iI a «s i f sr&iseTZ "«f s "rfs.ssù» «w- DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 18 JANUARI 1941 Wat het Nederlandsch Agrarisch Front wil. IN 1940 VERDRONKEN 843 PERSONEN. 170.000 K.G. CACAOPOEDER IN BESLAG GENOMEN. PERSONEELE BELASTING OP MOTORRIJTUIGEN. ACCOUNTANTSKANTOOR SUURMEIJER BAKKER De Engelsche luchtaanvallen. JEUGDIGE AVONTURIER TROK DE WIJDE WERELD IN. Vrijdagnacht weer twee personen gedood. ZIEKENFONDS EN ZIEKENHUIS- VERPLEGINGSWEZEN. DEUTSCHES LANDESGERICHT TE ZUTPHEN. Frauduleus geslach+e varkens besmet door varkenspest. Wat er alzoo in één uur geschiedt. NIEUWE ORGANISATIE VAN LAND- EN XUINBOUW EN VISSCHERIJ TOT EEN NEDERLANDSCHEN VOEDINGSSTAND. 's-GRAVENHAGE, 17 Jan. Het Neder landsch Agrarisch Front, dat onlangs. la ge- sticht met het doel, het Agrarische bedrijfsleven hier te lande samen te bundelen tôt een groote organisatle, die bodemproductie en volksvoe- ding zal verzorgen en daarnaast de cultureele beteekenls van het boerenvolk voor het volk recht wll doen wedervaren, heeft In een pers- oonfereiitle ln het Agrarisch Huis aan de Zee- straat te dezer stede nadere byzonderheden om- trent z(jn opbouw verstrekt. Het hoofd van den Persdienst van het N.A.F., de heer D. van de Bospoort, heeft in deze sa- menkomst een algemeene lnleiding gegeven tôt de methoden, die zullen worden gevolgd om het genoemde dool te ben&deren. Een der ernstigste fouten, welke de maat- schapptj van het verleden aankleefden, zoowel in economisch als in cultureel opzicht, achtte hy de schromeltjke miskenning van het platte- land, het land, waar de fundamenten van de volkswelvaart te vinden zijn in onze bodempro ductie. Wfl mogen, aldus spreker, vertrouwen, dat de lnschakeling van ons land in een vaste- landsch productleplan van Europa voor eens en voor al het onmogelijk zal maken den Neder- landschen landbouw terug te laten vallen in den ouden toestand van ondergeschiktheid aan anti- agrarische machten, gelijk dat in het verleden het geval was. Gedwongen intooming van de voortbrenging op eigen bodem, ten belange van lmportzaken en zulks in een volkshuishouding, waarin dui- zenden onvoldoende gevoed worden, niemand die nuchter denken kan, zal het nog durven verdedigen. Toch hebben wij het jarenlang be- leefd. Werd dus het platteland economisch onder- drukt, mogen we wel zeggen, ook in ander op zicht 'had en heeft het nog te lijden onder mis kenning en gebrek aan begrip. Ons volk moet zich bewust worden van de oergezonde waar- den die in het boerenvolk verankerd zijn en het moet ophouden „de boertjes van buiten" met de bekende moppentrommel-kleineering te bejege- nen. Nederland zal het boerenvolk mate- rieei en geestehjk in staat moeten stel- leh zijn krachten ten voile te ontplooien. Daartoe zal het N.A.F. werkzaam zijn. En wat hier wordt gezegd over den boer, dat geldt evenzeer voor den tuinder, evenzeer voor den visscher en voor al die groepen van bij onze voedselvoorziening betrokkenen, die ln zoo ont- stellend toenemende mate hun bewegingsvrij- heid moesten inboeten onder druk van geld en ambtenarij. Een der eerste eischen, welke het Agrarisch Front stelt, ls: vervanging van het gansche ingewlkkelde en on- crverzlchtelijke apparaat der Crlsis-Cen- i traies door een zoo eenvoudig mogeiyk gehouden, onder leldlng van deskundl- gen staande instelllng, die de volka- voedin verzorgt en de productie en afzet regelt, ailes naar de eene richt- lijn: het belang van het eigen volk in het kader van het nieuwe Europa. Onderwijs op volkschen grondslag, waarby de zln van het boer-ztjn den geest bepaalt en nlet uitsluitend de gemakkelrjkste wijze om zoo voor- deelig mogelijk te werken, zal ten deze een groote ommekeer moeten teweegbrengen. Li- chamelijke oefening, sport naar den aard van het plattelandsche leven, kunst, reizen om de schoonheid van de wereld te zien. Al die waar- den, waaraan de oude bonden alleen toekwamen voor zoover het politieke belang vereischte, dat zfl zich met den geest bezighielden, zullen tôt ontplooiïng kunnen komen, wanneer de krach ten zich aaneensluiten. In aansluiting hierop heeft mr. Reydon als plaatavervangend leider van den Organisatori- schen Raad een uiteenzettlng van het Agra risch Front gegeven. Het N.A.F. beziet het agrarische leven van twee zflden: eenerztjds het bedrijf van het be- drjjfsleven en anderzijds de menschen, die daar- in werkzaam zijn. Het geheele land wordt in Souwen verdeeld. De gouwen worden verdeeld i streken en deze weer in buurten. Dit wat den onderbouw betreft. Daarboven staan een raad van advies en een raad van bijstand, van welke beide raden dr. F. E. Posthuma de leider i». GROOTSTE AANTAL IN HET LAATSTE KWARTAAL. Uit het jaaroverzicht over 1940 van den Nederlandschen Bond tôt het Redden van Drenkelingen blijkt, dat in het afgeloopen jaar 843 personen den verdrinkingsdood hebben ge- vonden; daar staat tegenover dat een veel grooter aantal, n.l. 1381, te water geraakte dooh gered kon worden. Natuurljjk heeft de verduistering er het hare toe bijgedragen, dat het aantal ongelukken zoo sterk is gestegen. De langdurige vorstperiode van begin 1940 heeft echter ook heel wat slachtoffers geëischt en vaak zoo vermeldt het verslag was ook dronkensohap de oor- zaak van het te water geraken. In het eerste kwartaal van 1940 verdron- ken 62 personen, in het tweede kwartaal 141 (de cijfers over de dagen van 10 tôt 20 Mei ontbreken)in het derde kwartaal 235 sn In de laatste drie maanden... 405! Het totaalcflfer over 1939 was 544, over 1938 461. De 1381 personen, die zioh wisten te redden of gered werden, zijn als volgt over de kwar- talen verdeeld: eerste kwartaal 225, tweede kwartaal 183, derde kwartaal 309 en vierde kwartaal... 664! In 1939 werden er 933 per sonen gered, in 1938 was dit aantal 749. In totaal reden in het afgeloopen jaar 75 auto's, autobussen of vrachtauto's te water. Het geringe aantal auto's op den weg heeft dit cijfer sterk beïnvloed, want 1939 geeft een veel hooger aantal, n.l. 164 en in 1938 haalden 148 chauffeurs natte voeten. ENORME PRIJSOPDRIJVING TE WORMERVEER. WORMERVEER, 15 Jan. Wegens enorme prijsopdrijving van cacao- poeder en cacaokoeken is de commissaris van politie te Wormerveer in samenwerking met den accountantsdienst van het Département van Handel, Nijverheid en Scheepvaart overgegaan tôt inbeslagneming van den geheelen voorraad van een tweetal groote oacaofabrieken, waar- van er een in Wormerveer en een in Zaandijk is gevestigd. Het betreft hier een hoeveelheid van 170.000 kg. De secretaris-generaal van het Departemen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart stelde vast, dat de prijs van het cacaopoeder per kg niet meer dan f 0.20 boven dien van 9 Mei 1940 mooht liggen. Het werd evenwel verkocht voor een zoogenaamden richtprijs van f 120.- per 100 kg., terwijl bij beschikking van den secre taris-generaal de prijs mocht varieeren f 75.- tôt f 85.-. Tevens is, behalve inbeslagneming, een af- levertngsverbod uitgevaardigd, indien de fa brieken zich nlet houden aan den vastgestelden verkoopsprija. Tegen een tweetal andere fa- brleken is procesverbaal opgemaakt. Daar het hier een overtreding betrof van De- cember 1940, in welken tijd de oude prijzenbe sohlkklng vigeerde, hebben de autoriteiten zich tôt genoemde strafmaatregelen bepaald. Vol- gens de nieuwe regelen betreffende de prijzen- beheersching zou sluiting van de fabrieken zijn gevolgd, terwijl daarenboven een ongelimi- teerde geldboete zou kunnen worden opgelegd. De secretaris-generaal van het département van Handel, Nijverheid en Scheepvaart zal over SPECIALE AANWIJZINGEN VAN DE K.N.A.C. Reeds meerdere malen werd houders van op- gelegde motorrijtuigen, zoowel door het Dé partement van Financiën, als door de Ver- keersbonden gewezen op den voor hen zoo ulterst belangrij'ken datum van 20 Januarl a.s. Wil men n.l. teruggave verkrijgen van de Personeele Belasting 1941 voor deze opgelegde motorrijtuigen, dan dient men zulks vôôr 20 Januari a.s. sohrifteljjk aan te vragen aan den Inspecteur der Directe Belastingen. De res- titutie wordt slechts verleend indien de houder gedurende het geheele belasting- (kalender) jaar niet met het voertuig op den openbaren weg heeft gereden, en overigens niet na af- sohaffing van het voertuig in dat belasting- jaar weer een ander motorrijtuig aanschaft. Het opgelegde voertuig wordt door den in specteur volgens dlens aanwijzingen gedemon- teerd, daît wel verzegeld. In verband met eventueele vorderingen van deze opgelegde motorrijtuigen, wijst de K.N. A.C. nadrukkelijk op de volgende aanwijzin gen. Het niet nakomen daarvan kan tôt ge- volg hebben, dat de teruggave der belasting niet wordt verleend. 1. Indien het motorrijtuig vverd gevorderd vôôr 15 Januari: het voertuig niet op beschrtj- vingsbiljet der belasting vermelden Men is ni. alleen belastingplichtig indien men het voer tuig op 15 Januari houdt. 2. Indien het motorrijtuig wordt gevorderd tusrlien 15 en 20 Januari: a) het voertuig op besohrijvingsbiljet ver melden, ook al ls de vordering geschied vôôr dat het beschrijvingsbiljet wordt verzonden. b) verzegeling (resp. démontage) van het voertuig verzoeken aan den Inspecteur vôôr 20 Januari, ook al is het voertuig reeds ge vorderd, vôôrdat het verzoek wordt ver INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN. (Leeraren Boekhouden M. O. Belastingconsulenten) ^EE T. J. Giezenstraat 4 - Tel. 317 Van Beresteynstraat 4 - Tel. 67 INRICHTING BOEKHOUDINGEN AU VIE ZEN IN BELASTIN GZAKEN de taak zou worden ingesteld. Betreffende het molest-rlslco en de premle- betaling voor gemobiliseerdèn werden bespre- klngen gevoerd en terzake adviezen verstrekt aan de aangesloten ziekenfondaen en vereanl- gingen. Een regelmatig contact met de regeerings- autoriteiten maakte het mogelijk, de belangem de onderling beheerde ziekenfondaen en op doel- ziekenhuisverplegingsvereenigingen Lreffende wijze te behartlgen. Het verslag besluit met te constateeren, dat de samenwerking van deze beide groote lande- lijke organisatle heeft bewezen ln een beboefte te voorzien en tevena van bijzonder belang ls vemield, terwijl een aantal andere woningen de organisaties, welke zich op het terrein door bomacherven of door brandbommen wer n, i i ji- I s t-vulfKyolron Irrvn van het Ziekenfonds- gingswezen bewegen. TWEE DOODEN EN VUF ZWAAJR GEWONDEN. 's-GRAVENHAGE, 16 Jan. Gisteravond en vannacht hebben Engelsche vliégers op verschillende plaatsen van ons land bommen geworpen. Het meerendeel van deze bommen viel ln het open veld zonder noe- menswaardige schade aan te richten. Op twee plaatsen waren de gevolgen emstiger. Teza- men werden zes huizen door brisantbomjmen en Ziekenhuisverple- 's-GRAVENHAGE. 15 Jan. Een 18-jarige jongen werd het in zijn woon- plaats i-illegersberg te eentonig en hfl besloot dan ook de wijde wereld ln te trekken en elders werk te zoeken. Op 6 Januari volvoerde hy dit plan en trok het Westland ln. Van werk zoe ken kwam echter niet veel terecht, want ln Naaldwijk raakte hij al spoedig in een café verzelld. Hy offerde hier, zij het op bescheiden aan Bacchus, maar den beschadigd. De branden, die uitbraken, kon- den overigens snel worden geblusoht. Een voor- raadaschuur, welke door een brandbom werd getroffen, brandde af. Voorts werd o.m. nog een réservoir met waterstofgas getroffen en beschadigd. Helaas vielen ook nu weer men- sohenlevens te betreuren. Twee personen wer den gedood, een man, een vrouw en drie kin- deren zwaar gewond en een man licht gewond. 's-GRAVENHAGE, 17 Jan. Van officieele zjjde wordt medegedeeld, dat Engelsche vliegers ook gisteravond en van- schaal, ni. voor 73 cent, .fca- daar hij geen cent op zak had, zodht hij naar nacht op verschillende plaatsen van ons land een gelegenheid om aan geld te komen. En deze brisant- en brandbommen hebben geworpen. zondenT Uit dit laatste" verzoek moet ni. blij- I deed zich al spoedig voor. De caféhoudster ver- Het meerendeel dezer bommen werd van lcen dat men niet voornemens was het voer- wijderde zich even en dit was voor het jong- gr ote hoogte afgeworpen zonder het doel tuig ln 1941 te gebruiken. mensch voldoende om drie kwartjes uit de te treffen. Zij ontploften in het openveld zon- toonbanklade te nemen en hier even later mee der schade aan te richten; op een plaats wera te betalen. het telefoonnet beschadigd en ergens anders Hij zette zijn reis voort en kwam in Loosdui- de waterleldlng gestoord. Een aantal boeren- nen Het weer was slecht en daarom zocht hjj I werd door bomsoherven of door c) van de afschaffing (vordering) binnen zes weken mededeeling doen aan den Inspec teur. Bij vordering van het opgelegde motorrij tuig in het hier genoemde tijdvak zal men op weer zijn toevlucht in een café. Hij vertoefde volledige teruggave van belasting mogen re- hier ongeveer den geheelen dag en verteerûe I -4.^— A^l, klar 1/iiram fl« kenen (dus ook over de geheele maand Janua ri), wanneer men in het belastingjaar geen ander motorrijtuig aanschaft. Indien de In specteur afwijzend zoude beschikken, wende men zich tôt het Département van Financiën. Men beware zorgvuldig de oproepingsbriefjes voor de vordering als bewijsstukken. 3. Indien het motorrijtuig wordt gevorderd tussohen 20 Januari eh het einde van het be lastingjaar: a) telefonisch of schriftelijk aan den In specteur ontzageling vragen, resp. ontheffing van den demontageplicht. b) indien plaats tenslotte dus weer btj den houc.er terugkeert: direct opnieuw verzegeling (resp. démontage) vra gen bij den Inspecteur. c. na de vordering binnen zes wekeh me dedeeling doen aan den Inspecteur van de af schaffing (vordering) Ook btj vordering in het hier genoemde tijd vak zal men op volledige teruggave van be lasting mogen rekenen (ook over de maand waarin de vordering plaats vond) wanneer men in het belastingjaar geen ander motor rijtuig aanschaft en men op tijd (d.w.z. vôôr 20 Januari) teruggayt heeft verzocht. Bij af nogal het een en ander. Ook hier kwam de avonturier op gemakkelljke, zij het weer niet eerlrjke w)jze, aan geld. Een andere bezoeker n.l. die veel gedronken had en nu een dutje deed, werd het slachtoffer. De jongen zocht s mans gezelschap en zag kans dlens porte- monnaie, Inhoudende ongeveer f 25.- te rollen. De inhoud verdween ln zijn zak en de porte- monnaie deponeerde hij in het closet. De con- sumptie werd betaald en nu ging het naar Den Haag. In een hôtel werd hier ovemacht, cafetaria'B werden bezocht, bioscoopjes g9- maakt en voorts kocht hij een polshorloge. hofsteden werd door bomsoherven luohtdrukwerking beschadigd. Tn een dorp werd een woning door een tref- fer grootendeels vemletigd. Helaas vielen hierblj slachtoffers. Een vrouw en een aoht- larig ktnd werden gedood en een man ge wond. Elders kreeg een boerderfl, welke door een brandbom werd getroffen, emstige brand- schade. Stortte gistemacht een Engelsch vUegtuig brandend neer, ook dezen nacht slaagde het afweergeschut er in een der aanvallende Bnt- sche toestellen onschadelijk te maken. Twee der inzittenden van dit toestel sprongen met parachutes naar beneden. Zfl zijn krijgsgevan- gene gemaakt. Een van hen is gewond. Van 1 JAa Vvûtvi a hèt^^voeriuig op de vordertngs- Het geld was zoo goed als op en nu sloeg htj de het iot der overige leden van de bemanning tte nl" wordt P aangekocht m riohtog van Sassenheim ln. Ook hier werd een nog bekend^ Z* *e heilig huis je bezooht en een vertering ge- tingen kunnen geven, dlenen zich te wenaen maakt van f 2.-. De waard vertrouwde, gezien tot het diohtsbijgelegen bureau van een Ne- het schamele voorkomen van zijn klant, het derlandsch pohtie-instantie of tot het diohts- zaakje niet erg en drong op betaling aan. Nu bijz<jnde bureau dei' Duitsche weermacht. lanceerde deze het smoesje van: „ik heb m'n de bestemming van den inbeslaggenomen voor- j wyzende beschikking v deri Inspecteur wen- raad een nadere beslissing nemen. de men zicîi tot hei ;<ment van Finan- raad een nadeie beslissing KINDEREN ONVERZORGD ACHTER- GELATEN. ROTTERDAM, 16 Jan. De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde heden de 34-jarige huisvrouw W. J. G. M. te Rotterdam, die op 14 Mei j.l. haar Vier kinde- ren onverzorgd had achtergelaten, tot een ge- vangenisstraf van zes maanden. De officier van justitie, mr. baron van De- dem, ha acht maanden geëischt. GETRACHT DE DISTRIBUTIEDIENST OP TE LICHTEN. AMSTEÎRDAM, 16 Jan. De politie van het bureau PAetzstraat heeft t! arn, een man in bewaring, die een em- Het Agrarisch Front heeft tot taak den stige poging heeft gedaan den distributiedienst op t. llchten. De man had eenigen tijd geleden opgegeven, dat hij zijn dis tribu ti es tamkaait verloren had, hij had toen een duplicaat-kaart gekregen. Het bleek vandaag echter, dat hij de oude kaart nog wel had want h(j heeft eerst op zijn duplicaat-kaart de nieuwe bonnen ge- haald en probeerde het daama nogmaals met zijn oorspronkelijke kaart. De administratie van den distributiedienst is echter ln orde en de sureek mislukte. De politie houdt hem thans vast en hij zal binnenkort voor den of ficier van justitie worden geleid. Rtjksvoedingsst&nd voor te bereiden, die organi- satorisch allen zal moeten omvatten, wier werk- zaamheld op eenigerlei wijze op het gebled van de voedselvoorziening ligt. De tot nu toe bestaande regeerlngsbureaux op het terrein van den landbouw en de voedselvoor ziening stonden evenals de crisiscentrales, hoe goed ook bedoeld, buiten het agrarisch leven. De nieuwe organisatie zal de verantwoording voor de voeding van het geheele volk hebben te dragen en zjj zal daartoe een groote zelfstan- dige taak te vervullen hebben. De te scheppen Rijksvoedingsstand moet door de wereldbeschou- wing van den Nederlandschen boer worden ge- dragen en hij zal daardoor principieel verschil- len van de bestaande landbouworganisaties. De voorzitter van den Agrarischen Raad van het N.A.F., de heer G. J. Ruiter, werkte dit on- derwerp nader uit en onderscheidde drie hoofd- vakgroepen: le de bewerking van den bodem, 2e de veehouderjj en 3e den agrarischen handel met de daarmee verband houdende industrie. Elk dezer hoofdgroepen is onderverdeeld in spéciale vakgroepen, waardoor de zekerheid wordt verkregen, dat op leder terrein de des- kundigen hun stem kunnen doen gelden en dat op snelle wijze van onderen op de maatregelen, die noodig zijn ln het belang der gemeenschap, kunnen worden genomen, zonder dat het wer- keljjke karakter daarvan ontaardt door lnmen- ging van btj belang en. De Rijksvoedingsstand zal zoowel organlsee- rend als ultvoerend moeten optreden en niet 't motief van de hoogste winst, doch dat van de redelijke beloonlng van den arbeid als grond slag hebben te aanvaarden. Tenslotte zij medegedeeld, dat als algemeen leider van het N.A.F, optreedt de heer Roskam, met als plaatsvervangers de heeren G. J. Rui ter en ir. Rispens en dat leiders van den or- ganisatorischen raad, den cultureelen raad en den agrarischen raad resp. zfln: de heeren W. Slob te Hoofddorp, L. Weyer ta Meppel en G. J, Ruiter te Knflpe. ciën onder overlegging van de oproepings brief jes voor de vordering. De ICI..A.C. vertrouwt, dat ten aanzien van de vraag of de Personeele Belasting voor op gelegde motorrijtuigen voor 1941 buiten invor- dering zal worden gelaten of daarvoor even- tueel in het geheel geen aanslag zal gesohie- den, binnenkort nadere berichten tegemoet kunnen worden gezden. De Centrale Raad voor het Ziekenfonds- en Ziekenhuis-verpleginigswezen, ornvattende de aangesioten ziekenfondseai bij den Cenitralen Bond van Ziekenfondseai en de Vereenigingen voor Ziekenliuxsverpleging bij de Federatie van Vereenigingen 'voor Ziekenhuisverpleging in Nederland, met totaal rulm 1.500.000 verzeker- den heeft dezer dagen het verslag over de ver- ridhtingen ln het verslagjaar 19391940 doen verschijiien. Uit het verslagjaar blijkt, dat de Centrale Raad zich ten aanzien van de instelling van een Ziekenfondsraad met een adres tot den Minister van Sociale Zaken heeft gewend waarbij uitgesproken werd, dat de Centrale Raad van oordeel is, dat het in het belang van de volksgezondhedd was, wanneer een zieken fondsraad met een adviseerenda en benoiddelen- portemonnaie vergeten" hier werd evenwel "een genoegen mee genomen de politie kwam er aan te pas. Deze hield den jongen, mede omdat hij minderjarig was, aan. Inmiddels had de benadeelde uit Loosduinen aangifte gedaan bij de Haagsche politie, die reeds het signalement van den jongen had ver- spreid. De ouders hadden de opsporing van hun veelbelovenden zoon verzocht en de politie in Sassenheim maakte uit een en ander de ge- vaarlijk spel speelde kreeg ^kdaarvoor ZUTPHEN, 16 Jan. Het Deutsche Landeagericht heeft Woens- dag te Zutphen een zitting gehouden. De 24-jarige slager W. uit Aalten had te verantwoorden wegens beleediging van den Fllhrer. Hij was in de plaats zijner inwoning café geweest, had daar veel spiritualien ing al zingende naar huis. zorgdê"op liaar b'euri voor overbrenging naar I itraat Jet 14j zich beleedigend uit over i aimHc I 1H CkP VQT1 HAARLEM, 16 Jan. Ambtenaren van den Crisisopsporingsdlenst hebben. in samenwerking met de Haarlemsche politie, tyj een koopman in Haarlem-Noord drie een klap, welke hem tegen den grond deed 9 'nechter dr. Jopdch veroordeelde den man tot een gezamenlijke straf van zeven maanden ge- vangenis met aftrek der preventieve hech- tenis. Vervolgens stonden terecht twee kooplieden men. Het vleesoh werd naar het gemeentelpk g j een étalage hebben opengebroken slachthuis overgebracht, waar men constater- Oc :schoenenwinkel van Bata te Deven- die, dat het afkomstig was van dieren, welke van t naar kousen en 4 varkenspest hadden geleden. Daar de varkens afkomstig waren uit Beverwyk, stelde men in deze gemeente een verder onderzoek in, waarbij nog drie frauduleus geslachte dieren werden ontdekt. Ook dit vleesch was door var kenspest besmet. Een der dieren was waar- ter. in totaal hebben zij 40 Jf^Zwolle paar schoenen gestolen, welke zij in Zwolle aan den man trachtten te brengen voor res- pectieveiyk f 0.75, f 1.— en f 2.—. T. lukto het uit d voorloopige hechtenis te vluchten, waarna hii zijn medewerker aan den inbraalc ook in vrijheid hielp. Beide verdachten be- sohijnlijk zelfs aan deze ziekte gestorven, voor- het ten laste gelegde. Staatsanwalt dr. dat bet geslacbt werd, zoodat door oonsumptie KobUyz zeide, dat volgens het Duitsche recht van het vleesch ernstig gevaar voor de volks- deze vergrypen zeer zwaar gestraft worden. g-ezond'heid zou zgn ontstaan. Tegen de betrokkenen is procesverbaal op gemaakt. Bovendien zijn twee Inwoners van Beverw^k in bewaring gesteld, omdat zij de varkens naar Haarletn hadden vervoerd. FRAUDULEUS GESLACHT AANGEHOUDEN. LEMMER, 16 Jan. Twee Urkers, die een zwaren koffer mee- droegen, werden vandaag even buiten Lemmer door den chef-veldwachter van Leonsterland aangehouden. By contrôle van den koffer kwam 25 pond vleesch te voorschyn, dat afkomstig was van een frauduleus geslacbt varken. Het dler was te Bkshten aan het Tjeukeaneer geslacbt. De overtreders werden lngerekemd en het vleesch werd in besiag genomen. De politie set het onderzoek naar medopUobligea voort. EngebeU soo kevi«. d«t Me «w weeWuto «p WMmdn. omdat zii zijn gepleegd onder de bescherming vaif de verduisfering Wie van verduiste ring, welke wordt bevolen tot beveahgmg van het la tegen vyandelijke vliegeraanvallen, rrJsbridk maakt, vergrypt zich voigcns Dmt sche opvatting ten ergste aan de algemeene veibghehl jopich, bepaalde de straf op ee^yïen 'drie maLrden voor T. en een jaar voor de V. Hy motiveerde dit vonms met te zeggen dat ook hy de mlsdaad zeer zwaar vond. S~>r. liet zich leiden door de omstan<hg- heid dat verdachten volmondig bekend ha^- den hun jeugd en de zekere mate van nood, waarin zy waren komen te verkeeren. AMSTERDAM, 15 Jan. Onze V.P.B.-cor- rekend, wat er alzoo in één uur in de wereld Se^e^ernemen wij uit zyn mond, dat in één uur 5440 klnderen ter wereld komen en 4630 menschen het tydeiyke met het eeuwige ver- wisselen. In denzelfden tyd worden 1200 paartjes in den echt vereenigd, terwijl 84 ech- telieden schedden. Ieder uur gesohieden Uen moorden over de geheele wereld. De menschhedd drinkt per uur de respecta ble hoeveelheid van 1^4 miUioen liter wyn en millioen liter hier, terwyi in denzeltclen ty 50 millioen kopjea thee of koffie gedronken worden Teneinde de menschheid te verwarmen wor- den per uur 122.000 ton steenkolen gedolven. 7000 automobielen worden er in één uur ge- fabriceerd. En nu wfl toch over automobielen spreken, wlllen wy aan de hand van d« S*- gevens van den Amerikaanschen staUsticus leggen, dat per uur 17 menschen in een auto- ongeluk gedood worden. Het briefverkeer bedraagt Met mdnder dan 1141.6 millioen brleven per uur. In één uur worden 1.6 miUioen drukwerken vervaardlgd, terwfll 4 boeken de drukpers ver- uur legt de aarde 1776 kilometers af. Vier onweders baraten loe en aardbevmg Met elt^d emetig teletert den

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 1