In TER OVERPEINZING. TWS6DE BLAD - No. 54 DE N0CRD-005TER VAN ZATERDAG 5 APRIL 1941 3 Nieuwe jachtwet in Nederland. Tuinzaden. NIEUWE BONNEN. Brood en gebak op bon 11 Boter en vet op bon 11 Eieren op bon 93. Kaas op bon 63 en 73. iilMMiiiHiip MAXIMUM-PRiJZEN VOOR GARNALEN EN MOSSELEN. Rijwieldief aarigehouden. MAXIMUM-PRIJZEN VOOR ZOETWATERVISCH. DE AARDAPPEL IN DEN PRODUCTIESLAG. 1100 KG koffie gesmokkeld. Goede vangst van de politie te Olst. FINANCIEELE BERICHTEN VERBOD BEURSHANDEL AMERI- KAANSCHE CERTIFICATEN. NIEUWE OMREKENINGSKOERS EFFECTENMARKTEN. Bleu kleine dagelijksche gebeurbénis kan je zoo nu en dan wonderiyk treffen. Zoo had ik rloror dagen voor zaken in een stad te zijn, en vroeg een vriend of hij my gedurende die paar rtn.gy.Ti zou kunnen herbergen. Last van my zou by niet hebben, daar ik toch zoo goed als van vroegen morgen tôt don lateu avond bezet was. Als antwoord kwam een briefje, waarin my de uitnoodiging gewerd om een heele week te koman. Er werd geschreven geen vijven of yragan te hebben, geen bezwaren te maken, doch te komen en alleen bonnen en een goed humeur mee te brengen. Zoo iets kan je treffen als een verrassing en je goed doen. Het is als een bloem in een troos- teloos landschap, een zonnestraal op een trleste regencLag. Oaat het ons allen zoo niet. In de troostelooze gn Ti.gr (ter eendere dagen kan het leven soms zoo eender worden, zoo egaal, byna triest worden. Sommige menschen kunnen er zelfs door beïn- vioed worden, dat zy het leven eigenlyk niet levenswaard meer vinden, dat zy het leven niet meer leven, dooh geleefd worden. Zij houden niet rueer van de menschen, zij haten hen niet, zy Staan enkel onverschiliig tegenover hen. Wonderlijk is het met vele menschen. In hun jeugd genieten zy het leven met groote, byna gulzige teugen, doch later wenden zij zlch van het leven af, omdat het hen niets meer te zeg- gen heeft, omdat het hen niet meer interesseert. mi> juiet het tegenovergestelde moest het geval zyn. Want met het stygen der jaren komt de ondaracheid, met het ouder-worden komt het be- grypen, waardoor men vele dingen, die men vroeger achteloos voorbij ging, beter leert be- grjjpen, beter leert verstaan. Juist dan bloeit hot leven in zulk een groote verscheidenheid van uiting, dat het steeds meer en meer boeit en varrukt. Dan kan men zich toch waarlyk niet van het leven afwenden, omdat het vervelend is of eentonig. Mooht dit toch het geval zyn met versohillen- de menschen dan kan voor hen een harteiyk ge- Tinnverfrisschend werken. Dan kan het men- scheiyk bestaan op eens weer tôt bloel komen als een struik in de lente, dan kan een onaange- rrnajn mensch weer vriendelijk worden, dan kan een verbitterde weer een zachte gedachte gaan koesteren, kan een moede mogelijk weer nieuwe levenskracht opdoen, kan in een moedelooze mo- geljjk een vonk van hoop beginnen te gloren. Dodh ook de menschen in normEde omstandig- herterr met gezonde opvattingen kan een harte iyk gebaar goed doen. Want al denken wy nog zoo sterk in het leven te staan, wy kunnen altijd Wel een beetje hartelykheid op zyn tyd gebrui- ken. En zooals wy graag eens zouden willen ont- vangen, zoo gaat het ook onze medemenschen. Waarom wy open moeten staan voor de belan- gen en de wenschen van onze medemenschen. Het is dan heel gemakkelyk, om een harteiyk gebaar te maken. Het enkele wat hiervoor noo- dig is, is een klein beetja aandacht voor onze medemenschen. Er zyn egocentrische menschen, die alleen aan zichzelf denken. Zoo moeten wy nooit worden. Wy moeten steeds open biyven gtaan voor ailes wat ons omringt, wy moeten onszelf een wednig kunnen wegcijferen, wy moe ten kunnen geven, dan kunnen wy niet een keer, looh vaak een harteiyk gebaar maken tegenover onze medemenschen. En éen zegen worden voor de maatschapptj en het leven rondom. W. J. EELSSEMA. 's-GRAVENHAGE, 4 April. Op het gebled van de jacht heerscht in ons land nog een groote wanorde. Een wettelyke regeling is dringend noodzakelijk en zal thans bininenkort worden Lngevoerd, overeenkomstig de wensch van het grootste deel der Neder- landsche jagers. Ten opzichte van de Neder- landsche jachtwet, zooals deze tôt nu toe gold, brengt de nieuwe verordening belangryke ver- beteringen. Het gevaar, dat de landbouw door de jacht benadeeld zou worden en daardoor schade zou oploopen, is niet aanwezig. Volgens de nieuwe verordening zullen zoogenaamde jachtschappen worden ingesteld die uit drie le- den bestaan, t.w. een voorzitter, een vertegen- woordiger van de grondbezitters en een verte— genwoprdiger van de jachtorganisaties. Iedere jagex moet in de toekomst lid van de Neder- landsche jagervereeniging zyn. Het lidmaat- schap hiervan is de voorwaarde voor het ver- strekken van een jachtvergunning. Tôt nu toe kon iedere grondbezitter f>p zijn eigen grond ja- gen. De minimumgrootte van de jachtopper- vlakte was niet vastgesteld. Thans zullen deze minimumgrootten voor klein wild op 50 ha. en voor groot wild op 150 ha. worden vastgesteld Een groot gevaar voor 't wild was de tôt nu toe in Nederland in ongelooflyke mate verbredde wilddiefstal, in het byzonder de stroopery. De nieuwe verordening zal hier scherp tegen optreden en de straffen voor stroopery en hen die daarvan hun beroep maken worden belang- ryk verhoogd. Het gevolg hiervan zal een ster- ke vermindering van wilddiefstal zyn, zoo het niet tôt het geheel verdwynen hiervan leidt. Gezien de regels van de jacht en het jagersge- bruik is het zeer te begroeten dat het schieten met schroot op groot wild verboden wordt. Dit wild mag in de toekomst nog slechts met de kogel worden neergelegd. De verboden-jachttyden van de afzonderlyke wildsoorten werden tôt nu toe van jaar tôt jaar opnieuw vastgesteld. Thans zullen deze tyden by de wet worden geregeld en in overeenstem- ming gebracht met die van de nabuurlanden. Dit zyn In groote trekken de belangrykste voordeelen van de nieuwe jachtverordening ten opzichte van de tôt nu toe geldende jachtwet. De nieuwe regeling waarborgt ingrijpende ver- betering in het jachtwezen hier te lande. 's-GRAVENHAGE, 4 April. Nu het tuinzaadbesluit 1941 tôt stand is ge- komen, heeft de secretaris-generaal van het Département van Landbouw en Visschery voor de ingestelde groepen (tuinzaadtelers, -hande- laren en -exporteurs) vereischten vastgesteld, waaraan moet worden voldaan om aanspraak te kunnen maken op toelating tôt de onderschedde- ne groepen. Gedurende het tydvak van Maandag T April tôt en met Zondag 13 April a.s. geeft elk der ■mfà il genummercLe bonnen van de brood- kaart "recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood. Voorts geeft elk der met „11" genummerde broodbonnen recht op het koopen van een rantsoen gebak. Dit omvat voor de hierna ge- nœmde bakkeryproducten telkens tenminste het daarachter geplaatste aantal grammen Beschult 76 gram, biscuits en wafels 90 gr., speculaas 140 gr., andere koekjes 200 gr., koek 160 gr., cake 300 gr., gevuld klein korstge- tmilr (b.v. amandellbroodjes) 400 gr., gevuld groot korstgebak (b.v. boterletter) 500 gram, taart en gebalcjes ,600 gr. Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebaJkken prodiucten, welke hlerboven niet ge- noemd zyn geldt, dat een rantsoen een hoeveel- heW omvat, waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt. De op 13 April nog niet gebruikte bonnen biijven voorts nog geldig gedurende de week van 14 April tôt en. met 20 April a.s., met dien verstande, dat zy gedurende laatstgenoemde weak met mogen worden gebruikt In hôtels, restaurants e.d, Gedurende het tydvak van Maandag 7 April tôt en met Zondag 18 April a.s. geeft de met il" genummerdie bon van die boterkaart recht op het koopen van 250 gram boter. De met „11" genummerde bon van de vetkaart geeft gedurende bovengenoemd tijdvak reoht op het koopen van 50 gram boter of margarine of 200 gr. vet naar keuze. De met ,,11" genummerde bonnen, die op 13 April nog niet gebruikt zyn, bUjven voorts nog I geldig tôt en met Zondag 20 April a.s. Gedurende het tydvak van Maandag 7 April tôt en met Zondag 18 April a.s. geeft de met j ,,93" genummerde bon van de „bonkaart alge- meen" recht op het koopen van een ei. De bon nen, welke op 13 April nog niet gebruikt zyn, biyven geldig tôt en met Zondag 20 April a.s., met dien verstande, dat zy gedurende de week van 14 April tôt en met 20 April niet gebruikt mogen worden in hôtels, restaurants e.d. in ver baux! met het Paaschfeest zal in den loop van de volgende week een bon worden aangewezen, welke recht geeft op een extra-rantsoen van n ei. Gedurende het tydvak van Maandag 7 April a.s. tôt en met Zondag 20 April an. geven de met „63" en „73" gemerkte bonnen van de „bon- kaart algemeen" elk recht op het koopen van 100 gram kaas. De bonnen, welke op Zondag 30 April nog niet zyn gebruikt, biyven voorts nog geidig tôt «n met Zondag 4 Mal M. BENOEDUNG. Tôt dirigent der Christ. Muziekvereeniging Juliana te Zuidlaren (Dr.) is benoemd de heer A. H. Warnars, toonkunstenaar (lid der G.O.V.), bekend koorlelder in verschlllende plaatsen in Nederland. In De Streek hoort men in deze dagen van vroeg tôt laat het geronk der motoren op het land. Het zijn de spitmachines, die met haken den grond los- woelen. Miniatuur-tractors zorgen voor de voortbeweging (Foto Pax-Holland) 's-GRAVENHAGE, 6 April. De secretaris-generaal van het département van Landbouw en Visschery deelt mede: Met ingang van Maandag T April 1941 zyn maximumprijzein vastgesteld voor garnalen, mosselen en mosselzaad, waardoor zoowel pro- ducenten, pelleryen, groot- als kleinhandelaren aan bepaalde pryshoogten zyn gebonden. Wat garnalen betreft, mag den consument voor gepelde garnalen ten hoogste f 0.26 en voor ongepelde garnalen niet meer dan f 0.08 per ons in rekening worden gebracht. De pryzen van mosselen mogen voor den consument niet hooger zijn dan f 0.10 per kg. voor ongeknipte en f 0.15 per kg. voor geknip- te mosselen. Aangezien het van groot belang is, dat de consument te allen tijde bekend is met de hoog- rect aan het publiek verkoopen en afleveren, verplicht op voor de koopers duidelijk zichtbare plaatsen prijslijsten te bevestigen. De prijslijsten zullen van flinke afmetingen moeten zijn en by winkeliers zijn aangebracht in den winkel en de étalages; by de venters, die by het verhandelen van vo^rtuigen gebruik ma ken, zullen de pryslysten op In het oog vallende wyze daarop moeten worden bevestigd. 's-GRAVENHAGE, 4 April. Het gokken op straat komt in de volksbuur- tan van Den Haag nog vry veel voor, hoewel de polltie er streng tegen optreedt. Zoo had een 19-jarige loopjongen verleden week Zater- dag zyn weekloon ontvangen, doch het daarna verdobbeld. Daar hy echter kostgeld aan zyn moeder moest afdragen, stal hy een fiets, wel ke in een poort in de Hildebrandstraat stond, en verkocht deze aan een brandstoffenhan.de- laar voor f 11.-. De brandstoffenhandelaar zoo bleek later - had de fiets geheel te goeder trouw gekocht. Glstermiddag zag de vroegere eigenaar op de Hoefkade lemand met zyn fiets ryden. De man zette het rywlel tegen een huis en ging naar blnnen, waarna de gedupeerde eigenaar de politie waarschuwde, die spoedig verscheen en voor het huis post vatte. Toen de man, die later de brandstoffenhandelaar bleek te zyn, naar buiten kwam, werd hy aangehouden. Ge- lukkig wist deze van wien hy de fiets had ge kocht en de loopjongen kon hierdoor nog den- zelfden avond worden gearresteerd. Daar deze zich ook het vorige jaar aan een rywieldiefstal heeft sohuldig gemaakt, is hy in bewaring ge- steld. 's-GRAVENHAGE, 5 April. De secretaris-generaal van het département van Landbouw en Visschery deelt mede: Met insrana- vt* -"Ni .^i7 April 1941 zyn ma.ximvmnpryzen vastgesteld voor zoetwater- visch, waardoor zoowel producenten, groothan- delaren, rookers als kleinhandelaren aan be paalde pryzen zyn gebonden, welke in een af zonderlyke publicatie in de dagbladen worden bekend gemaakt. Voor het geval een consument de viscb recht- streeks van den visscher koopt zal de prys, waarvoor hij de visch ontvangt, niet hooger mogen zyn dan de prijs, waarvoor de groothan- delaar aan den kleinhandelaar aflevert. Voor zoover zoetwatervisch wordt verkocht in partyan, waarin verschillende soorten of sor- teeringen voorkomen en een van deze soorten of sorteeringen bedraagt meer dan 20 van de geheele party, geldt als maximum verkoop- prys de maximum prys van de goedkoopste in die party aanwezige vischsoort of sorteering. Aangezien het van groot belang is, dat de consument te allen tyde bekend 1s met de hoog- te van de maximumpryzen, zyn de handelaren, die direct aan hec publiek verkoopen en afle veren verplicht, cp voor de koopers duidelyik zichtbare plaatstci pryslysten te bevestigen. Deze pryslysten sullen van flinke afmetingen moeten zyn en bj winkeliers zyn aangebracht in den winkel en le étalages; by de venters, die by het verhandela van voertuigen gebruik ma ken, zullen de prisiysten op in het oog vallen de wyze daarop noeten worden bevestigd. •fcvy-v.. De pogingen, om de bekende Amsterdamsche postgelmarkt in een lokaal onder te brengen, hebben geen resultaatehad, want de echte verzamelaar» biijven hun plekje op den N.Z.oo;burgwal getrouw. Deze week werd zeifi op de stoepen e levendige handel gedreveo (Fotoix HollanflD HECTARE ALPHA VOEDT 60 FEKSONEJN MEER DAN ZEEUWSCHE BLAIIWEN Het Hdbl. schrijft: Zooals men weet, zyn van overheidswege de pryzen voor de aardappelen von oogst 1941 dusdanig vastgesteld, dat de rassen met een groote opbrengst per hectare in een gunstiger positie zyn gekomen tegenover die, welke in smakelijkheid weliswaar hooger, doch in op brengst lager staan. Het prysverschil tusschen klei- en zandaardappelen, gerekend per 100 ki lo knollen, is dan ook aanzieniyk minder ge- worden dan voorheen. Zeeuwsche Blauwen, een geliefde consumptie- aardappel, staat thans op f 3.75 per 100 kilo; volgens de Rassenlijst van het Instituut voor Plantenveredeling bedraagt de knolopbrengst per hectare 29.400 kilo, gemiddeld, by een dro- ge stof-gehalte van 24 en dus een totale op brengst aan droge stof van 7.056 kilo. Rassen als Alpha en Voran daarentegen (resp. f 3.50 en f 3.30 per 100 kilo knollen) geven volgens die lijst als gemlddelde op klei 41.300 kilo per hectare by een droge stofhalte van 24 en dus een totale opbrengst van 9.912 kilo droge stof. Het verschil bedraagt dus 11.900 kilo knol len of 2856 kilo droge stof per hectare, d.w.z. Alpha en Voran geven veertig procent méér knol- en droge stof-opbrengst! Uitgedrukt in geld levert een hectare Zeeuwsche Blauwen bruto f 1103, Alpha f 1446 (30 méér en Vo ran f 1363 (24 %méér dan Blauwen). Voor de Eigenheimers, opbrengst 35.000 kilo, prys f 3.75, droge stof-gehalte 25%, bedraagt de op brengst f 1313, dat is dus 20 méér dan Zeeuwsche Blauwen, 10 minder dan Alpha en vrywel evenveel als Voran. Wanneer men de bruto g e 1 d e 1 y k e op brengst per hectare van Zeeuwsche Blauwen op 100 zet, dan komen Eigenheimers dus op 120, Alpha op 130 en Voran op 124. Zet men de k n o 1-opbrengst per hectare van de Blauwen op 100, dan komen Eigeniheimers op 120, Alpha en Voran beide op 140. Het zelf- de geldt voor de droge stof; alleen komen de Eigenheimers dan bp 124. Er is echter nog een andere berekening mo gelijk en wel de geldelijke opbrengst bij deze vier rassen per 100 kilo droge stof. Deze is ge maakt door de ,,Agrarische Post"; zij had tôt resultaat: Zeeuwsche Blauwen f 15.63; Eigen heimers f 15; Alpha f 14.60 en Voran f 13.75. Zet men dus de geldelyke opbrengst per 100 kilo droge stof van Zeeuwsche Blauwen op 100, dan komen Eigenheimers op 96; Alpha op 93 y2 en Voran op 88. Deze zelfde verhoudingen gel- den voor de pryzen per 100 kilo knollen; alleen komen de Eigenheimers dan op 100. De meest gewilde consumptlerassen als b.v. Zeeuwsche Blauwen geven dus by een vry wel gelijk droge stof gehalte aanzienlyk minder knollen per hectare en 66k minder gel delyke opbrengst, maar de prys der knollen en der droge stof is nog vry aanzienjyk hooger; voor Zeeuwsche Blauwen eenerzyds en Voran ànderzyds, bedraagt dit versdhil zelfs bijna twee gulden per 100 kilo droge stof, in het voordeel der Blauwen. De kwaliteit wordt dus nog wèl gewaardeerd. Doch h66fdzaak is, dat rassen als Alpha en Voran 12.000 kilo aardappel?, dat is 3.000 kilo droge stof, per hectare méér leveren dan b.v. Zeeuwsche Blauwen. Gerekend naar 200 kilo aardappelen per hoofd per jaar, beteekenit dat dus het jaarrantsoen van zestig personen! Dit feit is een méér dan voldoende recht- vaardiging voor de thans gevolgde prys-poli- tiek. Alleen is het met het oog op de poter- positie te betreuren, dat deze lijn niet reeds in het vorige najaar werd ultgestippeld. DEVENTER, 4 April. Alhler zyn twee personen aangehouden ver- Acht van het smokkelen van niet minder dan U00 kg. koffie. Beiden behooren tôt een wyd /ertakt complot en verschillende andere per sonen zijn reeds aangehouden. PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ. Levering weidevee. De Provinciale Voedselcommissaris voor Gro- nlngen maakt bekend, dat op Donderdag d.d. 10 April 1941 geen weidevee aangenomen zal worden. Aile dieren, die voor deze markt bestemd zyn. moeten derhalve op Donderdag 17 April 1941 worden geleverd. PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ. Afleveren van met de N.V.C. gecontracteerde mest- of weiderunderen. De Provinciale Voedselcommissaris voor Gro- nlugen maakt bekend, dat by levering van run- deren, waarvoor een mest- of weidecontraot werd afgesloten met de Ned. Veehoudery-Cisn- trale, het origineele mestcontract by de leve ring moet worden ingeleverd. Indien heit contract by de leverin? ingeleverd, zal het geleverde rund geacht te zijn geleverd in mindering vue het mestcontract aangegane verplichtmg PROVINCIALE PUBLICATIE VAN IIET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ. Tarieven stroovervoer over afstanden van meer dan 6 K.M. De Provinciale Inkoopcentraie van Akker- bo uw producten voor Drenthe deelt aan belang- hebbenden mede, dat voor het vervoer van voor de H.E.S. bestemd stroo, hetwelk by levering door den landbouwer over een grootere afstand dan 6 K.M. plaats vindt af bedryf, een tarief is vastgesteld van 12 oent per 1000 K.G. per K.M. De betreffende H.E.S. dient deze vergoeding dus boven de maximum strooprys aan den ver- bouwer uit te betalen. OLST, 4 April. De gemeentepolitle en ambtenaren van den landbouw-crisis-contrôledienst hebben een auto aangehouden en daardoor beslag kunnen leggen op een vat jenever, dat ongedekt vervoerd werd. Een en ander wsis aanleiding voor een huiszoeking by den eigenaar van den drank. Men vond daar 60 kg. vleesch en vet, afkom- stig van een frauduleus geslacht rund. De slaohter kon worden opgespoord en men kon by twee andere personen 100 kg. vleesch ta beslag nemen. Proces-verbaal is opgemaakt. GASSELTERNIJVEEN, 5 April. Raadsvergadering. In de Vrydagavond gehouden raadsvergade ring werd besioten het nieuwe lid G. Gerryts toe te laten. Tôt onderwyzeres aan de O.L.S. te Kostvlies werd no. 1 der voordracht, mej. J. H. Boonstra te Gronlngen benoemd. Aan extra-steun voor werkloozen wordt in totaal een bedrag van f 832.beschikbaar ge- steld en aan B.-boeren en B.-tuinders totaal f 22.75. Voorts werden aanvragen om medewer- king, vergoeding en exploitatie-voorschot voor het Byz. Onderwys ingewllligd. Verder werd nog besioten aan gem.-ambtenaren met een salaria van minder dan f 1900.een tydelijke verhoo- ging van 3 toe te kennen, terwyl mede een kinderbyslagregeling werd aanvaard met een minimum van f 75.— per kind. (Uitvoerig verslag volgend nummer.) SAPPEMEER, 4 April. De nieuwe Inspecteur der Lich. Opvoeding. De heer A. A. Lamberts te Sappemeer, be noemd tôt inspecteur der lichameiyke opvoe ding, standplaats Groningen, is in Assen gebo- ren en opgevoed. Na tydelyke benoemingen te Groningen en Appingedam volgde een vaste benoeming 16 jaren geleden als leeraar by de R.H.B.S. te Sappemeer, waar hy nog werkzaam is. Voor een paar jaren werd hy tevens benoemd aan de Gem. H.B.S. te Hoogezand. Viering 50-jarig bestaan „Patrimoniumw; Op eenigszips feestelijke wyze geschiedde dit. Na een berymde inleiding van den voorzitter, gaf de secretaris, een historisch overzicht van. de ontwikkeling der afdeelinig. Daaruit bleek, dat ze begon met 28 leden, een getal, dat spoe dig steeg tôt 70, na 10 jaar terugliep tôt 6, doch dat thans 55 bedraagt. Verder deed de secretaris verslag van het vele nuttige werk, dat de af- deeling vooral op sociaal gebied heeft verricht en nog verricht. Hierna hield de Verbonds- secretaris, de heer J. C. Pelicaan Van Amster dam, een rede over ,,de taak van Patrimonium, voorheen en thans". Mevr. Pilkens bood namens de afdeeling van den Chr. Vrouwenbond haar gelukwenschen aan; een voordracht van den 2en voorzitter, den heer Joh. Bouman volgde, waar na de heer J. N. Spoelstra van Leens als voor zitter van het Gewest Groningen en Drenthe en ook als oud-secretaris een toespraak hield, ontleend aan het woord van ,,Habakuk" „Uw werk, o Heere, behoud dat". Zang, muziek van „Juilana" en voordrachten wisselden de sprekers af. AMSTERDAM, 4 April. De Vereeniging voor den Effectenhandel maakt het volgende bekend 1. In opdraoht van de Duitsche autoriteiten deelt het Département van Financiën mede, dat met ingang van 1 Mei 1941 de certifi- "caten van aandeelen, welke in de pryscou- rant van de Ver. voor den Effectenhandel onder het hoofd Amerika, zyn genoteerd, zullen worden aangemerkt als bultenland- sche fondsen in den zin van het deviezenbe- sluit 1941. Derhalve komen zy vanaf dien datum te vallen onder het verbod van beurs- handel in buitenlandsche fondsen, bekend ge maakt In de Staatscourant van 11 Juli '40 no. 133. Zy vervallen dan uit de dagelijk- sche noteering en zullen met ingang van 1 Mei 1941 slechts met een vergunning van het deviezeninstituut kunnen worden ver- handeld. 2. Van heden tôt en met Dinsdag 8 April 1941 zullen geen noteeringen in deze fond sen plaats vinden. 3. In afwaohting van nader vast te stellen bepalingen contrent geldleeningen, waarvan het onderpand geheel of gedeeltelyk uit der- gelyke certifieaten bestaat, wordt bepaald, dat zoodanige geldleeningen niet opzegbaar zt)n. AMSTERDAM, 4 April. Naar wy van de zyde van de Ver. voor den Effectenhandel vememen, is met ingang van 4 April 1941 de omrekeningskoers voor de Reichs- mark ten aanzien van den handel in effecten vastgesteld op f 0.75. In verband hiermede is artikel 12 van het rè glement voor den effectenhandel dienovereen- komstig gewyzigd. Het wyzigingsblad voor genoemd règlement, alsmede het a&ngevuld régis ter zjjllen den ledea himuat ttOkiOiS WOltiSIl

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 3