NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor Landbouw, Handel en Nijverheid Centrale Keuken SAPPEMEER. Centrale Keuken HOOGEZAND. Zaterdag 20 Januari 1945 ABONNEMENTSPRIJS: 57 et p. fcwartaal. franco per post 70 et. (bij voorultbet.") PRIJS DER ADVERTENTIEN 7 et. per m.m. BiJ abonn. lager. Tarleî op aanvraag. Zoogen. ..Kleintjes" als te koop. te huur enz. 115 m.m. 65 et. Gevraagd en aanb. personeel van 115 m .m. 60 et VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAG Admlnlstratle- en Redactieadres; UITGEVERSZAAK ,J) D O R S W O LD", Noorderstr. 70 - Sappemeer - TeL 214. nqvantnnr te Slocbteren D 92, TeL 9. G1RO 466541 voor de GEMEENTEN HOOGEZAND, SAPPEMEER. SLOCHTEREN, ZUIDBROEK, NOORDBROEK MUNTENDAM en omgeving GELDIGE BONNEN NOODKAJkRTEN ÏII in het tijdvak van 21 Jan. t.m. 3 jFebr. 1945 300 12 rantsoenen Brood A357 12 rantsoenen Brood A358 12 rantsoenen Brood 301 2 rantsoenen Brood of Bloem B358 6 rants. Brood of Bloem of 500 gr. Kindermeel of Voedingssuiker B363 250 gram Gort, Gortmout, Havermout, Roggevlokken enz. 303 250 gram Stroop, Kunsthoning of Jam, 304 2% rantsoen Vleesch pf Vleeschwaren 305 100 gram Kaas 306 100 gram Maizena-artlkelen A360 2 e/8 liter Taptemelk [prov. Gron.J B360 10% liter Melk A363 125 gram Boter B361 250 gram Boter A361 100 gram Spijsolie B362 250 gram Suiker B356 300 gr. Kinderdrankpoeder [indien voorradig] 302 3 K.G. Aardappelen A362 3 K.G. Aardappelen Tôt en met 3 Februari 1945 zijn verlengd t B350 500 gram Kindermeel of Voedingssuiker of 6 rantsoenen Brood of Bloem 245 250 gr. Stroop, Kunsthoning 239 250 gram Koffiesurrogaat 1-37, 2-37, 3-37, 4-37, 1 rantsoen Eenheidstoiletzeep 1-38, 2-38. 3-38, 4-38 C403, D403, 1 rants. Zeepverv. Waschm.ofWaschpoeder E-403 (inl.vel) en RI7 idem E404 (inlegvel) 1 rantsoen Toiletzeep RIO Tabak 45 gram Scheerzeep TOELICHTING OP DE BONNENLIJST Ter toelicliting op de bonnen- lijst voor het tijdvak van 21 Jan. tôt en met 3 Febr. 1945 wordt op het volgende de aandacht ge- vestigd. Overgebleven bonnen nood- kaart lste en 2de se rie. Yoor het tijdvak van 21 Jan. tôt en met 3 Febr. 1945 zijn uitsluitend bon nen van de noodkaart derde sé rié (blauw) aangewezen. Toch moeten, zooals reeds eerder ge- publiceerd werd, de nog niet aan gewezen bonnen van de noodkaart tweede sene (groen) nogzorgvul- dig bewaard blijven. Wel kunnen thans de niet aan gewezen bonnen van de nood kaart eerste serie (rood) worden vernietigd. Geen dubbele hoeveelbeid nuch ter kalfsvleesch meer. Bij de vo- rige bonaanwijzing is bekend ge- maakt, dat men per rantsoen vleesch 200 gram nuchter kalfs vleesch, been inbegrepen kon be- trekken. Deze dubbele verstrek- king is thans weer vervallen, zoodat men per rantsoen vleesch 100 gram nuchter kalfsvleesch, been inbegrepen, ontvangt. Wel is de hoeveelheid van 150 gram paardevleesch, been inbegrepen, ongewijzigd gehandhaafd. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, dat de slager voor aftrek van been, ten hoogste 25 pet. in mindering mag brengen. Volledigheidsbalve volgt hier- onder een opgave van de hoe veelheid vleesch en vleeschwaren. welke men per rantsoen vleesch dient te ontvangen. Eén rantsoen vleesch bedraagt 100 gram rund-, kalfs-, varkens of schapenvleesch, been inbegre pen, (zonder been tenminste 75 gram); 150 gram paardevleesch, been inbegrepen (zonder been tenminste 112% gram); 75 gram gekookte worst, rookvleesch, snij- worst, Geldersche worst, Corned beef of gebraden gehakt; 100 gr. boterhamworst, lunchworst, kook- worst, bierworstjes ofknakworst, 125 gr. leverworst, leverkaas, tongworst of nierbrood 150 gr. hoofdkaas; 300 gram bloedworst; De Sovjets trachten door te breken en de ^Sik Schoitens, Tïfz^1v! Duitsche grenzen te overschrijden. sche verdedigers. Dit blijkt ook De Sovjet-troepen hebben een grpote aanval gelanceerd aan het Oostfront. In geheel Polen zijn ze tpt het offensief overgegaan. Het schijnt daarbij niet te gaan ota het behalen van zekere stra- tegische verbeteringen en zich evenmin te bepalen tôt het ver- overen van Warschau of andere steden in dit strijdgebied, maar veeleer ontketend te zijn met de bedoeling het Duitsche afweer- front met een klap onder de voet te loopen. Zware gevechten wor den hier geleverd. De Sovjets hebben veel materiaal en een groot aantal troepen iûgezet. Hun hoofdmacht hebben de Sovjets bij het Baranog-bruggen- hoofd ingezet. Tegen de enorme overmacht zijn hier de Duitschers aanzienlijke afstand achteruit ge- drukt. Ze trokken terug op de Nida De Sovjets vallen in dit gebied met niet minder dan zes légers en drie pantsercorpsen aan over een front van slechts 70 km. breedte. Westfront. De Winterslag in de Ardennen neemt allerminst in hevigheidaf. Veeleer schijnt ze in kracht en verwoedheid toe te nemen. Over- al doen de Geallieerden thans te- genaanvallen. De strijd heeft een h een en weergaand karakter. Be- langrijke wijzigingen onderging het frontverloop niet. Japan. In het door Japan bezette ge bied in het verre Oosten is ook eveneens een nieuw aanvalsfropt ontstaan. Zooals enkele dagen van te voren al viel te verwach ten, deden de Amerikanen een hernieuwde stap op de Philippij nen-archipel. Ze landden op Luzon waarop ook de hoofdstad Minilla ligt. De toestand in de Philip pij nen is volgens een bericht uit Tokio zeer ernstig voor de Japan- wel uit het feit dat aile leden van de Japansche luchtmacht thans zullen worden ingezet om door zelfvernietiging hun vijanden te vernietigen. De Grieksche kwcstic. Hoewel de Geallieerden met de Elastroepen een wapenstilstand hebben gesloten is de kwestie hiermede nog niet van de baan gekomen. De Elas heeft nog steeds vijftienduizend gijzelaars in hech- tenis en men schijnt ze nog niet te willen vrijgeven. Ingewijden in Athene verwachten echterdat in deze houding spoedig verande- ring zal komen. De Grieksche regeeiing. die de toestand nu weer eenigszins meester is, heeft een wet in het leven geroepen, die bepaalt dat aile ambtenaren en employé's in openbaren dienst uit hun functie worden ontheven' wanneer gebleken is dat zij bij de gevechten in Athene de wa- pens tegen de regeeringsstrijd- krachten hebben opgenomen. GRAVIN PIA Zij was dus de schoone. jonge weduwe, die Hans volgens het zeg- gen van baronesse Rottheim, zoo „waanzinnig" had liefgehad! Ach, hoe anders sprak hij steeds tôt hââr! Hoe anders, hoe rustig en koud waren de brieven, die hij haar geschreven had, gesteld ge- weest Nu wist zij wat liefde was Zulk een liefde moest wel een onuitwisch- baar stempel in 'nmenschenzie) druk- ken, zulk een liefde moest wel tôt in aile eeuwigheid daarin blijven gloeien en branden Ja, daar stond het ook; ..Zooals ik u liefheb, mijn aangebeden Li ane, zoo heb ik nimmer een ande re vrouw kunnen beminnenU alleen behoort mijn ganache hart, tôt in eeuwigheid en mijn verlan- gen, om u de mijne te mogen noe- men. kent geen grenzen!" Met starre oogen blikte Pia op die vurige liefdewoorden neder; een gevoel van nameloze smart deed haar hart ineenkrimpen Ach, hoe was het mogelijk, dat hij haar een jong, dom kind, tôt vrouw begeerde, als hij een andere zoo hartstochtelijk liefhad En waar- om was hij niet met Liane getrouwd Zou zij hem afgewezen hebben Men zeide immers, dat zij de aan- staande gemalin van vorst Irkow was Dus daarom had Hans vonRied zich naar zijn eenzaam slot terug- getrokken, hij had zich daar met zijn onbevredigd verlangen naar zijn schone geliefde begraven Ach, als hij inderdaad zoo geleden had als zijzelve thans leed, was hij wel diep te beklagen geweest! En onverwachts had zijzelve zich op zijn weg geplaatst, als een dolle, overmoedige jongen, zij was hem vertrouwelijk tegemoet getreden en tenslotte, ja ten slot- te had hij haar om de een of an dere verstandelijke overweging tôt vrouw begeerd, omdat die andere, de vrouw, die hij liefhad, onbereik baar voor hem was! INGEZONDEN, het haar onmogelijk toe, zijn vrouw te worden De tegenstrijdigste ge- waarwaardingen woelden en gisten in haar gemartelde ziel en belet- ten haar, haar gedachten geheel uit te denken, Zij vroeg zich niet af, waarom Liane von Brenken haar die brieven had toegezonden, zij beredeneerde niet dat de lief de, die uit die brieven sprak, reeds weder gestorven kon zijn Zij ge- voelde alleen met pijnlijke duide- lijkheid, dat Hans von Ried met haar wilde trouwen, zonder liefde voor haar te koesteren En steeds helderder werd het haar, dat zij zijn vrouw niet kon worden, nu niet meer, nu zij had gezien, tôt welk een liefde en tôt welk een vurigen hartstocht hij in staat (Wordt vervolgd). Nu zij dat wist, nu zij uit zijn eigen brieven had kunnen lezen,paaf dat wachten dat h(j een ander lief had, leek lang zijn. was HELPT MEDE DE NOOD IN HET WESTEN TE LENIGEN. We herinneren onze lezers aan de oproep van de N.V.D. te Gro- ningen, betreffende de uitzending van kinderen uit de groote steden naar de Noordelijke provineies. Zij die kinderen willen opnemen kunnen zich o.m. opgeven bij de plaatselijke bureaux van de N.V.D. OOK IN SAPPEMEER. De Burgemeester der gemeente Sappemeer schrijft ons nog het volgende In verband met den grooten nood waarin de ingezetenen in het westen des lands, vooral in de groote steden, verkeeren is het noodzakelijk dat aile Nederlanders die daar toe in staat zijn en be. hoefte hebben de behulpzame hand bieden tôt leniging van de nood aldaar. Naar aanleiding van een daar. omtrent door mij ontvangen schrij. ven om zooveel mogelijk pleeg adressen voor bovenbedoelde kin deren te verzamelen, richt ik tôt de ingezetenen aer gem. Sappe meer de uitnoodiging, voor zoo- ver zij nog niet door de een of andere instantie zijn bezocht, zich voor het verplegen van bedoelde kinderen te melden ten gemeen- tehuize. Duizenden kinderen in de grote ste den staan op uitzending te wachten. voor hen niet te Arbcid Adelt. Het zal waarschijnlijk reeds aan velen bekend zijn, dat het Ne- derlandse Arbeidsfrontkantoor te Hoogezand 1 Januari j.l. weer is geopend. Nadat deze organisatie, die in vele andere plaatsen al goed werk heeft ver- richt, hier een tijdlang op non- activiteit had gestaan, zal ze nu denkelijk ook hier weer van zich doen spreken. Dit mag zowel voor de gemeente Hoogezand als Sappemeer een verheugend feit heten, daar er in deze omgeving nog zeer veel goeds op het gebied van de arbeidsgemeenschap kan en moet worden verricht! Het is dan ook te hopen, dat aile instanties, evenals de burge- meesters van Hoogezand en Sap pemeer het Ned. Arbeidsfront zoveel mogelijk zullen steunen. Zoowel voor vrouwen, wier man- nen in het buitenland te werk ge steld zijn, als voor de overige Nederlanders, is het zeer gewenst tôt het Ned. Arbeidsfront toe te treden. Immers, deze organisatie stelt voor zijn leden vele mige lijkheden open. Voor ziekte, on- geval en dergelijke dingen wordt op aile mogelijke manieren hulp verleend. Zo zijn er vele geval- len te noemen, waarin het N.A.F. reeds snel en met vrucht heeft ingegrepen Vooral in deze tijd moeten de werkers één zijn en pal staan tegenover de moeilijkheden die zich voor doen. Nu is het de tijd zich aaneen te scharen en in de rijen van het grote arbeidsleger tôt elkaar te komen. Werkers, slaat de handen in- een! Laat zien wat je waard bent! Ook al is het een benarde tijd, ook al loopt ailes niet mee, houdt moedig stand in de strijd omnet bestaan. Richt Uw blik altijd naar de zonzijde en de schaduw zal achter U vallen! (Anonymus). Doe vol gens dit gezegde en ailes zal te. recht komen. Het Nederlandse Arbeidsfront staat paraat! Doet U even zo! Eens zal de zon weer gaan schij nen! Daarom, ga recht door zee met het Nederlandse Arbeids front! Ik wens den leider veel geluk in zijn nieuwe functie en hoop dat hij de arbeidsgemeenschap hier ter plaatse op een hoger peil zal weten te voeren Een weliswaar moeilijke maar tevens schone taak. W. H. A SAPPEMEER, 19 Jan. Onze plaatsgenoote mej. I. Branbergen is benoemd tôt tijdelijk onderwij- zeres aan de Oosterschool alhier, in de vacature van mej. Bruins. HOOGEZAND, 19 Jan. De heer N. J. B. Bulder, alhier, is voor- liSopig voor het tijdvak van 12 Sept, tôt en met 31 Oct. 1945 benoemd tôt leeraar in het tee- kenen jaan de inrichtingen voor Dagnijverheidsonderwijs te Gro- njngen. MUNTENDAM, 19 Jan. Vorige Donderdag werd een hardrijderij voor leerlingen van het 7de en 8ste leerjaar te Muntendam ge- houden. Uitslag Jongens 1. Jan Romp, 2. Seyo Bakker, 3. Tonnis Rademaker, 4. Heino de Vries. Maisjes Groep 11. Be rendje Drenth, 2. Hillie Wijsbeek, 3. Dina Romp. Groep II: 1. El- s^a Lemain, 2. Eppie Kor, 3. Dina de Vries, ZONDAG 21 JAN. Nsd. H«rv. Gain. Sappemeer, 10 u. ds. Schenk. Hoogezand, 10 u. ds. Schmidt. coll.; 11 u. Kinderkerk. Kielwindeweer, geen dienst. Kropswolde, 2.30 u. cand. Naber v. Groningen. Noordlaren, 3 u. ds. Wasch Harkstede-Scharmer, 10 u. ds. Gras, H.A. Kolham. 10 u. ds. Schoenmaker Slochteren, 10 u. ds. Lieve, H.A.; 3 u. dez., dankzegging. Schildwolde, 10 u. ds. Zuiderduyn, voorber. H.A. Zuidbroek, 10 u. ds. van Mullem. Doopigezlnd* Gem. Sappemeer, 9.45 en 10.45 u. ds. de Zeeuw. Noordbroek, 10 uur dienst. Geref. Kerk. Schildwolde, 10 en 3 u. ds. Pilon v. Haren (Chr. school). Zuidbroek, 9.30 en 3 u. ds. Bosscha Ned. Herv. Kerk (Ev.) Sappemeer. 10 en 3 u. de hr. Pruy- sen. Schaaphok, geen dienst. Froombosch, geen dienst. Stootshorn, 9.30 u. de hr. Bergmans Noordbroek, 3 u. de hr. Bergmans Bent. Gem. Hoogezand, 1.45 u. Kinderkerk 3 u. ds. Hekhuis 4.30 Jeugdd. Foxhol, (Smitslaan) 10 u. pred. Siddeburen, 2.30 u. de hr. Mosterd; 11 u. Zondagsschool. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Sappemeer, 9.45 en 3.30 u. ds. Kei- zer van Groningen. Harkstede, 9.30 en 2.30 u. ds. den Ouden. Schildwolde, 9.30 en 2.30 u. ds.van Dijk. G.G. Het Leger des Heils. Hoogezand, 10 en 3 u. kapt. Krom- menhoek; 2 u. Zondagsschool. Roelf Gerrit Scholtens en Ida Lambeck, Hoogezand Roelfien Groenbroek, 12 w, d. v. Haijo Groenbroek en Anna Platje, Hoo gezand); Gerhardus Djjkman, 69 j., wedn. van Johanna Reinek, echtg. van Maaike Visscher, Hoo gezand; Jan Westerdiep, 81 j., wedn. van Clasina Bena de Rui- ter, Westerbroek; Kornelis Klok, 80 j., wedn. van Grietje Bouman, Hoogezand. SLOCHTEREN 10 t.m 16 Jan. Geboren Lambertus, z. v. B. Hekert en M. Kliphuis, Kolham Hindrikje, d. v. K. Kugel en M. Smit, Siddeburen; Trientje Aafien, d. v. J. Veltman en J. Nijborg, Harkstede. Ondertrouwd J, van der Helm, 28 j., Overschild en A. Doornbos, 20 j., Slochteren; P. v. d. West, 21 j. en P. A. Tuinema, 20 j., b. v. Siddeburen, Getrouwd: R. A. van Dijken, 24 j., Schild wolde en A. Bos, 21 j., Slochte ren. Overleden: H. Leeninga, 81 j., weduwn. van T. Folkersma, Overschild (overl. te Ulrum); L. Homan. 98 j., weduwn. van M. Schwankhaus, Slochteren A. Geertsema, 19 j., d. v. J. Geert- sema en H. van Koldam, Sloch teren (overl. te Groningen); M. de Weerd, 74 j., echtgen. van J. G. Ruben, Slochteren; M. G. Venema, 11 mnd., d. v. D. Venema en D. Wolda, Kolham. ZUIDBROEK, 10—16 Jan. Geboren Leendert Hendrik, z. v. Andries de Roode en Helena Duijm Nanno, z.v. Johannes Ham- minga en Francina Taai. Ondertrouwd Johan Verweij, 22 j. van Noordbroek en Grâce Eleonora Langevoort, 21 j. van Zuidbroek Willem Bulthuis, 44 j. van Zuidbroek en Berendina Schut, 34 j. van Hoogezand. Overleden Abraham Gerrit Bos, 53 j., echtg. v. Petronella Tuin Eefke Hensens, 90 j., wedn. van Tjapko Brink, MUNTENDAM, 11-17 Jan. Geboren Eltjo, z.v. Evert Nie- meijer en Elsiena Hut (wonende te Sappemeer), Ondertrouwd Matheus Seip, 27 j., Muntendam en Jantje Puis- ter, 23 j., Groningen Arend Jager, 31 j., Hoogezand en Johanna Lut- gerdina Baas, 23 j., Muntendam. Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten. DISTRIBUTIEKRING HOOGEZAND Krinekantoor te Hoogezand. Agentschap SAPPEMEER. Inlevering bonnen Zelfverzor- gers. Zij, die zelfverzorgers zjjn voor één of meerdere artikelen, moeten de bonnen, die geldig zijn verklaard in het tijdvak van 24 Dec. 1944—20 Jan. 1945, voor dat artikel, inleveren op dien dag en uur, zooals aangegeven ophet oproepingskaar tj e. In te leveren bonnen over de le période (24 Dec. 1944—20Jan. 1945). Artikel: No.'s der bonnen: Brood 237, 275, 240, 261, 242, 267 en A 350. Vleesch 235, 241 en 246. Melk 1) R 02, R 06, B 351. Taptemelk 278, 264 en A 351' Boter 1) 238, R 07, 265 (olie), 249 en B 352, A 352 (olie). R-bonnen en B-bonnen zijn kinderbonnen. Offtcieele mededeelingen. MENU van 21 t.m. 27 Jan. '45. Zondag PAP. Maandag ERWTENSOEP. Dinsdag KOOLRAPEN, stamppot. Woensdag: WITTE KOOL,stamppot. Donderdag GROENTESOEP. Vrijdag BOERENKOOL, stamppot. Zaterdag PEEN. BURGERLIJKE STAND. SAPPEMEER 10 t.m 16 Jan. Geboren: Paulowna Louisa, d. v. Hinderikus Nicolaas Jochum Koeneman en Louisa Poulowna Pol, won. te Hoogezand; Margien, d. v. Filippus Woldhek en Grietje Euving; Harm, z. v. Hindrik Steenhuis en Geessien Tietje Da- ling; Jan Jacob, z. v. Johannes Smit en Harmanna Pruisman. HOOGEZAND 10 t.m 16 Jan. Geboren: Johannes, z. v. Harm Pepping en Geessie Bakker, Kiel 1 i arm Regnerus, z. v. Reint Dou- we Coops en Edina Doesburg, Hoogezand; Hendrik, z. v. Gesi- nus Bos en Derkje van Kalsbeek, Windeweer. Getrouwd Jakob Pot, 27 j. en Albertje Anna Wij chertjes, 18 j., Lula Gerarda Dik, 67 j., echtg. vanj RECHTSZAKEN. ECONOMISCHE RECHTER GRONINGEN. Diefstal van een schaap. De 37-jarige landarbeider Ritzo K. te Termunten en de 25-jarige voer- man Pieter Berend J. te Wagenbor- gen hebben te zamen een schaap gestolen. De, eerste verdachte is ge- detineerd, dé tweede op vrije voeten gelaten, hoewel beiden even schuldig zijn. De Econ. rechter sprak daar- over zijn bevreemding uit, evenals over het niet verschijnen van Jansema De officier eischte tegen Kamphuis, die zich verdedigde met de opmer- king, dat hij tôt den diefstal was overgehaald door Jansema, 8 maan- den gevangenisstraf met aftrek en tegen Jansema 6 maanden gev.str. De verdediger van Kamphuis, mr. Haverkamp voerde aan, dat ten on- rechte in de stukken staat, dat Jan sema door Kamphuis is verleid. Het is precies andersom. K. is niet zoo'n slechte man. Jansema is de verleider geweest. K. is uit nood, omdat zijn gezin in armoedige omstandigheden verkeerde, tôt den diefstal gekomen. Jansema is financieel sterker en kon daardoor den eigenaar f 200 geven hetgeen K. onmogelijk was. Hij ver dient niet zulk een hooge straf en spreker zou graag zien, dat hij even als Jansema nog vandaag op vrije voeten kwam. Dat kan als de Econ. rechter aan de op te leggen straf de gratieclausule verbindt. De Econ. rechter zeide daarvoor niets te gevoelen. Het gepleegde misdrijf is daarvoor te zwaar Het kan spreker bovendien niets schelen wie den ander heeft overgehaald. Het is spreker een raadsel, dat deze beide menschen tôt dezen diefstal zijn gekomen. Zij verdienen beiden een gelijke straf en daarom veroor- deelt spreker beiden tôt 5 maanden gev.str. met aftrek der preventieve hechtenis voor Kamphuis, die sedert 16 Dec. in voorarrest heeft gezeten. MENU Week 21 tôt en met 27 Januari. Zondag Pap. Maandag Erwtensoep. Dinsdag Stamppot Witte kool. Woensdag: Aardappelen. Peentjes. Donderdag Stamppot, Boerenkool. Vrijdag Aardappelen, Kroten en Bloedworst Haché. Zaterdag Stamppot, Spruitkool. CENTRALE KEUKEN te Hoogezand. Zij, die nog in het bezit zijn van de door ons uitgegeven wis- selbonnen voor botei, moeten er aan denken, dat daze wisselbon- nen tôt uiterlijk Zaterdag 27 anuari tegen boter ingeruild kunnen worden bij den Heer KREMER, Hoofdstraat 150, Hoo gezand. Na genoemde datum zijn deze wisselbonnen niet meer geldig. De Administratie voor de Centrale Keuken. MEDEDEELING. De reeds lang sterk beperkte ruimte en de groote toevoer van advertenties hebben het noodza kelijk gemaakt met ingang van heden de aanneming van ruilad vertentîes stop te zetten, Reeds opgegeven advertenties worden in de loop van de komende weken geplaatst. Zoodra we in de gelegenheid zijn deze rubriek opnieuw aan te Overleden nemen, zullen we dit vermelden REDACTIE DUURSWOLD. SCHOENKLOMPEN. Voor het aanvragen van een x>n tôt het verkrijgen van schoen- dompen moet men zich melden aan het lukaal achter de Drogis- terij 't Centrum aan de Hoofd straat te Hoogezand en wel als volgt Zij, die hun achternaambegint met de letters A, B, C, D, E, F Dinsdagsmor- gens van 9- 10.30 uur; G, H, I, J, K, L Dinsdagsmorgens van 10.80—12 uur; M, N, O, P, R, S Vrijdagsmorgens van 9—10.30 uur T. U, V, W, IJ, Z Vrijdags morgens van 10.3012 uur. Bij het in ontvangst nemen van de nieuwe, moeten de oude schoen- klompen worden ingeleverd, daar anders geen nieuwe verstrekt kunnen worden met het oog op de materiaalschaarschte. De eerste uitgifte, ook wat houten klompen voor O.T. arbei- ders aangaat, zal plaats hebben op Vrijdag 2 Febr. a.s. Voér die datum worden GEEN bonnen verstrekt, uitgezonderd voor werkelijke noodgevallen. De Burgemeester v. Hoogezand- G. G. SPOELSTRA. WAARSCHUWINGI De Directeur der N.V. Maat- schappij tôt aanleg en exploitatie van Laagspanningsnetten vestigt er de aandacht op, dat onder- staande op 25 November gepubli- ceerde maatregel nog steeds van kracht ds. „Voor verlichting en huis- houdelijke doeleinden in woonhuizen is per gezin een maximum verbruik toege- staan van 8 kWh p. maand." Aan verbruikers, aan wien de electriciteitslevering nog niet werd gestaakt, of die opnieuw z(jn of zullen worden aangesloten en die bovengenoemd rantsoen overschry- den, zal, onverminderd andere tegen hen te nemen maatregelen. een hooge boete worden opgelegd. CENTRALE BOEKHOUDING Vanaf heden zijn de bekende LOONBELASTINGBOEKEN over het jaar 1945 weer verkrijgbaar. aan het TUINBOUWHUIS. Directe bestelling is zeer gewenscht FEUILLETON. FLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEURTEN. K WEEKERSBEL AN GEN.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1