lieras- en Àdvertentieblad voor de WoJdstreken. Ook voor Pioksterklediog MGOElUiS vosr DIMES en HEIEN, MODEHUIS IZusterkring *entoonstelllnCI iDMfflKHOTBLF&mi t PINKSTERBAL TES BASSAUT laar HENSEN - Martenshoek Pet luxe- eu Huishoudelijke-Art. W. BEERTA, ARKIEZEN H i WERFF Tel, 89 - Marteoshoek. Thé Dansant Soirée Dansante Eeeft U ïoor de Pinfeslerdagen Dames-Tasch Veriovings-Cadeaux. Eat-, Thés- en Oiiibijtsemezen. A. J. SOUTINS 141 en POL'a Ilagerij - lappemeer. 1 J. Dames Hoeden. t h. rasEt DagelQks Seopeid Uw Bu Harkstede. TeiefoDisch aangesloten onder no. BIOSGOOP-HOOGEZAND W. WILDEBOER net TROUS NI ULTII îste Pinksterdag BUSTER CRABBE RED BARRY VIER MOEDIGE MEISJES m. I. IN L isen ik ZATERDAG 11 Mei 1940 No. 19 Een passende m\ m m- m, m m Wellner Casette. MetdePinkstsrdaoen I H en van onze merk RIJWIELEN van 6 tôt 7 uur, en onze schittsrende LIBEN MERK RIJWIELEI o. 21 lar te* te* te te* ■te* ur R T. K. KREMER, SAPPEMEER. M. Bot. Sera. SAPPEMEER, Hand werken Zaterdag 18 en Zondag 19 Mei Beide dagen groot vindt U bij Een keur van Dames Kousen Wij maken de Gordijnen gratis. Eischt steeds voor Uw een m noie nodig Chique Hoed .Aa22 de Abonna's van de JFt adiocentrale Hgz-Spm. Rijwiel- en Radiohandei Kielsterstr. 33 - Hoogezand Koopt dan een solide RING zonder Cadeaux. Hoogezand. 2de Pinksterdag Gesloten, 69e Jaargang H et ûroenendal Orkest. on Zoekt U een mool CADEÂUTJE I DANCING ..PARKHOTEL" (K OR! Mil Ve\ %\s\e \W\s\ Sîationsstraat 96 Sappemagr. Fiaatseiejk Nui SI een vroollfk PINKSTERPROGRAMMA toi 8 uur GEOPEND, 'hfltflft 'MtfMBhiliiUïiif"h'hTi-ltillil Mfc E* M* en id. Verschijnt Zaterdags. Drukker-Uitgever Tel. 213 Per post fl.QO per jaar. is liet ket aangewmn adres W. GORENS bIJ ds HGog«zartdsterbrug. van de in dit seizoen vervaardigde wordt gehouden ep telkens van 3 tôt 5 en van 7 tôt 9 uur, in 't QEBOUW bij de kerk. Toegang leden vrij, niet-leden 10 et. entree, waarvoor gratis kop thee. LOT EN verkrijgbaar bij 't Sigarenmagazijn MULDER Borgercompagniesterstr en bij T. K. KREMER, Boekhandel, Sappemeer en iijdens de Tentoonstelling in de Zaal. Varloting op MAANDAG 20 Mei, 's avonds 7 uur. HOOGEZAND TELEF. 22 I 12 en 13 Me! Aanvang 8 uur. I Orkest: (Bad Boekelo). I le PINKSTERDAG J uur: 2e Pinksterdag Orkest „The Scarlet Pimpernels' t ENTREE f 0 55. vindt U bij ons. y Z voor HUWELIJK, VERLOVING of VERJARING WIJ HEBBEN EEN PRACHT KEUZE IN NOORDERSTR. 72 TEL. 256 SAPPEMEER. CYPRES MARKIEZENDOEK KLEURECHT. Ruim 40 dess'ns. Vraagt onze Stalencollectie. (K. VENEMA) OR Slochterstraat Tel. 209 SAPPEMEER ZONDAG a s. le Pinksterdag 4uur: 's avonds 7.30 uur: Dansorks&t „THE SWING MU SI MÂKERS' KIEL8TIESTRAAT 15 - Tel. 73 - HOOSE3AND. Dan naar Kielsterstaat 15 - Tel 73 HOOQEZAND. Dames op leefiljd naar SPAARBANK H^agcsaNd-Sapp^iNtaap Spaarbusjes kosteloos ver krijgbaar. 1. Indien de radiobelasting wordt ingevoerd, dan gebeurt dit niet eerder dan herft 1940, daar het voorstel nog de 2e en daarna de le kamer moet passeeren. Men kan ddn nog plmOct. 1940.) over- wegen of men radio wil houden. 2. Men kan, bij invoering, z elf bepalen, welke Omroepvereeniging men met deze belasting- penningen wil sieunen. Het tôt nu toe be- staande systeem van vrijwillige bijdragen ver- valt dan geheel. 3. Het is niet zeker dai er een radiobelasting komt, gezien de vele bezwaren die er rijzen. TROMP. TELEFOON 52 VRIJDAG 10 ZATEROAG 11 ZOWDAO 12 M «il MAANDAG 13 •n WGENSDAG 15 als VEENO, EYSINK, COURIER, STOKVIS, PHOENIX Telefoon 376 Reprice van de Nederlandsche film: Een vrcolijke soldaterfiim vervaardigd naar den veelgelezen roman van den bekenden auteur JOHAN FABRICiUS. „Vraag niet mijn jongen dat wat niet gaat, Vaste verkeertrg is toch niks voor teu sold?at. Al wat je hebt aan liefde en irouw Hoort a an je Vaderland en niet aan jou 1" onze piit ge, îevenslnsîige laodgenoote, die al? Betsy (Het meisje met de blauwe Hoed) op rake manier fut Ba^gsche meisje dat alleen maar van pretcaaken houdt, uitbeeldt. By ons krygt U zware ringen voor een schappelyke prys. Wy hebben een passende ring voor U. ■Il ÉBI Tal. 388 onze gev erde revuekomiek zal het publiek doeri scuaieien t van het lachen om de onveibeterlijke manier waaiop hij f Toontje, de chambreeso'daat uitbeeldt, tn zij'n kwinkslagen en rake opmerkiegen ten beste geeft. ROLAND VARNO de begaafde Hollandsche jongen die naar Hollywood vertrokken is om zijn carrière voort te zetten, als Daantje, de onhandige recruut en schuch'ere minnaar. Verder: TONY v.d. BERO, WILLEM v.d VEER, MATTHIEU v FYSDEN, LOU EZERMAN, OUSTA CHRISPIJN—MULDER, ADRIENN SOLSER en vele andertn. Muziek van MAX TAK Liedjes van ALSrX DE HAAS. Vooraf het le deel van een 2-weeksche sensatiefiim in een avontuur vol intense spanning zich aispeiend in de Chineesche wijken van Amerika's melropolen. Een strijd om miiliofnen doilers, uitgevochîen door dtn rechercheur Red Barry met de niets ontzteEde leden van een wljd^ertakte nisdidigersorganisaue. 's Avonds 8 uur. Belde Plnksterdagen 's irtiddags half 5 Toegang 14 jaar. Verwacht, de buitengewoon mooie film, gebasseerd op een diep mensche- lijk gegeven Bij zijn teiugkomst kwarn de vader lot de ontdekkmg, dat hij overcompleut was; hij besloot heen te gaan ten einde het geluk van zijn gezin niet in den weg te staan sel. e8 ar ér Tn r, n uur. ~y deur. ht en :er. m. tp. aies. en eer. haar vd is wor- niet le. ren daan r je het inien ezet, oofd jken H we ver- P°g- 0. X bu Voor Luxe Verbuur I lot leisje met de blauwe lied Met Pinksterei Verlovei E. HOLLÈ Hoogezand V

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


De Slochter Courant nl | 1940 | | pagina 1