NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor Landbouw, Handel en Nijverheid GEALLIEERDEN STAAN GEREED VOOR NIEUWE ACTIE. HET PROV BESTUUR OVER BRANDSTOFFENVOORZIENING EN ANDERE PROBLEMEN. 4de Jaargang Zaterdag 24 Maart 1945 #0No 12 VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: 57 et p. fcwartaal. franco per post 70 et. (bij voorultbet.7 PRIJS DER ADVERTENTIEN: 7 et. per m.m. Bij abonn. lager. Tarlef op aanvraag. Zoogen. .Klein tj es" als te fcoop. te huur enz. 115 m.m. 65 et. Gevraagd en aanb. personeel van 115 mm 60 et HOOGEZAND, SAPPEMEER, SLOCHTER EN. ZUIDBROEK. NOORDBROEK. MUNTENDAM en omgeving Admlnlstratle- en Redactleadres: UITGEVERSZAAK ..DODHSWOL D". Noorderstr. 70 - Sappemeer - TeL 214. BUltantoor te Sloehteren D 92, TeL 9. GIRO 466541 voor de GEMEENTEN ONGEWONE BEDRIJVIGHEID IN NEDERLAND. lntusschen is de eerste groote aanval in het Zuidelijke deel van het bruggehoofd ook ondernomen. Meer en meer treedt op het oogenblik naar voren de verwach- ting dat de Geallieerde aanval op het achter de Rijn gelegen gebied, als Ruhrgebied en Westfalen, op zeer korten termijn kan beginnen. Het 2de Britsche loger dat ge- reed staat voor den aanval op Westfalen heeft de voorbereidin- gen daartoe thans voltooid. Se- dert j.l. Zondag onderhoudt dit leger een ongewoon krachtige verkenning in de lucht, die aan- gevuld wordt met verstrekkende verkenningen op de grond. Dit is het geval in het geheele gebied van Arnhem tôt ten Zuid-Westen van Emmerik. Tegelijkertijd heb ben de Geallieerden het front in een zware kunstmatige nevel ge- huld en onderhouden een levendig artillerievuur op vermoede Duit- sche stellingen en op het gebied dichtbij het front, terwijl bom- menwerpers het achterland aan- vallen. Het bijeengebrachte mate- riaal voor het bouwen van brug gen en voor het verrichten van pionierswerk, werd gebracht tôt in de nabijheid van den Rijn. Ook in de Betuwe, tusschen Waal en Rijn, o,m. in de streek van Driel, ten W. van Arnhem wordt verkenningsactie gemeld. De strijd bij Remagen. Het eerste Amerikaansche leger zette zijn aanvallen vanuit het bruggehoofd Remagen onvermin- derd hevig voort en maakte daar bij een sterk gebruik van het luchtwapen. Het zwaartepunt lag vooral in het noorden waar in het zuidelijke deel van het Zevenge- bergte en op de hoogten ten 0. daarvan verbitterde gevechten werden geleverd. De Amerika- nen zetten ailes op ailes om in N.-O. richtlng door te stooten over de autoweg Frankfort—Keulen. Een sterke gepantserde groep die vanuit Honnef langs den Oost- oever van den Rijn naar het N. drong tôt in Kônigswinter slaag- de erin,debekendeberg„Drachen- fels" en den „ôlberg" in bezitte nemen. RECHERCHEUR WERD NEERGESCHOTEN. Een caféhouder te Groningen had kortgeleden de hulp van de politie ingeroepen. Twee recher cheurs begaven zich er heen om een verdacht individu te arreste- ren. Toen zy hiertoe wilden over- gaan, schoot de man plotseling met een revolver op een van hen, de heer R, Rensema, die dood in- eenzakte. De andere rechercheur werd licht gewond. De dader wist, hoewel gewond, te ontkomen. Later overleed hij evenwel aan de verwondingen. WEER EEN DRIEL1NG. Te Beverwijk is in het Roode Kruis ziekenhuis dezer dagen een drieling geboren van het echtpaar Spruit-Vergouw. Moeder en kroost, 2 jongens en 1 meisje, maken het uitstekend. KINDERUITZENDING GAAT NU PER SCHIP. Zij kwam vanuit de bosschen van Hoenningen. Deze onderneming leverde de Amerikanen een diepe penetratie op, tôt in het gebied van Rheinbrohl. Het niet tijdig laten springen van Rgnbrug bij Remagen en het daardoor ontstane voordeel voor de Geallieerden heeft blijkens een dezer dagen verstrekte mededeeling van het Duitsche Hoofdkwartier, een ernstige nasleep gehad voor de betrokken officieren. Vijf offi- cieren, waarvan één bij verstek, werden namelijk ter dood veroor- deeld wegens ernstige schending van de dienstplicht te velde en ten dele wegens lafheid. De vonnissen tegen vier van hen werden ter- stond voltrokken. Tusschen Moezel en Saar. Aan de Westelijke zjjde van den Rijn wordt nog strjjd geleverd tusschen Moezel en Saar. Dit is een bewegingsslag geworden, die aan uitgestrektheid is toegenomen. Bad Kreunach ging o.m. verloren voor de Duitsche troepen. Bij de Amerikaansche aanval op het Saar- bekken konden ze van het vero- verde St. Wendel uit een zijrivier van de Nahe de Glan, oversteken. Over de strijd tusschen Saar en Rijn, kan nog worden gemeld dat de Amerikanen in den aanval zijn met algemeene richting Mainz. De rechtervleugel van dit aanvalsleger, rukt op in algemeene richting Saar- lautern. Verkiezingen in Finland. In Finland zijn dezer dagen ver kiezingen gehouden. Van de 1.369.200 stemmen werden er 334.832 uitgebracht op de sociaal- democraten en kleine boeren en 328.961 op de communistisch geo rienteerde volksdemocraten. NIEUWE WERKEN VAN GEERT TEIS Pzn. De dezer dagen overleden heer G. W. Spitzen, die onder den naam Geert Teis Pzn., zeer veel in het Groninger dialect geschre- ven heeft, zoowel gedichten als proza en ook eenige tooneelstuk- ken, heeft voor zijn verscheiden, de manuscripten van nog niet verschenen tooneelstukken, ver- eerd aan het Veenkoloniaal Mu seum te Veendam, met het recht deze na den oorlog uit te geven en te doen opvoeren. Ook heeft wijlen de heer Spitzen aan ge- noemd Muséum, zijn complété, reeds uitgegeven werken, ten ge. schenke gegeven. BELANGRIJK Nog steeds ontvangen wij meer advertenties dan wij per nummer kunnen plaatsen. Om echter zoo- veel mogelijk te kunnen plaatsen, zijn we er toe overgegaan de di verse annonces, waar mogelijk, te bekorten. Niettegenstaande dit, wijzen we er uitdrukkelijk op dat aile adverteerders er goed aan doen hun adv. zoo vroeg mogelijk aan te biedenl Weer Ruilingadvertenties. Er kunnen thans weer ruiling advertenties worden opgenomen. Plaatsing geschiedt naar volgorde van binnenkomst. Bij opgave dient men er rekening mee te hou- den dat de te ruilen artikelen en de hiervoor gewenschte van gelij- ken aard dienen te zijn, bijv. meu- bels tegen meubels enz. Zij die reeds eerder een ruil adv. opga- ven en wier adv. nog niet werd geplaatst, worden verzocht hun annonce opnieuw op te geven. Red. Duurswold MELKPRODCONTRÔLE. Bij vonnis van den Tuchtrechter zijn wegens frauduleuze aflevering van melk en/of frauduleuze berei- ding van boter, wederom een aan- tal melkveehouders tôt zware straf- fen veroordeeld, t.w.: De rundvee- bouders Gebr. A. te Hoogemee- den tôt extra levering van 5 melk- koeien en een boete van f 1500- De rundveehouder J. v. d. Sch. te Adorp tôt extra levering van 2 melkkoeien en een boete van f 500. De rundveehouder W. S. te Bar- fage, gem. Onstwedde, tôt extra levering van 1 melkkoe en een boete van f 200. De rundveehou der A. A. B. te Niekerk, gem. Oldekerk, tôt extra levering van 1 melkkoe en een boete van f 500. Ook in deze gevallen zullen geen aankoopvergunningen voor rund- vee worden verstrekt, hetgeen be- teekent, dat door de voorop ge- stelde extra levering van melkvee, het onderhavige bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt gesloten. GRAVIN PIA Aan den avondmaaltijd ontving graaf Buchenau wederom een te- legram, ditmaal van gravin Eck- hoff. „Kamenier Martha met bagage vertrokken," seinde zij. ,Verzoeke rijtuig naar het stati on te zenden. Hans keert met denzelfden trein naar Riedberg terug en zal Pia morgen bezoe- ken. llartelijk gegroet. Maria Eckhoff." Den volgenden dag vond hun ontmoeting plaats. Eerder dan zij hem verwachtte was hij reeds daar. Geheel overrompeld vond zij hem voor zich staan. Hij zag nog juist hoe zij snel eenige be- schreven blaadjes probeerde in een taschje te verstoppen. Een ervan viel echter op den grond en kwam voçr zijn voeten terecht. Hans von Ried boog zich nieuwsgierig over het voor hem liggende papier en plotseling voer een schok door zijn krachtige ge- stalte! Hij had op het naar hem toegewaaide blaadje papier zijn eigen handschrift berkend. Eer brief van hemzelf dus! Hij hield het witte velletje om- hoog, maar reeds bij het lezen van den aanhef wankelde hij, als door een onverwachten slag ge- troffen. Die aanhef luidde: „Dierbare, aangebeden Liane!" Wat beteekende dat? Vergiste hij zich niet? Het waren de harts- tochtelijke liefdesuitingen, die hij in St. Moritz had doen toekomen aan Liane von Lankow, zooals zij zich daar indertijd had genoemd! Hoe kwam Pia aan dien brief? En en waarom deed die haar zoo droevig schreien? Als in een flits zag hij plotseling de waar- heid oplichten voor zijn verwar- de blikken! Zonder zich te bedsnken trad hij dicht op Pia toe. „Pia, hoe kom je aan dien brief?" stiet hij in de hoogste opgewondenheid uit. Zij sidderde; nog nimmer had zij hem zoo ontdaan gezien. rIk wil weten en ik zàlweten, hoe je aan dezen brief gekomen bent!" „Liever wil ik sterven!" sprak zij op hartstochtelijken toon, ter wijl zij trachtte, het taschje on- gemerkt uit het venster te wer- pen; het gelukte haar niet. Hans greep het snel. „Ah! Hier- in zal ik vermoedelijk de oplos- sing van het raadsel vinden; ik zal zoo vrij zijn, het taschje te doorzoeken." Hij opende het taschje en haal- de de brieven er uit; na een vluchtigen blik op de door hem zelf beschreven blaadjes, las hij aandachtig den brief, dien Liane von Brenken ter begeleiding van het pakje brieven aan Pia ge- schreven had; toen hij hem uit- gelezen had, deed hij al de brie ven weder in het taschje en taks dat in zijn zak. Zacht trok hij Pia's handen van haar oogen weg en keek haar met brandende blikken ?an. „Dat was het dus! Wanneer heeft mevrouw von Brenken je die brieven toegestuurd?" Bieek, schuchter, zat zij met neergeslagen oogen voor hem; ze dacht niet aanzichzelve, zij dacht alleen aan het leed, dat zijn hart verscheuren moest. „Op den dag, waarop jij in Ba den-Baden aankwaamt en een on- derhoud met mevrouw von Bren ken had. (Slot volgt) Nadat de ultzndlng vao klcde- ren via de Ned. Volksd. geruimen tyd had stilgestaan is deze thans hervat, zij het niet op dezelfde wijze. Aanvankelijk immers wer den de kinderen per trein vervoerd. Nu is dit opgehouden en geschiedt het vervoer per waterweg. Als verzamelpunt is hiervoor A dam uitgekozen. Hier komen de kinde ren uit N. en Z.-Holland tezamen Ook dit geschiedt per schip. In de hoofdstad worden de kleinen ondergebracht en voor de eerste maal tijdens de reis van eten voor- zien. Van A'dam gaat de reis ver- der met schepen over het IJssel- meer naar Kampen. Als regel telt ieder transport ongeveer 4 tôt 500 kinderen. De voor Groningen en Friesland bestemde kinderen gaan naar Lemmer, per boot, RECHTSZAKEN. RECHTBANK GRONINGEN. Door de rechtbank te Groningen werd vorige Do. o.m. veroordeeld Jan Jacob B. te Oude Pekela, we gens inbraak in de boerderij v. d. heer P. Heeres te Noordbroek tôt 10 mnd. gev. straf met aftrek. De eisch was 1 jaar. Rielo Z. even- eens van Oude Pekela, die op den uitkyk had gestaan, werd tôt 9 maanden veroordeeld, eveneens met aftrek. De eisch tegen hem luidde 10 maanden. Ter deze week gehouden straf- zitting, werden de navolgende personen o.m. veroordeeld Wegens diefstal van hout. be- hoorende tôt het Sportterrein te Sappemeer, Johannes Adriaan D., Berend K., Aike S., Arend B. en Evert S.. B. allen te Sappemeer, tôt eene berisping Jan P., we gens rijden op een voetpad tôt f 1.— b. of 1 d. h. Wegens over- treding van deleerplichtwet Eli- zabeth W. te Mimtendam, wier zoon in één jaar maar drie weken had school gegaan en die profi- teert van de volslagen onwil van de moeder om geregeld school te gaan, tôt f 20.boete of 10 dagen hechteni Het hoofd der school de heer W. Slim, klaagde er over dat het schoolverzuim on- mstbarend toeneemt aan zijn school. Een buurjongen van ver- dachte verscheen in anderhalf jaar niet in de school en misschien heeft de jongen van verdcahte daar een voorbeeld aan genomen De kinderen zwerven echter wel op den weg. Yoorts werden voor soortgelijke feiten veroordeeld Gérard us de Vr. te Hoogezand, tôt f 20 b. of 10 d. h., Hendrikje J. te Veendam, tôt f 10 b. of 5 d. h., Jacob V. te Zuidwending, tôt f 2 b. of 1 d. h., Steven V. te Wildervank, tôt t 5 b. of 2 d. SAPPEMEER, 23 Mrt. Ze had een boodschap gedaan voor haar kantoor, de jeugdige G. L, en langs de Zuiderstraat alhier ped- delde ze weer bureauwaarts, wel gemoet en zonder zorg. 't Is waar, het karretje had ze geleend van een collega, maar het was goed en ze was er reeds op vertrouwd; wat kon haar gebeuren Meer dan ze op dat moment dacht. Want er naderde een bakfiets, die van de smalle straat meer ruimte in beslag nam dan haar toekwam, Passeren ging wel, maar toch kwam er een botsing met het gevoig dat de wielrijdster met haar fiets plofte in het Winschoterdiep, 't Liep best af. Een schipper haalde haar weer op den wal, nam haar met groote welwiliendheid mee in de roef,waar ze zich" van droge kleeren kon voorzien. Ook zij hadervaren.dat een ongeluk op een klein plaatsje zit. De bakfietsberijder, die met de bakfiets in het water terecht kwam, kon er zelf weer uit klau- teren- HOOGEZAND, 23 Maart. Tegen een 30 40 personen is procesverbaal opgemaakt ter zake het stelen van houten beschoeiïngen, geplaatst bij de kanaalwerken. 23 Mrt. Voor jeugdige boefjes is niets veilig. Thans heeft de ijstent het moeten ontgelden, die door en- kele van die rakkers totaal is ver nïeld. De politie heeft de daders te pakken weten te kiijgen. 23 Mrt. De politie heeft pro cesverbaal opgemaakt tegen H. G. en R. M., alhier, wegens diefstal van 4 balen zout van 50 Kg. ieder uit Scholten's Fabrieken te Foxhol. Het zout werd door hen in den zwarten handel verkocht voor f600perbaal. 23 Mrt. Visschen in de vijvers van het Oosterpark is heel verleide- !ijk, maar 't is nu eenmaal verboden. Ook thans weer hebben tengevolge van strenger toezicht verschillende personen dit ervaren. die deswege zijn geverbaliseerd. VEENDAM, 23 Mrt. Wegens diefstal van steenkolen van de firma Van Linge, aan het Ben Oosterdiep, heeft de gemeentepo- litie aangehouden en geverbali seerd, J. B. en A. K. Een deel der gestolen kolen werd aan derden verkocht. Wederom zijn een paar personen geverbaliseerd, wegens het zich na acht uur des avonds in de open lucht bevinden, ni. A. K. T. en L. H. H., heide te Zuid wending. Voorts is de politie de ze week opgetreden tegen balda dige jongeren. tjer 25 j., S'meer. Getrouwd T. Bakker en M. Staal S'meer. Overl. A. A. Stiekema 89 j., ongeh. A. J. Damhof 4 mnd., z, v. H. Damhoff en A. Reitsma. J. Smilde 40 j. HOOGEZAND, 14-20 Mrt. '45. Geboren Emo, z. v. J. Klunder en G. Brugge. Foxhol. Grietje, d. v. M. P. H. Piebes en Z. Geerts, Kropswolde. Cornelia, d. v. F. Veenstra en B. Koopmans, Mar- tenshoék. Aaltje Jantje, d. v. G. R. Lokken en G" Staal, H'zand. Gehuwd P. Kamphuis, 27 j., en W. Klopstra, 24 j., H'zand. Over leden E. v. d. Laan, 62 j., echt- genoote v. H. Pot, Foxhol. A. C. Hovinga, 56 j. ongeh., H'zand. ZUIDBROEK 8—21 Maart 1945. Geboren: Jantje Hendrikje, d. v. J. Kônig en K. Speelman. Onder- trouwd: J. E. J. Boelman, 43 j., Gro ningen en G. A. Koerts, 34 j.,Zuid- broek. Overleden: R. Mulder, 88 j., echtgen. van H. Verver. MUNTENDAM, 8-21 Maart'45 Geboren Martje, d. v. H. Abee en F. H. v. Oost. Ondertrouwd H. Slor, M'dam 24 j. en E. Zwiers, 17 j., Onstwedde. Overleden; E. Haaijer 70 j., echtgen. v. A Slui- ter. J. Vos, 76 j., wed. v. G. Schrage. PREDIKBEURTEN. ZONDAG 25 Mrt. en GOEDE VR. Ned. Herv. Gem. Sappemeer, 10 u. ds. Schenk, liturg.d. [kerk]; GV 6 u. ds. Schenk; H.A. Hoogezand, 3 u Spel.; Wo. 8 uur Morgengeb.; GV 6 u. Avondmaal, ds. Schmidt. Westerbroek, 10 u. ds. Schmidt. Kielwindeweer, geen dienst: GV 6 u. ds. Wasch H.A. Zuidbroek, 10 u. ds. vanMullem bev. lidm.; GV 6 u. H. A. Doopsgez. Gem. Sappemeer, 5 u. ds. de Zeeuw, H. A. Nooidbroek, 10 u. dienst. Geref. Kerk. Sappemeer, 9 30 u ds. Wynia; 4.30 u. ds. Tom; GV 6 u. ds. Tom. Martenshoek, 10 u. ds. Tom; 4.30 u. ds. Wynia; GV 6 u. ds. Wynia. Zuidbroek (Chr. Sch.) 10 u. ds. Lin- deboom van Aduard; 3 u. dez.; GV ds. Tom. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Sappemeer, 9.45 en 3.30 u. ds. Jon- geling, Heid. Cat. Zondag 10. Zuidbroek, 9.30 en 3 u. ds. Bosscha Ned. Herv. Gem. (Ev.) Sappemeer, 4 u. de hr. Pruysen; GV 6 u. de hr. Pruysen. Stootshorn, geen dienst. Noordbroek, 3.30 u. de hr. Jager Bapt. Gem, Hoogezand, 1.45 u. Kinderkerk; 3.30 u. ds. Hekhuis; 5 u. Jeugddienst; GV 6 u. ds. Hekhuis. Foxhol, 10 u. [Meerweg] pred 4 u. [Kerk] Ev. Wolters; 5.30 u. Jeugdd. „Het Leger des Heils" Hoogezand, 10 en 3.30 u. kapitein Krommenhoek; 2 u. Zondagssch.; GV 5 30 u. Overdenking. BURGERLIJKE STM SAPPEMEER, 14-20 Mrt. 1945, Geboren Geessina Johanna d. v. M. v. Sloten en H. Velthuis H'zand. Elisabeth Engelina d. v. J. v. Duinen en G. Brugge. Maria Engelina dochter van G. Roukema en A. B. Hartman. Johanna Maria d. v. H. J. J. Schols en G. P. Coufreur R'dam. Hiljon- da Christina Gebina d. v. D. N. Hofman en C. G. J. de Vries. Jantina Egberdina Magritha d. v. R. H. Bulle en A. E. Swart. An- tina Maria d. v. T. Kerdijk en T. K. Begeman. Engelina Margaretha Josefina d. v. G. H. Teuben en M. S. v. d. Berg. Ondertrouwd P. Molema, 21 j. S'meer en R. Oldenburger 20 j., V dam. W. Vee- nema 26j., Sloehteren en F. Veen- Centrale Keuken SAPPEMEER. MENU 25-31 Mrt. ,45. Zondag GROENTESOEP. Maandag ERWTENSOEP. Dinsdag ROODE BIETEN. Woensdag: CAPUCIJNERS. Donderdag ZUURKOOL. Vrijdag KOOLRAPEN. Zaterdag SPERC1EBOONEN. Verandering voorbehouden. Bij het afhalen van nieuwe kaar- ten gelieve men aardappelbonnen in te leveren. GEMEENTE HOOGEZAND. Afdeeling Evacuatie. Uitbetaling kwartier- en zakgeld. (Niet voor uit Duitschland). Ma. 26 Mrt. 1945 van 9—10 de letters A—B, van 1011 CE, van 1112 FH, van 13—14 I—J en van 14—15 K—L. Di. 27 Mrt. 1945 van 9—10 de let ters M—0, van 10—11 P—R, van 11—12 S—U en van 12—15 V—Z. De kwartiernemers kunnen tegen overgave van een geidige machti- ging het kwartiergeld voor hun kwartiergever in ontvangst nemen. De Burgem. v.n G. G. Spoelstra. met agentschap Noordbroek. De uitreiking van extra nood- kaarten aan houders van berech- tiging en Rijksduitschers geschiedt in Noordbroek op Woensdag 28 Maart. 1945 en in Zuidbroek op Dinsdag 27 Maart 1945, van 9-12 uur en 2-4 uur. Stamkaarten plus bewijzen van berechtiging mede- brengen. Zuidbroek, 22 Mrt. '45. GEMEENTE NOORDBROEK Toelating Schoolleerlingen. Ouders of verzorgers, die met 1 April a.s. voor hunne kinderen plaatsing wenschen op één der Openbare Lagere Scholen in deze gemeente, moeten daarvan vôôr 28 Maart a s. aangifte doen ter gemeentesecretarie. De kinderen voor wie toelating wordt verzocht, moeten voor 1 Mei 1945 den leef- tijd hebben bereikt van 6 jaar. Noordbroek, 21 Maart 1945. Het Gem.bestuur v. Noordbroek DUURSWOLD FEUILLETON. Van ons Provinciaal bestuur, hetwelk zich op het standpunt stelt dat al het mogelijke moet worden gedaan om de menschen zoo goed mogelijk door den nood der tijden heen te helpen, wordt thans zeer veel gevergd. Het heeft zijn werkzaamheden in velerlei opzicht moe- ten uitbreiden en zich met zaken moeten bemoeien, waaraan vroeger niet behoefde te worden gedacht. P 1513 Uitgave: Uitgeverszaak Duur9WoId, Sap pemeer; Drukker Firma „Dykhuis" (Seggers Zn) Noorderstraat 70, Sappemeer; Verantwoordelijk voor de advertenties: Th. Seggers Jr., Sappemeer Overige gedeelte: J. Pr(Jt, Veendam. huize heeft de heer Ger. Griever, stuursraad der provincie, daarover eenige mededeelingen gedaan. Met voldoening constateerde spr., dat het bestuursapparaat der prov. Groningen nog volledig intact is, zoodat ailes gaat langs geleidelijken weg; De brandstoffenvoorziening '45-'46 Daarna herinnerde spr. er aan, dat wij ten opzichte van de brandstoffen met groote moeite dezen winter zijn doorge- komen. Spr. gaf toe dat er ongetwijfeld koude is geleden, maar toch heeft bijna ieder dagelijks eenmaal warm eten kun nen nuttigen. Het Prov. bestuur heeft zoo veel mogelijk het in het wilde weg kap- pen der boomen trachten te remmen. Reeds in Oct. kwamen aanvragen binnen tôt kappen van boomen voor brandstof- voorziening. Het Prov. bestuur gaf echter toen geen vergunning, uit vrees dat dan bij strenge vorst reeds te veel boomen zouden zijn gevallen en het landschaps- schoon te veel zou zijn geschonden. Dat heeft men nu kunnen voorkomen. Gedachtig aan het spreekwoord: „Re- geeren is vooruitzien". is thans op initiatief van het Prov. bestuur en van het Rijkskolenbureau een provinciale verveningscommissie gevormd, waar van het secretariaat wordt gevoerd door de N(oordelijke) E(conomisch) T(echnologische) O(rganisatie), met het doel voor den komenden winter ten behoeve der bevolking veen uit eigen provincie beschikbaar te stellen. Het Prov. bestuur gaat uit van de gedach- te. dat er dit jaar geen zwarte brand stoffen zullen komen voor huisbrand, zoodat de bevolking voor verwarming uitsluitend op veen zal zijn aange- wezen. Er is gelukkig voldoende veen voorradig in de prov. Groningen. Spr. noemde o.a. de Tolberter Petten, Bel- lingwolde en Ter-Apel Het probleem waarvoor men hier wordt gesteld is echter het graven en het ver- voeren van de turf. Er zijn daarbij vele moeilijkheden te overwinnen. In de 18e eeuw ging o.a. de bevolking van de stad Groningen zelf aan het graven. Dat zal in bepaalde gevallen opnieuw moeten ge- beuren. Hier kan gemeenschapszin wor den getoond. De bedoeling is o.m. om voor 't natte veen de droogschuren der tichel- fabrieken in te schakelen. Er is thans reeds een fabriek, welke uit het Schild- meer heel wat veen heeft gehaald en ge- droogd. Iedere gemeente wordt vanwege het Prov. bestuur een stuk veen van eenige h.a. aangewezen. Het is nu de taak van de gemeentebesturen om plaatselijke commissies te vormen om de vervening te bevorderen. De heer Griever antwoordde op een desbetreffende vraag, dat de bemoeiingen der Prov. staan buiten de z.g.n. eigen brandstofproductie. De bedoeling van het Prov. bestuur is, dat de gemeenten menschen aanwijzen. ieder voor zich zelf, die geschikt zijn voor het turfgraven. De ze gravers mogen dan de helft van het door hen gegraven aantal. tôt een nader vast te stellen maximum, als extra be- houden. Zwakken en zieken, die niet kun. nen graven, ontvangen dan turf uit de door de gravers geproduceerde hoeveel- heid. zooveel eenheden als deze produc- tie toelaat. De vraag of het mogelijk zou zijn, even- als bij den landarbeid, voor de turf, graverij een grooter aantal arbeiders vrij te stellen van O T.. zeide spr. niet te kun nen beantwoorden. Spr. zeide te vertrou- wen dat de heer Selder. die met de lei ding der graverij in Drente is belast et, opdracht heeft zoovee) mogelijk turf te produceeren, wel zal trachten een groot aantal gravers te krijgen, Massavoeding. Voorop stellende, dat ieder minstens één keer per dag een warmen maaltijd moet kunnen nuttigen. wees spr. er op dat onvermijdelijk meer Centrale Keu- kens zullen moeten worden geopend. Dit dient echter niet overhaast te geschieden De Groninger kookt het liefst zijn eigen potje en het Prov bestuur wenscht de gelijkvormigheid der maaltijden niet te bevorderen, ook al omdat er dan kans is dat er te veel eigen ingemaakt voedsel verloren zou gaan. Maar. een groot vuur kost minder brandstof dan 1000 klei ne vuurtjes en dat is de reden, waarom in vele gevallen wel tôt massavoeding môét worden overgegaan. De bedoeling is om den prijs naar draagkracht en gezinsgrootte te bere- kenen. Als maatstaf geldt in het alge- meen dat hoogstens 25 pet. van het inkomen hiervoor mag worden uitge geven. Electriciteitsvoorziening. De benoodigde kolen moeten daarvoor uit Duitschland komen. Men moet echter de uiterste zuinigheid betrachten, ook al omdat voor het dorschen en de bemaling veel stroom noodig is In 't Noorden zal vier maal per week stroom beschikbaar gesteld worden voor het dorschen. omdat ook voor de voedselvoorziening van het Westen des lands zal worden gezorgd. Zeer veel stroom is er noodig voor de be maling, maar het is noodig, dat de lande- rijen droog gehouden worden voor het bebouwen. anders loopt de voedselvoor ziening vast. Alleen de noodzakelijke licht punten blijven aangesloten, o.a. die van de spécialisten-doktoren, apothekers en burgemeesters. De stroomverstrekking wijzigt iedere week. De bedrijven kunnen echter bij den burgemeester gewaar wor den wanneer er die week stroom zal zijn. Als er geen leer meer is, dan maar hout. Het vierde probleem, waarmee het Prov bestuur zich bezig houdt, is die van ons schoeisel. Leer is er niet meer en komt er niet meer. Het heeft daarom een commissie ingesteid, die zich met dit vraagstuk zal bezig hou- den. Er is besloten schoenzolen van hout te laten maken en wel zooveel, dat ieder ingezetene een paar houten zolen kan krijgen met ijzerbeslag. De provincie zelf stelt voor dit doel van eigen wegen honderden, men mag wel haast zeggen duizenden, boomen be schikbaar. waarvan de zolen zullen worden gemaakt en onder de schoen. makers gedistribueerd zullen worden. Alleen beuken. en iepenhout is er voor geschikt. De gemeenten mogen ze echter zelf ook laten maken. Ter ontlasting van de telefoon. Tengevolge van het trage briefverkeer is de telefoon overbelast. Men moet soms urenlang op aansluiting wachten. Hierin ligt de reden, dat zoovelen moeten wor den afgesloten en de interprovinciale ge- sprekken tôt een minimum aantal aan- sluitingen moeten worden beperkt. Ook voor deze materie tracht het Prov. be stuur de prov. huishouding zoo weinig mogelijk te laten ontwrichten. De evacuatie. En tenslotte is er de stroom van vluch- telingen naar onze provincie. Het Prov- bestuur tracht de vîuchtelingen zoo goed mogelijk gelijkelijk over de gemeenten te verdeelen. Voorop staat, dat ieder évacué zoo mogelijk kwartier vindt in een huis- gezin en een eigen bed bekomt. De be volking dient hiertoe mede te werken. Het is nog altijd beter gasten te ontvan gen, dan zelf gedwongen gast te moeten zijn en men dient de evacué's te behan- delen zooals men zelf in zulke gevallen behandeld wenschte te worden. Van be- lang is, dat ieder die één of meer eva cué's heeft, dat opgeeft bij den burge meester. Er zijn zeer velen die buiten medeweten van het hoofd der gemeente menschen uit het westen onderdak ver. schaffen Zij moeten bedenken dat wan neer deze evacué's niet zijn geregistreerd, hun daarnaast van overheidswege nog een paar menschen kunnen worden toege. wezen. De burgemeester dient bovendien met het oog op de voedselvoorziening nauwkeurig te weten hoe groot de bevol king van zijn gemeente is. KANTONGERECHT ZUIDBROEK. PLAATSEL1JK NIEUWS DISTRIBUTIEDIENST ZUIDBROEK.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1