ob Nooit"hoekje DERDE BLAD DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 18 JANUARI 1941 11 POLITIERECHTER GRONINGEN KORT NIEUWS. GOEDKEURING VAN OPDRACHTEN EN BOUWVERGUNNINGEN. Zieken- en Ondersteuningsfonds. VOOR DEN KANTONRECHTER IETS OVER FOUTEN. Zitting van 15 Januarl 1941. Met de schoffel geslagen. Jan Berend S., arbelder te Horsten (Onstwed- de) atond terecht omdat hfl den landbouwer W. Seholtalbers aldaar met een schoffel had gesla- gpin waardoor deze bloedend werd gewond. Verdachte ontkende, doch uit de getulgen- verklaringen bleek dat hfl wed degelflk met de acboffel had geslagen. Verdachte zeide, dat Seholtalbers zfln zoon- tje had geslagen omdat deze een acbaap, die In zfln apurrle llep, daar weg Joeg. Getuige J. ten Hoff uit Onstwedde verklaar- de dat hij had gezien dat verdachte wel drle znaal met de schoffel op Seholtalbers had ge slagen. Het slachtoffer had een week ni et kun- nen werken. Verdachte bleef er bij dat hfl onsehulthg was, dodh de PoUtierechter dacht er anders over en veroordeelde hem tôt f 15 boete of 15 dagen hechtenis. De elsch was f 20. Onverbeterlljk 1 Hedko de Wit, arbedder te Oude Pekela, stand hedenmorgen voor de 15e maal voor de PoUtie rechter terecht, terwfld de strafregister bfl het Kantongerecht van hem een 50-tal veroordee- lingen vermelddein. Een vaste klant, merkte mr. Enklaar te recht op. Thans moest Helko terecht staan omdat hij de heer Geerlings, hoofd van den dienst der So ciale Zaken te Oude Pekela op 22 Nov. 1940 het leven lastig had gemaakt, door zich niet uit diens werkkamer te verwflderen, ondahks herhaalde aanimaningen, U la toch onverbeterlljk, zeide de Politle- rechter, pas 12 dagen uit Veeuhuizen ontslagen en dan maar weer looaal-vredebreuk plegen. De eisch luidde 8 weken gevangenisstraf, doch de PoUtierechter vond dat verdachte hiervoor wel een maand gevangenisstraf toe- kwam. zoodat verdachte maar weer voor een maand gaat „zitten". Voor een zelfde felt moest Hendrik K., arbelder te Wedde zich verantwoorden. Hij kja den gem.-ontvanger van Wedde, den heer S. Dethmers beleedlgd, omdat deze hem een dwangbevel had gezonden, wegens het niet vol- doen der hondeobelasting. Niet alleen dat ver dachte deze beleedigingen persoonlijk tegen verdachte zeide, doch hij schreef ook nog min- dere mooie brieven aan het adres van den ge- meente-ontvanger. Hier luidde de eisch f 20.of 20 dagen, doch ook deze eisch kwam den PoUtierechter te laag voor, zoodat verdachte werd veroordeeld tôt f 25 boete. Rare manieren. Op 2 November 1940 passeerde Johannes Hartog, schilder te Stadskanaal de brug in de Sluisstraat aldaar, toen deze pJotseling werd afgedraaid door den zoon van den brugwachter. Dè brugwachter die toevalUg kwam aanfietsen zag dit en schepte er behagen in door Hartog van zfln fiets te trekkesn en hem een slag in het gezicht te geven. la dat zoo T vroeg de PoUtierechter aan den brugwachter, geaaamd Wolter L., utt Stadska naal. Ken wel zoo wezem, beaamde deze on ver- •chlUig. Uit de getuigenverklarlngen bleek, dat ver dachte aardig dronken was geweest, het g een voor een brugwachter toch zeker niet te pas konut, en djm 's middags om 6 uur! Het bleek, dat verdachte reeds vaker met de Rechters in aanraklng was geweest. Hij had zelfb vier jaar gevangenisstraf gehad wegens miahandeilng. Nu blflkt het dat verdachte den laatsten tfld herhaaldelijk dronken is. Een en ander gaf den Officier aanleiding om ûrie weken gevangenisstraf tegen verdachte te «wimn doch mr. vond dat verdachte wel Mb maand toekwam. Drie helden. Op 21 October 1940, avonda tegen 10 uur, ■tond Hendrik Lap uit Ter Apel met een meisje te praten bfl de schutsiuis te Terapelka- naal, zeer tegen den zin van 'n drietal knapen uit (Se streek. Zfl vonden het dan ook maar het beste om den lndringer op 'n flink pak slaag te tracteeren en met z'n drieën werd Hendrik dan ook danlg afgeranaeid. De drle helden, Jakob D., Nlcolaas L. en Harm H., ail en utt Ter Apelkanaal, hadden niet de moeite genomen te verschflnen, zoodat zfl heden bfl verstek werden veroordeeld voor hun wandadea. Jacob kreeg f 25 boete en de beide anderen 8 weken gevangenisstraf. Overtreding dlstributiewet. Herman S-, kooptnan te Ter Apel, werd ver oordeeld tôt f 25 boete of 25 dagen hechtenis hij zfln brandstoffenvoorraad niet goed Kb/1 opgegeven. zoodat hfl ten oszrechte te veel boonen ontvlng. Liukas E., arbelder te Wlldervank, had petraleum-boimen gekregen door te zeggen, dat hfl geen kookkachel had, hoewel bfl con trôle bleek, dat hfl wel degelijk een kookkachel bezaX. Omdat verdachte niet al te best bfl kas Bit, kwam hij er met een geldboete van f 5. ot 5 dagen hechtenis af. Het Britsche motorschlp „Zealandic", groot 10.578 ton, heeft in S.O.S.-seinen medegedeeld, dat het 650 mfll ten Noordwesten van Lon- donderry is getorpedeerd. Het schlp voer tus se hen Engeland en Nieuw-Zeeland. Naar uit Vichy wordt gameld, zfln op de Garonne in den mist twee schepen in botsing gekomen. Een sieepboot en de daar door ge- sleepte veerboot zonken. De bemanning van de sleepboot, uit dirie koppen bestaande, ver- dronk, terwijl dertlg arbeiders van de veer boot uit het ijzige water gered konden worden. Het Britsche ministerle van geSondheid heeft, volgens den Britschen NieuwscUenat verordend, dat aile kinderen beneden 14 Jaar uit Londen moeten worden geëvacueerd. De prins van Piémont de ItaUaansche troonopvolger is tôt generaal van het leger bevorderd. In de steenkolenmijn Huda Jama t>Q Gilli in Beneden-Stiermarken is Woensdagavond brand uitgebroken. De brand nam een grooten omvang aan en kon tôt dusver nog niet ge- bluscht worden. De brandende lagen moeten worden dlchtgeimetseld. Het betreft hier een der wetnlge steenkolenmflnen van Zuldslavlë. Bfl beslult van het kabinet zullen oud- soldaten alleen dan klesrecht krjjgen, wanneer rij hoofd van een gezin en ouder dan 25 jaar zfln. In de nabijheid van Pavla ls des nachts op een boerderij de zoldertng lngestort, daar men al te veel rflst op zolder geborgen had. Vier personen werden in him slaap onder de puinihoopen begraven en konden slechts dood te voorsdhfln gehaald worden. De Duce heeft RtjksmaaJschalk Goertng ter gelegenheld van diens verjaardag het in de kunstwereld als sterztnger altaar beroemde Duitsche kunstwerk geschonken. Het behoort tôt de schoonste hoogaltaren van de vroege Duitsche schilderkunst der 15e eeuw. 's-GRAVENHAGE, 17 Jan. Naar men weet, bepaalt artlkel 8 van het beslult betreffende de bouwnflverheid, dat ai le opdrachten tôt uitvoering van werken op het gebled van waterbouw, spoorwegbouw, wegenbouw, burgelijken bouw en utiliteits- bouw, onderworpen zfln aan de goedkeuring van den algemeen gemachtigde voor den we- deropbouw en voor de bouwnij verhedd. Ook de door de gemeentebesturen te verleenen bouw- vergunningen moeten door den algemeen ge machtigde worden goedgekeurd. Dr. Ringers heeft dezer dagen een rond- schrflven verstuurd, waartn hfl mededeelt, dat tôt nader order bovenbedoelde goedkeuring en kunnen worden geacht te zfln verleend. Men kan dus voorloopig ten aanzlen van die zaken handelen als tôt dusver gebruikelijk GERAFFINEERDE RIJWIEI.DIF.F GESNAPT. AMSTERDAM, 16 Jan. Op den Admiralengr&cht is omstreeks 5 uur een 55-jarige rijwieldlef op heeterdaad betrapt. De man ging zeer gerafftneerd te werk. Hfl reed op een bakfiets. Zag hfl een fiets van zfl® gadlng, dan werd dit vehikel snel opgeladen en rustig reed de man verder. Hij Uep echter in de gaten en de poUtle had weldra een waar- schuwtng over ztjn optreden ontvangen. Deze maakte hieraan snel een einde. De man is voorloopig opgesloten. ONDER-AFDEELING VAN HET DEP. WLLDERVANK VAN DE M1J. TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. uaarvergadering op 16 Jan. in 't hôtel Bakker. De voorzitter, de heer J. J. BIJLEVELD, opent de door 90 100 personen bezochte ver- gadering, waarna door den secretarls, den heer M. MUNNING, de notulen van de vorlge alge- meene vergadering worden voorgelezen en daar- na onveranderd vastgesteld. De VOORZ. brengt verslag uit over den toe- staiid van het fonds over het afgeloopen boek- jaar. Het ledental ls met 9 gezinnen voorult gegaan, omvattende 25 personen en bedraagt thans 792 gezinnen met 2781 personen. In Sep- tember werd aan het fonds tandheelkundige hulp toegevoegd en gaven zich hiervoor reeds op 390 gezinnen met 950 personen. De fin. toestand van het fonds was goed. De totaal-inkomsten hadden bedragen f 13065.6014, waaronder aan contributle f 12027.94 Vi. De uitgaven bedragen f 12184.91 Vtwaaronder aan geneeskundlgen f 191.78, restltutle werkloozen f 278.02, onder- steuning en reisgeld f 859.30. Het voordeelig saldo bedroeg f 880.69 en het reservefonds f 2859.28. Door den rapporteur der oontrôle-commissle, den heer K. Boa, wordt medegedeeld, dat de boeken en bescheiden van den boekhouder, den heer A. H. van H&lteren, keurig la orde zijn bevonden, weshalve décharge wordt voorgestekl. Daartoe wordt besloten. BÇj de bestuursverkiezing wordt de heer Jac. Sterentoorg met 79 van de 92 stemmen herkozen. In de contrôle-commlssie wordt herkozen de heer K. Boa met 64 stemmen. Ingekomen stukken. Van de drogistert) Hol- mersma is een verzoek ingekomen om 10 verhooging voor elastleken kousen toe te staan. wegens verhoogde lnkoopprtjzen. Van den le va nmcler der brlllen, den heer Becker te Gro- nlngen, ls eenzelfde verzoek Ingekomen betref fende brillen, echter met een verhooging van pl.m. 20 Het bestuur heeft gemeend, aan beide verzoeken te moeten voldoen. Van de 4 geneeskundigen, aan het fonds ver- bonden, ls een verzoek ingekomen, otn het ho- norarium van f 8.50 op f 4 per Ud te brengen, met het oog op verhoogde uitgaven. De VOORZ. zegt, dat door den oorlogstoe- stand aUe medicflnen uit Duitschland moeten worden betrokken en daar nog al duur zfln. Er valt dus weinig tegen het verzoek der doktoren in te brengen. Door dat de vergoedlng aan de doktoren niet aan den hoogen kant was, kan ook de contributle laag blljven. Nu zal eenlge verhooging echter noodzakelijk zljn, die dan waarschJjnHJk zal ingaan met Ingang van het nleuwe boekjaar, 1 Junl 1941. Reglementswtjzi- glng ls daarvoor noodzakelijk en dat kan alleen geschleden ln een algemeene Nutsvergadering. Het bestuur heeft onder oogen gezien, om het fonds dan zoodanig te reorganlseeren, dat de ondersteunlng en het reisgeld verdwijnen en daarvoor in de plaats worden gegeven de z.g.n. spedallté's, waaronder Insuline. De Voorz. geeft dan enkele beoflferlngen, waaruit blljkt dat met een contrlbutie-verhooging van cent voor de voile leden en van 1 oent voor de kinderen plus afsohaffing ondersteunlng en reisgeld de ln- kamsten en uitgaven ongeveer ln overeenstem- mdng zouden komen. Ten opzlchte van de ver- strekklng van Insuline tast men echter om- trent de uitgaven nog ln het duister. De heer J. ROOSSIEN ls niet op contributie- verhooging tegen, wel echter tegen afsohaffing reisgeld en ondersteunlng. Spreker zag llever dan een grootere contrlbutie-verhooging. De VOORZ. zegt dat we zonder contrlbutie- verhooging er zeker niet koimen, doch gezien de moelltjke tijdsomstandigheden moeten we deze zoo gering mogelijk houden. De heer MUNNING w\Jst er op dat reisgeld en ondersteunlng eigenlijk lets 1s, wat bij het Burg. Armbestuur thans hestaat. Bij de instel- llng van het fonds waren deze zaken van be- lang, doch in den loop der jaren ztjn ze eigenlt)k verouderd. De heer K. BOS zlet de moeilljkheld, dat er geen loonsverhooging wordt toegepast, doch wel de uitgaven attjgen, nu ook weer door deze con trlbutie-verhooging. Hfl vertrouwt er op, dat het bestuur zal traohten, deze verhooging zoo gering mogelijk te houden en ls voor afsohaffing reisgeld en ondersteunlng. De heer JAC. STERENBORG wijat er op, dat verhooging noodzakelijk ls en als nu door rear- ganisatie meerdere revenuen voor de zieken kunnen worden verkregen, ls dit wel een klein offer waard. De heer Dr. DU SAAR ls van meening, dat ondersteunlng en reisgeld btj het Burg. Arm- bestuur behooren, welker uitgaven gedragen worden door de heele gemeenschap en niet btj het Ziekenfonds, waarvan slechts menschen met een lnkomen tôt pLm. f 1400 f 1500 lld kunnen ztjn. Tenslotte wordt aan het bestuur overgelaten, deze zaak op de beste wtjze voor de leden op te lossen. Bt) de rondvr&ag wordt nog de vraag ge- steld, hoe een arbelder werkzaam in Duitsch land, die daar ziekengeld moet betalen en btj het plaatseltjk fonds nog eens weer moet oon- trlbueeren, aan dubbeie contributlebetaling kan onbkamen. Een definitief antwoord is in dezen niet te geven, doch wel wordt aanger&den, om niet tljdelijk te bedanken voor het Ziekenfonds, daar dan moeiltjkheden voor het gezin kunnen worden voorkomen. De heer W. SMIDT stelt voor, om voor het volgende Jaar van de réglementaire gewoonte om telkens ln de maand Januarl de jaarverga- dering te houden, af te stappen en deze te hou den op 27 April 1942, daar naar menacheiyke berekening de heer BjJleveld dan 50 Jaar be- stuurslid van het Ziekenfonds zal ztjn. Onder applaus wordt daartoe besloten. De heer J. POPPEN verzoekt het bestuur nogmsals pogingen ln het werk te stellen, het Ziekenfonds ook voor inwoners van Wllderv. dallen en Borgercomp&gnle open te stellen. De VOORZ. deelt mode, dat aan deze kwestle nog steeds wordt gewerkt, dodh er zal in deze streken misschien meer contributle moeten worden betaald. Da&rna sluiting. NW WEERDINGE, 14 Jan. Ophefflng van de Aid. L en H. 21 leden waren ter vergadering verschenen. Nadat de voorzitter, de heer Hk. Ooetlngh, een ulteenxetting had /geven, waarom de Na tionale Bond Landbouw en Maatschappt) was geliquldeerd, constateerde ht), dat tengevolge daarvoor ook de afd. alhler, geen reden van be- staan meer had. Enkele vragen werden béant- woord, waarna besloten werd de afd. op te hef- fen. De penningmeester deed rekening en ver- anitwoordlng, waaruit bleek, dat er een batig saldo was. Dit bedrag zal zoo noodlg aan den Bond wor den opgezonden. BUINERVEEN, 14 Jan. Jaarverg. Ziekenhuisverplegtngsfonds. Het ledental bleek, zeker mede ln verband met de ttjdsomstandigheden, lets teruggeloopen te zt)!1- balans vertoonde aan uitgaven en in- komsten een bedrag van f 7222.96%. Aan con tributle werd ontvangen f 5233.87%. Voor ver- plegingskosten werd aan de diverse ziekenhui- zen ln totaal betaald f 3566.02. De rekening sloot met een batlg saldo. De aftredende bestuursleden, de heeren L. Kempen, H. ter Borch en J. Berends, werden herkozen. De vergoedlng aan penningmeester en secretarls worden vastgesteld op f 100 en f 25. Btj de rondvraag werd opgemerkt, dat de leden, die ln Duitschland werken, met hun gezin ver- zekerd ztjn van ziekenhuisverpleging. Deze zou den dus dubbel verzekerd z^jn. Het bestuur krtjgt opdraeht elk voorkomend geval apart te behandelen. In verband met den stand der kas, zal voor het komende Jaar de vierde heffing achterwege kUnnen blljven. DROUVVENERVEEN15 Jan. Verg. B. v. B. e. a. Pl.l.-vr. Voor variatle werd er een sjoelwedstrfld ge- houden. De uitslag hiervan was als volgt: le pr. mevr. E. Paas, 2e pr. mevr. L. Hoen- derken, 3e pr. mej. A. A. Klompe. Besloten werd ln Februari een gezellige avond met eigen krachten te houden, waarop de leden van de landbouwvereeniging met hun da mes zullen worden ultgenoodigd. EEXT, 16 Jan. Verg. Bond van Boerlnnen en Pl.l.-vrouwen". Aanwezig waren een 35-tal leden. Door mevr. NlewoldBeckerlng werden hoofdstukken voor gelezen ult het boek „Hollands Glorle". Voor een t# houden tulnbouwcursus gaven zich een 17-tal leden op. Door het bestuur werd verslag gegeven van een vergadering te Annerv.kanaal. ONSTWEDDE, 17 Jan. Jaarverg. Onderl. Paardenverzekerlng. Uit het Jaarverslag bleek dat het aantal deel- nemers op 1 Jan. 1940, 265 bedroeg en op 1 Jan. 1941, 282. De eindafrekenlng op 15 Dec. 1939 was f 3366.29. De lnkomsten over 1940 bedroe- gen f 6087.25. Uitgaven over hetzelfde tfldvak f 2569.67. Eindafrekenlng op 30 Dec. 1.1. was f 6883.87. Het aantal verzekerde paarden was met 18 gestegen en bedroeg 440, met een totaal verze kerd bedrag op 1 Jan. 1941 van f 224950. Het verzekerde bedrag was gestegen met f 99175. Het gemiddelde verzekerde bedrag was thans f 511 per paard. Afgekeurd of gestor- ven zfln 9 paarden. Hiervoor werd uitbetaald f 2257.50. Terug ontvangen werd voor dieren of cadavers f 193.52. Er werden 2 algemeene en 8 bestuursverga- deringen gehouden. Het aftredende bestuurslid, de heer G. Blok, werd herkozen. Aangenomen werd een bestuurs-voorstel om allé verzekerde paarden met 50 pet. te verhoo- gen of iets mlnder volgens het oordeel der schatters en 1 pet. premie te heffen van het hooger verzekerde bedrag. Deze schattlng zal geschieden op bepaalde plaatsen waar de boeren met hun paarden zul len moeten komen. Dit ter voorkoming van on- noodlg te maken kosten. De schattlng zal dan terugwerkende kracht hebben vanaf 1 Jan. 1941. Tenslotte werd nog aangenomen een voorstel om aile geldende normen van de beloonlng der schatters met 10 cent te verhoogen. MEEDEN, 17 Jan. Onze plaatsgenoot. de rflksveldwachter H. Visser, ls bevorderd tôt brigadier. De nachtwacht van de Luchtbeacher- mintgsdienst in deze gemeente wordt met in gang van heden overgenomen door een vaste kern. Hiervoor zfln aangesteld de heeren Egb. Abee, G. Molema, Sievert Molema en Haflo Jager Hzn ailen te Meeden. Zuldbroek, 15 Jan. Van een gevonden revolver. Wle gevonden heeft, is doorga&na rflker ge- worden. Maar dan moet men lets anders vinden dan door den eerst-tereohtstaanden verdachte, Abraham Kr. te Veendam aan de Langeleegte werd ontdekt. Zfln oog speurde daar een revolver en dat dlng werd door Abraham meegexxnmen. Heb je het dlng naar de politle gebrachtî werd verdachte gevraagd. Ja meneer, antwoordde Kr. Den volgenden dag. In het procès-verbaal staat dat Je aan de wonlng van den directeur der Arbeidabeurs te Veendam, het ding uit den zak hebt gehaald, om het te gebruiken als een middel om steun af te dwingen, deelde de Kantonrecbter den verdachte mee. Je hebt dus rare dingen met dlen gevonden revolver uitgehaaid. Dat ln niet waar verkiaarde verdachte. Toen ik het dlng naar het polltiebureau moest brengen, moest ik hem toch bfl mfl hebben. Ik kon hem toch niet eerst stuk slaan. Het O.M. deelde mede, dat verdachte, naar de directeur van de Arbeidsbeura heeft ver- klaard, gezegd heeft: „als ik geen voorschot krflg, schiet ik vrouw en kinderen dood!" Sprê- ker vorderde een boete van f 5 of 5 dagen hech tenis, met verbeurdverklarlng van het ln beslag genomen wapen. Verdachte merkte vervolgens op, dat hfl den revolver, toen hfl hem aan den weg zag liggen, toch niet kon wegschoppen. Reeds vôôr 12 uur den volgenden dag wilde hfl de revolver lnle- veren. Mr. Crebas herinnerde den overtreder er aan, dat hfl door den agent van politle A. Reeders ls gehoord over deze zaak en toen heeft verklaard: ,,lk erken dat ik bfl de wonlng van den direc teur van de Arbeidsbeura te Veendam ben ge weest en toen heb gezegd „als 1k geen voor schot krflg, schiet ik vrouw en kinderen dood". Dat heb ik niet gezegd, stelde verdachte. Het ls toch wel verwonderlflk, dat de di recteur en de agent van politle dan precies dezelfde leugen omtrent Jou deblteeren. Dat kan toch niet Was Je misschien een beetje on der den tnvloed T vroeg mr. Crebas. Nee, nee, antwoordde Kr. Ik had geen drank gehad wel bier 1 Het hanigt er maar van af, aldus mr. Cre bas, hoeveel bier Je op had, hoe zwaar dat bier was en wat Jfl aan bier kunt verdragen. In elk geval is te vermoeden dat je dden dag zooveel bier gedronken had, dat Je niet te best meer wist wat Je vertelde. Het vonnis luidde f 1.50 boete, of 1 dag hechtenis, met verbeurdverklarlng van den ln- beslag genomen revolver. Niet of niet voldoen de llcht afgeechermd. Het aantal gedagvaarde «m verschenen over- tredara dat hat aiat ta nauw heeft genomen met de voorschrlften nopens het afschermen van lantaarn-llchteii, zoowel vôôr als achter het rflwlel, was dit keer zéér groot. En er waren ook gedaagden, die geen achter- of voorllcht hadden gevoerd en dus te veel hadden ,,afge- schermd" De meeste dezer lieden, eelfs van beide geslachtèn. kwamen met de klacht: „toen ik begon te fiets en, was het lampje nog goed en ik kon niet zlec dat het ding stuk was ge gaan." Een enkele had zich tevoren niet sr van over- tuigd dat de zaak in orde was en dezuiken kre- gen den raad van den Rechter mee naar huis, om daar lin het vervolg terdege op te letten. Een M un tendammer arbelder werd zeer ge- dupeerd, omdat zfln lantaarnglas la stuk ge komen en het papier, dat hfl ter bedekking van het teveel aan llcht, aan de lamp had aange- bracht, ls weggewaaid. Weer 'n ander had „ver- dulsterd" met licht-gekleurd papier, met een bedekkingsmiddel dus, waarvan nauwelflks eenig effect ls te verwachten. Maar Bronno S ch. te Muntendam spande toch op het terrein van „argumenteeren" verre de kroon. Hfl had heelemaal geen llcht aan zfln rflwlel aangebracht, omdat hfl „bang ls voor vllegtuigen"... Die ,,bangheld" kwam Bronno op een boete van f 3.te staan. De anderen werden veroordeeld tôt bœten, varieerende van f 1.— tôt f 6.—. In de aangehouden zaak van Johannea E. Bt te Wtldervank, werd de gemeente-veldwachter J. F. Koster, als verbalisant gehoord. Op 1 No vember j.l. heeft Koeter llcht geconstateerd ln de wonlng van verdachte Verd. zeide van geen llcht te hebben geweten en vermoedde dat het een geval van zelf-on tsteking door den krachtl- gen stormwind moeet zfln geweest. Koster deelde mede, dat men het llcht, dat naar bulten uitstraalde, tien minuter heeft zlen branden en dat de mannen van den waarschu- wlngsdienst der Luchtbeschermlng, het llcht ook hebben gezien. De elsch luidde f 10 boete. Mr. Crebas deed er de helft af. Te lang bfl het meisje vertoefd. Jacob K. te Veendam, heeft eenlge weken geleden den moed getoond, om na het midder- nachtelflk uur nog op straat te vertoeven. Dus werd hfl op de bon gezet Jacob vertelde dat hfl twee maanden In Duitschland heeft gewerkt. Toen hfl terug- kwaxn, heeft nlemand hem verteld dat er ln Nederland een verordening van kracht gewor- den was, waardoor men kon weten dat het niet geoorloofd ls, zonder noodzaak, na 12 uur des nachts zich bultenshuis ta bevtnden. Hfl was bfl zfln meisje geweest En heeft jou meisje je niet tfldig gewaar- sohuwdT meende mr. Crebas te moeten vragen. Ja, toen het 12 uur was. Maar toen was het te laat, zuchtte de jongellng. Met verdachte'® excuus, werd terdege reke ning gehouden. Het O.M. vorderde een boete van f 2. Mr. Crebas veroordeelde hem tôt f 1 boete. Geen drle fleteers naast elkaar. Vaodaag moesten vflf personaa tareohtataan omdat ze als derde persoon naast twee anderen, op den openbaren weg hebben gefietst. Eén hun- ner was verschenen en de vier anderen wUden het stellig wel gelooven ,,dat er niks aan te doen" was. Het niet-verschflnen kostte die an deren eohter een gulden boete méér, zoodat Eppo van der V. te Zuldbroek, die verschenen was, toch eenlge voldoenlng had van zfln ver- schflnen. Wat hfl ter zflner verontschuldlglng vertelde, kon er echter niet bfl door. Hfl had niet naast twee anderen gereden, maar getracht omdat hfl haast had de anderen voorbfl te fletsen. Hfl reed daardoor 100 meter naast 'n tweetal, dat hfl maar niet voorbfl kon komen. Ze reden extra hard meneer, betulgde ver dachte. Dan had Jfl nog vlugger dan extra-h&rd moeten fletsen; of achter het tweetal moeten rflden, gaf mr. Crebas zeer logisch te ver- staan. Eppo kreeg f 2 boete, omdat hfl niet hard genoegd heeft kunnen rflden Een genoegelflk man. Lammert Pr. van Muntendam «tond terecht terzake „openbare dronkenschap". Maar wle nu mocht meenen, dat men in den persoon van verdachte een geheid lid van het drinkersgilde zou ontmoeten, vergist zich heel deerlflk. Verd. gaf de overtreding grif toe. Hfl moest met z'n paard een ,,uur wachten bfl de brug te Zuldbroek" en toen zou hfl aan boord van het schlp dat hfl als scheepsjager moest laten trek- ken door zfln rossinant, „koffie g aan drinken". Maar de sohlpper had, heel toevalllg, geen kof- fle aan boord. En dus werd er 'n borrel ge schonken. Hoeveel Pr. bfl die gelegenheld naar binnen heeft gewerkt, vernamen we niet, maar verdachte aarzelde niet, om rulterlflk te erken- nen dat het vermoedelflk een niet gering aan tal borrels le geweest waarop de zchlpper heeft getracteerd, want hfl sprak van ,,'n borrel dron ken, de een na den ander" De politle heeft het noodlg geacht Jou h tfldje op te bergen, nietwaarî meende mr. Cre bas. Ja, 1k zat vlak bfl het Gemeentehuls en toen Visser me zag, zel hfl: „Zai lk Jou een tfldje opbergen?" Ik antwoordde toen: „Ja, dat ls goed" en ben met hem meegegaan, maar 'k heb er maar half uurtje in gezet en. verkiaarde Pr. En toen kwam er een zonderllng pleidooi: ,,'t Is mie aanders 't geld naît weerd. 't Is mie nog nooit eerder overkomen en het gebeurt mie ook naît weer. Mr. Nagel vorderde f 5 boete, maar mr, Cre bas Uet den gemoedelflken man g&an met een boete van f 3. Als de weg te emal ls. Het boveneind van den Klelsterachterweg te Hoogezand ls smal. Albert N. te Stadskanaal- WUdervank moest 16 koeien ln een groote vrachtauto vervoeren. Hfl zou op 23 October J.l. lemand passeeren die twee wipkarren achter elkaar gespannen had. De voorste wlpkar, zoo verkiaarde verd, was een beetje te weinig udt- Een mensch die eenig levensbgerip heeft, ver- spUt geen tfld met het betreuren van begane fouten. Hfl analyseert ze alleen grondig en tracht na te gaan, welke precies zfln fout ge weest is en uit welke karakterfout dit feilen is voortgekomen. Dit met het doel, om in de toekomst het maken van dezelfde fout zoo mo- gelflk te voorkomen. De niet overmatig zelf- ingenomen mensch zal onmiddellflk toegeven, dat hfl fouten maakt en dat het niet erg is om fouten te maken voor iemand die er ten aile tijde op bedacht is, om met zfln ervaringen zfln voordeel te doen. De meesten van ons heb ben echter een te groote dosis aangeboren be- moelzucht om anderen de gelegenheid te laten, om op hun beurt van him fouten te leeren. Wfl willen veel te graag demonstreeren dat wfl het beter weten en met de beste bedoelingen be- zielt, randen wfl zoodoende dikwflls de zelf- standigheid van anderen aan. Een mensch wordt niet volwassen naar den geest zonder, ln figuurlflken zin, schrammen en builen op te doen, en U bewijst hem een grootere dienst, dan door hem pasklaar een veilige gedragslfln op te dringen, waarvan hfl niets leert en waar- bfl hfl toch op een oogenblik hulpeloos zal staan, aangezien wfl alleen met vastberaden- hedd kunnen volvoeren, wat ta ons binnenste gerflpt ls. Wie aan een ander de gelegenheld tôt het opdoen van ervaring onthoudt, ult angst dat die ervaring wel eens pflnlflk zou kunnen zfln, handelt precies als lemand. die een gezond mensch voortdurend btanenshuls zou willen houden uit angst dat die persoon als hfl bulten kwam wel eens kou zou kunnen vatten. Ieder- een zal de kans op een verkoudheid verkiezen boven een voortdurend verblflf blnnenshuis. Het komt voor dat iemand zich zuiver belange- loos gedrongen gevoelt om raad te geven, maar veelal komt bfl dezen drang tôt raad geven een groote doels zelftagenomenheid en heersch- zucht. j Wie het waarlflk goed meent met een jon- ger mensch, die zal Juist zooveel mogelijk traohten, om diens onafhankelflkheld te ver- sterken. om hem te leeren om de oplossing van zfln eigen problemen ZELF te vinden en tôt een goed einde te brengen. U moogt een wegwflzer zfln op den levensweg, wanneer U reden heeft om aan te nemen dat U beter be- voegd bent tôt oordeel en dan de persoon die op dat oogenblik geen oplossing weet, maar TJ moogt hem nooit bfl een arm nemen en met geweld een bepaalden weg opdrflven. Heel wat Jonge menschen hebben verdriet gehad en meer moeilflkheden dan noodig was geweest, doordat ouders of opvoeders te wetaig vertrouwen hadden ln het lnitiatief en de draagkracht van de Jeugd en hun onafhanke- lflkheid knotten door hun geen enkel beslult zelf te laten nemen. De Jeugd bezit nog de vrflmoedtgheid, om zelf om raad te vragen wanneer zfl geen uitkomst meer ziet. De mensch die ta het Leven overal zoekt, die ledereen om raad vraagt en open staat voor elken invloed, zal het tenslotte NERGENS vinden, want wfl worden ta het Leven nu een- maal altfld naar ons zelf verwezen. Een mensch van ervaring weet, dat slechts hetgeen wij ZELF zoeken en vinden, blflvende waard e Laat daarom aan de Jeugd een kans om haar eigen paden te zoeken. Gaan ze daarbfl langs een omweg, vertrouwt dan dat ook die omweg h en wat leeren zaL Nadruk verboden. Dr. JOS. DE COCK. OORRESPONDENTIE. L. C. Z. te B. Niet voor opname geschikt geweken en die is door mfln vrachUuto „even" geraakt. Dat is ailes wat er is voorgevallen. Ik kon niet uitwflken, omdat ik dan de 16 koeien in gevaar bracht, en de weg is daar helaas niet breeder. Een ooggetuige, herkomstig uit Kolham, be- vestigde vrflwel wat er van was verteld. Het O. M. vorderde f 3.boete, maar mr. Crebas was van oordeel dat ta dit geval kon worden volstaan met een „schuldig-verklaren zonder toepassing van straf". Te vroeg ontslagen. De expéditeurs Jurjen J. en Hendrik J. te Veendam hebben een afdeeling in Rotterdam. Daarvan is een jonge man den leider. Dez» k>n- geman heet Pas. D'r was ook nog 'n andere Jongeman werkzaam, genaamd H. C. de Vos. En die jongeman is 18 Mei ontslagen, terwijl later tegen hem werd gezegd dat hfl aanvankelflk weer ln functie kon komen tegen half salaris, omdat in Rotterdam ailes ontredderd was, ter- wfll hfl dan later weer vol salaris zou genieten. Maar van een weder in dienststelling is niets gekomen, omdat de leiding van het bedrflf te Veendam de weder aanstelling niet begeerde. H. C. de Vos had ni. f 10 kastekort gehad. Er werd vandaag verteld, dat de ontslagene Jongeman ook al een keer voorschot op z'n sa laria uit de kas .genomen" had, waarna hfl een briefje in de kas had gedeponeerd, waar uit die handeling bleek. Gehelmzinnlg was hfl dus niet geweest. Wel de leiding van het Rotterdamsche be drflf gewaarschuwd, dat dit niet weer gebeu- ren mocht, maar overigens was hfl niet ge- straft. Alleen vertelde men vandaag over hem, dat hfl te nonchalant was en vaker op het kan- toor van zfln vroegeren patroon werd aange- troffen dan op de afdeeling van de Veendam- mer expeditie-onderneining. Het O. M. meende, dat de geschetste euvel- daden van den Jongeman niet heel ernstig be- hoeven te worden genomen, omdat de man die te Rotterdam met hem moest werken, bereid bleek hem terug te nemen. En de Rotterdam- mer chef kon toch beter weten welk vleesch men ta de kuip had dan de eigenlflke patroons ln Veendam. Spreker meende, dat de bepalingen van den Rflkscommlssaris voor het bezette Nederlandsche gebied en de daarbfl aansluitende circulaire van het waarne- mend hoofd van het département van Sociale Zaken, zfln overtreden en vorderde veroordee- ling van de beide werkgevers J., tôt een boete van f 40.voor ieder. De Kantonrecbter oordeelde, dat hetgeen te gen den jongen klerk was lngebracht, door de bevoegden ta de zaak blflkbaar niet ernstig la genomen om een grond voor ontslag te kunnen zfln, omdat het de bedoellng was den ontslagen Jongeman weer te nemen. Spreker kon echter, op formeelen grond, niet komen tôt een veroor- deellng omdat ln de dagvaardlng was gesteld, dat de bedlende pas op 1 Junl was ontalagen, terwfll ult de verhooren is gebleken dat het ont slag reede 18 Mel J.L werd gegeven. Daarom werden verdachten vrflgesproken.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 5