V" Gratis Nieuws- en Àdvertentieblad voor de WOLDSTREKEN Totale Opruiming Restante H. v. d. WERFF, Dames Zijdea Onderjurken 98 et. Basai Jipoischorteo 89 cl. HENSEN - Martenshoek. Bioscoop Hoogezand. Tel. 52. Ifioif Vfijdag 8 toi en met Denderdig 14 Februari Damestasschen P* v. Dieu, Hoogezand CaféDe Witte Linden' een nieuws Luxe Auto iodoron Maandag an Woonsdag lii P. Luxe Artikelen ichittirends ciiioctii Qimistisschin Voetbalwedstrijd Kederl-Duitschland Te beluîsteren op de Radiocentrale Hoogez ,-Spm, Propagandavergadering Landbonw en Maatschappjj Spreker de heer J. DE LARGE. 65e Jaareamr ZATBRMG 0 FEBRUARI 1035 No. 6 Winterartikelen, HEERENMODEHUIS, Hôtel STRUVÉ - Sappemeer. Oroot Leerlingen Slotbal Dite cents Sigaren Oude Fortuna Jet VALDT4BD1S" op Oonderdag 14 Februari 's avonds 7 uur „De Looden Last". eering En kom nor di Mauhi- lusring ems nutens prulen Het goedkoopst adres voor Drnkker-Uitgever: T. K. KRIMEB, Sappemesr* OYerigens op aile artikolen 10 pCt koftlcg THÉ DANSANT. Tijdelijke aanbieding zeven aciitereenvolgende dagen Reserveer Ondergeteekende verhuren van K. ZUURMAN, Plaatselljk Nut ZITTING Atd Slocliteren Kolliam in Cafe H. BRAAM te KOLHAM. TROUWENO VERHUIZEN fi Hoogezand. •y van alla waike wlj voor spotprljzon waggaven. Tevens spéciale aanbieding in HEMDEN. Restanten DA8SNN vanaf 12 et. Voor DAMES Prima Zjden Kousen 68 et. Sterke wollen K"U->en 75 et. Wollen Dames Blouses, halve prjjzen Dames Handschoecen 68 et. Badenkt U wal, deza prijzen voor onzo k w a 111 a i t a n. n.h. Gamaantehuis - HOOGEZAND. ZONDAG n.m. om 4 uur Versterkt Orkest RINKET (7 pers.) 's Avonds 8 uur onder leiding v. d. heer W GORENS. Diverse Attractias. P S. Tôt hedpnavond kaarten voor Leerlingen in voorver- knon rWerÎ8",ns aan rie 6, 8, 10 en 12 cents SIGAREN NU 5 cent. Neemt proef. MARTENSHOEK Tal. 89 Ons gewicht zwa?t wollen Garen 23 et. Zware g-keperde Boveabedkleeden groote volslagen maat t 2 75 Prima Jeager Fjanel 19, 29 et. Chinamatten 171/», 39 et. Cocosloop8r 24 et. Dnitsche Lakens 98, 125. 160 et. Dames Corsetten met aparté zware elastiek buikband f 2 75, 4 75 Dames Handschoenen wol gebreid met kap. Vraagt STALEN COLLECTIE voor Heeren Costumes naar maat. Een onstervelyk meesterwerk van den meest ginalen dramaturg van den laatsten eeuw HERMAN HEVERMANS' Een meesterwerk dat niet alleen als een prachtig moment van tooneelschrjjf* kunst zal blyven voortleven, maar dat in zijn sociale beteekenis nimmer zal worden onderschat. Mavr. ESTHER DE BOER-VAN RIJK, de 81 Jarlge ac trice In haar lavenarol „KNIERTJE", Frits van Don- gan, Jan van Eas, Willem Hunscha, Aaf Bouber, An- ny Varhulst, Willem v. d. Veer, Cissy van Bannakom en vele andere Hollandsche artisten OP HOOP VAN ZEGEN is op en top een Nederlandsche film van een der beste srhrijvers die de Nederlandsche tooneelwereld heeft gekend. OP HOOP VAN ZEGEN wordt gespeeld door de beste krachten van het Ne derlandsche tosneel. OP HOOP VAN ZEGEN is een nieuwe en verbeterde prestatie van de jonge Hollandsche ûlmindustrie, OP HOOP VAN ZEGEN kan om zyn kwaliteiten op ééa lijn worden gesteld met de beste buitenlandsche producten. OP HOOP VAN ZEQEN 1s de nieuwste Nederlandsche fl m, waarvan de roem tôt ver over de grenzen gaat en waarop elk rechtgeaard Nederlander trots zal zijn. OP HOOP VAN ZEGEN zal ieder die haar ziet en hoort, tôt in het piepstvan de ziel ontroeren Niettegenstaande de hooge kosten die het vertooneu («n het vruegtyuig ver* toonen) van Hollandsche films meiebrengt, zijn onze prijzen aangepast aan de tijdsomstandigheden en dus zeer laag, lager dan in vooroorlogsche jaren, toen men nog niet de diverse helastingen kende waaraan thans een belangrijk deel van Uwe entreeprys wordt geofferd. Avondvoorstelling op weekdagen aanvang 8 uur. loge f 1 Parket f 0 80, le Rang f 0 60, 2e Rang 0 f 0 40, 3e R. f0 25 ZONDAG DRIE VOORSTELLINGEN 3 uur half zes kwart na acht. Zondagmiddag 3 uur extra guedkoope voorst,eHiug Loge 50, Parket, 40, le Rang 30 en 2e Rang 20 cent, Zondagmiddag half zes Loge 75, Parket 60, le Rang 45, 2e Rang 30, 3e Rang 20 et. Zondagavocd kwart na 8 Loge 100, Parket 90, le Rang 75, 2e Rang 55, 3e Rang 35 et. Reductlekaartan zijn daze week NIET galdlg. Toegang boven 14 jaar. Reserveert U plaatsen 10 et. ||jp Witte asch. van prima k*aliteit en voor inders smaak. Naemt Proaf. Stationstraat, SAPPEMEER. Voor Uw Bruiloft Vergadering, Aanbe- steding, Verkeoping etc. wmm Bovanzaal mtm Billyke condition. Aanbevelend, D. SUK. houdt zieb beleefd aanbevolen voor het 5 et. par K.M. lange afstanden nog voordee liger. Tevens ta koop GENERAL en YALE Auto- banden ver beneden aile coa- currentie. Boodschappen worden ook aangenomen bij H. REMKE8, Nieuweweg 5, Hoogezand. Aanbevelend, Au'oveihuurder, SIDDEBUREN. 8PAARBANK Hoogezand-Sappemaer Lid van den Nederlandschen Spaarbankbocd. van 5lk tôt 7 UUr Spaarbusjes kosteloos ver krijgbaar, vindt U een mooie keuze - in aile soorten - o.a. tinnen Kolfiepotten Tafelserviezen Servi-zen OntbytservHzen Roobstellen Tht-es-rviezen Vazen en Bekers Bonboastelietjes Bonbon- en Koek^ellen Koekjs schalen Aoarte Kop en Scbote's Eanddaars, enz enz. in aile kleuren en prit zen. Verder 't zeer bekende GERO ZILMETA. Roestvrije TafelDessert- en Fruitmesjes. Groote verscheidenheid in Glas en Aardewerk Luidsprekers te huur 10 cent per week. Geen aansluitingskoste bij Abb. van minstens een half jaar Tevens zal worden opgevoerd het propagandastuk N B. Na opgave aan een der bestuursleden zullen bussen van 't Hoogehuis ryden naar Kolham m» Deze vergadering is te KOLHAM en NIET te 81och- teren (Froombosch), zooals abusievelyk in „Landbouw en Maatschappjj" is vermeld. Richt dan Uwe woning smaakvol in. Maak ereen ecbt gezeilig tehuis van. U kunt bij ons zeker Uw keus doen, een keus, waarvan U nimmer Sfijt zult hebben. Immers wij letten speciaal op kwaliteit en afwerking, wij leveren U iets, waar van U jarenlang pleizier heeft. Julst wat U zoakt. Vraagt offerte. MeubelmagazIJn Verlengda Hoofdstr. 5 SLOGHTEBGOURANT Balans-Xoopjis. OP HOOP VAN ZEGEN "-.V""/ DRUKWERKEM T. K. KREMER Sappemeer.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


De Slochter Courant nl | 1935 | | pagina 1