AUTO 4 DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 4 M El 1940 TWEEDE BLAD MINDER STROOCARTON NAAR ENSELAND. BUITENLAND EEN OVERZICHT VAN CHAMBERLAIN. BRITSCHE VERLIEZEN VOLGENS DUITSCHE BEREKENING. KINDERDIENSTPLICHT IN DUITSCHLAND. Aartshertog Otto's hoop. Griekenland roept reserve-officieren op. Geen bedrijvigheid meer in Memel en de havens van Oost-Pruisen. Geallieerd eskader te Alexandrië. EEN OPLICHTER LA STAVISKY VOOR DEN RECHTER. Faillissement, dat een millioen opbracht. Captain Finkelstein doodgeschoten. SPANJE NEUTRAAL. BINNENLAND BUITENGEWOON DIENSTPLICHTIGEN LICHTING 1940. Motorrijder tegen "Sbon; gereden. Puck van Heel gehuldigd. Zes jongemannen vochten om een meisje. MUSSERT MET DE GEKRUISTE ARMEN. DE KOSTWINNERSVERGOEDING VOOR MILITAIREN. Aanrijding bij Roden. BURGER BEMOEIDE ZICH MET MILITAIREN. EXAMENS Nutsdepartement Veendam. LANDBOUW EN VEETEELT Boternoteering. De Boterheffing. De laa+ste keuring. MARKTBERICHTEN 483e STAATSLOTERU BEPERKING TOT HET LAGE NIVEAU VAN 1938. Het Hdbl verneemt, dat Engeland den im port van stroocarton, van welk product het 80 90 pet. van onzen uitvoer opneemt en die reeds eenigen tijd geleden werd onderworpen aan een administratief licensiestelsel, thans metterdaad gaat beperken tôt het lage niveau van 1938 toen onze industrie een onderlinge productiebeperking van 33 pet. toepaste. Ter vergelijking diene, dat onze strooearton- uitvoer naar Engeland in 1937 bedroeg 245 millioen kilo in 1938 slechts bedroeg 178 en vorig jaar 192 millioen kilo. Voor de Veenkoloniën en omgeving betee- kent deze maatregel een emstige slag. Onze vijand houdt de centrale posities bezet. Zij hebben altijd geweldlge strijdkrachten voor den aanval gereed. Met bliksemsnelheid kan een aanval losbreken op een van de vele ter- reinen. Zij zijn gereed en zouden er niet voor terugschrikken om Nederland of België, of bei- de landen, aan te vallen, of welllcht richten zjj zich tegen hun onschuldige buren in Zuidoost Europa. Het zou dwaas zijn om aan den vijand onze opvatting van stratégie te onthullen, wel- ke op de beste wijze berekend is om zijn ne- derlaag te verzekeren. Maar wij mogen onze krachten niet verspreiden of zoodanig vastleg- gen, dat onze vrijheid van handelen in een vi- taal geval van nood, dat elk oogenblik kan aanbreken, zou verzwakt worden. Wij zullen voortgaan met elken kans te grijpen om den vijand in Noorwegen schade te berokkenen, maar wij mogen niet de stratégie op langen termjjn vergeten, welke den oorlog zal winnen. LONDEN, 2 Mei Het Lagerhuis is heden- middag bijeengek^men om naar een verklaring van Chamberlain te luisteren over den oorlogs- toestand. De minister-president verzocht de leden van het Huis nog eenig geduld te willen oefenen, daar het nog niet mogelijk was een volledige verklaring af te leggen. Ongeveer een maand geleden, zoo vervolgde de premier, werd besloten dat eenige kleine eenheden gereed gehouden zouden worden om de Westelijke havens van Noorwegen op kor- ten termijn te bezetten, ingeval van een daad van agressie door Duitschland tegen Zuidelijk Noorwegen. Men heeft gevraagd hoe 't kwam dat Duitschland in staat was ons voor te zijn. Dat kwam door het lang van tévoren beraam- de en nauwkeurig uitgewerkte verraad tegen een niets vermoedend en bijna ontwapend volk. Sinds vele maanden wisten wij, dat de Duit- schers troepen en voorraden in de Oostzeeha- vens concentreerden. Het was duidelijk, dat eenige aanvalsdaad overwogen werd. Deze strijdkrachten waren evenzeer beschlkbaar voor een aanval op Finland, Zweden, Noorwegen, Nederland als tegen Engeland, en men kon on- mogelijk vooruit zeggen, waar de slag zou val len. Indien wij geweten hadden, dat Denemar- ken en Noorwegen het slachtoffer moesten worden, hadden wij hetgeen gebeurd is, niet kunnen verhinderen zonder de medewerking van die landen. Maar in het geloof, dat hun neutra liteit hen zou redden namen zij geen voorzorgs- maatregelen en gaven zij ons geen waarschu- wing voor een aanval, welken zij inderdaad nooit vermoed hebben. Onze doeleinden bij verdere actie waren: lo. Allen mogelijken steun en hulp te geven aan de Noren; 2o. den Duitschen opmarsch uit het Zuiden tegen te houden of te vertragen; 3o. de redding en bescherming van den Koning en de regeering van Noorwegen te vergemakkelijken. Deze doeleinden konden het vlugst worden be- reikt door de innemlng van Drontheim. Ondanks het gevaarljjk karakter van deze operatie besloten wij een poging te wagen. Ik kan u thans geen bijzonderheden geven over de gevechten die zich sinds de landingen aan beide fronten hebben afgespeeld. De ge- allieerde troepen kwamen in die gebieden voor emstige moeilijkheden te staan, waarvan de voomaamste wel deze was, dat de beschikbare vliegvelden reeds in handen van den vijand wa ren. In die omstandigheden bleek het eenige dagen geleden, dat het wegens de Duitsche overheersching in de lucht, onmogelijk zou zijn artillerie en tanks aan land te brengen om on ze troepen in staat te stellen den vijandelijken opmarsch uit het Zuiden te weerstaan. Steeds was het den Duitschers mogelijk versterkingen naar Noorwegen te zenden en in veel sneller tempo dan voor ons mogelijk was. De vorige week besloten wij het denkbeeld te laten va- ren Drontheim van uit het Zuiden in je nemen, zoodat wij onze troepen uit dit gebied terug- trokken en naar elders overbrachten. Tôt hen, die haastige conclusies zouden wil len trekken uit het feit, dat wij er niet in ge- slaagd zijn Drontheim in te nemen, zou ik wil len zeggen: Het is nog veel te vroeg om de Palans over Noorwegen op te maken. Slechts een fase van de campagne is afgesloten, waar van men kan zeggen, dat indien wij ons doel niet bereikt hebben, de Duitschers hun doel evenmln bereikt hebben, terwijl hun verliezen veel grooter zijn dan de onze. BERLIJN, 3 Mei. Het Duitsche Nieuws- bureau deelt mede, dat volgens een particuliè re berekening van het „Zwoelf Uhr Blatt" de Britsche vloot bij de actie in Noorwegen 136 schepen heeft verloren. Het blad telt hier ook de schepen, welke beschadigd werden. Als verlieslijst geeft het blad op: gezonken: zes kruisers, acht torpedojagers, 20 onder- zeeërs, 17 transportschepen en 5 koopvaardij- schepen. Beschadigd: zeven slagschepen, drie vlieg- kampschepen, 16 kruisers, 8 torpedojagers, 33 transportschepen, een tankschip, een mijnen- veger, 6 koopvaardijvaartuigen. Prijs gemaakt: vijf transportschepen. Bovendien zijn 77 Britsche vliegtuigen bo- ven Noorsch gebied omlaag geschoten. VAN HET TIENDE JAAR AF. Op een appèl van de Hitlerjeugd te Dulsburg heeft Hartmann Lautbacher, de adjunct-leider van de rijksjeugd, volgens het Duitsche nieuws- bureau meegedeeld, dat voortaan aile kinderen van hun tiende jaar af verplicht zijn lid te wor den van de Hitlerjugend en aan den dienst van dit kindercorps deel te nemen. Men zal beginnen met de jongens en meisjes van 17 jaar, die geen deel hebben ultgemaakt van de Hitlerjeugd op te roepen en daarna ge- leidelijk de jongere jaren. NEW YORK, 1 Mei. -Aartshertog Otto von Habsburg is per Clipper naar Europa vertrok- ken. De vliegboot was wegens het slechte weer twaalf dagen opgehouden. Aartshertog Otto sprak de hoop uit, dat de inval in Noorwegen tôt een opstand in aile door de nationaal-socia- listen bezette landen zou leiden. ATHENE, 2 Mei. Eenige lichtingen reser ve-officieren zijn opgeroepen voor militaire oefeningen, t.w. van de lichtingen 1919 tôt 1923 en 1930, 1932, 1933 en 1934. Zij zullen ln vier sériés opkomen, t.w. een op 15 Mei, een op 15 Juni, een op 16 Jull en een op 15 Augustus. STOCKHOLM, 2 Mei. Volgens den cor respondent van „Aftonbladet" te Kaunas wordt uit Memel bericht, dat de militaire voorberei- dingen in Memel en andere havens van Oost- Pruisen thans gestaakt zjjn en dat de Duit sche troepentransporten, waarover vroeger is gemeld, thans volledig schijnen te zijn gestaakt. Ook schijnt de spanning, welke in Oost-Pruisen heeft geheerscht, geheel te zijn opgehouden. ALEXANDRIë, 3 Mei. Het Fransch-Brit sche eskader is te Alexandrië aangekomen. Het merkwaardige procès, dat op het oogen blik voor het Parijsche Assizenhof behandeld wordt, herinnert aan de gelukkige tijden lang voor den oorlog. De oplichter-in-het-groot, Charles Pélissier, verdient een plaatsje in de geschiedenis van een tçjdperk tusschen Mada me Hanau en Stavisky. Dit behoeft geen verwondering te wekken als men bedenkt dat de feiten, waarvoor Pélis sier en zijn thans wettige ega Christiane, ge- zegd Cri-Cri, terechtstaan, dateeren van tien jaar geleden. Het was in 1930, aldus het Hdbl., dat een faillissement van den hoofdpersoon werd uitgesproken, dat de vervolging thans als frauduleus bankroet betitelt. Men zal zeggen dat dit aan snelheid van berechting ietwat te wenschen laat, maar men mag de Fransche justitie niet verwijten, dat ze zich intusschen niet met Pélissier heeft beztg- gehouden. Hij heeft sindsdien eenige veroor- deelingen wegens oplichting verzameld en het is uit de gevangenis, dat men hem elken dag te voorschijn haalt om zich tegen de nleuwe beschuldiging te verdedlgen. Pélissier houdt niet van de gevangenis, het geen te begrijpen 's van een man, die reizen om de wereld ondemomen heeft en zich op het gebied van luxe niets placht te ontzeggen. Zijn faillissement werd, merkwa - g genoeg, uitgesproken voor een bedrag van 38 francs. Een groote couturier had wegens een aan Cri- Cri geleverd costuum een vordering van 5038 francs. De bankier was bereid 5000 francs te betalen, maar niet de acht-en-dertig, die hij, niet ten onrechte, bij zulk een vordering over- dreven vond. Maar de couturier weigerde die te laten vallen en zoo was het om dit beschei- den bedrag dat de strijd ontstond, die tôt het faillissement leidde. De curator vond geen contanten, want wat niet over de diverse binnen- en buitenlandsche ondernemingen verdeeld was, had Cri-Cri in NEW-YORK, 3 Mei. Captain Max Finkel stein, een van de Joodsche politie-officieren, die in 1938 door burgemeester Laguardia werd aangewezen om de Duitsche ambassade te be- schermen tijdens de anti-nationaal-soeialisti- sche betoogingen in 1938, is vanochtend in zijn woning te Brooklyn gevonden, gedood door een revolverschot in de rechterslaap. HENDAYE, 3 Mei. De vice-consul van Spanje te Saint Jean de Luz, Pascual Vicuna, gedelegeerde van den Spaanschen nationalen persdienst, heeft aan de pers een nota, afkom- stig van het Spaansche ministerie van binnen- landsche zaken, overhandigd. Hierin wordt o.a. de neutraliteit van Spanje bevestigd. ,,Het is een levensbelang voor de Spaansche regeering, aldus de nota, te beletten, dat zekere onverantwoordelijke elementen trachten de be- trekkingen tusschen Spanje en Frankrijk te vertroebelen, temeer daar de geografische toe- stand noopt ailes te vermijden, wat de werke- lijke en oprechte gevoelens van neutraliteit van Spanje in het huidige conflict zou kunnen schaden." bewaring, en ze was er, steunend op de noodi- ge authentieke acten, de rechtmatige eigenares van. Een voorbeeld van de wijze, waarop de vindingrijke man te werk ging is thans op de zitting aangehaald. Pélissier bezat een mooi jacht, waarop hij zijn vrienden ontving en hun tochtjes aanbood, de „Sindbad". Op een goe- den dag voor hem (niet voor de assurantie- maatschappij) verbrandde het. Zijn eerste vrouw, thans zijn grootste vijandin, ls komen vertellen dat hij het zelf in brand gestoken had om de verzekerde som machtig te worden De bijna vijfhonderdduizend francs, die hjj daarvoor ontving, droeg hij bij notarieele acte aan Cri-Cri over, waarna hjj ze onmiddellijk van haar terug vroeg en ze aanwendde als aanvulling van den prijs van een nog veel mooier jacht, waar hij al lang zin in had ge- had, maar waarvan de koopprijs van zevenhon- derdduizend francs zijn op dat oogenblik be schikbare middelen eenigszins te boven ging. Den eigendom deed hjj over aan een maat schappij, waarin hij 199 van de 200 aandeelen bezat. Anderzijds had hem het faillissement alleen een fortuintje opgeleverd, want hij had kans gezien van zijn schuldeischers hun vor- deringen, tôt een totaal van 1.200.000 francs, voor minder van 200.000 francs terug te koo pen. Maar ten laatste kreeg de justitie hem dan toch te pakken en de prêt was uit. Op de terechtzittingen verdedigt Pélissier zich met de grootste kalmte en toont hij zich zeer gevat en vindingrijk. Voor het oogenblik maakt hij het een beetje bont. Dezer dagen ging de beroemde advocaat die over een uiterst omvangrijk stemgeluid beschikt, zoodanig te keer, toen de advocaat van de civiele partij hem een oogenblik schaak mat zette, en viel h(j den président van het Hof zoo fel aan, dat deze, na tevergeefs te hebben getracht den woordenvloed te keeren, zijn „toque" opzette en de zitting verdaagde Gevolg is dat de uitspraak der jury wel niet vôôr Zondag zal kunnen afkomen. Maar de beklaagde heeft den tijd. Hij zit toch al, en naar aile waarschijnljjkheid krjjgt hij er nog een paar jaar bjj. DATA VAN OPKOMST. 's-GRAVENHAGE, 1 Mei. De Regeerings- persdienst deelt hieronder mede de data van opkomst in werkelijken dienst van gewoon dienstplichtigen van de lichting 1940, die ver- keeren in de positie van buitengewoon dienst- plichtige. Regimenten motorartillerie en korps rijdende artillerie 17 Juni 1940, artllleriemeetafdeeling 17 Juni 1940, regimenten luchtdoelartillerie 17 Juni 1940, regimenten infanterie (inbegrepen de regimenten grenadiers en jagers) 8 Juli '40, korps motordienst 8 Juli 1940, eskadrons pant- serwagens (le ploeg) 6 Aug. 1940, regimenten huzaren-motorrijder (le ploeg) 6 Aug. 1940, bataljon geneeskundige troepen 2 Sept. 1940, luchtvaartregimenten (le ploeg) 1 Oct. 1940, compagnie intendancetroepen 1 Oct. 1940, 2e regiment genietroepen 1 Oct. 1940, korps pont, en torp.pontonniers (le ploeg) 1 Oct. 1940, torpedisten 1 Oct. 1940, 3e regiment genie troepen 4 Nov. 1940, eskadrons pantserwagens (2e ploeg) 4 Nov. 1940, regimenten huzaren- motorrijder (2e ploeg) 4 Nov. 1940, regiment kustartillerie (le ploeg) 16 Dec. 1940, lucht vaartregimenten (2e ploeg) 3 Febr. 1941, le regiment genietroepen 3 Febr. 1941, regiment huzaren (hieronder begrepen de paardenver- zorgers (niet die van het remontedepôt) en de paardenoppassers 3 Febr. 1941, remonte depôt 3 Febr. 1941, korps pont, en torp., pon tonniers (2e ploeg) 3 Maart 1941, regimenten wielrijders 17 Maart 1941, luchtvaartregimen ten (3e pioeg) 3 Juni 1941, regimenten veld- artillerie, beredenen en onberedenen 16 Juni 1941, regiment kustartillerie (2e ploeg) 16 Juni 1941. V Eén ernstig en één licht gewonde. GILZE, 2 Mei. De twintigjarige motorrij der v. Hapers, woonachtig te Gilze, is in het plaatsje Alphen op den Gilzenscheweg, toen hij enkele fietsrijders wilde passeeren, tegen een boom gereden. Ernstig gewond is v. H. naar het ziekenhuis te Breda overgebracht. Zijn toestand is zorgwekkend. De duo-rijder, J. Vermeulen, eveneens uit Gilze, liep bjj dit ongeval, dat in de avonduren plaats vond, enkele lichte verwondingen op. ROTTERDAM, 2 Mei. Tijdens den feest- avond van de voetbalvereeniging Feijenoord en haar supportersclub is Van Heel gehuldigd ter gelegenheid van zijn afscheid uit het actieve voetballeven. Vele sprekers hebben hem ge- eerd als een voetballer, die veel gepresteerd heeft zoowel voor zijn club als voor het Ne- derlandsche voetbal in het algemeen. Verschillende geschenken werden hem aan- geboden, o.a. van Feijenoord, het eerste elftal, de supporters en ook van de vereeniging De Zwaluwen. De messen getrokken in een café te Heerlerheide. HEERLEN, 3 Mei. In een café te Heerlerheide is gistermiddag een ruzie tusschen zes jongemannen niet mes sen uitgevochten. De veete schijnt te zijn ont- staan over een meisje. De zes jongemannen troffen elkaar op Hemelvaartsdag in een café in Heerlerheide, waar de ruzie opnieuw begon. Toen men aan woorden niet meer genoeg had, werden de messen getrokken. F. en P. vorm- den de eene partij, J. H. T. en R. de andere. Het spreekt vanzelf, dat er eenige flinke ste- ken werden gegeven. Aile zes de jongemannen werden gewond. Zij moesten naar een zieken huis in Heerlen worden overgebracht. Een hun- ner kon, na verbonden te zijn, naar huis terug- keeren. De politie heeft uitexaard proces-ver- baal opgemaakt. De militaire politie wilde op 31 Maart een soldaat, die zich in een café bevond, arrestee- ren. Dat was niet naar den zin van de burgers, die zich daar ophielden. Verdachte en anderen hadden den soldaat ontzet, maar deze werd la- ter weer aangehouden. Tijdens het opdringen van het publiek had korporaal Stom den kle- wang getrokken, naar welk wapen verdachte had gegrepen. Verdachte werd hier bij gewond. De officier van Justitie hield een scherp requi- sitoir en zeide o.m., dat het gezag en vooral het militair gezag, gerespecteerd moet worden. Burgers hebben zich niet te bemoeien met het optreden van militairen en politie. Een em stige straf achtte de officier op haar plaats. De eisch luidde drie maanden gevangenisstraf. De politierechter vroeg de medewerking van de pers, om de burgerlj te waarschuwen voor een optreden als door verdachte. Daarvoor zullen zware straffen gegeven worden. Het vonnls luidde conform den eisch. DE HOUDING VAN DE N.S.B. BIJ EEN BUITENLANDSCHEN INVAL. Het lid der Tweede Kamer, de heer Van der Goes van Naters heeft aan den voorzitter van den raad van ministers de volgende vragen ge- steld 1. Is het de regeering bekend, dat een Ame- rikaansche correspondent via het Columbia Broadcasting System een vraaggesprek met ir. A. Mussert, verantwoordelijk leider van de nat. socialistische beweging, blijkbaar met diens toe- stemming heeft wereldkundig gemaakt 2. Is het de regeering bekend, dat in dat gesprek ir. Mussert op de vraag, of de Neder landsche nationaal-socialisten, ingeval van een buitenlandschen inval, al of niet voor hun Ko- ningin zouden strijden, heeft doen weten, dat zij in dat geval absoluut niets zouden kunnen doen, dan alleen de armen over de borst kruisen 3. Heeft overweging van een en ander de re geering tôt de conclusie geleid, dat door dit antwoord waarbij de in militairen dienst zijnde leden van de nat. soc. beweging niet werden uitgesloten, en waarvan de geïnterviewde wist, dat het in het buitenland zou worden verspreid, dé neutraliteit van den staat in gevaar wordt gebracht en dat voorts gezien het in deze beweging gehuldigde leidersbeginsel hierin moet worden gezien een opruiïng tôt dijenstwei- gering en desertie 4. Welke maatregelen heeft de regeering bij geheel of ten deele bevestigende beantwoording van de derde vraag genomen of beraamd MINISTER BEANTWOORDT VRAGEN. Op vragen van het lid der Tweede Kamer, den heer Posthuma, luidende 1. Is het waar, dat kostwinnersvergoeding voor de militairen, die tijdens hun verlof ziek worden en deswege tihuis of in een inrichting moeten worden verpleegd, niet wordt uitbe- taald 2. Indien dit zoo is is de minister dan, waar dit als een onbillijkheid wordt aangevoeld en in de betrokken gezinnen moeilijkheden veroor- zaakt, bereid dit verbod in te trekken heeft de minister van Defensie als volgt ge- antwoord 1. Met betrekking tôt de gevallen, waarop in deze vraag wordt gedoeld, is een voorziening getroffen bij par. 10, tweede lid van de mobili- satie-vergoedings-beschikking, van welke be- schikking een exemplaar aan de leden der Sta- ten-Generaal is toegezonden, het hierbedoelde lid luidt ,,Over de dagen, waarop een dienstplichtige wegens ziekte van hem zelf van een hem ver- leend verlof achterblijft, wordt de vergoeding uitbetaald, nadat de daartoe bevoegde autorl- teit de reden van achterblijven geldig heeft ver- klaard". 2. Door het antwoord op vraag 1 behoeft vraag 2 geen beantwoording meer. ZUIDLAREN, 30 April. Veilig verkeer. Van de 24 leerlingen, die deelnamen aan het verkeersexamen, afgenomen door de heeren Edzes, Groningen en Boomsma, Gieten, kon aan 22 het diploma van Veilig Verkeer worden uit- gereikt, waarvan vier met de aanteekening met lof. OUDE PEKELA, 2 Mei. Ledenvergadering Dorschvereeniging Succès Uit het financieel verslag bleek, dat er een voordeelig saldo was van f 2208.41. De reserve is momenteel groot f 2390.34. Het periodiek aftredend bestuurslid de heer J. Buzeman, werd met algemeene stemmen herkozen. Nadat nog eenige huishoudelijke zaken waren geregeld, sloot de voorzitter onder dank, de goed be- zochte vergadering. In beslag genomen. Door de contrôleurs der voedselvoorziening werd gisteren aangehouden den molenaar B. H. alhier. Na onderzoek bleek, dat al het vervoer- de op de wagen, niet door be wij zen was ge- dekt. Vier doozen met voederkoekjes, kippe- voer, enz. werden in beslag genomen. 'n Leelijk schadepostje. MEEDEN, 3 Mei. Tôt badmeester van het zwembad der Vereeni ging ,,Sportterrein Meeden" is benoemd de heer J. Nanninga te Winschoten. Donderdagavond om 9 uur heeft op den weg LeekRoden een motorrijder uit Oldekerk het 20-jarig meisje I. D. uit Roden aangereden. De motorrijder dimde voor een auto uit tegenover- gestelde richting. Het meisje bekwam verwon dingen aan beide beenen en aan het achterhoofd en is naar het R.K. Ziekenhuis alhier overge bracht. De motorrijder werd licht gewond en na door een dokter te zijn verbonden, naar zijn woning vervoerd. De motorfiets is in beslag genomen. DRIE MAANDEN GEVANGENIS. ZUTFEN, 1 Mei. „Je moogt blij zijn, dat je in Nederland bent, want was je in een ander land geweest, dan had men u zeker met een eind hout behoorlijk bewerkt", aldus de politierechter tôt den 26- jarigen monteur B. B. uit Apeldoom. Wegens wederspannigheid tegen den korporaal der po- litietroepen te Apeldoorn B. Stom, had verdach te zich te verantwoorden. zagen de tuintjes er keurig uit. De tweede in- spectie was 'n teleurstelling, het meerendeel der tuintjes zag er sleeht uit. Zeer waarschijn- lqk was het slechte weer daarvan oorzaak. Aan enkele huurders moest 'n waarsohuwing worden gezonden. De ontvangsten plus saldo vorig jaar bedroegen f 1492.54, de uitgaven f 645.90, saldo f 846.64. Van dit bedrag is ruim f 830 belegd bij de Nutsspaarbank. Medegedeeld wordt dat het jaarvcrslag van de bouwvereeniging nog niet is binnengekomen, hoofdzakelijk 'n gevolg van het gemobiliseerd z(jn van den accountaht van de vereeniging. Bij de rondvraag wordt vanwege het bestuur medegedeeld, dat in het a.s. seizoen in elk ge val twee tooneelvoorstellingen zullen worden gehouden, met daamaast twee leizingen, waar van een in den trant, zooals door het Hoofd- bestuur wordt voorgesteld, n.l. ,,de bevordering van de Nederlandsche gedachte". Vervolgens komt sluiting der vergadering. ONDERWIJSFONDS VOOR DE SCHEEPVAART. Bjj het door het onderwjjsfonds voor de scheepvaart te Groningen gehouden examen voor kapitein bjj de binnenvaart, is o.a. ge- slaagd voor diploma Nederland de heer S. Heeringa, Onstwedde. Bij het door het onderwijsfonds voor de scheepvaart te Rotterdam gehouden examen voor kapitein bij de Rijn- en binnenvaart, is o.a. geslaagd voor diploma Nederland de heer S. Booy, Emmen en voor diploma Rijnvaart eveneens de heer S. Booy te Emmen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. IN- en VERKOOP - RUILING REPARATIE - SLOOPERIJ „MERCUUR", Vaart 78, b.d. trambrug, Assen Overal te ontbieden. Telef. 3128 van 85% uur. Vergadering op 30 April 1940. Aanwezig zijn slechts 8 leden. Na lezing notulen komt aan de orde de be noeming van twee leden van het Hoofdbestuur. Als zoodanig worden aangewezen de heeren L. Welling en H. G. W. v. d. Wielen. Van de punten ter beschrijving van de alge meene vergadering op 14 en 15 Mei 1940 te Amsterdam te houden, doet de voorzitter lec ture .waarbij hij naar voren brengt, van hoe groot belang de te behandelen punten zijn, ter wijl de sprekers, die de verschillende inleidingen zullen houden, 'n waarborg zijn voor een inté ressante vergadering. Als afgevaardigde en pl.vervangend afge- vaardigde naar de algemeene vergadering, wor den resp. aangewezen de heer N. G. Doornbosch en mevr. van Dokkum. Uit het jaarverslag van de Nuts-Tuinbouw- commissie blijkt, dat 118 tuintjes worden ver- huurd. Ze werdap twee keer door de leden van de commissie bezocht. Bjj de eerste inspectie 's-GRAVENHAGE, 1 Mei. De Commissienoteering voor Nederlandsche boter is heden onveranderd vastgesteld op 80 cent per K.G. s-GRAVENHAGE, 1 Mei. Het bedrag van de heffing en steunuitkeering' op boter, is be- houdens tusschentijdsche wijziging, voor de week van 2 tôt 9 Mei vastgesteld op 75 cent per K.G. De Provinciale Voedselcommissaris voor Dren- the maakt bekend, dat het zijn voomemen is op Woensdag 22 Mei de laatste keuring voor granen enz. van oogst 1939 te houden. Ver- bouwers wordt dus aangeraden voor Woensdag 15 Mei aan hun commissionLiirs opgave te doen van partijen, welke zij nog voor levering beschlkbaar hebben. UEEUWARDEN, 3 Mei. 82 enterstleren f 55—160, 108 twenterstieren f IgO365 per stuk. 568 vette koeien f 125325, 44_80 cent per Kg. 3185 melk- en kalfkoeien f 110—240, 252 pinken f 45135, 24 vette kalve- ren f 2568, 990 nuchtere kalveren f 37, 45 vette schapen f 16—30, 300 weideschapen f 10— 18 740 lammeren f 48, 310 vette varkens f 45—155 48—58 et. per Kg. 35 magere varkens 20—55 et. per Kg. 126 kleine biggen f 14—19 per stuk. 37 bokken en geiten, 18 paarden. To taal aanvoer 6820 stuks. OVERZICHT. Stieren aanvoer iets ruimer, handel redelijk, prjjzen vaster. Vette koeien aanvoer iets ruimer, handel eerste soort goed, overigens iets kal- mer, prjjzen gelijk. Melk- en kalfkoeien aanvoer zeer groot, handel redelijk, prjjzen vast. Pinken aanvoer normaal, handel voor den dood iets meer vraag, prjjzen vast. Vette kalveren aan voer iets korter, handel flauw, prijzen iets lager. Nuchtere kalveren aanvoer korter, handel eer ste soort goede vraag, prjjshoudend. Varkens aanvoer klein, handel kalm, prjjshoudend. Biggen aanvoer klein, handel kalm, prijs houden d. Wol- vee aanvoer kort, handel stug, prijzen niet hoo- ger. Lammeren aanvoer ruimer, handel vlug, prijzen iets duurder. Voor de N.V.C. werden 116 varkens gekocht. ZWOLLE, 3 Mei. BOTER. Aanvoer 207 Kg., waarvan 5 1/8 va- ten 2 1/16 vaten en 174 stukken van 1/2 Kg., prijs f 1.60—1.66 per Kg., per 1/8 vat van 20 Kg. prima f 29.00—29.50, per 1/16 vat van 10 Kg. f 14.75. Handel kalm. 150.000 KIPEIEREN f 3.25—-4 per 100 stuks. HUTDEN. Per Kg. Koehuiden 18, pinken- vellen 19, stierenvellen 14, vette vellen 23, gras- vellen 21 et. Paardenhuiden f 9 per stuk. Handel kalm. VEEMARKT. Aangevoerd 3790 stuks, als runderen 1762, graskalveren 430, nuchtere kal veren 883, schapen 69, lammeren 120, geiten 4, schrammen 158, varkens 40, biggen 324. Men besteedde voor neurende en versch ge- kalfde koeien f 150—220, dito vaarzen en schot- ten f 120175, guste koeien voor de vetweide of stal f 90—160, dito vaarzen f 110140, voor- jaarskal vende koeien f 125185, 1^-jarige springstieren f 85—125, 1%-jarige pinken f 65— 100, jonge fokkalveren f 3565, nuchtere kalve ren f 4—8.50, vette koeien en ossen asm bouten 62-72 et., dito stieren 5466 et., dito schapen f 1724, lammeren f 47, 6 weeksche biggen f 15—18, 14-weeksche dito f 18—23, drachtige varkens f 70—120, magere dito f 5580 per stuk, vette dito 5056 et. OVERZICHT. Vette koeien en stieren meer handel, duurder. Eerste kwaliteit koeien duur. Gebruiksvee, zo- merkalvende guste koeien, vaarzen en pinken fleurige handel, prijzen hooger. Oude kalveren prijzen hooger. Nuchtere kalveren duur. Spring stieren weinig aanvoer, prijzen duur. Schapen en lammeren prijzen hooger, handel minder vlot. Biggen, loopers, drachtige varkens en magere varkens fleurige handel, prijzen duur. Vette var kens handel iets stugger. (Niet offlcieel) «de kkuee 3de lijrst Trekking vas Weensdaf 1 Mei 1940 Boogc Fr^en f 100.— 16694 Prfysen vt IB C 8 im 1289 1301 1346 1441 1625 1675 1880 1912 1993 2074 2840 2894 3358 4029 4335 4530 5062 5463 5566 5897 6593 6704 6916 7035 7620 7778 7972 8123 8299 8351 8884 8970 9034 9137 9642 9845 10362 10417 10490 10694 10921 10972 12172 12484 12822 12906 13214 13352 13601 13828 14176 14688 15236 15400 15414 15492 15532 15597 15684 16099 16112 17042 17428 17543 17573 17596 18263 18321 18978 19059 19163 19415 19746 20691 20869 20689 21276 21508 21537 21600 21786 21868 21936 22069 22075 22260 22269 22797 22877 23117 23150 23239 23685 24105 24247 24302 24377 24581

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1940 | | pagina 4