MIFUWÇ- ah ÂDVERTENTIEBLAD voor Landbouw, Handel en Nïjverheid INLEIDENDE GEVECHTEN TER VOORBE- REIDING VAN GROOTE SLAGEN. 4de Jaargang Zaterdag 3 Maart 1945 ABONNEMENTSPRIJS: 57 et. p. fcwartaal. franco per post 70 et. (bii voorultbet.") PRIJS DER ADVERTENTIÊN 7 et. per m.m. BU abonn. lager. Tarlef op aanvraag. Zoogen. ..Kleintjes" als te koop. te huur enz. 115 m.m. 65 jt. Gevraagd en aanb. personee) van 115 nua 60 cl #0No 9 VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAG Administratie- en Redactleadres: UITGEVERSZAAK J3UURSWOL D". Noorderstr. 70 - Sappemeer - TeL 214. Btlkantoor te Slochteren D 92. TeL 9. GIBO 4SS5M voor GEMEENTEN HOOGEZAND, SAPPEMEER. SLOCHTEREN. Z U I D B R O E K. NOORDBROEK MUNTtWDAM en omgev.ng GELDIGE BONNEN NOODKAARTEN III in het tijdvak van 4 tôt en met 17 Maart 1945. 12 rantsoenen Brood 12 rantsoenen Brood 12 rantsoenen Brood 2 rantsoenen Brood 500 gr. Kindermeel of Voedingssuiker 250 gram Gort, Gortmout. Roggevlokken enz. 250 gram Stroop, Kunsthoning, Jam 2% rantsoen Vleesch of Vleeschwaren 100 gram Kaas 1 rantsoen Vervangingsmiddelen ls/4 liter Taptemelk 10)4 liter Melk 250 gram Boter 100 gram Spijsolie 100 gram Spijsolie 250 gram Suiker Zout 3 K.G. Aardappelen 3 K.G. Aardappelen 1 rantsoen Waschpoeder of zeepvervangen- de Waschmiddelen Tôt en met 17 Maart 1945 zijn verlengd t 250 gram Koffiesurrogaat 500 gram Kindermeel of Voedingssuiker 100 gram Spijsolie 250 gram Boter 2)4 rantsoen Vleesch of Vleeschwaren 1 s/4 liter Taptemelk 10% liter Melk 3 kg. Aardappelen 3 kg. Aardappelen 322 A380 A381 323 B375 B376 325 326 327 328 A382 B377 B380 A384 A385 B378 330 (vôôr-inlevering) 329 A383 B381 ren voorwiel, zadel, lantaarn en banden verwijderd. Het restantje werd aan Kram teruggegeven, Het rijwiel wsrd reeds #p 25 Sept. 1943 gestolen en bleef dus bijna anderhalf jaar onderwater. Aan den Westerbrink, in de gemeente Veendam, liggen lande- rijen van den landb. P. J. de Lange aan den Middenweg. Op zijn land had de heer De Lange een egge liggen, doch het werk- tuig werd gestolen. Tenslotte is er geklaagd dat belhamels, die meenen niets be- ters te kunnen uitvoeren, met steenen gooien naar het gebouw van de Opleidingsschool, in de boomen van het Gemeenteplant- soen klimmen en andere balda- digheden uithalen en daarloor het onderwijs niet weinig hinde ren. heid geniet. Aan het einde van de les hebben Jan Smid en Arie Groeneveld, namens de leerlingen der zesde klas, meester Van Veen een opgezette Roerdomp aange- boden, waarvoor de kinderen een passend huisje hadden gemaakt. Ontroerd dankte de heer Van Veen zijn leerlingen voor de vrien- delijke attentie en heeft, nu het tracteeren der leerlingen niet mo gelijk was, een aantal mooie boe- ken en andere voorwerpen, waar- onder een schemerlamp, onder de kinderen verloot. RECHTSZAKEH< lange hond 239 B370 A374, A 375 B374 318 A373 B373 321 A378 ZOUT TE VERKRIJGEN. Waschpoeder voor kinderen. Tôt dusver werd voor elke twee weken een bon aangewezen voor 2 rantsoenen brood of bloem. De keuze van bloem is thans verval- len. Bon 323 is derhalve uitsluitend geldig voor 2 rantsoenen brood. Voor grutterswaren is de bon- aanwijzing eenigszins gewijzigd. Bon 324, waarover personen van aile leeftiiden de beschikking heb ben, is uitsluitend geldig als deze bon de opdruk 043, 045 of 082, id.w.z. van de distributiekringen Groningen, Haren en Winschoten, draagt. Daarentegen is bon B 376 voor aile distributiekringen in de provincie, behalve de kringen 043, 045 082, aangewezen. Bon 376 met de nummers 043, 045 082 is dus niet geldig. Dit brengt geen wijzigingen in het rantsoen grutterswaren. Teneinde voor bon 330 zout te verkrijgen moet deze bon vôôr 9 Maart a.s. tegen ontvangstbewijs bij den winkelier worden ingele- verd. De nabevoorrading van den winkelier af te leveren hoeveel- heid zout zal nader vastgesteld worden, Ten behoeve van kinderen tôt en met 3 jaar wordt op bon B 381 één rantsoen waschpoeder of zeep- vervangende waschmiddelen be schikbaar gesteld. DE O. T. RANTSOEN KAARTJES. Ten dienste van den handel wordt medegedeeld, dat voor het tijdvak 3 Maart31 Maart a.s. nieuwe rantsoenkaartjes voor de O.T. arbelders in omloop worden gebracht. Deze kaartjes zijn ge- drukt in gelen ondergrond met rooden letter. In de rantsoen- waarde van de bonnen is geen wijziging gekomen. De bonnen van de 0. T. kaar tjes met opdruk 3-3-1945 blijven geldig tôt 10 Maart a.s. en kun nen tôt en met dezen datum door den handel van het publiek in ontvangst genomen worden. Voor den handel bestaat uiter. aard gelegenheid deze bonnen uiterlijk tôt en met 17 Maart a.s op het distributiekantoor terom- wisseling tegen coupures aan te bieden. Het Duitsche legerbericht van de vorige week Vrijdag meldde dat na zeer zware artillerievoorbe- reiding een nieuwe aanval werd gelanceerd door de Geallieerden, in de Roer-sector. Dit offensief werd ingezet tusschen Roermond en Diiren. Het is blijkbaar niet adeen de bedoeling de gevechts- activiteit aan het geheele West- front weer op gang te brengen, doch ook de Duitsche verdediging aan het Oostfront in den rug aan te vallen en bovendien het Duit sche industriegebied langs de Rijn uit te schakelen. Uit de berichten die over de opgelaaide gevechts- handelingen in dit gebied, binnen komen valt op te maken dat de Geallieerden willen oprukken naar het Ruhrgebied met zijn belang- rijke industriesteden: Dusseldorf, Keulen, Miinchen-Gladbach enz Ook bij Goch en Calcar is de strijd met nog grootere felheic voortgezet. Verder naar het Zui den, in de omgeving van Trier en in het Saargebied woedt eveneens felle strijd. Oostfront. Hoewel de verwachte oplaaïing van de groote gevechten aan het Oostfront deze week uitbleef blij ven de Sovjet-voorbereidingen erop wijzen dat dit niet lang het geva zal zijn. In Berlijn werd erop ge- wezen dat een nieuwe algemeene aanval tegen Duitschland zijn hoog tepunt tegemoetgaatineenomvang zoals nog niet is voorgekomen. Niet alleen bij Berlijn maken de Sovjets zich gereed voor den her- vatting van hun aanvallen, maar ook bij de Neisze in Oost Duitsch land, vanwaaruit zij de stad Dres- den belagen. Nieuwe oorlogsverklaringen. Als gevolg van de conferentie te Jalta hebben enkele landen als- nog de oorlog verklaard aan Duitsch land en Japan. Als eerste ging Turkije hiertoe over, nadat het een half jaar geleden de diplomatieke betrekkingen met Duitschland reeds had verbroken. Verder heeft Egypte den oorlog aan Duitschland ver klaard. Hitler voorspelt ommekeer. Naar aanleiding van den 25sten verjaardag van de afkondiging van îet nationaal socialistische partij- programma heeft Hitler een bood- schap doen voorlezen aan zijn oude partijgenooten. Hierin zegt hij om. dat de strijd zoolang zal worden voortgezet dat aan het einde ervan en nog in dit jaar de historische wende zal intreden. 2 Maart, Daar aan den heer H. B. van Veen, per 1 Maart eer- vol ontslag is verleend als hoofd van de O.L.S. alhier, werd Woensdagmorgen in het school- gebouw aan de Kerkstraat, af- scheid van hem genomen. O.m. werd het woord gevoerd door Burgemeester J. A- Hoog- kamp, die constateerde dat de heer Van Veen kan rusten, na een veeljarige arbeid in den dienst van het onderwijs verricht. En dat steeds in goede verhouding met het gemeentebestuur, in de jaren dat de heer Van Veen in deze gemeente werkzaam is ge» weest. Spr. dankte den vertrek- kenden onderwijzer voor hetgeen hij in het belang der opgro'eiende jeugd, met ernst en lijver heeft verricht en wenschte het echt- paar Van Veen een vriendelijken levensavond. De heer A. Vondeling sprak namens het onderwijzeud perso- n el der school-Kerkstraat, wees op de goede verhouding welke er tusschen hoofd en de andere leerkrachten heeft bestaan en dat aan de scliool op den voet van gelijkwaardigheid kon -woiden saamgewerkt. j. De heer G. van der Mark voor- zitter van de Oudercommissie bood het echtpaar Van Veen namens het onderwijzend perso- neel en de Oudercommissie een mooie ets aan als een blij vende herinnering aan de harmonische samenwerking aan deze schooi. De heer H. B. VAN VEEN zeide meer dan 40 jaren het open- baar onderwijs met liefde en vol- doening te hebben gediend. Aan zeer veel en zeer velen zou spre- ker in erkenteîijkheid steeds te- rugdenken. Spreker kon zijn loop- baan afsluiten, in dankbaarheid. Zijn laatste les heeft de heer Van Veen Woensdagmorgen ge- geven in een der lokalen der Chr. U.L.O.S- in de Torenstraat, waar de lagere school tijdelijk gastvrij- In hooger beroep werd vorige Donderdag voor de Arrondisse- mentsrechtbank te Groningen. be- handeld de zaak tegen Jacob Har- mannus R., 31 jaar, veehouder te Roode Haan en Wessel E., 25 j., landbouwer te Schaaphok, gem Slochteren, beiden wegens over- treding van de jachtwet door den Kantonrechter veroordeeld tôt f. 15 boete subs. 6 d.h. en verbeurd- verklaring van hunne honden, die van R. geschat op f 250.—, die van E. op f. 200.of storting van dit bedrag bij teruggave van het dier. De beide verdachten g aven toe dat zij met de honden op 24 Sept, hebben gejaagd op twee of meer hazen. De opperwachtmeester Kruizinga heeft hen geverbaliseerd. Zij hebben dus de overtreding bekend, maar hadden bezwaar tegen de waardebepaling van hunne honden. Hoeveel moet dat dan zijn, vroeg de Président. Veel minder. antwoordde R. en E. zeide, dat zijn hond niet meer waard was dan f. 150.—. De officier van justitie wees er op, dat de jacht op hazen de lange honden in het bloed zit, dat zij dus in het veld niet kunnen wor den losgelaten. Verdachten wisten dat wel en spr. achtte hen dus schuldig aan de ten laste gelegde overtreding. Met verbetering van de qualificatie eischte hij te gen beiden bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter en inlevering der honden of betaling van f. 200.subs 25 d.h. Hij was van meening, dat beide honden op dezelfde waarde moeten worden geschat. Verdachten gaven beiden te kennen, dat zij liever een zeker bedrag voor den hond wilden be* talen dan het dier te moeten af- staan, doch zij blevendengeschatten prijs te hoog vinden. Intusschen gaf de Président hun den wenk de honden voortaan bij zich te houden, hetgeen R.. naar hij be weerde al deed. Uitspraak 8 Maart a.s. ZONDAG 4 Maart. Nad Harv. Gam. Sappemeer, 10 u. ds. Schenk; 11.15 u. Zondagsschool. Hoogezand, 9.45 en 10.45 u. ds. Schmidt; 11.45 u. Kinderkerk; Woensdag 8 u. Morgengebed. Kropswolde, 3 u. ds. Bloemhof. Kielwindeweer, 10.30 u. ds. Wasch Noordbroek, 10 u. ds. v. d. Meiden Zuidbroek, 10 u. ds. v. Mullem. n«ret. K*rk. Sappemeer, 9.30 u. ds. Wynia, 4.30 u. ds. Tom. Martenshoek, 10 u. ds. Tom, 4.30 u. ds. Wynia. Zuidbroek, 9.30 en 3 u. ds. Bosscha Dsopageitnda Gain. Sappemeer, geen dienst. Nad. Marv. Karts (Et.) Sappemeer. 10 en 4 u. de hr. Pruy- sen. Schaaphok, 10 u. de hr. Blaauwwie- kel; 11 u. Zondagsschool. Froombosch, 3.30 u. de hr. Blaauw- wiekel; 1.30 u. Zondagsschool Rapt. Gen». -loogezand, 1.45 u. Kinderkerk 3 u. ds. Hekhuis; 5 u. Jeugdd. 11 u. Zondagsschool. Foxhol (Smitslaan) 10 u. Pred.;2.30 u. Zondagssch.; 4 u. Ev. Wolters, H.A.; 5.30 u. Jeugdd. Siddeburen 2^4 u. de hr. Mosterd Gercf. Kerk (Vrijgemaakt) Sappemeer, 9.45 en 3.30 u. ds. Jon- geling, Heid. Cat. Zondag. Harkstede, 9.30 en 2.30 u. ds. den Ouden. Schildwolde, 9.30 en 2.30 u. ds. van Dijk. G.G. Het Leger des Heils Hoogezand, 10 en 3.30 u. kapitein Krommenhoek; 2 u. Zondagssch. DE CORRESPONDENTIE MET HET ZU1DEN. Vorige week maakten we er mel- ding van dat op verschillende adres ser o.m. bij den heer J. H. Brand, Kerslaan 4 te Hoogezand, corres- dondentieformulieren zijn te verkrij gen ter verzending van berichten naar familie in hetZuiden. Het blijkt nu dat men over het algemeen geen aandacht heeft geschonken aan de zinsnede: Vanaf 1 Maart. Hierdoor werden velen teleurgesteld. Donderdag j.l. waren deformulie- ren nog niet aangekomen bij den heer Brand. Men doet er daarom goed aan nog enkele dagen te wach- ten alvorens de aangekondigde for- mulieren af te halen. BURGERUJKE STAND. SAPPEMEER 21 t.m. 27 Febr. Geboren: Anna Maria Mena, d. v. Arend Meiring en Susanna Agatha van der Werff; Johann a Albertje, d. v. Marten van der Laan en Janna de Vries; Johan- na Reina, d. v. Eppe Willem van Hoorn en Annechina Schrage; Anna Mena, d. v. Jan Fitus Mei ring en Grietje Hassing, won. te Nieuweschans; Fokkina Jantje, d. v. Harm van der Heide en Egbertje de Wit; Kornelis, z. v. Barteld Jacob van Ham en Anna Catharina Jacoba Carsouw; Ber tus, z. v. Jan deKuijper en Neel tje Visser, Linschoten. Getrouwd: Klaas Meijer, Win schotan en Alberdiena Wiepka Spijkman, Sappemeer. Overleden: Anna Maria Her mans, 85 j., wed. van Pieter Jan Hermans, won. te Arcen enVel- den. Centrale Keuken SAPPEMEER MENU 4- t.m. 10 Maart '45. ZondagPAP Maandag ERWTENSOEP. Dinsdag Stamppot KOOLRAPEN. Woensdag: Stampp. RODE BIETEN Donderdag Stamppot ZUURKOOL* Vrijdag: GROENTESOEP. Zaterdag Stamppot ROODE KOOL. Verandering voorbehouden. CentraleKeuken HOOGEZAND (Week 4 t.m. 10 Maart '45.) MENU Zondag Gortmoutpap. Maandag Erwtensoep. Dinsdag Aardappelen, roode kool en jus. Woensdag Stamppot zuurkool en Donderdag Stamppot koolraap en jus. Vrijdag Aardappelen, roode bie- ten en jus. Zaterdag: Stampp. capucijners met jus. Veranderingen voorbehouden. De volgende week worden al leen weekkaarten verstrekt tegen overgave van aardappelbonnen. AFZET SUIKERBIETEN. Met ingang van 1 Maart 1945 is het den telers toegestaan, sui- kerbieten vrij te verkoopen of te doen verkoopen. De mogelijkbeid, afzet voor zijn bieten te vinden via de fabrieksagenten, blijft open. De prijs van f 29 per 1000 Kg. netto voor gave bieten blijft ge- handhaafd. PLAATSELIJK NIEUWS. VEENDAM, 2 Maart. In deaf- geloopen week-werden meerdere personen na des avonds acht uur op straat aangetroffen, meegeno men naar het Politiebureau en vereerd met een procès-veibaal. Men houde met de desbetreffende voorschriften dus rekening. J. Klaver, wonende in de Kerk straat, had zijn rijwiel, zonder het op slot te. doen, neergezet achter een woning in de Nieuwelaan, waar hij moest zijn. Het rijwie. werd gestolen. Anton Pinkster zette zijn bee. renrijwiel neer achter een woning in de Adderstraat, vermoedelijk ook, zonder het op slot te doen. Ook dat karretje verwisselde dra van eigenaar. Hendrik J. Windt zette zijn heerenrijwiel eenige oogenblikken, maar niet op slot, neer bij zijn woning in de Bocht van het Oos- terdiep. 't Was kwart voor ze- venen des avonds. Ook dat rij wiel werd gestolen. Uit het kanaal te Ommelander- wijk, aan de Sluiskade, werd een heerenrijwiel, dat destijds toebe- hoorde aan Willem Kram, opge- vischt. Maar van dat rijwiel wa- GRAVSN PIA Wat zijn wij menschen toch kort- zichtig Wij maken plannen en bouwen schoone luchtkasteelen en dan loopt zoo'n klein, dom meisje weg en stuurt ailes in de war Een glimlachje speelde om z(jn mond ,,Dat was weer echt de oude, onstuimige Pia, die zich door niets weerhouden liet merkte hij op En toch zou ik er een eed op gedaan hebben, dat zij je liefhad sprak de gravin voor de tweede maal op nadenkende toon. Hij sprong op en liep in zijn kamer heen en weer. Een bran- dende smart woedde in zijn binnen ste Voor de tweede maal was hem de beker des geluks ontgaan, op het oogenblik waarop hij zijn lippen eraan wilde zetten 1 Eindelijk bleef hij voor zijn tante staan, als slotsom van zijn triestig gepeins tôt haar zeggend: „Het helpt niet, of wij er nog langer ons hoofd over breken, Tante Maria. Een ding staat vast, zij is gevlucht, omdat zij mijn vrouw niet wilde worden Ik moet haar wil eerbiedigen ik kan haar niet dwingen, de belofte, die zij mij in kinderlijke ontwetendheid gaf, te houden Maar ik zal dade- lijk naar Riedberg terugkeeren. Graaf Buchenau zal mij daar on- getwijfeld bericht over Pia komen brengen en hij zal in zorg zijn over de wijze, waarop ik het ge- beurde heb opgenomen. Ik wil niet, dat hij of Pia om mijnentwil in onrust verkeeren." Gravin Eckhof stond op en leg de haar hand op zijn arm met de woorden „Je hebt een bittere teleurstei. ling ondervonden, m(jn beste HanS( - maar ik kan de hoop niet op- geven, dat ailes zich nog ten beste zal beschikken, in het hart soms van een jong meisje gaan wonderlijke dingen om Hij klemde de tanden opéén en stiet bijna ruw uit ,,Wek geen hoop in mij, die niet in vervulling kan gaan Het is beter, dat ik leer berusten Maar één ding laat ik mij niet ontnemen, ik wil van haar eigen lippen hooren, dat ailes tusschen ons uit 'is 1 Daarop heb ik recht en eenmaal zal zij toch mijn aan- blik wel weder voldoende kunnen verdragen, om mij te woord te staan I Dan zal ik Pia ronduit vragen of zij haar hart aan iemand anders geschonken heeft La ten wij er nu niet langer over spreken Als u een ogenblik wachten wil, zal ik u naar huis brengen ik vertrek toch pas vanavond." Hjj maakte zich tôt uitgaan ge reed en zij gingen te zamen te voet naar de woning der gravin Hans nam in een behoefte, om alleen te zijn, bij de deur harer woning afscheid van zijn tante en wandelde een eenzamen weg bui ten de stad op. Zijn gedachten hielden zich voort- durend met Pia bezig. Hoe zou haar stemming tijdens haar terug- reis zijn geweest vroeg hij zich af. Welke indrukken nam zij van deze eerste afwezigheid mede naar huis? Was haar jong hartje reeds nu in strijd en in moeilijkheid ge- raakt? Had hij er wel goed aan gedaan, haar van uit haar rustig tehuis in de woelige wereld te voeren Zou zij niet vroolijker en gelukkiger gebleven zijn, als hij haar stil in Buchenau gelaten had (Wordt vervolgd) HOOGEZAND 21 t.m. 27 Febr. Geboren: Anke Aaltje, d. v. Hemmo Spieker en Aaltje Bat tjes, Hoogezand; Jurrendina Tarn mechina Gesina, d, v. HarmNan- tjes en Klaassina Engelina de Vries, Foxham; Hilje, d. v. Jelis de Jonge en Gelina Grofsmid, Hoogezand; Aaltje, d. v. Warnder ten Cate en Hillegien Faber, Fox hol. Ondertrouwd: Jan Hendrik Zeuner, 26 j., Hoogezand en En je Rieka Venema, 24 j.,Arnhem; Pieter Kamphuis, 27 j., Hooge zand en Wemeltje Klopstra, 24 j., Hoogezand. Getrouwd: Anne Meijer, 24 j. en Annechien Oost- land, 24 j., Slochteren. Overleden: jineke Lida Schober, 1 j., d. v. Jan Schober en Johanna Wille. mina Neeltje Minderhoud, Hooge zand; Ties de Groot, 76 j., wedn. van Roelfien Kruizinga, Hooge zand; Kornelsje Ennen, 56 j., echtg. van Willem de Witt, Wes- terbroek, (overl. te Groningen): Sies Zuur, 1 dag, z. v. Jan Pie ter Zuur en Jantje Meertens, Hoogezand (overl. te Groningen). Tuintjes kanaalgrond. Gelegenheid tôt huurbetaling tuintjes op 5 tôt en met. 17 Maart 1945, telkens tusschen 9 en 12.30 uur, aan kantoorProv, Waterstaat Nieuwe Laan 19 Foxham. Bij niet tijdig betalen wordt de huur als opgezegd beschouwd. De opz. v. d. Prov. Waterstaat: S. Venema. Er is plaats voor een flinke ASSISTENTE voor typen, stenografie en kantoor. Vereischten U.L.O.-Diploma en dipl. Machineschrijven. Diploma Stenografie en Nederl. Handels- corresp. strekken tôt aanbeveling. Uitsluitend schriftelijke sollicita- ties worden ingewacht vôôr 8 Maart a.s. aan Instituut BOELKES, Sappemeer. SLOCHTEREN 20 t.m. 26 Febr. Geboren: Hindrik, z. v. G. P. Messchendorp en S. Waijer, Hark stede; Maria Nieske, d. v. A. H. Broekema en W. M. Veltman, Overschild; Pieter, z. v. J. Poort en W. J. Hazenhoek, Tjuchera. Ondertrouwd: G. Keizer, 30 j., Siddeburen en H. Oomkens, 25 j"., Harkstede. Getrouwd: J. van der Helm, 29 j., Overschild en A Doornbos, 20 j., Slochteren. Over. leden: 0. Dijkhuizen, 56 j., onge- huwd, Lageland (overl. te Bedumh J. Eggens, 39 j.,. echtg. van D Bakker, Harkstede (overleden te Groningen): C. Drevel, 76 j., echtg van B. Brink, Kolham. MUNTENDAM 23 t.m. 28 Febr. Geboren: Garmina, d. v. Harm Duit en AnnaRieks; Jacobje Grie tje Adriana, d. v. Johannes Jager en Maria Berendina Koning. Ondertrouwd: Hendrik Perdon, 25 j. en Geertruida Kor, 26 j., Muntendam. Overleden: Geessie- na Kruize, 63 j., echtg. van Jan Muurman; Harm Duit, 79 j. BEKENDMAKING. De Burgemeester der Gemeente HOOGEZAND deelt mede dat eventueele klachten betr. evacuatie op onderstaande plaatsen en tijd kunnen worden kenbaar gemaakt: Voor de Hoofdstraat en Verl. Hoofdstraat iedere Maandag van 11 12 uur in t hôtel Faber. Voor de Brugstraat, Kerkstraat, Kielsterstraat, Atlantapad, Hevea- pad en Nieuweweg iedere Dins- dagmiddag van 23 uur in café Hoving aan de Kerkstraat. Voor Foxhol elke Zaterdagmid- dag van 2—3 uur in de O.L. school aldaar. Voor de van Royenstraat, Sport- terreinstraat en de Eendr.weg elke Zaterdagmiddag van 3—5 uur in café Rowaan. Voor Kielwindeweer elke Dins- dagmiddag van 24 uur in café Piest aldaar. Voor Foxham elke Donderdag van 11.30—12.30 uur in de R.K. school te Foxham. Voor Kalkwijk elke Woensdag- middag van 15.30 uur tôt 16.30 uur in de O.L. school te Boven- Kalkwijk. Voor Westerbroek elke Dins- dagmiddag van 4 5 uur in de O.L. school te Westerbroek. Hoogezand, 28 Febr. 1945. De Burgemeester van Hoogezand: G. G. SPOELSTRA. Coôp. Boerenleenbank Westerbroek. De jaarl. verplichte contrôle der spaar- en loopende rekening- boekjes zal plaats hebben op Maandag 5 Maart, des nam. van 1X6 uur in Café SMID, aldaar. Tevens bijschrijving der rente, Het Bestuur. SPAARBANK PLAATSELIJK NUT HoogezandSappemeer Geopend iederen Maandag van 2—4 uur. Tôt 12 Maart worden geen Spaarbusjes behandeld en geen Spaarboekjes uitsluitend voor rente- bijschrijving aan genomen. De JEUGDBANK is geopend iederen Zaterdag van 2—4 uur. DUURSWOLD RECHTBANK GRONINGEN. Wat is de waarde van een PRKDIKBEURTEN. jUS. Y EEBIIAKTON.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1