NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor Landbouw, Handel en Nijverheid VOORBEREIDINGEN VOOR NIEUWE GROOTE AANVALLEN 4de Jaargang Zaterdag 24 Februari 1945 ••No 8 ABONNEMENTSPRIJS 5*7 et p. fcwartaal. franco per post 70 et. (bij voorultbet.T PRIJS DER ADVERTENTIÊN 7 et. per m.m. BU abonn. lager. TarleJ op aanvraag. Zoogen. „KlelntJes" als te fcoop. te huur enz. 115 m.m. 65 et. Qevraagd en aanb. personeel '/an 115 mm 60 et. voor de GEMEENTEN HQOGEZAND, SAPPEMEER, S L O C H T E R E N, ZU1DBROEK, VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAG Admlnistratle- en Redactleadres: UITGEVERSZAAK ..DUDRSWOt D". Noorderstr. 70 - Sappemeer - TeL 214. BUtantoor te Slocbteren D 92. TeL 9. GIBO 4SS5M NOORDBROEK, MUNTENDAM en omgeving Het Sovjetoffensief in het Oos ten wordt op het oogenblik door nieuwe factoren bepaald. De Duit- sche leiding gaat er blijkbaar toe over af te wijken van de tôt dus- ver gevolgde tactiek. In ieder ge- val streeft zij er thans weer naar door eigen activiteit de bewegin- gen der Sovjets te remmen. Groote aandacht verdient het feit dat het Sovjet-opperbevel de strjjdkrachten die Oostelijk van de linie Frankfort-Kustrin zijn gecon- centreerd voor de omsingeling van Berlijn heeft hergegroepeerd en dat deze hergroepeeringen ook uitgebreid worden tôt het gebied van Zuid-Pommeren en van Ne der-Silezië. Kennelijk willen de Sovjets hiermede de basis van de geheele op Berlijn gerichte aan valsweg verbreeden. In het algemeen kan worden gezegd dat de hoofdstoot der Sov- jet-Russen een langzamer tempo heeft gekregen. Zij richten zich op het oogenblik vooral tegen Zuid-Pommeren tôt het gebied Graudenz-Schweitz. Het verlies van Kônitz en Tu- chel vatten de Duitschers stellig niet lfcht op. In Neder-Silezië is eveneenseen zekere stilstand in de ontwikkeling gekomen, De stad Breslau is hier ingesloten. Ailes te zamen genomen zijn er op het oogenblik vier groote slag- velden, ni. Oost-Pruisen, West- Pruisen, het gebied Griinberg en Neder-Silezië. Toch kunnen zij slechts beschouwd worden als een voorbereiding voor de groote be- slissing die zich aankondigt in de Oder-sector tusschen Frankfort en den Oderbruch ten N.-W. van Kiistrin. Hier rijden lange Sov- jetskolonnes naar het concentra- tiegebied der légers die bestemd zijn voor de groote doorbraak naar Berlijn. Het begin van deze ge- weldige beslissende slag kanreeds over enkele dagen verwacht wor den. De strijd in het westen. In het Westen is deze week weinig verandering in situatie ge komen. Het zwaartepunt der gevechten lag in de sector tussen Neder-Rijn en Maas, bij Kleef en Goch. Canadeesche troepen slaagden er in deze stad binnen te dringen, waar ze echter op een sterke Duitsche afweer stootten. Verder strekte de activiteit van de Geai lieerden zich over het geheele front uit tôt het doen van groote lucht aanvallen., waarbij o.a. de steden Chemnitz en Dresden in de asch gelegd werden. Volgens de Brit- sche communique 's werden hierop resp. 750 en 650.000 brand- bommen geworpen. Amerik. landing op Japansche Eil Voor afgegaan door een zwaar bombardement hebben de Ame- rikanen Zaterdagochtend j.l. een landing uit gevoerd op de Bonin eilanden en het daartoe hehoo rendeZwaveleil. Tevens begonnen Amerik. troepen met landingen op hun luchtaanvallen op doelen Japan voort. Vorige Vrijdag be- j.l. voor O.T. werkers, de bekende goochelaar en hypnotiseur (met massasuggestie) Prof Hakanini en jn zijn ensemble. Door zijn ver- bluffende experimenten wist hij de aanwezigen de geheele avond te vonden zich op een gegeven oogen- boeicn en te do-n schudden van blik meer dan duizend toestellenwat jn deze kom. joven Japansch gebied. De toe stellen startten vanaf Vliegkamp- aanvtiaiu W(JJV schepen. O m. vielen zij de Jap. I ^geweldïg"in"de^maak.' îoofdstad Tokio aan. Stellig zullen binnenkort nog iTciiiiiTCPvrtf unno I velen van zijn gaven kunnen ge „AUS WEISEN VOOR en ayond y£m spanQiQg 's NACHTS INGETROKKEN. Verbazing, vroolijkheid en kunst- Nieuwe vergunning aanvragen genot mee kunnen maken, bij de politie. Aile tôt dusver verstrekte Son- 22 Febr. Onder groote be- I langstelling vooral uit Kweekers. derausweise voor het vertoeven en Kooperskringen is hier gister- in de open lucht tijdens de ver- middag teraardebesteld, het stof. boden uren hebben met het ver- felijk overschot van wijlen den strijken van den 20en Febr. '45 heer J. Bosma, na korte onge- hun geldigheid verloren. steldheid overleden, pakmeester Nieuwe Sonderausweise worden I bij de Veiling. Aan het graf slechts verstrekt, wanneer het werd behalve door ds. Schmidt vertoeven van een persoon in de gesproken door den heer G. Botke open lucht tijdens de verboden voorzitter van de comm. v. d. uren krachtens dienst of beroep centrale pakkerij. Deze roemde noodzakelijk is voor het verrich- den ov Hedene voor zijn getrouwe ten van werkzaamheden, die van plichtsbetrachtinggedurende bijna belang zijn voor het openbare le- 20 jaren, prees zijn groote be- ven of de oorlogvoering. trouwbaarheid en vooral ook zijn Het verzoek tôt het verkrijgen takt om met koopers om te gaan van een nieuwen Sonderausweis waardoor ook voor de veiling dit moet worden ingediend bij den overlijden een groot verlies be plaatselijken politieautoriteit die teekent. Een schoonzoon van den voor de woonplaats van den aan- overledene dankte voor le be- vrager bevoegd is. De aanvraag langstelling. dient vergezeld te gaan van twee ZONDAG 25 Febr. NcéL Hurv, Geet. Sappemeer, 10 u. Ds. Schenk. Hoogezand, 3.30 u. ds. Schmidt Wo. morgen 8 u. gebed. <ropswolde, 10 u. cand. Zuidersma. Kielwindeweer, 10.30 u. ds. Wasch Noordbroek, 10 u. ds. v. d. Meiden Zuidbroek, 10 u. ds. v. Muilem. Doop*i«ïind» G«s«. Sappemeer, 9.45 en 10.45 u. ds. de Zeeuw. Sappemeer, 9.30 u. ds. Tom; 4.30 u. ds. Wynia. Martenshoek, 10 u. ds. Wynia; 4.30 u. d» Tom. Zuidbroek, 9.30 en 3 u. ds. Bosscha Ne*. Herv. Kart Sappemeer. 10 en 3 u. de hrPruy- sen. Stootshorn, geen dienst. Noordbroek, 3 u. de hr. Bergmans. Hoogezand, 1.45 u. Kinderkerk 3 u. ds. Hekhuis; 4.30 u. Jeugdd. 11 u. Zondagsschool. Foxhol (Smitslaan) 10 u. pred.; 4 u. (Kerk) Ev. Wolters; 5.30 u. Jeugdd. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Sappemeer, 9.45 en 3.30 u. ds. Jon- geling, Heid. Cat. Zondag Coll. G.G. Het Leger des Heils Hoogezand, 10 en 3.30 u. kapitein Krommenhoek; 2 u. Zondagssch. pasfoto's, die niet ouder mogen procesverbaal opgemaakt tegen zijn dan 1 jaar. Yoorts moet de|H. c. v. d. N., Y. Y. enK. K. BUHGERUiKE STAND. SAPPEMEER 14 t.m. 20 Febr. Geboren: Eva, d. v. Herman Gerardus Cari Nanninga en Alida Barendina Huneman, wonende te 23* Febr. Door de politie is 's Gravenhage; Henderika d v Gerrit Jan Reinek en Jeltje Wil- tens; Jantje Sietske, d. v. Hen aanvraag behelzen gegevens over wegens diefstal van boomen in geboorteplaats, geboortedatum, vereeniging, tegen K. de V. we- adres, beroep, alsmede het num- gens visschen in het Oosterpark, mer, de plaats en datum van uit- tegen A. N. wegens zwarte han- reiking van het persoonsbewijs. dei en tegen de wed. S. wegens De aanvraag moet nauwkeurig het wegbreken van een schuurtje gemotiveerd worden. Feiten, die J jn de Beukemastraat, allen te Hoogezand. .Andoren mogen deze voorbeelden tôt waarschuwing zijn FOXHOL 23 Febr, De politie heeft procesverbaal opgemaakt tegen W. E. wegens mishandeling KIELWINDEWEER, 23 Febr. het verblijf in de open lucht tij dens de verboden uren noodza. ielijk maken, moeten zoo noodig door het insluiten van verklarin- gen van betr. instanties, geloof- waardig gemaakt worden. drik Kraai en Engelina Plagge; Harraannus Georgius, z. v. Ru- dolphus van der Werff en Chris- tina Geertruida Boekholt; Lucas, z. v. Geerardus Steenhuis en Ma. ria Timmer, won. te Hoogezand Ondertrouwd: Klaas Meijer, 24 j., Winschoten en Alberdina Wiep. ka Spijkman, 24 j., Sappemeer Aeilke Bakema, 25 j. en Christi- na Meijer, 21 j., b. v.Sappemeer: Harm Piersma, 28 j., Sappemeer en Lupke Hogendorf, 28 j., Ste. dum; Eltjo van Iddekinge, 33 j., Mededeelingen Piaatselîjke Distributiediensten. Distribut.dicnst HOOGEZAND Uitreiking inlegvellen 1945, zal plaats vinden volgens onderstaan- de indeeling in het tijdvak van 26 Febr, t.m 10 Maart 1945. Uitgereikt zullen worden: a. inlegvellen GA 501 aan perso- nen, geboren in 1926 of vroeger; b. inlegvellen GB 501 aan perso- nen, geb. in 1927 t.m 1930; c. in legvellen GC 501 aan personen, geb. in 1931 t.m 1940; d. inleg vellen GD 501 aan personen, geb, in 1941, 1942 of 1943; e. inleg vellen GE 501 aan personen, geb. in 1944 of later. Medegenomen dienen te wor den. De tweede distributiestam- îaarten van aile gezinsleden met de daarbij behoorende inlegvellen Personen, die duurzaam buiten de gemeente, waar zij in het be- volkingsregister zijn opgenomén, verblijven, kunnen hun nieuwe inlegvel afhalen bij den distribu tiedienst van hun tijdelijke ver blijfplaats, onder overlegging van de tweede distiibutiestamkaarten plus inlegvellen op de voor hen vastgestelde dagen volgens onder staand schéma. v Agentschap SAPPEMEER. Maandag 26 Febr. 1945. 9 10 u. Achterdiep Nz. en Zz. aile huizen en Borgerc.straat van no 1 t.m no, 150; 10—11.30 u. Bor- gerc.str. rest en Noordbroekster- straat; 11.30—12.15 u. Heeren- straat; 1.30—2.30 u. Slochterweg; 2.30—3.30 u.Slochterstr. en Park- straat; 3.39—4.30 u. Noorderstr. 1 t.m no. 160. Dinsdag 27 Februari 1945. 9— 10 u. Noorderstr. rest; 11 12.15 u. Molenstr., Kleinemeersterdiep Nz. en Zz. en Klein emeersterstr. tôt no. 40; 1.30—3 u. Kleine- meersterstr. rest; 34.30u. Hoens- lâan en Zuiderstr. tôt no. 51. Woensdag 28 Febr. 1945. 9— 10.30 u. Zuiderstr. rest; 10.30— 11.30 u. Luth. Kerkstr. en Spits CentraleKeuken HOOGEZAND (Week 25 Febr. t.m. 3 Maart.) MENU Zondag Gortmoutpap. Maandag Erwtensoep. Dinsdag Stamppot zuurkool en jus. Woensdag: Stampp. wortelen en jus. Donderdag Aardappelpuree, roode kool en jus. Vrijdag Aardappelpuree spruitkool en jus. Zaterdag: Stampp. koolraap en jus. Veranderingen voorbehouden. De afnemers van de warme maaltijden worden er nogmaals op attent gemaakt, dat deincasseer- ders des Donderdags en desVrij- dags de nieuwe weekkaarten ko- men aanbieden. Men wordt ver zocht er voor te zorgen, dat bon- nen en geld gereed liggen, om zooveel mogelijk tijd te besparen. Leg vooral de goede bonnen gereed. Wanneer U Yrijdagsavonds nog niet in het bezit zijt van de nieu we weekkaart, kunt U deze des Zaterdags tusschen 9 tôt 11 uur op het Gemeentehuis bekomen. Nadrukkelijk wordt er op ge- wezen, dat vanaf heden geen kaarten meer verkocht mogen worden gedurende de week, dat de maaltijden op deze kaarten verstrekt worden. Zij, die dus Zaterdags geen kaarten hebben, krijgen geduren de de daaropvolgende week geen maaltijden bezorgd. Een ieder werke mee, om onze organisatie zoo goed mogelijk te laten werken. De Gemeentelijke Adm. v. d. Centrale Keuken: J. B. WALTERS. Centrale Keuken SAPPEMEER MENU 25 Febr. t.m. 3 Maart '45. Zondag PAP oi GROENTESOEP. Maand g ERWTENSOEP. Dinsdag: Stamppot WITTE KOOL. Woensdag Stampp. RODE BIETEN Donderdag Stamppot KOOLRAPEN Vrijdag: GROENTESOEP. ,1 on m m iZaterdag: Stamppot ROODE KOOL. SPERTIJD EINDIGT PAS OM j ])0or de politie is procesverbaal LSappemeer en Iefke Antma vVes- bergen; 11.30 12 u. I npscom-J Verandering voorbehouden. 5 UUR sMORGENS. opgemaakt tegen P. T, wegens Met ingang van 20 Febr, 1945, diefstal van boomen en tegen H. is voor het het bezette Nederl. B. wegens vernieling bad, matras gebied het einde van de tijd, ge-len tevens wegens verduistering durende welke zich niemand opjvan levensmiddelen, beidenalhier SIDDEBUREN, 23 Febr. In den nacht van j.l. Vrijdag op Zater dag brak er brand uit op de boer terkamp, 31 j., Slocbteren. Over-1 pagnie; 1.30—2.30 u. Middenstr. leden: Akke Arkema, 82 j., wed. en Winkelhoek; 2.30—3.30 u. Ja- mag, vastgesteld Het begin van genoemde tijd straat bevinden op 5 uur blijft ongewijzigd 20 uur. Verder dery yan den heer Th_ KlimPï0p gaande plaatselijke beschikkingen, EelshUis. Een bijschuur, waar de die reeds zijn uitgevaardigd, vallen dorschmachine stond, werd een hier buiten. HULP AAN GENEZEN KIN- DEREN IS DRINGEN D NO DÏGI In het „Familiehotel" te Pa- terswolde worden thans kinderen verpleegd, die met de vluchtelin- genstroom naar het Noorden zijn gekomen en dermate verzwaktzijn dat ze aangetast werden door de gevreesde t.b.c. De commissaris afvoer burger- bevolking, de heer H. J. Klaas- sens, deelt ons mede, dat er nu dertig kinderen uit Rotterdam als genezen ontslagen kunnen worden. Honderden kinderen uit het gehele land staan weer klaar en moeten de m de Baai van Manilla gele- dri nd geholpen worden. gen Eilandvesting Corregidor. Hier Niet minder dringend wordt er zijn hevige gevechten gaande. waar- aan ook Amerik. luchtlandingstroe pen deelnemen. Door aile Jap. bladen wordt gewezen op de groote ernst van den toestand en men herinnert er aan dat. hiermede de allerbinnen- ste. verdedigingslinie van Japan wordt aangetast. In groote op- /schriften herinneren zij er aan dat hiermede een nieuwe stap is on- dernomen tôt invasie van het Jap. Moederland. De Amerikanen zetten inmiddels een beroep gedaan op allen, die maar eenigszins in staat zijn de genezen kinderen. die men moeilijk weer terug kan sturen, desnoods tegen de gebruikelijke vluchtelingenvergoeding onderdak en voeding te verschaffen. Wie zi ch in stad en provincie geroepen gevoelt deze kinderen, die direct weer hulp nodig hebben, wil men ze voor de ondergang behoeden, te helpen, kan zich opgeven bij den heer Klaassens, Heerestraat 90, te Groningen, telefoon 2C110. DE CORRESPONDENTIE MET HET ZUIDEN. Het hoofdbestuur van het Ned. Rode Kruis deelt als vervolg op de publicatie van vorige Zaterdag mede, dat de correspondentiefor- mulieren vanaf 1 Mrt. a.s. ver krijgbaar zijn aan onderstaande adressen. De formuliéren dienen duidelijk leesbaar in blokletters met inkt ingevuld aan dezelfde adressen te worden ingeleverd. Deze adressen zijn In de provincie Groningen, Stad Groningen den Heer J. de Boer, de Vries Lamstraat 33A. Hoogezand den J. H. Brand Kerslaan 4. Zuidbroek Hôtel Bouman, te genover het Station. Veendam Informatiebureau Nec Rode Kruis, p.a. Cartonagefabrie Hollandia. GE VONDEN VOORWERPEN TE SLOCHTEREN. Een portemonnaie met inhoud 2 Sleuteltjes een Kinderwantje. SAPPEMEER, 23 Febr. Wegens têt groote sueses zal een tweede concert in het gebouw van de Ned. Herv. Kerk worden gegeven op Zondagmiddag 4 Maart, half drie. Behalve de violist Jan v d. Velde en de altist Dick Blom werkt thans mede de solocelliste van het Utrechts Sted. Orkest. Regina Wijnalda. Werken voor strijktrio van Mozart en Beetho. ven staan o.a. op het programma waarnaar onze muziekliefhebbers ongetwijfeld weer gaarne zullen komen luisteren. HOOGEZAND. Voor uitverk zalen trad op Vrijdag en Zaterdag prooi der vlammen. Tweepaarden kwamen om het leven en veel landbouwwerktuigen gin gen ver loren. De brandweer die gealar. meerd was, wist de brand tôt de bijschuur te beperken, zoodathet woonhuis met stallen en schuur behouden bleef. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van den brand. VEENDAM. In den loop der week zijn in de gemeente weder eenige rijwielen gestolen. Voorts hebben onbevoegden hout weg- genomen bij het perceel aan de Langeleegte waar eenige maan- den geleden een bominslag heeft plaats gevonden Doordat een klein meisje even naar boven wilde om iets te ha en en daarbij lucifers gebruikte om te kunnen zien, ontstond er brand in de woning van de firma Kool en Knol bij 't Midden Val aat. De brandweer van Veendam en van Wildervank was spoedig ter plaatse, doofde den brand, zoodat de schade niet bijzonder groot is. Er werd waterschade geconstateerd. Bij den landbouwer Jelle Brui- ninga te Borgercompagnie, werd een partij aardappelen van 30 ïectoliter ontvreemd. Eenige kippen behoorende bij de Huishoudschool, doch tijdelijk verblijf houdende in de boeren- schuur van den handelskweeker B. Doornbosch, werden ontvreemd. In Februari 1943, dus reeds twee jaren geleden, werd er bij de Coôp. „De Dageraad" ingebro ken en werd er tabak en shag gestolen. Het is de gemeente- politie gelukt dezen diefstal nu tôt klaarheid te brengen en reeds een tweetal van de daders aan te houden, n.l. H.D. en J.A Ook is door de politie opge- helderd een in diezelfde maand gepleegden diefstal uit het vracht schip van den heer Nap. Er werden toen blikken met koek- jes, toebehoorende aan een zeke- ren Huizinga te Wildervank, ge stolen. H. D. en een zekere A, hebben dat kraakje destijds voor hun rekening genomen en zullen deswege proces-verbaal bekomen. van Klâas Scholtens. HOOGEZAND 14-20 Febr. Geboren Janna Ariesa, d. v. etje Ludolphie, Hoogezand Wil- em Wander, z. v. Wander We- ver en Willemtje de Jonge, Mar tenshoek Maria, d. v. Willem Meijer en Grietje Buurke, Kalk- wijk Wijcher Jan, z. v. Harm Maandag 5 Maart 1945 Tuntelder en Fennegieh Eefting, j Hooiastraat^ no^ Wildervank. Ondertrouwd; Pe trus Drent, 25 j. en Helena Geer truida Stege, 21 j., Hoogezand gerswijk en Stationsstr. tôt no. 60; 3.30- 4.30 u. Stationsstr. rest, Bôswijkslaan en Boswijksstraat. Donderdag 1 Maart 1945. 9 12 u. personen, die tijdelijk in de gemeente Sappemeer verblijven. Kringkantoor HOOGEZAND. 9-10 u, SPAARBANK PLAATSELIJK NUT Hoogezand—Sappemeer Geopend iederen Maandag van 24 uur. Tôt 12 Maart worden geen Spaarbusjes b ehandeld en geen Spaarboekjes uitsluitend voor rente- bijschrijving aangenomen. De JEUGDBANK is geopend 1 t.m no. 901 iederen Zaterdag van 24 uur. 10-11 u. Hoofdstraatno. 91 tôt einde en Verl. Hoofdstraat t.m. no. 301 11- 12 15 u. Verl. Hoofdstr. van VOLKSTUINTJES Gemeente Sappemeer 1945. Albert "Sors" 32 i"' Zui¥a~rën I no. 31 tôt einde en Verl. Zuider-1 Burgemeesterder gemeente Albert Nieborg, 32 j., Ziuicuaren hnizen 1 45 2 45 u Sappemeer maakt bekend dat: en Bouchien Smid, 25 j., Hooge-!?t 1 m Zii die in 1944 de beschikkine yanrl Hnltman Hekert 44 i Zuiderstraat, Westerparkstr. en aie in 194:4 ae DescniKK1D& zandMoitman tieKfrc, 44 j., 4P, 4 qn «sine-pl Fevea hadden over een gemeente- of TTnllrwiilr en Aaffien Baas. 42 UParklaan. 2.45-4.30 Singel, Hevea-1 'VA1 RarteUtrnat I vuur isïa, indien zij vôôr 1 Maart gezand en Elsje^van der Laan, - Maart 1945 9-10 u. U-s- het daarvoor verschuldigde 22 i., Sappemeer. Getrouwd Fre- UJmsaag o tviaart wid. iu u hii den Gemeente-On+.van- Herilr Wiihheline' 96 i pn Mar- Kieisterstraat aile huizen en pa- betaien by aen uemeente-untvan periK wuoDenng, zo j. en mar 9f) .e 11 ger. Het te betalen bedrag is garetha Laurentia Nieborg, 25 j.. ^Helweg no. 1 t.m. no. 20. îo-li s Fnnpp7flnd Overleden - Tohannes ParallelweS rest' Kerslaan, Zui- gellJK aan i944- Hoogezand. uverieden jonannes w,,rwtràat en Meidoorn- h. Zij die nog m aanmerkmg Planting, 75 i., wedn. v. Gees- dema-n, JNucsstraat eu Meiooo komfin Vonr een seldina Visser Kronswolde Anna straat- 11-12.15 u. Noordersingel, w®°s^en te iiomen voor een seldina visser, ii.ropswoiaeAnna qiatinnswetr Sineel- vo kstuintje, daarvoor voor 1 Elizabeth Wilbrink, 47 j., onge- Vijverstraat, btationsweg, bingei j kunnen doen bnwd Kalkwiik Siebeeien Koek- straat en Fabnekskade. 1.4o-2.45 ^aart a-s- opgaai Kunnen uoen nuwo, naïKwijK oieoegien Aoex- Fitlnnn crinnrrinir Kerkstr I bij den Gemeente-Ontvanger. koek, 2 weken d. v, Tieme Koek-1J™1' c. Zij die niet tijdig betalen geacht zullen worden niet langer prijs te stellen op het bezit van Nieuweweg en Verl. Kielsterstr. een Wintje, zoodat toewijzing aan 10-11 u. Kalkwijk O. en Lula O. een and er zal geschieden. koek' en Geertje van der Laan, 2.45-4 30 u. Beukemastraat en Hoogezand Johan Tomas, Bosma °ru^traat- Q m 53 j., m. v. Roelfje Klok, Hgz. I Woensdag 7 Maart 1945. 9-10 u. SLOCHTEREN 13—19 Febr. Geboren Fokje Hendrika, d. 1 u.l'alkwijk W.Tn Luîa w'. I Het ^antoc J. Schutte en F. Ritsema, Spoorstraat. 1.45,2.45 u. Werfka-1 te-Ontvanger Siuiskade. 2.45-4.30 Smitslaan aile huizen Donderdag 8 Maart 1945. 9-10 u Sportterreinstr. tôt no. 90. 10-11 u. Sportterreinstraat rest, Molen- dijk aile huizen en van Royen- Scharmer Aaltje Anneke, d. v. Timmerman en A. H. Burgh- graef, Scharmer Jantje, d. v. E van Calkar en A. Fluks, Borg. weg Jan Derk Geert, z. v. G. M. Smit en H. Fluks, Schild wolde; Minco Johan, z.v. J-Ma-van'no.'ï t.m. no.'30. ring en T. Hoeksema, Tjuchem 3ram Kornelis, z. v. G. Peper. kantoor van den Gemeen- is gevestigd ter Secretarie en uitsluitend geopend elke werkdag van 9—12 uur. De Burgemeester voorn.: B. J. VAN HAM. 11-12.15 u. u. Royenstraat O. rest daL MELKPRODUCTIECONTRôLE. De prov. Voedselcommissaris voor Groningen maakt bekend, bij vonnis van den Tucht- mans en E. van den Berg, Genk A,pt-^a Woldwey 11 m rechter voor Groningen een aan- J 1 huizen, Guitpad. Woldweg 1 t.m. |tal melkveehouders tot zware 'Ondwtrouwd ^Hekert, 44 j.,||0Ld^aa5^ eT ^sfnbuîl s^raffien is veroordeeld wegens «v, a 10 |Zuidlaarderweg e ,s s* I frauduleuze aflevering van melk en/of frauduleuze bereiding van 4. n a mu iboter. Zoo werd onder meer de straat no. 1 t.m. /0. 1 rundveehouder P. te Oldenhove r, ln Z,uiuiaarueiweg eu vu&seuuuig. SSSri 9 Maar, ,945. 9-10 u, Sluisweg aile huizen en Dorps Kolham P. Schudde, 30 j., Mid wolda en S. Boerema, 27 j., Schildwolde E. van Iddekinge' f^rnsstraafc Ves^Eendrachtsweg rundveehouder p- te Oldenhove 33 j., Sappemesr en I. A. Wes- Jm 1 veroordeeld tot extra levering Kï. Iaile huizen en Dorpskade na. l t.m. i 5 melkkoeien en een boete terkamp, 31 j., Slochteren. Dorpskade 180. 11-12.15 u. Dorpskade rest Overleden: M. Oomke'ns, 64 j„ °uw p'mn^nie Krulwee en Fox- van f 150a_ de rundveehouder ongehuwd, Slochteren. SiSïïSSÏÏ ÏÏÏT5 t.? ^oten tôt ejtraleve- ZUIDBROEK 15-21 Febr. holsteihoofdweg 100. 1.45 2.45 u. Foxholsterhoofd- Geboren Antje, d. v. Jakob WRg resti w> A Scholtensweg Snijder en Antje Bosch. en Meerweg. 2.45-4.30 u. Oude- ring van 3 melkkoeien en een boete van f 1000 Verplichte Eierlevering. Inlevering kan geschieden IEDERE MAANDAG van 8-12 en lj-Sj-5% uur. Men gelieve hiervan goede no ta te nemen, daar op andere da- Jan, z. v. Jan Vasse enEttje Abeelalle nummers en de Nieuwelaan gen^ NIET wordt aangenomen. Getrouwd Jakob Hendrik Mul- en aile straten, welke hierboven en Grietje Diepke van Uiet ziin genoerod. Overleden: Jan Bosscher, 87 j. weg, Qi-oningerweg en Borgweg. Zaterdag 10 Maart 1945. 9-9.301 u. Woortmansdijk, Meesterslaan Geboren Hillechien, d. v. Harm Vonderpad, Roodharsterlaan en Hooijer en Tiessina v. d. Boor Nevelslaan. 9.30-11.30 u. Foxham] wedn. van Anna de Lange. MUNTENDAM 15—21 Febr. der 26 j der Laan, b. v. Muntendam. Overleden: Wilhelmina Oor- Personen, die tijdelijk in de ge burg, 70 j. echtg. v. Jan Werkman meente Hoogezand verbly ven. Desgewenscht worden ze afge- haald tegen de zelfde voorwaar- Maandaa 12 Maart 1945. 9-12 u. I den als voorgaande jaren. Verzamelaar J. v. d. VELDE, Winkelhoek 16, Sappemeer. DUUR PRKDIKBEURTBN. G» réf. Sert. Bn-jtl, Qom, PLAATSBLIJK NIEUWS 9 - - I U A4 lrr» wf Aftv rrny» Hnn I jrdiin jA.urntîiibj z. v. u. jtt5pci"i jp n i-. Tînvft'n^'t'r W îiIIpi

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1