PANNEKOEKEN YERJONG UW HUIS IN HET VOORJAAR VOORJAARSMODE INTERESS £ERT HET MAKEN VAN EEN FIJN KRAAGJE. IS SIGARENASGH SCHADELIJK VOOR PLANTEN VAN WOLRESTEN GEMAAKT VIERDEBLAD - No. 34 DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAS I MAART 1941 9 VERZORGEN VAN PLANTEN Uit het „Keukenrijk". BRENGT AFKLEEDEN MODELLEN VOOR KLEINE TUINEN EINDELIJK KUNNEN WE AAN DE SLAS. AINKENNIG. toch naltr X H. 8teeds m-eer dames krijgen over minder ja- pnnmAn te beschikken en hoe langer hoe meer Wordlt het vraagstuk urgent: hoe knap 1k een veel gedragen, maar nog draagbaar japonnetje wat op. Dit kan op tallooze manieren gebeu- jaen. Eén er van is; een nieuw kraagje opzet- ten. Nu kan men op bet gebied van kraagjes te kust en te keur gaan, maar... een werkeljjk mnrvî kraagje is niet goedkoop en 't 1s wer- kelijk geem beksentoer er zelf eentje te ma ken. We bebben dan een goedkoop kraagje en de voldoening, die bet maken van iets ans ai- tjjd ecbenkt bovendien. Bij 't kdezen van ons xnateriaal bouden we natuurlijk rekening met de jurk waarop bet gedragen moet worden. Is bet voor een jurk van alledag dan nemen we een stof die flink gewasscben kan worden. De yoim en afwerking wordt dan ook beel een- voudig gebouden. Hoe strenger van lijn boe ©orrecter. Voor een meer gekleurde jurk beb ben we een fjjn kraagje noodig. Hier kan ziob luxe en famtasie uitvieren. Zijde en karat is zeer gewild maar ook bet organdie (glasbatist) is een zear dankbaar materiaal. Enkel of dub- bel genomen, al naar men een fijner aanzien wenscbt. Dutobel genomen geeft de stof een moiré, is gevlamd effeet. Ze is niet aileen ef- fen maar ook bedrukt, bewerkt of opengewerkt te verkrygen. Van de laatstgenoemde soorten bebben we de kraagjes alleen maar af te wer- ben met een scbuin geknipt biesje. De effen organdie beeft eenige versiering noodig. Voor een dergeiljjk kraagje bebben we van 15 tôt 25 cm. stof noodig. Dit bangt natuurlijk af van bet model dat we kiezen. Als we een rond, plat liggend, kraagje nemen kunnen we dat bet voordeeligst in twee bedften nemen. Dit is vaak zelfs noodig wanneer de jurk een splitje in den rug beeft. We knippen een model van papier en leggen dit op de enkele stof. We teekenen het patroon na en leggen dan de stof dubbel. Het deei dat er uitgeknipt moet worden met Exurg op elkaar spelden, want bet goed vergljjdt makkelijk. We gaan dit kraagje afwerken met een fjjn kantje of fijn entre-deux met schuine bies. In bedde gevallen gaan we langs de bui- tenkant, een halve c.m. van de kamitr een ljjn maken van rjjgstukjes. Hierombeen wordt de stof naar acbiteren gevouwen. Nu baken we een eind kettlngsteken en naaien dit langs de kant. Links beginnen, gerekend met de goede kant boven en het koordje met de goede kant daar- op, 't begin van 't koordje ook links en over- baindsob MmaAfenDe helft van de haaksteek wordt met 't naaien meegevat, de andere helft geeft de lusjes waar bet kantje ingebaakt wordt. Bjj sammige stoffen kan direct in de stof gehaakt worden maar daar is organdie te teer voor. Na 't aannaaien wordt 't omgesla- gen randje tôt op een paar m.m. na afgeknipt. Doordat we met 't begin van het gehaakte koordje beginnen te naaien kunnen we op 't td afhalen of bij'baken al naar 't te lang of kort blijkt te zjjn. De werkdraad zit dan ook zoo, dat de eerste toer op de goede kant ge- werkt wordt. Ik wil twee kantjes besobryven. ffien/tje erg luohtig, gebaakt met de zg. hek- aensteek. ook wel wedtaschsteek genoemd naar het macramé knoopwerk, waar het erg op ljjkt. We baken: 1 vaste op de laatat vastgenaaide kebtingsteek x, 1 kett. steek, dit is dus omsiaan doorbalen. Maar voor dat de draad wordt doorgehaald, de lus die op dé naald zit opba- len toit een halve cm. lengte, 1 vaste op de doorgehaalde draad. Nog eena: steek g root maken, doorbalen, hierop 1 vaste. De lussen BLoememvriendeu beklagen zicb veelal, dat hun planton 's winters zoozeer verminderen, alhoewel zjj er gedurende de zomerxnaanden zoo firisch en gezond uitzagen. Verscbillende pianten, die 's zomers buiten staan en dan ln net najaar in buis komen, zijn aan geheel an dere levensvoorwaarden onderworpen. Buiten bebben zjj volop llcbt en lucbt en 's zomers ba- den velen in do zon; dit ailes, waaruit zjj nieu- we krachten putten, moeten zjj ta de veelal zonlooze winterimaanden, wanneer zjj aebter bet vensterglas staan, ontberen. dus groot, de vasten zoo stevig mogelijk. Nu eeb vaste in 't opzetsel er van x berbalen. Elke, twee heksensteken vormen een boogje. De tus- schenruimte moet zoo genomen worden, dat er gelijkmatige boogjes ontstaan. Op 't eind van do toor omkeeren en over de ontstane boogjes kettingsteekboogjes baken. De vasten tusschen de boogjes komen tusschen de twee heksen steken die samen een boogje vormen. Nog eens omkeeren en om de kettingsteekboogjes vasten haken. Dit gebeurt weer op de rechter kant dus. Dit kantje staat snoezig. Een niet minder mooi maar veel bewerkelijker is het punten- kantje. Deze is massiever maar erg stjjlvol. We kunnen de puntjes varieëren in grootte. Ik neem ais voorbeeld een middelmatig puntje. We baken als volgt: 1 Vaste in 't opzetsel (dit is ais bij 't eerste kraagje) x 6 kett. steken, 1 kett.steek overslaan, in de volgende ketting- steken 1 halve vaste (dit is omsiaan en met- een doorbalen door twee) 1 vaste, 1 half stokje, (dit is omsl. als voor 't stokje maar afwerken als een vaste) 1 stokje, 1 dubbel stokje (hier- voor 2 x omsl. en 1 x vaker doorhalen bij 't afwerken). Eén vaste in 't opzetsel met inacbt- naming van de noodige tusschenruiinte. Van x berbalen. Als we de puntjes grooter willen bebben baken we na het dubbele stokje een 3, 4 en desnoods 5 dubbel st. We kunnen ook in 't opzetsel baken: 1 kett.st. 1 stokje of: 2 kett.st. 1 stokje, en dit afwerken met een bies. We kunnen hier klaargekocbt bieslint voor gebruiken of een schuingeknipte bies van dezelfde stof die dan aan beide kanten inge- slagen en dubbel geregen wordt. Om de bies mooi ln de vorm aan te naaien (overbandsch op de verkeerde kant) rijgt men 't kraagje op een stuk papier waarop de vorm van 't kraagje is geteekend. Langs de bals wordt ook een scbuin geknipt biesje aange- zet. EVA. Noodig is dan ook, dat men in kamers waar pianten staan, regebnatig voor iuchtverver- sching zorgt, want deze behoeven zjj evenzeer aïs menscben. De natuur heeft den winiter be- stemd als rusttjjd voor pianten en in dezen tijd moeten zjj niet .overdadig gevoed worden door toeddendng van kamermest. Heeft men pianten op een bepaalde plaats gezet, dan moet deze niet telkenmale veranderd worden, aangezien zjj bet llcbt dan weer uit een andere richting krjjgen. De eiscben, die pianten stellen is ver- schUlend voor tropiscbe, sub-troplscbe of in een gematigd klimaat groedende soorten. Cactea en sonunige soorten varens bebben een temperatuur noodig van 1824 gr.; sub- tropische van 1218 gr., en pianten, die aan een gematigd klimaat gewend zjjn, van 510 gr. Bloeiende pianten moeten in bet ldcht ge- plaatst worden in een koel vertrek. Cyclamen, primula's en azalia's gedijen dan het best. Met vorst en kouden wind 1s bet aan te be- velen om tusschen de pianten en het venster karton of oouranten ter bescbermlng aan te brengen. Een groote fout, die bjj bet watergeven ge- maakt wordt is, dat men de bakjes, die overi- gems practisoh zjjn om te gebruiken, zôô vol giet, dat er den gebeelen dag water in blijft staan. Het „voetbad" doet de wortels op den diuur rotten. Matig gieten met water, dat ka- mertemperatuur beeft, is aan te bevelen, ter- wjjl men in het voorjaar pianten kan verpotten en tevens moet beginnen moet toedianen van kamermest, volgens de aanwijzingen, die bjj de verscbillende preparaten worden aangegeven. 250 gr. bloem, Va 1. melk, 1 ei, zout, suiker en cdtroen-oUe of boter om te bakken. Bloem zeven en ln een kom overbrengen, ln het midden een half tbeelepeltje zout en het ei doen en met een bouten lepel met de bloem vermengen; af en toe een scheutje melk toe- voegen en zoolang kloppen, totdat zdch lucht- belletjes in het beslag vormen. Een uur laten rusten. In den koekepan een weinig boter of slaobe verwarmen en hierop pl.m. Vi dl. beslag gie ten, afdekken met deksel en met pannekoeken- mes omkeeren, zoodra het baksel lichtbruin is, daama overbrengen op verwarmd bord. Opdie- nen bestroodd met bastardsuiker en bediuppeld met citroensap. Voor appelpannekoeken heeft men noodig, 200 gr. bloem, 2 eieren, 2 eetlepels suiker en citroensap, melk. De geraspte appels, suiker en citroensap, alsmede een weinig zout worden dooreen gemengd; beide dooiers kloppen met wat melk en langzaam aan de overige ingredi- enten toevoegen; het laatst het stijfgeklopte eiwit. Bakken in kleine pan. Vele maimen bebben de gewoonte om, als zij geen aschbakje bij de hand hebben, de asch van slgaar of sigaret op de aarde van een plant te deponeeren. Menigmaal ergert de hulsvrouw zicb hier aan, niet alleen omdat bet in strijd is met haar gevoel voor orde en netheid, doch ook omdat zjj bang is, dat haar pianten hierdoor te zeer zullen lijden. Deze vree's 1s evenwel ongegrond, aangezien de asch van tabak voor een groot deel dezelfde stoffen bevat als plantenmest, n.l. 39 kab 36 kalk en 10 zwavel en fosforzuur. Pianten gaan dus niet dood door sigarenascb, alhoewel deze nu niet bepaald fraai op de aarde staat. Aan te bevelen ls dan ook om te zorgen, dat rookers een voldoende aantal aschbakjes vinden om ascb, sigaren- en sigarettenrestem op te deponeeren. Indien men pianten teveel mest geeft, worden ze overvoed en een teveel van ascb is al even verkeerd, omdat de lucbt op den langen duur niet ge- noeg tôt de aarde kan toetreden. waarvoor zjj feiteljjk bestemd zjjn. Hoogstens zal men er een zjjden pochette in doen, doch meer vulling zou Se ljjn op ongescbikte wjjze onderbreken. Wat de grootte en den vorm betreft, wordt imderdaad veel variatie gezocht, betgeen men o.a. aan nevenstaanden mantel kan zien, die onder de taille bijzonder groote opgestikte zak- ken met opgeknoopten oversdag te zien geeft. In kleiner formaat een herhaling op buste- boogte. Als materiaal is zwart wollen georget- te aangewend, terwjjl de eenigazins kinderlijk werkende matrOzeckraag van zacbt grjjs laken is uitgevoerd. Men zjet, dat deze mantel zeer getaiheerd ib, doch d4t de zoom een klokkende ljjn aangeeft, terwjjl de sluiting in het midden is aangebracht. Sportieve mantels van fantasieweefsals ge- maakt, vindt men meestal ln driekwart lange, eenigszins ruime modelden met ingezette of aan den pas aangekndpte mouwen. Dit genre leent zicb evenwel sle-chts voor slanke figuren, de meer gezette dames, die graag een spor- tieven mantel dragen, zullen haar keus dienen te bepalen op meer aansluitende en lange mo- deilen in redingote-vorm. Mevrouw mode beeft inderdaad vele moge- Ujkbeden weten te scheppen, waarbij met een minimum verbruik van stof bet grootst moge- lijke effect bereikt werd. Zjj wist zoodoende te- gemoet te komen aan onze modewenscben en puntenzorgen en dat zullen haar volgelingen niet genoeg kunnen waardeeren. Het laatste ls ongetwjjfeld bet belangrjjkste ,,Punt" De mode stelt zelfs tn den oorlog bepaalde eiscben ««n de dameskleeding, zjj bet dan ook, dat van Ingrjjpende verandertngen geen sprake kan zjjn. Ondanks de noodzakelijke beperking ten aanzien van textielproducten is het even wel nog steeds mogelijk, dat we ans goed en smaakvol kieeden. De nieuwe voorjaarsmode biedt zoowel voor nieuwe kleedingstukken als voor moderniseeren vele mogelijkheden wat materialen zoowel als modellen betreft. In de komende maanden treden o'vergangsmantels en -costumes op den voorgrond en aan beide valt een sterk getailleerde lijn waar te nemen. Het- zelfde geld't voor japonnen, waarvan vele mo dellen eenigszins overbloezen, hetgeen ook aan enkele mantels opvalt. De rokken zjjn matig wjjd, soms recbt of met enkele plooien, doch meermalen valt een klokkende onderlijn op. Bij- zondere aandacbt wordt aan afkleedende mo dellen gewjjd, betgeen de meer gezette figuren zeer ten goede komt. De strenge tailleur neemt een groote plaats in bet modebeeld tn, alhoewel de tweedeelige fantasiecostumes eveneens groote kans van slagen hebben, temeer, daar zij vele mogeljjkheden bieden. Een zeer geslaagd tailleur vindt men op ne- venstaande schets, een Weensch ontwerp, waaraan eenige détails opvallen. In de eerste plaats is afgeweken van den meestal reehten rok, dien men bjj deze costumes pleegt te dra gen en wordt het klassieke model van den mantel gecompleteerd door een tweébaans, ma tig klokkend rokje. Verder vallen de hooge sluiting en de dubbele rij knoopen op, die In derdaad een nieuwe noot brengen. Grjjs, bruin, donkerblauw en zwart zjjn de meest gangbare kleuren, terwjjl dikwijls gladde bontsoorten op voorjaarscostumes worden aangebracht. Aan mantels ziet men zoowel passen als zakken van bont, terwjjl de reverskraag veelal vervangen wordt door een bonté sbawl, die geknoopt of gestrikt wordt. Zakken worden meer uit een oogpunt van gameering aangebracht, dan wel voor bet doel. Nu, door de tjjdsomstandigheden daartoe ge- dwongen, vele particulieren zelf hun groente verbouwen, leek het ons niet ondienstig, onze lezers daarbij een leiddraad te geven ln den vorm van wekelijksche artikelen, die door een uitermate deskundige worden verzorgd. Ook over plantenteelt zal men nu en dan lets in deze artikelen vinden. Wjj lulden hiermede onzen nieuwen mede- vverker in: Nu tenslotte de strenge vorst geweken is, kunnen we volop aan den slag! Particulieren, die hun moestuin al in het najaar gespit en bemest hadden, hebben hierin momenteel al een voorsprong: er mag immers niet eerder gespit worden, v66r aile vorst uit den grond is getrokken! Beginners behoeven evenwel niet veel achter te komen wanneer zij nu, zoo spoe- dig dit kan, hun tuingrond omspitten. Goed verteerde compost of stalmest wordt tegeljjkertijd ondergewerkt, waarbjj er op ge- let moet worden, dat bij het spitten de grond zooveel mogeljjk gelijk komt. Op een besohutte plaats in de zon en ult den wind, kan al in den vollen grond spinazie worden gezaaid. Voor deze vroege uitzaai nemen we liefst scherp zaad. Later in het voorjaar nemen we bjj voor- keur rond zaad. Wie over een kouden bak be- schikt kan hierin met veel succès spinazie zaai- en. Hiervan snijdt men natuurljjk eerder dan van een zaaisel in den vollen grond. In beide gevallen is het goed om vôôr het uitzaaien een weinig stikstofmest (Chill-salpeter) onder te barken. In den kouden bak kunnen nu ook worteltjes worden gezaaid; de „Amsterdamsche Bak" ls een soort, die hiervoor uitstekend geschikt ls. Indien mogeljjk kieze men gewreven zaad, om dat dit wat vlugger kiemt. In den kouden bak worden, dicht bjj elkaar, tuinboonen gelegd om later in den vollen grond uit te pianten. Kweekers kiezen hiervoor dlk- wjjls de Dubbele Witkiem". Particulieren, die geen kouden bak hebben, kunnen zich ook goed behelpen met een kistje zonder bodem, dat zjj op een zonnig plekje op den grond plaatsen, om hierin de tuinboonen voor te kweeken. Bjj voorkeur wordt er een stuk glas over gelegd. Het uitplanten van tuinboonen is ln leder ge- val beter dan direct op de bestemde plaats leg gen :er wordt al gauw meer van geoogst. Doperwten en peulen kunnen reeds direct in den vollen grond worden gelegd in geuien vmn Moderniseeren met weinig kosten. Reeds thans, nu bet voorjaar in aantocht is, voelt de memsch een zekere beboefte aan ver- andering, aan vernieuwing. De mildere lucbt, die men op sommige dagen waarneemt, brengt in ons lich&am een eigenaardige prikkeling te weeg, en langzamerband ondergaat bet een verandering. Het organisme wordt kracbtiger, omdat niet aileen de zon er op inwerkt, doch men ook weer meer lucbt in buis kan doen toetreden. Zoodra bet eenigszins mogeljjk is zullen er weer groene groenten op den discb verscbjjnen, evenais een siaatje, waarvoor veldsla en dun- sel zicb uitstekend leenen. Smaasappels en appels zijn nog in ruime ma te aanwezig en moeten niet als een soort weei- ueartikei beschouwd worden, want ze bevatten waardevone besianddeelen, die er toe bjjdragen om bet bioed kracbtiger te maken en den werk- lust te doen toenemen. De vitaminen C, die de sinaasappei bevat, werken aanvuilend op bet tekort, aat de meeste wintergroenten bebben. De grootere energie, die zon, lucbt en een doelmatige voeding ons verscbaffen, past zicb aan de vernieuwing en herleving der natuur aan, terwjjl de gedacbte, dat dit nieuwe leven zich tunnen enaele maanden tôt vollen was- dom zal ontwikkelen, ons met vreugde vervult. Als dan straks de natuur boomen en beesters in bet mooist denkbare feestkieed getooid beeft, moeten de voorj aarswerk zaamb eden, gereed zjjn. Wanneer in deze maanden de zon laag aan den hemel staat en zjj haar atralen in onze ka- iners zendt, valt ons meermalen op, dat ook ln nuis vernieuwing van een en ander noodig is. Het behang en de vert, die reeds langer zit- ten, dan wenscheljjk is, moeten vemieuwd wor den, gordynen vragen een wascbbeurt en zoo komt men van bet een in bet ander. De groote scboonmaak, zooals men die vroeger placht te bouden en die een scbrikbeeld voor den heer des huizes en de overige buisgenooten was, is uit den tjjd. De moaeme buipmiddeien, waarvan cen trale verwarming en stofzuigers aan d# spits staan vereenvoudigen bet werk in de huis- bouding niet aileen, doch veroorzaken ook min der stof, zoodat met goede beurten volstaan kan worden, tenzjj hier of daar gewit, geverfd of behangen moet worden; maar dat komt niet regelmatig voor. Groote oprnimlng ln huis. bien wascbmaobine vereiscbt regelmatige contrôle en onderboud wil zjj goed bijjven loo- pen; onderdeelen, die aan aljitage ondar- bevig zjjn, moeten vemieuw4 worden an evenzoo gaat bet met bet raderwerk der buisboudma- chine, dat door de buisvrouw op gezette tjjden nagezien moet worden. Zjj zal haar oogen op een zonnigen voorjaars- dag, die de gebreken duideijjk doet uit kom en, niet mogen sluiten, maar reecD tjjdig rnaatre- gelen moeten nemen om een en ander in orde te maken. Meubeis, die gemist kunnen worden, en die uit sieur bijjven staan, alhoewel ze in bet minât niet mooi meer zjjn, worden opgeruimd, even- als alierlei ware stofnesten, waarvoor uit tra- ditie of overgevoelighedd bog een plaatsje werd ingeruimd. De meeste buisvrouwen kunnen zicb min, der hulp veroorloven dan vroeger en moeten bet zicb in buis zoo gemakkeljjk mogeljjk ma ken. De sfeer van een intérieur behoeft er vol- strekt niet onder te ljjden, indien er ciet meer dan bet noodige aanwezig is, want een woning is nu eenmaal geen muséum. Trouwens, in den loop der jaren beeft onze sinaak zicb zoodanig gewjjzigd, dat er veel ln onze kamers is, dat we th&ns met gebeel ande re oogen bescbouwen dan vroeger. De vele tentoonstellingen op bet gebied van binnenbuis-architectuur, waarbjj niet alleen 3 tôt 5 c.m. diepte. Op zandgrond altjjd iets dieper dan in kleigrond. Erwten behoeven niet te worden voorgekiemd en kunnen een beetje vorst best verdragen. In den regel woi'dt ge legd op afstanden van c.a. 3 centimeter. Bjj het leggen moet er rekening mede gebouden wor den, dat de erwten steeds naar de zonzjjde groeien en door de geregelde Westenwinden vaak van het rjjsbout afwaaien. Het verdient daarom aanbevebng om de rjjen te plaatsen van Oost naar West; bet rjjsbout of erwtengaas komt dan aan de Zuidzjjde. Wil men dubbele rjjen leggen, dan wordt het rjjshout of gaas Djj voorkeur van Noord naar Zuid geplaatst, waar- na de erwtjes aan weerszjjden worden gelegd. Over het gazon strooien we, wanneer bet gras niet te lang is, een flinke hoeveelheid goed verteerde bladaarde of stalmest. Met onze vas te pianten in den border doen we nog voorzlch- tig aan; ook van de rozen nemen we de bedek- king niet te vroeg weg! Wie, op een besehut plekje primula's heeft laten overwinteren, kan deze nu opnemen en op de perken brengen. Over onze voorjaars- bloeiers in een volgend nummer iets uitvoeri- ger, (Nadruk verboden). Fieke dut nlks as snokkn, 'Eur mooie pop is atokkn. Vanmôm lutr ze 'om nog aankled En in zien stoultje zet, En dou ze weer in koamer kwam, Woar ze zoo'n spektoakel vemam, Ston ze te kiekn mit wiea oopm mond; Want 'eur pop lag in flaardn op grond. En foks zat in 'n houk mit sçhoeln over oogn As ze dust 'ar, was ze 't baist aanvloogn. Moar ze gong gauw noar moeke en reerde ,,mien pop! mien pop!" En moeke zee: „Krigs 'n neie weer hôl nou moar gauw op". Moar Fieke luit zôk nait troostn in 'eur verdrait, Ze snokte: ,,'n neie! moar - da's dei - toch naît". Fieke zit aalwèg te reem, Ze har al 'n tiedlang verkeem Mit 'n haile nuv're jong, Dei 'eur 't mooiste laidje veurzong 't Laidje van laifde en van trauw. Wat zee e voak: Fieke, doe wôrs mien vrauw". En doar kreeg 'e mie opains zin aan 'n aander wlcht, Dei 'om haildal inpaalmde mit 'eur verlaldljjk gezicht. En nou zit Fieke aalwèg te reem Om 'eur 6fbrookn verkeern. Eur moeke, dei 't slim bot van 'eur kind begroot Zègt: ,,och wicht toch! doe sjagrienst tle nog dood, Kom! Kom! d'r is gain h&ndvol moar n landvol. En zoo'n wicht as toe ken moar zoo n aander weer kriegn Want wel al gain zin aan die hebhm, doar ze'k moar van zwiegn". Moar Fieke let zok nait troostn in 'eur verdrait En zègt snokknd: ,,'n Aander! moar - da's dat - meubeis, doch ook artistieke voorwerpem van glas, kristal en aardewerk te zien zjjn bebben in ~i nieuwe vormen en ljjnen doen kennen, die in bun eenvoud te verkiezen zjjn boven aller- lai druk bewerkte producten van vroeger ja ren. Eenvoudige ljjnen zjjn amaakvoL Versobering van ljjn is gezocht en verkregen, waardoor het werk in buis veel vereenvouddgd wordt, terwjjl van de moderne meubileering rust en warmte uitgaat, mits men de kleuren dienovereenkomstig weet te kiezen. Zelfs met een beperkte beurs is bet mogeljjk om gordjj- nen, vloerbekleeding en meubeis aan te scbaf- fen, die ««ri den modernen smaak beantwoor- den. Degenen, die zicb tbans inricbten, zullen minder moeiite bebben om bun buis modem in te richten, dan zjj die reeds jaren een gezin bebben. Doch ook deze buisvrouwen kunnen praotiech te werk gaan en verscbillende dingen langzamerband vervangen door anderen, waar van bet onderboud minder tjjd kost. Het behang beïnvioedt in hooge mate den in- druk dien men van een kamer krjjgt en natuur ljjk ook de verf. Er moet niet alleen rekening gebouden worden met de boofdkleur der meu bileering en stoffeering, doch ook met de Ug- ging der kamers. Op bet oogenblik valt een groote voorkeur waar te nemen voor licbt be hang, waartegen meubeis en muurversiering goed ultkomen. Wat deze laatste betreft wordt groote sobetrheid in acbt genomen; en de ge- woonten om de wamden met een reeks familie- portretten te versieren wordt steeds minder ge- volgd. Enkele goede stukken, onverscbilbg of dit schilderjjen dan wel etsen of houtgravures zjjn, getuigen van meer smaak, dan overladen wanden, waardoor bet behang voor een groot deel wordt bedekt. Waar bet op aankomt is, om zelfs met beperkte middeien te zorgen, dat er een gezeliige sfeer in onze kamers beerscbt, waarvan warmte uitgaat en die getuigt van de zorgende hand der buisvrouw. Wanneer men dan na afloop der voorjaars- werkzaambeden de kamers in oogemschouw neemt, zal men moeten erkennen, dat deize na bet verbannen van allen ballast, aanmerkeljjk verbeterd zjjn. Men zal zich veel meer voldaan gevoel en zelfs al beeft 't wel eens moeite ge- kost om dingen weg te doen, waarmede men ziob jaren lang vertrouwd beeft gemaakt, doch die feiteljjk beter gemist kunnen worden. Op deze wjjze, als bet ware vemieuwd, zullen de kamers een rustpunt vormen voor allé huisge- nootem, waar zjj na een vaak inspannenden werkdag nieuwe krachten kunnen verzameien, voor den arbeid, die ben weer wacht. Een aanlig huisjakje. Onze scbets doet een aardig idee aan de hand voor bet maken van een huisjakje van alier lei kleine restjes wol. Men begint met bet pa troon aan de hand van de opgegeven maten na te teekenen en uit te knippen en vergeljjfet bet daama met een bestaand kleedingstuk om te zien of bet daarmede in overeenstemmimg is. Beter nog is het om bet van 'n oud lapje na te knippen en te passen. Het patroon ls bedoeld voor een slanke dame, doch kan gemakkeljjk passend gemaakt worden voor een gezet fi- guur. Voorpand en rug worden in dit laatste geval in het midden der scbouders, dus in de lengte, doorgeknipt en op een grooter stuk papier ge- speld en wel zoo dat de doorgekmipte deelen 2 of meer cM. van elkander komen, daama knipt men de nieuwe patroondeelen. De patroondee- len stellen voor: I voorpand; H halve rug; IH mouwen, stippelljjn geeft den ondermouw aan. Nu eerst wordt begonnen met bet baken der uiterst eenvoudige rondjes, die later in artis tieke kieurenmengeling op bet patroon uit- gelegd worden. Nu eens ziet men een rondje bjjna in zjjn gebeel, dan weer slechts een klein deei en door den een meer en den ander min der over elkander te leggen, wordt een gebeel gevormd, dat bet patroon gebeel bedekt. Voor de rondjes haakt men een ring van vjjf lossen, die met een halve vaste gesloten worden, even- als aile andere toeren. Het meerderen ge- schiedt willekeurig door uit één steek twee vasten te halen, doch steeds zôô, dat de rondjes vlak bijjven. De doorsnede van ieder is pl.m. 6 cM., terwjjl de eerste toer uit 10 vasten be- staat, waarop de volgende toeren worden ge- werkt. Wanneer men genoeg rondjes op en naast elkander heeft uitgelegd op 't patroon wor den zjj met onzichtbare steekjes verbonden tôt één gebeel, waama men zjj- en schoudemaden dicbtstikit. Mduwnaden naaien en mouwen in- zetten nadat men den bovenmouw eerst inge- baaid beeft. Gebeele omtrek Mt c.M. omsiaan en met flanelsteek op den binnenkant beves- tigen, doch zorgen, dat men niet doorsteekt. Voeren met een restje zjjde, dat men volgens bet patroon geknipt heeft.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 1