ADVERTENTIEBLAD voor Landbouw, Handel en Nijverheidl NIEUWS- en DE STRIJD IN BELGIE EEN GROOTE VOLKERENSLAG. MENU 4de Jaargang Zaterdag 6 Januari 1945 No. 1 ABONNEMENTSPRIJS: 51 et. p. kwartaaL franco per post 70 et. (bij vooruitbet.1 PRIJS DER ADVERTENTIÊN 7 et. per m.m. BU abonn. lager. Tarlef op aanvraag. Zoogen. ..Klelntjes" als te fcoop. te huur enz. 115 m.m. 65 et Gevraagd eo aanb. personee) van 115 mm 60 et. VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAG Admlnlstratle- en Redactleadres: UITGEVERSZAAK JJUDRSWOL D", Noorderstr. 70 - Sappemeer - TeL 214. Bilkantoor te Slochteren D 82. TeL 9. GIBO 4685M voor de GEMEENTEN HOOGEZANO. SAPPEMEER. SLOCHTEREN. Z UID B R O E K. NOORDBROEK, MUNTENDAM en om9evin9 GELDIGE BONNEN, NOODKAARTEN II en III in het tijdvak van 7- t.m. 20 Jan. 1945 242, 267, A 350 B350 243 B354 245 246 247 248 A351 B351 249, B352 A352 B355 R04 A353 B353 244 [v&ôr-tnlevering] 234 239 1-37, 2-37, 3-37, 4-37, 1-38, 2-38, 3-38, 4-38 C403, D403, E-403 (inl.vel) en RI7 E404 (inlegvel) RIO Tabak 12 rantsoenen Brood 6 rants. Brood of Bloem of 500 gr. Kindermeel of Voedingssuiker 2 rantsoenen Brood of Bloem 250 gram Gort, Gortmout,Roggevlokken enz. 250 gram Stroop of Kunsthoning of Jam, 2% rantsoen Vleesch of Vleeschwaren 100 gram Kaas of 1 rantsoen Vleeschwaren 1 rantsoen Vervangingsmiddelen. 26/g liter Taptemelk [prov. Gron.] 3% hter Taptemelk [pr. Dr.] 10% liter Melk 125 gram Boter 100 gram Spijsolie 250 gram Suiker 1 rantsoen Versnaperingen 6 K.G, Aardappelen 3 K.G. Aardappelen 100 gram Zout Tôt en met 20 Januari 1945 blijven geldig 250 gr. Stroop, Kunsthoning enz. 250 gram Koffiesurrogaat 1 rantsoen Eenheidstoiletzeep 1 rants. Zeepverv. Waschm. of Waschpoeder idem 1 rantsoen Toiletzeep 45 gram Scheerzeep TOELICHTING OP DE BONNENLIJST. De bonnen van deze période zijn te vinden aan de Noodkaarten II en III. De nieuwe Noodkaart, III, heeft voor een deel bonnen die gemerkt zijn met A of B. De kaarten waar een B voor de num- mers staat, zijn van de kinder- kaart, die waarop A staat van de gewone noodkaart. Verder wij - zen we er nog op dat de bon- nummers van noodkaart III met een 3 beginnen. Op bon B350 is ook Trinose of Citro-Trinose verkrijgbaar. Ledige blikverpakking dient te worden ingeleverd. Op de kinderbon B364 is gort e.d. te verkrijgen. In enkele dis- tributiekringen (n.l. in Groningen, Haren, Winschoten, Assen en Meppel) is A354 bekend gemaakt. peze bon geldt alleen voor de genoemde plaatsen. Een rantsoen vleesch is o.a. 150 gram paardevleesch of 200 gram nuchter kalfsvleesch, been inbegrepen. Bon A351 is in Groningen gel dig voor 2(/8 liter taptemelk, in Friesland en Drenthe voor 3 liter taptemelk. De versnaperingenbon R04 van de kinderkaart. welke alleen in de provincie Groningen geldigheid heeft, geett thans recht op 140 gram gebakwaren. De bon moet vôôr-ingeleverd worden. Zout is ook weer verkrijgbaar Bon vôôr-inleveren. De aardappelbon is als gewoon- lijk alleen bestemd voor de pro vincie Groningen. CENTRALE KEUKEN. De helft van de beschikbaar gestelde hoe- veelheid aardappelen moet wor. den ingeleverd bij deelname aan warme maaltijden. In de winterslag tusschen Maas en Moezel zijn aan beide zijden zoo sterke strijdkrachten aange- voerd. dat onder ontblooting van overige fronten ongeveer de îelft van aile op het Westelijk strijdtooneel staande divisies in deze slag zijn gewikkeld. De zwaartepunten ervan liggen het gebied van Rochefort en lastogne. De Geallieerden doen sterke tegenaanvallen op de flan- cen van de Duitsche linies. In Elzas Lotharingen hebben Duitsche troepen eveneens aanval- en ondernomen, waarbij zij enkele p aatsen wisten te veroveren. Wat het front in ons land be- treft, werd deze week patrouille- activiteit gemeld. Bij Cappelle in Noord-Brabant, deden Canadeesche troepen een verkenningsaanval. Ook van Duitsche zijde werden patrouilles uitgezonden. De Hongaarsche hoofdstad Boe- dapest, die nu reeds vele maanden omstreden wordt staat grooten- deels in vlammen. Er wordt in de stad zelf verwoed gevochten. De stad is vol barricaden en uit iedere kelder schieten Duitsche en -ïongaarsche troepen. In Midden Italie hadden geen gevechten van beteekenis plaats. Tenslotte nog een woord over de jaarwisseling ter gelegenheid waarvan Hitler een rede heeft ge- îouden, alsmede een dagorder tôt îet leger heeft gericht. Daarin zeide hij o.m. dat 1945 het uiter ste van iedere krachten zal eischen GRAVIN PIA „Dat is zoo, maar je weet niet hoe diep vernederd ik daar voor den hoogmoedigen baron heb ge- staan Ik ik moet het hem be- taald zetten, ik moet mij op hem wreken 1" bracht zij tan- denknarsend uit. „Wat wil je doen, Liane Wees voorzichtig 1 Zet niet ailes, wat wat je nu bereikt hebt, weder op het spel Zij lachte een lachje vol boosaardigheid. „Wees gerust 1 Ik heb slechts een kleine grap op het oog Daar- aan wil ik nu eens mijn genoe- gen hebben I Ik zal zijn verloof- de, gravin Pia, een klein aanden- ken aan mij geven 1 Het is inder- daad een goed werk, dat onschul- dige, onnozele schaap eens om- trent haar toekomstigen ecbtge- noot in te lichten Zij zal daar- door een wapen tegen hem in handen krijgen, als hij het zich later eens in het hoofd mocht ha- len, den tiran over haar te spe len Dat is mijn dank aan haar- omdat zij medelijden met haar onbekende stiefmoeder koesterde en tevens mijn wraak op hem „Je wilt haar zijn brieven stu- ren „Ja Het is maar goed, dat ik die bewaarde 1 Ik had er een voorgevoel van, dat zij mij een- maal van nut zouden knnnen zijn I" „Doe het niet, Liane Je be- nadeelt er onze eigen belangen misschien mede 1" „0 neen, die aangelegenheid is afgedaan Daarin kunnen die brieven geen verandering meer hrengen Laat mij begaan, ik moet het doen, het gevoel van haat en wrok zou mij anders verstikken En vorst Irkow zal ik tôt afscheid nog eenige vrien- delijke woordjes toevoegen, wees daarvan verzekerd Ach, welk een genot zal het voor mij zijn hem duidelijk te kunnen toonen, hoe belachelijk ik hem vind!" Zij wierp zich opnieuw in zijn armen. „Kus mij, Justus" drong zij. „Kus mij En morgen morgen vangen wij te zamen een nieuw leven aan Geruime tijd bleven zij in hun kamer, overleggend, wat hun vôôr hun vertrek nog te doen stond Aan den avond van denzelfden dag belde Liane tegen negen uur het kamermeisje en vroeg haar glimlachend: DE NOOD IN HET WESTEN. Oprocp der Kerken. doch dat het ook het jaar van de historische ommekeer zal zijn. HOOGEZAND, 5 Jan. Gister- middag tegen 2 uur werd de 18-ja- rige Klazina Pots uit Foxham, die per fiets op weg was naar haar atelier in Sappemeer, ter hoogte van de Gado-garage aangereden door een geladen vrachtauto uit Winschoten. De wagen ging over haar heen. Het slachtoffer bleef liggen, werd in de Gado-wacht- kamer gebracht en daar door dr. Meihuizen van Sappemeer voor- loopig verbonden. Het rechter bovenbeen bleek te zijn gebroken. Vervolgens werd het meisje per Gado bus naar het Acad. Zieken- huis vervoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek. WESTERBROEK, 5 Jan. In de vergadering van stemgerechtigde lidmaten staande onder leiding van den consulent ds. Schmidt van Hoogezand had de verkiezing plaats van 2 kerkeraadsleden en 2 notabelen. Van de kerkeraad waren aan de beurt van aftreding "de heer L. de Witt als ouderling en den heer D. van Dijken als diaken. Beide waren herkiesbaar. In de plaats van den heer L. de Witt werd met een meerderheid van slechts één stem gekozen de heer H. G. de Boer, terwijl de heer K. Postema werd gekozen als diaken inplaats van de heer D. van Dijken, eveneens met vrij - wel dezelfde verhouding in de stemmen. Beide gekozenen nemen hun benoeming aan. Direct na deze benoeming be- I dankten de ouderlingen L. Ho» de herinnering aan dezen vrien- ZUIDBROEK 27 Dec. t.m. 2 Jan. if genberg en P. Hindriks op staaD- In de meeste katholieke en pro- j d t functie, waar- testantsche kerken m Nederland bo- ven de Moerdijk is Zondag in on-|na 0 r2attei hen ee" 01 derling overleg tusschen de verschil-j van dank bracht voor het vele lende genootschappen een brief ;Werk dat zij in het belang van voorgelezen van de kerkelijke over- de gemeente hebben gedaaD. Later heid, welke de groote nood in het bleek dat ook de heer C. Ensing Westen behandelt. In de brief wordt scLriftelijk had bedankt als diaken, „Wil je twintig mark verdienen met zeer geringe moeite Het meisje haastte zich, haar van hare bereidwilligheid te ver- zekeren en Liane volgde: „Je hebt een half uurtje vrij niet waar „Ja, mevrouw ,.Weet je waar gravin Eckhof woont „Ja zeker mevrouw De kame nier van de gravin is mijn vrien- din; ik ga haar dikwijls bezoe- ken 1" Liane's oogen flikkerden. „Dat treft goed sprak zi luchtig, Kijk eens, neem dit kleine pakje en ga daarmede naar je vriendin. Zeg haar, dit pakj vanavond ongemerkt op de schrijf tafel van gravin Buchenau te leg gen; het houdt een verjaarsver rassing in, een geheimpje tusschen de gravin en mjj, waarvan voor lopig niemand anders iets mag weten Het meisje antwoordde: „Goed, mevrouw, ik zal het doen; u kunt er op vertrouwen dat uw opdracht naar behooren zal worden vervuld „Hier is twintig mark voor je zelf en tien voor je vriendin, die ook wat voor de moeite moet hebben Ga nu maar dadelijk, dan kun je mij bij je terugkomst nog even zeggen, of de zaak in orde is „Ik zal het doen mevrouw Het meisje verdween en na een half uur later kwam zij reeds vertellen, dat zij haar zending had volbracht. Spoedig daarna reed Liane met haar echtgenoot naar het station (Wordt vervolgd) KAMER VAN KOOPHANDEL, EN FABR1EKEN VOOR GRONINGEN KANTOOR VEENDAM. Inschrijvingen Handelsregister Wijzigingen. Machine- en motorenhandel D. E- Gorter.Hoogezand, handel in scheeps- en stationnaire motoren en onder- deelen van motoren, oliën en vetten, klinknagels, pompen en compres- seren alsmede hetgeen in een machinefabriek en reparatiebedrijf wordt vervaardigd. Handelsnaam gewijzigd in: Machinefabriek en Reparatiebedrijf D. E. Gorter. Ter inzage gelegde stukken Rekening en verantwoording van de Noord- en Zuidbroekster Coôp. Dorschmach.ver. te Noordbroek. uiteengezet hoe buitengewoon zorg- wekkend de toestand op het gebied der voedselvoorziening is. Er wordt een beroep gedaan op allen dat zijn dus niet alleen de boeren om van hetgeen zij voor hun lichaamsonderhoud heb ben gereserveerd, iets af te staan voor de noodlijdenden in het Wes ten. Met name worden ook voor- al zij, die beschikken over ver- voermiddelen, opgeroepen deze zonder eenig voorbehoud ten dien- ste te stellen van de overheid of anders er zelf voor te zorgen, dat deze kunnen worden gabruikt voor het vervoer van de meest nood- zakelijke levensmiddelen naar het Westen. De eigenaars worden dringend ver- zoodat in de eerstvolgende ver gadering van stemgerechtigden nog 3 kerkeraadsleden moeten worden gekozen. Wanneer de ker keraad weer voltallig is, zullen hierin dus 5 nieuwe leden zitting hebben. De heeren L. Hogenberg, Lamb. de Witt en C. Ensing hebben ai le ongeveer 30 jaar onafgebroken de belangen van de kerk gediend. Als notabel werden herkozen de heeren D. Bosch en D. Ho genberg. De heer D. Bosch nam de herbenoeming aan, de heer D. Hogenberg bedankte hiervoor. VEENDAM, 5 Jan. Verleden jaar werd aen arbeider Tjaard delijken, eenvoudigen man voort in zijn oude gemeente. Omgekeerd liet hij zich nog steeds op de hoogte houden omtrent ailes, wat er in Noordbroek voorviel. Het deed hem verdriet, dat hij in '43 de intrede van een eigen predi- kant na een lange vacaturetijd niet meer kon bij won en wegens de slecbte reisgelegenheid De laatste jaren nam hij nog actief deel aan het vrijzinnig- godsdienstig leven in zijn woon- plaats. OVERSCHILD, 5 Jan. Ds. J. P. v. d. Stoel Jr. heeft bedankt voor het beroep te Voorburg. ZONDAG 7 JAN. Ned. Herv. Gant. Sappemeer, 10 u. ds. Schenk, bev. nw. kerkeraadsleden. Hoogezand, 10 u. ds. Schmidt. Kielwindeweer, geen dienst. Noordlaren, 3 u. ds. Bloemhof. Harkstede-Scharmer, 10 u. ds. Gras Kolham. 10 u. ds. Schoenmaker Middelbert. 10 u. dienst, bevest. kerkeraadsleden. Siddeburen, 9.30 u. ds. de Vries. Noordbroek, 10 u. ds. v. d. Meiden. Zuidbroek, 10 u. ds. van Mullem, bev. Doopsgezlnde Gens. Sappemeer, 9.45 en 10.45 u. ds. de Zeeuw. Geref. Kerk. Sappemeer, 9.30 ds. Tom, voorber. H.A.; 3 u. dezelfde. Martenshoek, 10 u. ds. Wynia, voor ber. H.A. Schildwolde, ten huize v. de Boer) 10 u. ds. Los van Siddeburen 3 u. ds. Den Brave v. Wagenborgen Zuidbroek, 9.30 en 3 u. ds. Bosscha Ned. Herv. Kerk (Ev.) Sappemeer, 10 en 3 u. de heer K. Pruysen. Schaaphok, 3 u. de hr. Weert. Froombosch, 3.30 u. de hr. Blaauw- wiekel. itootshorn, 9.30 u. de hr. Bergmans Noordbroek, 3 u. de hr. Bergmans Bapt. Gem. Hoogezand, 3 u. ds. Hekhuis; 4 30 u. leugddienst. Siddeburen. 2.30 u. de hr. Mosterd; 11 u. Zondagsschool. Foxhol, 10 u. dienst (Scholtenweg 9); 3 u. Ev. Wolters H.A. [kerk]; 4.30 u. Jeugddienst. G.G. Het Leger des Heils. Hoogezand, 10 en 3 u. Kapt. Krom- menhoek 2 u. Zondagsschool. Ondertrouwd Derk Kliphuis, 25 j., won. te Sappemeer, binnen de laatste zes maanden mede te Zuidbroek en Trijntje Kremer, 20 j., won. te Muntendam; Hendrik Lieuwe van der Veen, 22j., won. te Zuidbroek en Jantje ten Wol- de, 17 j., won. te Groningen. Getrouwd: Jan Gerrit Blaak, 39 j., Hoogezand en Irientje Lub- bers, 23 j., Zuidbroek, binnen de laatste zes maanden mede te Hoo gezand. Slochteren 27 Dec. t.m. 2 Jan. Geboren Lambertus, z. v. J. Jansen en A. Gelling, Scharmer; Klaizna, d. v. G. J. Boerema en J Dijkema, Froombosch; Jacoba Corrie, d. v. K. Bartelds en A. Mulder, Harkstede Grietje, d. v. W. Roelfsema en K. H. Nieboer, Scharmer. Ondertrouwd R. A. van Dij ken, 24 j., Schildwolde en A. Bos, 21 j., Slochteren, Getrouwd D. Doornbos, 24 j. en S. Kraima, 19 j., b. v. Sidde buren B. T. Ploeger, 41 j., Wil- dervank en J. E Tonkes, 26 j., Woudbloem. Overleden J. Bont, 67 j.,echtg. van G. Post, Overschild H.Kloot- sema, 64 j., echtg. van A. Kanon, Lageland (overi. te Groningen) A. Moesker, 71 j., echtg. van G. Huisman, Siddeburen (overi. te Groningen); K. Dontje, 83 j., weduwn. van J. Lesman, Sloch teren H. Wiltjer, 1 j., z. v. A. Wiltjer en T. van Calkar, Borg- weg (overi. te Groningen). MUNTENDAM 28 Dec. t m. 3 Jan. Ondertrouwd: Pieter Keizer, 21 j. en Hinderkien Bosma, 20 j. b." v. Muntendam. zocht toch opzij te zetten aile be Burema wonende aan het Boven denkingen, die zij aanvoeren met w L 7hn riiwiel nn^tnlnn betrekking tôt hun persoonlijke vei- j;. e zlJn rlJ îel ontstolen. ligheid of tôt het behoud hunner HlJ kocht een nieuw karretje, dat eigendommen. De groote nood, die thans in de door hongersnood bedreigde ge- bieden heerscht, legfons allen de plicht op onze geheele persoon- lijkheid en ons geheele bezit in dienst te stellen tervervulling van het gebod der naastenliefde, aldus de brief. Ook wordt op de scherpste wijze het groote kwaad van de zwarte handel afgekeurd. hij deze week tegen den muurin de gaDg bij zijn woning plaatste. Men heeft hem ook deze fiets ontvreemd. NOORDBROEK, 5 Jan. Op 90 jarige leeftijd overleed te Twello Ds. G. Th. Gerritzen, die o.a. in het begin van deze eeuw gerui men tijd de Ned. Herv. Gemeen te te Noordbroek als predikant heeft gediend. Nog steeds leeft „GROET N AAN KIEL". Die breng ik ain groet uut de vérte, Hier toch heb ik mien jeugdjoaren sleet'n, En veul kin in 't leven versliet'n, Moar mien jeugd nee dei zel 'k nooit vergeet'n. O. juust in diz doag'n van ellénde Van zôrg'n, van troan'n en bloud. Dut 't zoo goud as joen dachten zuk wind'n Noar tied'n van ain jeugdeg gemoud Din krieg ik weer ailes veur oog'n, Dien innerlijk zoo vredeg en stil Zoas ik ains zag laank vervloog'n En 't is of 'k er zo hén vlaig'n wil Dien daip en dien wiek'n, en dien slood'n, Dei ains zoveul vreugde mie bood'n, Dien klapp'n en dien draai'n en dien battens, Dien meul'n, en din vredeg, allain Steunt deur boom'n, dei hom schienboar omvatt'n, 't Ol kerkie hail need'reg en klain Ik zai mie weer klimm'n in dien toor'n, Doe, waist nog, kam'road van weleer Wie hebb'n ons uut t oog toun verloor'n, En misschien zain wie ons nait weer. Moar waist nog dat zwemm'n in d' ol wieke, Dat peer'n steel'n uut dominé zien hof En waist nog hou of wie soms stiekum Uut schoule bleev'n joa, soms was 't wel grof, Doe hest dat toch zain uut de hoog'n, Doe keekst toch figuurlek omdoal, Nou is der dei tied laank vervloog'n, En weg is dat moois allemoal Toch toef ik wat groag in 't verleed'n Want och, 't heden dut slechts nog moar zeer. En voak as 'k ais weer bin vergleed'n Denk zag 'k dat slechts ainmoal nog weer H. v. d. W. Toewijzingen spijsolie voor bon 265. De distributiediensten in de pro- vincies Groningen en Friesland zullen bij de inlevering van bon 265 in de tijdvakken van 2 tôt en met 6 Januari en 8 tôt en met 13 Januari a.s. toewijzingen spijsolie uitreiken voor drie maal het aan- tal ingeleverde rantsoenen van dezen bon. Tezamen met bon 265 mag een restant van ten hoogstc 9% rant soen van bon 273 worden inge- everd. Gevonden te Slochteren een vulpotlood. Inlichtingen te beko- men bij Opperwachtmeester Dijk- stra te'Slochteren. BURGERLIJKE STAND. SAPPEMEER 27 Dec. t.m. 2 Jan. Geboren: Klaas, z. v. Jan Vos en Harmanna Bouchiena Kampin- ga; Cornelia Maria, d. v. Marinus Johannes Leonardus van Hoogen- huizen en Petronella Johanna van Daal; Jan Hendrik, z. v. Hendrik van Dijk en Lummechina de Vries; Jurrien Hendrik Leendert, z. v. Leendert Dirk Broekman en Roel fien Tamminga, won. te Hooge zand; Albert Paul, z. v. Frederik Kielman en Saartje Uitvlugt, won. te Hoogezand; Meint, z. v. Homme Dekker en Aaltje Haaks- ma, won. te Noorddijk. Getrouwd Georgius Johannes Kerstholt, Hoogezand en Engelina Nicola Mulder, Sappemeer. Overleden: Neeltje Venema, 71 j., weduwe van Reinder Kortholt; Geessien Hesseling, 80 j., wed van Marinus Mellema, overi. te Haren. HOOGEZAND 27 Dec.~2 Jan. Geboren Zwaantiena Grietje, d. v. Derk Stol en Katharina Ve. ger, Hoogezand Harmanna Anna Maria, d. v. Hilbrand Smit en Jo hanna Brugge, Foxhol. Ondertrouwd Jakob Pot, 27 j., Veendam en Albertje Anna Wij- chertjes, 18 j., Hoogezand Jan Kremer, 32 j. en Hillechiena Kroe ze, 25 j., Hoogezand Jan Heerin ga, 25 j. en Elizabeth Antiena Pie ters, 28 j„ Hoogezand. Getrouwd Hindrik Blaauw, 22 j. en Johanna Scheper, 22 j., Sloch teren. Overleden Jantje Nijmands, 88 j., wed. v, Watze Mandema, Hoo gezand Willem Bakker, 93 j. wedn. v. Aaltje Luis, Kiel Gerrit Reinders, 75 j., wedn. van Martje Roelfsema. Hoogezand Klaas de Vries, 62 j., echtg. v. Pieterke Schreijer, Westerbroek Fennegien Kruissel, 43 j.. echtg. v. Borchert van Sloten, Martenshoek Har manna Venema, 57 j., ongehuwd Martenshoek. Officieele mededeelingen. Gemeente SLOCHTEREN. UITLOTING. De wnd. Bnrgemeester van SLOCHTEREN maakt bekend, dat heden zijn uitgeloot ter af'ossing in 1945 op de hierna vermelde data, de hierna genoemde aan- deelen in geldleeningen door de gemeente aangegaan le geldleening 1890 '91, le serie, groot f 36500.—, ns. 60, 1 November 2e geldleening 1890—'91, 2e serie, groot f 27500.—, no. 15, 1 Mei. Aan de houders der uitgelote schuldbekentenissen wordt in her innering gebracht, dat de aflos- sirg plaats heeft ten kantore van den Gemeente-ontvanger en dat de rente van de uitgelote aan- deelen niet verder wordt betaald dan tôt de data van oflossing. Slochteren, 2 Jan. 1945. De wnd. Burgemeester voorn. B. P. JANSEMA. De Secretaris H. SNATER. Centrale Keuken gem. SAPPEMEER. van 7 t.m. 1 3 Jan. '45. Zondag PAP. Maandag ERWTENSOEP. Dinsdag WITTE KOOL. Woensdag SPRU1TKOOL Donderdag: PEEN. Vrijdag GROENTESOEP. Zaterdag: KOOLRAPEN. CENTRALE KEUKEN te Hoogezand. MENU Week 7 tôt en met 13 Januari. Zondag Gortmoutpap. Maandag Erwtensoep. Dinsdag: Aardappelen, roode bie- ten en jus. Woensdag: Stamppot witte Kool en jus. Donderdag Hutspot met haché, Vrijdag Aardappelen, spruitjes en jus. Zaterdag Stamppot Boerenkool en jus. Wgzigingen voorbehouden. DUURSW FEUILLETON. PLAATSELIJK NIEUWS PBEDIKBEURTEN. GEVONDEN VOORWERPEN

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1