R00MB0TER ADVERTENTIËN GROOTE KERK - VEENDAM LAATST E ORGELVESPER 8 DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 4 M El 1940 EERSTE BLAD H. WESTERVAARDER M. WESTERVAARDER— KRUIZE, 125-JARIGE ECHTVEREENIGING mini 35 jaar lr. FRANS ALBERT MEIHUIZEN, in den ouderdom van 62 jaar. hartelijken dank lr. F. A. MEIHUIZEN CONCIERGE GEMEENTEHUIS GIETEN. hartelijken dank. INWONEND CONCIERGE EEN AANK. YR. KANTOORBEDIENDE hartelijken dank hartelijken dank. hartelijken dank. WELK MILITAIR f 2500 3000 ARNHEM PENSION HUIZE SELMA Ondertrou wkaarten DRUKKERIJ Fa. M.D. DE LANGE „UW DRUKKER" N.V. Oldambtster Zuîvel- fabriek en MelkinricMing PRIMA VERSCHE WOENSDAG 8 MEI 1940, 's avonds 8 uur, VEENLUSTZAAL, UITVOERING van de ZANGCLUBJES van ,,Jantje in Modders+ad" - De vrolijke Volendammer+jes enz., met medewerking van het Mannenkoor ..Apollo"* ZONDAG 5 MEI, 's avonds 7 uur: met medewerking van Jeugd- en Kinderlangklassen van Mevr. Schmidt-MarlissaGelzenleuchter. g vette Varkens, pl.m. 300 p., bij H. v. d. VEEN, Nieuwelaan, Oost Meeden. Z. n. Eenige Loopvarkens, beste vreters en puike Eet- en Pootaardappelen, Noordelingen. CHR. NIEBOER, Veendam. Een toom beste tijdlge biggen, bij Wed. GROENEWOLD, Spijker- boor. Dikke Biggen, prima kwaliteit. Overal thuis bezorgd. JAC. HAAIJER, Eexterveen. Een toom ongemerkte Biggen. E. L. DIJKHUIS, Zuidwending 82. Restant Pootgoed. 75 kg Record B 40/50 600 kg Thorbecke A 30/40 250 kg Thorbecke A 24/30 200 kg Robijn B 40/50 120 kg Gloria C 24/30 600 kg Matador X 30/50 Rasnaam Triumf A 30/40 en 40/55 Noordeling B 40/55 SMITH's Selectiebedrjjf, Opde-Pe- kela, Telef. 104. pl.m. 100 hl geprikte Aardappels en Triumph Poters. Wed. H. LANTING, Gieterz.voort. 4 Stoelen, Fauteuil, Zeis, Haarspit en Hamer, bij H. KAISER, Wes- terdiep, t/o Groote Kerk, Wilder- vank. Bien partij geprikte Voeraardappe- len, bij J. KLEEF Hzn., Eext. 100 HL. dikke voeraardappelen boven 55 mm., gelegenheid ze te laten stoomen. K. KAMPING,, Gass.boerv.mond. pl.m. 15 hl geselect. Thorb. poot- aard. en een jonge Sept, kalven de koe, bij A. HAAIJER, Ben.- Oosterdiep 6, Veendam. Gesel. Thorbecke pootaardappels en voeraardappels, A. EERKES, Boven-Oosterdiep 51, Veendam. Een partytje Voeraardappelen, Noordeling Eetaardappelen en een toom ongemerkte Biggen. A. SPEELMAN, Nieuwediep. Nog 7 HL. zuiver geselecteer- de Thorbecke pootaardappelen, bij Een Enter Schaap, met 1 lam, ook H. B. WUFFING, Oosterdiep D 9, wel ruilen voor een beste geit. JANS MULDER, J 14, Borger- compagnie. Wildervank. of in ruil voor melkgeit: Een best Melkschaap, met of zonder Ooi- lam. J. E. PRINS, B" 50, Mun- tendam. twee lammeren, twee geiten, w.o. een melkgeit en twee loopvarkens, bij E. ROOSSIEN, 800 roe's brug, E 91. Een best melkschaap m. 3 zes- weeksche lammeren, o. r. t. big gen. L. BRANDSMA, Gieten. Een melkgeit en 1 kl. Toggenbur- ger en een schaap met een lam, bij L. BRANDSMA, Gieten. Een beste drachtige Geit, met 14 dagen werpende. H. VELDMAN, Borgercompagnie, bij de sluis. Jonge Konijnen. Boven-Ooster diep 84, Veendam. Een Sint Bernhard (Teef), oud 3 jaar. Br. onder 232, Bur. dezes. Een zwarte Bouvier, oud 2 jaar, beste waakhond, bij J. WESTER- BRINK, Westerdiep B 168, Wil dervank. Een zwarte Windhond, bij J. B HAAN, Sluis, Ommelanderwjjk. Een partijtje extra beste Eetaard appelen, wel in één kcop. L. BRINK,- Tusschenklappen, Muntendam. Eigenh. B, Record B, Noordel. Eigenh. en Voran, ongekeurd. K. SCHURINGA, A 81, Wilder vank. Friesche Eigenheimer, Roode Star en Noordeling pootaard. in diverse maten. Worden franco aan huis gelèverd. B. A. HARDEN- BERG, Pek.weg, Stadskanaal. Telef. 228. Een partjj hardsch. Pootboonen, zonder bon. S. KOR, Meeden, 2e Veensloot 4. Z. n. pl.m. 35 hl Thorbecke Pootaard., klein van stuk, in kiembakjes be- waard, en een partijtje Noordeling Pootaardappelen, v. d, klei. B. J. HEMMES, Muntendam. 30 hl Thorbecke Aardappels, van geselecteerd gewas. R. MEIHUI- ZEN, Borgercompagnie. pl.m. 20 hl geselect. Thorb. Poot aardappels, bij J. SCHURINGA, achter Remise, Westerdiep, Wil dervank. Barres en Groenkraag Bietenzaad en Boonstokken 4 et. per stuk. L. H. TAKENS Hzn., Zuidwen ding. 25 30 X 50 kg Thorbecke B Pootaardappelen, 30/40, bij Rf. J. OLDENZIEL, Kielwindeweer. pl.m. 50 hl geselecteerde Thorb. Pootaardappelen, bij J. MOEK, Borgercompagnie 168. N.A.K. Pootaardappelen, 8 baal Thorbecke B 30/40, 4 baal Thorb. B 28/35, 1 baal Ultimus B 25/30, 4 baal Ultimus 30/40. P. Th. TJABBES, Ommelanderwijk. Pl.m. 80 ht. geselecteetde Thor becke pootaardappelen, niet zwaar van stuk, bij H. KLOEN Dzn., Stadskanaal (W.), Boerendiep G 182. Pl.m. 12 HL. Thorbecke pootaard. appelen van goed geselecteerd ge was, bij J. GROENWOLD, Nieu. wediep G 11. N.A.K. Pootaardappelen, Thor becke A 40/55, Gloria C 28/35 en 35/45, bij G. SLIM, Ommelander wijk 98. Groen gerooide geselet. Thorb. Pootaardappels, bjj G E. SCHRA- GE, Kalkwjjk. 100 kilo Friesche Eigenh. Poot aardappelen, kleine maat, bij J SCHOENMAKER, Tonkensoord- laan No. 10, Westerlee. 200 KG. Friesche Eigenheimers, maat 28-35, billijke prijs, bij J. BENTUM, Wildervank, 18e laan. Geselect. Gloria en enter Eigenh. pootaardappels en pl.m. 2000 KG. Groenkr. voederb., bij G. TEN KA- TE, Borgercompagnie 15. pl.m. 15 hl. Gloria Pooraardappe- len, bij L. LAMBERS, Kielwinde weer. Een partytje Noordeling Klei- eetaardappelen 3.per HL. Prima van deugd. B. A. HAR- DENBERG, Pek.weg, Stadskanaal Telef. 228. Puike Noordeling eetaardappelen, bij M. LUMKES Lzn., Wildervank C 56. Een klein partijtje Noordeling Klei-Eetaardappelen, pl.m. 7 hl Thorbecke Pootaard. S. HEM MES, Muntendam. pl.m. 20 hl puike Noordeling Eet aardappelen en Noordeling Poters, bij H. KL A ASSEN S, Gieten. puike Noordeling Eetaardappelen, bij G. KOERS, 2e Bovenpad 5a, Westerlee. Puike Noordeling Eetaardappelen, bij G. EVERTS, Stadskanaal, nabij Dalkanaal. E 55. Een partijtje puike Noordeling Eetaardappelen. en 2 hl Voeraard. J. BAKKER, Ommelanderw. 175. 50 hl Thorbecke Pootaardappelen, goed geselect. bij J. HUITNG, Me- nistenlaan, Stadskanaal (O.) Thorb. Pootaardappelen, bij H. J. SLIM, Ommelanderwijk 14. ca. 40 hl geprikte Thorbecke voer aardappelen, 50 et. per hl, bjj A. KRUIZE, Vossenburg-Kiel. Een 2-pers. Ledikant met matras. Wed. G. DODDEMA, Zuidwending 90. 2000 kg Voederbieten, bij G. E. SMID, Noorderkwartier 16, Om melanderwijk. Oorona Voederbietenzaad. K. SCHURINGA, Wildervank. A. 81. Mangelzaad, Z. en de W.'s Produc- tiva verbeterae Barres-type en Voederbietenzaad en Graszaden, bij Wed. L. J. VAN ESSEN en Zn. te Meeden. Gras- en Klaverzaad, ontsmet Groenkraag, Gele Eckendorfer en Friesche Rjjkmakers met 14 suiker, bij J. LAHPOR, Munten dam. Telef. 816. Tomatenplanten in potten en verspeende Koolplanten in soor- ten. F. BOERINGA, Nw.-Pekela. Zond. niet. 5000 kg Landhooi, 5000 kg boon- stroo, 2000 kg erwtenstroo en 4000 kg mosterdstroo, ailes v. lichte pr. H. BAAS, Lutjeloo. Mimulus Tijgerbloem, Reuzenbl., w. Margr., bloeiende Verg.-m.-niet, blauw Viooltjes, Dielijtra, Specta- bilis (Tranend Hart). Tuin- en Bloemz., bij R. SMALBIL, D 150, Wildervank. Onbevroren Struikrozen le soort 12 cent, 2e soort 8 cent, Klim- rozen 25 et., Stamtreurrozen 65 et., enz. J. WIECHERTJES, Nw.- Pekela. 4 gebruikte Stoelen, bij G. PRINS, Nieuw-Annerveen. 4 eiken stoelen, zoo goed als nieuw bjj R. VENEMA, B 191, Wester diep, Wildervank. Z. n. 'n mooie electr. Kamerlamp, voor 2.50. H. HOLLE, 36ste laan, Wil- dervank. Twee beste koperen Pompen, bjj J. KNIGGE, Oosterdiep, D 140, Wildervank. ROELF FLIK en ROELFIEN VAN DELDEN geven kennis van hun voorgeno- men huweljjk, waarvan de vol- trekking zal plaats hebben op Vrjjdag 17 Mei a.s., des n.m. 3 u. Kielwindeweer, 1 Mei 1940. Dorpsstraat 125. Dorpsstraat 79. Toekomstig adres Dorpskade 119, Kielwindeweer. 200 m. rails, 2 kipkarren met 2 draaischjjven. Nationale Zetm.- industrie, Zuidwending, Veendam Een houten schuur, 4 meter, bjj 2% M., kleine prijs, en een konijn van 12 pd., billijke prijs, bij J. POST, Ben.-Westerd. 107, V'dam. geven kennis van de geboorte van een Dochter MARIE. Veendam, 1 Mei 1940. Dennen en Wilgen Boonestokken. Worden franco aan huis geleverd. B. A. HARDENBERG, Pek.weg, Stadskanaal. Tel. 228. Eiken Boonestokken, bjj G. SCHOENMAKER, Wester diep A 188, Wildervank. Mooie Boonestokken, 3 et. per st., bjj G. B. MELLEMA, Meeden. Prachtige Dennen- en Wilgen boo nestokken. Worden franco a. huis bezorgd, bij Gebr. BAKKER, Vr.- rijder, Wildervank. Stevige Stroodokken, bjj C. BOS, Meeden, Veensloot en L. VEGTER, Smederjj, Nieuwe-Pekela. Versche eieren, van eigen bedrijf, 80 et. de 20 stuks. OTERDOOM, Egypteneind 14, Veendam. Sterke auto-onderstellen met pri ma banden onder garantie. Auto- zaak .MERCUUR", Vaart 78, As- sen. Telef. 3128. flIlllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllUliM Den 8sten Mei a.s. H hopen onze geliefde Ouders, g HENDERIKUS S HERMANNUS WIJNGAARD en GRIETJE PRINS hunne M j te herdenken. 1 Dat zjj nog lang gespaard 1 U mogen bljjven, is de wensch j g van hunne dierbare Kinde- 1 H ren, Behuwdkind en Ver- J B loofde. H Veendam, Nieuwelaan 15, 1 Mei 1940. 1 15 HL. Thorb. pootaardappels, bij A. WOLLERICH, Gass.boer- veen. 20 HL. Thorbecke A poters, bij R. K. WICHERS, Gasselterboer- veeû. 40 HL. mooie met de hand ge- sorteerde Thorb. pootaard., gek. en ongek., bij Rf. OLDENZIEL, Dorpskade 83, Kielwindeweer. 70 HL. geselect. Thorbecke poot aard., le nab. klasse A, prijs bil- lijk. J. H. SCHURINGA, Ooster- diep, Wildervank. Een partjj Triumph Pootaardap pels, bij J. HILBOLLING Hzn., Gieterzandvoort. Pl.m. 7 hl. Triumph Pootaardap pelen, maat 35/50, bjj K. J. SPEELMAN, Boerendiep, bij Me- nistenlaan. 3 hl Triumph en 3 hl Ultimus Pootaardappelen. B. PLOEGER, Westerdiep D 243, Wildervank. Puike en beslist vorstvrije Noor deling eetaardappelen, bij G. ME- RINGA, Gasselte. Présent aard. poters en Eigenhei mers, bij A. KLEIN, Egypteneind S7, Veendam. 12 zak Triumph B 40/55, 13 zak Triumph B 30/40 en 25 zak Triumph 40/50 ongek. J. VENINGA, Stadskanaal. Telef. 201, 15 HL. Triumph en 15 HL. Re cord pootaardappelen, beide van geselecteerd gewas, bij H. PRINS, Bocht Oosterdiep 58, Veendam. 10 HL. Triumph pootaardappelen maat 35-40 van best gewas, bjj H. HILBRANDS, Gieten. pl.m. 200 kg Voran C 4 c. Noor del. B 5 c en Popul. 4 c. p. kg. t. zw. geb. Sch. Belg merrie, bij F. VENEMA, Kielwindew. Tel. 9. 77 KG. Voran C 40/55 50 KG. Voran 24/28 140 KG. Ultimus B 30/40 235 KG. Gloria 30/40 Noordeling B en C J. T. KRAM, Tel. 550, Veendam Een lichte motor, ben. 60 kg., J. HOEKSEMA, Scholthuizen 14*, Veendam. Een Transportrjjwiel, twee snel- wegers, groot en klein en een grammenschaal. Br. onder no. 231, Bureau dezes. Eenige in goeden staat verk. Da- mesrjjwielen. Lage prijs, bjj B. J. MAAGD, Annerveenschekanaal. een Heeren- en een Damesrjjwiel, gebr., dooh in g. st. Nieuwe rjj- wielen vanaf 34. J. BROEKEMA Rjjwielhandel, Kielwindeweer. Een Heerenrjjwiel voor 6.bjj A. ROOSSIEN, A 22, Oosterdiep, Wildervank. Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll B Zoo de Heere wil en zjj leven, B hopen onze geliefde Ouders, 1 CORNELIS ROBERTUS en' 1 JOHANNA FREDERIKA LEUTSCHER Maandag 6 Mei a.». M den dag te herdenken, dat g zjj voor in den Echt werden verbonden. B Hunne dankbare Kinderen B en Klednkinderen FRANS ADOLF 1 BARBERA 1 JOHANNA FREDERIKA 1 WIEBE. m Wildervank, Mei 1940. llllilillillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Een Sproeier met rieten stok, bjj J. BRAAM, kweeker, Kielwinde weer. Diverse gebruikte Wagens, in pri ma staat, tegen een zeer schappe- lijk prijsje. 1 Kraanwagen f 200. 1 Ford Truck, prima banden 1929, f 200.Een Chevrolet Master 1933 f 250.Een Chevrolet Standard 1933 f 200.—. Een Che vrolet Master Sedan de Luxe 1932, heel mooi f 200.—, 1 Ford, 8-cyl., open kap 4-pers., f 150.1 Ford 4-cyl. 1931, prima f 90.—. 1 Eng. Ford, m. achterd., beste w. f 75. Autozaak MERCUUR. Inkoop, Ruiling, Slooperij. Vaart N. Z. 58, Assen, Telef. 3128. twee 1 P.K. en één V» P.K. Elec- tromotoren, z.g.a.n., 220 - 380 - 1400 t. Genegen te ruilen, tegen motorrijwiel. Van Royenstraat 2, Hoogezand. Gebruikte Kookkachels, gegoten en gebloemde Haard- en Kookka chels. B. DREESMAN, Kachelma- gazijn, Ben. Westerdiep, Veen dam. Tel. 623. Een mooie gebruikte kookkachel bjj GEBR. BAKKER, Nieuwe- Pekela. Een Spiegel, Tafel, Vulkachel en een Ganglooper, bjj H. DOEDENS Veensloot f- Verloofd GO GROENWOLD en G. A. BORGMAN Wildervank, C 213, Stadskanaal, Hoofdstraat 59, le Pinksterdag '40 Geen Ontvangdag. Enige kennisgeving Ondertrouwd H. HUISMAN en H. NIEBOER Wildervank, Westerdiep C 203 Veendam, Beneden Westerd. 34, April 1940. Huweljjksvoltrekking 15 Mei '40 Eenigste kennisgeving J. W. TEN BRAAK en M. R. C. DECKERS, hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Dinsdag 28 Mei a.s. 's morgens 9% uur in de Parochie- kerk te Veendam. Receptie 28 Mei van 23 V» uur in Hôtel De Vries, Veendam. Winschoten, Mr. Moddermanstr. 3, Veendam, Boven Oosterdiep 13, Mei 1940. Toekomstig adres Burg. Schon- feldsingel 37, Winschoten. In plaats van kaarten: Ondertrouwd ANNO WUBS en AAFIEN PANMAN Stadskanaal W. 3 Mei 1940. Stadskanaal O. Huweljjksvoltrekking 20 Mei a.s. Heden overleed, zaoht en kalm onze beste Broeder en Oom GEUCHIEN DE VRIES, in den ouderdom van 70 jaar. Wildervank, 1 Mei 1940. D. DE VRIESSCHUT. J. DE VRIES G. DE VRIES E DE VRIES M. DE VRIES Zij, die den overledene de laatste eer wenschen te be- wjjzen, worden a.s. Maandag 6 Mei om 1 uur ten huize van G. KNOOP C 147 verwacht. Na een korte ziekte is he den overleden, onze trouwe medewerker GEUCHIEN DE VRIES, in den ouderdom van 70 jaar. Zjjn eenvoudige, doch eerljjke levensopvatting zullen wjj ons nog vaak herinneren. Wildervank, 1 Mei 1940. Firma G. H. KUIK. Hiermede geven wjj kennis van het overlijden van onzen besten collega GEUCHIEN DE VRIES, in den ouderdom van 70 jaar. Wildervank, 1 Mei 1940. Personeel Fa. G. H. KUIK. Hiermede vervullen wjj den treurigen plicht kennis te geven van het overlijden, in het voile bewustzjjn des Eeuwigen Levens, onzen lie- ven Man, Vader-, Behuwd- en Grootvader DERK VAN DER LAAN in den ouderdom van bijna 72 jaar, na een gelukkige Echtvereeniging van bjjna 50 jaren. Veendam, 1 Mei 1940. E. v. d. LAAN—SMALBIL. T. KAMPHUIS v. d. LAAN. H. KAMPHUIS. Valthermond E. v. d. LAAN N. C. v. d. LAAN—v. DIJK. Veendam: D. v. d. LAAN. J. v. d. LAAN—ZEEMAN. A. v. d. LAAN en andere Kleinkinderen en Verloofde. Teraardebestelling as. Maan dag 6 Mei, des namiddags half twee. Zjj, die den overledene de laatste eer wenschen te be- wjjzen, worden om 1 uur aan het sterfhuis verwacht. Heden overleed, zacht en kalm, doch zeer onverwachts onze zeer innig geliefde Zoon Broeder en Oom WARMOLD RUDOLPH JAN HIDDINGH, in den bloeienden leeftjjd van 33 jaren en 11 maanden. Gasselte, den 1 Mei 1940. Wed. W. HIDDINGH— MEI JERIN GH Annen: O. HIDDINGH. H. HIDDINGH— SPEELMAN. Gasselte J. M. HIDDINGH. L. W. HIDDINGH. G. HIDDINGH— PIENING - en Kleinkinderen. Zij, die den overledene de laatste eer willen be- wijzen, worden Maandag 6 Mei om 1 uur aan 't sterf huis verwacht. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed, tôt onze groote droefheid, na een kort- stondige ziekte, geheel onverwacht, onze lieve Man, Vader en Behuwdvader Apeldoorn T. MEIHUIZEN—POTT WEA MEIHUIZEN Enschedô L BOTHENIUS LOHMAN. Apeldoorn, 2 Mei 1940. Daendelsweg L Liever geen bezoek. De begrafenis zal plaats vinden Maandag 6 Mei te 1.30 uur op de Alg. Begraafplaats te Apeldoorn. Voor de vele bewjjzen van deel- neming, ontvangen na het over lijden van onze innig geliede Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder BOUWIENA DE VRIEZE, betuigen wjj onzen Wildervank, Mei 1940. Fam. J. ONNES. Hiermede geven wjj met diepe droefheid kennis van het overljjden van onzen bes ten Broer en Zwager, den heer te Apeldoorn. Bussum J. M. MEIHUIZEN C. MEIHUIZEN-v. d. PLOEG Amsterdam J. A. WILKENS-MEIHUIZEN Den Haag W. C. MEIHUIZEN Amsterdam Ch. H. HALVERHOUT— MEIHUIZEN Veendam N. J. MEIHUIZEN A. H. MEIHUIZEN-MULDER Wildervank H. K. MEIHUIZEN G. H. MEIHUIZEN-LEOPOLD 2 Mei 1940. Voor de vele bewijzen van deel- neming, ontvangen tijdens de ziek te en na het overljjden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder HILLECHIENA H. BOON, betuigen wjj onzen Veendam, Mei 1940. Namens de Famille: P. BAKKER. BURGEMEESTER en WET- HOUDERS roepen sollicitanten op naar de omstreeks 1 Juli e.k, vacante betrekking van in het Gemeentehuis te Gieten. Vrjje woning, vrjj vuur en licht, De concierge dient te zorgen voor het stoken der centrale en andere verwarming van het Ge meentehuis, terwijl hij toezicht dient te houden en hulp moet ver- lenen voor het schoonhouden, waarvoor tevens een werkster aanwezig is. In aanmerking komen uitslui- tend gezinnen zonder kinderen, die over voldoende neveninkomsten beschikken. Sollicitaties op ongezegeld pa pier in te zenden bjj den Burge- meester v<5ôr 15 Mei e.k. Geen persoonlijk bezoek dan na oproeping. GEVRAAGD voor direct dipl. boekhouden en/of machine- schrijven strekt tôt aanbeveling, Salaris f 5.per week. Drukkerjj-Uitgeverjj „De Honds- rug, Telef. 315, Gieten. Ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hun voor de vele bljjken van belang- stelling bjj hun 55-jarig huweljjk ondervonden. Veendam, Mei 1940. K JAGER. L. G. JAGER—SUK. Voor de vele bewjjzen van deel- neming, ondervonden na het overljjden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ELSIENA JOHANNA HEIJES, betuigen wjj bjj dezen onzen Nw.-Pekela, 4 Mei 1940. Namens de Famille W. H. DE GROOT. Voor de vele bewijzen van deel neming, betoond tjjdens de ziekte en na het overljjden van onzen lie- ven Vader, Behuwd- en Grootva der JACOB ENGELSMAN, betui gen wij onzen Gieten, Mei 1940. Fam. ENGELSMAN wil ruilen uit omgeving Veendam met een militair zakenman te Gel dermalsen. Moet van het onder deel Infanterie zijn. Brieven L. KRUIZIN G A, 2-HI-S6 R. I. Bri gade-G Veldleger, Veldposrtkantoor 10. Een PARTICULIER heeft nog beschikbaar op eerste hypotheek over een goed onderpand. Br. onder no. 235 Bureau dezes. Deg. pension in rnim Heerenhuis met diverse kamers met stroo- mend water. Achtertuin. Onmid- dellijk bij station, en dicht bjj Sons- beek. Pr. v.af f 2.50 p. dag. Logies met ontbjjt f 1.25 p. nacht. Kerkstraat 3 Telef. 51 VEENDAM WINSCHOTEN. ondei Rrjkscontrole f 1.82 per KG. Bjj afname van 10 K.G. en meer in potten wordt de prjjs 10 cent per K.G. lager. Vraagt Uw leverancier uitsluitend d e z e Roomboter onder Rjjks- controle. o. 1. v. Mevr. M. SCHMIDT-MARLISSA—GELZENLEUCHTER Toegang gratis. f

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1940 | | pagina 8