■pp ONZE AGENDA LAATSTE BERSCHTEN ADVERTENT1ËN EERSTE BLAD DE NOORD-OOSTER VAN DONDERDAG 6 JULI 1939 DE KABfNETSCRISIS Dr. COLIJN HEEFT RAPPORT UITGEBRACHT. H.M. de Koningin ontvangt den voorzitter der Eerste Kamer. DE TIMES OVER DE ONDERHANDE- LINGEN MET MOSKOU. DE VERKIEZING VAN LEDEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN IN DE PROVINCIE GRONINGEN. IN DE PROVINCIE DRENTHE. Ernstige aanrîjding in Haren. MARKTBERICHTEN eindexamen gymnasium. AFLOOP VAN VERKOOPINGEN EN AANBESTEDINGEN. BURGERLIJKE STAND DIVERSEN ~VERLOREN ZEETIJDINGEN KERK- EN SCHOOLNIEUWS EXAMENS l GiYRAAGS) TE HUUR TE ECO? EEN JUFFROUW VOOR DE HUISHOUDING BURGERBEHUIZING DONDERDAG 6 JULI. 7% u. WildervankP.J.C. I. VRIJDAjG 7 JULI. 8 u. City-Theater. Hoofdfilm „De Kinderen van Kapitein Grant". 8 u. Veenlust-Bioscoop. Hoofdfilm: „Met de eer van een vrouw". Groote Zomerfeesten te Oude-Pekela. Van bevoegde zijde weiti ons hedenmiddag om half twee medegedeeld, dat het bericht, voorko- mende op pag. 1, eerste bllad omtrent het doel van de komst van Dr. Colïjn op Ruigenhoek voorbarlg is. Dr. Coljjn zou aitsluitend rapport aan de Koningin hebben uitgebracht over den toestand. 's-GRAVENHAGE, 6 Jitli. H. M. de Koningin heeft vanmiddag den Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, Mr. W. L. Baron de Vos van Steen- wjjk, op den Ruigenhoek ontvangen. Voor de eerste maal wordt van betrouwbure Britsche zijde een aaneengesloten verslag van de onderhandelingen met Moskou gegeven in £e „Times" van vandaag. Het blijkt, dat tôt twee of drie weken geleden: ailes vrij goed scheen te gaan. De regeeringen waren het eens over de beginselen van een defensief drie-mogendhedenverdrag en hadden erkend, dat het in het gemeenschappeljjk be- lang was, bepaalde staten tegen directe of in directe agressie te verdedigen. De moeiljjkheden begonnen echter zoodra de onderhandelaars deze andere staten gingen op- sommen. De Britten stelden voor België, Polen, Roemenië, Griekenland en Turkije. De Sovjet- regeering ging hiermede accoord, mits Finland, Estland en Letland eraan werden toegevoegd. Engeland antwoordde, dat het in dat geval re- kening diende te nouden met zijn spéciale be- langen bij de handhavîng der onafhankelijkheid Van Zwitserland en Nederland. Hierop antwoordde de Sovjet-regeering weer, dat, als West-Europa duidelijker op den voor- grond werd geplaatst, zij middelen diende te beramen voor de waarborging van haar on- middelijken bjjstand aan het Westen, en zij gaf als haar meening te kennen, dat zij eerst on derhandelingen diende te openen over militaire accoorden met Polen en Turkije. Tezelfdertijd omschreef zij ..directe en indirecte agressie" in zulke verstrekkende bewoordingen, dat van de zijde van Engeland de vrees gekoesterd wordt, dat zij neerkomen op een mogelijke inmenging in de binnenlandsche politiek van andere staten. De ..Times" voegt hier dan nog aan toe: Het is duidelijk, dat het tijd wordt om te bedenken in welk een aanzienlrjke mate reeds overeen- stemming was bereikt en om, uitgaande van de ze hechte basis, opnieuw te beginnen. Voor de verkiezing van leden van Gedepu- teerde Staten van deze provincie, bestond Woensdagmorgen een vrij groote belangstelling. Meerderen hadden op de publieke tribune een plaatsje gezocht. Daar de anti-rev. heer Ubbens ziek is en geen zitting kon nemen, werd in allerijl de heer Trie- zenberg van Stedum benoemd verklaard. Deze, ook ziek, maar ondanks dat in staat ter Sta- tenzaal te verschijnen, werd, nadat zijn geloofs- brieven in orde waren bevonden, binnengeleid en beëedigd. Voor tôt stemming werd overgegaan, vroeg de communist, de heer Siemons het woord, om te verklaren dat zijn fractie zou willen bevorde- ren, dat de samenstelling van het prov. bestuur democratisch zou zijn. Daarom noodigde deze de sociaal-democraten uit, schorstng van de ver- gadering te vragen, opdat alsnog getracht zou kunnen worden tôt overleg te geraken. In elk geval zouden de beide communisten vooruitstre- vende leden van Gedep. Staten stemmen. De heer van Houten meende over de sa menstelling van het collège van Ged. Staten het best bij de eerstvolgende begrootingsdebat- ten te kunnen spreken, daaraan toevoegende dat de christelijk-democratische fractie inaar 't be- ginsel van evenredige vertegenwoordiging zou handelen bij de stemming, terwijl de heer Tuin namens de soc.-dem. fractie er aan herinnerde dat de communisten in allerlei toonaard aan- biedingen nopens samenwerking aan de S.D.A.P. doen, hoewel men weet, dat die partij geen enkele samenwerking begeert met partij en die het beginsel van de dictatuur aanhangen. De heer Kolthek was wel in het gepleegd overleg gekend, doch speet het hem dat niet aile politieke groepen daarin werden betrokken. Dat wijst erop dat de niet-democratische groe pen van de communisten en nationaal-socialis- ten van het overleg zijn uitgesloten gehouden. De heer Siemons ontkende daama niet dat de communisten aanhangers zjjn van een dic tatuur maar dan van een dictatuur welke te zien is als de beste vorm van démocratie. Deze ver- klaring bracht enkele leden tôt een lach. Daar men wist dat kerkelijken en sociaal- democraten het eens geworden. waren over het verkiezen van twee sociaal-democraten en twee menschen van rechts, stond het vast dat de heeren B. H. Bredman, D. J. Mellema, Mr. N. Bolkestein en D. H. R. Harrenstein, zouden wor den benoemd. Ze werden met resp. 43, 41,41 en 41 stemmen benoemd. De beide sociaal-democraten hebben de stemmen van de communisten wel gehad, maar de heeren Mellema en Harrenstein niet Dat mr. Bolkestein twee stemmen minder op zich vereenigde dan zijn partijgenoot Bred man is hieraan toe te schrijven, dat ook nog een stem was uitgebracht op den heer M. Buiten- kamp en een op den heer B. J. Mengerink. Over de andere twee zetels was geen over- eenstemming bereikt. Bij de eerste stemming werd de heer E. H. Ebels benoemd met 32 stem men en hebben de sociaal-democraten verdeeld gestemd. Allen wilden blijkbaar een zetel zien toegewezen aan den heer Veenhoff van de C.D.U., maar men was het blijkbaar niet eens geworden over de vraag of deze de eerste dan wel de tweede keer moest worden gestemd. De heer Veenhoff kreeg bij deze stemming slechts 10 stemmen. De spanning was het grootst bij den laatsten strjjd. Het zou gaan om den zesden zetel en dus over de vraag of deze zou worden ingenomen door den heer D. H. Vinkers, het vrijzinnig-dem. lid van een fractie van vier leden, dan wel door den heer Veenhoff, die lid is van een fractie van vijf leden. Deze strjjd is beslist in het voordeel van den heer Vinkers die van de 43 geldige stemmen er 23 verkreeg, terwijl op den heer Veenhoff 20 stemmen waren uitgebracht. Ver- moed wordt dat de c.d.u.-ers, de soc. dem. en de communisten op den heer Veenhoff hebben ge stemd en aile anderen op den heer Vinkers. Deze uitslag heeft bewezen, dat de beide christelijke partijen, de anti-rev. en de chr. his- torische en ook eigenlijk de katholieke, het ta- fellaken met de christen-democraten voorgoed hebben doorgesneden en er weinig kans is over- gebleven, dat deze groepen elkaar nog eens zul- len terugvinden. De beide ms.b.-leden hebben bjj aile stemmin- gen, naar aanwijsbaar is, hun briefjes blanco in de bus gedaan evenals ze dit vier jaren geleden hebben gedaan. Van de zes gedeputeerden zijn vier landbou- wer van beroep, terwijl de beide andere leden respectievelijk onderwrjzer en jurist zijn. ASSEN, 5 Juli. In de heden gehouden zitting van Provinciale Staten van Drenthe is het nieuwe collège van Gedeputeerde Staten samengesteld. In het aftredende collège hadden zitting de Gtedeputeerden K. Brok (s.d.a.p.), G. C. Lun- singh Meijer (v.d.), G. J. Willems (a.r.) en K. Lodder (c.h.). In het nieuwe collège werden gekozen: K. Brok (s.d.a.p.), G. C. Lunsingh Meijer (v. d.) G. J. Willems (a.r.), en K. Lodder (c.h.). In- plaats van wijlen mej. E. Klasen (s.d.a.p.), werd tôt buitengewoon lid gekozen P. J. Duinkerken (s.d.a.p.). In de Dinsdagmorgen ten Provinciehuize te Assen gehouden zitting werd in de vacature ontstaan door het overljjden van het Statenlid Mej. L. E. Klasen te Annerveen, voorzien door de benoeming van den heer A. Lunshof te As sen. De heer W. van Tellingen had zijn geloofs- brieven niet ingezonden, weshalve hjj niet be noemd kon worden. Daarop werd de heer A. Lunshof benoemd verklaard. Gevolgen van roekeloos autorijden. Gisteravond om circa half zes heeft aan den Rijksstraatweg te Haren een ernstige aanrjj- ding plaats gehad, welke wonder boven wonder, nog goed is afgeloopen. Drie meisjes fietsten daar op weg naar Gro- ningen, toen plotseling een auto van de was- scherij Top uit Meppel van den weg schoot en de achterste wielrijdster raakte. Deze, de 21-jarige mejuffrouw R. S. uit Gro- ningen, werd eenige tientallen meters meege sleurd en bleef tenslotte langs den kant van den weg liggen. De beide anderen, haar zuster en een vrien din, die voor haar fietsten werden niet geraakt. Mej. S. werd hevig bloedend binnen ge- dragen bij den heer W. Meijer, kruidenier al- daar, waar dokter R. J. Vink uit Haren de eerste hulp verleende. Zij bleek tamelijk emstig aan het hoofd ge- wond te zijn, terwijl voorts armen eh beenen gekneusd waren. In een particulière auto is zij vervolgens naar huis vervoerd. Volgens omstanders mag men hier van een wonder spreken, dat dit nngeluk nog betrekke lijk goed is afgeloopen, temeer daar de chauf feur na deze aanrijding nog op het gaspedaal trapte in plaats van op de rem, daardoor dwars over den weg reed en aan den linkerkant een woonhuis ramde. Hierbrj ontsnapte een wielrjjder nog temauwemood aan een aan rijding. De auto en de fiets werden zwaar beschadigd. De politie van Haren stelt een nader onder- zoek in. f 2.00-2.20, Kaskomkommers 1 f 2.102.20, Bloemkool 1 f 8.1012.40, idem 2 f 5.208.10, Meloenen f 1636, per 100 stuks. Tomaten A f 4.304.70, B f 4.20—4.40, C f 44.10, Stamslaboonen f 13.90—14.90, Tuin- boonen f 1.60—2.30, Peulen f 8.10—11.50, Peen f 1.50—2.60, R. bessen f 7.20—9.10, Aardbeien f 20.2025, Druiven f 2930, per 100 pond. Spitse kool f 1.80-3.40, Witte kool f 2.60 3.80, Savoye kool f 3—3.70, per 100 Kg. Kropsla f 0.601.20, Andjjvie f 1.202.30, per 100 krop. Bos peen f 3.604, Rabarber f 1.60—3, per 100 bos. WINSCHOTEN, 5 Juli. Veiling. Aardbeien I f 35—45, H f 19—34, per 100 Kg. Andjjvie I f 1.602.20 per 100 stuks. Aardappels f 3.505.50, Roode bessen f 1219, Zwarte bessen f 2735, Kruisbessen groen f 49, Frambozen f 40—52, Dubb. witten met draad f 2533, idem zonder draad f 33, Waalsche boonen f 3.305.20, Spitskool I f 3.204.20, per 100 Kg. Bloemkool I f 910, H f 79, HI f 57, per 100 stuks. Meikersen f 3033 per 100 Kg. Witte Komkommers A f 2.503.80, B f 3.504, G f 22.50, Groene Komkommers A f 2.502.80, B f 22.20, Meloenen f 2545, per 100 stuks. Peulen f 12—22, Doppers f 814, Postelein f 10—12, per 100 Kg. Perziken f 4.50 per 100 stuks. Peterselie f 0.601.20, Roode bieten f 1.102.50, Rabarber f 2.50—3.50, Sja- lotten f 2.50—4, per 100 bos. Kropsla I f 11.50, II f 0.500.90, per 100 stuks. Tomaten A f 15 18, C f 12, CC f 9, per 100 Kg. Inmaakuien 12— 15 et. per Kg. Wortels f 3.50—10.80 per 100 Kg. Wortels f 2.503.10 per 100 bos. EIERENNOTEERINGEN. GRONINGEN, 4 Juli. Eieren prijshoudend. Groothandel f 3.35 de 100. Kuikeneieren f 3.00 de 100. Kleinhandel f 0.85 de 20. Veilings-Vereeniging „Gruno". Aanvoer 8000. Kippeneieren f 3.183.64 de 100. Vereenlging Eierenhandelaren, Groningen, Groothandel f 3.20 de 100. Kuikeneieren f 2.90 de 100. Kleinhandel f 0.85 de 20. N. N. C. v.h. V. P. N. Aangevoerd 125000 stuks kippeneieren. Han- delsprijs f 3.003.30 per 100. 3000 stuks eenden- eieren. Prijs f 3.00 de 100. Eieren prijshoudend Coop. Eierenvereen. „Het Noorden", Groningen Aanvoer 18.000. Kippeneieren f 3.053.80 de 100. Kleinhandel f 0.80. HOOGEZAND-SAPPEMEER, 5 Juli. Veiling. Platglaskomkommers 1 f 2.502.90, idem 2 Na voortgezet examen is Zaterdag nog ge- slaagd voor het eindexamen van het Gymnasium te Winsehoten Mej. Grietje Beekhuis te Sap- pemeer. UITSLAGEN MULO-EXAMEN. Diploma A: E. Molag, Veendam, H. G. Koerts, Westerlee, J. v. Waard, Zuidlaren. DIPLOMA BAKKERSBEDRIJF Geslaagd voor het diploma Vakbekwaamheid in het Bakkersbedrijf de heeren A. F. Zwinder- man en J. Sikkens te Nieuw-Buinen. GASS.NIJVEEN, 4 Juli. Geslaagd voor diploma A, machineschrjjven volgens Wery's tienvingersysteem de heer J. Beuker te Musselkanaal, leerling van Mej. R. Sloots Jd. te Gasselternijveen. WILDERVANK, 6 Juli. Namens Heeren Kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk te Wilder vank, is door het Arch.-Kantoor E. en J. Tim- mer aldaar, na gehouden aanbestedlng, het bui- tenverven van het Kerkgebouw opgedragen aan den laagsten inschrjjver, den heer H. Taatgen, schilder te Wildervank, terwijl het buiten-schil- derwerk van Pastorie enz., waarvan de laagste inschrjjver is de heer A. Wolthuis, schilder al- hier, in beraad wordt gehouden. TER-APEL, 5 Juli. Voor den heer H. P. Vegter te Assen, werd door de notarissen Halse- mfl van Assen en Rutgers te Ter-Apel, palmslag gehouden van een plaatsje bouw- en groenland, groot 4 H.A., en het erfp.recht eener heemstede, groot 15.20 are. Gecombineerd werden beide perceelen aangekocht door R. E. Wolf, beëedigd makelaar voor f 6280, in opdracht van den heer A. H. v. d. Werff, dir. Ago-fabriek, alhier. Door notaris Rutgers werd bij palmslag pu- bliek geveild: het erfp.recht van den grond met daarop staande behuizing, tœbehoorende aan J. W. Groniger, groot 10.60 are en gelegen te Zandberg. Kooper de heer H. Brunen te Jipsing boertange voor f 1750. Voor de erven en rechtverkrjjgenden van wij len Jacob Bakker, een perceel grond met daarop staande behuizing aan de Viaductstraat, groot 6.60 are. Kooper de heer J. Mulder te Stadska- naal voor f 700. Terwijl door bemiddeling van het makelaars- bureau R. E. Wolf, de heer A. Baas eigenaar werd van een heem grond, gelegen aan den Kloosterveenweg en in eigendom toebehoorende aan den heer D. Douwes, aldaar. ALTEVEER, 5 Juli. Ten overstaan van den heer Wever, notaris te Nieuwe-Pekela, werd heden, ten verzoeke van de erven K. Klein en vrouw, publiek te koop gepresenteerd Een kamp bouwland gelegen te Alteveer, gr. 76.20 are. Niet gegund. De daarop aanwezige veld- vruchten werden eveneens niet gegund. GASSELTERNIJVEEN, 6 Juli. Door bemiddeling van het makelaarskantoor B. Lukkien te Vlagtwedde is het hôtel Kraai te Gasselternijveen verkocht aan den heer D. L. Makken te Paterswolde. EEXT, 5 Juli. Hedenmiddag had alhier in het café Homan, ten overstaan van de nota rissen A. J. Smith te Veendam en R. A. Lam- mers te Gieten en ten verzoeke van den heer W. Westerhuis te Nieuw-Buinen, de verkoop plaats van de navolgende perceelen groen- en bouwland. Hoogste bieders werden voor groenland: 1. Zwartsloot 1.89.30 H.A., H. Braams te Noordbarge f 3900; 2. Klein Zwartsloot 84.20 A., Je. Vedder Gzn. te Eext f 1000 3. Gieter- land 1.46 H.A., M. v. d. Veen te Gieten f 2210; 4. Saksveld 6.99.50 H.A., G. Niemeijer te Eext f 10010; 5. Nieuwkamp 74.20 A., R. Koerts te Eext f 1360; 6. Tipkamp 39.10 A., R. R. Ved der Jr. te Eext f 720; 7. Bouwland Witzand- kamp 90 A., Hk. Schuiling te Eext f 2000; 8. Vesselkamp 55.50 A., R. Schuiling te Eext f 1000 9. Vesselkamp 2.60.20 H.A., J. Homan H.Jzn. f 5010; 10. Kamp v. Zwartsloot 72.40 A., Je. Vedder Gzn. te Eext f 1240; 11. Gr. Walak- ker 38.80 A., J. Homan Hkzn. te Eext f 675; 12. Kl. Walakker 23.80, J. Kamping te Eext f 500; 13. Z. en N. Venakker 58.10 A., J. Jo blng te Eext f 1120; 14. Edderstuk 30.20 A., A Dekker te Eext f 625; 15. Galgwant 99.30 A., Js. Leiting te Eext f 1000; 16. Haverlandsak- ker 35 A., W. Buiter te Eext f 700; 17. Gr. Vij- zelakker 17.70 A., Js. Oosting Jzn. te Eext f 230; 18. Kl. Vijzelakker 14 A., Jac. Vedder Gz., te Eext f 125; 19. Haverlandsgoom 6.70 A., J. de Jonge te Eext f60; 20. Waarwaardeel aan diverse personen f 65. Ingehouden de perceelen no. 5, 6, 7 en 8. Totaal opgebracht f 27.421. VEENDAM, 3—5 Juli. Geboren Gérard z v Gerhardus Woltjes en Grietje Draijer, Martha Diet d v Jacobus Beu- kens en Aleide Westers, Maria d v Leonardus Frederikus de Weijs en Grietje Prummel (van Wildervank). Ondertrouwd en Getrouwd geene. Overleden Jikkina Kamphuis 74 j, wed. v Roelof Breemhaar, Eerke Eerkes 50 j, ongehuwd. (Nadruk verboden.) ONSTWI E, 28 Juni4 Juli. Geboren Fenmehien d v H de Boer en S Norder, Grietje d v L Vos en I Prins, Efoeltje d v F Orsel en M Kuiper, Dievertje d v H H H Uzer en A Kuiper, Hendrik z v W Panneman en C H Blaauw, Adriaan z v H Saak en A Bie- ze, Henriette Wilhelmina d v G Elbertsen en W H Boermann, Comelia Helena d v H A Buc- king en G M Schomaker, Jan Harmanus z v B J Arends en A M Arends. Ondertrouwd J Siepel 27 j en G Keizer 25 j Getrouwd W ter Borg 25 j en F Bessembinders 22 j, J Eilert 22 j en B Eilert 27 j, H Hunnersen 25 j en G Ploeg 22 j, J Mulder 28 j en T Loerôp 26 j. Overleden geene. ODOORN, 28 Juni4 Juli. Geboren Roelof z v R Stevens en J Vos, Elsiena d v B de Bruin en T Zeeman, Jantje d v A Sanders en J Drenthe, Elsien d v D Dijkstra en M C Hemmen, Hendrik z v T de Roo en G Niks, Jantien d v A Meijering en T Steenge, Berend z v G Venema en A van der Veen. Ondertrouwd A van Djjken 33 j en J Bos 22 j, H J Woering 25 j en R Jeuring 29 j, E Bakker 26 j en C L Warringa 23 j, R Themmen 25 j en M Geertsema 25 j. Gehuwd H Slim en J Kamst, S J B Miiter en E Bakker. Overle den Levenloos kind van T Reinders en J Sche- pers. EMMEN, 29 Juni5 Juli. Geboren Jakob z v P Lubben en G de Groot, Femmechien d v J van der Sleen en S Boxem, Gérard Hendrik z v J H Berken en J V van der Sluis, Geertruida d v J Wachtmeester en J de Vries, Johannes Lambertus Louise z v T W A Hetterschijdt en H W J Publiekhuijsen, Hen drikje d v G Hidding en P Vos, Lambert z v L van der Spoel en A Zuid, Elfrida Martha d v H Fietje en L M E Schmidt, Jan z v J Mulder en J Hidding, Roelof z v W Veldhuis en M G Otten, Henderikus Wilhelmus z v J G Berg man en R J Burs, Berend z v J Mulder en W Hilberts, Maria Elisabeth d v H Visser en A Visser, Jantina Hillechina d v J Hospers en B Ritsema, Hendrik IJko Anne z v R IJ Ensing en M P Smit, Arnold z v L Oosting en H Koens, Sjoukje Henderkien d v H Wolters en K Iedema, Siementje Johanna d v P Doombos en S Bouwers, Hermannus z v J Helder en A H Teuben, Jan Hendrik z v J B Ten Velde en J Ch Meijer, Pieter z v W van der Veen en F M H Zeggelink, Geert z v H Kreeft en A Kroezen, Frits z v J B Geerts en A G Hoppe, Margare- t-ha d v J Lippold en H C Peters. Onder trouwd R de Goede 21 j en R de Veen 19 j, A Boers 22 j en W van Lemel 20 j, H Dokter 31 j en A Meems 30 j, H Dijks 21 j en G Meen derman 21 j. Getrouwd L Hoekstra en M Seip, H Bults en M J Lufting, W Hogenbirk en T Vos, K Otten en A Habing; J Poelman en B Veenstra, G van der Kaap en R Puite, J Moes- ker en P de Jong, A Struik en L Scholten, E Wever en W Rossing. Overleden A Bêijert 80 j man van G K Wiltschut, L Spalling 83 j wed. van H Booij, J Mensing 79 j wedn. van H Kappe, S Snip 84 j wedn. van A van <|er Velde, J Bos 80 j man van A Guichelaar, P Akker 49 j man van E Schimmel. Nadruk verboden. Net meisje vraagt nette vriendin. Br. onder no. 466 Bureau dezes. NED. HERV. KERK. Bedankt voor Hoornsterzwaag (toez.) ds. J D. Michon te Tweede Exloërmond. De heer Dirk Weever te Nieuwe-Pekela slaag- de voor 't organistenexamen vanwege te Neder- landsehe Organistenvereeniging te Groningen, na opgeleid te zjjn door Dr. Fried. Schmidt-Mar- lissa te Veendam. Themisto 4 Nw. Waterweg v. Wabana. Actinia, motor 5 Nw. Waterweg v. Gdynia. Triton 4 Umuiden v. Algiers. Tegri, Eeftingh 4 Delfzijl v. Uuras. Zwaluw p. 5 Vliss. v. Lond. n. Antw. Bameveld 2 v. Talcahuano n. Corral. Binnendijk 3 120 mijl Z.W. v. Valentia, uitreis. Dempo 4 v. Suez, uitreis. Damsterdjjk 3 v. Everett, thuisr. Drechtdjjk 3 v. Los Angeles, thuisreis. Garoet p. 5 Kaap del Armi, 7 te Marseille verw. Poelau Laut 4 v. Sabang, uitreis. Statendam 4 v. South., uitreis. Saleier 4 v. Hamburg n. A'dam. Salabangka 4 v. Durban (charterreis). Triton 4 v. Pt. Talbot n. Amsterdam. Tuko 2 te Rochester v. Charlestown. Tromp 4 te Londen uitgekl. n. Antw. Tromp 4 te Rafso v. Stettin. Amstelstroom p. 4 Prawle Point. Albatros 4 te Londen uitgekl n. Brussel. Aurora 3 te Kimassi v. Stamboel. Aldebaran 1 te Gravelines v. Londen. Grada 3 v. Grangem. n. Arbroath. Hasewint 4 te Londen. Mado 3 te Middlesbro v. Hartlepool. Monica 1 te Boston L. v. G. Yarm. Neerlandia, m.b., 3 te Hamburg v. d. Rijn. Orpheus 4 v. Odense n. Gdynia. Pascholl 2 te Portsmouth v. Goole, Colytto 4 te Narvik. Ûostplein 4 v. Narvik. tusschen de Groeve en Zuidliren op Woensdagmiddag Een ga ar- dine Regenjas (beige), ge^er'-.t K. B. Gaarne terugzend'ng bij Banketbakkerij „De Ster", Kerk- straat 33, Veendam. voor direct Een hulp In de huls- houding en tevens voor gezel- schap, door Mej. G. SLIM KEIJSER, Wildervank A 54. voor direct Een net Dag- of Dienstmeisje, door P. TREN- NING, N.-Pekela B 1. Schildersknecht, door A. L. WES- SELS, D 110, Oosterdiep, Wilder vank. Een gevorderde Rijwieihersteller. EPPO STEENHUIS, rijwielhandel Veendam, Boven-Westerdiep 77. voor tijdelijk: Een nette Loopjen- gen. STUURWOLD's Levens- middelenbedrijf, Wildervank. Een flinke jongen, voor werk ach- ter zelfbinder en inhalen. Tevens aardappelrooien. Tj. SCHURINGA Kielwindeweer. zoo spoedig mogelijk Een een- voudig kosthuis, liefst omgeving tricot.fabr. Wildervank. Br. onder no. 465 Bureau dezes. Een Kamer, klein gezin. Boven- Westerdiep 62, Veendam. Een 7-jarig vosbles Belg. K. Stb. drachtige merrie met vos-hengst- veulen of 3-jarige Belg. ruin, bei de mak en gewillig, bij W. A, TRIP, Bonnerveen, Bovenstreek. Een volbloed bovenlandsch hengst- veulen. GEBR. DRENTH, Ooster diep D 29, Wildervank. Een jonge melkkoe, geeft 10 L. melk per dag, ook wel ruilen voor een vette, bij J. H. BROUWER, Scholthuizen 16, Veendam. Een best ongeschetst vaarskalf, 12 week oud, van beste afstam- min, bij B. TIEK, Zuidercolonie, N.-Pekela. Een stamboekzeug, 3de dracht, met 19 biggen, 3 dagen oud. Ailes volbloed V.D.L. J. BAKKER, Ter- apelkanaal H 929. 2 vette Varkens, pl.m. 700 pond. H. GEERTSEMA, Westerdiep, Wildervank. Dikke afgewende Biggen, bij E. RIJNBERG Hzn., Eexterveen. Een toom beste tjjdige ongemerkte Biggen, V.D.L., bjj J. WINKEL- MAN, Gasselternijveen. Een toom beste tijdige Biggen, bjj S. MUNNEKE, Gass.nijv.mond. vanaf heden aile dagen slacht- kippen, bij R. BROUWER, Mid- denweg 63, Veendam. Zware slachtkippen en jonge haantjes, panklaar, 30 et. per pd. en dag. versche eieren, K. KALK, e. f. 118, Eg.eind 29, Veendam. 70 are droog, in opper st. Hool, ook wel bij gedeelten, bij Js. ZANDVOORT, Eext voor inmaak Zilveruitjes, Rabar ber, Worteltjes, Peulen en Dop pers. W. VELDHUIS, Kweeker, C 76, Wildervank. Planten van Mergkool, Raap- knollen, Mangels, Boerenkool (moes), Kool, Spruitkool, Prei, Knolselderie, Sla, Andijvie, Roode Bieten, Tomaten, Augurken, Kom kommers, Pompoenen. G. PRAK, „Andemach", Nw.-Pekela. Aile soorten Koolplanten, roode bieten, prei, raapknol, mangel en voederbietenplanten. W, VELD HUIS, kweeker, C 76, Wilderv. Een Batavus motordriewleler, mo tor 2bi pk.', electr. verlichting, als nieuw. Lage prijs. Postweg 60, Veendam. Eenige prima gebrulkte dames- en heerenrjjwielen, w.o. Simplex, Fon- gers, Burgers en Gruno. J. C. HAK, Wildervank. Telef. 434. Een in goeden st. z. 2-p. maai- machine met afl.apparaat, ge- m. Bautz en 'n 2-sch. ploeg m. st. H. J. NIEBOER, C.wijk, O.Pekela. In Ned. Herv. gezin met 2 kinde ren, waarvan de vrouw werkzaam is in de zaak, wordt GEVRAAGD of nette dienstbode. Uitvoerige aanbiedingen met opgaaf van vo- rigen werkkring, afschrift van ge- tuigschriften, verlangd salaris enz. te richten onder no. 467 Bureau dezes. TE HUUR AANGEBODEN Een nette vrjjstaande direct te aanvaarden. D. GOUD- BERG» Gasa.ntjveen. Telef. na

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1939 | | pagina 5