DAMESTASSCHEN INTERESSEERT tvi*v Ga rneeringen datai s zorgen en voor een noot WARM BABYBROEKJE MET LIJFJE DE NIEUWSTE MODELLEN VOOR VIERDE BLAD-No. 10 DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 18 JANUARI 1941 9 IETS OVER CELLOPHAAN TEGEN STOF EN ALS VERPAKKINGSMIDDEL. WANNEER DE KLEINTJES SPELEN. EEN UUR HEEFT SLECHTS 60 MINUTEN WE SPAREN PUNTEN en maken oud tôt nieuw. Uit het r-Keukenrijk". KIP MET KERRY EN PUREE APPELSCHOTELTJE. GEVULDE BROODPUDDING. wentelteefjes met VRUCHTEN SAUS. MELKSNEEUW MET VRUCHTEN. De meeste vrouwen zijn de kunst van haken machtig, maar niet aile kunnen „Tunisch" ha ken. Sommigje hebben wel eens van de Tunlsche haaksteek gehoord, maar verder gaat de kennis dan ook al niet. 't Is eigenlijk niet juist om van „de" Tunlsche haaksteek te spreken. 't Tunisch haken is een techniek op zich zelf en er zijn zooveel variaties van steken dat het wel de moeite loont deze techniek te leeren kennen. Deze manier van haken is iets steviger dan het gewone haakwerk. 't Is niet zoo elastisch en dus niet voor aile doeleinden geschikt. Voor baby-spreitjes en -kleertjes wordt deze techniek heel veel gebruikt. Ook voor sjaals (b.v. van ge- meleerde wol) en voor pautoffels, voor den laatste gebruikt men d»r dikke en sterke wol. Voor kinderlijfjes is gewone Tunlsche haak steek by uitstek geschikt. Ze doen in stevigheid en duurzaamheid niet onder voor klaargekochte van de beste kwaliteit. En wanneer men een beetje geoefend is zal men verbaasd staan, hoe vlug dit werk van de hand gaat. Ik zal nu trach- ten de techniek -zoo duidelijk mogelijk te om- schryven. Men werkt, daar moet ik eerst nog even op wyzenhet beste met een z.g. Tunlsche haak- naalà. Deze is overal even dik. By dit haakwerk heeît elke toer twee bewerkingen, een heen- en teruggaande en men heeft het werk steeds met de goeie kant naar zich toe. Men kan niet ln de rondte werken. We gaan nu een proeflapje haken. We maken dit b.v. 20 steken breed en haken hiervan eerst 20 kettingsteken. (De steek, die op de naald zit, wordt niet meegeteld). Nu insteken in de voor- laatste kettingsteek, de draad doorhalen, de lus die op de naald zit moet zoo groot zijn dat de naald er gemakkelijk door gaat. Dan in de vol- gende kettingsteek insteken en weer een lus vormen. Hiermee doorgaan tôt aile kettingste ken een beurt gehad hebben en er 20 lussen op de naald zitten. Ze moeten natuuriyk allé even groot zjjn. Men bereikt dit het best door telkens de rechterwtjsvinger op de laatst doorgehaalde lus te leggen. Dit belet het intrekken by het maken van de volgende lus. Nu beginnen we met de terugtocht. De draad omslaan en door één lus heenhalen, verder tel kens omslaan en door twee tôt er één steek op de naald overblyft. Men kan nu aan de gemaak- te toer onderscheiden de lussen die in de heen- gaande bewerking gemaakt zijn en de ketting steken die er bij de teruggaande bewerking door- heengehaakt worden. De manier van lussen op- nemen en 't haken van de kettingsteken kan heel wat gevarieerd worden. Aan de lus onderscheiden we een voor en ach- terhelft crf kant. De kettingsteek heeft een bo- ven- en een onderhelft en een verbindingsdraad- je. Deze zit aan de achterkant, precies achter de lus van de heengaande toer. Wanneer we nu de gewone Tunische steek willen haken nemen we bij de heengaande be werking de voorkanten der lussen van de vorige toer op. De eerste steek komt precies boven de eerstopgenomen lus der vorige toer. De steek, die op 't eind van de toer op de naald overblijft is dus de kantsteek. Om links een mooie rechte kant te krjjgen moet men met het opnemen der laatste lus er op letten, dat men niet alleen de voorkant der lus opneemt, maar ook het draad- je dat er vlak bij ligt ('t begin van de terug gaande bewerking van de vorige toer). Wanneer men 'n rechthoekig stuk haakstuk wil hebben gaat men zoo door tôt 't eind. De bovenkant met vasten behaken. Hiervoor telkens op een opge- nomen lus en een kettingsteek samen één vaste maken. We kunnen aan 't werk elke ge- wenschte vorm geven door te meerderen of te minderen. Men meerdert door op de gewenschte plaats een lus uit een kettingsteek te maken. Minderen doet men door twee lussen der vorige toer tegeljjk op te nemen. In een volgend artikel hoop ik een aantal vari aties te beschrijven. EVA. Cellophaan is een ideaal verpakkingsmate- riaal, omdat men met één oogopslag den in- houd kan opnemen, die het groote voordeel heeft dat hy gevrijwaard is voor stof. Ook voor étalages van banketbakkers is het een mate- riaal, dat vele voordeelen biedt, niet alleen be- schermt het de artikelen tegen stof, doch het voorkomt ook, dat ongewenschte gasten als vllegen, wespen e.a. insecten zich aan de zoete lekkemijen te goed doen. Cellophaan is een chemisch product, dat ge- wonnen wordt uit dennenhout hetgeen cellulose als grondstof vormt, die eveneens aangewend wordt voor het fabriceeren van kunstzijde en kunstwol. De behandeling in verschillende che- mische baden geeft aan cellophaan de glas- heldere kleur, terwijl men dit product ook gaar- ne aanwendt om verschillende stoffen in te weven, waardoor een glinsterend effect verkre- gen wordt, dat door de werking van kunstlicht nog meer tôt zijn reoht komt. Cellophaan wordt ook in de huishouding zeer veel aangewend en menigmaal vervangt dit ma- teriaal perkament, dat tôt dusverre als onmis- baar gedacht werd bij het afsluiten van jam en andere conserven. De inkrimpende eigen- schap maakt, dat men cellophaan, na het eerst nat gemaakt te hebben over ailes kan aanbren- gen, dat men wenscht af te sluiten, ook over flesschen, waarvan de kurk bij het uittrekken bezweken is. Aan te bevelen is om een elastiekje te gebruiken, dat het cellophaan om den hais van jampot of flesch bijeenhoudt. Opvallend is het, dat vele kinderen een bij - zondere voorkeur geven aan het spelen op den grond .Tôt ongeveer het vierde levensjaar spe len zij bij voorkeur met eenvoudige dingen, waarvan zy er vele gaame naar den mond brengen. De meeste kleintjes vragen het wa- kend oog van moeder, temeer daar zy nog me nigmaal b(| het loopen in conflict komen met de pootem van stoelen of met den rand van de tafel. Stooten en vallen zijn aan de orde van den dag, evenals allerlei andere kleine misères. Het zou natuurlijk verkeerd zyn om teveel angst en zorg aan den dag te leggen, want hierdoor kweekt men geen zelfstandige kin deren. Een zekere vrijheid moeten zij hebben, vooral komt deze hun geestelijke ontwikkeling ten goede. Iets anders is, dat men moet we- ten te voorkomen, dat zij spelen met dingen, die minder geschikt voor hen zijn. Voorts moet bijzondere aandacht geschonken worden aan de lichaamsliouding bij het spelen en zal bij ailes waarme s zij in aanraking komen, de uiterste zindelijkheid worden betracht. Het speelgoed zal bij voorkeur ongekleurd moeten zijn, eventueel gewasschen of ge- stoomd moeten worden, om de stoflaag die zich vormt te verwijderen. Zoodra de kleintjes eenig begrip van plaatjes krijgen, zullen linnen prentenboeken er toe bjjdragen hun voorstel- lingsvermogen te vergrooten. Steeds moeten de platen voor kinderen duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn. Zij moeten aangenaam op hen inwerken en zullen de fantasle der oudere kinderen ontwikkelen. Bij het kijken van pren tenboeken, evenals bij bezigheden, die meer van de oogen vergen dan gewoon spelen, moet er op gelet worden, dat het licht van links komt. Kinderen moeten indien zij niet in de kin- derkamer spelen een speelhoekje hebben, dat voor hen een eigen wereldje beteekent en dat zonnig en licht is. Bij het spelen moet te- vens op de houding gelet worden, aangezien kinderen veelal krom zitten, hetzij uit gemak zucht, dan wel uit zwakte. Vergroeiïngen, die men meestal eerst te laat bemerkt zijn hier van het gevolg. Ook de damestasch is aan mode onderhevig en maakt het mogelijk, om afwisseling aan te bren gen. Rel ening dient evenwel gehouden te worden met kleur en model de eerste moet in harmonie zijn met de overige détails, terwijl grootte en model afhan- keltjk zijn van het uur van den dag. 's Morgens wordt een boodschappen- tasch van flink formaat gebruikt om de noodige boodschappen in onder te brengen, die men te- genwoordig zooveel mo gelijk zelf medeneemt. Voor de middaguren vraagt de gekleede man- tel of japon weer een an- der genre tasch, waar- voor die, welke op onze schets zijn aangegeven, zich bijzonder goed lee- nen. Als materiaal is peau de suède aange wend, dat vooral ook ge schikt is voor het aan- brengen van aparté ver- sieringen. De soepele tasch links ls evenwel van zwart lacéleer en heeft motieven, die uit kleine matzilveren kraal- tjes bestaan. Rechts een ronde tasch met hand ge- borduurde motieven van metaaldraad en rechts een tasch van suède, waarmede ook de beugel is overtrokken. Stiksels van dikk zijde geven aan voor- en achterkant een smaakvolle garnee- ring. De ,,Meisterschule filr Mode" ta Miinchen heeft sedert geruimen tijd de belangstelling der velen, die bij het modievak betrokken zijn in het Groot-Duitsche Rijk. In harmonische sa- memwerking worden collectieve ontwerpen van mantels, costumes, japonnen en nog veel meer, die ook de aandacht van het buitenland op zich vestigem, temeer, daar de Fransche Haute Cou ture nog slechts een beperkt afzetgebied bui- ten de grenzen heeft. De in de Meisterschule ontworpen modellen passen zich volkomen aan het beeld aan, dat de Mode in de gegeven omstandlgheden brengt. Weefsels worden overeenkomstig hun bijzon dere edschen verwerkt en een bijzondere waarde wordt gehecht aan het ontwerpen van smaak volle, soms zelfs kunstzinnige modellen. Hiervoor is noodig een exacte beheersching der techniek, die de jonge meisjes, die dez# opleidingsschool bezoeken door bekwame vak- leeraren en leeraressen wordt bijgebraoht. Ont- werp en uitvoering van de eene leerling wordt vaak verder uitgewerkt door een ander met het gevolg, dat zeer aparté effecten verkregen worden. Met de hand gewerkte gameeringen getui- gen van een oorspronkelijke gedachte en mocht een of ander détail soms eens iets te opvallend van kleur zijn, dan spreekt er toch altijd weer de wil uit om iets persoonlijks te brengen. De opleiding amvat niet alleen het verkrijgen van vaardigheid ln het hanteeren der naald, doch wel in hoofdzaak mode- en ontwerp-teekenen, anatomie, kieuienleer, waardoor de zin voor mooie kleurcombinatdes wordt aangekweekt. Het aldus verkregen résultant is, dat niet een model op een ander lijkt en zelfs de regen- kleeding welke aan de meest practisdhe eischen moet beantwoorden een aesthetlschen aanblik biedt. Het laatste kan trouwens ook van het werk van andere modehuizen getuigd worden, want op dit gebied is men wel zeer vindingrijk ge- worden. Wanneer wy thans kleine meisjes m Indien men niet over een voldoende hoeveelheid wol in één kleur beschikt om het geheel te breien, dan kan men zonder den totaal indruk te schaden, ook gebruik maken van andere kleuren. Begon- nen wordt met het knip- overzicht, dat met be- hulp van de aangegeven cijfers eerst op papier geteekend en daama uit- geknipt wordt. Men zet 204 steken op en breit een stuk van 10 c.M. in geribd patroon 2 recht 2 averecht daama vervolgt men op 5 naal- den het breien van het broekje in den tricot- steek, totdat men een lengte van 23 c.M. heeft en kant het vereischte aantal steken volgens het patroon af. - Op het nevengaande voorbeeld zijn aan voor- en rug- zijde 14 st. afgekant. Ieder# pjjp van het broekje wordt daama apart gebreid, de laatste 3 c.M. (3942) worden weer in geribd patroon gebreid na pl.m. 1 c.M. breit men 1 toer gaatj es, waardoor een lint ge- haald wordt om het sokje beter aan de voetjes te houden. - Op 44 st. wor den de voetjes voort- gezet, de overige steken ztjn (van 2339 c.M.) weggeminderd. Voor het voetblad breit men de bovenste 22 st. in heen- en weergaande toeren en na 22 toeren neemt men de 11 kantsteken aan beide kan- ten op, breit nog 15 toeren, terwyi men uit iedere 3e der 11 kantsteken 2 st. breit. Ver- volgens legt men de voet dubbel in de lengte en verdeelt het aantal steken op twee naalden en breit deze steken tezamen, waardoor ze voor den leeftjjd van i/21 jaar. Stiptheid bespaart tjjd en voorkomt ergemis het is niet anders, dan een goed gebruik van den t(jd weten te maken, beter gezegd een goede dagindeeling. Stiptheid voorkomt de fout, die de meeste huisvrouwen aankleeft, n.l. dat zrj geen goed overzicht hebben over hetgeen zjj in een bepaalden tijd kunnen verrichten. Vele vrouwen laten zich teveel door het toeval leiden, waardoor haar levensplan veel minder vast omlijnd U. Niet stipt op tijd zijn met allés wat men doet, geeft een groot tydverlies. Noch door geld noch door iets anders kan verloren tijd aohterhaald of herwonnen worden .Verlo ren oogenblikken, onverschillig of het minuten of uren zijn, kunnen een mensch veel onthouden wat lnderdaad van groote waarde had kunnen zyn. De weinig stipte mensch, die niet geleerd heeft rekening te houden met den tijd heeft ge- woonlyk steeds een uitvlucht b(j de hand om een verzuim goed te praten, iets wat hem een tweede natuur wordt en hem hoe langer hoe gemakkelijker afgaat. Wij hebben allen wel eens menschen ontmoet en het moet ons van het hart vooral vrouwen die nooit op tijd zjjm en steeds weer een uitvlucht weten te vinden, welke evenwel met de noodige reserve opgevat moet worden. Indien de wil aanwezig la om in ailes stipt te zijn, dan kan de weg daartoe gevonden worden. Natuuriyk kunnen zich een enkele maal wel eens omstandigheden voor- doen, die ons verhinderen ons stipt aan iets te houden, doch deze moeten tôt de uitzonderingen behooren. Kinderen wier ouders niet het voor beeld van stiptheid geven, worden later men schen, die weinig op tjjd zjjn, zoowel wat hun afspraken als hun werk betreft. De mensch, die stipt is in aile dingen, bespaart zichzeif en anderen tijd en ergemis De oude zomermantel, die onmogelijk meer als zoodanig dienst kan doen, zal zich ongetwij- feld nog leenen om vermaakt te worden tôt herfstjapon, die zelfs nog in den winter ge- dragen kan worden. Indien de stof nog goed genoeg is, maken we er een japon van, zooals rechts aangegeven is. De ruimte boven de taille is verdeeld over smalle oprijgjes, die aan den binnenkant gestikt zijn, terwijl de sluiting over de geheele lengte van het voorpand plaats vindt. Vlot kleeden de zakjes, die op den rok ge stikt zyn, waaruit een coquet zakdoekje te zien komt. Heeft men niet voldoende materiaal, dan kan men een fantasiestof of fluweel als middelge- deelte aanbrengen (midden), terwijl de schets links een zeer afkleedend model te zien geeft, dat zich byzonder goed leent voor gezette da mes. hS-n gelijktijdig afgekant worden. De draagbanden zijn 3 c.M. breed en 15 c.M. Lang en worden heen en weer recht gebreid, zoodat ze eenigs- zins elastisch worden. Aan den rug van het lijfje worden de banden aangestikt, doch aan de voorzijde worden knoopsgaten ingebreid, terwijl op het îyfje twee knoopen genaaid worden. Draagbanden en îyfje worden ter ver. sterking omgehaakt met vasten. haar kleurige regenmanteltjes met capuchon die het hoofdje met een plooisel omlijst, haar wit gummi overschoentjes zien voortstap pen, staan we onwillekeurig even stil en ge- nietem van zoo'n tafreeltje. Ook voor de da mes is de regenuitrusting flatteus en kleurig en tôt in de détails verzorgd. Hoe groot de verscheidenheid der modellen ook moge zijn, wordt smaakvolle eenvoud toch steeds betracht, hetgeen niet wegneemt, dat détails er een aparté noot aan vermogen le geven. Zoo zagen wy een mantel van fles- schengroene wollen stof in princessemodel met klein beverkraagje en sluiting in het midden met tien kleine stofknoopen. Een byzondere noot brachten de mime, ingehaalde zakken, die alléén aan den bovenkant (even onder de tailleiyn), waren opgestikt en bij nadere be- schouwlng met bever gevoerd bleken te zyn en aan de buitenkanten gedeeltelijk open wa ren om op koude dagen als mofjes te kunnen fungeeren. Zakken worden op aile mogelyke kleeding- stukken aangebracht, en zelfs aan een aparté ceintuur bevestigd op een sportieve japon of dito mantelcostume gedragen. We zagen o.a. een zwart zijden crêpe dinerjapon met een lang goudband om de schouders met aan de uitedn- den goudbrocaat zakjes ta halvemaansvorm, die aan de zykanten op de taillehoogrte waren vastgehecht. Zoo ongeveer op de wjjze, waarop men baby- wantjes aan een lint om de schoudertjes btadt om verliezen te voorkomen. Veel oplossingen om aparté effecten te verkrygen worden ge- zocht .zonder dat men evenwel van aile kan zeggen, dat zy inderdaad geslaagd zijn. Smaakvol daarentegen is de gameering van smalle satynen biezen op een zwart wollen ge- orgette japon aan het bovendeel en den rok Een weinig pretentieus model, dat evenwel met deze weloverwogen en niet algemeene gar- neering zeer gebaat is. Hooge haisafwerking en lang split met overtrokken knoopjes en lusjes - aan de mgzyde, dat een al te sober effect I weet te breken. (O. G. M.S.) ,V. xk- -W SRI «W 1 kip 1 uit je 60 gr. boter 20 gr. bloem 1 eetl. kerry y2 1. bouillon of water met twee blokjes, eenige druppels citroensap zout 1 dl. melk. Kip trancheeren, door eerst de vleugels op het gewricht af te snijden, daama de pooten, de borst in den lengte en de rug in de breedte in tweeën verdeelen. Boter in de braadpan smelten, fyn gesnipperde uitje en kerry even mee fruiten, daama de gezouten stukken rond- om lichtbruin braden. Bouillon bijvoegen en het vleesch gaar stoven, waama het uit de pan genomen en op een verwarmden schotel gelegd wordt. Bouillon zeven en binden mêt bloem, roerende eenige minuten door laten koken, daar- na vermengen met de melk, enkele druppels citroensap toevoegen en de saus over de kip gieten. Opdienen met aardappelpurée. 1 kg. moesappelen (kleine) 30 gram boter 100 gram suiker (basterd) 1 ei 200 gram kruim van oud brood 100 gram gehakte of gemalen noten sap en sohil van V4 Citroen tikje zout theelepe) kaneel 2 3 kopjes melk. Vuurvaste schotel of bakvorm invetten en be- strooien met paneermeel. Appels schillen en met de boor het klokhuis uitsteken, daama hal- veeren en op den bodem van den vorm plaatsen. Boter en basterdsuiker tôt room roeren en een voor een de dooiers bijvoegen, de melk, het broodkruim, kaneel, citroensap en rasp, ten- slotte het styfgeklopte eiwit en de massa over de appels leggen. daarna ln een matig warmen aven, niet te vlug, lichtbruin laten bakken. Warm of koud opdienen en eventueel op een glazen schotel storten. 4 eetl. broodkruim 4 eetl. krenten 4 eetl. kleine dobbelsteentjes zure appel 4 eetl. sui ker de geraspte schil van een citroen een mespuirt nootmuscaat een mespunt zout 2 groote eieren een half kopje melk een theeL bakpoeder. De broodkruimels worden met aile andere in- grediënten in een kom gedaan, nadat eerst de krenten uitgezocht en goed gewasschen zijn, daama schept men ailes om en om en voegt er de geklopte eieren by, vermengd aile tngre- diënten met elkander en laat het mengsel on geveer een uur staan, waarna het in melk aangemaakte bakpoeder wordt toegevoegd en goed vermengd wordt met de overige massa. Overbrengen in een ingevette puddingvorm, waarvan ook het deksel met boter is vet ge maakt en gedurende 1% uur in een pan met water plaatsen, dat zachtjes aan de kook moet biyven. Voor het sitorten zoo mogehjk even in den oven op laten drogen. Opdienen met vanll- lesaus. 10 sneetjes oud brood zonder korst 1. melk 1 ei 50 gram suiker 1 theelepel ka neel 1 fleschje vruchtensaus. De eieren worden geklopt met suiker en ka neel, waarby de melk gevoegd wordt. In deze vloeistof dompelen we de sneetjes brood en stapelen ze op elkander, zoodat het vocht ex goed in kan trekken. In de koekepan smelten we de boter of delfrite en bakken de sneetjes brood aan beide kanten lichtbruin, waama wj) ze op een langwerpigen schotel leggen, liefst in het midden iets hooger en het geheel overgleten we met de saus. Desverkiezende kunnen we inplaats van saus, jam op de wentelteefjes doen, b.v. abrikozenjam. De saus kan ook ge maakt worden van 2% dl. vruchtensap en 1 dl. water 50 gr. suiker en 1 lepel sago. 1 L. melk, vanillesuiker, tikje zout, 60 gr- suiker, 30 gr. aardappelmeeil of maizena, 2 ei- witten, 250 gr. tutti frutti crf andere vruchten. Melk opzetten op 1 dl na, die gebruikt wordt om het bindmiddel aan te maken. Vanille en suiker in kokende melk oplossen en vervolgens een deel van de kokende melk by het papje voe- gen, allés terug doen ln de pan en een oogen- bllk laten doorkoken, daarna de heete massa met de zeer styf geklopte eiwitten vermengen, waardoor een luchtig geheel verkregen wordt. De vooraf geweekte vruchten worden enkele mi nuten opgeweld en met wat suiker bestrooid, daama afgekoeld in een glazen sohaal overge- bracht en bedekt met de melksneeuw. Eidooiers voor havermout vaa morgen. e

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 3