NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor Landbouw, Handel en Nijverheid DUITSCHE TEGENMAATREGELEN IN HET OOSTEN NOG GEHEIM. 4de Jaargang Zaterdag 3 Februari 1945 No. 5 ABONNEMENTSPRIJS 57 et p. kwartaaL franco per post 70 et. (blj voorultbet.") PRIJS DER ADVERTENTIEN. 7 et. per m.m. BIJ abonn. lager. Tarlef op aanvraag. Zoogen. .JKleintJes" als te koop. te huur enz. 115 m.m. 65 et. Gevraagd an aanb. personeei van 115 mm 60 et VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAG Admlnlatratle- en Redactieadres: UITGEVERSZAAK .OUORSWOLD", Noorderstr 70 - Sappemeer - TeL 214. BUkantoor te Sloebteren D 92, TeL 9. voor de GEMEENTEN HOOGEZAND, SAPPEMEER. SLOCHTEREN, ZUIDBROEK, NOORDBROEK, MUNTENDAM en omgeving GELDIGE BONNEN NOODKAARTEN III in het tijdvak van 4 tôt en met 17 Februari 1945. 307 12 rantsoenen Brood A364 12 rantsoenen Brood A365 12 rantsoenen Brood 308 2 rantsoenen Brood of Bloem B364 500 gr. Kindermeel of Voedingssuiker B366 250 gram Gort, Gortmout, Havermout, Roggevlokken enz. 250 gram Stroop, Kunsthoning, Jam enz. 2% rantsoen Vleesch of Vleeschwaren 100 gram Kaas 1 rantsoen Vervangingsmiddelen ls/4 liter Taptemelk 10% liter Melk 250 gram Boter 100 gram Spijsolie 100 gram Spijsolie 250 gram Suiker 3 K.G. Aardappelen 3 K.G. Aardappelen 500 gram Peulvruchten 309 310 311 313 A367 B367 B368 A368 A370 B365 312 A371 C406,D406,E406 (inl.v. Tôt en met 17 Februari 1945 zijn verlengd 250 gram Koffiesurrogaat 250 gram Stroop, Kunsthoning of Jam 100 gram Spijsolie 125 gram Boter 1 rantsoen Eenheidstoiletzeep 1 rants. Zeepverv. Waschm.of Waschpoeder idem 1 rantsoen Toiletzeep 45 gram Scheerzeep Spéciale gortbon. Een spé ciale gortbon is aangewezen voor de plaatsen Groningen, Haren en Winschoten. In genoemde dis- tributiekringen kan men op bon A 866 het volgende verkrijgen 239 303 A352, A 361 A363 1-37, 2-37, 3-37, 4-37, 1-38, 2-38, 3-38, 4-38 C403, D403, E-403 (inl.vel) enRl7 E404 (inlegvel) RIO Tabak GEEN BOTER EN MINDER TAPTEMELK. Olie in plaats van Boter. Voor de komende veertien da- gen is voor personen van 4 jaar en ouder geen bon voor Boter aangewezen, maar twee bonnen 250 gram gort, gortmout, rogge- elk voor 100 gram spijsolie. Kin- deren tôt en met 3 jaar ontvan- gen evenals tôt dusverre, per twee weken 250 gram Boter. Minder taptemelk. De hoe- veelheid taptemelk welke per 14 dagen beschikbaar wordt gesteld is opnieuw verminderd en nu gebracht op ls/4 liter. In de hoeveelheid melk, welke kinderen tôt en met 3 jaar ontvangen komt geen wijziging. Extra peulvruchten voor kin deren tôt en met 13 jaar. Voor kinderen tôt en met 13 jaar wordt voor één keer als extra rantsoen een hoeveelheid van 500 gram peulvruchten beschikbaar gesteld. vlokken enz. (echter geen haver mout). Tenslotte wijzen we er nog op dat deze toelichting en bonnen- lijst alleen gelden voor de pro- vincie Groningen. Gezegelde ontvangstbewijzen vleesch voor O. T. bonnen. Ten dienste van slagers wordt bekend gemaakt, dat de bonnen van de toeslagkaartjes voor O.T. arbeiders, welke zijn aangewezen voor kaas of vleeschwaren, voor het vervolg ten distributiekan- tore ook inwisselbaar zijn tegen een gezegeld ontv.bewijs vleesch. GRAVIN PIA Zy overwoog al de moeilijkhe- den, die aan de uitvoering van haar besluit verbonden waren ,,Wat moet ik doen? Hoe kom ik ongehinderd weg? Welk voorwend- sel moet ik voor mijn overhaast vertrek verzinnen? En wat moet ik bij mijn thuiskomst aan mijn va- der zeggen?" vroeg zij zich teikens opnieuw af, zonder tôt een oplos- sing te kunnen geraken. Steunend wierp zij zich op den divan en verborg haar gelaat in haar handen. Langen tijd lag zij roerloos, als verlamd, aan bittere zielesmart ten prooi. Een bescheiden klopje op de deur wekte haar op uit haar droe- vig gepeins. „Wat is er?" vroeg zij op af- wezigen toon aan de binnentreden- de kamenier. „Neem mij niet kwalijk, gravin," antwoordde Martha, die lang te- vergeefs had zitten wachten, „ik dacht, dat u misschien onder het lezen in slaap waart gevallen Pia sprong op en streek zich het haar uit het gezicht de goud- bruine massa omhulde haar als een schitterende mantel. ,Ja, ik geloof, dat ik werkelijk ingeslapen was! Het is goed. dat je gekomen bent, Martha!" stamelde zij verward; ..vlecht nu maar gauw mijn haar," vervolgde zij. ,,Is het al laat?' Het is bij éénen, freule! Wat heb ik je dan lang laten wachten! Je zult wel moede ge- worden zijn!" „0, dat hindert niet!" antwoord de Martha. ..Daarover behoeft de freule zich niet bezorgd te maken!" Zij borstelde zorgzaam het weel- derige haar van haar jonge mees- teres; toen het voor den nacht gevlochten was sprak Pia zoo rustig en gewoon, als het haar mogelijk was "Dank je, Martha. Ga nu naar bed en wek mij morgen vroeg om zeven uur. Ik reis met den trein van negen uur naar huis." Martha vroeg verwonderd „Morgen vroeg reeds? Moetik dan uw koffers niet pakken?" „Neen, iat kun je morgen na mijn vertrek op je gemak doen, want je behoeft mij niet vôôr over morgen te volgen dat heb ik met mevrouw de gravin zoo af- e> proken! Ik was eerst van plan, a elf uur te gaan, maar b(j na- der inzien leek de negen-uur-trein mij geschikter reisgelegenheid. Me vrouw de gravin mag echter vol- strekt niet in haar nachtrust ge- stoord worden ik zal wel bericht voor haar achterlaten Martha verwonderde zich niet langer over hetgeen zij had ge- hoord; zij wist, dat gravin Pia binnenkort naar slot Buchenau te- rugkeeren zou en hoewel haar vertrek wat spoediger viel, dan de kamenier had verwacht, vond de ze, die in vroegere diensten meer- malen door onverwachte reisplan- nen van haar meesters en meeste- ressen was verrast, daarin geen aanleiding, om naar de reden voor die plotselinge haast te vorschen. De slag in het Oosten raast nog altijd onverminderd hevig voort. Tôt groote Duitsche tegenmaatre- gelen is het nog niet gekomen, althans zij zijn nog niet in de le- gerberichten vermeld. Het ,,Zwôlf Uhr Blatt" schrijft hierover o.m. ..Wanneer het voor den leek lijkt, alsof de Duitsche leiding zonder iets te doen de Sovjet-stormloop gadeslaat, moet men zich voor oogen houden dat de niet-vakman de groote operatieve plannen niet kan overzien. De Duitsche leiding heeft er echter belang bij haar tegenmaatregelen zoo lang mogelijk voor den tegenstander verborgen te houden". In een oproep tôt de soldaten aan het Oostelijke front zegt de chef van de Duitsche Gé nérale Staf General Oberst Gude- rian o.m. „Laat u niet in de war brengen door het prijsgeven van terrein". De leiding volgt een dui- delijk plan zij heeft volgens de berichten aile formaties, divisies of corpsen in de hand. Van de mid- den-Weichsel marcheeren, als trek- kende ketels, de Duitsche divisies naar het Westen. Haar voorhoe- den hebben reeds de nieuwe op- vangstellingen bereikt. De strijd met de dreigende vijandelijke strijd- krachten zal beginnen op het moment dat deze opmarsch geëin- digd is. In zijn rede, ter gelegenheid van de 12de verjaardag van den 30sten Januari, den dag waarop Hitler de macht overnam in Duitschland, zeide de Ftihrer o.m. dat het gru- welijke lot dat thans in het Oosten in dorp en op de markt, op het land en in de steden de menschen bij tien- en honderdduizenden uit- roeit, met de uiterste inspanningen door Duitschland tenslotte ondanks aile tegenslagen en harde beproe- j vingen afgeweerd en overmeesterd zal worden. Voorts wees de Fiihrer erop dat het Duitschlands onher- roepelijken wil is in den strijd tôt redding van het volk van het gru- welijkste lot aller tijden voor niets terug te schrikken. Westfront. Aan het Westelijk front heeft îet Amerikaansche Legereenaan- val ingezet in het vroeger reeds vurig omstreden gebied Monschau. Ze zijn met aanzienlijke strijd- krachten en tanks over een breed front opgetrokken. De aanval werd ondersteund door krachtig artillerievuur. Na het verflauwen van de groo te gevechten in de Ardennen heb ben de commandanten der drie Geallieerde legergroepen snel een Gravin Eckhoff belde, zooals ge- woonlijk, om negen uur haar ka menier. Rosa trad binnen en rejkte haar Pia 's brief over, zeggend Gravin Pia laat u groeten; zij heeft aan den negenuur-trein de voorkeur gegeven en verzocht u, haar vervroegd vertrek te willen verontschuldigen. De gravin keek Rosa verwon derd aan. „Wie is vertrokken, zeg je?" vroeg zij, meenend niet goed ver- staan te hebben. „Gravin Pia, mevrouw." (Wordt vervolgd). ZONDAG 4 Febr. N«4. Harr. G«m. Sappemeer, 10 u. ds. Schenk. Hoogezand, 9.45 en 10.45 u. ds. Schmidt; 11.45 u. Kinderkerk; Woensdagmorg. 8 u. morgengebed. Kielwindeweer, geen dienst. Kropswolde, 2.30 u. ds. Bloemhof Noordlaren, 3 u. ds. Bloemhof. Zuidbroek, 10 u. ds. van Mullem. Doopiiaxind» Gam. Sappemeer, 9.45 en 10.45 u. ds. de Zeeuw. Sappemeer, 10 u. ds. Tom; 3 30 u. ds. Wynia. Martenshoek, 10 u. ds. Wynia; 3.30 u. ds. Tom. Zuidbroek, 9.30 en 3 u. ds. Bosscha Nad Harr. Karts (Et.) Sappemeer. 10 en 3 u. de hr. Pruy sen. Stootshorn, geen dienst. Noordbroek, 3 u. de hr. Bergmans Hoogezand, 1.45 u. Kinderkerk 3 u ds. Hekhuis; 4.30 Jeugddienst. Gcref. Kerk (Vrijgemaakt) Sappemeer, 9.45 u. ds. Jongeling, H.A.; 3.30 u. Nabetrachting. G.G. Het Leger des Heils. Hoogezand, 10 en 3 u. kapt. Krom- me^voe.Y>; 2 u. Zondagsschool. RECHTSZAKEN. RECHTBANK GRONINGEN. Een onverbeterlijke melkknoeier. Douwe Dethmer de Vr. te Mun- tendam heeft als melkventer een bijzonder slechten naam gekregen. Hij is al vier maal tôt kleine straf- fen veroordeeld wegens knoeierij- en met melk en vorige Donder- dag moest hij zich weer verant- woorden voor zijn onhebbelijk op- treden tegen een ambtenaar van den keuringsdienst, die eens even weer wou nagaan of de Vr. nu behoorde tôt de bona fide melk- venters. De Vr. liep met twee busjes melk, die hij bij een klant wilde bezorgen en hij weigerde beslist, dat de ambtenaar, de heer E. C. B. Stagge uit een ervan een monster zou nemen. Hijprobeerde den inhoud over den weg uit te •torten, hetgeen hem door den ambtenaar werd belet. Na heel wat strijd gelukte het den heer Stagge het busje met een kleine hoeveelheid machtig te worden, genoeg echter om na te gaan of de melk deugdelijk was. Dat bleek niet het geval te zijn. Er was een te gering vetgehalte en dit gaf den Keuringsdienst dezen keer aan leiding de bevoegde macht te ver- zoeken de Vr. het vergunnings- recht van melkventer te ontnemen, aldus is geschied. De officier, be- denkende, dat de verdachte al eer- der voor zijn knoeierijen een vry- heidsstraf heeft gehad en nu ook al geen melkventer meer is, acht- te het niet noodig hem nog eens een vrijheidsstraf te doen onder- gaan en eischte daarom een geld- boete en wel van f30..subs. 15 d. h. Uitspraak conform. Vonnissen: Donderdag j.l. werd uitspraak gedaan in de zaak tegen Harm W., 63 jaar, timmerman te Noordbroek, die veertien dagen ge- leden terecht stond wegens diefstal van een aantal voorwerpen. Hij werd nu veroordeeld tôt 7 maanden gevangenisstraf met aftrek van voor- arrest. begin gemaakt met de reorganisa- tie van hun formaties en uit de toenemende bedrijvigheid aan het heele front kan worden opgemaakt dat binnen afzienbare tijd het be gin van een nieuwe massale Ge allieerde stormaanval verwacht moet worden. In Nederland wordt gevochten om het bezit van een Duitsch brug- gehoofd over de Maas, bij Geer- truidenberg. De Canadeezen heb ben hierop een aanval geopend. De heer J. Smid, oud-referendaris 80 jaar. Dinsdag 13 Febr. a.s. zal de heer J. Smid, oud-referendaris bij de Directie van den Landbouw en adviseur van den Nat. Bond „Landbouw en Maatschappij" zijn 80sten verjaardag kunnen vieren. De heer Smid werd geboren te Nieuw-Beerta, werd in 1883 be- noemd tôt onderwijzer te Win schoten en was daarna als onder wijzer werkzaam te Blijham en Hengelo. Nadat hij de lagere landbouwacte en de acten Fransch en Duitsch en Staathuishoudkun- de M.O. had behaald, werd hij om gezondheidsredenen genoodzaakt zijn ambt als onderwijzer neerte leggen. Hij vond een nieuwen werkkring bij de Ned. Heide-Mij. en werd vervolgensaangesteldtot commies bij de afdeeling Land bouw van het toenmalig Dépar tement van Waterstaat. Hij klom op tôt hoofdcommies en daarna tôt referendaris, welke functie hij in 1922 neerlegde. Hij heeft ge- durende zijn werkkiing ernstig bezig gehouden met economische en sociale vraagstukken en bleef voortdurend in contact met de werkers in den landbouw. Hij schreef velerlei artikelen over de misstanden in den landbouw en gaf in 1922 een uiteenzetting van zijn ideeën in een boek onder den titel „Landbouw en Démocratie". Reeds in 1897 leverde hij als on derwijzer op een prijsvraag over Vriihande of Protectie een prdef- schrïft in, dat met den eersten prijs werd bekroond. Hij heeft voorts als refendaris zitting gehad in twee staatscom- missies, die voor den Landbouw (1900) en die voor de werkloos- beid (1901). Yerder heeft hij als referendaris een sterke actie ge- voerd tegen het wetsontwerp tôt verhooging der grondbelasting, welke poging mede door zijn toe- doen is verijdeld. De heer Smid is Ridder in de Orde van Oranje Nassau en offi cier in de Orde van de Kroon van België. Door zijn toedoen werd in 1932 de Drentsche Boerenbond opge- richt. Daarop volgden Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland, tôt tenslotte de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij werd opgericht. SAPPEMEER, 31 Jan. In het Bontehuis had de gewone half- jaarl. ledenvergadering plaats van de Onderl. Yeeverz. Mij. „H.—S." die bij ontstentenis van den voorz., den heer A. Mulder J.W.zn., ge- leid werd door den heer G. C. Smith, vice-voorz. Uit het finan- cieel rapport, uitgebracht door Centraal Beheer", bleek het vol gende. Het verzekerd kapitaal voor 320paardenbedroeg f 259.990 dat voor 173 runderen f 81.440. De uitkeering voor 10 paarden was f 3826.25 met een netto schade van f 2901.84, die voor 1 rund f 153, met een netto schade van f 150. De halfj. omslag werd voor p. vastgesteld op 1.14 pet. en voor r. op 0.2 pet. De heer A. Mulder J.W.zn. Jwz. werd als directeur herkozen en tôt lid van de Fin. Comm. werd in de plaats van den heer J. Scheltens, niet herkiesbaar, gekozen de heer 0. Marring te Kalkwijk. HOOGEZAND, 1 Febr. De po- litie heeft procès verbaal opge maakt tegen twee personen uit Westerbroek wegens diefstal van een boom. 2 Febr. Vorige Vrijdag her- dacht de heer R. Kugel, kantoor- boekbinder, den dag waarop h(j voor 25 jaar in dienst trad van de N.V. Kantoorboekenfabriek Atlanta. In een bijeenkomst in de fabriek voerden verschillende sprekers het woord, namens commissarissen, directie, bedrijfsleiding en personeei, waarbij practische cadeaux werden aangeboden. DICHTENDE LEZERS EVACUEEREN. Moeder waar is die groote pan, Moeder waar is die emmer nou, Moeder ik weet ook daar niks van. Ailes komt op Moeder de vrouw. Oat brengt evacueeren. Volgepropte groote kisten Sleept men bij de wagens aan. Men gebruikt er duizend listen, Dat maar ailes mee kan gaan. Dat brengt evacueeren. Eind'lijk gaat men 't huis ver laten, Kijkt men met weemoed achterom, Tranen kunnen hier niet baten Al is het ook je eigendom. Dat brengt evacueeren. Toch ko men eenmaal and're tijden. Misschien komt het wel heel vlug. Misschien moeten we nog lijden. Toch gaat men eens naar huis terug. K. K. BÏÏRGERLIJKE STAND. SAPPEMEER 24 t.m 30 Jan. Geboren: Hendrik Tonny Josef, z. v. Caspar Hubertus Vincentius Merx en Bertha Maria Hendrikajo- sephina van den Berg, won. teVen- lo; Margo Fennegina, d. v. Johah Schiess en Adriana Alida van Oud- gaarden, won. te 's-Gravenhage Jantje, d. v. Hendrik Hindriks en Grietje Smit, Sappemeer; Gesina Gerharda Edina, d. v. Bernardus Harmannus Scheen en Wobbina Jo- handa Josepha Huisman,Sappemeer; Maria Jacoba Catharina, d. v. Anto- nius Hubertus Jacobs en Johanna Verbeek, won. te Venlo. Getrouwd: Harm Mulder en Wiets- ke Cazemier, b. v. Sappemeer ;Derk Kliphuis en Trijntje Kremer, b. v. Sappemeer. Overleden: Frederik Pel- grim, 76 j., echtg. van Abeltje Veen; Aaltje Geesje Spoor, 1 j., 4 m., d. v. Johannes Spoor en Johanna de Jonge; Marijke Venema, 74j.,echtg. van Jan Nijboer. HOOGEZAND 24-30 Jan. Geboren: Heinrich Wiihelm, z. v. Pieter Landman en Hillechien Rij- kens, Martenshoek; Harm en Fenne- giena Elizabeth, z. en d. v. Freerk Wiegman en Jantje van Duinen. Foxham; Siebegien, d. v. Tieme Koekkoek en Geertje van der Laan, Windeweer; AlbeTtus Lambertus, z v. Albertuc Larr.be/tus Thoma en Grietje Hartman, Foxham; Marie, d. v. Jan Lamein en Wiechertje Pie- ters, Kropswolde; Antje, d. v. Albert van der Laan en Johanna Pronk, Nieuwcompagnie; Anna Geertje, d. v. Egbert Joosten en Antje ten Ca- te, Windeweer. Ondertrouwd Ger- ardus Bernard Stiekema, 26 j., Sap pemeer en Jacoba Koreman, 22 j., Hoogezand Harmannus Pieter Mul der, 27 j., Muntendam en Alida Bui- ning, 21 j., Kropswolde; Gijsbert Lubbe Ensing, 24 j., Hoogezand en Tjakelina Kroon, 22 j., Muntendam. Getrouwd: Gerrit Mik, 24 j. en An tje Jungman, 28 j., Hoogezand; Jan Kremer, 32 j. en Hillechlena Kroeze, 25 j., Hoogezand. Overleden: Lut- gertien Gankema, 67 j., echtg. van Marteri Dontje, Hoogezand (overl. te Groningen): Rudolphus Johannes Geerdes, 67 j., echtg. v. Susanna Visker, Hoogezand; Antje Greven, 90 j., wed. van Jan Spithorst, Wes terbroek Gesina Smith, 78 j., wed. van Egbert Schrage, Hoogezand (overl. te Leeuwarden); Roelfina Boerman, 23 j., ongehuwd, Hooge zand; Egbert Zwart, 54 j., echtg. v. Geessien Noordman, Foxhol; Roelof Schierbeek, 85 j., wedn. van Maria Wolterdina Boss, Foxhol. SLOCHTEREN 24 t.m. 30 Jan. Geboren Jan, z. v. J. Poepe en M. Drenthen, Hélium; Jacob Karel, z. v. J. Nijlaan en M. Buist, Scharmer; Jan Meindert, v. F. Bosker en M. Brouwer, Siddeburen. Ondertrouwd: J.Em- melkamp, 29 j., Siddeburen en Z. Sap, 22 j., Hélium; H. K. Dijk- man, 34 j. en G. G. Puister, 24 j., b. v. Schildwolde. Getrouwd: P. Blaauw, 25 j. en G. Viel, 20 j., b. v. Siddeburen: P. van der West, 21 j. en P. A. Tuinema, 20 j., b. v-. Siddeburen. Overle den: G. Prins, 76 j.. weduwnaar van G. Keulen, Siddeburen H. Tepper, 71 j., echtg. van J. E. Braam, Kolham; I. Puister, 83 j., wed. van J. Pentinga, Harkstede (overl. te Termunten). ZUIDBROEK 24—30 Jan. Ondertrouwd Berend Prins, 23 j., van Zuidbroek en Grietje Strootman 29 j. v. Noordbroek. MUNTENDAM 25-31 Jan. Geboren Hendrik Geert, z. v Hendrik Haan en Aaltje Idema. Ondertrouwd Jakob Hendrik Mulder, 26 j. en Grietje Diepkevan der Laan, 23 j., b. v. Muntendam. Getrouwd Pieter Keizer, 21 j. en Hinderkien Bosma, 20 j., b. v. Mun tendam. Overleden Fouchiena van der Veen, 6 dagen, d. v. Eppo van der Veen en Lammechien Seip Wilhel- mina van der Veen, 7 dagen, d. v. Eppo van der Veen en Lammechien Seip Derkien Bosscher, 89 j., wed v an Berend Kram. 100.000 kinderen uit het Westen naar het Noorden. De Nederlandsche Volksdienst, die de uitzending van kinderen van 6—14 jaar uit de groote steden van het Westen naar het Noorden organiseert, deeit ons mede, dat de volgende week een begin zal worden gemaakt met een transport van 100.000 kin deren. Zij worden bij pleegouders on- dergebracht in Groningen, Fries land, Drente en Overijssel. Nogmaals doet men een.beroep op allen, die er voor in aanmer- king kom en, deze kinderen te kunnen helpen. Men kan zich opgeven bij aile instanties van de N.V.D. Vermoedeljjk zullan de Haag- sche kinderen deze week nog in Groningen aankomen. Volgende week is Rotterdam aan de heurt. Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten. DISTRIBUTIEDIENST MUNTENDAM. Hierbij wordt bekend gemaakt, dat de zelfverzorgersregeling voor BOTER met ingang van de 2de période, aanvangende 21 Jan. '45 stopgezet wordt. De reeds uit- gereikte aankoopvergunningen v. de 2de période zijn ongeldig. Hierop mag geen boter worden afgeleverd. De bonnen welke t(j- dens de eerste période (26 Dec. '44 tôt en met 20 Jan '45) gel- dig zijn geweest, moeten echter worden ingeieverd. Met ingang van de 2de période dienen zelf- verzorgers voor boter de bonnen, welke worden aangewezen voor boter en spijsolie te gebruiken voor aankoop van boter respec- tievelijk spijsolie. Verder wordt een ieder er met nadruk op ge- wezen, dat de bonnen van de artikelen, waarvoor men zelfver- zorger is, thuis reeds van de kaarten moeten worden afgeknipt. Ze moeten dan gesorteerd per artikel ten distributiekantore wor den ingeieverd. Men dient zich hier stipt aan te houden, aange- zien anders de bonnen niet ge- accepteerd worden. Officieele mededeelingen. Centrale Keuken SAPPEMEER MENU van 4- t.m. 10 Febr. '45. Zondag PAP. Maandag ERWTENSOEP. Dinsdag Stamppot ZUURKOOL. Woensdag: Stamppot RAPEN. Donderdag GROENTESOEP. Vrijdag: Stamppot PEEN. Zaterdag: Stamppot ROODE KOOL Veranderlng voorbehouden. GEVRAAGD VROUWELIJK PERSONEEL voor keukenwerkzaamheden. Aanbiedingen ARBEIDSBUREAU Sappemeer Centrale Keuken HOOGEZAND MENU Week 4- tôt en met 10 Febr. Zondag Gortmoutpap. Maandag Erwtensoep. D insdag Stamppot Zuurkool en jus Woensdag :Stampp.Wortelen en jus Donderdag Aardappelen, roode bieten en jus. Vrijdag Stampp. Koolrapen en jus. Zaterdag Stampp. Wittekool en jus. Met ingang van 3 Februari wordt het zoutgebruik indewarme maaltijden met de helft verminderd. Wijzigingen voorbehouden. Coôp. Zuivelfabriek en Melkinrichting Duurswold G. A. Slochteren. BOTER VEEHOUDERS. Aangezien deze période geen of alleen op kinderbonnen boter ver- krijgbaar is zal geen uitreiking Boter-Veehouders plaats vinden. Wij verzoeken U de kinderbon met den melkrijder mede te geven. GEMEENTE SAPPEMEER. VESTIGINGSVERBOD. De Burgemeester dergemeente SAPPEMEER maakt bekend, dat zonder zij ne toestemming in GEEN gezin in die gemeente personen mogen worden gehuisvest die el- ders woonplaats hebben. Zij, die zich zonder de ver- eischte toestemming in SAPPE MEER vestigen, zullen naar de plaats van herkomst worden te- ruggezonden. Hoofden van gezinnen dienen voor eene goede toepassing van dit verbod mede te werken en worden mede verantwoordelijk gesteld. De Burgemeester der Gem. Sappemeer: B. J. van Ham. 'Sappemeer, 31 Januari 1945. DUURSWOLD G1KO 4665H FEUILLETON PKEDIKBEURTBN. Garcf. Kark. Bai» t. Gam. PLAATSELIJK NIEUWS

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1