Jaarv rpoir Chr, Besturenbcnd ligtiitinkirli (g Hoopaid TandheefkundigeKIiniËk Grosos Kruis BeIioiiw Tiidirts SIE1EMI, Huismoeders 10 KOEHEMAN. leenter'slJzarhaiÉ Automaten d. m DUS, Gymnastiek- eo Athlatiekvereen. H. S. 51ste Jaarlijksche Uitvoeringen in 'I W FÂBEB le Hoseizanii. (Adspiranten) P. VAN DIIKEN, 20 Aikkg igrscki Eigrgn 58ct, Hoogezand krijgt zijn Zesdaagsche Hopzand krijst zijn 2 sdsagscha. Thans m prisht tontil vsor slechis f 86- E. KOOI Jr., Balans OpruiminL Gedurende de maand Februari. Losse Ochtendvoer Strijk- en Mouwplanken. RODENT lin Miikbus wegginomin lin oitti Winhljoffriiiw. Erioti piftjj lipin Plinksn natta Bibuizing Suiswatgrliidiflg-PompsD een Vilo Wasch- en Wnipechioi. I H. J. B0DEWE8 BRANDSTOFFEN H. TEUBEN, Verder op aile Huish. Artikeleû 10 pGt. korting. HOENDERPARKEIEREN L. WOLTEBS - SIniskade 2 - Martenshoek, Electro Motoren Feestelijke ZITTINQ U vindt „Fermitan" NA AFLOOP BAL. Aile soorten extra lage prljzen, blj Haar dat HOOGEZAND i|]d ZESDAAGSCSE zoo fertjgen, En toch Is dit zoo Vele koopjes. Zlet étalagé. P. v. DIJKEN, Hoogezand. Kleine Advertentiën Winkelhuis, een Perceel Hool. Nelson, Spaarbank Harkstede- Scharmer. gesloten IJzerhandel, geeft U enorm veel meer voldoe- niog dan Centrale Radio en het is gegarandeerd goedkooper als centrale en yeel mooier muziek Erkend Radiohandelaar SAPPEMEER Gevraagd Gevraagd Te huur Te huur Te huur: Te huur voor direct Te koop Te koop Te koop Te huur: Te huur Te huur Te koop Te koop Te koop Te koop Te koop Te koop To koop Te koop Te koop Staat ter (lekking op Vrydag 15 Febr. Aanvang 7i/c uur. Openingswoord de heer REIN- HOLTD Spreker de heer W. KOK, Utreeht, Bondspropa- gandist Slotwoord ds. TOM. VriJ Entras. ÊBlSS^Êam )y?ENS" DAQ 's nam. Spaarbusjes verkrygbaar. F. ALT1NG, Adm. in het ta HOOGEZAND woi'dt vanaf 1 Februari gehouden door aile werkdagen van 5 tôt 6 uur n.m. blj ons steads aan rulma sortaaring en goadkoop. Stofblikken 10 et. Kopjeskwasten 3 Bordenkwasten 8 Muizevallen 3 10 Zeepkloppers 12 Droosrljjnen 10 Waschknippen 40 10 Vlekvrye Lepels 10 Theelepels 6 stuks 20 Busopeners 9 MARTENSHOEK. Maandag a.s. 11 Febr. den geheelen dag vergely k pryzen en kwa- liteiten onzer waren Wa notearan Havergort potd 8 et. Havermouth pd 9 et. Yerpakt Havermouth als H 0 pd 35, Qaackers pd. 30, Mercurius pd 25 et. Griesmeel pd. 10 et. Boekweiten Sort pd. 8 et. Glyzerinezeep pd. 7 et. Zeeppoeder de helft zwaarder daa een gewoon pak 10 et Groote fl. Mosterd buiten fl, 10 et. Kleine fl. 7et. Vermecelli pd. 13ct,deechte Fransche Vermecalli pd. 20. Bak en Braadvet 28 et. pd. Rundvet prima pd. 34 et. Reuzel ponds pak 85 et. Onze Santos Koffie wordt nog steeds met sucoes verkccht, no, 1 per pd. 40, V/t pd. 55 no. 2 per pd. 30 et. Cichorei pd. 15 et Gebrande Suikerpoeder busje 13 et. 2 pd. Leidsche Kaas 25 et. 2 pd Qoudsche Kaas 25 et. N.B. Heden Zaterdag weer versche Zuidb'oekster Lever- worst pd. 25 et. Geldersche Worst 2 stuks 25 et. Stege- mans Geldersche "Worst per ons 10 et. Droge Metworst, Bloedworst enz. enz) Zuiderstr. Hoogezand. Verkrygbaar in onze Wortelboer's Worm- poeders verdrijvenzeker en snel spoel-, made- en maag- wormen zoowel by vol- wassenen als bjj kin- deren. Bq Apothekers en Drogisten. 85 cent per doos. Kalfscroquetten, Kalfsrugoutbroodjes, Pasteitjes met Kalfsrugout, Vleesehcarré'e, Saucyseïroodjes. Beleefd aanbevelend, naast Hôtel STRUVE. op ZATERDAG 16 FEBRUARI Aanvang 7,30 uur. Entrée f 0.50; Oudefs f 0.25 (samen f 0 40.) ZATERDAG 23 FEBRUARI. Aanvang 8 uur. Entrée f 0.60; Ouders f 0.25 (samen f 0.40) (bel. inbegr) Orkaat Donateurs vrije toegang. PIETERSMA. HOOGEZiND. Hebt U ook al geprofiteerd y. d. Sperwer Réclamé 1 pond Sperwer Koffie met een ons Thee gratis. 1 p. Koffie van 44 et. met 1 on» Thee 22 et. 1 p. Koffie van 66 et. met 1 ons Thee 23 et. I p. Koffie van 70 et. met 1 ons Thee 26 et. Prima Kandy 28 cent p pd. 40 pds. b. Liebig Vet f 11.20 Witte Suiker 20Vi et. p. pd. Gele Suiker 18 et. p. pd. Benes Cichorei 15 et p pd. Buismans Suikerpoederl3 et. b. Prima Margarine 54 et p pd. Versche Roomboter 85 et p.pd. Blue Band en ZeeuwscheMeisja Pakken Delfrite miverRnndvet 31 et. p. pd blokken v. 5 pd f 1.50 Sperwer Plantenvet30cc p pd. Hnerlyke Zuidbroekster Leverworst 25 et p. pd. 2 Ons fqne Ham 25 et. Dat de wielersport de Jaatsce jaren sterk aan belangstelling heeft gewon- neu weet if dereen die zieh interesseert voor spnrtaangelegenheden. ZES- DAAGSCHE wielerwedstrijden waren nog voor eukele jaren alleen mogelyk in wereldsteden als Berlijn en Parijs. Toen Amsterdam zijn ZESDAAG3CHE kreeg vreesden velen voor een misluk- king De Amsterdamsche ZE3DAAG- SCHE is evenwel uitgegroeid tôt een kolosaal succès, heel Nederland beluis- tert de verslagen voor de radio. Het enthousiasme sloeg zelfs over naar het Noorden, ook Groningen kreeg zyn wiele baan. daarvan heeft n i e m a n d ooit durven droomen. en een groot opgezette ZESDAAGaCHE, waarvande voorbereidinaen reeds ver zijn gevorderd. Het organiseerend-comité heeft zieh bereids verze- kerd van da medew-»king van de beste Amerikaan- «che rencers o.a. BROWN, dte esn wereldreputatie heeft. Binnenkort hoort U er mear van I tegan concurraerenda Anthraciet Eierkolen Cokes Briketten G. R. prijzan. Ranger Pers Âanmaak Bakkers TURF t) Aile soorten voor Centrale Yerwarmingen. Beleefd aanbevelend, NOORDERSTRAAT 57, SAPPEMEER. Tal. 264 J, KLIPHUIS Tel. 263 Sappamaer Ooat. eventueel op termyn vanaf f 1.22 per week VRAAGT INLICHTINGEN. In den IJzerwinkel van levart het van de vo'gende samenstelling Gerstemeel, Rystvoedermeel, Glutenfeed, Tarwegrint Vischmeel, Diermeel, Vleesch- en Beenmeel, Koolzure Kalk, phosph. Voederkaik, miner. Voedmgszuuten Maismeel, LevertraaD, Lij omeel, Houtskool. A pd. 61 h 10 pd. 62l/j 25 pd. f 1.50 B pd. 5i/j 10 pd. 52i/| 25 pd. f 1.25 C pd. 41/, 10 pd. 43 25 pd. f 1 05 Bovenstaande menging geeft de kippen voldoende voeding om veel eieren te leggen. Wordt op aanvrage bezorgd. Zwaar Gem. Graan Kg. 61en 7. Kippengrit Kg. 3i/f, 10 Kg. 30, zak lager. Kippen Levertraan litersflesch 35. Vleeschmeel en Voederkaik pd. 8. Boekweit, Hennep, Tarwe Korrelvoer, Hondenbrood Wit Zaad,Zwart Zaad „Desinfectie" tegen kippenziekte Voerryst, Fyne Ryst Universeel Voer, Maismeel Gebroken Mais, Zonnepitten Tortelduifzaad, Duivenbonen Geschoonde Mais Gem Duivenvoer, Gerst Vleeschmeel, Ljjnmeel Kanariezaad, Félix Kattenbrood Zw. Haver, Voererwten Sjjsjeszaad, Krachtvoer Wildvangstzaad, Gerstenmeel Groot 63 Midden 58 Klein 51 Gevraagd grote versche Eieren. 50 en 90 met Degene die Zaterdag 2 Febr. tusschen 10 uur v.m. en 4 nur nam. heeft by de brug Jagerswfjk, wordt in zijn eigen belang verzocht deze spoedig te her- plaatsen of te bezorgen bjj W. KRUIT, Westeind G 60, Zuidbroek, met Mei een Dienstbode, door D. PRINS, L?ndbouwer Kiel-Windeweer* JO KOENEMA.N, Sappemeer. tegen 1 Mei a.s. 2 Burger- woningen. Te bevragen by P. VAN DIJKEN, IJzerhHoogezand. met 1 Mei een Bovenwoning aan do Brugstraat. Te bevragen GEZ. 8UUR- OVERSTE, Brugstraat 100, Hoogezand. met Mei a.s. een mime Wo- ning, staande Achterdiep Zz-, met groote schuur en tuin, voor vele doeleieden geschikt. Te bevr. by J. KUIPEKS, Noorderstr. 49, Sappemeer. of m. Mei een Winkelbehuizing a d. Werfkade, Martenshoek, waarin Barbierszaak en win- kel is geweest, tevens voor vele doeleinden geschikt. Te bevragen Brugstraat 100. Te koop 1 gebr. Waschmachine met Wringer f 15,—, 1 gebr. Waschmachine f 12.50. H. BODEWTES, by de Sluis Martenshoek. Te koop Z- g. a. n. Philips pl. Span- nmgsapparaat en 4 volt Ge- ljjkrichter, spotprijs. J. LUKJE, v. Royenstr. 49L, Havervoerstroo, b^ E. DIETERMAN, Vroom- bosch, Slochteren. Te koop iedere week Slachtkippen en jonge Hanen, levering pankl. Tj ZUUR, Beukemastr. 35, Hoogezand. een zoo goed als nieuwe Sa- longramophoon m^t 50 num- mers by R KLEEFMAN, Kiel Windeweer, Dorpskade 116 Te koop 3 tôt 5 e.M. dik aile lengten en brepdten, tevens iepen BraDdhout kachelklaar. Adres Schoenklompenfa- briek, Fa. Wed. H. KOK Kiel-Windeweer. een Kinderwagen, een Wieg bekleed, en een 2 pits z.g a n. Gasstel. Hoofdstraat 97, Hoogezand. Te koop 2 zw.b. Hokkelingen enNoorde- liDg P- otaardappelen en frisch Haverstroo, bij H. KROON, Kropswolde by c Station. Te koop nieuwe dubbele Behuizing te Martenshoek. Hypoth. aan- wezig. Br. onder no 48 Bureau dezes. aan de Noorderstraat te Sap pemeer fhnk Burgerhuis met grooten tuin en ruime werk- plaats Te bevragen by Makelaar LIEBEROM. wegens omstandigheden, een nog nieuwe met tuin, tegen 1 Mei e.k. bij de Openbare School, op een mooie stand, Dorpstr. 36, by WOLTER NIELAND, Kiel-Windeweer. met 1 Mei een flinke Wnning aan de Knypslaan. Te bevragen by VAN MEURS No. 24, KnypslaaD, Hoogezand. en uit voorraad leverbaar prima eiken Kruiwagens. Firma J. H. JAGER Zn Tel. 207, Sappemeer. wegens gebrek aan opvolger een nleuw modem aan de Noorderstraat te Sap pemeer, waarin een sinds jaren bestaande Rywielzaak is gevestigd. Het huis is geheel modem ingericht en bevat beneden ruime winkel, woonkamer, traphal, keuken, bykeuken en kelder. Boven Voorkamer, 3 slaapkamers, waarvan een met vaste waschtafel en flinke kasten, hal met gootsteen enz alle3 voorzien van electâsch licht, gas en wateneiding, daarboven flinke droogzolder. Achter het perceel geheel nieuwe werkplaats. Te bevragen by Makelaar LIEBEROM, Sappemeer. Te koop 2 elactrisch gedreven billyk af te geven wegens aaasiuiting aan het water- leidiDgnet. 100 nlauwo en gebrulkte van i/,—40 P. K. tegen extra verlaagde pryzen. Is Uves Waterle'diDg be- vroren, bal No. 34 en wy ontdooien deze electrisch. Zulks geschiedt vlug zonder afbreken van de leiding. Tach. Bureau op Electro- techuisch en Waterleiding- gebied op voordeelige voorwaarden waarin Winkel en 3 daaraan verbonden Woningen, op besten stand. Te bevr. aan TEULE's Bouw- en Woningbureau, tloo- zand. Tel. 79. Te koop een compleet Klompenmakers- gereedschap, by W. SAGEL, Groninger weg, Westerbroek, no. 32. een Heemstede, 12 of 16 M. br. by de Smitslaan. Te bevr. bjj P. LUNING, Kropswolde. 2 stuks Transportrywielen, waarvan een zoo goed als nieuw. Prys billyk. J- J. BODEWES, Rfjwielen Martenshoek. Te koop zaer blllljk Adres: Noorderstraat 119, Sappemeer. een Kinderwagen, een Vachfc en een Dekentje, spotprys. Te bevragen Bureau dezes. Steeds in voorraad lekwa- liteit Landhooi, bjj R. DOORNBOS, Achter diep 59. een mooie Kinderwagen. Br. onder no. 72 Bureau dezes, Te koop een Handkar, nieuwe en ge- bruikte Kruiwagens, divere Huistrappen, Linnenrekken, Strijkplanken en Waschscha- mels, bij Tj. DEKKER, Boswjjkstr. 4, Sappemeer. Phonograaf met 20 nummers f 10, Viool f 10, Banjo f 15 en een Friesehe Hangklokf 17.50 C. J. HOVINGA, Hoogezand. een party Noordeling Eet- aardappel8n, ook wel voor handelaren. JAC. BENTUM, Zuidlaar- derveen. de Stamb. Stier no. 1343/ N. R. S. Dekgeld fl.— P. J. HOMMES, Kropswolde, VAN DEN IN DE ir il eip UIIITIESTEL J TOLHUIZEN, Sappemeer. „De Tijdgeest" et. p. doos Bij aile Drogisten

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


De Slochter Courant nl | 1935 | | pagina 3