c-f -upKE mmmmè GROOT IJS FEEST „EEXT" HOTELDEVRIES PIOLA HOTEL„ST8U»É" -SftPPEHEER DANST WIY A" UW WANDELVEREEN1GING ..W.l.K." HAAST U HAAST U BERNARD DREESMAN WATERSCHAP VERGADERtNG VAN INGELANDEN VERGADERING KOMDEUR - DEGROEVE BOELENS SPIJKERBOOR IJSCLUB ..VEENDAM THÉ DANSANT SOIRÉE PIOLA HOTEL PARKZICHT DANCING PARKHOTEL HOTEL DE NEDERLANDEN 5.85 HE MME S 10 DE ZONÛAGSGNOÛL EVANG. LUTH OEM. iZKmtML DE JÂARLIJKSCHE ZITTINGEN PROPELLERS DANSEN SPECIAAL BEDDENMAGAZIJN BEDDEN DEKENS MATRASSEN OPKLAPBEDDEN DIVANBEDDEN LEDIKANTEN COMPLETE SLAAPKAMERS IJSCLUB «VEENDAM" WIJ HEBBEN DE BANEN ER DOOR HARDRIJDERIJ VAN MANNEN IJSVEREENIGING «BORGERCOMP.NIE" LANGEBAAN-WEDSTRIJDEN CAFÉ WELGELEGEN THÉ EN SOIRÉE DANSANT(E) THÉ DANSANT SOIRÉE DANSANTE DANSEN DANSEN IN HET CAFÉ MAKKEN CONCERTZAAL ..FRASCATI THÉ DANSANT SOIRÉE DANSANTE IJSBAL IJSBAL CAFÉ LEEWERING DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAS 18 JANUARI 1941 VIERDE BLAD DER TE AMBACHTSSCHOOL TE VEENDAM. WITTE JAPONSCHORTEN ♦S ALGEMEENE JAAR- VERGADERING COMPACT „DE EENDRACHT" C COMPACT „DE EENDRACHT" B VOORRAAD ORDE IN ANNEN 't hôtel B. Schilling, Thé Dansant Soirée Dansante COÔP. BOERENLEENBANK ..GASS.NIJVEEN" TE SASSELTERNIJVEEN ZOO NEEN BESTEL DAN NOG HEDEN MEMORANDUMS DRUKKERIJ MULDER VEENDAM CAFÉ J. HAMMINGA ZONDAG a .s., 7 uur Gevestigd sedert 1849. ZIET DE ETALAGES 1 KOOPT HIT NU! ùie heeft een A CCObùEON von Entréebiljetten „WILDERVANKSTER PARTICIPANTEN-VEBLAAT", ONDERLINGE SPIEGELGLAS- VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ, via Wildervank, Spijkerboor naar het Zuidlaardermeer. ZONDAG wederom van 27 uur DANSEN te Spijkerboor. Schitterend ijs over de Hunze. De caféhouders IJSVEREENIGING OP ZONDAG 19 JANUARI 1941. Borgercompagnie. ZONDAG 19 JANUARI Aanvang 3 uur, Orkest 1"he Serenaders VEENDAM ZONDAG 19 JAN. Van 36 uur s Aanvang 7 uur: Muziek Nogmaals THE PLUS FOURS (8 personen) wegens enorm succès den eersten Kerstdag. Morgen Zondag 3—6, 711 uur 'm VEENDAM. ORKEST JACK HOUSE. MORGEN ZONDAG 4 uur: THÉ DANSANT 8 uur: SOIRÉE DANSANTE m. m. v. „THE RAMBLING HARMONISTS". K. VENEMA, Tel. 209, Slochterstraat, SAPPEMEER ZONDAG A.S., 4 uur 's Avonds 7 uur Dansorkest: ,,THE OLYMPIA BAND" (5 personen) De 5 vroolijke kameraden. IJsbanen naar en door Borgercompagnie tôt Sappemeer en Spijkerboor gereed, met prachtig ijs. Zondag 19 Januari weer dansen te Gasseltemijveen. ORKEST THE GOLD STAR BAND. STADSKANAAL - E. D1JKSTRA TELEF. 38 Zondag 19 Januari a.s. van 36^ uur. vanaf 7 uur. Orkest JACK BOLLY (5 pers.) ZONDAG 19 JANUARI a.s. THÉ DANSANT van 36 uur. SOIRÉE van 7—11 uur. WILDERVANK. ZONDAG 26 JANUARI Muziek THE BROWN SYNCOPATHERS o. L AB VERWER. ÂMVMfl 2 WILDERVANK—VEENDAM wordt gehouden van 10.80 uur tôt 12.30. Aangifte van nleuwe leerlin gen 's Zondags om half tvvaalf ln het Jeugdgebouvv der Ge- meente. Inschrijving van leerlingen van Maandag 27 Januari a. s. tôt en met Zaterdag 8 Februari d.a.v., des morgens van 912.30 uur, des middags van 1.304.30 uur en des avonds van 6.308X0 uur. Leerlingen moeten op 1 April 1941 de leeftfld van 12 jaar en 8 maanden bereikt hebben of de leeftijd van 12 jaar bereikt heb ben en het bewys kunnen overleg- gen, dat zij het zevende leerjaar met vrucht hebben doorlopen. Bij de irLSchrijving moeten worden overlegd 1. Een geboortebewjjs van den leerling of het trouwboekje van de ouders. WIJ LEVEREN NOG aile maten in de zwaarste kwaliteit sjeans voor ervan WILDERVANK E 19 Het adres voor al uw Muziekinstrumenten. Tevens speclaal Knop- en Plano-Accordeon-Ieraar. 2. 4. Een bewijs van het hoofd der school, waaruit blijkt, dat de leerling met goed gevolg zes of zeven klassen der lagere school doorlopen heeft. Een geneeskundige verklaring, waaruit blijkt, dat de leerling lichamelijk voor het ambacht geschikt is. Het laatste aanslagbiljet in de Rtjksinkomstenbelasting. Aan de Ambachtsschool la gele- genheid tôt oplejding van aan- staande Timmerlieden, Metselaars, Huisschilders, Smeden-Bankwer- kers, Electriciens en Auto-mon teurs. De Directeur JAN LA AN. ià van LEDEN der ONDERLENGE VERZEKERING- MAATSCHAPPIJ gevestigd te Wildervank op ZATERDAG 25 JANUARI 1941 'a nam. 1 uur. op MAANDAG 27 JANUARI 1941 'a nam. 1 uur, ln 't hôtel „DE NEDERLANDEN" te Wildervank. itrouwe opkomst wordt ver- t. HET BESTUUR. 7 A.S. ZONDAG 19 JANUARI 1941 in van 26 uur en vanaf des avonds 7 uur Entrée vrtJ. Spiegelgladde dansvloer. voor contrôle en bijschryven der rente, worden gehouden op Zaterdag 18 Januari 1941, Hôtel REILING te Drouwenerveen. DLnsdag 21 Januari 1941, Hôtel MAKKEN te Gasselternflveen Donderdag 28 Januari 1941, Hôtel M. H. EGGENS te Gasselter- njjveen. Zaterdag 25 Januari 1941 ln het Stationskoffiehuis te Gassel- temjjveen. telkens des middags van 26 uur, zy, die hun boekje niet op één dezer zittingen laten bijschrijven vallen in een boete van 1 guidon Namens het Bestuur: W. WIEGMAN, Kassier voor aile soorten windkracht stroomopwekkers bfj P. v. DIJK Frleschestraatweg 195, Groningen. ACTE-COUVERTEN BREEFPAPIER BRIEFKAARTEN COUVERTEN COGNOSSEMENTEN ETIKETTEN FACTUURS KWITANTIES LOONZAKJES LABELS MON STERZ AKKEN VLOE1BLADEN VERZEND.ADRESSEN VISITEKAARTJES VENSTERCOUVERTEN WISSELS KERKSTRAAT 12 - TEL. 17 KIEL. Entrée 25 et IJS- EN WEDER D1ENENDE ZONDAG A.S. PER SCHAAT8 NAAR SPIJ KERBOOR. VERTREK 1 UUR VANAF „HOTEL DE VRIES" Wil ontvingen een groote zendlng nleuwe KOOKKACHEL8, geslagen en gegoten. Ook weder KOOKBAKJES, 1-gats en 2-gats, geschikt aohter ledere kachel. WASCHFORNUISJES in aile maten. BEN.-WESTERDIEP 43 VEENDAM F .S. Uw oude kaehels worden lngerulld. TELEF. 628. MClAALHUIS voor ACCORDEON STEOmtSTt 78-28° 6K0NIN6EW m.6087 Voor de op a.s. Zondag 19 Ja nuari te houden LANGEBAAN- WEDSTRIJDEN VOOR AMA TEURS, worden voor werkloozen (ook buiten Veendam woonachtlg) alléén op vertoon van stempel- kaart verkocht 10 o. p. persoon. Verkoop alléén van 1112 uur op Zondagmorgen ln de kiosk b(j den ingang van het Sportterrein b(j de R.H.B. School. De toegang tôt het terrein la opengesteld vanaf half twee. HET BESTUUR. op Maandag 27 Jan. 1941, des namiddags 3 uur ln het Veriaathuig. AGENDA Benoeming van een lld van het Bestuur ter voorzlenlng ln de va- cature, ontstaan tengevolge van het overlijden van den Heer H. T. SCHURINGA. Jb. BENNBMA, Voorzitter. C. J. v. HALTEREN, Secretaris van de op Maandag 20 Januari ai. avonds 8 uur, ln Hôtel DOPPER, StadskanaaL (Aangesloten by de Prov. Dr. IJsbond). Us en weder dienende. (vrtJe deelname). op Zondag 19 Januari 1941. Prijzen 15, 10 en 5 gulden. Aangifte vôôr Zondagmiddag 1 uur b(j E. BOS of J. KONING, (Tel. 318, Gleten). Inleggeld 0.50. Entrée op de baan f 0.25. Leden met hun huisgenooten vrijen toegang. Aanvang der wedstrtjd om 2 u. HET BESTUUR. AGENDA 1. Opening. 2. Notulen. 3. Rekening en verantwoording Pennlngmeester. 4. Vaststelllng premle en entrée 1941. 5. Verklezing van een Bestuurs- Wedstrijd van Leden IJs- en weder dienende ZONDAG 19 JAN. lld. 6. Statutenwtjzlglng T. Vragen en voorstellen. 8. Slultlng. Secr.-Pennlngm. B H. GERDES. by het Café DR1JFHOLT ln ru- brieken voor winnaars en nlet- wlnnaars. Aangifte vôôr Zondag 11 uur, by de beetuursleden. Aanvang 1 uur. il Aangesloten by den K.N.S.B. (IJs en weder dienende en by voldoende deelname, ter beoordeellng van het Bestuur) VOOR AMATEURS op afstanden van 500 en 1500 Meter PRIJZEN op lederen afstand EEN VERGULD ZILVEREN, ZILVE- REN en BRONZEN MEDAILLE. Aanvang twee uur. Inleggeld 0.60. Aangifte tôt Zondagmorgen 10 uur by den Secr. N F. WTLKBNS Uzn., Hertenkampstraat 10, Tel. 5, Veendam. Entrée f 0.36, bel. inbegr. Sorties worden niet afgegeven. Leden heb ben vryen toegang. Toegang ultslultend by de R. H. B. School. Muziek Dansen <5 ANNimVEENSCHEKANAAL. VERSTERKT ORKEST. A&nbevelend A. J. LEEWERING.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 4