NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor Landbouw, Handef en Nîjverheid G'R0""W RUSSISCHE BRUGGEHOOFDEN OVER DE ODER. RECHTSZAKEN. 1 4de Jaargang Zaterdag 10 Februari 1945 ##No 6 ABONNEMENTSPRIJS 51 et p. fcwartaaL franco per post 70 et. (bij voorultbet.O PRIJS DER ADVERTENTIÊN 7 et. per m.m. BIJ abonn. lager. Tarlef op aanvraag. Zoogen. ..Kleintjes" als te fcoop, te fauur enz. 115 m.m. 65 et. Oevraagd en aanb. perso nee! van 115 mm. 60 et VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAG Admlnlstratle- en Redactleadres UITGEVERSZAAK J1DDRSWOL D". Noorderstr. 70 - Sappemeer - TeL 214. BUkantoor te SlocJtiteren D 92, TeL 0. voor de GEMEENTEN HOOGEZAND, SAPPEMEER, SLOCHTEREN, ZUIDBROEK, NOORDBROEK, MUNTENDAM en omgeving Hoewel het Russische offensief kans heeft gezien een doorbraak te forceeren tôt aan de Oder, tee- kent zich op het oogenblik toch meer en meer een stabiliseering van de frontlinie af. Vanaf een punt ten Zuiden van Breslau tôt aan een punt even voorbij Kûstrin staan de Sovjets op overwegend de meeste plaatsen aan de Oder. Op enkele punten zijn ze zelfs over de rivier getrokken en heb- ben kans gezien enkele brugge- hootden te vormen op de weste- lijke oever. Dit is onder anderen het geval bij Frankfort aan de Oder. Op deze plaats en op Kûs trin doen de Russen hevige aan- vallen. Men kan over het algemeen op- merken dat de Duitsche legerlei- ding haar krachten speciaal ge- concentreerd heeft op de Oderli- nie en van plan is deze ook natuurlijke verdedigingsgordel tôt het uiterste te verdedigen. Op de door de Sovjets gevormde bruggehoofden worden zware aan- vallen gedaan. Nu de strijd dicht genaderd is tôt de Duitsche hoofdstad, Berlijn, is men hier begonnen de stad in staat van verdediging te brengen. Geall. vliegtuig-formaties hebhen herhaaldelijk getracht het Sovjet offensief te ondersteunen door zware luchtaanvailen uit te voe- ren op Berlijn. In het achter de ver vooruit geschoven frontspitsen gelegen ge- bied, zooals in Oost-Pruisen en in de stad Posen duurt de strijd nog altijd met onverminderde hevig- heid voort. In Oost-Pruisen wor den gevechten gemeld ter weers- zijden van Koningsbergen. Westfront. De reeds vorige week uitge- sproken verwachting van een nieuw Geallieerd offensief in het Westen vindt in de thans van het front komende berichten nog steeds zijn herhaling. De sector Aken vraagt daarbii in hst bij "zonder de aandacht. Generaal Eisenhower concentreert hier aile beschikbare reserves in steeds grootere omvang. Klaarblijkelijk is hij voornemens hier een be- slissende doorbraak te forceeren in de richting Keulen-Dusseldorf. Conferentie van drie begonnen. In een bericht uit Londen is dezer dagen verklaard dat de conferentie van drie tusschen Chur chill, Stalin en Roosevelt is be gonnen In Zweedsche kringen heeft men als plaats van samenkomst de Roemeensche havenstad Constanza genoemd. Amerikanen zijn Manilla binnengedrongen. Het Persagentschap Domei meldt uit Tokio dat Amerikaansche troe- pen de Philippijnsche hoofdstad Manilla zijn binnengedrongen. Clandestiene vleeschhandel. Okko Slachter, landbouwer te Kolham werd ter verantwoording geroepen voor het verkoopen van vleesch buiten de distributie om. Hij heeft twee lammeren gekocht, deze geslacht in de schuur van Derk Harmannus Zuur, helling- knecht teHoogezand en het vleesch van het eene lam verkocht, dat van het andere in eigen gezin gebruikt. Tegen hem werd bij verstek 4 maanden gev. str. ge- eist, het vonnis luidde 1 mnd. Zuur, die vo' r de beschikbaar- stelling van zijn schuur een flink stuk lamsvleesch had gekregen, wilde het doen voorkomen, alsof eigenlijk niet beslist vast stond, dat het boutje van Slachter af- komstig was. Hjj had het den volgenden morgen in den keuken gevonden zonder aanwijzing waar het vandaan kwam. U hebt dus zeker aan St. Niklaas gedacht, vroeg de Economische rechter eenigszins spottend. Nee, dat juist niet, was verdachte's be~ scheid, maar ik had er Slachter niet om gevraagd. Maar U hebt het toch wel geaccceptee^d en wat hebt U er mee gedaan? Mijn vrouw heeft hetgebraden en we hebben het met elkaar De eisch luidde f 50.—b., subs, 1 maand hechtenis, het vonnis was f 25.—b-, subs. 5 d. h. ECONOMISCHE RECHTER GRONINGEN. Woensdag 17 Januari j.l. heeft de Econ. rechter den voerman Pieter Berend Jansema te Wagenborgen veroordeeld tôt 5 maanden gev.str. wegens diefstal in vereeniging met den landarbeider Ritzo Kamphuis te Termunten, van een schaap uit de weide. Jansema vernam deze veroor- deeling uit „Duurswold", want hij was toen niet verschenen, omdat hij geen dagvaarding had gekregen. Zijn mededader was gedetineerd en dus aanwezig. Als gevolg van dit ver- zuim werd de zaak tegen J. opnieuw behandeld. Verdachte was nu pré sent en had een verdediger meege- nomen. De Econ. rechter hieldden verdachte voor, dat het stelen van vee uit de weide een lafhartig mis- drijf is waartegen geen pardon geldt evenmin als tegen rijwieldieven. Veedieven en rijwieldieven worden onherroepelijk onmiddeline ingesloten en blijven niet op vrije voeten loo- pen, zooals met verdachte, tôt spre- kers groote verbazing het geval is geweest. Spreker heeft zich afge- vraagd waarom Kamphuis wel en Jansema niet is gedet. Scberpgispte spr. de beestachtige wijze waarop de beide verdachten het schaap heb ben afgemaakt en hij zeide tusschen de schuld van beide verdachten geen verschil te zien. Op hun misdrijf staat een maximumstraf van 6 jaren De officier herinnerde er aan, dat zijn ambtgenoot bij de eerste be- handeling 8 maanden heeft gefiischt. Spreker vindt die straf niet te hoog en eischte daarom eveneens 8 maan den gev.straf. De verdediger. mr. Douwes.voer- de aan, dat uit het proces-verbaal der maréchaussée blijkt, dat Janse ma als een eerlijk en betrouwbaar expéditeur bekend staat en als per- soon goed staat aangeschreven, zoo- dat de politie niet begrijpen kon, dat hij de mededader van Kamphuis was. Deze heeft hem wel vijf maal be- zocht om hem over te halen en zoo is hij eindelijk voor de verleiding bezweken. De tijdsomstandigheden hebben verdachte tôt de medeplich- tigheid gebracht en hij heeft daar- over nu groot berouw. Pleiter drong er op aan de gratie clausule aan de op te leggen straf te verbinden. De Econ. rechter was daartoe ech- ter niet bereid. Het misdrijf is daar- voor te zwaar. Wel wilde spreker rekening houden met de door mr Douwes aangevoerde verzachtende omstandigheden en de gevraagde straf van 8 maanden verminderen tôt 5 maanden gev.straf. SAPPEMEER. Concert Gebouw Ned. Herv. Kerk, alhier. Een voile zaal heeft met de grootste aan. dacht geluisterd naar de buiten. gewone muzikale prestaties van het fluit-trio, bestaande uit Simon Kooiman, fluit, Jan v. d. Velde, viool en Dick Blom, altviool. Aan het enthousiaste applaus na elk nummer bleek wel hoe dit optreden hier gewaardeerd is. Open brief aan de veehouders in de provincie Groningen Onderstaand treft U een bekend- making aan betreffende aflevering van melk aan de fabrieken. Herhaaldelijk heb ik reeds ge- wezen op de noodzaak tôt het le- veren van aile gewonnen melk ook bij vervoers- en andere moeilijkhe den. Dat ik dit nogmaals en wel op deze wijze doe, vloeit hieruit voort, dat ik U het besef wil bij- brengen, dat het thans ernst is en ik dan ook niet zal terugschrikken tegen overtreders de strengste maat- regelen toe te passen. De Prov. Voedselcommissaris voor Groningen E. H. EBELS. Bekendmaking De Prov. Voedselcommissaris voor Groningen maakt nader bekend dat in het algemeen belang der voedselvoorziening de levering van melk aan de zuivelfabrieken volgens de geldende voorschriften luut moet worden gehandhaafd. Derhalve zal in geval de pro- ductie ten opzichte van de gemid- delden over het melkjaar 1943-1944 ongemotiveerd is gedaald, door de bekende koppeling van de melkproductie aan den vleeschaan- slag voortaan van maand tôt maand de productie administratief worden gecontroleerd. Ongeacht de tucht- respectie- velijk strafrechtelijke vervolging wegens frauduleus afleveren van melk of frauduleus karnen tôt bo- ter, zal volgens een bepaalde maatstaf automatisch een extra vleeschaanslag worden opgelegd. ZONDAG 11 Febr. NaC Harr. Gaaa. Sappemeer, geen dienst. Hoogezand, 9.45 en 10.45 u. ds. Schmidt; Woensdagmorgen 8 uur morgengebed. Kielwindeweer, 10 u. ds. Wasch. Kropswolde, 10 u. mej. Visser, Theol. cand. Westerbroek, 10 u. ds. Schenk Noordlaren, 10 u. ds. Wasch Harkstede-Scharmer, 10 u. ds. Gras <olham, 10 u. ds. Schoenmaker Slochteren 10 u. Ds. Lieve Siddeburen, 9.30 u. ds. de Vries. ^oordbroek, 10 u. dienst Zuidbroek, geen dienst. Doapifaiinda Gain. Sappemeer, 9.45 en 10.45 u. ds. de Zeeuw. Garaf. Kark. Sappemeer, 10 u. ds. Wynia; 3.30 u. ds. Tom. Martenshoek, 10 u. ds. Tom; 3.30 u. ds. Wynia. Schildwolde, 10 en 3 u. dienst (Chr, School) -larkstede (Dorpshuis) 10 en 3 u. ds. Jansen. Zuidbroek, 9.30 en 3 u. ds. Bosscha Nad. Harv. Kart (Et.) Sappemeer. 10 en 3 u. de hr. Pruy sen. Schaaphok^lO u. de hr.Blaauwwie- kel 11 m Zondagsschool. Froombosch, 3.30 u. de hr. Blaauw wiekel; 1.30 u. Zondagsschool. Stootshorn, geen dienst. Noordbroek, 3 u. de KAMER VAN KOOPHANDEL, EN FABRIEKEN VOOR GRONINGEN KANTOOR VEENDAM. Inschrijvingen Handelsregister Jaap Mulders, Kapsalon, Veendam Noorderkwartier 15, heerenkappers- bedrijf en parfumeriehandel. E. J. Mulder. Firma E. Germs en Zn., (B. P.) Muntendam, Duurkenakker F 14, landbouwbedrijf, Venn. E. Germs en R. J. Germs. L. H. Takens en Zn., Zuidwending 104, landbouwbedr. Venn. L. H. Takens en W. Takens. - H. K. Leeuwerke en Zn., (3. P.)+r opriuim'h: Muntendam, Bovenweg C 26, land bouwbedr., Venn. H. K. Leeuwerke en J. Tj. Leeuwerke, S. Rook, Veendam, Langeleegte 54, mineraalwaterbedr., gr. en kleinh. in wijnen, likeuren en bier, café- bedrijf. Wijzigingen. A. Mulder, Veendam, Molenstr. 57 Kruideniersbedr,. zaak overgedr. aan: Alb. Scholten, die reeds hetbrood- ventersbedr. uitoefende. Gebr. Kram, (B. P.) Veendam, transportbedrijf. Toegetr. venn.: B. Oldeboom. Ter inzage gelegde stukken. Rekening en verantwoording van de Coôp. Landbouwersaankoopver. ,De Vooruitgang" G. A. te Trips- compagnie. ..GELUKKIG JONG'. Doar ston e. Wiedbains, hand'n m buutse. Klain grappegkereltje. Juust toun ik winkel instapte, yruig vraau achter teuubaank hom ivat hai hebb'n mos. Joa, ik mout gain broene Sukker hebb'n, J Wat den wel mien jong 'pst aal weer vergeet'n? Joa, moar gain broene suk- keç. Hèt moeke mie extroa zégd. Wat din Widde eukker, 'stroop, meel? Waist nait meer? Loat mie moar ais in porremon- nee kiek'n? Juffrou huil hom porremonnee ^af, en met was 't roadsel op- Bon recht geev'nde op ain pond jam. Toun kon ik 't lach'n nait meer loat'n. Want ik mos aan mien aig'n jeugd dink'n. Hou moeke mie om boodschap stuurde. Dat was'n raize van zo om en bie abso- 'n haalf uur lo°P'n- Nou, en den zee 't ol méns as ik weg ging: Jong, heur nou ais eev n gond tou. Doe moust mie hoal'n' 'n pond ries, 'n pond sukker, 'n onze thee en 'n pond stroop. En hait vergeet'n ot'n verkeerde boodschap hoal'n. Hier is stroop pot. Bliede dat 'k tenminste ain ding nait vergeet'n of verkeerd hoal'n kon strooppot wees ja vanzulf de weg en was doar- fcie 'n bron woar je ais uut put- ten konnen, ging ik op weg. En met dat ik boet'ndeure achter mie dicht sluig, ging 't loos 'n pond ries, 'n pond suk ker, onze thee." „Onze thee, 'n pond sukker, 'n pond ries." Van veur'n noar achter'n, van achter'n noar veur'n. Totdatdoar n vrundje luip. Of mien gedach- ten oaflaid wuir'n deur 'n schip, 'n peerd en woag'n woar je fijn 'n énde met voar'n konn'n of 'n vogeltje dei hier of doar in boom vloog met wat in de bek. Den was 't eerst zuik'n noar t nuzzie. En wass'n boodschapp'n vergeet'n. Was 't gewichteg mo ment veurbie, den moar weer aan Thee, sukker, stroop, ries, pud ding0, en wat lekkere koe- kies kreeg dei. Zoll 'n vast wel duur weezen. Moch hai van Moeke vast nait hoal 'n. En wat stonn 'n doar lekker ballegies. Aze doar straks moar wat van kreeg. Tôt de beurt an mie was. Nou mien jong, wat zol 't we- zen Stroop En met har ze strooppot aal te pakk 'n- Ziezo, aal kloar. Most nog aans wat Joa, sukker enne,... Bliksems, wat was ook weer dat aandere. Stroop, sukker Waist nait meer mien jong Moust meel hebb 'n. Of tabak Of koffie Nee Waist nait meer? Den moust moar eerst noar Moeke goan om tevroag 'n wat ofsthoal 'n moust Zover was ik met mien gedach- ten toun Juffrouw aan 't jonkie vruig om pormonnee in te kiek 'n En doar de weg vond deur middel van de jamkoart. Gelukkig jong. Huift nait noar huus en zegg 'n Moeke, ik wait nait meer wat ik hoal 'n mout. Dat er verdomd in mien tied ook nait zukke bonnegies wazz'n. Lo. Ha. 1 Jan. 45. H. v. d. W. De commissie inzake Huishou- delijke voorlichting en Gezins- leiding heeft onder bovenstaande titel een practisch boekje uitge- geven, dat verzorgd werd door Mej. Dijksterhuis, de kookinspec- trice van de afd. Massavoeding, verbonden aan het Bureau van den Provincialen Voedselcommis saris. Het boekje bevat allerlei wenken op huishoudelijk gebied, alsmede een aantal practische op de huidige schaarschte ingestelde recepten. O.m. een méthode voor het bereiden van stroop uit sui- kerbieten, boterhamsmeersels e.d. Exemplaren van dit boekje zijn in aile gemeenten gratis verkrijg baar hij de plaatselijke bureau- houders. Stroop, sukkerzolt, meel Kwam dat nou wel goud? Nee, zolt nait. Dat was.... Joa, wat har Moeke ook weer zegd Stroop kwam goud. Nog es weer opnei Stroop, sukkerriesenoja, 'n onze thee. Joa dat was't: Stroop, suk ker, ries en thee. Gelukkig doar was winkel aal. En as'k de win kel instapte, stond dei harstikke vol. Den begon je moar weer opte nuim 'n. Aal moar veur die hén. Moar der wur zoveul proat. De aine har 't hier over, de aander doar over. En wat mos dei 'n bood- schapp 'n hebb 'n GRAViN P!A Gravin Eckhoff was gewend, haar gewaarwordingen voor haar be- dienden te verbergen; ook nu be- hield zij haar zelfbeheersching, hoe wel zij terstond begreep, dat er iets onverklaarbaars voorgevallen moest zijn. Pia vertrokken? Dat be richt trof haar geheel onvoorbe- reid Werktuigelijk stak zij de hand uit naar den brief. „Je kunt nog wel even weggaan, Rosa!" sprak zij, zonder eenige onrust te toonen. „Ik zal je roepen, als ik je noodig heb!" Alleen gebleven, scheurde zjj haastig het couvert open en haal- de er de beide brieven uit: met een angstig voorgevoel begon zij den aan haar gerichten brief te le zen deze luidde: „Lieve Tante Maria Ik smeek eigenlijk zou willen. Ik houd zoo- veel van u en ik wil u niet gaar- ne verdriet doen, maar ik moest weg Als ik er van tevoren met u over gesproken had, zou u ge tracht hebben, mij te weerhouden en ik kon niet wachten, omdat ik Hans niet weder ontmoeten wil Vaarwel lieve, lieve Tante Maria! Duizendmaal dank voor al uw goed- heid en liefde! Wees, wat ik u bidden mag, niet boos op Uwe PIA". De hand, die den brief hield, zonk neder. „Mijn hemel,' dacht gravin Eck- hof, „Wat zou er gebeurdzijn? Wat is dat onbezonnen kind be gonnen Zij begreep, dat zij vôôr ailes zorgen moest, dat Pia's ondoor dachte daad geen aanleiding tôt gebabbel en tôt allerlei gissingen gaf, dat zijzelve in geen geval haar u, wees met boos op mij, omdat ik heyi onrust over hct haar toe vertrouwde, jonge meisje toonen uw Hoogezand, 1.45 u. Kinderkerk 3 u. hulppred. Bosma: 4.30 u. jeugdd. Siddeburen, 2.30 u. de hr. Mosterd; 11 u. Zondagsschool. Foxhol (Smitslaan) 10 u. pred.; 4 u. Ev. Wolters (Kerk). Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Sappemeer, 9.45 u. ds. Jongeling, 3.30 u. dez., Heid. Cat. Zondag. Schildwolde, 9.30 en 2.30 u. ds. v. Dijk. Harkstede, 9.30 en 2.30 u. ds. den Ouden. G.G. Het Leger des Heils. Hoogezand, 10 en 3 u. maj. Doek; 2 u. Zondagsschool. huis verlaten heb, zonder u van tevoren daarover in te lichten! Ik ga naar huis, naar Papa, maar ik kan u niet zeggen, waarom ik dat doe. Dat zal Hans u wel ver- tellen, als ge hem inliggenden brief hebt overhandigd. Wilt u zoo goed zijn, Martha hr. Bergmans ^et mijn bagage naar Buchenau te sturen? Ik heb haar gezegd, dat ik met u afgesproken had, om met den sneltrein te vertrekken, dat bij nader inzien de trein van negen uur mij echter geschikter leek. Ik schaam mij over mijn liegen, lie ve. lieve Tante, maar ik kon niet anders, als ik onnoodig opzien wil de vermijden. Houd mij niet voor ondankbaar, liefste Tante en wees niet boos op mjj Ge zijt zoo goed en zoo verstandig Ge zult wel begrijpen, dat men soms gedwongen is, an ders te handelen, dan men zelf mocht Zij beide Rosa en vroeg „Is Martha beneden „Neen, mevrouw; Martha is nog niet teruggekeerd van het station, waarheen zij gravin Pia vergezel- len moest „Zeg dan even, dat men haar zoodra zij thuiskomst, bij mij moet sturen en kom dan aankleeden." Rosa keerde spoedig terug en gravin Eckhof maakte even be- daard als altijd toilet; terwijl zi nog daarmede bezig was, trad Martha binnen. „Ge hebt gravin Pia dus veilig en wel in de trein geholpen Martha?" vroeg gravin Eckhoff, alsof Pia's vertrek de gewoonste zaak van de wereld was. „Zeker, mevrouw de gravin (Wordt vervolgd). SLOCHTEREN 31 Jan. t.m 5 Febr. Geboren: Tetje. d. v. H. Hekert en A. Bronsema, Harkstede; Hin- drikje, d. v. P. Paap en A. Veld- man, Slochteren; Klaas Jan, z. v. T. H. Wildeman en A. H. Frins, Schildwolde. Getrouwd S. Steen- huis, 27 j. en R. Yink, 27 j., b. v. Slochteren. Overleden: T. Uil, 17 j., z. v. H. Uil en P. Me(jer- hof, Siddeburen; G. Bos, 66 j., wed. van D. Vrugt. Siddeburen S. Cazemier, 74 j., ongehuwd, Schildwolde; H. T. Klimp, 74 j., echtg. van M. M. Takens, S'buren; H. Timmer 89 j., wed. v. J. Schutte, Harkstede; J. K. Nijlaan, 9 d., z. v. J. Nijlaan en M. Buist, Schar- mer; N. Kortjes. 78 j., echtg. v. O. Slagter, Schildwolde; G. Zuid- hof, 70 j., weduwn. van I. Mul der, Schildwolde. Officieele mededeelingen. Inleveringsplicht van Eieren. De Prov. Voedselcommissaris voor Groningen maakt bekend, dat. met ingang van 15 Febr. 1945, weer een verplichte inleve- ring van eieren van pluimvee- houders zonder voedertoewijzing zal beginnen. Het aantal te leveren eieren bedraagt 25 stuks per kip en/of eend. Degene, die in 1944 niet ten voile aan zijn inlereringsplicht heeft voldaan, zal de in dat jaar te weinig geleverde eieren in 1945 moeten bijleveren. BURGERLMKE STAND. SAPPEMEER 31 Jan. t.m 6 Febr, Geboren: Gezina Anna, d. v Jan Pot en Tekla Slijm, won. te ïoogezand; Jan, z. v. Geert Mul der en Trientje Bouland, won. te Sappemeer; Geert, z. v. Aaltjo Bartelds en Anna op de Dijk, won. te Hoogezand; Hans, z. v. Willem Dirk Kerstiens en Annek- ke Anna Bongenaar, won. te Hoo gezand; Durk en Jantje, z. en d. van Pieter Vries en Cornelia Kool, won. te Appingedam; Anna Jan- tina, d. v. Berend Jan Wesselink en Tiebechiena Brust, Sappemeer. Ondertrouwd Johannes Har mannus Gibcus, 31 j., Hoogezand en Agatha Susanna v. d. Werff, 27 j., won. te Sappemeer. Over- eden: Roelfina Blaauw, 1 mnd., 1. v. Klaas Blaauw en Aaltje Zwarts; Trijntje Vos, 39 j., echtg. van Johannes Lukje; Marchien van Wijk, 79 j., wed. v. Evert Koning; Frederika Sophia Wilhel- mina Koning, 36 j., d. v. Berend Koning en Harmina Geertsinga; Wilhelmus Hugo Johannes Ver- douw, 5 mnd., z. v. Cornelis Gerardus Verdouw en Maria Geer- truida van Beek. HOOGEZAND 31 Jan—6 Febr. Geboren Grietje, d. v. Engbert Kooi en Lammechien Bouman, Westerbroek Jantje, d. v. Egbert Zuur en Annechien Tooms, Kalk- wfjk Wesselina, d. v. Gezinus Ramaker en Grietje Kuipers, Win- deweer. Ondertrouwd Jacobus de Muinck 28 j. en Jantje Huizing, 26 j., b. v. Hoogezand Harm Honebecke 23 j., Hoogezand en Jantina Hooi- tes, 17 j., Grootegast; Berend Waijer, 32 j„ Hoogezand en Hen- derika Bloem, 23 j., Haren. Getrouwd Johannes Pieter Planting, 24 j. en Hillegien Nie- meijer 22j., Termunten; Johannes Ridderbusch, 27 j. en Grietje Pie- ters, 21 j., Anloo. Overleden Rudolf Hijlkema, 79 j., ongehuwd, Hoogezand Grietje Venema, 64 j-, vrouw van Hindrik Pool, Hoogezand Hen- drika Nieuwold, 35 j., vrouw van Pieter van Sloten, Hoogezand. MUNTENDAM 1-7 Febr. Geboren Antje, d. v. G. Greven en P. Tuin, Veendam. Getrouwd Matheus Seip 27 j., Muntendam en Jantje Puister, 23 Centrale Keuken SAPPEMEER MENU van 11 - t.m. 1 7 Febr. '45. Zondag PAP. Maandag ERWTENSOEP. Dinsdag Stamppot RODE BIETEN. Woensdag: StamppotWITTEKOOL. Donderdag GROENTESOEP. Vrijdag: Stamppot PEEN. Zaterdag Stamppot ROODE KOOL Veranderlng voorbehouden. GEVRAAGD voor CENTRALE KEUKEN Sappemeer a. MANNELIJK PERSONEEL in den leeftijd van 14—16 jaar. b. VROUWELIJK PERSONEEL Aanbiedingen ARBEIDSBUREAU Sappemeer Centrale Keuken HOOGEZAND MENU Week 11- tôt en met 17 Febr. Zondag Gortmoutpap. Maandag Erwtensoep. Dinsdag: StamppotWittekoolenjus Woensdag :Stampp. Wortelen enjus Donderdag: Stampp. roode bieten en jus. Vrijdag Stampp. Koolrapen en jus. Zaterdag: Stampp.Boerenkool en jus Wijzigingen voorbehouden. Verzoeke in den vervolge aard- appelbonnen af te knippen en even- als de talons klaar te leggen voor de incasseerders, zoomede gepast geld. Waterschap Duurswold De Gecommitteerden uit het Hoofdbestuur brengen ter algemee- ne kennis, dat het ontwerp der begrooting van ontv. en uitgaven van den omslag van het waterschap, voor het dienst jaar 1945/1946, van en met den 5 Februari a.s.; gedu- rende 14 dagen, voor een ieder ter inzage zullen liggen op de in de Onderdeelen van het waterschap gebruikelijke plaatsen en dat be- zwaren tegen deze ontwerpen ge- durende den termijn van ter visie- ligging bij het Hoofdbestuur kun- nen worden ingebracht. Siddeburen, den 30 Januari 1945 De Gecommiteerden voornoemd: W. M. Veldman, Voorzitter. Van Dijk, Secretaris, j., Groningen. Overleden Jacob Derk Hendrik Visser, 16 d„ z. v. Jacob Visser en Berendje Hillegiena Jager. DISTRIBUTIEKRING HOOGEZAND Agentschap SAPPEMEER. Inlevering bonnen Zelfverzor- gers. Zij, die zelfverzorgers zijn voor één of meerdere artikelen, moeten de bonnen, die geldig zijn verklaard in het tijdvak van 21 Jan.—17 Febr. 1945, voor die ar tikelen, inleveren op dag en uur, aangegeven op het oproepings- kaartje. Behalve de oproepingskaart, moeten de 2de Distributiestam- kaarten (TD) van aile gezinsleden worden medegenomen. Bij niet voldoen aan de inle vering zullen aan de betrokken personen geen nieuwe noodkaar- ten worden verstrekt. In te leveren bonnen over de 2de période (21 Jan. 1945—17 Febr. 1945). Brood 300, A 357, A 358, 307, A 364 en A 365. Vleesch 304 en 310. Melk B 360 en B 367. Taptemelk A 360 en A 367 B-bonnen zijn kinderbonnen. DUURS UiUiL mu v*. I Opgbgt. Loll, PLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEUKTEN. VOOR DE VROUW Ons gezin in tijd van nood. FEUILLETON. But. Ota.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1