abdiMroop lllaa* FILMS VAN DEZE WEEK. FfRMA WEIJER van den molenaar s Werelds beste Hoest-siroop DERDE BLAD DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 18 JANUARI 1941 8 City-Theater ES WAR EINE RAUSCHENDE BALLNACHT. V eenlust- Bioscoop DE STER VAN RIO. DAMESSTOFFÉN Fluweel - Velours Chiffon, jj Veel nieuws in Garnering. Distributiekaarten en bons voor de Duitsche weermacht EEN ONGENOODE GAST IN DE KEUKEN. POLITIERECHTER ASSEN atit •«A» AKKER'S yu vefisteKJdbe FATALE Roman door Lola S te in De vemieuwing van het City Theater la thans voltooid. Naast de nieuwste geluidsin- stallatie zijn tevens nieuwe theatermachines geïnatalleerd en op deze nieuwste machines brengt het deze week Zarah Leander In een van haar bekendste en grootste film, n.l. „Es war eine rauschende Ballnacht". Men noemt deze film wel; de Tschaikowski- film van de Ufa, omdat deze rolprent niet al- leen een intéressante épisode brengt ult het leven van een zeer sehoone vrouw, maar tevens uit het leven van de bekende Poolsche com- ponist Peter Tsohaikowski. De groote filmtra- gedienne, Zarah Leander, speelt in deze film een roi, welke men niet spoedig zal vergeten. De film is hier niet zoozeer om de groote ac trice heengebouwd en het scénario niet enkel en alleen voor haar geschreven, zooals in vele van haar andere rolprenten maar al te zeer het geval is. Het laatste werkt dikwijls hin- derlijk voor de toeschouwers, die in de eerste plaats naar een goede film en in de tweede plaats naar een actrice komen kijken. Wij zullen de inhoud van deze boeiende film het uitmuntende verhaal van een groote liefde niet vertellen. Een gedeelte van onze lezers zal deze film waarschijnlijk reeds eerder hebben gezien, terwijl men overigens beter een film kan gaan zien, waarvan men geen notie heeft van de inhoud en het verhaal een ver- rassing vormt. Wanneer men de inhoud reeds van tevoren heeft gelezen, komen verschillende scenes rninder tôt hun recht. Wij zyn overtuigd, dat talloozen deze week een bezoek aan deze film zullen gaan brengen om te genieten van het bijzondere spel van de ze actrice en van haar buitengewone zang. Naast zang en spel dat op de nieuwe in- stallatie treffend goed is vindt men in deze film natuuriyik van het begin tôt het einde de bekende muziek van den componlst Peter Tsohaikowsky. Het zou te begrijpen zyn, wan neer men alleen daarom een bezoek aan deze film bracht Vooraf wordt een intéressant voorprogram- ma vertoond. Maandag, Dinsdag en Woensdag a.s. brengt City het tweede deel van de fiim „De Indische Graftempel". Veenlust brengt deze week een film met de bekende danseres La Jana in de hoofdrol. Naast haar vindt men Harald Paulsen, Max Gill- storff, Gustav Diessl, Fritz Kampers en Wer- ner Scharf. Het geheele verhaal speelt zich af rond een diamant ter grootte van een duivenei en na- tuuriyk rond La Jana, die hier de roi speelt van het Braziliaansehe danseresje Conoha. Wanneer Concha op zekeren avond weer danst in een cafétje in het havenkwartier van Rio de Janeiro, stormt haar verloofde Vincente daar binnen en geeft haar de groote diamant, die hr, in het oerwoud heeft gevonden. Een oud bygeloof v£in zijn vaderland zegt, dat wanneer een man een dergeiyke steen aan het meisje van zyn keuze geeft, die steen het symbool zal worden van him eeuwige liefde en trouw. Concha's geluk en blijdschap is echter van korten duur, want al spoedig doet de politie een inval in de kroeg, ontneemt haar het klei- nood en arresteert Vincente. Hy wordt beschul- digt van diefstal, daar hy de steen 'gevonden heeft in een gebied, dat aan den jongen ju- weelenkoopman Senor Felipe Escobar toebe- hoort. Escobar reist dan met de steen naar Am sterdam om daar de steen in handen te geven van het diamantensyndicaat. Op een groot diamantenbal, dat voor een uitgelezen publiek zal worden gegeven, zal daar de steen dan worden gedragen door een bijzondere sehoone vrouw, liefst een artiste uit het geboorteland van Escobar, en zoo voor het eerst aan het publiek worden getoond. Concha, die ailes in het werk wil stellen om haar steen terug te kftjgeh, reist hem na. Wy zullen niet verraden, hoe Concha werkeiyk de steen weer in haar bezit krygt en hoe de film tenslotte een wending ten goede neemt, die aile toeschouwers tevreden zal stellen. Het is een byzonder aardige film, die wy zeker kunnen aanbevelen. Een zeer verzorgd voorprogramma voltooit het gehen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Wildervank Telef. 443. 's-GRAVENHAGE, 15 Jan. In het heden verschenen Verordeningenblad is opgenomen een derde verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland- sche gebied ter aanvuiling van de Verordening no. 51|1940 betreffende het lnvoeren van dis tributiekaarten en distributiebons voor de Duit sche weermacht voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die onder de distribuée val- len of waarvan het gebruik in het algemeen verboden is. De artikelen 1 en 2 van de bestaande veror dening worden met ingang van heden als volgt gelezen: Artikel 1. In het bezette Nederlandsche gebied worden voor den aankoop van levens- en voedermid delen, welke onder distributlebepallngen val- len en welke niet uit de voorraden der inten dance worden verstrekt, militaire distributie kaarten en distributiebons ingevoerd. Deze kaarten en bons geven slechts recht op aan koop van goederen, overeenkomend met de op de kaart of bon gedrukte bestemmlng. Leveranties op militaire distributiekaarten en distributiebons genieten voorrang boven aile andere leveranties. Artikel 2. De militaire distributiekaarten moeten de aan te koopen goederen, overeenkomend met de op de kaart gedrukte bestemmlng, de soort en de hoeveelheid dier goederen vermelden en verder de onderteekening van den hoofdinten- dant (chefintendant) by den weermachtsbevel- hebber in Nederland, van den commandant of van den officier van administratle (truppenzahl- meister) van de verplegingseenheid (bataljon enz. en zelfstandig onderdeel), onder vermelding van den rang, benevens het dienstzegel of den dienststempel van de eenheid dragen. De militaire distributiekaarten zyn geel. Bo- vendien zijn er militaire distributiekaarten, waarby de bestemmlng op een rood veld is ge- drukt, welke alleen door den hoofdintendant mo- gen worden ingevuld. Voorts wordt art. 3 in zooverre gewyzigd, dat op de bruine militaire distributiebons, welke tôt dusver geldig waren voor 100 gram koffie of 20 gram thee, voortaan slechts 15 gram koffie of 2 gram thee verkrygbaar zal zyn. Tenslotte zullen de gewone grijze militaire distributiebons voor 100 gram levensmlddelen van elke soort vervallen. Hiervoor komen in de plaats grijze militaire distributiebons met zwar- ten opdruk, waarop verkrygbaar zal zijn 100 gram levensmiddelen, daaronder begrepen peul- vruchten van elke soort. GEBAKKEN EIEREN ENGROS. Opslagplaats met 300.000 eieren lu vlammen opgegaan. Er is brand uitgebroken in de groote opslag plaats van de firma Pondes, eierexporteur te Liohtenvoorde, aldus meldt het Dagblad v. H. B. en Z. Toen de brandweer arriveerde bleek dat ze machteloos stond tegenover de vuurzee. In de loods bevonden zloh een groot aantal kistjes met' houtwol en andere licht-brandbare pak- huismaterialen, waardoor het vuur zich zoo smel uitbreidde, dat de brandweer zich beper- ken moest tôt het nathouden van belemdende perceelen. Vrywel ailes, dat in de loods aanwezig was werd een prool der vlammen, waaronder twee auto's en 300.000 eieren. Het was hem om de boter te doen want het geld bleef achter. Tydens een oogenblik van afwezlgheid van mevrouw en de dienstbode, heeft een ongenoo- de gast zich toegang verschaft tôt de keuken van een vrijstaande woning aan de Nyeland- 3traat te Den Haag. Hy heeft hier uit de ys- kast acht halve pondspakjes boter weggenomen en is daarmede aan den haal gegaan. Een groentenboer, die even la ter kwam, zag den man loopen met een fiets, waarop hy een zwarte tasch meevoerde. In de keuken stond een busje met drie gulden op tafel en dat heeft de dief onaangeroerd gelaten, zoodat het hem kennelyk om levensmiddelen te doen is ge- weest. BÛRGER, 15 Jan. Verg. Nederl. Vereen. van Huisvrouwen. Nadat den heer W. Beets Jr. uit Amsterdam een bijzonder woord van welkom was gebracht, werd het woord aan dezen gegeven, die voor de pauze door middel van lantaarnplaatjes en per- soonlijke toelichting de aanwezigen uiteenzette op welke manier gespaard kan worden bij wo- ninginrichtlng en het doeltreffend klaarmaken der spijzen in dezen tijd. Na de pauze volgde vertooning van de Be- zuinigingsfilm „Huisvrouwen niet altyd licht is Uw taak". Met deze film werd een mooi beeld gegeven hoe het mogeiyk is in dezen tyd nu ailes schaarsch is te bezuinigen. Als afgevaardlgde naar de algemeene verga- dering werd gekozen mevr. A. StevensKiers en als plaatsvervangster mevr. E. L. Doom- bosAlkema. KIEL-WINDEWEER, 18 Jan. Verg. Plattelandsvrouwen. Er waren 29 leden aanwezig. Door mevr. FlikReinders werd voorgelezen uit het boek ,,Marja" van Astrid Vâring. Spreekster had een aandachtlg gehoor. De vraagpunten van den Prov. Bond werden behandeld en het bondslied ingestudeerd. Tôt slot volgde een kleine verlo- ting. Hiema sluiting. VEENDAM, 18 Jan. Onderlinge Paardenverzekering. Onder voorzitterschap van den heer Abr. Bol- huis, heeft bovengenoemde verzekering haar jaariyksche algemeene vergadering gehouden. waarin de secretaris-boekhouder het Jaarverslag ter tafel bracht. Ult de rekenlng en verantwoording bleek dat In totaal was ontvangen f 2755.37% en ultge- geven f 2278.19%. zoodat het voordeelig saldo f 477.18 bedraagt. In het afgeloopen jaar had- den 71 deelnemers totaal 171 paarden verze- kerd voor een totaal-waarde van f 70.245. In het eerste halfjaar van 1940 waren deze aan- tallen: 72 deelnemers en eveneens 171 paarden met een verzekerde waarde vân f 48.74%. In het eerste halfjaar van 1941 zullen onge- veer 132 paarden met een waarde van totaal f 104.000 verzekerd zyn. Wegens de stijging der waarde van de paar den, werd de uitkeering ln de maand October j.l. van 85 pet. op 110 pet. van de verzekerde waarde gebracht en in December daaropvol- gende zelfs op 140 pet. Afgekeurd werden vyf paarden en drie veu- lens. waarvoor ln totaal werd uitbetaald een bedrag van f 2113, terwyi aan waarde van de cadavers etc. nog terugkwam een bedrag van f 442.73. Wegens de hooge prflzen der paarden, werd besloten den omslag te bepalen op 2 pet. der waarde. De heer G. Blaauw, die als commissaris moest aftreden, werd ais zoodanig herkozen. WEER EEN MATCH ETJWE—KRAMER. „Elfstedentocht" gaat door. Naar wy vernemen zyn de plannen van het Kramer-comité ten aanzien van de organisatle van een Elfstedentooht op schaakgebied in Friesland in een ver gevorderd stadium geko- men. Reeds staat vast, dat het Kramer-comi té in samenwerklng met den Nederlandschen Schaakbond en het Euwe-comité is overeenge- kamen in de tweede h'elft van Februari dit na tionale schaakevenen;ent( in de provincie Fries land te organiseeren. Voor dit tournool zyn uitgenoodigd dr. Max Euwe, Hans Kmoch, S. Landau en de Friesche kampioen Haye Kramer. Zoowel de opening als de sluiting van dit toumooi zal te Leeuwarden geschieden. Eveneens is thans komen vast te staan. dat ln de tweede helft van Aprll dr. Max Euwe opnleuw den strijd zal aanbinden met den Frleschen kampioen Haye Kramer. Zitting van Woensdag 15 Jan. Geld weggenomen. Jacob S. uit Gasselterboerveenschemond was niet verschenen om zich te verantwoorden, om dat hy op 11 November te Assen twee zilver- bons van f 2.50 had weggenomen van de wed. Dijkstra, die als getuige werd gehoord. De officier eischte 14 dagen gevangenisstraf. Vonnls conform. Mlshandeling te Ees. Pieter N. te Zweeloo had op 10 November te Ees de getuige J. Peeks uit Bronneger mis- handeld. Peeks vertelde dat N. hem op het hoofd had door H. KANNEGIEXEK» 53 Zoo kwam dus in deze atllte, eindeljjk baas Draaler thuis. Lysje was bleek, want ze had haar broertje in een groote vaart met het ezeltje zien wegrennen. Wat zou ervan Klaas terecht zyn gekomen Maar haar vader, laohte. Klaas. nou die kwam wel terecht hoor! 54 Ze reden het raadhulspleln op en Lysje zelde eindeiyk: Vader wat is het hier tooh stil. Kjjkt U eens naar al die wlnkels, nde- mand is er in. Het is by Nagelkruld an- ders altyd zoo druk. Aile deuren open, wat is het hier allemaal vreemd!" geslagen in een beetje dronken bui. Er was geen enkele aanleiding voor. Peeks kreeg een bloe- dende wond. Getuige K. Boekholt had de mlshandeling ge zien. Tegen den niet verschenen verdachte eischte de officier f 20 subs. 20 A Voirnis conform. Overtreding prijsopdryvlngswet. Voortgezet werd de zaak tegen Bgbert G. uit Odoom, slager, die terecht had gestaan wegens het te duur verkbopen van spek ln September. Hy had klanten, die f 1.50 per kilo moesten be- talen. Wel zou dit het beste uit een party zyn, maar deze prjjs is dan ook wel heel best. De inkoopprys was f 1.08 per kilo. De officier aohtte het feit ernstlg en edachte f 200 subs. 2 maanden hechtends. Vonnis f 100 subs. 100 d. h. Geen gevolg gegeven aan oproep. Egbert V. uit Annen stand tereoht, omdat hy op 9 October niet had voldaan aan de oproep van den burgemeester om dienst te doen by den luohtbesohermingsdlenst. Verdachte verklaarde het te hebben vergeten. Ook dat is strafbaar. Getuige L. P. Bos, hoofd luchtbeschermlngs- dienst, verklaarde, dat er geen onwll aanwezig Steeds had hy overigens goed dienst gedaan Dit was de eenige keer dat hy er niet was. Met e.e.a. werd rekenlng gehouden. Oonform den eisoh werd hy veroordeeld tôt f 5 subs. 5 d. Overtreding rubberbeschlkktng. Jan H. te Drouwen had op 7 November een rubber binnen- en buitenband vervoerd zonder verguiming. Hy had het ontwetend gedaan. Eisoh f 10 subs. 10 d. met verbeurdverklaring van de banden. Vonnis conform. V erduisterlng. Voortgezet werd de zaak tegen Hendrik de V. te Barger-Oosterveen, die terecht stond om dat hy in October verschillende gelden tôt een totaal van f 12 had verdulsterd. Het geld was een deel van het loon van zyn vyf medearbeiders met wie hy een werk van J. H. Muls had afge- nomen voor f 200. Hy had 38 et. per are U weinig aan de mede-arbelders uitbetaald. De an dere n hadden gewerkt voor f 3 per are. Verdachte had daardoor f 12.02 overgehouden, hetgeen hy had gehouden voor kosten van ant- slag-aanvragen enz. - Daarvoor had hy alleen maar een paar brle- ven te sohryven. Getuige Muls verklaarde, dat hy het werk aan de gezameniyke arbeidera had uitbesteed. Zy moesten de f 200.geiyk op verdeelen. Getuige B. Lantenback, één der arbelders, kon verklaren, dat de andere arbeiders niet het voile pond hadden gekregen. De Officier eischte f 20.subs. 20 dagen heohtenis. Vonnis oonform. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. is ongetwtjfeld AKKER'e ÀbdUsl- roop. bevattende een twintigtal krulden. aile hellzaam voor de adem- hallngaorganen. ln de julete ver- menglng en samenstelllng. De wer- Ing ebo t.- y-f klng la krachtif en enel. Krulden en geen nadeelen andere llchaemeorganen. voor de Daarom hebben geen nadeelen llchaamiorgi komt den laateten tljd de medlsche vereld weer veel van chemlache op plantaardlge middelen terug. De reeda eoo krachtlge werklng van AbdUelroop ta thana bovendlen nog vereterkt o.a. door het toevoegen van ..codelne". de aterkste hoestbe- dwlngandt atof. Oebrulkt daarom Eenige de/ 20 kruiden tegen hoest, grlep, bronchltls, asthma naooa Met.. LfiO. f 2.40. I 4.20. don verkrtjgbaar 87. WIJ GAAN OP REIS. Acht dagen later zegt Amulf onder het eten tôt zyn vrouw: „Ik heb lets aardigs bedaoht, Gudrun. We gaan morgen voor twee drie weken op rois. Je bénit hangerig en verdrietig en ik ben op heit oogenblik ook niet in de juiste stemming om je op te vrooiyken. In een andere omgeving zal het ons beiden gemakkeiyker vallen de on- eenighedd die er tusschen ons bestaan heeft te vergten. Lijkt het je niet prettig, lieveling?" „Ja, het lijkt my erg prettig," antwoordt zij werktuigiyk. In werkeiykheid is zy slechts ge- schrokken. Deze reis komt haar zeer sleoht ge- legen, stuurt haar plannen in de war. „Maar je gezichtje biijft verdrietig, kind. Ik dacht, dat dit nu werkeiyk eens een middel was om je een plezder te doeft." „Je bent erg goed, Amulf." „Neen, niet goed. Ik heb veel goed te ma- keni dat weet ik best, kleine Gudrun." „En waar naar toe?" Eerst heb ik aan Meran gedacht. Daar, waar wy zoo onbeschryfiyk gelukkig geweest zyn. Ik meende, dat wy op de plaatsen waar wy zulke moode herinneringen aan hebben, het vlugst ons oude geluk zouden temgvinden. Maar het is daar nu ai veel te warm. Dat zou geen ontspanning zyn. Nu dacht ilk je eerst het verrukkeiyke Baden-Baden te laten zien, de mooiste badplaats die er, naar myn mee- ning, bestaat, en dan gaan we naar het Schwarzwald. Het zal heeriyk zyn, Gudrun." „Vast!" antiwoordt zy aisof zy een uit het hoofd geleerd lesje opzegt. „En kun jy zoo plotseling weg van de zaak?" „Ik kan het op het oogenblik heel goed ro- gelen. Maar je bent nog steeds niet biy, Gud run." „Het komt zoo onverwacht. En het moet zoo vlug gaan." ,,Ben je zwaartillend geworden? Zoo'n vrouw die eerst nog duizend boodsohappen heeft te doen en naar de coupeuse moet vddr zy op rois kan gaan? Zoo ben je tooh nooit ge weest, kindje. Verleden herfst hebben we toch ook in tyd van één dag besloten tôt onze reis naar Helgoland. En was het daar niet mooi?" Nu Hchten de oogen in het bleeka, vermoeide gezioht op. „Ja, het was prachtig." „En deze keer wordt het nog mooier. Denk je eens in, met den wagen de heeriyke lentewe- reld tegemoet te ryden. Natuuriyk nemen we weinig bagage mede, want we blijven avérai maar kort. Voor Baden-Baden zyn twee avond- japonnen ruimschoots voldoende en voor my mijn smoking. Verder voor jou twee cos- tuumpjes, een paar namiddagjurken, je auto- jas en je moljas. Zullen we dat allemaal met- een samen by elkaar zoeken, Gudrun?" „Graag!" wil zy roepen, maar bezint zich nog op het juiste moment. Als Amulf voor haar kleerkast staat en merkt, dat het goud- brocaat tollet ontbreekt? Zy kan zelfs niet zeggen, dat zy het met den stoomer heeft me- degegeven, want hy heeft het haar na dat bal van den winter niet meer zien dragen. „Laat maar," zegt zy daarom. „Dat zal ik morgen met Frieda wel in orde maken." Zooals je wilt. Je bent zoo merkwaardig afwijzend in allerlei dlngen geworden, Gudrun. Enfin, ook dat zal wel weer overgaan. Js zuit zien, we worden heel andere menschen cunder- weg en vlnden den ouden toon en ons vroegere geluk weer terug. Zoo'n reisje doet dikwyis wonderen." Zy kndkt en glimiaoht tegen hem. Ondergaat zyn goedheld en bezorgdheid met groote dank- baarhedd. Hy moet wel veel van haar houden, want hy geeft zich onophoudeiyk moeite haar een plezier te doen en de oude verhouding tus schen hen weer te herstelien. Waarom kan zy zyn woorden van dden avond niet vergeten, toen hy haar verweet een leugenaarster te zyn? Zy is het immers inderdaad tegenover hem geweest. Amulf neemt de krant, als zy biyft zwygen. Hy merkt nog terloops op: lrHet zal het bes te zyn als we overmorgen heel vroeg vertrek- ken. Mlsschien om half vyf of vyf uur den ontwakenden dag tegemoet. Dat is goddelyk, Gudrun, en wed waard dat je voor één keer Je morgenslaap er voor opoffert Zullen we het daarop houden?" „Ja, graag. Zooails Je wilt." Die apathie is verschrikkeiyk, vindt de man. Hy ky t de liohte, mooie gestalte van zijn vrouw bezorgd na, ais zy in de andere kamer de vleugel gaat zitten. Zy slaat een paar accoor- den aan, dan biyft het stil. Gudrun zit voor haar geliefd instrument, maar zy speelt niet, zy piekert. Nu is ailes uit, voelt zy. Nu zal my nooit ge- lukken, wat 1k zoo graag berelken wilde. Maar wat haar in drie weken niet gelukt is, zal ook in de vierde en vyfde niet vervuld worden. Zy zullen 1mmerg niet eeuwlg wegbiyven, twee tôt drie weken, heeft Amulf gezegd. Dan kan zy haar plannen verder verwezeniy ken. Dooh plotseling komen deze haar doelloos en dwaas en kinderiyk-dom voor. Wat ls zy eigen- îyk begonnen? Was het geen zelfoverschatting, een ondememing die ai by voorbaat gedoemd was te mislukken, toen zy wilde doorgronden, wat emstige en verstandige mannen, wier be- roep het is misdaden te ontdekken, geheimen en raadsels op te iossen, niet gelukt was? Naast ailes, wat het gerecht gedaan had, heeft Arnulf toch door zyn vrlenden indertyd nog dé tectives in den arm laten nemen, ailes gedaan wat hy kon. En nlets, mets ls er ontdekt. Zy echter, een jonge, onervaren vrouw, heeft zichzelf zoo verstandig, zoo wys, boven aile anderen verheven geaoht, dat zy dacht dat het haar wel moest gelukken het raadsel op te Ios sen. Wat heeft zy tenslotte nog gedaan? Zy heeft ontdekt, dat de sieraden echt zyn, die Ar nulf voor valsch hield en dat Sibylle hem en Helge belogen heeft- Maar dat er geheimen, leugens en bedrog in het leven van deze vrouw waren, had zy ook vooruit wel kunnen weten. Zy heeft een opgewonden uiteenizetitlng met Ursula Lllders gehad, die tôt niets geleid heeft en een emstige twist met Amulf ten gevolge gehad heeft, waarin hy haar onvergerteiyk boo- ze woorden toegevoegd heeft. En zy la vter- maal alleen ln Helge's atelier geweest, naar zy zeide om zich door hem te laten schilderen, in werkeiykheid om achter zyn verhouding tôt de doode te komen. Nlets heeft zy ontdekt, niets bereikt. Dom, klnderaohtig en onzegbaar dwaas schynt ailes haar nu toe. Het noodiot dat tusschen haar en Amulf staat is zoo groot, zoo onmeteiyk moed- îyk, dat een ongecompllceerd kledn menschen- kind, zooals zy, het nooit zal kunnen verban- nen. Dat voelt Gudrun nu en het ontmoedlgt haar zeer. Ik moet me over dit ailes heeuzetten, neemt zy zich voor. Ik heb dezen man, dit huwelyik met aile geweld willen hebben, hoewel ik wlst wat er van te voren gebeurd was. Nu moet ik my ook ln myn lot schikken. Allen hebben haar destyds dit huweiyk afge- raden. Haar ouders hebben geen toestemming ervoor willen geven. Maar niet de ulteriyke dlngen, die zy allen op het oog hadden, hebben Gudrun's gelukt verwoest. Die zyn a.u«mn«i erg meegevallen. Sibylle Udelode's dood an de verdenking die een tydlang op Amulf gerust heeft, zyn langzam erhand in het vergeetboek geraakt. Niemand spreekt er meer over, hy heeft immers met een jonge vrouw een tweede huwelÇk gesloten, dat zeer hanmonàeoà Sa, Het zyn andere oorzaken die haar geluk drelgen te vemietigen. Alleen haar vader heeft toen ook wel gedacht de tragiek die van binnenult ln dit huweiyk zou kunnen komen. Maar zy heeft niet naar hem willen luisteren. En terwyi ajj zich hall omwendt en naar het emstige, gesloten gezicht van haar man kykt en naar zyn grijze sl&pen, die zoo wonderiyk afsteken tegen het donkere haar, voelt Gud run oneindlge liefde even sterk als altyd., begrypt zy, dat zy nergens apyt van heeft, dat zy preciea zoo gehandeld zou hebben, ook in dien zy ailes vooruit geweten had. De liefde ls onvermlnderd ln r hait. Maar het onbo- grensde vertrouwen dat zy destyds ln Amulf had, ontbreekt. En ook hy heeft het vertrou wen in haar, ln haar oprechtheid, verloren. Zy moeten beiden trachten het terug te vlnden. Het hondje komt de kamer blnnensprlngen en stoort Gudrun ln haar gepeins. zy kan vandaag niet musiceeren. zy staat op en tilt Dodo op. .Nemen we hem mee, Amulf?" ,Hy is nog te kledn. We zouden last van hem hebben. Neen, Gudrun, laat hem maar hier. Wy beiden moeten weer eens heelemaal alleen zyn. Hy is goed bezorgd by het meisje, of wanneer je dat wilt, geef hem dan aoolang aan Gerda. Gudrn belt haar zusje op. Maar alleen Mama is thuis. Gerda ls naar een vriendin ln Relnbeck gegaan en biyft daar den nacht over. Gudrun vertelt van de relsplannen en belooft morgen nog even afscheld te komen nemen. Het echtpaar gaat vroeg slapen. Na een pooe- Je, als zy het llcht ultgedraald hebben, vraagt de man zacht: „Slaap Je, Gudrun?" Hy wil graag een algeheele verzoening, zou graag met een llcht, vrooiyk hart deze reis, waar hy zich veel van roorstelt, beglnnen. Dat si ult ln, dat aile schaduwen tusschen hem en Gudrun verjaagd worden dat zy een enkele keer tenmlnste weer zoo gelukkig met elkaar zyn als vôdr den verjaardag van hun huweiyk. De jonge vrouw antwoordt niet. Zy houdt zich alapend. Amulf werpt zich teleurgesteld op zyn andere zyde (Wontt vervolgd. j

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 2