r De Gruyter's HOTEL DE VRIES GROOT ZOMERBAL Sa fotex* v* &a ELECTR.MIJ. ..ÏEENKOLONIEN" N.V. V.V.V. EEXT VOLKSFEESTEN DE GROOTSTE FOKDAG VAN WARMBLOEDPAARDEN GROOTE RUNDVEEFOKDAG. DE SPION VAN DEN KEIZER J. BAKKER J. DU SAAR VEENLUST BIOSCOOP ZOMERHOEDEN MAISON MAIBAUM-ERNST a4UI KAMPEERTENTEN TEHUUR DRENTH - VEENDAM GRAt,s TARIKFVERLAGING GROOTE KERK - VEENDAM 2 CONCERT WATERSPORTPAVILJOEN DE BLOEMERT - MIDLAREN DE KINDEREN VAN KAPITEIN GRANT UE KINDEREN VAN KAPITEIN GRANT EXTRA KINDERVOORSTELLING ira Pond K-ott'e van denzelWen pnP ADVERTENTIËN Uw reis begint bij... RIJNVELD! WINKELPAND EMMEN. BEDEKTE OOGEN RU aankoop "an 1 Pond K-o((ie pillillllllllllll NAAR HET NOORDER DIERENPARK TE EMMEN. OPENLUCHT-SAMENKOMST VAN VRIJZINNIG-GODSDIENSTIGEN DE NOORD-OOSTER VAN DONDERDAG 6 JULI 1939 EERSTE BLÀD hartelijken dank. ..RIJNVELD'S JAPONNEN-KOFFER" F. BOSGRAAF ZATERDAG GEEN SPREEKUUR. A.S. ZATERDAG 8 JULI GEEN SPREEKUUR. NET DEGELIJK KOSTHUIS. H. KRUIZE. „DE G0EDK00PE SLAGERIJ" GEBR. DE GROOT H.A. BOUWLAND MET DE EER VAN EEN VROUW I: ZONDAG DOORLOOPENDE VOORSTELLING, VANAF HEDEN STAAT DE STIER NIET MEER TER DEKKING. T. D. BERG, MEEDEN. VEENDAM op ZONDAG 9 JULI A.S. THE PLUS FOURS BAND REFREINZANG JOOP BEERTA "SjV/âÔBllUa INGAANDE 1 JULI 1939. VASTRECHT VAN 5 CENT OP CENT PER K.W.U, ELECTRISCH KOKEN VAN 4 CENT OP 3i CENT PER K.W.U. NACHTSTROOM (TUSSCNEN 23 EN 6 U.) VAN 2± OP 2 CENT PER K.W.U, VASTRECHT-METERHUREN VERLAGING 10 CENT PER MAAND, ZONDAG 9 JULI TE 8" UUR BEZOEKT HET VEENDAM. HET WERELDBEKENDE JONGENSBOEK VAN JULES VERNE DEN 15en JULI A.S. WORDEN OP HET MOOIE SPORT- TERREIN TE STADSKANAAL GEHOUDEN ZONDAG 3 UUR: Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje MARIA. L. P. DE WEIJS. G. DE WEIJS—PRUMMEL. Wildervank, A.G.Wilderv.straat 8 3 Juli 1939. Tijdeiyk Huize St. Pranciscus. De Heer en Mevrouw HOOGKAMP—TALSMA zijn nog verhinderd bezoeken te ontvangen op Zondag 9 Juli 1939, doch zullen deze gaarne afwach- ten op Zondagen 16 en 23 Juli, nam. van 35.30. Veendam, Stationsstraat 17. Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon JASPER THEODOOR H. WITVLIET. A. WITVLIET—LOSSCHER. Herv. Pastorie Ommel.wijk, 5 Juli 1939. Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig ge- dragen lijden, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader KLAAS ZONDAG, in den gezegenden ouderdom van 60 jaar, geliefde Echtge- noot van GRIETJE KOK. Gass.nijveen, 4 Juli 1939. FAM. ZONDAG. Zij, die den overledene de laatste eer willen bewyzen, worden Vrijdag den 7en Juli a.s. om 1 uur aan het sterf- huis verwacht. hu UJK1 F"" Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder IM- KE ZUIDEMA, wed. van M. DIE- KEMA, betuigen wij onzen Meeden, Juli 1939. Fam. DIEKEMA. ARTS, WILDERVANK. Natuurlijk - Dames - begint Uw reis bij Rijnveld, want U wilt toch Uw japonnen ongekreukt uHpakken. En dan is Uw Ideaal met plaats voor 18 japonnen, kl tal van uitvoeringen, reeds vanaf 9.75 Met en zonder bergrulmte voor lingerie. Al onze japonnenkoffers zijn degelijk, Nederlandsch labrikaat I Een vernuftige constructie maakt het mogelijk Uw japonnon vlug en gemakkelijk in te pakken, zonder dat deze kreukenl Dus, alvorens op reis te gaan EERST NAAR mm GRONINGEN, HEERESTR. 58 Deze week geslacht Een lste klas vet gemest zeer zware jonge koe, uit eigen weide, groote voor- raad zeer blank mager Varkens- vleesch, Veulenvleesch, VET enz. PRIJSCOURANT Rundvleesch, zeldzame kwaliteit, 35 et. Rundvleesch, onverheter- ljjke lste kwaliteit, extra malsch, vanaf 35 et. p. pd. z. b. Varkens- vleesch 3 p. Hamlappen met rand- je spek 105 et. Carbonade 40 et. 5 pd. Spek vanaf 100 et. Zeer dik Spek 5 pd. 150 et. 2 Metworsten 30 et. 2 Rookworsten 20 et. Rook- spek, stukken 2 p. 30 et. p. p. Veulenvleesch vanaf 30 et. Muisi jes Rookvleesch 35 et Boterham- worst lste soort 8 et. per ons. Ailes gegarandeerd 100 lste kwaliteit. Beleefd aanbevelend ARTS WILDERVANK houdt Wegens eene benoeming elders, uit de hand TE KOOP Een so- lied gebouwd WOON- en WIN- KELHUIS, geschikt voor vele af faires, waarin thans Banketbak- ker(j en Sigarenmagazijn, staande op den mooisten stand aan de Hoofdstraat te Emmen, in per- ceelen en in eens. Te bevragen ten kantore van H. WIELENS, beëed. makelaar te Emmen. Juffr. zoekt voor direct te Veen dam Llefst zit- en slaapkamer. Voll. pension. Br. onder no. 468 Bureau dezes. SLAGERIJ NIEUWE LAAN 115, VEENDAM Deze week geslacht Een extra dik gemest Veulen. Liefhebbers, profiteert hiervan. Haas of Bief- stuk 40, Rosbief 35, Braadstuk 30, fijne Rollade vanaf 30, Run- derbief of haas 50, Rosbief 45, Braadvl. 40, Soepvl. 35, Niervet 40, Varkenshaas 50, Haas carbonade 40, mager droog Spek voor de bo- terham 35, mooi mager Spek, droog of versch 30.Bloed- of Le- verworst 15 et. per pond. 2 pond prima gehakt 60, per pond 35. Schaapvleesch 35, 30 en 28 et. pd. Onze groote moderne Coeling waarborgt U versche waar, pro- beert U 't maar. Bel. aanbev. Tel. 351, Wildervank. Steeds de laagste prijzen. Wij noteeren deze week 10 pd. Rundvet( gratis gemalen 3.00. 10 p. extra best Rund- vet, gratis gemalen 3.50. 10 pd. extra best Schaapvet f 2.70 (ailes eigen geslacht). Groote voorraad Rundvleesch vanaf 30 et. p. pd. 2% pond Rollade 1.00. Iederen dag versch Varkensvleesch, lage prijzen. Vanaf heden wederom onze be- kende kwaliteit SCHAAP VLEESCH vanaf 25 et. p. pd. Mooi iets dw. dr. Spek 4 pd. 90 et. 4 dr. metworsten 25 et. 2 pd. prima Gehakt 50 et. 4 pd. Runderkopvleesch 85 et. We gens extra groote slachting dikke Koeharten 75 et- (Deze wegen circa 6 pond). Zlet vooral Zaterdag onze groote étalagé met extra lage pr\jzen. Onze groote koelinrichting waarborgt U steeds versch vleesch. TE HUUR in het Gasselterveld, ook wel bij gedeelten, naast perceel Klooster- huis. Te bevragen bij H. A. PRINS te Emmen. Vanaf VRIJDAG 7 JULI tôt en met ZONDAG 9 JULI Door den grooten verkoop der laatste weken nogmaals nieuwe hoeden ontvangen. - Bekende lage prijzen. Ziet étalagé. Boven-Oosterdiep, Veendam. op het spel, waagde h(j zjjn leven door, ln de roi van een blinde, gewe- tenlooze chan tage te verjjde- len. yS 10 et. per persoon (KKO Radio) met EDUARDO CIANNELLI WHITNEY BOURNE PAUL GUILFOYLE aanvang 5 uur. TOEGANG 14 JAAR. DUBBELE FIETSTASSCHEN PADVINDERSRIEMEN SIERRIEMEN Groote keus. Lage prijzen. ORKEST (10 personen) Aanvang 8 uur. die reeds enkele malen voor de A. V. R. O. is opgetreden. ZONDAG a.s. GEEN DANSEN IN ZUIDLAREN. Dit wordt UITGESTELD TOT ZONDAG 16 JULI. )onderd»9 90 dat beteekent een dag van reizen naar aile Werelddeelen, naar Tropische gewesten en Poolgebieden, naar steppe en oerwoud. De rijkdom der dierenwereld op 8 H.A. land. Een genot voor Uw kinderen, een genot voor U zelf. Doet als die duizenden anderen, komt ook gjj. door Dr. FRIED SCHMIDT-MARLISSA met E. CLEMENS- SCHRoNER, WOLFG, THOMASIUS, violen en M. SCHMIDT-MAR LISSA— GELZENLEUCHTER, zang. Toegang gratis. Collecte ter dekklng der onkosten. ONZE STROOMAFNEMERS, WELKE TOT NU TOE GEEN VAST- RECHTTARIEF GEBRUIKEN GEVEN WIJ IN HUN EIGEN BEL LAN G NADRUKKELIJK IN OVERWEGING, HUNNE AANVRA- GEN OM OPGAVE VAN VASTRECHT-AANSLAG BIJ ONS IN! TE ZENDEN. ONZE OPGAVE KOST U NIETS EN VERBINDT U TOT NIETS. E.M.V. VERHUUR VAN ZEIL- EN ROEIBOOTEN EN KANO'S. WATERTOCHTJES PER MOTORBOOT. PRACHT ZIT JE OP DE TERRASSEN AAN HET MEER. GEBR. KROESE, op a.s. ZONDAG 9 JULI, des nam. te 3 uur, in den tuin van VEEN LUST. (Bij ongunstig weer in de kleine zaal). Sprekers Ds. W. F. DIKBOOM, van Zuidlaren. Onderwerp „Het Eeuwige Vuur." Ds. T. W. VAN DER LEY, Ev. Luth. Pred. te Groningen. Onderwerp „Eenheid in verscheidenheid". ZANG door het NED. HERV, KERKKOOR. Toegang 15 cent. mw IS VERFILMD EN ONTKETENDE IN DE HEELE WERELD EEN STORMEND SUCCES DIT REUZEN AVONTUURLIJK FILMWERK KOMT BINNENKORT IN HET GROOTSTE THEATER TE GRONINGEN. DE SPANNENDSTE DE ONTROERENDSTE FILM VAN UW LEVEN ZAL ZIJN l DE MOOISTE 0 VOOR DE GROOTE op 26 en 27 AUGUSTUS 1939 plaats voor DRAAIMOLEN, drie SUIKER- en VISCHKRAMEN, OLIEBOLLENKRAAM, SCfflET- TENT enz. zoomede voor verkoop van IJSCO'S. Briefjes in te le- veren uiterlijk 14 Juli, 's avonds 7 uur. HET BESTUUR. en een Aanvang des v.m. 9 uur. Entrée 1. Leden der V.H.V., der V.R.V. en Dames VRIJ ENTREE. Inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris der V.H.V. R. DE HAAS, Stadskanaai. Vooraf DE SUPER SENSATIE-FILM In de hoofdrol de bekende GUSTAV GRIiNDGENS. Spionnage-films hebben altijjd leders voile belangstel- ling, echter deze film zal U boeien en beklemmen tôt het einde. Toegang 14 jaar. VOOR ALLE LEEFTIJDEN.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1939 | | pagina 6