CHR. COoP. VOLKSSPAARBANK ,,EIGEN HAARD" g,a. BOELDAG II HEERENBEHUIZING BOELDAG BURGERWOONHUIS BURGERWOONHUIS WINKELIERS- EN LANDB.BOEKHOUDING FRIESCH-GRONINGSCHE NEDERLANDSCHE MAISON H. O KOOL HANDZAAIMACHINES DRUKWERK afiaU cachet ALLERLEIINBOEDEL VEENDAM. EEN HUIS BOUWLÂND BOUWLAND BOUWLAND EENE HEEREN- BEHUIZING BOELDAG DEN GEHEELEN INBOEDEL BOELDAG BEHUIZING BOELDAG MUNTENDAM EENE BEHUIZING 2 PAARDEN 20 STUKS HOORNVEE HEROPEN1NG H. GERNAAT WERELD ATLAS UITGELOOT 33/4 PANDBRIEVEN 4 PANDBRIEVEN RENTEYERGOEDING SPAARGELDEN 3 MODELHOEDEN - EXPOSITIE GEBR. HOEN BEHANGSELPAPIEREN DROGISTERIJ SCHURINGA DE NOORD-OOSTER rW&fcDÉ BLAO Wildervank. DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 5 APRJL 1941 ZUIDWENDING. NIEUWE-PEKELA. TE NIEUWE-PEKELA. TE STADSKANAAL (O.). DIVERSE INBOEDELGOEDEREN TE KOOP VOOR GELDBELEGGING YERKOOP TE MUSSELKANAAL. NIEUWE-PEKELA. ANNEN, GEM. ANLO. Veendam DEN GEHEELEN INBOEDEL met Tuingrond BOUWTERREIN Nieuw-Buinen. Een ruim en uîterst solied betimmerd BOEREN- en DEELGEREEDSCHAPPEN EENIG HUISRAAD, VEENDAM. MUNTENDAM. MEEDEN. NIEUWE-PEKELA. TE HUUR TE VEENDAM J. G. PINKSTER, LOONBELASTING OMZETBELASTING L. M. DIJKSTRA Heden Zaterdag slechts 80 et. Zakatlassen van Nederland Boekhandel H.RIKS Op komst met een lading BAGGER a.s. Woensdag of Don derdag in Annen. H. KUIPERS ACCOUNTANTSKANTOOR J. H. KAUFFELD TE KOOP TE VEENDAM en WILDERVANK TE HUUR TE VEENDAM: TE KOOP GEVRAAGD KAPITALEN BESCHIKBAAR. SLUIT ALLE VERZEKERINGEN. J. OVEREINDER Torenstraat 8, Telef. 270, Veendam. HYPOTHEEKBANK N.V. HYPOTHEEKBANK N.V. Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. Burgerbehuizing Burgerbehuizing Behuizing, Woon-Winkelhuis, Burgerbehuizmg Diverse dubbele en enkele Behuizingen. J. JONKER Bzn. GRONINGEN. 4000.- aangeboden SOLIDE GELDBELEGGING EEN WINKELHUIS, SLAGERIJ. Een stel autoveeren J. TONKES Hzrii., f 8000. (W. F. SMEENK) STOELDRAAIERSTRAAT 2 GRONINGEN. Ruime keuze voor elken leeftijd. WEDUWNAAR H.H. Landbouwers f f 32.50 Inlevering van eierenbonnen door pluimveehouders. Brengt nieuwe fleur in Uw kamers met onze DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE NOORD-OOSTER DE HOORD-OOOXm Voor met een moet U blf WUdervank. Vraagt eeni reMgerabezoelL No taris T. WIERSUM te Wil dervank zal op Woensdag 23 April 1941, des namiddags om 2 uur ten verzoeke en ten huize van den heer P. G. SCHUIL te Wilder vank, nabij de 18e laan, aan het Oosterdiep tegen contante beta ling publiek verkoopen als: TAFELS, STOE- LEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, COLOMKACHELS, KOOKKACHELS, LAMPEN, KLOK. AM. ORGEL, POTTEN EN PANNEN, GLAS- en AARDEWERK. Voorts EENIGE SCHOENMA- KERSMACHINES, als Uitpoets- machine, Walsmachine, Penmachi- ne, 1 P.K. motor, Drijfwerk en hetgeen verder zal worden gepre- senteerd. C. J. PLAAT, Notaris te Veen dam, zal op Woensdag 9 April 1941, des av. 7 uur, in het café „Centrum" van E. BROMMET in de Kerkstr. te Wdam ten verzoeke van de Erven van wijlen de Ech- telieden J. VOS en J. GORTER, publiek verkoopen met Erf en Tuin, staande en liggende Oostkant aan den Middenweg nabij Sin- nige's Laantje te Veendam, groot 7 a. 70 c.a., in huur bewoond door K. VELDMAN en A. BODDE- VSLD. Het perceel heeft aan den weg een frontbreedte van pl.m. 18 M. Aanv. 1 Mei 1941 onder gestand- doening verhuring tôt 1 Mei 1942 van de helft der behuizing aan K. VELDMAN. Betaling 1 Mei 1941. Notaris D. J. WEVER te Nieuwe- Pekelâ zal Woensdag 16 April 1941, des avonds 6 uur, in het café ,,DE BEURS" te Nieuwe- Pekela, ten verzoeke van de Er ven J. FLEURKE in het openbaar verkoopen I. Een kamp te Oude-Pekela, eigen grond, gr. 66 Are 30 centiare, thans in huur bij Gebr. Buzeman. H. Eenige perceelen te Nieuwe-Pekela, achter de sme- derij van Hs. Bijkhuizen, eigen grond, groot 2 H.A. 50 c.A. III. Eenige perceelen te Nieuwe-Pekela, zuidkant a/d wijk van Js. Bakker, stadsgrond, groot 2 H.A. 12 A. 40 c.a. Perceelen II en ni thans in huur bij Bulle. Aanv. 1 Mei 1941 onder genot van huur. Bet. 1 Mei 1941. O. J. PLAAT, notaris te Veen dam, zal op Woensdag 16 April 1941, des av. 6 uur, in het café ^HARMONIE" van Sprik te Zuld- wending, gem. Veendam, publiek verkoopen met Erf en Tuin, staande en liggende wegzijde te Zuidwen- ding, no. 265, gemeen- te Veendam, groot 3 0 a. 76 c.a., tharm la huur bewoond door den heer K. v. d. BORGH. Aanvaardtng en betaling 1 Mei 1941. Het peroeel is te bezichtlgen op Zaterdag 12 April en Dinsdag 15 April, telkens des nom. van 24 uur. Notaris D. J. WEVER te Nieuwe- Pekela, zal op Vrtjdag 18 April 1941, des nam. 2 uur, ten verzoeke van de Erven- en ten sterfhuize van C. BAKKER te Nieuwe- Pekela, tegen contante betaling publiek verkoopen als TAFELS, STOELEN, HAARD- KACHEL, KOOK- KACHEL, SPIE GELS, STEENGOED GLAS- en AARDEWERK, 2 LE- DIKANTEN, LINNENKAST, SE CRETAIRE, BRANDKAST, RA- DIOTOESTEL, BASCULE met GEWICHTEN, KRUIKAR, TUIN- GEREEDSCHAPPEN, LINNEN- REKKEN, 5 KIPPEN, POTTEN, PANNEN, EMMERS en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. wegens sterfgeval Op Woensdag 16 April 1941, des middags om 1 uur, zullen ten verzoeke van de erven van wijlen den heer A. ROOSSIEN, ten sterfhuize van genoemden erfla- ter te Stadskanaal (O.), C 45 na bij de Coop. Aardappelmeelfabriek „De Twee Provinciën" contant publiek worden verkocht als TAFELS, - STOELEN, SPIE- t GELS, LINNEN- Hg KAST, KACHELS, w.o. 2 kookkachels, KLOKKEN, BUFFET, LAMPEN, KLEERHANGER, BLOEMTA- FELS, KASTEN, 2 LEDIKAN- TEN. GLAS- en AARDEWERK, KEUKENGEREEDSCHAPPEN, PETROLEUMSTELLEN, AAN- RECHT met GOOTSTEEN. VI TRAGE- en OVERGORDIJNEN, COCOSLOOPER, VLOERKLEED, COGOSMATTEN enzoovoort. Voorts KIPPENHOK, houten SCHUURTJE, KOOKPOT en TUINGEREEDSCHAPPEN. De koopers van gordijnen, loo- pers en vloerkleed moeten spéciale vergunning inleveren. W. HAMMINGA, notaris te Stadskanaal (W.). Op Donderdag 17 April 1941, des middags om 3 uur, in het café „VEENLUST" van den heer G. WEITS te Musselkanaal zal krachtens artikel 1223 B.W. pu bliek worden verkocht Het erfpachtsrecht eener heem- stede met daarop staande aan de Stadswijk te Musselkanaal, ter gr. van 9.85 are, in ei- gendom toebehoorende aan de er ven van wijlen de echteliedën U. MULDER en J. SLUIK, in huur bewoond door J. DRENTH voor I2.50 per week. Aanv. 1 Mei 1941, onder ge- standdoening der huur. Notaris D. J. WEVER te Nieuwe- Pekela zal na bekomen rechterl. aut, Vrjjdag 18 April 1941, des avônds 6 uur, in het café „DE BEURS" te Nieuwe-Pekela ten verzoeke van de Erven C. BAK KER in het epenbaar verkoopen Een ruime nog nleuwe Betaling 1 Mei 1941. W. HAMMINGA, notaris te Stadskanaal (W.). a J. PLAAT, Notaris te Veen dam, zal op Donderdag 17 April 1941, des nam. 2 uur, ten huize en ten verzoeke van mej. J. MUL DER aan de Blankensteinkade te Veendam, tegen contante betaling, publiek verkoopen bestaande uit LIN NENKAST, TAFELS STOELEN, LAM PEN, KACHELS, TRAPN A AIM ACHI - NE, ELECTR. STRIJKIJZER, KEUKENGEREI, TOBBEN, EM MERS, GLAS- en AARDEWERK en hetgeen verder zal worden aan- geboden. De goederen zjjn te bezichtigen op den dag van verkoopdes voor- nriddags van 1012 uur. met aparté schuur, voorzien van elec- Op Donderdag* den 10 April 1941, trisch licht en water- des voormiddags 10 uur, zal ten leiding met Erf en Tulngrond, op huize en ten verzoeke van den mooien stand te Nieuwe-Pekela, heer W. KLINKHAMER te An- stadsgrond, groot 10 Aren 50 c.A. nen, gem. Anlo, bij de grens van Zuidlaren, publiek contant wor- Aanv. dadelijk. (jeil verkocht Betaling 1 Mei 1941. Kjjkdagen Dinsdag 15, Woens dag 16 en Donderdag 17 April, telkens des nam. nà 6 uur (zich te vervoegen bjj A. Breeland). C. J. PLAAT, notaris te Veen dam zal op Donderdag 24 April 1941, des avonds 7 uur, in het ca fé van J. v. d. LAAN te Munten- dam, ten verzoeke van de Erven van w^jlen Mej. Wed. G. ALDERS, publiek verkoopen met Erf en Tuin, staande en liggende aan den Nieuwenweg te Muntendam, groot 3 a 75 c., laatst door erflaatster bewoond geweest. Aanvaarding dadelijk. Betaling 1 Mei 1941. Het perceel is te bezichtigen Dinsdag 22 en Woensdag 23 April, telkens des nam. van 24 uur. Ten overstaan van notaris A. GRUTTERINK te Borger, zal op l Donderdag 10 April 1941, des na middags 2Vi uur, in het café van HEMMEN te Nieuw-Buinen. ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen den heer HARM HOVING, publiek in eene zitting worden verkocht staande te Nieuw- Buinen, op het voor- af No. 17 Noorder- diep, met tuingrond, ter grootte van 27 Aren, 60 c.A., thans be woond door den heer J. Meursing. Te veilen in twee perceelen als a. Huis met grond, ter grootte van ongeveer 15 Are. b. Bouwrterrein daarnaast ter grootte van ongeveer 12.60 are. Aanvaarding 1 Mei 1941. Betaling 1 Augustus 1941, met bij betaling van 3 maand rente. als vosbles Belg. merriepaard en enter Belg. merriepaard. als: 6 nieuwmelkte koeien, 5 kalfkoeien, 2 dr. vaarzen, 4 pinken en S vaarskalveren. als 2 beste WIPKARREN, MAAIMACHINE met SLIJP- STEEN en AFLEGGER, nleuwe HOOIHARK, GIERTANK, 500 L., WAAIER, BASCULE met GE WICHTEN, CULTIVATOR, PLOEGEN, EGGEN, AARDAP- PELZEEF met ROOSTERS, H.L.-VAT, MELKBUSSEN, PAAKDEZEELEN, VOOR- en ACHTERBINDEN, PONTERS, ZICHTEN, SCHOPPEN, VOR- KEN enz. Voorts als KABINET. LINNENKAST, KAGHEL, STOELEN, GRAMO- PHOON met PLATEN, TAFEL, SPIEGEL enz. Mr. A. W. WESTRA VAN HOLTHE, Notaris te Zuidlaren. Een dubbele ruime BEHUIZING, op eersten stand; Twee dubbele HEERENHUIZEN in het Uitbr.plan Zuid in de Burg. Bosscherstraat Een ruime WINKELBEHUIZING w.i. bakkerij, op den druksten stand in de Kerkstraat, zeer geschikt voor Jongen bakker; Een WINKELBEHUIZING in de Verl. Kerkstraat; Een BURGERBEHUIZING t/o de Kerkstraat; Een dubbele BEHUIZING aan het Ben. Verlaat (zeer ruim perc.); Een ruime BEHUIZING, waarin winkel, aan de Langeleegte; Een flink ZAKENPAND, verh. voor 575.per jaar. Vraag- prijs f 8.000. Twee BEHUIZINGEN, nabij den Middenweg; Een nieuwe BEHUIZING aan den Middenweg. Een dubbele WINKELBEHUI ZING, nabij de Kerkstraat; Een WINKELBEHUIZING aan 't Boven-Oosterdiep. Eenige HUIZEN ln de Kerkstraat en aan den Nieuwenweg. Een no g nieuwe BEHUIZING aan den Heerenweg. Drie flinke BURGERHUIZEN aan den Zuidwendingerweg. Een ruime nieuwe BEHUIZING in het Centrum der plaats. Een HEERENBEHUIZING in de Stationastraat. Een HEERENBEHUIZING in de Van Beresteynstraat Een HEERENBEHUIZING aan het Boven-Oosterdiep Eenige HEEREN- en BURGER- BEHUIZINGEN in het Uitbr. plan Zuid. KANTOORGEBOUWEN in het Centrur der plaats. Een ruime WINKELBEHUIZING, nabij de Kerkstraat Een WINKELBEHUIZING aan het Ben. Verlaat Eerste Hypotheek beschikbaar, van particulier tegen zeer bil- ltjke rente, in bedragen van i 1000.— tôt 30.000.—. J - Accurate uitvoering van orders op publieke Veiling en onderhands, onder geheimhouding. Overal te ontbleden. Beëed. Makelaar Veendam Prins Bernhardlaan, Tel 625. Inrichten en bywerken van boekhoudingen Invuilen aangiftebiljetten Omzetbelasting Verzorging der Loonbelastingadm. tegen bllljjk tarief GASSËLTË van de nieuwe zaak in GROENTEN, VISCH, FRUIT en aanverwante Artlkelen, vari VEENSLOOT 55, naar MEEDEN, HEEREWEG 98^. Beleefd aanbevelend KAARTEN v. Europa, Engeland, Balkan, Afrika, enz. enz. 85 cent. Telef. 273 Wildervank. Een ieder wordt verzocht de bon- nen mee te nemen. Verkoop uitsluitend contant. Beleefd aanbevelend r Brandstofhandelaar, Annen Behandeling van réclamés tegen te hoogen aanslag. Vraagt tjjdig ad vies of reclameeren voor 17 van nut kan zyn. Adviezen inzake de nieuwe bêlastingbesluiten (Loonbel, Omzetbel, etc.) HOOFDSTRAAT 4 STADSKANAAL TELEF. 245 Dubbele en enkele Heeren-, Burger-, Arbeldershuizen en Winkelperc., o.a. nleuw dubb. Winkelperc. m. ap. bov.won. Diverse Heeren- en Burgerhuizen. Enkele- en dubbele Heeren-, Burger- en Arbeidershuizen Beëed. MAKELAAR - TAXATEUR en AANNEMER (Gratis deskundlge en bouwkundige adviezen.) Groningen, Veendam, Amsterdam, Den Haag, Wlnschoten. RESERVES f 11.800.000.— Trekkingsiysten op aanvraag gratis verkrjjgbaar. Tôt nadere aankondiging kunnen bedoelde uitgelote stukken worden OMGEWISSELD in tegen den koers van 100% TE KOOP AANGEBODEN Flinke j, - ■a* met nog daarnaast gelegen bouw- terrein te Stadskanaal, n/b Bui- nermond. te Stadskanaal, omg. Pekelderweg. Brjkans nog nieuwe te Wildervank (Streekje). te Veendam, W'diep, mooie stand, (nieuw) te Annen. TE KOOP GEVRAAGD Te Wildervank, Veendam, Stads kanaal en verder op aile plaatsen Inschrjjving kosteloos. Makelaarskantoor Tèlef. 451 Wildervank. Offlclëele publicatie van het Département van Landbouw en Visscherij. INLEVERING VAN BROODBONNEN. De Secretaris-Generaal van het Département van Landbouw en Visscherij maakt het volgende be- kend. Volgens de tôt nu toe geldende voorschriften waren -de bakkers verplicht om voor het verkrijgen van een toewijziing voor 50 KG. bloem of meel broodbonnen en|of bloembonnen, overeenkomende met 700 rantsoenen brood, bij de distributiediensten in te leveren. Thans kan goedgekeurd wor den, dat het aantal in te leveren bonnen vermlnderd wordt en wel zoodanig, dat met ingang van Maandag 7 April ajs. de bakkers voor het yerkrijgen van een toe- wijzing voor 50 KG. bloem of meel slechts broodbonnen en|bf bloembonnen overeenkomendé met 680 rantsoenen brood, behoeven ln te leveren. Broodbonnen en bloembonnen dienen op afzonderljjke opplakvel- len te worden geplakt. Op het inleveringsbewijs dient de bakker de door hem ingeleverde brood- en|of bloembonnen te vermelden met een omrekening in „rantsoe- nen brood". Daarenboven di'enthij op dit inleveringsbewijs aan te geven voor hoeveel malen 680 rantsoenen brood hij bonnen in- levert. De aandacht word,t er o_p ge- vestigd. dat het bovenstaande niet van tnvloed is op het aantal door de consumenten £if té gevén bon nen. Voor nadere Inlicbtingen om- trent het bovenstaande kunnen de bakkers zich wenden tôt de plaat- selijke distributiediensten. -Y J T.-'. Kassiers: W. SLOOTS Kzn., Gasselternijveen. E. STEENHUIS, Oude-Pekela. J. M. WAGENAAR, Stadskanaal, P.weg. J. BROUWER Azn., Valthermond. J. JONKER Bzn., Wildervank H. K. DE GROOTH, Nieuwe-Pekela. R. BRANDSMA, St.kanaal, Oosteratraat. G. J. EGGINK, Ter-Apel. P. AAPKES, Veendam. als le Hypotheek over onderpand met voldoende overwaarde, des- noods ook wel in kleiner bedrag. Br. onder no. 871, Bureau dezes. pl.m. f 13.000 gevraagd, als le hy potheek over royaal dubbel Woon- Winkelhuis, waarde 22.000. Rente 4 Br. onder no. 872, Bureau dezes. TE HUUR met voor- en achterkamer, v. v. doeleinden geschikt, aan harden weg te Bov.-Pekela. L. PRINS té" Borger, A 124. TE KOOP v|h druk bekl. Slagerij op goeden stand te MUSSELKANAAL, met overname van Inventaris. Huis ook wel te huur. i Brieven onder no. 660 Boek handel M. J. OLTHOF, Stadska- inaal. TE KOOP en een prima HONINGRAAT RADIATEUR VEENDAM. TEL. 879. WATERSCHAP VRAAGT VOOR DIRECT af te lossen in 8 jaar. Aanbiedin- gen met opgaaf van verlangde rentevoet, vôôr Zaterdag 12 April 1941. Br. onder no. 873, Bureau dezes. CREDIETEN tn bedr. van f 900.— 5 zonder borg, elk doel. Iedereen vrtjbl. voorw Brieven ..DE ONDERLIN. GE", Mathenesserweg 110, Rot terdam W. werkman, 45 jaar, met een schoolgaand kind, zoekt ken- nismaking met Melsje of We. duwe, 1 kind geen bezwaar. Br. onder no. 874, bureau dezes. zoolang de voorraad strekt Landbouwwerktuigen Zuiderstraat 15 Telefoon 188 Hoogeeand, Officieele Publicatie van het Département van Landbouw eu Visscherij. Het Rijksbureau voor de Voed- selvoorziening in - Oorl'ogstijd maakt bekend, dat niet zooals op 2 April j.l. is gepubliceerd de met 75 t/m 100 genummerde bonnen van de algemeene distributiekaart door de pluimveehouders bij de plaatseljjke distributiediensten moeten worden ingewisseld, doch de nummers 81 t/m 100. Deze bonnen moeten door de pluimvee houders in het tijdvak van 7 April t/m 12 April a.s. bij de plaatse- lijke distributiediensten worden ingeleverd. De pluimveehouders moeten niet alleen hûn eigen bon nen, doch ook die van de inwo- nende gezinsleden (inwonend per- soneel wordt hier bij .inbegrepen) bij de distributiediensten inleveren. Voor de ingeleverde bonnen zal door de distributiediensten een ontvangstbewijs worden afgege- ven, hetgeen vôôr 16 April a.s. bij den plaatselijken bureauhouder moet zfln ingediend, of indien tôt dusverre voeder werd betrokken op een winkellijst, bij de sectie bij- zondere diergroepen van het Rijks bureau voor de Voedselyoorziening in Oorlogstijd te Apeldoorn. De pluimveehouders, die aan de ze bepalingen niet hebben voldaan komen na 28 April a.s. niet meer in aanmerking voor een voedertoe- 1 PRIMA KWALITEIT PAPIER NTEUWSTE DESSINS MET PRACHTIGE RANDJES ENDE ALLERLAAGSTE PRIJZEN. v.h. Gastelaars - Wildervank. DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1941 | | pagina 6