i 1 i I I TWEEDE BLAD DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 5 APRft 1*41 ROTTERDAMSCHE KINDEREN IN GRONINGEN. Steunrraude te Steenwijk. Tegenwerking voedselvoorzienings- maatregelen. A. A. LAMBERTS TE SAPPEMEER INSPECTEUR VOOR DE LICHAMELIJKE OPVOEDING. 3 VOETBAL HET PROGRAMMA VOOR MORGEN PREDIKBEURTEN GRONINGEN, 3 April. Het bestuur van de Groninger genleenschap deelt mede, dat vanmiddag opnieuw honderd kinderen uit Rotterdam te Groningen zijn aan- gekomen. Zij werden over verschillende plaatsen van de provincie verdeeld en zullen morgen naar hun pleegouders worden gebracht. In totaal bevinden zich thans ongeveer 400 Rotterdamsche kinderen in Groningen. Over vier weken wordt een nieuvv transport verwacht. STEENWIJK, 4 April. Hier is een ernstlg geval van steunfraude aan het licht gekomen. Een werklooze, die, naar men meende, in behoeftige omstandighe- den verkeerde ,trok geruimen tijd steun. Dezer dagen kreeg men echter argwaan en bij een huiszoeking bleek, dat de man een bedrag van f 1800.- en een'huis bezat. Er is een vervolging tegen hem ingesteld. De inspecteur voor de lichamelijke opvoeding te Groningen, de heer Lamberts, is op het oogenblik leeraar in de lichamelijke opvoeding aan de R.H.B.S. te Sappemeer. waar hjj te- vens mede de leiding heeft van de tumvereeni- ging W.I.K. De nieuw benoemde inspecteur is ongeveer vijftig jaar. De Rijkshoofdinspecteur de heer R. IJzer, m 1896 in Winschoten geboren, was geruimen tijd aldaar leeraar aan H.B.S. en gymnasium. Ook was hij werkzaam aan de Rijkskweekschool al daar als leeraar in teekenen en paedagogiek. In 1929 ging de heer IJzer over naar de Rijks kweekschool te Haarlem. Hij was o.m. medewer- ker aan verschillende instituten voor de acte M.O. lichamelijke opvoeding, lid van het Rjjks- college van lichamelijke opvoeding en secreta- ris van de commissie voor het afnemen van examens in de acte M.O. lichamelijke opvoeding. Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening In oorlogstijd deelt het volgende mede: Een emstig geval van tegenwerking der overheidsmaatregelen op het gebied der voed selvoorziening is onlangs door den Centralen crisiscontrôledienst in samenwerking met de Amsterdamsohe politie aan het lieht gebracht. De Nederlandsche Zuivelcentrale heeft eenigen tijd geleden bij handelaren van mager melkpoeder een deel van hun voorraad geblok- keerd. Deze poeder moest derhalve ter be- schikking van de Centrale blijven. Bij con trôle naar de hoedanigheid van het poeder bleek echter ,dat bij de firma P. Bindt Zn. te Amsterdam een gedeelte niet meer aanwezig was. Tegen het uitdrukkelijk gestelde verbod in, heeft deze handelaar een gedeelte verhan- deld, terwijl een ander deel tôt' „kunstroom" was verwerkt. Voorts bleek, dat het restant, een aanzàenlijke hoeveelheid, deels op zeer on- voldoende wijze was b ard, waardoor bederf in de hand was gewerkt, dcsls zelfs moedwilhg was beschadigd. De nog bruikbare poeder is onmiddellijk bij den handelaar weggehaald, ter wijl de volgende maatregelen zijn genomen: schorsing der firma als georganiseerde bij de Zuivelcentrale, alsmede instelling van een tucht- rechterlijke vervolging. Voorts is tegen de verantwoordeiyke perso- nen proces-verbaal opgemaakt, terwijl de nog onder de firma berustende voorraden in oe- slag zijn genomen. Uit het voorgaande blijkt, dat belangheb- benden er goed aan doen zich aan de gestelde voorschriften te houden, aangezien zij zich an- ders aan strenge maatregelen blootstellen. MET STANDPLAATS GRONINGEN. Onlangs is medegedeeld, dat binnenkort de benoeming van enkele inspecteurs voor de li chamelijke opvoeding te verwachten zou zijn Deze benoemingen zijn thans afgekomen. Bij beschikking van den secretaris-generaal van het département van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur bescherming is nameljjk benoemd tôt hoofdinspecteur-adviseur voor de lichame lijke opvoeding de heer R. IJzer te Heemstede en tôt inspecteur voor de lichamelijke opvoe ding met standplaats Den Haag Th. J. H. van 't Larn te Overveen met standplaats Den Bosch de heer P. J. Aippe te Amsterdam en met standplaats Groningen de heer A. A. Lam berts te Sappemeer. PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEP. VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ. Weldecontracten. De Prov. Voedselcommissaris voor Groningen maakt bekend, dat tôt 15 April a.s. nog ge- legenheid wordt geboden om een weidecontract voor runderen af te sluiten. Degenen, die dus nog een dergeljjk contract willen afsluiten, dienen zich vôôr dien datum te vervoegen bij den plaatselijken bureauhouder van hun district. PROVINCIALE PUBL1CATIE VAN HET DEP. VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ. Huisslachtlng schapen. De Prov. Voedselcommissaris voor Groningen maakt bekend, dat het thans mogeljjk is huis- slachtingen van sohapen te verrichten. Hiervoor komen in aanmerking hoofden van gezinnen, benevens lnstellingen, liefdadige of andere onbaatzuchtige doeleinden nastrevende, die zijn georganiseerd bij de Landbouw-Crisis- Organisatie en kunnen aantoonen, dat zij ge- durende een der tijdvakken van 1 Augustus '37 tôt 1 Augustus 1938, 1 Aug. 1938 tôt 1 Aug. 1939 en 1 Aug. 1939 tôt 1 Aug. 1940 één of meer schapen in huisslachtlng hebben geslacht en dat het schaap, waarvan huisslachting wordt gevraagd, door hen op het tijdatip der slachting reeds gedurende ten minste vier maanden als eigenaar zal zijn gehouden. Ter verkrijging van een machtiging moet men zich wenden tôt den plaatselijken bureauhouder om een aanvrage-formulier. Bij deze aanvrage moet worden overgelegd een verklaring van den distributiedienst, waaruit blijkt, dat de vleesch- bons tôt ten hoogste een zoodanig aantal bon- nen per aangevraagde maohtiging zijn Ingele- verd als recht geeft op het koopen van een hoeveelheid vleesch en vleeschwaren van 50 KG. of een verklaring, dat aanvrager nog voldoende bonnen te goed heeft tôt 16 November 1941. Voor verdere inlichtingen gelieve u zich te wenden tôt uwen plaatselijken bureauhouder. PROVINCIALE PUBLIC ATIE VAN HET DEP. VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ. Aan- en verkoop van paarden. De Landbouw-Crisls-Organisatie voor Gro ningen maakt bekend, dat in tegenstelling met een nog veelvuldig voorkomende opvatting, het koopen, verkoopen en afleveren van aile paar den, dus ook van veulens en hengsten is ver- boden behoudens vergunning van den Prov Voedselcommissaris. De eventueele kooper kan te dien einde een aanvrage indienen b(j de Landbouw-Crisis-Orga- nisatie voor Groningen onder vermelding van uitvoerige bedrijfsgegevens. Een koopvergunning bestaat uit 3 exempla- ren, waarvan 1 exemplaar is bestemd voor den kooper en 1 voor den verkooper, terwijl het derde exemplaar na volledige invulling, voorzien van de handteekeningen van den kooper en den verkooper, behoort te worden teruggezonden aan de Landbouw-Crisis-Organisatie. Ten overvloede wordt er nog op gewezen, dat er dus geen afleverlng mag plaats hebben, zoo lang de respectievelijke exemplaren van de ver gunning nog niet in het bezit zijn van den kooper en den verkooper. De exemplaren van een koopvergunning, ai- gegeven door één der Landbouw-Criais-Organl- saties buiten de provincie Groningen moeten eerst door den Prov. Voedselcommissaris voor Groningen worden afgeteekend en weer in het bezit van den kooper en verkooper zijn, alvo- rens afleverlng mag plaats hebben. PROVINCIALE PCiBLICATIE VAN HET DEP. VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ. Levering wrakke dieren. De Prov. Voedselcommissaris voor Groningen maakt bekend, dat de Stichting Nederlandsche Veehouderjjcentrale bjj bestuursbesluit nr. 27 d.d. 12 Maart 1941 heeft bepaald dat in ver- band met de verplichte veelevering het ver- eischte van een minimum opbrengst van f 100 ten aanzien van geleverde wrakke dieren we- gende 350 KG. of meer, met Ingang van 12 Maart is koonen te vervallen. De minimum gewichtsgrens van 350 KG. blvjft dus gehandhaafd. Ten aanzien van noodslachtingen blijft een minimum opbrengst van f 100 en een minimum gewicht van 150 KG. onveranderd gehandhaafd. BORGER, 3 April. Brand. Hedenmiddag ont»tond er brand in de sehuur van den landbouwer H. Struik te Ellertshaar. De geheele sehuur is tôt den grond toe afge- brand. Het huis kon dank zij het flink optreden der bewoners en de buren en mede door den gunstigen wind behouden blijven. Een hoeveel heid van 30 H.L. haver en 4 balen stiks-tof, be nevens de geheele voorraad hooi en stroo, 2 pinken en eenige kippen kwamen in de vlammen om. De oorzaak van den brand is nog onbekend; vermoedelijk hebben kinderen met lucifers ge- speeld. De sehuur was verzekerd, doch de in- boedel niet. EEXT, 2 April. Jaarvergadering contrôlevereeniging. Het nadeelig saldo bedroeg f 4.41. Het leden- tal bleef gelijk, n.l. 35. De kosten van het onderzoek bedroegen 12 y? et. per monster voor diegenen, die- door den monsternemer werden bezocht en 8 et. voor degenen, die zelf monster namen. Als bestuurslid werd herkozen de heer Ha Schuiling. Uit het verslag van den monsternemer stip- pen wij aan Het gemiddelde van de productie over de ver sohlllende leeftydsklassen was 3839 KG. melk, 3.48 vetgehalte, 154.4 KG. boter in 317 da gen. De hoogste opbrengsten v •6 Z 2-jarigen Rika V J. Bruina Jantje VII O. J. Homan 2ya-jar. Mina 19 Hs. Schuiling Juliana Gebr. Kluivtng 3-jar. Jeka XI A. Buiter Gonda B idem 3%-jar. Roeli H J. Braams k boter KG. 3822 3874 3.46 3.15 149.8 137.8 370 358 4808 4492 3.41 3.31 185.7 168.2 353 331 4564 4056 3.51, 3.71 181,6 170.8 346 295 T. Azn. 4067 3.51 161.8 288 Ida J. Pepptng 4342 3.24 159.- 334 4-jar. Leentje D. Homan 5857 3.77 229.4 312 Blesje H. Wilms 5519 3.46 216.3 365 4V4-jar. Annie H J. Pepping 4472 3.07 154.9 321 Tine V R. O. Braams 4210 3.18 148.8 350 5-jar. en ouder. Anna A. Buiter 6375 3.64 263.3 311 Mina 16 Hs. Schuiling 5760 3.86 252.7 340 Het wedstrijdprogramma is nu zoover gevor- derd, dat er niet minder dan drie afdeelings- kampioenen zich tegelijk kunnen melden, d.w.z. wanneer ailes meeloopt. Het zijn in het Westen A.D.O. of D.H.C., in het Zuiden P.S.lh en in het Oosten Heracles. Ons district brengt als meest op den voor- grond tredende wedstrijd VeendamH.S.C. Het eigenaardige van deze ontmoeting is, dat de geelzwarten om hun eerste klasserschap te behouden, moeten trachten de Sappemeersters den weg naar het kampioenschap te blokkeeren, hetwelk zij hun overigens niet misgunnen. Dat het druk zal worden aan de Langeleegte, valt niet te betwijfelen. AFDEELING I, De groote vraag in het Westen is wie kam- pioen van district I zal worden. Zoowel D.H.C. als A.D.O. spelen beiden een thuiswedstrijd, resp. tegen D.W.S. en Sparta. De spanning is tôt het laatst bewaard gebleven, want er is geen zekerheid, dat de beslissing op den laat- sten competitiedag van deze clubs zal vallen. Alleen wanneer één der clubs een of twee pun- ten meer weet te veroveren, dan zijn concurrent, kan het kampioenschap bij A.D.O. of D.H.C. te- recht komen. Winnen beide, spelen zij gelijk, of zelfs wanneer zij zouden verliezen, moet er een beslissingswedstrijd tusschen genoemde rivalen gespeeld worden. Het lijkt ons toe, dat de taak van D.H.C. om D.W.S. te kloppen gemakkelijker zal zijn uit te voeren, dan dat A.D.O. er in zal slagen van Sparta te winnen. Vast staat, dat het beiden zeer belangrijke wedstrtjden zijn, waarvan we den uitslag dienen af te wachten. De wedstrijden FeyenoordD.F.C. en Storm- vogelsHermes-D.V.S. hebben geen beteekenis meer en kunnen dus onbesproken blijven. AFDEELING U. De ontmoeting in Utrecht tusschen D.O.S. en V.S.V. kan goed spel brengen, want beide clubs hebben een geslaagd seizoen achter den rug. Voor D.O.S. zou een overwinning met het oog op de tweede plaats wel gelegen komen, maar we twijfelen er aan of V.S.V. weer een off-day zal hebben zooals Zondag j.l. tegen V.U.C., toen ze met 5—3 verloor. Van meer belang is de wedstrgd R.F.C.—C.V.V., want laatstgenoemd elftal kan geen punt meer missen, wil ze nog met Xerxes gelijk komen, waar evenwel weinig kans bestaat, want dan zou de stadgenoote zoo vriendelijk moeten zijn om beide nog resteerende wedstrijden te verliezen. Toch geven we de Char- loisers voor den komenden Zondag nog wel eeni ge hoop, dat de executie uitgesteld wordt, want Xerxes zien we nog niet zoo vlot van Haarlem winnen, die nog altijd op de tweede plaats staat. Ajax speelt haar laatsten wedstrijd en kan de competitie besluiten met een zege op H.B.S. AFDEELING III. In het Oosten staan aile clubs hun laatsten wedstrijd af te wachten, wat dus mooi op tijd is. Quick kan door van Wageningen te winnen de vtjfde plaats behouden. Go Ahead doet er goed aan door van den wedstrijd tegen Enschedé alvast een flinke oefening voor de degradatie- competitie te maken en Tubantia moet voor aile zekerheid van Hengelo winen, wil ze de derde plaats behouden. De winnaar van de match tusschen de Ensched. Boys en A.G.O.V.V. zal zijn doelgemiddelde nog wat kunnen opvoeren, doch de wedstrijd die we het laatst bespreken is be- langer dan de vier bovengenoemde tezamen, want hier is het Oostelijk kampioenschap regei- recht in het geding. De vooruitzichten voor He racles zijn gunstig, want niet alleen, dat wij de Almeloërs sterker achten dan N.E.C., is er ook nog het feit, dat een verdeeling der punten reeds het kampioenschap aan Heracles brengt. Alleen wanneer de thuisclub zou verliezen, moet er nogmaals om den eeretitel gestreden worden en die kans is zeer gering. AFDEELING IV. Voor N.A.C. is er veel kans op een overwin ning tegen N.O.A.D., doch de Bredanaars zullen hoogstens nog de tweede plaats kunnen berei- ken. Limburgia mag zich wel prepareeren op een ferme aanval van Helmond, want de punten zijn in dit geml van veel waarde. Dit geldt even wel ook vosr de thuisclub, zoodat er uit dit treffen wel mus een draw kan ontstaan. Roermond moet *ich geducht roeren tegen M.V.V., wil ze al thans nog tijdig het gevaar van te degradeeren ontwijken. We verwachten hier hoogstens een gelijk spel. Willem II zal het op handen zijnde kampioenschap van P.S.V. wel niet kunnen beletten. We verwachten althans dat een groote schare Eindhovenaren Zondag de lichtstadmenschen zal inhalen, om met hen de vreugde over het behalen van den begeerden ti- tal te dw'en Etndhoven moet tegen L.O.N.- G.A. wel heel best op dreef zijn, wil ze in eigen home geen nederlaag bekomen. AFDpELINC V. G.V.A.V. heeft de beste lansen in den ed- strijd tegen Sneek, wanneer tenminste de pro- ductiviteit der voorhoede wa wordt opgevoerd Ook Heerenveen staat nét geheel kansloos tegen Be Quick, maar de witiemden weten wat er op het spel staat en zullenin elk geval trach ten een gelijk spel te behal-n. Velocitas is het wel toevertrouwd om W.'.V. met een neder laag huiswaarts te zenden, r.aar toch zullen de Winschoters zich niet gemLkkeljjk gewonnen geven, want hun positie is bina even slecht dan die van Veendam, welk tam Zondag H.S.C. ontvangt. De wedstrijd tuschen de veenkolo- niaie pioegen belooft interesant te worden, want de geelzwarten zullen oor de H.S.C.-ers geen gemakkelijke prooi zijn.De verdediging is versterkt en ook de voorhoed zal eindelijk eens spijkers met koppen trachten te slaan door zelf het tndtiatief te nemen en net afwachten wat de tegenparty doet. Men kanir op aan, dat ook H.S.C. met het oog op het kmpioenschap veel strijdlust aan den dag zal eggen. We willen hopen, dat er fel, doch sportif gestreden wordt en dat er ook fijne trekjes votbal in deze match mogen voorkomen, opdat erveel valt te genie- ten. Leeuwarden krijgt h< niet al te moeiljjk tegen Achilles en is bovendin verplicht te win nen, willen de Friezen teminste nog langer meetellen in den wedloop m het leiderschap. TWEEDE KLASE B. In Winschoten zal Bato el niet opgewassen blijken te zijn tegen Emme welke club even- wel niet meer tôt de leiders>ehoort. Wolter- sum geven we meer kans opucces nu ze Help- man ontvangt. De Munndammers moeten naar Hoogezand en zullen dir weer voor moei- îyke problemen gesteld wden. Tooh zal het krachtsverschil niet zoo gret zijn als de rang- ljjst ons doet gelooven. Ee nederlaag met de oneven goal en zeifs een gelc spel behoeft geen verwondering te bar en. 'egelijkerttjd wordt één station verder de matcF.V.V.B.R.C. ge speeld. Hier zien we de Foiolsters reeds zege- vieren. Het spannendst rordt de strijd tus schen G.R.C. en Noordster./el kunnen de men- schen uit Pekela zelf geen ampioen meer wor den, maar zij zullen het aleen eer beschouwen hun best te doen in de msh tegen de nu lei- dende Groningers. Het vechil in kracht zal gering zijn, doch de balanzal demkelijk ten gunste van G.R.C. oversla.. DROUWENERVEEN, 2 April. Verg. Boerinnenbond. Na opening en lezing der notulen werden tôt afgevaardigden naar de algemeene vergadering te Assen verkozen de dames Hoenderken en Kanning. Door mej. J. Koops uit Elmmen werd een in téressante beschouwing gehouden over het on- derwerp „Waarom zijn wij lid van den Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen". Spreekster had een aandachtig gehoor. Rectificatie. In het verslag van de tooneeluitvoering door T.N.T.V. (met A.N.T.V.) in 't Boschhuls te Ter- apel op verleden Zondagavond, stond per abuis de naam van den heer Stoker vermeld als de régisseur. De heer P. HOFSTRA te Terapel- kanaal komt de eer van deize uitatekende regie toe van de 4e uitvoering, die hij reeds met zijn club gaf. ANDEREN, 3 April. Een doodelijk on geval. Hedenmiddag geraakte een paard, voor een mestkar gesparmen en bestuurd door den heer A. Lensing plotseling op hol. De 40-jar. er naast loopende zoon J. Lensing greep de teugels, sprong op den wagen doch viel er weer af. De wagen glng over hem heen. Bewusteloos werd L. opgenomen. Direct tngeroepen geneeskun- dige huip mocht helaas niet meer baten. Kort daarop overleed de arme man. Hij laat een vrouw met een kind achter. ANNEN, 3 April. Vanmiddag omstreeks 3 uur werd de brand- weer gealarmeerd voor een brand in de woning van den heer L. Eggens alhier. Het bleek dat de schoorsteen hevig brandde. Nadat de brand- weer, die spoedig aanwezig was, deze grondlg had geveegd was het leed geleden. De schade is gering. -» ZUIDWENDING, 4 April. Paarden op hol. Hedenmiddag geraakten 2 paarden van den landbouwer J. Bakker en bestuurd door diens arbeider P. Meijer, op hol. De paarden waren voor de wipkar gespannen. De kar vloog met zulk een vaart tegen het huis van den heer H. Manuel, dat hij d-wars door den muur boorde. De in de kamer aanwezige goede- ren als een radiotoestel, theemeubel etc. wer den totaal vemield. Persoonlijke ongelukken vonden gelukkig niet plaats. Ook de paarden kwamen er zonder letsel af. VEENDAM, 5 April. Een jubileum. Onze geachte plaatsgenoot, de heer J. G. Kei- zer, herci-ii-.t Dinsdag 8 April a.s., den dag daarop hij veertig jaren geleden als letterzetter- drukker werd werkzaam gesteld in de Handels- drukkerij, toenmaals van den heer E. E. A. Mulder, later van den heer G. H. Mulder en thans van den heer T. Mulder G.H.zn. Rotterdamsclie kinderen. Eergisteren arriveerden hier ter plaatse we- derom een 11-tal schoolkinderen uit Rotterdam, die hier drie vier maanden zullen blijven, bij de pleegouders die welwillend hun huisdeuren voor deze gasten hebben ontsloten. Mevr. Hoogkaœp had de kinderen van Zuid- broek gehaald en verschillende personen, waar- onder de pleegouders en de schoolarts, dr. Swa- nenburg de Veije, waren aan het station ter be- groeting aanwezig. Dat de kinderen die onlangs weer naar de Maasstad zijn vertrokken het hier best naar aard en zin hebben gehad, blijkt onder meer uit het feit, dat een knaapje hier allang weer terug is. Hij verbleef in een kinderloos gezin en wilde wel weer naar zijn pleegouders terug. Het knaapje gaat hier weer naar school. Na- tuurlijk hebben de Rotterdammer ouders met dezen terugkeer naar Veendam, hun voile in- stemming betuigd. Centrale Comm. voor lich. opvoeding. Dezer dagen is in deze gemeente een centrale commissie voor de lichamelijke opvoeding ge- installeerd, waailn voorloopig zitting hebben gekregen de navolgende personen J. G. Hoog- kamp, voorzitter, H. Bosman, secretaris, Mevr. A. C. LaanBussemaker, M. Hekkens, R. M. Wieringa, J. P. Bloemhoff, Z. C. Nagtegaal, H. van Lunzen, H. van Linge, J. Eikenberg en J, Vaatstra. Bij de bespreking, welke na de installatie volgde, kwam de vraag ter sprake of het moge- lijk was een Sportdag voor de leerlingen van de lagere scholen te houden, benevens Korfb&l- en Voetbaldagen. Ook werd het nut van school- zwemmen en het beoefenen van de ijssport door scholieren besproken. Besloten werd een technische commissie in te steilen. Daarin verkregen zitting Mevr. Laan —Bussemaker en de heeren Hekkens, Wieringa, Bloemhoff en Bosman, terwijl aan de heeren Nagtegaal, Van Lunzen en Van Linge werd op- gedragen de reglements-commissie te vormen, welke een concept-reglement zal ontwerpen. Het is te hopen, dat het der Commissie moge- lijk zal zijn, veel in het belang van de lichame lijke ontwikkeling van de Veendammer jongeren te doen. Agrarische Jeugdbeweging. Woensdagavond werd in het hotei ,,Java" een vergadering gehouden van de Agrarische Jeugd beweging, streek Veenkoloniën, onder leiding van den heer J. W. te Velde te Kiel-Windeweer. Als eerste spreker voerde het woord de heer Kleinstra, die een organisatorische rede hield. Spreker ging na wat er het vorig jaar heeft plaats gevonden en gaf aan, wat er in de toe- komst gebeuren moet. Spreker wtjdde ook een woord aan de N.J.S. en zeide, dat de Agrarische Jeugdbeweging een wat dieperen grond heeft dan de N.J.S. Het is niet noodig dat beide li- chamen naast elkaar blijven bestaan. Het lag aanvankelijk in de bedoeling dat er ten platte- lande geen afdeelingen van de N.J.S. zouden worden gesticht. Maar later is dat weer veran- derd. De regeling is nu deze, dat personen van 1216 jaar, naar verkiezing lid kunnen zijn van de eene of de andere organisatie. Maar aan de 16-jarigen zal worden geadviseerd, naar de Agrarische Jeugdbeweging over te gaan. Des noods kan de overgang nog tôt den 18-jarigen leefttjd worden uitgesteld. De jeugdbeweging sluit aan op de lagere school. Daarom zal ook met de lichamelijke ont wikkeling worden gerekend en de hoog-noodige gymnastiek moeten worden onderwezen en be- oefend. In den loop van den afgeioopen winter zjjn er cursussen in het beoefenen van volks dansen gehouden. Er is een r ©organisa tie van het bestuursappa- raat in wording. Men denkt aan het aanstellen van een buurtgeleider en aan een jeugdraad. Aansluiting bij de jeugdbeweging is diringend noodig, opdat de achting voor den landbouwer en de grondbewerking, alom zal toenemen en blijven, ook als de huidige oorlogsamstandighe- den reeds tôt het verleden zullen behooren. De tweede inleider, de heer J. Sweers, gaf een overzioht van den Inhoud van het tooneel- stuk ,,De oude Strijd", welk atuk te Rolde is vertoond. Na de tnleidtngen werden enkele lie- deren gezongen, welke het alot vormdcn van een welgeslaagden avond. Laatst© orgelbespeling. Zondag a.s. te 4 uur precies hoopt de organist Dr. Frled Sohmidtt Marlissa in de groote kerk te Veendam, zijn laatate orgelbespeling in dit seizoen te geven. Medewerktng verleenen de sopraan Loes Goenevan Geod, het dameskoor V.W., onder leiding van mevrouw Schmidit Mar lissaGelzenleuchter. Het programma is naar aanledding van het psalmvers „De vogelen zingen Goda lof", uit populaire werken van Haendel, Liszt en R. Hol saanengesteld. Daar mooie koorzang altijd in den amaak valt, hoopt men op een goed bezoek. WILDERVANK, 6 April. De heer Chr. Huisman, landbouwer te Belllngwolde, kocht door tusschenkomst van den heer H. Lottering, beéedigd makelaar te Nleuwe-Pekela, van den heer H. Bartels te de Loo, gem. Dalen, zijne boerderij met 20 H.A. bouw- en groenland, staande en gelegen te Slagharen, in huur bij den heer Steenhuis. Aanv. direct. Verder werd door voomoemden makelaar ver- kocht Voor den heer G. Schôneman te Stads- kanaal (W.) een dubbele behuizing nabi) den Pekelderweg aan den heer K. Jonker te Wilder- vank en voor den heer J. Boa te Utrecht, een burgenhuis, staande ta. 't Uitbreidlngsplan te Stadskanaal (O.). Aanv. direct met huurover- name. Kooper de heer W. de Haan, expéditeur te Oude-Pekela. GEVONDEN VOORWERPEN. Een rijwielbelastingmerk 1940/1941. Terug te bekomen bij S. Jager 18e Laan Wildervank. ZONDAG APRIL. Ned. Herv. Gemeenten. Wildervank, geen diens t. Veendam, 10 uur Ds. de Nie. Bevestiging nieu- we lidmaten. Extra coll. Nam. 5.30 uur Ds. Witvliet. Bev. Udmatein der Evangelisatie. Ommelanderwijk, 9.30 u. Ds. Witvliet. Bev. nieuwe lidmaten. 7.30 u. Samenkomst- Vrijdag 7 u. Ds. Witvliet. Bed. H.A. Kibbelgaam, 2.80 u. de heer Roemeling. Muntendam, 0 u. Ds. Henzel. Goede Vrjjdag nam 7 uur Ds. Henzel. Bed. H.A. Muntendam (Ev.), 10 u. de heer Jager. Woens- dag 7.30 u. Bidstond voor het gewas, de heer Jager. Kiel-Windeweer, geen dienst. Vrijdag 11 April, s nam. 7 uur Ds. Wasch. H.A. Kropswolde, 10 u. Ds. Wasch. Oude-Pekela (Ev.j, 9.30 u. Ds. Penninga; 3 u. dez. 2 u. Zondagsschool. Goede Vrijdag nam. 7.30 u. Ds. Penninga. Solozang. Stadskanaal (W.), 10 u. De. v. d. Vingt. Bev. lidmaten. Musseikanaal, 10 u. De. v. ErkeL Bev. lidma ten. Goede Vrijdag 10 u. Ds. v. Erkel. Voorber. 4 u. ds. v. Erkel. H.A. Nieuw-Buinen, 10 u. Ds. Ntjdam. Openb. Bel. Voorber. H.A. Collecte Goede Vrijdag. 10 uur Ds. Njjdam. H.A. Annerveen, 2.80 u. Ds. Wierenga v. Anloo. Eext, 2 u. Ds. Alkema. Drouw.mond, voorm. geen dienst. Bev. nieuwe lidmaten te Nw.-Buinen. 8 u. de heer H. Siomp. Goede Vrijdag voorm. geen dienst. H.A. te Nw.- Buinen. 's Nam. 7.30 u. de heer H. Slomp. 2de Exloërmond no. 42, 3 uur Ds. Luchies van Valthermond. Gass.nijveen, 10.30 u. Ds. Siemelink. Bev. lid maten. Vrijdag 10.30 u. Ds. Siemelink. Valthermond, 10.30 u. Ds. Luchies. Bev. lid maten, extra colecte. Goede Vrijdag nam. 7 uur Ds. Luchies. H.A. Odooru, 10 u. Ds. v. Lunzen. Bev. lidmaten. Goede Vrijdag v.m. 10.30 u. Ds. v. Lunzen. Doopsgez. Gemeenten. Veendam, 10 u. Ds. v. d. Veer. (Doop.) Goede Vrijdag, 's nam. 7.30 u. ds. v. d. Veer. H.A. Pekela, 6.30 u. Ds. v. d. Veer (Avondmaal). Luth. Gemeenten. Wildervank-Veendam, 10 u. Ds. J. H. Smit Duyzentkunst. Bev. v. T idmn Vrijdagavond 7 u. Ds. J. H. Smit Duyzentkunst. H. Avondmaal. Stadskanaal, 10 u. Ds. G. Fafié. Bev. v. nieuwe leden. Zang Mannenkoor. Ds. G. Fafié. H. Avondmaal. Pekela, 9.80 u. Ds. J. v. Leeuwen. 3.30 u. Ds. J. v. Leeuwen. Vrjjdagmorgen 9.30 u. Ds. J. v. Leeuwen. H. Avondmaal. Vrijdagavond 7 uur Ds. J. v. Leeuwen. H. Avondmaal. Geref. Gemeenten. Wildervank, half 10 Ds. G. Kerssies. Nam. half 6 dez. Coll. Vrijdagavond 7 uur Ds. G. Kers sies. Veendam, half 10 Ds. N. Postema. Nam. 5 u. dezedfde. Coll. Vrijdagav. 7* uur Ds. N. Postema. Stadskanaal, h*if 10 Ds. H. Zandbergen. Nam. 3 uur dez. Coll. Vrijdagav. 7.80 u. Ds. H. Zand bergen. Oude-Pekela, 10 u. Ds. M. Hamming. Nam. 3 u. dez. Coll. Vrijdag uur Ds. Hamming. Nieuwe-Pekela, half 10 Ds. J. C. Haartsen. Nam. 8 uur deaelfde. Ooll. Vrijdagavond 7 uur Ds. J. C. Haartsen. Chr. Geref. Kerken. Wildervank, 9.80 en fi u. Leesdienst. Goede Vrijdag 's av. 7 u. leesdienst. Bapt Gemeenten. Emmer-Erfsch.veen, 10.80 u. Ds. H. G. v. d. Filer. 4 u. dez. Goede Vrjjdag voorm. 10.30 uur Ds. v. d. Flier. 's Nam. 7.80 u. dezelfde. 2e Exl.mond, 11 Pred. 4 u. Doop en Bed. H.A. Nw.-Pekela, 9.30 u. Ds. T. Jansma. 3.80 uur dez. (Doop en Avondm). 8 u. Jeugdkerkdienst. Goede Vrijdag nam. 7 uur Ds Jansma Algem. Evang Gemeente. Veendam, 10 en fi uur Ds. J. Brouwer. Zoa- t uur.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 4