,nn* -4 ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE VEENKOLONIËN EN OMLIGGENDE STREKEN MATSJEK TOE6ETREDEN TOT DE ZUID-SLAVISCHE REGEERING m m I 33ste Jaargang - No. 54 ZATERDAG 5 APRIL 1941 Dit nummer bestaat urt vier bladen Oplaag 13.500 exemplaren VERSCHIJNT MAANDAGS, DINSDAGS. DONDERDAGS. EN ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS PER DRIE MAANDEN 150 CENT PER POST B1NNENLAND 175 CENT. - BUITENLAND OP AANVRAAG U1TGAVE VAN DE N. V. DE NOORD-OOSTER, GEVESTIGD TE WILDERVANK. INTERC TEL. 420 en 560 GIRONUMMER 363647 De Wilhelms+rasse ziet geenerlei wijziging. Engelsche opmarsch naar de Zuid-Slavische grens. Benghazi door de Engelschen ontruimd Duitsch Weermachts- bericht. Graaf Teleki plotseling overleden. NIEUWE BONNEN f; Drukke aanvoer van kool in den Langendijk. In de groote veilinghal liggen de zwaarbeladen schuiten op de koopers te wachten (Foto Pax Holland) Verkoop van versch brood voor 10 uur v.m. is verboden. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. Bommen veroorzaalcten glasschade. DE WAARDEBONS VAN WINTERHULP-NEDERLAND. EDEN, DILL EN WAVELL TE ANKARA. KETTINGHANDEL IN MELKPOEDER ONTDEKT. Dr. H. H. T. BEKENKAMP OVERLEDEN. Frauduleuze slachting te Oostzaan. Denk om Uw s LICHT IN DE DUISTERNIS m der om tien voor vtjf. «nui DE NO OR ADVERTENT1ËN van 1-5 regels 90 et., iedere regel meer 18 centbuiten de provinciën GRON1NGEN en DRENT^P 24 cent per regel. B' abonnement aanmerkelijk Red.-Uitg. M. KNOOP—BIERLING (waann opgenomen de NIEUWE VEENDAMME) VEENDAMMER en PEKELDER COURANT) Stefani meldde gisteren uit Belgrado: Mats jek is vanoohtend bij zijn aankomst in Belgrado ontvangen door verscheidene ministers. Hjj heeft den eed afgelegd. Er is een ministerraad gehouden, waarvan men voor den vrede gun- Btige resultaten verwacht. Belgrado, Agram en Ljoebliana zijn tôt open steden verklaard. De troepen en pantserwagen3, die in de straten en Belgrado gestationneerd waren hebben zich teruggetrokken op de orn- ringende heuvels. Den geheelen nacht is de mobiiisatie voortgezet. Het spoorwegverkeer is onderbroken. Te Temesvar aangekomen vluchtelingen uit het Zuid-Slavische Banaat melden, volgens het D.N.B., dat in Janotsjowo, Karageorgewo en andere plaatsen wapens in aile huizen zijn uit- gereikt. Dit feit heeft onder de Duitsohe kolo- ni3ten groote ongerustheid gewekt. De vlucht- beweging onder de volks-Duitschers wordt steeds algemeener ofschoon zij door de Ser- ven steeds sterker wordt onderdrukt. Zuiver Duitsche plaatsen zijn door afdeelingen militie omsingeld. Bij Tsjerne liggen verscheidene dui- zenden Tsjetniks met machinegeweren en springstofmateriaal, welker houding steeds dreigender wordt. Een uit de stad Neusatz aangekomen Hongaarsche reiziger verhaait, dat hjj er ooggetuige van is geweest, hoe drie Duitschers op straat ruggelings door een Serf werden overvallen, waarbij twee met messte- ken werden gewond. Den derde was de hais doorgesneden. De Servische geestelijke van Mo- krin heeft Zondag in zjjn preek de Serven op- geroepen in geval van oorlog allereerst aile Duitschers af te slachten. De vluchtelingen melden verder, dat de Servische bevolking tn- tusschen tôt den leeftijd van 60 jaar is gemo- biliseerd. Omtrent den toestand in Zuid-Slavië is gis teren in de Wilhelmstrasse de opvatting uitge- sproken, dat geenerlei wijziging is ingetreden in de tôt dusver vastgestelde omstandigheden. Overigens gedroeg men zich in officieele even- als officieuze kringen te Berlin buitengewoao gereserveerd bjj de beoordeeling van de Zuid- Slavische gebeurtenissen. Op desbetreffende vragën wees men er van Duitsche zijde slechts op, dat, met uitzondering van het technisch noodzakelijke personeel aile leden van de Duit sche legatie uit Belgrado zijn vertrokken. Voorts beantwoordde men een vraag betref- fende den termijn voor den terugkeer van den Duitschen gezant, Von Heeren, naar Belgrado aldus, dat van een dergelijken termijn in Ber lin niets bekend is. Met vrij groote stelligheid kon men ook zeggen, aldus werd te Berlijn van Duitsche zijde aan toegevoegd, dat de Zuid- Slavische gezant, Amdritsj, niet in contact is getreden-met den Rijksminister van binnen- landtsche zaken, Von Ribbentrop. Ook het be- rioht omtrent het toetreden van Matsjek tôt de regeering te Belgrado heeft geen wijziging ge- bracht in de meening van de politieke kringen der Rijkshoofdstad. De aohtergronden van het toetreden van Matsjek tôt de regeering, zoo verklaarde men, zijn in Berlijn in bijzonder- heden niet bekend, evenmin als de voorwaarden en de prjjs voor zijn toetreding. In dit verband kan men van Duitsche zijde slechts opnieuw uitdrukking geven aan de bekende opvatting van Duitschland, dat de binnenlandsche poli tieke problemen van den Zuid-Slavischen staat voor Duitschland geen voorwerp van aanmsr- kingen kunnen vormen. Men kan in Berlijn slechts opnieuw vaststellen, dat het Kroati- sche volk nog steeds zijn sympathie voor de spil niet verheelt. Aan de antipathie der Kro- aten tegen de excessen op de straat in Belgrado en tegen de kuiperjjen der kliek in Belgrado schijnt niets veranderd te zijn. V. P. B. meldt uit Berlin: De officieele Duit sche mededeeling, dat Engelsche strijdkrachten naar de Grieksch-Joegoslavische grens zijn op- gemarcheerd, heeft sterk de aandacht getrok- ken. Daarmede bevestigde Berlin de reeds eer- der in de Internationale pers verschenen be- richten> over Engelsche troepenlandingen ln Griekenland. De Engelsche troepen hebben zich in Saloniki ontscheept, en zjjn vervolgens een opmarschgebied doorgetrokken, dat zich Noor- delijk en Noordwesteljjk van Saloniki langs de Joegoslavische grens tôt in de omgeving van de Ochridag uitstrekt. Tegelijkertjjd wordt tn de Duitsche pers een artikel van een oorlogscor- respondent gepubliceert, dat een beeld geeft van de intusschen afgesloten opmarsch der Duitsche troepen door Bulgarie. In dit artikel wordt vastgesteld, dat de Duitsche troepen thans aile bevolen doelen bereikt hebben. Voor het eerst wordt tevens de dagorder, welke gene- raai List den eersten Maart uitgaf, in de Duit sche bladen afgedrukt. In deze dagorder wordt gezegd, dat de opmarsch der troepen gericht is op de veiligheid van Bulgarije en op den strijd tegen Engeland, dat pogingen in het werk stelt, om van de grens van den Balkan, de groot Duitsche levensruimte te bedreigen. STOCKHOLM, 4 April. (D.N.B.). Het groo te hoofdkwartier van de Britsche strijdkrachten te Cairo heeft, naar Reuter meldt, het extra- bericht uitgegeven, dat de Engelsche dekkings- troepen als gevolg van een vastberaden aanval door aanzienlijke Itallaanscbe en Duitsche strijdkrachten, die over talrjjke tanks beschik- ten, teruggetrokken en in tevoren uitgezochte punten geconcentreerd zijn. Tijdens deze terug- trekkende beweglng is de stad Benghazi ont ruimd, nadat aile voorraden en uitrustingsstuk- ken vernietigd waren. Benghazi is van militair gezichtspunt beke- ken, aldus het Britsche bericht, onbelangrijk. Tevens deelt het mede, dat Benghazi door de Engelsche strijdkrachten als haven gebruikt werd. In den Engelschen nieuwsdienst is mede- gedeeld, dat de ontruiming van Benghazi voor Engeland 'n tegenslag beteekent. Men moet aan de waarschuwing van den minister-president denken, dat men zoowel overwinningen als te- genslagen moet verwachten. Duitsch-Italiaansche troepen bereikten Ghemines. BERLIJN, 4 April. (D.N.B.). In Noord-Afrl- ka hebben de Duitsche en Italiaansche troepen welke Agedabia hadden irjgenomen, gisteren Ghemines in Zuideljjk Benghazi bereikt, BERLIJN, 4 April. (D.N.B.) Het opperbevel van de weeimacht maakt bekend: Dulkbooten hebben in het Noordeljjke deel van den Atlantischen Oceaan 88.616 b.r.t. vjj- andelijke koopvaardijscheepsruimte tôt zinken gebracht. Daarvan werden alleen van een voor Engeland bestemd krachtig konvooi tien schepen met 58.000 brt. beschoten en tôt zinken gebracht. Bovendien werd een sehip Vkn onge- veer 12.000 b.r.t. zwaar besci Zooals reeds ln een extrçi barieht is is de achtervolging der in -^Ncord Afrita 1ijj Marsa el Brega door Duitsche en Italiaansche formaties bestookte Engelschen op den 2en April voortgezet. Agedabia is lngenomen en Zuetina bereikt. De vijand bevindt zich op haas- tigen aftocht naar het Noorden. Het aantal ge- vangenen alsmede de buit aan gepantserde en ongepantserde voertuigen zijn aanzienljjk. De eigen verliezen zijn buitengewoon gering. Op 3 April hebben de Duitsch-Italiaansche troepen bij het verdere oprukken Ghemines bereikt. Tij dens zijn terugtrekkende bewegingen heeft de vjjand, volgens zijn eigen bericht, ook Bengha zi ontruimd. Aanvallen van het luchtwapen op scheeps- doelen in het zeegebied om Engeland en in het gebied van de Middellamdsche Zee hadden ook gisteren goed succès. Voor de Schotsche Oost- kust brachten gevechtsvliegtuigen twee koop- vaardijschepen met tezamen 10.000 b.r.t. tôt zinken en beschadigden twee andere groote schepen op ernstige wijze. Ten Westen van Kre- ta werd een door kruisers en torpedojagers krachtig beschermd konvooi aangevallen. Een groot transportschip geraakte na twee bom- voltreffers in brand. Hjj moet als waarschijniijk verloren beschouwd worden. Binnen het bestek der gewapende verkenning werden vliegvelden van het Britsche eiland doeltreffend met bommen bestookt. Sterke for- faties gevechtsvliegtuigen bornbardeerden ln den nacht van 3 op 4 April opnieuw de haven- EX-KONING CAROL IN MEXICO VERWACHT. MEXICO-STAD, 3 April (S.P.T.). Ex-ko- ning Carol van Roemenië en mevrouw Lupescu worden over enkele dagen in Mexico verwacht. zullen naar Chili doorreizen. werken van BrisLjl. Een reeks groote branden kon worden waapfenomen. Andere dioeltreffen- de aanvallen waïen gericht op bela.ngrij.ke mi litaire installatieï' aan de Zuid- en Oostkust van het eiland. Stelsëlmatig werd voortgegaan met het leggen van lipjnen voor Engelsche havens. De vijand vloog ook gisteren noch overdag noch des nachts naar 7 et gebied van het Duit sche rijk. Bij de jongste successen op de Britsche koop- vaardijscheepv.aart in net Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan hebben zich de onder- zeebooten onder leiding van den luitenant ter zee le klasse Rosenbaum en den luitenant ter zee tweede klasse Encirass bijzonder onder- scheiden. BOEDAPEST ,3 April. (D.N.B.) Minis ter-president graaf Paul Teleki is van- nacht plotseling overleden. Graaf Paul Teleki was behalve politicus een geleerd geograaph. Hij werd in 1879 geboren en werd in 192 mi- nlster van buitenlandsche zaken. Hetzelfde jaar werd hij minister-president, welke functle htj tôt 1921 bekleedde. In 1925 was hjj lid van de Mossoel commissie van den Volkenbond. De laatste jaren heeft hij de politiek van Hongarije geleid. Onder zijn leiding trad Hongarije toe tôt het drlemogendhedenpact. Over den Lragischen dood van minister-pre- sideiit is door de regeering een communiqué gepubliceerd, waarin wordt gezegd: De geheele Hongaarsche natie en aile bui tenlandsche vrienden van Hongarije hebben met ontsteltenis kennis genomen van het tragische overleden van minister-president Paul Teleki. De dood ls des nachts ingetrei.en, werd eerst des oohtends ontdekt. In de eerste morgenuren verspreidde zich het bericht, dat de minister- president door een beroerte was overleden. La- ter werd echter algemeen bekend, dat zelf- moord de doodsoorzaak was. Graaf Paul Teleki was een persoonlijkheid met een diep innerlijk leven. Aile smarten der menschheid, aile ellende van den rondaaiiBongarije woedenden oorlog vorm- kkeri' voor zijn gevoeligen ge- ztfas .JilS'iwgestel weerstor.d steeds mTrider dé inv'.. van het wereklgv- beuren. Daarbtj kwa.n zjjn bekommernls ovtr de buitengewoon zware ziekte van zijn eoht- genoote, waaidoor hij tôt een eenzaam men- scheltjk bestaan werd veroordeeld. VON BARDOSSY NIEUWE PREMIER. De regeeiing heeft Donderdagoohtend onder voorzittersehap van den minister van binnen landsche zaken, Keresztes-Fischer, als in rang oudste lid van het kabinet, vergaderd, en heeft besloten af te treden. De Rijksregent heeft den minister van bui tenlandsche zaken, Von Bardossy, het premier- schap toevertrouwd. Bardossy heeft deze >p- dracht aanvaard. Ander personeele wijzigingen ln het kabinet zjjn niet te verwachten, naar ver- luidt. Brood en gebak op bon II broodkaart van Maandag 7 April t.e.m. Zondag 13 April. Boter, margarine of vet op bon 11, boter- en vetkaart van Maandag 7 April t.esn. Zondag 13 April. Eieren op bon 93 algemeene bonkaart van Maandag 7 April t.e.m. Zondag 13 April. Kaas op bon 63 en 73 algemeene bonkaart van Maandag 7 April t.e.m. Zondag 20 April. De modernste lichtbron, de koude fluoresceerende laagspannings-buislamp die het mogelijk maakt, om even ge- makkelijk als bij daglicht kleuren juist te beoordeelen (Foto Het Zuiden) 's-GRAVENHAGE, 4 April. Bij beschikking van den waarnemend secre- taris-generaal van het département van Socia le Zaken van 7 December 1940 is voor het win- terseizoen met het oog op de verduisterings- voorschriften een algemeene yergurining ver- leend om op Zaterdag vroeger met den bak- kersarbeid te beginnen en om versch brood te vervoeren en te verkoopen op een vroeger uur dan wettelijk als norm is toegestaan. Aangezien het nog meermalën voorkomt, dat op Zaterdag voor 10 uur v.m. versch brood wordt verkocht, en sommige bakkers bljjkbaar over het hoofd zien, dat de bovenibedoelde ver- gunning op 15 Maart j.l. is afgeloopen, wordt de aandacht van belanghebbenden er op ge- vestigd, da,t 3inds 15 Maart j.l. de gewone be- palingen betrefîënde net baiivang»aar vœ bakkersarbeid en het verbod om voor 10 uur v.m. versch brood te verkoopen weer gelden. 's-GRAVENHAGE, 3 April. Over Engelsche luchtaanvallen is gelukkig niets bijzonders te melden. Wel vlogen enkele Engelsche vliegtuigen boven ons land en wer den eenige bommen afgeworpen, doch persoon- l(jke ongelukken kwamen niet voor en schade werd niet aangerioht. 's-GRAVENHAGE, 4 April. Engelsche vliegers hebben in den afgeloopen nacht hier te lande weer eenige bommen uitge- worpen. Met uitzondering van 'n geval, waarin een brandbom lichte brandsebade veroorzaakte, hebben deze bommen alleen schade aan glas- ruiten van woonhuizen toegebracht. Personen werden niet getroffen. 's-GRAVENHAGE, 4 April. De directeur-generaal van de Stichting Win- terhulp Nederland maakt bekend, dat de ter- mijn, waarbinnen de waardebonnen sériés a., n., c., d. en e. bij de winkeliers en handelaren kun nen worden aangeboden, tn afwjjking van den op de voorzijde vermelden tekst, is verlengd tôt uiterlijk 31 Mei 1941. De verzilvering van deze seiies waardebon nen bij aile banken en spaarbanken kan even- eens in afwijking van den op de rugzqde ver melden tekst gesohieden tôt 31 Jull 1941. De banken en spaarbanken kunnen de inge- wisselde waardebons uiterlijk den 15en Augus- tus 1941 inzenden bij de kasvereeniging N.V. te Amsterdam. Deze maatregel is getroffen in verband met het feit, dat uit het publiek de wensch naar vo- ren is gekornen over een ruimere période in de gelegenheid te worden gesteld, op deze wij ze goederen aan te koopen. STOCKHOLM, 4 April. (D.N.B.) Naar de Dai ly Telegraph uit Istanboel meldt, worden de minister van buitenlandsche zaken Eden en de chef van den generalen staf, Dill, na den afloop van hun besprekingen op den Balkan opnieuw in Ankarp verwacht. Associated Press meldt volgens den Britschen Nieuwsdienst, dat generaal Wavell in Ankara is aangekomen voor het voeren van générale stafbesprekingen met Turksche officieren. Te zamen met hem zijn aangekomen lt. generaal Marshall Cornwall, vice-luohtmaarschalk Elm- hurst en admiraal Kelly DE DUITSCH-TURKSCE BETREKKINGEN. BERLIJN, 4 April. (A.N.P.) Van welinge- liohte zjjde wordt vemomen: De Duitsch-Turksche betrekkingen zqn nor- maal. Met deze verklaring is vandaag in de Wil helmstrasse geantwoofd op een desbetreffende vraag van buitenlandsche zgde. DUIZENDEN KILO'S IN BESLAG GENOMEN. De politie te Woerden is in samenwerking met den Rijksveldwachter te Nieuwersluis op het spoor gekornen van een wijdvertakte handol ln melkpoeder. In den loop van den tijd werd een parr.ij van tienduizenden kilogramimen melkpoeder clandestien aan den man gebracht. De fraudu- leuze handel kwam aan het llcht toen een juf- frouw uit Woerden zich bij de plaatselijke poli tie kwam beklagen, dat binnen 24 uur de prijs van een pakje melkpoeder met een dubbeltje was opgeslagen. De winkelier, bij wien de politie naar aanlei- ding van deze klacht een onderzoek instelde, vertelde den melkpoeder te hebben ontvangen van een koopman te Leidsehendam. De koop- man werd aan den tand gevoeld en deze zeide zijn voorraad melkpoeder te hebben aangekocht van iemand te Koudekerke aan den Rijn. Deze persoon wees op zijn beurt een relatie te Bo- degraven aan. Spoedig werd duidelijk, dat de kettinghandel zich uitstrekte over de geheele Rijnstreek en dat in vrijwel elke plaats langs de rivler winkeliers of afnemers van een groot-le- verancier te Alphen aan den Rijn zaten, die duizenden kilo's melkpoeder omzette. Na verloop van tijd kon de politie er achter komen, hoeveel kilo's precies er clandestien wa ren geleverd. Bij de verschillende winkeliers werden de voorraden geteld en ten slotte bleken er nog 200 kilo's te ontbreken. Bij den koopman te Leidsehendam werd op nieuw een onderzoek ingesteld. Daarbjj kwam vast te staan, dat hij de politie had voorgelogan en dat hjj den winkelier te Woerden meer had geleverd, dan de man den eersten keer aan de politie had opgegeven. Het spoor leidde toen naar Waddinxveen en aldaar werd 400 kilo melkpoeder in beslag genomen: de politie had nu 200 kilo te veel... Het vermoeden rees, dat de Leidschendam- mer de politie een rad voor de oogen draaide. Het einde van het onderzoek wees ook wel uit, dat deze man ailes behalve betrouwbaar is. Tegen aile handelaren en leveranciers is proces-verbaal opgemaakt. De prijs van den melkpoeder was opgeloopen van 54 cent per kilo tôt 90 cent voor den han- delaar, die den melkpoeder aan de klanten ver kocht voor f 1.20 en meer. Thans zijn duizmden kilo's melkpoeder m Het Rijksbureau voor voedselvoorzieriiiig^ -'iri oorlogstljd zal nu den melkpoeder onder de tn- gezetenen van Woerden verkoopen tegen den normalen prijs van 30% cent per kilo. GRONINGEN, 4 April. In den ouderdom van ruim 75 jaar is heden te Groningen plotseling overleden dr. H. H. T. Bekenkamp, oud-inspecteur van de volksgezond- held. De overledene, die in stad en gewest een zeer bekende persoonlijkheid was, heeft ge- studeerd aan de universiteit te Groningen en na aldaar te zjjn gepromoveerd, geduremde een lange reeks van jaren gepraktiseerd in fîieuw- Wolda. Na zijn vestiging te Groningen bewoog hjj zich zeer veel in het openbare leven; hij was vele jaren tôt aan zijn dood voorzitter van de provinciale vereeniging „Het Groene Kruis". Vooral voor het overbrengen van Rotterdam- sche kinderen naar het Noorden heeft dr. Bekenkamp zich zeer geïnteresseerd en hjj heeft hiertoe veel bjjgedragen. De overledene was Officier in de Orde van Oranje Nassau. OOSTZAAN, 4 April. Toen eenige crisisambtenaren zich gisteren- avond per auto naar Oostzaan begaven, kwa men zjj een wielrjjder tegen in de Kerkstraat, die bjj aanhouding een geslacht varken bleek te vervoeren. Bjj nader onderzoek deelde de aan- gehoudene mede, dat dit afkomstig was van den verzekeringsagent P. Onmiddelljjk togen ambtenaren naar de woning van den gelegen- heidsslachter en troffen daar een tweede var ken aan, dat ook reeds geslacht was. Beide die- ren werden in beslag genomen, terwjjl proces- verbaal wegens frauduleus slachten en het ver boden in voorraad hebben van vleesch werd op gemaakt. IIIIIIIHIII n g VERDUISTEREN VAN HEDENAVOND 1 TWEVTIG NA ACHT TOT ZONDAG- MORGEN VIER MINUTEN NA ZEVEN 1 EN VAN ZONDAGAVOND TWEE EN TWINTIG MINUTEN NA ACHT TOT MAANDAGMORGEN TWEE MINUTEN 1 NA ZEVEN. De llchten der rjj- en voertuigen moe g ten branden van des avonds tien voor Jj negen tôt den volgenden morgen kort nu B half zeven. 1 DE MAAN KWAM HEDENMIDDAG OP OM TWINTIG VOOR EEN, GAAT g ZONDAGMORGEN ONDER OM TIEN NA VIER, KOMT ZONDAGMIDDAG WEER OP OM KWART VOOR TWEE I EN GAAT MAANDAGMORGEN ON-

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 1