Sehooimaken Kantoren. het schoonmah «en Kantoren etc. Geoaigden Pachten Draaivonder Perkplanten H. C. HUtEI. bt pé SC8SE1EI H. DE VRIES, E. SCHRAGE, bd. Bonthuizerbrug Lig- en Serreetielen P. VAN D II KEN, Stienhouwcrij MASSINK SIIÂSTEI Verlovings- en Ondertroiwkiarten a Drukkerij KREMER Hnnrboekjes RAH1EZER «BALTEX" ZOHHESCBESHIN P. VAN SUN uirnmn hoogezand II. Viiiilitis Bistribntiebone A. Onze kas staat in bloei MENCO LANTING. Meubelbedrijf en Huishoud. Artikelen Martenshoek. heden belangrijke Meiaanbieding. Voorts enorme keize in Faitenil Garnitiren Extra aanbieding Crapaud Garnituren Complété Huiskamer Onze keuze in Crapauds is groot, DIVANS 'Mm 2 Crapauds en 4 prachtige Stoelen Icen. I? IG N ur ssen ik n Tuinparasols GRAFWERKEN Sappemeer. VIOLEN 31 et. No. 21 naar aan te besteden te Kiel-Windeweer, FOXHOL, Meerweg 28, (Gem, Hoogezand) 23 Bloemenhuis De meest concurreerende zaak in deze omgeving. Yoor directe of latere levering hebben wij gereed staan enorme rijen f 24.50, 27.50, 29.75, 34.50, enz. tôt f 87.50. Kieine Advertentiën prijzen verbluffend laag. il:-»'1 IWiiv, merken. I Voor ûb Faostdagen v./h. Flrma HOOGHOUDT, TuînparasoSs, TuînmeobeSen, Serre- en LSgstoslen is: Voor naar P. VAN DIJKEM - Hoogezand. thans f 167.75. S* w* M» M* en id. Heden overleed nog zeer onverwachts onze geliefde Man, Broeder, Behuwdbroe- der en Oom den Heer JAN PIETER BOSMA, in den ouderdom van ruim 50 jaar. Hoogezand, 7 Mei 1940. Hoofdstraat 111. A. BOSMASteenge en Fam. De teraardebesîelling zal plaats hebben Zaterdag 11 Mei a.s,, 's nam. 3 uur. Zij, die den overledene de laatste eer wenschen te bewijzen worden verzocht samen te komen in 't Hôtel FABER. mummmmmmaemmmÊÊmmmmmstBmamBmmmmm Het Gemeeniebestuur van SAPPEMEER wenscht (Arbeidsbeurs, Bureau Werk- verschaifing en Steunverlee- ning, enz., staande aan de Molenstraat. De voorwaarden liggen ten Gemeentehuize ter inzage. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht vôôr Vrijdag 17 Mei 1940, des middags 12 uur. De inschrijvingsbiljetten moeten in een ter Secretarie aanwezige bus gedaan worden. Burgemeester en Wethouders der gemeenta Sappemeer, De Burgemeester, A. JONKEREN. De Secretaris, J J. PERDON. voor het van een kunnen zich vervoegen bij den Opzichter der Stadsbezit- tingen P. v. d, WOUDE, Wes- terparkstraat 5, Hoogezand. Groote keuze o a. Garanium's Begonia's Lobelia's Primula Veris Zalvia's Aguratunia's Madelieven Violen Vergeet-mij-nietjes enz. enz. Bloemenmagazijn,j Kerkstraat 20 Tel. 349 HOOGEZAND. in de NIEUWSTE KLECREN en M0DERN8TE 8NITTEN, NIET DUUR behoeven te zyn, bewijzen de lage pryzen in de Etalage's van Zuiderstraat 87, SAPPEMEER. GEDISTILLEERD, COGNAC, WIJNEN, Likâursn, Advocaat. Zoute Koekjes, Krakeîingen, diverse Vruchten in blik. Fljne Koekjes, Bonbons, Biskwie Onder aanbeveling, Swf^ï Uw adres.voor HOOGEZAND Telefoon 108. j""i Wij leveres U allé uitgevoerd in Kunststeen, Hard- steen en Zweedsgraniet.. (dit insiste behoeft geen onderhoud) zoowei in eenvoudige als in moderse uitvoering We versîrekken U gratis aile inlichtiagen. Zend ons bericht en wij fcuiien U bezoeken. Tevens het adres voor GRANISTEN GOOTSTEENEN. HBT OOEDKOOPSTE ADR ES IN HET NOORDEN DAMES Vermoeit U riiet met het ophalen van die fijne lange ladders in Uw KOUSEN, maar breng ze ons, wij staan aile dagen met onze machine voor U klaar om ze onzichtbaar op te halen. U kunt er deage- wenscht op wach- ten. BREMER's Boekhandel Voor en ook voor IS UW ADRES: TELEFOON 103. By ons in voorraad voor bij elk kwantum verkrijgbaar Boekhandel Sappemeer - Tel. 218. voldoen aan de lioogste eisehen, wat betref't lichten gang, sierlyken bonw, onverslytbare onderdeelen en bovenal de nog OIJDE LAGE PRTJ- ZEN. Pracht grootbloemige Petunia's Lobelia's Muurbloemen Begonia's Knol Begonia's Salvia's Viola Cornufa Afrikaaen Agratums Géraniums enz. HOOGEZAND - Tel. 311. Onuitputtelijke voorraad, ongeëvenaarde sorteering. Pryzen bednidend beneden die der concurrentie, zoowel in GOEDKOOP als DUDRDERE Zitmeubelen, onverwoestbaar stoffeerwerk. Ailes in eigen werkpiaats vervaardigd door uiterst bekwatne en keurig werkende vaklieden. Zlst onze ultstaSramen an ook voorai onzte «norme magazljnvoorradsn. Wij leveren naar aile plaatsen in Nederland. bestaande uit 2 Fauteuils en 4 Sloeien. Gestoffeerd met leerdoek of trijp en moquette. 2 Fauteuils en 4 Stoelen met leerdoek of moquette, leveren wij nog weer als vooîheea voor f 24.50, deze zijn thans uitverkocht, doch komen binnen enkele dagen nieuw gereed. zeer neite afwerking met mooie eiken armleggers, thans f 89.50, 44.50, 46.50, 49.75 enz. tôt f 148. bestaande uit 2 Crapauds en 4 Stoelen, 1 Dressoir en Tafel met kruis thans f 64.00. Dezelfde combinatle, doch goedkoopere uitvoering f 56.50. 2 Fauteuils en 4 Stoelen met leerdoek, 1 Tafel met kruis f 47 50. Ook is er zeer veel keuze in Kamers bestaaade uit 4 Crapauds, Tafel, Dressoir, Theemeube! en Spiegel. Dit geheel compleet leveren wij reeds voor f 85. Bsdrljfs- en Hypoîheekkapitalen, tôt elk bedrag. Aanvr aan den Hoofd-Corr. H ea F.mij., R. BUITEN- WERF, Foxham E 43 Gevraagd een net Dienstmeisje. Adres Mevr. BOSSCHER, Rijksstraatweg 267c, Haren. Gevraagd een flinke Loopjongen. Bureau van dit blad. Gevraagd tegen 1 Juni wegens dienstpl. een gevorderde Monteur be- kend met Rijwielen. Garage KORTHUIS, Noord- broek. Gevraagd i een natte Jongen voor oplei- ding winkel en boodschappen. j IJzerhandel J. TOLHUIZEN, Sappemeer. Gevraagd een nette Jongen 14 15 jaar, tegen goed loon. Fruithuis HEERINGA, o. d. hoek van het Bontehuis no. 5, Sappemeer. Te koop een Zeil- Cano. voor kieine prHs bij J. ENTINQ, Zuidlaarder- i veen. Te koop 4 tijdlge Biggen, bij J. B WC Kropswolde 29. OORTMEIJER, 4 Crapauds thans f 52.00, 59.00, 68.00, 72 00, 85.00, 98.75 tôt f 165 00 Wij verwerken de beste wolmoquette en vochtechte trijp. Koopt dus geen minderwaar- dige goederer, bij ons zijn teîeurstellingen uitgesio'en. Te koop eenige goede gebruikte Rij wielen w.o, prima merken, bij H. NANN1NQA, Paral- lelweg 21, Hoogezand. Te koop plm. 8 H L beste Noordeling Eetaardappelen an plm. 30 H.L. Gloria Voeraardappelen, en 10 H.L Thorbecke Poot- aardappelen, bij KL. NIJBOER, Wolfs- barge 158. Te koop plm. 25 H.L. Thorb. Pootaard- appelen en een partijtje gave Voeraardappelen. B BREEMHAAR, Zuider- straat 190, Sappemeer. Te koop een toom tijdige Biggen en beste Noordeling en Eigen- helmer Eetaardappelen, bij H. HOITING, Foxham. zijn wij weer goed gesorteerd en leveren nog voor de bekende lage prijzen. f 8.90, 10.75, 11.50, 14.50, 18.50, 19 75, 22.50 enz. tôt t 37.50. ï.li'JiAlilll Te koop s Thorbecke, Gloria en Noor deling Poot- en Eetaardappe- I len. J. P. SLIM, Westeind, Zuidbroek. Te koop mooie lange Pronker, Poot- j boonen 40 et. de L. en zoo f goed als nieuwe Snit. J. G. WEEMHOF, Borgweg. Te koop j beste Eetaardappelen f 2.— I per H.L. GEBR. TER BORGH, Krops- j wolde. Te koop nieuwe 5-tredens Trap en een Kinderledikant tôt 10 jaar K. GEERDES, Brugstr 96, j Martenshoek, In onze werkplaatsea zijn o.a. nog gereed gekomen met snijwerk, bekleed met prima roode vochtechte trijp, bijzonder geslaagde modellen, de prijs is mat ronds Tafal an bultengawoon zwaar Dressoir Behalva bovenstaande hebben wij groote keuze in Ligfauteuils met kussens, ronde Tatel3 Salontafels met en zonder kruis. Nog eenige Fauteuils met houten zitting, gespoten, nog voor f 4.98 Slaapkamerstoelen f 1.75. Eiken en Beuken leerdoek Stoeien dezer dagen in elk kwantum te leveren, en weer voor iage prijzen. P S. Binnenkort koraen gereed een belangrijke voorraad Crapauds. Deze zullen vermoe- delijk per 4 stuks gestoffeerd met roode trijp of terra siechts f 70 00 kosten. Te koop Broedeieren van R. Isl. u t- stekende legstam 6 et. per stuk. H. STREUPER, Middenstr. 13, Sappemeer. Te koop puike Noordeling Eetaardap pelen, W. ZWANEVELD, Krops- wolde. Te koop een solied best werkende Schoffelmachine op groote wielen (met parallelogrammen) bij R. DOORNBOS, Achter- diep 59. g, Brussel. Tel. 73. sss be- e op genoeg lt. Maar og méér îeg I ihoog en doen sigaar, ioeg en ?r vrien- U ai en worden. B| bet icotine, e vrou- derd en d. M|n c kwam n niets loopen. s: een ar. Ik heeft te be- ou be- eens, s gaaf ou ik en) uur. deur. ht en 1ER. >n. ip. aies. en eer. haar /d is wor- niet re. re n? daan r je het mien ezet, -oofd jken we ver- :pog. HHHKBHHMMBSiSme! SllBl'JK- OEGEL'J* EN... PBACTISCH V Fa. G. HENSEN, SMITH, Hoogezand - r v .?-• .iti.i -A.«.■- fli/V Aierikaanse lolschaatsen J. POOL Complété Garaituren In Dressoirs en I i

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


De Slochter Courant nl | 1940 | | pagina 3