UITREIKING VAN MELK- EN CACAOKAARTEN. BESTRIJDING VAN WANDGEDIERTE. D" TJABBES SCHOOL VOOR U, L, 0. TE WILDERVANK. TREKHONDENWET. De eerste <jrèe/i> ,,-pn.mA VLoeuLA^f" VAtS jcUuwt/cA VASTE BRANDSTOFFEN VOQR KOOKDOELEINDEN DISTRIBUTIEDIENST MEEDEN. GOEDERENINZAMELING VEENDAM. DISTRIBUTIEDIENST WILDERVANK. GROOTE KERK - VEENDAM VIJFDE ORGELBESPELING GEPOLIJSTE GRANIETEN GRAFMONUMENTEN HERVAT MAANDAG 7 APRIL DE PRAKTIJK EEN FLINK MEISJE, ADVERTENTIES ABONNEMENTEN J. KRAL TWE£D€ BLAD VROUWEN OP DE SCHOOL- BANKEN. DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 5 APRH. I?4t Buitenlandsche arbeîdskrachten in Duitschland. De beslaglegging op schepen in Mexico. DE LEIDERS VAN DE DISTRIBUTIEDIENSTEN TE VEENDAM EN WILDERVANK maken bekend, dat personen, die uitsluitend zijn aange- wezen op voor de maand April een bon voor een eenheîd brand- stoffen kunnen doen afhalen op onderstaande plaatsen en tijden Ten kantore van den Distributiedienst te VEENDAM aan de loketten 4, 5 en 6 op a.s. Maandag, Dinsdag en Woens- dag, dagelijks van 912 en van 24 uur. TE WILDERVANK "m de U.L.O.-school en de Bareveldschool op Maandag en Dinsdag van 912^ en I 4^ uur. TE STADSKANAAL in de Nieuwe School en de Westerschool op Maandag en Dinsdag van 912| en van 154 uur. Aan het Distributiegebouw te Wildervank kan men met deze uitgifte NIET geholpen worden. WAARSCHUWING De oude bonkaarten ,,Haarden en Kachels' en .Cen trale Verwarming" moeten met de nog niet aangewezen bonnen ZORGVULDIG BEWAARD worden, aangezien deze waarschijnlijk alsnog zullen worden benut. UITREIKING VAN MELK- EN CACAOKAARTEN. Dinsdag 8 April 1941voor de letters A t/m K. Woensdag 9 April 1941voor de letters L t/m Z. De Leider van den Distributiedienst maakt bekend, dat tegen over legging van de distributiestamkaarten van aile gezinsleden genoemde kaarten zullen worden uitgereikt overeenkomstig onderstaande wijk- indeeling. Personen, ingeschreven in een andere gemeente, kunnen uitsluitend aan het Distributiekantoor te Wildervank deze kaarten afhalen. Ook de Melkvee-houdende boeren worden spoedshalve bij deze uit reiking betrokken. Zij zullen echter de aan hun gezin en inwonend perso- neel uitgereikte melkkaarten ONGESCHONDEN, dus met aile daarop voorkomende bonnen dienen te bewaren, aangezien t.z.t. nadere voor- schriften omtrent de weder inlevering van deze kaarten kunnen worden verwacht. De Leider voornoemd. LEVERING UIT VOORRAAD in verschillende modellen. MACH. STEENHOUWERIJ F. DE WEIJS Ben. Oosterdiep 49, Tel. 99, Veendam. Wegens sterfgeval is het geheele bedrijf der N.V. Exportslachterij UDEMA te Gieten a.s. DINSDAG GESLOTEN. TE STADSKANAAL: in de Westerschool op Woensdag 9 April 1941 op Donderdag 10 April 1941 in de Nieuwe School op Vrijdag I I April 1941 op Zaterdag 12 April 1941 TE WILDERVANK: in de U.L.O.-School op Woensdag 9 April 1941 op Donderdag 10 April 1941 op Vrijdag I I April 1941 op Zaterdag 12 April 1941 Kerkvoogden der NEDERL. HERV. GEMEENTE te Wildervank OPLEIDING M.U.L.O.-DIPLOMA Uitstekende voorbereiding voor 't Middenstandsdiploma. BIJVERDIENSTE ALGEMEENE VERGADERING COÔP. BOERENLEENBANK te Nieuwe-Pekela ZATERDAG 12 APRIL a.s., Tuin- en Bloemzaden -&£*/Qikw?vk[,te Jf &ST ïtetfTf vt MAALMOLENS A. L. KIERS Zn. HET DUITSCHE VROUWENWERK SCHOOLT A.8. HUIS VROUWEN EN MOEDERS. OOK VELE NEDERL AN DSCHE VROUWEN NEMEN DEEL AAN DE CURSUSSEN. AMSTERDAM, 4 April. De vrouw heeft een groote taak te vervullen in een organische volkshuishouding en vooral in oorlogstijd worden aan iedere vrouw af- zonderlijk hooge eisohen gesteld. Het is in het belang van het geheele volk, dat de vrouw haar taak goed vervult en van even groot belang ia het, de aanstaande moe- ders en huisvrouwen voor te bereiden en voor te lichten op haar taak, welke niet hetzelfde ia, ala in vredestijd. Het Duitache vrouwenwerk( heeft ook bin- nen het arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Neder- land cursusse.n geopend voor Duitache vrouwen in Nederland, zoowel als voor de Nederland- sche vrouwen. Twee afdeelingen van het groo te werk zijn reeds begonnen en wel de moedev- dienat en de huishouddienst in verband met de volkshuishouding. De belangstelling voor de leergangen in naai- en, zuigelingenverzorging en opvoedkunde is onder de Duitache en Nederlandsche vrouwen zoo groot, dat niet alleen in de groote steden talrijka deelneenisters zijn, doch ook in ds kleine plaatsen in de -provincie. Onder leiding van deskundlge leerkrachten krijgen de aan staande moeders hier les. Zfl leeren het kind verzorgen en zijn gezondheid bewaren, aller- aardigst speelgoed knutselen en uit voorradige stoffen wordt allerhand voor baby of gezin ge- maakt. Van groot belang is hierbij dat rie nieuwste ontdekkingen op het gebied van çe- zondheidszorg en opvoedkunde aan de cursis- ten worden geleerd en practisch worden toe- gepast. Sedert het najaar van het afgeloopen jaar worden aan de moederschool te Amsterdam de cursussen van de afdeeling moederdienst ge- houden. Het aantal is thans tôt 9 ge3tegen, terwjjl aan sormmige cursussen 50% Neder landsche vrouwen en meisjes deelnemen. In Den Haag, Rotterdam, Scliiedam, Haarlem en Hilversum worden sedert eenigen tijd cursus sen in naaien, opvoedkunde en zuigellngen- verpleging gehouden, welke door het groote ge- tal aanvragen uitgebreid moeten worden. In Helmond, Tilburg, Eindhoven, Breda, 's-Her- togenbosoh, Heerlen en Eygelshoven loopt te- vens een cursus. De huisvrouwen, die reeds vertrouwd zijn met de leiding van een huishouden, worden op de kookcursussen bekend gemaakt met de mo derne eischen. Teneinde een tijdroovende cur sus van werken te voorkomen, heeft men hier een geconcentreerde cursus lngericht, waarbij het geleerde onmiddellijk practisch wordt t>e- gepast. De deelneemsters leeren hier brandstnf besparen, het gebruik van vervangingsstoffen voor vet, het toekomen met de rantsoenen en krijgen les in voedingsleer. De practische oefe ningen sluiten aan op een korte theoretische verhandeling: de geheele cursus duurt slechts drie uur. Aan dezen kookcursus kan iedere vrouw deel- nemen, slechts een zeer kleine bijdrage tn de onkosten wordt gevraagd. Men moet zich aan- melden btf de plaatseiijke leiding. In Maart worden zij gehouden o,m. in Groningen. D UITSCHE LUCHTAANVALLEN. BERLIJN, 5 April. (D.N.B.) Duitsche for mates gevechtsvliegers hebben in den loop van dezen nacht, naar het D.N.B. verneemt, de ha- veninstallaties van Bristol in een actie van ver- scheidene uren, doeltreffend met bommen aan gevallen. Door groote branden ontstonden in de haveninstailaties zware verwoestingen. Boven- dien bestookte een deel der formaties een ha- venstad aan de Oostkust doeltreffend met bom men. Naar het tijcischrift „Soziale Praxis" mede- deelt zijn sedert het begin van den oorlog 1.391.000 nieuwe arbeidskrachten in den land- bouw aan het werk gezet. Onder hen bevinden zich 47.000 Italianen, 32.000 Slowaken, 4400 Zuid-Slaviërs, 4.650 Nederlanders, 2500 Honga- ren en 2000 Vlamingen. 650.000 krijgsgevange- nen uit het Westen en uit Polen zijn eveneens opgenomen in den landbouw, evenals 469.000 Poolsche burgers uit het gouvernement generaal en de nieuwe Oostelijke gebieden. Als vrfle ar beidskrachten zijn sedert eind 1940 bovendien 180.000 vroegere Poolsche krijgsgevangenen in den Duitschen Jandbouw werkzaam. Aïs indu- striearbeiders zijn sedert den zomer van 1939 670.000 burgerlijke buitenlandsche arbeidskrach ten in Duitschland werkzaam. MEXICO-STAD, 4 April. (D.N.B.). In den senaat heeft Calceneo de Italiaansche en Duit sche schepen, welke in de havens van Pampi- co en Vera Cruz onder militaire bewaking zjjn geplaatsL belangrijk voor de Mexicaansche koopvaardijvloot genoemd. Het presidium van den senaat heeft een commissie benoemd, be- staande uit Calcaneo en twee andere senato- ren, die advies moet uitbrengen over de kwa» tie van eventueele inibeslagneming, uitruil ol aankoop der Duitsche en Italiaansche schepen. In geheime zitting heeft de senaat voorts d< overeenkomst met de Vereenigde Staten brtref- fende wederkeerig gebruik der vliegvelden be- handeld. BOGOTHA, 4 April. (A.N.P.) De regeering van Columbia is niet voornemens beslag te leg- gen op buitenlandsthe schepen, verklaarde d» woordvoerder van den minister van Buiten landsche Zaken. De Columibiaansche regeering is in tegenstelling tôt andere Amerikaansch* landen, na onderzoek van den toestand, tôt bel besluit gekomen, aile buitenlandsche schepei elke bescherming te verleenen. In de Columbi- aansche haven van Cartagena liggen op hel oogenblik twee Italiaansche schepen. MONTEVIDEO, 4 April. (A.N.P.) Uruguaj denkt er op het oogenblik niet aan, beslag t< leggen op in Montevideo liggende schepen vai de asmogendheden, zoo werd gisteren van of ficieuze zijde opndeuw verzekerd. Behalve hel geïnterneerde Duitsche schip Tacoma kunnei aile Deensche, Italiaansche en Duitsche sche pen naar believen in de haven blijven of ver trekken. Overigens vervoege men zich zooveel mogeljjk aan de school, waar men ook voor het afhalen der melkkaarten is opgeroepen, met uit- zondering van de bewoners van WIJK C, die het snelst geholpen zullen worden aan de BAREVELDSCHOOL. Alleen zij, wier distributiestamkaart met „HOOFD" is gewaarmerkt, komen in aanmerking en moeten deze stamkaart overleggen en een verklaring onderteekenen. Gezinshoofden, die niet zelf kunnen komen, kunnen het formulier voor deze verklaring laten halen en het vervolgens weer doen in- leveren onder overlegging van hun „HOOFD" gestempelde stamkaart, waarna de bon wordt meegegeven. Indien de stamkaart van het gezinshoofd wegens diens verblijf buitenslands tatj het Dlstributiekantoor is ingeleverd, dient het plaats- vervangend hoofd van dit gezin zich persoonlijk met de eigen stam kaart aldaar te vervoegen voor het afhalen van een desbetreffende verklaring. SCHIPPERS dienen zich echter eerst tôt de Bevrachtingscomrrrssie te wenden voor het afhalen van een spéciale verklaring. De Leiders voornoemd. De Leider van den Distributiedienst Meeden maakt bekend, dat de uitreiking van bovengenoemde kaarten zal plaats heb ben in de achterzaal van het Gemeentehuis en wel op Telkens van 912 en 25 uur. AT.T.rc STAMKAARTEN MEDENEMEN I Tevens maakt hjj belanghebbenden er op attent dat zjj, die zjjn aangewezen op het verbruik van vaste brandstoffen voor KOOKDOELEINDEN in de gelegenheid worden gesteld, voor het gebruik in de maand April één eenheid brandstoffen te verkrjjgen en wel op Zaterdag 5 April van 26 uur en Maan dag 7 April van 912 uur en 25 uur. De stamkaart met de aanduiding „HOOFD" medenemen In verband met de uitreiking op Dinsdag 8 April 1941 wordt de „Moedercursus" onder leiding van Zr. YVegter uitgesteld tôt Dinsdag 15 April 1941. De Leider voornoemd. De BURGEMEESTER van VEENDAM verzoekt de inge- zetenen, die nog geen bericht hebben gezonden inzake be- schikbare kleeding enz., dit alsnog ten spoedigste te doen. De steeds grooter wordende maatschappelijke nood maakt het noodig, dat spoedig in de behoefte aan kleeding en vooral ook beddegoed, wat bjj U thuls misschien ongebruikt ligt, doch waarmee velen geholpen kunnen worden, wordt voorzien. Langs dezen weg doe ik een beroep op de menschlievendheid op het begrip voor de nooden van onze medemenschen op de daadwerkelijke goederen-steun van hen, die mede willen helpen den grooten nood, die in vele gezinnen heerscht, eenigszins te lenigen. De Burgemeester van Veendam, HOOGKAMPa ZONDAG 0 APRIL te 4 uur precies Medewerkenden LOES COENEVAN GEND, sopraan DAMESKOOR V.-W. (M. Schmidt-MarlissaGelzenleuchter) Dr. FRIED SCHMIDT-MARLISSA (Orgel). Toegang vrjj. Collecte. 9 10 uur 10%12 uur 1—2% uur 2%4 uur Wijk F no's 1 Wijk F no's 51 Wijk rF no's 101 Wijk F no's 156 9 —10% uur 10%—12 uur 1 2% uur 2%4 uur Wjjk F no.'s 191 Wjjk G no's 1 Wjjk G no's 46 Wjjk G no's 101 t/m 50 t/m 100 t/m 155 t/m 190 t/m 251 t/m 45 t/m 100 t/m 135 9 —10% uur 10%12 uur 1 2 uur 2 3 uur Wjjk G no's 136 Wijk G no's 191 Wijk G no's 241 Wijk G no's 278 9 10% uur 10%—12 uur 1 2% uur 2%4% uur Wijk H no's 1 Wjjk H no's 51 Wijk H no's 101 Wjjk H no's 151 t/m 190 t/m 240 t/m 277 t/m 313 t/m 50 t/m 100 t/m 150 t/m 215 9 10% uur Wijk A no's 1 t/m 50 10%—12 uur Wijk A no's 51 t/m 100 1 2% uur Wijk A no's 101 t/m 150 2%4 uur Wijk A no's 151 t/m 195 9 10% uur Wijk A no's 196 t/m 245 10%—12 uur Wijk B no's 1 t/m 50 1 2% uur Wijk B no's 51 t/m 100 2%4 uur Wijk B no's 101 t/m 145 910% uur Wijk B no's 146 t/m 195 10%—12 uur Wjjk B no's 196 t/m 245 1 2 uur Wijk B no.'s 246 t/m 269 2 3 uur Wijk J no's 1 t/m 26 en Uitbreidingsplan. 9 10% uur Wijk C no's 1 t/m 50 10%—12 uur Wijk C no's 51 t/m 100 1 2% uur Wijk C no's 101 t/m 150 2%4% uur Wijk C no's 151 t/m 221. Burgemeester en Wethouders van Wildervank maken bel£e-24Ï dit als DESKUNDIGE voor de afgifte van verklaringen inzake het niet aanwezig zjjn van wandgedierte in woningen en huisraad is aange wezen de GEMEENTEWERKMAN J. DEKKER te WILDERVANK. Wildervank, 4 April 1941. Burgemeester en Wethouders voornoemd H. DE WIT, burgemeester. G. KEMPER Jr., secretaris. houden ZITTING op Donderdag 10 April, des namiddags van 46 uur in „ONS GEBOUW voor ont- vangst van den Kerkelijken aan- slag. DE KERKVOOGDEN. Leerboeken kunnen gedeelteljjk (zo nodig geheel) in bruikleen worden verstrekt. Aanvang van de nieuwe cursus 6 Mel. Tôt de eerste klasse worden toegelaten leerlingen, die het zesde leerjaar van ïen lagere school met goede ultslag hebben doorlopen. Aangifte van nieuwe leerlingen vôôr 19 April, b(j voorkeur op Vrijdag van 121 uur of 's avonds van 78 uur. Het Hoofd der School W. SMITH. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van VEENDAM brengen ter kennls van aile houders van hondenkarren te Veendam, dat zjj zich hebben te vervoegen aan het Polltiebureau te Veendam (Kerk- straat, Ingang voormallge Huishoudschool) ten einde aldaar hond, kar, tuig en borden opnleuw te laten keuren en hun nummerbewjjs te laten verlengen. De keurlng vindt plaats op MAANDAG 7 APRIL a.s., des voor- mlddags van 9 tôt 12 uur en op DINSDAG 8 APRIL van 2 tôt 4 uur des namiddags. Kappers, Sigaren- en winkeliers in aile branches, alsmede Couranten- bezorgers, Vertegenwoordigers, voorts allen die met publiek in aan- raking komen en een blijvende bjjverdienste wenschen, met een con- eurrentieloos, zee. gewild en nieuw object, schrijven onder No. 12 Algem. Verzendboekhandel, Deventer. Degene, die een postzegel in- sluit (wat niet verplicht is) krjjgt in elk geval antwoord. der op 's avonds 8 uur, in 't hôtel DE GROOT, Doorsnede. Agenda Opening. Lezing notulen. Rekening en Balans, boekjaar '40. Wijziging Huishoudelijk Règle ment. Verkiezingen Bestuurslid J. Ol- denziel Raad v. Toezicht K. Bakker, beide herk. Plaatsverv. Bestuursleden, voor- gesteld R. Kunst en K. Bakker. Plaatsvervangende leden v. R. v. Toezicht voorgesteld R. Hor- lings en W. Luth. Vaststellen vacatie gelden Bestuur en R. v. Toezicht. Mededeelingen. Rondvraag. Sluiting. Het Bestuur. 55^1^ voor handkracht, welke prima malen aile droge producten. Prijs f 10.— franco inclusiel omzetbelasting. Remb. of Postgiro No. 120531. MACfflNEFABRIEK LfINIS" N.V. UUT IN EEN NACHT KEIUARD Verder verkrijgbaar bjj elken Bloemisten, Boven Oosterdiep 7, Telef. 89 VEENDAM Het betrouwbaarst adres. LANDBOUWHUISH.SCHOOL Stationstraat - Veendam. GEVRAAGD, met 1 Mei a.s. niet beneden 18 jaar, voor con cierge en schoonmaakwerkzaam- heden. Salaria f 400.per jaar. Alleen schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directrice A. A. DOORNBOSOH. en voor DE NOORD-OOSTER worden zonder prijsverhoo- Fiug aangenomen bezorgcr door

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 5