B A Zuiver wisllen SchafieliiSt fil Pracht effan C èpa de Chines 39 cent. LA NS KOOPJE Riiizin lioaija Tricot lijdio Binctoirs 25 et. Aile Wollen OARENS met 15 pCt korting. S! 68 et. G. HENSEN SAPPEMEER L|l KUITtB Opvooring tan di Revus 1935 Fa. J. POOL, Vnut lie Kfinkiiiir. Stormlaut3aro8. P. v.Dijkeo, Hoogszand. Leverworst op MÂANDAG18 FEBI. as. is 'lNotai STIUÏÉ MAAKDAG 25 FEBR. i 1.1 io 'I Hotsl TARER, C. L. HUISMAN Bnukbanden geplaatst in dit Blad moet B ongetwyfeld het meeste succès geven, daar Uwe advertentie in 9000 gezinnen gelezen wordt L. KOLLEE, M.V. HiÉiidil d E. TEK HAVE I00GEZAID (Hartenshoek) Tel 75 meskant bez. Nonlmain Teakplatea, Java- Teakzvalpen en -Dolken. Mooie eiken Stammen. drie gratis koopdagen A. J. KOEMEMAN ZONE*, Heerenkleeding naar maat. G. DE GROOT, Beukemastfaat 32, Hoogezand Groote partij BERNARD VAN BEONS Extra aanbieding Vitrages. Steunzolei naar maat „1 tLt A Hit IlOIO-WOnnBP Meubelbedrijf en Huish. Artikelen gagerii BRAND Hoogezand. Znlderstr. 7. Het aangewezen adres voor Bniten Damsterdiep 2, Orontogen bij W. RIJKENS, Stationsstr. Tel. 100 Sappemeer. Zie de geprijsde étalagé. Extra koopje. MARTENSHOEK. 7 Weg met LIEBEROM Orchest „ORPHEUS" NA AFLOOP BAL. TRIPLEX In diverse maten. GEVESTIGD Een Advertenîle A- Kerkstraat Groningen, Denkt U ook om de collectie STALEN, G. DE GROOT. Sappemeer-Oost - Tel. 244 Gekleurde Interlock Dameshemden prachtvolle zware kwaliteit 48 cent. Wollen en (Jestikte Bekens, Bedden en Matrassen, spéciale aanbieding. mê leyert scharp concurreerend uit yoorraad van 95 cant thans 29 en 25 cent. Coupons Stof moderne ruiten 6 el f 1 98 2 El breed zuiver Wollea Stoff-jn f 0 88 Donker Wollen Ruitstoffen van f 1 25, 1 45, 1 65 thans f 0.59 Moderne Matzijdef 0 88 Zeer ftfne Zgde met gladde rug f 1.10 Zser fijne Matzijden geplatt. Dameskousen in moderne en grjjze kleuren f 0 59 Pracht zware kwaliteit Tricot Zijden Dames Onderjurken in zwart en gekleurd tôt 125 cM, lang, uitzoeken extra prijzen Partij prima Tricot Dames Directoirs Oq «4. in rose, bleu en zwart Lu Gummi Kinderbroekjes il cent Eea geweldig succès hebben wij met J II ri onze flanellen Kinderpyama's prima I [j jd kwaliteit in effan en gestraept "T en met 5 ceat per maat styging Lange Dames Nachthemden vanaf f 0 39 Dames flanellen Nachthemden f 0.69 Effan flanellen Dames Nachthemd f 0.98 Prachtige flanellen Dames Nachihemden f 1 39 Wollen Dames- en Kinder Pullovers en Jurken thans extra verlaagde prijzen. Vol ons Zwart Wollen Garen 23 et. Prachtvolle Gekleurde Garen 22 et. Jurnper- en Mantelwols thans 17 et. Vol ons bossen prima ongebl. Breikatoen 16 et. Prima 2 pers. gestikte Dekens f 2 98 2 pers. 2-deelig staaldr Matrassen syst. Auping f 3 90 Prima Ledikanten met hoogere zywanden thans f 6. Mooie Etamine thans 8 et. Zeer mooie Marquisettethans 15 et. Allovernetsthans 12 et. E«n partij prima Boeren Linnen f. 13 et. Extra zware Jaeger Flanel van 30, thans 19 cf. Gcheel nieuwe sorteering waschechte Pompadour voor schorten 26, 20, 16 et. Een partjjtje Pompadour Dames Fant. Schorfjes Prachtvolle gebloemde en Effen Corsetten f f lir en Gordels, nieuwste modellen, ook met T I /ÎJ zysluiting, maten 70 tôt 80 1 Partij gekl. BADHANDDOEKEN 14 cent Pracht WITTE KLEEDJES 16 cent pipilfe* SAPPEMEER Tel. 250 Gedipl. Pedicure,Voetkundige. Lid v. h. Ned. Genootschap tôt bevordering d. Voetverzorging KoDinklyk goedgekeurd. Pijnlooze Voetbehandelicg Dlr. de Heer J. J. SMEDES Sr. De meest concurreerende zaak in deze omgeving. Wij stellen een vraag aan het geachte publiek. Namelyk dit! Reist U veelal niet verkeerd Zy, die reeds kennis namen Van ons bedryf doea zooiets niet meer 1 Omdat zy onder- Vonden, dat als wij durven publiceeren dat onze Meubelen beter en goedkooper zyn, ook mdordaad juist. Wy hebben grond onder de voeten, waarop wy voort gaan kunnen met onze verbluffend lage prijzen. GoedkoopeMeubelen behoaven niet slecht te zyo, vraag het maar waar wy hebben geleverd. We zijn het wel met U sens dat men meer voor f 100 kan koopen dan voor tien. Maar voor f 14.50 leveren we toch een net afgewerkt GARNIT UUR met leerd. bestaande uit 2 Fauteuils en 4 Stoelen m. ktossen. Beslist zware Bureau Fauteuils m. leerd. met veeren f 6.90 f 8.— en t 9.50. 2 Fauteuils en 4 Stoelen rug en zitting m. leer en volgens gipsmodel gevatte koude, griep, in- flueaza, trage ontiastiDg, gai, kiiorts, slymhoest- hoofd- of maagpijn, ge brek aan eetlust, slechte spijsvertering of andere ongesteldheden. Gebruikt Wortelboer's Kruiden en Wortelboer's Pillen van Jacoba Maria Wortelboer en binnen enkele dagen zytgeweer f r i s c h en opgeknapt. Vraagt de gebruikers, dat is het bewijs Overal verkrijgbaar zestig cent. natuurlyk van U sent ze. door deu Heer J. J. SMEDES Jr R e g i e de Heer A. KAMPS en met medewerking van ('Beereboom) SAPPEMEER, en HOOGEZAND. AANVANG 8 UUR. Entrée f 1.(bel en tekstboekje inbegrepen). KAARTEN verkrijgbaar by de LE DE Non in de Hotels 8TRUVE en FABER. a n a a 4 4 4 4 4 4 4 a nn n moquette modem met veeren n r. z. veeren m. leer r. z. moquette moderne moquette 13 50 18.25 19 50 22.50 2650 25 75 28.50 25.75 1.83 11.60 Ruime voorraad in ens magazya, aile dagen te bezichtigwa sonder eenigo verplichting tôt koopen. Mooie groote Platen 150 X 120 cM. 60 st. per stuk. Voorradig o a. Oregon-pine, Eiken en Osonme. E/asiïeken Kousen APOTHEKER, Extra aanbiedmg Eeukenstoelen 4 nette Stoelen losraam 2 Eiken Garnituren nu slechts f 35 per garn. 1 prima Garnituur eiken r. z bekl. Jaspe t 39.— 2 prachtige Crapauds en 4 eiken Stoelen thans f 50.—,55.- f 60.—en f 75 Prachtige Tafels met Kruis nu f 6.95 Voor belanghebbenden is het inderdaadde moeite waard een hykje te nemen, onze pr\jzen zyn door ailes heen en bereikten het laagste pnnt. Concurrentie is zonder meer nitgesloten. Ziet ook vooral onze pryzen van DRE880IR8, wy knoeien niet met kleur of te kleine afmetingen. Theekasten leveren we nu voor f 5 25 Kussenfauteuils eiken f 5.50 en duurder Eiken 8tijlkasten voile maat nu t 36. 2 pers. Ledikanten vanat f 4 25 tôt f 11.15 Byzettaiels eiken f 2.50 Bloemstanders vanaf f 0 65 tôt 1,45 Spiegels zwaar eiken f 5 69 Groote Schilderyen nu f 1.58 Al onze Artikelen te noamen is ondoenlyk, men raaflplege enze Etalages, allés is geprysd en bezicûtigd onze nugazyn- Voorraden. Wy twytelen niet of U zal (Jw orders by ons kunnen plaatsen. Franco lavarlng naar alla plaatsen P. S. We vragen nog even Uw aandacht voor onze pracht sorteering KINDERWAGENS deze verkoopen we zoover de voorraad sfrekt met 2o% RURTING. IS Gedipl. Mr. Schiider en Behanger, VAN ROIJENSTRAAT 0 65 HOOGEZAND, berieht de ontrangst yan de nienwe, schitterende w.o. zeer vele Engelsche aparté dessins Prima afwerking billyke pryzen. Beleefd aanbevelend, '"vs": V§ >-. ":'*&-:V ■,•■- O:'.- ..Mannenkoor H.-S." V UOUUC11 iliUOliïJg I 0 S™ g fi |i B ftfl un f) n UlUut BRANDSTOFFEN

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


De Slochter Courant nl | 1935 | | pagina 4