allen voor de sympathieke en vriendelijke woorden. Op het schoolplein werden spelletjes gedaân, waaraan prjjzen waren verbonden. Des avonds was er feest in 't hôtel De Hoek, waar de heer J. Wester van Ter-Apel een boeiende propaganda-rede hield en het duo Johnny Braak de aanwezigen zeer vermaakte. BORGER, 5 Juli. Ledenvergadering Oranjevereenlging. Besloten werd om. bij de te verwacfaten ge- boorte van een Prins of Prinses feesteljjkheden te organiseeren. Het programma werd voorloo- pig vastgesteld. Des avonds zal een filmvertoo- ning worden gehouden in de openlucht. Het feest zal plaats hebben op den officieel aan te wijzen feestdag. Verder Hgt het in de bedoeling om 31 Augustus een kinderfeest te organi seeren. Zangavond. Op initiatief van de afdeeling Borger van de Vereeniging voor den Volksizang werd in het Drouwenerzand 'n gezamenlijken zangavond ge houden met medewerking van de afdeelingen Assen, Gasselternijveen en Gieten. In totaal wa ren meer dan 200 volkzangers aanwezig. De zang stond onder leiding van de heeren Steen van Groningen en Jansen van Gasselternijveen. De bijeenkomst werd geopend door den voorzit- ter der afdeeling Borger den heer G. Oeseburg. In de pauze werd gezamenlijk een wandeling gemaakt door een mooi gedeelte van het Drou wenerzand. Door de versohillende voorzitters werden enkele woorden gesproken en werd de wensch naar voren gebracht meer dergelijke avonden in de toekomst te organiseeren. GIETEN, 5 Juli. Autotocht Meisjesvereeniging. Dinsdag werd door de Meisjesvereeniging al hier een autotooht gemaakt onder leiding van Ds. Boonstra. De tocht ging via Assen—Hooge- veen naar Boekelo, waar het bad Boekelo en de zout-industrie bezichtigd werden. Van Boekelo ging het naar Enschede, waar de koffietafel gebruikt werd. Over Coevorden ging men weer huiswaarts, waar allen hoogst voldaan aankwa- men. TER APEL, 5 Juli. Brand-ongevallen. Een vrij ernstig ongeval overkwam de vrouw van den heer Meijer, die, toen ze een ketei ko kend water wilde verplaatsen, kwam te vallen en de inhoud over haar rechterarm kreeg. De hierbij opgeloopen brandwonden waren zoo ern stig, dat zij zich onder heelkundige behandeling moest stellen. Eenzelfde brandongeval overkwam mej. Rass, maar dan met kokende melk ook bij haar wa ren de brandwonden van ernstigen aard. Trap van paard gekregen. Toen de smid A. Vos te de Maten, bezig was met een paard van den landb. A. Kuipers, kreeg hij onverwachts van het dier zulk een gewel- digen slag op zijn hoofd, dat hij zich onmiddellijk onder geneeskundige behandeling moest stellen van Dr. Lubberman, die de aangebrachte wonde hechtte en verbond. STADSKANAAL, 5 Juli. Een ambachtsschool te Onstwedde. Het bestuur van de Vereeniging ter bevorde- ring van het Nijverheidsonderwijs te Stadska- naal en omgeving ontving heden bericht, dat bij Kon. Besluit van 12 Juni 1939 no. 13 was goed- gekeurd de oprichting en instandhouding van een Dag-ambachtsschool met de afdeeling tim- merlieden en een cursusduur van twee jaren, te vestigen in de gemeente Onstwedde. VEENDAM, 5 Juli. Raadsleden aangewezen. De voorzitter van het hoofdstembureau heeft in de vacature van lid van den gemeenteraad, ter voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer R. v. d. Wijk, die naar lApeldoorn ging, achtereenvolgens aangewezen, In den mooisten tijd van 't jaar Komt weer het examen, Liggen boeken door elkaar Voor de open ramen! Stijgt er menig diepe zucht- Naar de hooge blauwe lucht, Klinkt een murmelend gerucht Van zoovele namen! Kennis wordt er weer gevraagd, In diverse graden, Wie geen kennis met zich draagt Struikelt langs de paden. Dan gaat steeds zijn kans voorbij, Hij staat achter in de rij, Telkens zegt de maatschapprj Dat is misgeraden! (a -j- b) en (a b) Doen weer zeer opzichtig, Oude keizers wand'len mee, En zijn medeplichtig! In den oorsprong van de Nijl Ziet men zeer veel levensheil, Nederlandsche taal en stijl Tooien zich gewichtig! Voor de jeugd van Nederland Schomm'len weer de schaaltjes, En vertoonen elken stand In de stille zaaltjes. Soms is er een overmaat, Als de schaal wat overslaat, Bij een poover resultaat Is 't gewicht wat schraaltjes! In den mooisten tijd van 't jaar, Met de ramen open, Komt zoo vaak met stil gebaar Twijfel aangeslopen, Bij een murmelend gerucht Stijgt zoo menig diepe zucht Naar de hooge blauwe lucht, TUSSCHEN VREES EN HOPEN Juli 1939. KROES. (Nadruk verboden). de opvolgers op de S.D.A.P.-lijst, de heeren K. Hazewinkel, H. Tor, H Edens en W. Loor- bach, die eohter aile hebben bedankt voor de eer om nog gedurende een maand zitting te nemen als raadslid. Thans zal de heer J. Ploeger moeten worden aangewezen. Collecte voor het comité „Blijde Gebeurtenis". De op 4 en 5 Juli ji. gehouden collecte na mens het comité ,,Blijde Gebeurtenis" heeft ruim f 500 opgebracht, terwijl voorts toezeg- ging werd ontvangen voor goederen In natura, n.l. een wieg, luiermand en luiermandartikelen. Bjj de in December 1937 gehouden collecte be- droeg de opbrengst ongeveer f 350 en eenige goederen in natura. Tooneel voor de militairen. De arbeider^atooneelveree'.iglng V.I.O.S. te de- zer plaatse, heeft de aardlge attentie gehad, de hier en in de omgeving gelegerde militairen een gratis-tooneelavond aan te bieden. Opgevoerd werd het stuk in het Groninger dialect „D'olle vrijgezel" van B. H. Broekema. Daar V.I.O.S. dit stuk reeds meermalen voor het voetlicht bracht, werd het gemakkelijk en op te prijzen wijze vertoond. Het gezelsohap Stoppelman wist de pauze's met goede muziek te vullen. Onder de aanwezigen zag men ook officieren en manschappen van elders, waaronder de ma- joor, terwijl kapitein Kriegsman aan het slot een woord van welgemeenden dank bracht aan V.I.O.S. en aan de muziek voor den mooien avond. De oude Veenlust-zaal was geheel bezet. WILDERVANK, 6 Juli. Verg. Wildervankster Partie. Verlaat. Op de gisteravond in het café Panman ge houden vergadering van de kiesvereeniging Wil dervankster Particip. Verlaat was een vrij groot aantal leden tegenwoordig. De belangstelling schijnt voor deze vergaderingen iets grooter te worden. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek, dat er een kassaldo was van ruim f 10. Het periodiek aftredende bestuurslid, de heer Jb. Schuringa, werd met bijna algemeene stem- men herkozen. De heer Jb. Bennema werd wederom candi- daat gesteld voor bestuurslid van het water- schap. Na nog enkele mededeelingen gedaan te heb ben sloot de voorzitter onder dankzegging de vergadering. Zitting van 5 Juli. 15-jarig meisje mishandeld. Harmens M. te le Exloërmond had zich te verantwoorden wegens mishandeling van Egber- dina Stevens op 18 Mei j.l. Verdachte was met een vrouw in zijn tuin geweest, waar hij zich zôd zou hebben aangesteld, dat het de lachlust van enkele kinderen had opgewekt. Hierover verstoord kwam verdachte op de kinderen, die op straat liepen, toe en deelde daar eenige schop- pen uit aan het 15-jarig meisje E. Stevens. Verdachte zeide, dat hij de kinderen in 't ge heel geen aanleiding had gegeven tôt schelden. Hij ontkende het ten laste gelegde, doch de ge- tuigen E. Stevens en J. Bos hadden het slaan en schoppen duidelijk gezien. De Officier vorderde, gezien verdachte's straf- lijst een gev.straf van 3 weken. Het vonnis was 1 week gev.straf. Mishandeling met ketting. Freerk P. te Ter-Apel (West) stond terecht wegens mishandeling van A. Brouwer. Verdachte had Brouwer gezegd na te laten de geit op een wegje te plaatsen, waar deze de zjjne ook had staan. Deze wilde er niet op in- gaan. Er ontstond ruzie, waarbij verdachte Brouwer met een ketting met ijzeren pinnen op hoofd en handen heeft geslagen, tengevolge waarvan de man bloedend werd verwond. Verdachte beriep zich op noodweer, doch de Officier meende dit, gezien de getuigenverkla- ring, niet te kunnen aannemen. De eisch luidde f 20 of 20 dagen. De Politierechter veroordeelde verdachte tôt 2 weken gev.straf. Verdulstering te Gasselte. Hendrik M. te Gasselternijveenschemond was gedagvaard wegens het feit, dat hjj zich in de maanden Februari en Maart zou hebben schul- dig gemaakt aan diefstal subs. verduistering van verschillende voorwerpen afkomstig van een afbraak te Gasselte. Verdachte was genoemde maanden in dienst geweest bij de gemeente Gasselte, waar hij o.m. belast was geweest met het toezicht over een gebouw dat zou worden afgebroken. Hoe hij er toe gekomen is enkele voorwerpen uit het gebouw naar zijn huis te vervoeren, kon M. niet verklaren. Wel zeide hij, berouw te heb ben van zijn daad. De Officier vroeg vrjjspraak wegens diefstal, doch terzake van het sub 2 ten laste gelegde, de verduistering, luidde de eisch f 15 boete of 15 d. h. Het vonnis was f 10 of 10 dagen en 1 maand gevangenisstraf voorwaardelijk met een proef- tijd van 3 jaar. Diefstal. Pieter S. te Valthermond hoorde wegens diefstal van vier steigerplanken, toebehooren- de aan B. de Bruin te Odoom, in de maand Augustus 1938 een boete eischen van f 8 of 8 dagen hechtenis. Het vonnis was conform. Zitting van Woensdag 5 Juli. Veroordeeld Wegens de veiligheid van het verkeer op den weg in gevaar brengen C. V. te Oude Pekela tôt f 40 boete of 20 dagen hecht. en toewijzing der sehadevordering tôt een bedrag van f 2.50; J. H. te Drieborg tôt f 12.50 b. of 10 d. h. en L. R. te Stadskanaal (W) tôt f 2.50 b. of 3 d. h. met toewijzing der sehadevordering tôt een bedrag van f 50. Wegens hij hem in dienst zijnd personeel lan ger laten werden dan op de arbeidslijst is aan- gegeven: U. G. te V. te Veendam tôt f 10 b. of 10 d. h. Wegens rqden met een motorrijtuig met ver- blindende verlichting: H. M. te Westerlee tôt f 7 b. of 7 d. h. Wegens niet behoorlijk naar rechts uitwijken: R R te Veendam tôt f 5 b of 5 d h, met toe wijzing der sehadevordering tôt een bedrag van f 38.93. Wegens met een motorrijtuig van richting veranderen, zonder daarvan tijdig blijk te ge- ven R de V te Zuidbroek tôt f 5 b of 5 d h met toewijzing der sehadevordering tôt een be drag van f 7.40 J. M. te Soheemda en W L te Veendam ieder tôt f 5 b of 5 d h. Wegens rijden met een rijwiel zonder rem H K te Borgercompagnie tôt f 4 b of 4 d h. Wegens zonder vergunning langs de huizen venten H H te Muntendam, P W te Wilder- vank en R R te Hoogezand tôt f 3 b of 3 d h. Wegens strooperij i H E D te Veendam en P H en J v d W te Wildervank, allen tôt f 3 b of een week tuchtschool en een maand tucht- schoolstraf voorwaardelijk, met een jaar proef- tijd. Wegens rijden met een rijwiel zonder rood achterlicht H D te Veendam tôt f 3 b of 3 d h, A H te Westerlee, G A v d M te Kolham, D K te Spijkerboor en J E S te Veendam tôt f2bof2dh,TLDte Veendam f 1.50 b of ldhenHvdLte Westerlee tôt f 1 b of 1 d h. Wegens met een rijwiel over een voetpad rij den G V en S S te Zuidbroek en R K te Stadskanaal (W.) tôt f 2 b of 2 d h. Nadruk verboden. De Noord-Nederlandsche Hippique-Vereeni ging organiseerde Woensdag te Winschoten een grooten paarden-sportdag. Hoewel er niet al- leen voor de paardenkenners, doch ook voor leeken op dit gebied zeer veel te genieten viel, was de belangstelling van de zijde van het publiek maar matig. In ieder geval had de stad Winschoten een grooter contingent toe- schouwers kunnen leveren. Tôt de aanwezigen behoorde de Commis- saris der Koningin, Mr. J. Linthorst Homan. In de morgenuren werden dressuurwedstrij- den gehouden, waarvan de ultslagen de vol- gende waren: Klasse N.: 1. R. Brinkman (F. en O., Finsterwolde) op Wilson; 2. J. O. Bosker (F. en O.) op Lorton; 3. J. Vinkers (Veendam en Omstr.) op Frits; 4. J. Westers (Sehildwolde en Omstr.) op Emir; 5. Mej. A. T. Barlagen (F. en O.) op Salem III; 6. J. ten Have (Sehildwolde en Omstr.) op Umberto. Klasse N.: 1. P. E. Noordhof (Sehildwolde en Omstr.) op Quick; 2. B. Klimp (Sehildwolde en Omstr.) op Ador; 3. H. P. Mellema (F. en O.) op Pier rot; 4. K. J. Kolk (Veendam en Omstr.) op Gie- na; 5. H. J. Rozeveld (Sehildwolde en Omstr.) op Huzaar; 6. J. Noordhof (Sehildwolde en Omstr.) op Arion. Dressuurproef Handicap B.: 1. D. J. Mellema (F. en O.) op Adelborst; 2. D. T. Barlagen (F. en O.) op Aïctra; 3. S. R. Roelofs (F. en O.) op Amateur; B. L. Tijdens (F. en O.) op Dorus. Dressuurproeven 4-tallen: 1. F. en O. te Finsterwolde; 2. Sehildwolde en Omstreken; 3. Veendam en Omstreken; 4. F. en O. (2e viertal). De ultslagen van de namiddagnummers wa ren als volgt: Tuigpaarden, beginnelingenklasse Prijzen: f 30, f 20, f 10 en f 5. 1. Jadecia, eigenaar W. S. Offringa te Ten Boer; 2. Bobby, eig. E. H. Huisman te Finster wolde; 3. Vlratus, eig. H. L. Mulder te Wester lee. verschil geslagen, n.l.: pnt. brt. h.s. gem. Lagache 50 61 4 0.819 Bos 27 61 4 0.442 De eindstand luidt: gew. verl. h.s. alg.gem, Lagache 8 0 7 0.804 Bos 7 1 7 0.714 Ferraz 5 3 8 0.574 Sengers 4 4 8 0.600 Lacroix 3 5 5 0.582 Puigvert 3 5 5 0.573 Verbiest 3 5 6 0.543 Vingerhoed 2 6 9 0.590 i Hazard 1 7 6 0.501 Sprlngconcours, klasse N. en B.: 1. D. J. Mellema, Finsterwolde, op Dom- burg; 2. D. T. Barlagen, Finsterwolde, op Aïctra; 3. P. L. Georgius, Bellingwolde, op Athleet; 4. H. E. Bruggers, Finsterwolde, op Nico; 5. H. Ztjlker, Sehildwolde, op Marquis. Open klasse eenspannen tuigpaarden: Prijzen: f 50, f 35, f 25 en f 10. 1. Elza, eig. D. J. Mellema te Finsterwolde; 2. Hendro, eig. D. J. Mellema te Finsterwolde; 3. Carlos, eig. D. H. Vinkers te Westerlee; 4. Roland, eig. A. Steehouwer te Dubbeldam; 5, Modulus, eig. M. Boelken te Roswinkel. Jachtrit met eindloop: 1. J. B. Oterdoom, Bellingwolde, op Germaan| 2. D. J. Mellema, Finsterwolde, op Johny; 3. B. L. Tijdens, Nieuw Beerta, op Dorus; 4. D. T» Barlagen, Finsterwolde, op Ali. Tuigpaarden, open klasse tweespannen: Prijzen: f 50, f 40, f 30, f 20 en f 10. 1. Elza en Goudfazant ,eig. D. E. Mellema te Finsterwolde; 2. Hendo en Xandria, eig. de zelfde; 3. Carlos en Hedon, eig. D. H. Vinkers te Westerlee; 4. Roland en Windsor, eig. A, Steehouwer te Dubbeldam. Ren op de vlakke baan over 2000 M.: Prijzen: f 100, f 50, f 30 en f 20. 1. Alcala, eig. R. E. Siemens te Uithuizer- meeden; 2. Tabiana, eig. Stal Gruno; 3. Echil- lais, eig. Stal Gruno; 4. Aurorita, eig. Stal Jutting. Te Angoulème is het toumooi om het we- reldkampioenschap drie banden Maandag be- eindigd. De beslissing moest vallen in de partjj LagacheBos, die beiden 7 gewonnen partijen hadden. Onze landgenoot werd met beduidend VEENDAM, 6 Juli. P.V. „De Postduif". Deze vereeniging hield een wedvlucht variai Quievrain, afstand 372.934 K.M. Lossing 7 uur, Aankomst eerste duif 11.54.11 uur. De uitslag is als volgt 1 en 6 Snjjders en Hut; 2, 3, 7, 8, 9 en 10 J. Oldenburger; 4 en 5 J. de Vries; 11 Hj Bijl. MUNTENDAM, 6 Juli. Zondag 2 Juli hield de P.V. de Vriendenkring te Muntendam ,een wedvlucht vanaf St. Etienne. In concours wa ren 7 duiven, waarvan slechts 2 geconstateerd werden. Ze werden Zaterdagmorgen om 5 uur 35 min. in vrijheid gesteld, de afstand is 874 KM. De eerste werd geconstateerd om 11 uur 10 min. en 55 sec., Zondagmorgen. De uitslag is R. Grofsmit 1, J. P. Bos 2. Zondag hield de P.V. de Zwaluw een wedvlucht vanaf Quievrain, 374 KM. De duiven kwamen snel binnen. De le duif werd geklokt om 11 uur 59 min. 22 sec. M. Meger 1, 6, 7, 16, 17, 27 N. Jager 2, 211 A. Venema 3, 24, 38 H. Hoving 4 J. Dodde- ma 5, 10, 31, 32, 40 J. Tonkes 8, 11, 23, 33j 35, 42, 44, 45 M. Meijer H 9, 12, 47, 49 A< Oldenburger 13, 22 H. Akkerman 14, 26, 30, 48 D. Bjjlholt 15, 43, 46 T. Prins 18, 20 D, Bosscher 19, 37, 50 H. Bosscher 25 H. Veen- dorp 28, 36, 39 H. Prins 29 G. Steenman 34, 51 H. Heins 41. MEEDEN, 5 Juli. De Postduivenvereeniging Meeden" hield Zondag j.l. een wedvlucht vanaf Quievrain (Bel- gië). Afstand 375 K.M. Deelname 12 duiven, welke om 7 u. werden gelost. Aankomst le duif 11 u. 52 min. 19 sec. De uitslag was als volgtf 1, 3, 5, 6 en 8 Gebr. Venema; 2, 4 en 7 H. Wever, ZUIDBROEK, 4 Juli. De Postduivenvereen. „De Snip" hield een wedvlucht vanaf Quievrain (België), afstand 378 K.M. Gelost werd te 7 uur. Aankomst lste duif 12 uur 17 min. 45 sec. Volgorde van aan komst 1, 6 en 7 Gebrs. Zuidema; 2 en 9 K, Brouwer; 3 en 4 A. Blik 5. J. M. Goaselaarf 8 J. Smit. HOOGEZAND-SAPPEMEER, 5 Julh De postduivenvereeniging ,,De Luchtstormers" heeft een wedvlucht gehouden van St. Etienne (Fr.). In concours waren 14 duiven. Los Zater dag te 5.35. Aankomst le duif Zondag te 11.36, Snelheid 620 M. per minuut. De uitslag was t P. Spaak, 1, 2 en 8. NIEUWEPEKELA, 5 Juli. Door de postdui venvereeniging „De Luchtbode" werd j.l. Zon dag een wedvlucht gehouden vanaf Quievrain (B.), afstand 372.084 KM. Aan deze wedvlucht namen deel 83 duiven, welke om 7 uur in vrij heid werden gesteld. Aankomst le om 11 uur 50 min. 3 sec., gemiddelde snelheid per minuut 1264.7 M. De uitslag luidde 1. B. Funk, 2, 3 H. Kuiper, 4, 10 H. Nieuwenweg, 5. H. Bos, 6. J. Twikkeler, 7. 13 G. Weering, 8, 9, 16 D. Gerringa, 11, 15 J. Abee, 12. K. van Dflk, 14. H. Gerringa. ANNEN, 4 Juli. Postduivenvereen. „De VUeger". Deze vereeniging hield een wedvlucht vanaf Roermond, afstand 250 K.M. In concours waren 39 duiven, welke om 7 uur in vrijheid werden gesteld. Aankomst eerste duif 11 u. 5 min. De uitslag luidt R. Glas 1; H. Nieboer 2, 3 en 4; J. de Vries 5, 6 en 9; F. Hamming 7 en 8; J, Fidder 10. In dezen omloop werd de duif van H. R. Harn- minga no. 1 la punten; no. 2 F. W8mmin|» 4

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1939 | | pagina 4