NUTTIGE WENKEN IN VERBAND MET TEXTIEL DISTRIBUEE „CHEMIC0" „CHEMICÛ" „CHEMIC0" FA. G. HENSEN - KERKSTRAAT19 - VEENDAM SUURMEIJER GEBR. HOEN tâlUâ/V. HOOFDEAU COLOGNE HORLOGES meubels J.L. MARTINUS WASCHMACHINES WASGHMACHINES DISTRIBUTIEQIENSTEN VEENDAM EN WILDERVANK. TEXTIELKAARTEN EN BOTER- OF VETKAARTEN. DISTRIBUTIEDIENSTEN TE VEENDAM EN WILDERVANK, 45 CENT 45 CENT BELANGRIJK BERICHT WONINGINRICHTING VANAF HEDEN IS ONZE ZAAK GEOPEND TOT 'S AVONDS 6 UUR. S ZATERDAGS TOT 7 UUR DE NiEUWSTE PHILIPS EN AETHERKRUISER RADIO HET RIJWIELZENDHUIS ftijcfee Œrefe Uoten, 60 et. SCHAATSEN SCHAATSEN J. H. KOOL VEENDAM EXTRA RANTSOENEN ZEEP AANVRAAGFORMULIEREN DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 18 JANUARI 1941 DERDE BLAD IS HIER VERKRIJGBAAR ZONDER TEXTIELPUNTEN BESPAART UW TEXTIELPUNTEN EN VERNIEUWT UW KLEEDING ■BflH ,,CHEMICO" is het eenige ideale middel, voor h et chemisch reinigen van Heeren- en Damesstoffen, Gordijnen, Vloerkleeden, Divankleeden, Dekens etc. ,,CHEMICO" geeft in 15 minuten een schitte- rend resultaat. Gooi geen oude kleeding weg, voordat U zich overtuigd heeft, wat ,,CHEMICO" waard is. Ook voor het verwijderen van allerlei vlekken geeft „CHEMICO" een afdoend resultaat. ..CHEMICO" 15 ONSCHADELIJK VOOR DE WEEFSELS EN 15 BRANDVRIJ GEHEEL IETS BIJZONDERS. VEENDAM. IMPORT EXPORT Een solied en goedkoop adres voor Rijwiebn en onderdeelen, ailes nog oude kwaliteit Carbidlampen voor verlichting. G. NAAIJER PEKELDERWEG BONTMANTELS E6BERTS a C2 GRONINGEN FABRIKAMTEN VAN EGBERI5 ..WORMQUNE* Nu nog een GOEDE COLLECTIE nog GOEDE UURWERKEN en nogLAGE PRIJZEN POSTWEG 16 TEL. 493 VEENDAM. De Leiders van bovenstaande diensten maken bekend, dat op nader te publiceeren plaat» en tijd uitreiking zal plaats vinden van Eén Textiel-Toeslagkaart van 50 punten wordt bovendien uitgereikt aan het HOOFD van die gezinnen, die tenminste 2 minderjarige kinderen tellen en waarvan het gemiddeld inkomen per gezinslid lager dan f 350. per jaar ligt, dus VETKAARTEN worden alleen uitgereikt aan die gezinnen, waarvan het gezamenlijk inkomen lager is dan onderstaande bedragen Alléén Hoofden van gezinnen, waarvan het inkomen beneden bovenstaande normen ligt, moeten voor het verkrijgen van de Textiel- Toeslagkaart, resp. de Vetkaarten een AANVRAAGFORMULIER indienen tijdens de nader bekend te maken uitreiking. Het blanco-formulier moet men afhalen op MAANDAG 20 JANUARI 1941 te VEENDAM aan loket 6 van het Diitributiekantoor van 9^12 en yan I 4 uur. te WILDERVANK in de U.L.O.-school van 9±—12 uur, in de BAREVELD- SCHOOLvan I5 uur. te STADSKANAAL in de NIEUWE SCHOOL van 9|—12 uur in de WESTERSCHOOL van 1—5 uur. Betrokkenen dienen er voor te zorgen, dat de formulieren correct in- gevuld worden aangeboden, aangezien later in geen geval kaarten kunnen worden geruild. Hoofden van gezinnen, waarvan het gezinsinkomen boven deze normen ligt, behoeven dus a.s. Maandag 20 dezer geen aanvraagformulieren M.D. 100 af te halen. Deze ontvangen boterkaarten en geen textiel-toeslag- kaart. De Leiders voornoemd. De Leiders van bovengenoemde Diensten brengen onder de aandacht van Heeren Werkgevers en Zelfstandigen, dat ter verkrijging van wegens het verrichten van werkzaamheden in hun bedrijf, waarbij sterke vervuiling van lichaam en/of kleeding optreedt, dienen te worden afgehaald. Hiertoe bestaat gelegenheid als volgt te WILDERVANK en STADSKANAAL op 20 Januari aan de scholen als hierboven aangegeven voor Vet- en Textielkaarten (volgende dagen aan het Dîstributiekantoor te Wildervank) te VEENDAM aile dagen aan het Distributiekantoor, loket 5, ge- wone loketuren. Werkgevers, aan wie reeds eerder extra zeeprantsoenen werden ver- strekt, moeten bovendien een supplementaanvraagformulier afhalen voor opgave van wijzigingen sinds hun laatste aanvraag. Indiening der formulieren, ingevuld naar den toestand op I Februari 1941kan vanaf dien datum worden ingewacht en behoort te geschieden aan het Dîstributiekantoor van de gemeente, waarin het desbetreffende bedrijf is gevestigd. Werkgevers, in wier bedrijf sinds hun vorige aanvraag mutaties tôt minder dan 10 hebben plaats gevonden, behoeven alleen het supple- ment-formulier in te vullen en dienen het andere formulier oningevuld daarbij in te leveren. Bedragen de wijzigingen meer dan 10 dan behooren beide formulieren te worden ingediend. Reeds thans wordt de aandacht er op gevestigd, dat begunstigden met de toegewezen bonnen minstem zes distributie-perioden met een minimum tijd van een half jaar moeten toekomen, derhalve zeker tôt I Auguitus 1941. De Leiders voornoemd. Teneinde aan den overweldlgenden toevloed van ordens het hoofd te kunnsn biyven bieden, zyn wy genoodzaakt to de ko- mende week due vanaf Maandag tO, tôt ea met Zatet-daf M Jiuiuarl onze za&k <eopend te hobben ultelultend vanaf dee morgens 10 uur tôt dea mlddags 1 uur. De overlge uren van genoemde dagen zfln wy gesloten. VISCHMARKT *1 - V'V GRONINGEN Wy hebben nog tegen extra lage prtyzen af te geven ZWARE F.I.EC- TRISCHE WASCHMACHINES, onverwoestbaar, 6 Jaar garantie, 40 verschillende modellen. Wy hebben de grootste sorteertng van het Noorden. Vraagt eens geheel vrijblijvend demonstratie van onze geheel nieuwe OLIEBAD WASCHMACHINES. WRINGERS enorme sorteertng. KOOKPOTTEN in aile uitvoeringen, geëmailleerd, gegalv. en gegoten Doordat we rechtstreeks importeeren zgn onze prijzen ver beneden iedere concurrentie. Handel korting. KANTOOR EN MAGAZIJNEN ZUIDERSTRAAT 15, TEL. 188, HOOGEZAND Tevens nog in voorraad Absoluut zonder gevaar. Vraagt inlichtingen T.W.V. Die xaait, die oogsH Hoofdprifa n/wensch i Huis (aankoop overal In N»d.) t.w. f 6000.-I Boscktcrrcln (aankoop ovoral In Nod.) Lw. I 6000^ 9 sluki koolon on paardon t.w. f 6000.-, ni. 3 itamboek- koolon I 3000.-èn 2tw««-)r. landbouwtulg- paardon f SOOOv. Totoal 480 Pracklpr^sen, Vert, ooedatk. Min. v. )«st. 6 F et*. 1940. 2ÀW. no. 1101. ftfb Ncd. Ver. v. Luchtvaart, opg. 4 Aprf 1904, ter vrdert ootwtkkehng sM. Zweéfviiegspert. v. f 3SO-- t. f 800— ZNvorvosson. Uw kows, boni, modol on ntaol. Garanti* 1a Bontwarkors In Uw Provinelo! Prffsaankoop doot erkende experts, notarieele acte. VorkrIJgb. Luchtv.clubs; K.L.M., Hofweg, Haag; K.L.M., Laidscka atraat, A'd. Slg-Latonsakan; Aile Krantklosken. RIjoke-Trek-GIro 241.OOO HAAQ ALTEVELR: Coif. Drenth; Coif. Smit. HOOGEZAND: Sig. Jager; Boekh. Roukes. MUSSEL: Coif. Hofman MUSSELKANAAL: Dnikk. Sagel; Café Schol. NOORD- LAREN: Coif. Jonker. OUDE PEKELA: Cour.ag. Holvast; Coif. Klok; Drukk Mulder SAPPEMEER: Boekh Roukes. STADSKANAAL: Lotk. Bos; Boekh. Eerelman; Sig Heynen; Sig. v. d. Laan; Boekh. Ossel; H. Veenema. TERAPEL: Melkv, Bults; Boekh. Kuiper; Coif. Zonneveld. VEENDAM: Sig. Op den Dijk: Sig. Knol; Sig. Reinders; Sig. Welp; Gr. Adv. Blad. WILDERVANfC: Coif. ten Cate; K. Oldenburger; Lotk. Westerbaan. ZUIDBROEK: Coif. Faber. REPKO Voor kunstryders en voor tochten maken. Wy monteeren te compleet met le soort LEERWERK, terwyi U er even op wacht. Totaal-inkomen minder dan 1060.in gezin van 8 personen. Totaal-inkomen minder dan f 1400.in gezin van 4 personen. TotaaI-inkomen minder dan 1750.in gezin van 5 personen. Totaal-inkomen minder dan f 2100.in gezin van 6 personen, enz. Gezlns-lnkomen minder dan 1000.in gezin van 1 persoon. Gezlna-inkomen minder dan 1100.in gezin van 2 personen. Gezins-lnkomen minder a«n 1200.in gezin van S personen. Gezins-inkomen minder dan 1800.in gezin van 4 personen. Gezins-lnkomen minder dan f 1400.in gezin van 5 personen en vervolgens 100.hooger voor elk persoon er by. HOEK JULIANAPARK.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 6