NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor Landbouw, Handel en Nijverheid AMERIKANEN TOT IN BEIEREN DOOR- GEDRONGEN. NADERE BIJZONDERHEDEN OVER PRODUCTIE v. ZELFVERZORGERSTURF MINDER BROOD, MEER MELK. 4de Jaargang Zaterdag 31 Maart 1945 No 13 ABONNEMENTSPRIJS: 57 et. p kwartaaL franco per post 70 et. (blj voorultbet.7 PRIJS DER ADVERTENTIEN: 7 et. per m.m. BU abonn. lager. Tarlef op aanvraag. Zoogen. ..Kleintjes" als te koop. te huur enz. 115 m.m. 65 et. Gevraagd en aanb. personeel van 115 mm. 60 et. VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAG Administratif en Redactleadres; UITGEVERSZAAK .JDUURSWOL D". Noorderstr. 70 - Sappemeer - TeL 214. BUkantoor te Slochteren D 92. TeL 8. voor de GEMEENTEN HOOGEZAND. SAPPEMEER, SLOCHTEREN, ZUIDBROEK, NOORDBROEK, MUNTENDAM en omgeving ZEER ONOVERZICHTELIJKE SITUATIE. De achter ons liggende week is, in feite, een week van zeer bij- zondere gebeurtenissengeworden, die ten deele verrassend mogen worden genoemd. Qeenszins onverwacht kwam vorige Donderdag en vervolgens vorige Vrijdag, het bericht van het oversteken van groote Geal- lieerde légers over de Rijn. Na een aanvankelijk hevige strijd langs den Oostelijken oever, zijn reeds na enkele dagen deze geal- lieerde légers verschillende Duit- sche steden binnengedrongen, waarbij in Beieren Aschaffenburg werd bereikt. Yrijdagavond 10 uur begonnen de Engelschen, na urenlang trom- melvuur en onder een dicht rook- gordijn, met krachtig gebruik van slagvliegtuigen, hun aanval over den Rijn, tusschen Emmerik, als noordelijkste punt en Dinslaken, aan de noordrand van het Ruhr- gebied, als zuidelijkste punt. Hier- aan waren dagenlange zware lucht- aanvallen voorafgegaan op het geheele gebied tusschen Bremen en de Ruhr, voornamelijk op de verkeersknooppunten en de brug- gen in dit gebied. Bij hun over- steekoperaties maakten de Engel schen gebruik van amphibietanks. De daaropvolgendeochtend, tegen 10 uur, lifeten viermotorige trans- portvliegtuigan, die beschermd door een zeer sterk jagei escorte, uit Eogeland kwaraen, vrij groo te afdeelingen parachutisten neer, noordelijk van het Ruhrgebied. Korten tijd later volgden zweef- vliegtuigen met tanks, andere wa- pens en allerlei voertuigen. Ook tusschen Bocholt en Wezel wer- den luchtlandingstroepen neerge- laten. Een tweede en nog groo- tere luchtlanding werd tusschen het Lippe-kanaal en het Ruhrge bied door onderdeelen van twee Amerikaansche luchtlandings-di- visies uitgevoerd. Verder naar het Zuiden, waar eeus net bruggehoofd bij Remagen was, staken de Amerikanen bij Bingen de Rijn over; eveneens in de omgeving van Worms en Spiers. Daarmede is het grootste deel van den Oostelijken Rijnoe- ver thans strijdtooneel geworden. In de eerste uren van de geal- lieerde landingen werd hevige strijd gevoerd tusschen deDuitsche en geallieerde tnepen. Na enkele dagen kwamen berichten binnen over gevechten in steden die ver der dan vermoed kon worden, achter het oorspronkelijke iront lagen. Zoo gelukte het de Ame rikaansche troepen Asschaffen- burg aan de Main binnen te drin- gen, terwijl verder gevechten werden gemeld in Frankfort aan de Main, Hanau en sloegen an dere geallieerde formaties diepe penetraties in het Ruhrgebied. Zij drongen hier onder meer door in Dinslaken. De toestand aan het geheele Rijnfront is op dit oogenblik feitelijk zeer on- overzichtolijk te meer daar het nog niet bekend gemaakt is waar de Duitsche verdediging zich pre- cies heeft1 vastgezet. De breedte van het front is on- geveer 500 km. Een Duitsche militaire medewerker heeft er dezer dagen op gewezen dat het tijdstip van Eisenhower 's aan val bepaald werd door 't moment dat de Duitsche troepen zich te- rugtrokken op den Oostelijken Rijnoever. Dit was in het Zuiden o.m. het geval, waar Yrijdags- morgens de Duitsche troepen uit den Westwall in het gebied van den Saar, waren terug^etrokken. Het vermoeden is uitgesproken dat de Geallieerde aanval in het Noorden bij Emmerik-Wezel, die uitgevoerd wordt door Engelsche strijdkrachten, onder Montgomery het binnendringen van de Noord Duitsche iaagvlakte ten doel heeft, terwijl de Zuidelijkste flank het Ruhrgebied zou moeten om- singelen. In het algemeen echter, is de toestand zooals gezegd zeer wisselvallig. Er worden van Duit sche zijde geen positieve berich ten gegeven over het verloop van de verdedigingslijn. HOOGEZAND. 30 M?.art. Aan de Fabriekskade, alhler op het ter- rein van de Firma Hooltes-Beuke- ma is door den luchtbeschermings- dienst Wijk 2, Blok 6 onder be- kwame leiding w.o. een adviseur een demonstratie gehouden, wel- ke zeer goed is geslaagd. Aan de oefening namen 16 leden deel, ook twee dames van E.H.B.O. waren aanwezig. Allen traden actief op. 30 Mrt. Zondagmiddag werd door leden van den V.C.J.B. in de geheel gevulde Ned. Herv. Kerk alhier, op lofwaardige wijze het leekenspel ..Martha en Maria" uit- gebeeld. Deze uitbeelding, welke tôt ondergrond heeft de opwek- king van Lazarus en tôt strekking versterking van het geloof in een eeuwig leven, maakte op aile aan- wezigen een diepen, vaak ontroe- renden indruk en heeft volkomen beantwoord aan het doel. 30 Maart. Een zeer droevig ongeval had hier Woensdagmiddag plaats te Foxham. De vijfjarige johan Willem Schut reed bij zijn vader op een wipkar. Het ventje viel eraf, kwam onder den wagen en werd zoo ernstig gewond, dat Dr. Jensema, dra aanwezig, slechts den dood kon constateeren. ZUIDBROEK. In den nacht van Zaterdag op Zondag j. 1. hebben inbrekers hun slag geslagen. Door een stuk uit de muur te breken in het pakhuisv. d. Heer O.E. Zuide- SAPPEMEER, 30 Maart. Zater- ma' wisten zij eenige balen suiker dagmiddag j.l. werd in het hôtel Struvé eenvariété-middag gegeven, die speciaal bestemd was voor de évacué's uit deze gemeente. Zon- dagsmiddags werd het programma voor verdere belangstellenden op- gevoerd. Wanneer we het opgevoerde programma aan een beschouwing onderwerpen, moet het ons van 't hart dat dit Zaterdagmiddag niet zoo goed insloeg dan de daarop- volgende dag. Heel goed was prof. Hakanini als goochelaar, in welk genre hij zich een tweede Mela- chini toonde. Ook als hypnotiseur legde hij-en dit speciaal Zondag- middag-een groote vaardigheid aan den dag. Het rijwielnummer van Reint en partner behoorde even eens tôt het geslaagde deel van de voorstelling. Daarentegen viel de accordeonist Co Tilly ons niet mee. Het lijkt ons toe dat het „trekken'' van solonummers wel wat meer virtuositeit behoeft. Har- ry en zijn guitaar zouden een zeer goed nummer kunnen vormen, wanneer ze over een eigen réper toire beschikten, met wat meer levendigheid in de voordracht. Vooral omdat het kunnen aanwe zig is. Piet, gaf een zangattractie die, hoewel eenvoudig van opzet veelbelovend bleek. De conféren cier, Fox Gortère, had het niet o- vermatig druk Zijn moppen had- den wel eens lange baarden, maar in het algemeen bracht hij het er naar behooren af. Het publiek dat zich Zaterdag matig ingenomen toonde, en Zondag een belangrijk betere editie voorgezet kreeg, ap- precieerde dit toen in overeen- stemming hiermede. KIND DOOD GESLAGEN. De recherche te Amsterdam heeft een vrouw aangehouden verdacht van doodslag op haar tweejarig zoontje. Vermoedelijk heeft zij in een opwelling van drift gehandeld. Na het plegen van de daad heeft de vrouw het lijkje in een zak gestopt en in deHeeren- gracht geworpen. ZONDAGAVOND DEKLOK EEN UUR VOORUIT. In den nacht van Zondag op Maandag, dat is van 1 op 2 April, om twee uur, wordt de zomertijd weer ingevoerd. Op dat oogenblik worden de open- bare uurwerken één uur voor- uitgezet, namelijk van 2 op 3 uur. veen gevonden wordt, doch zoo mogelijk ook de gemeenten waar dit niet het geval is - met name de gemeenten in het noordelijke kléigebied - aan deze zelfvoorzie- ni'ng van turf zullen deelnemen. De provinciale commissie zal trach- ten, in overleg o.a. met den pro- ductiecommissaris, voor iedere ge meente een terrein aan te wijzen, waar de bevolking haar behoefte aan turf zal kunnen dekken. Voor zoover dit nog niet is ge- schied, mag worden verwacht, dat bmnenkort nadere mededeelingen ziilen worden gedaan. In verband met de thins door velen aungewende pogingen om als eigen- brandproducent turf uit Drenthe te bi trekken, dient er op te wordenge- wezen, dat verwacht moet worden, dat dit in het algemeen tôt teleur- stelling z&l leiden. Van de zijde van de autoriteiten op het gebied der brandstofdistributie wordt medege- deeld, dat aanvragen van pers. die niet reeds in de vorige jaren in het productiegebied in Drenthe als ei- gcnbrandproducent waren ingeschre- ven, naar aile waarschijnlijkheid NIET zullen worden goedgekeurd. Men zal zijn zelfverzorgersturf moe ten betrekken uit veengronden, gele- gen buiten het Drentsche productie gebied dus in het algemeen uit de provincie Groningen. en een kistje jam te bemachtigen. Van de daders ontbreekt tôt dus- ver elk spoor. VEENDAM. Benoemd tôt hoofd der O.L.S. te Numéro Dertien, onder deze gemeente, de heer H. Wiechers, onderwijzer aan de Zui- derschool te Wildervank. 30 Maart. O.l.v. den heer Reinhardt Prummel, Direct, v.h. Herv. Kerkkoor alhier werd een Passion Oratorium ,,Das Siihnopfer des neuen Bundes" ingestudeerd door leden van genoemd kerkkoor en andere muziekliefhebbers, waar- onder meerdere Venlo'sche geëva- cueerden. De solopartyen werden gezongen door Mevr. Jetzes van hier Mej. Clemens Schrôner te Groningen, resp. ait en sopraan en de heer J. Timp van Venlo (bas), R. J. de Weys te W'vank (bas) en Daan Post van hier (ténor). In het goed bezette orkest werkten eveneens Veendammers en Lim- burgers tezamen, terwijl het groote kerkorgel werd bespeeld door den heer Van Rooy van Venlo. De belangstelling voor de uitvoering was zoo groot dat deze drie avon- den aaneen in een geheel bezette kerk plaats vond. terwijl Paasch- maandag een herhaling zal worden gegeven. De uitvoeringen duurden drie voile uren, maar geen der bezoekers heeft zich die uren ook maar een oogenblik beklaagd. Voor de mede werkenden en niet in het minst voor den koordirigent, die met dit oratorium in z(jn woon- plaats debuteerde, waren deze uit voeringen een groot succès, zoodat met vertrouwen naar de verdere prestaties van den heer Reinhardt Prummel mag worden uitgezien. In aansluiting op ons artikel van de vorige week, waarin wij mel- ding maakten van ons onderhoud met Bestuursraad Griever over verschillende actueele problemen, o.m. over de brandstoffenvoorzie- ning voor het komende stooksei- zôen, geeft de uitvoerende instan- tie, in deze de Prov. Comm. Turf- voorziening, als haar meening te kennen, hoe zich de oorlogstoe- stand in West-Europa ook moge ontwikkelen het vrijwel met zeker- heid valt te voorspellen, dat van een eenigszins normalen kolenaan- voer vôôr en gedurende den vol- genden winter geen sprake kan zijn. Het eenige middel om een drei- genden noodtoestànd voor den volgenden winter te keeren, is het sterk verhoogen van de productie van turf in de provincie zelf. Een voorloopig onderzoek heeft uitge- wezen, dat in de provincie Gro ningen nog voldoende veen aan wezig is, om voor de bevolking een minimale hoeveelheid turf voort te brengen. De bedoeling is, dat de turfpro- ductie in deze provincie als regel plaats vindt binnen het kadervande bestaande regeling voor zelfvoorzie- ning van turf. Deze regeling houdt in hoofdtrekken thans in, dat een ieder, die daarvoor van de autoritei ten op het gebied van de brandstof distributie vergunning krijgt, voor eigen gebruik mapcimaal 6300 turven mag produceeren. Voor iedere 900 turven, die hij zelf produceert, wordt hem één bon voor één eenheid brand- stof afgetrokken. Behalve dat hij zich voor deze winter van brandstof verzekert, heeft de zelfverzorger dus nog het voordeel, dat hij vopx zijn bonnen dubbel zooveel turven krijgt als normaal van de distributie (één eenheid is o.a. 450 baggerturven). Hoewel deze regeling voorzelf- verzorging van oorsprong bedoeld is voor personen, die individueel voor zichzelf turf graven, is van de zijde der autoriteiten op het gebied van de brandstofdistributie goed gevonden, dat de aanmaak van zelfverzorgersturf ook geza- menlijk, door bemiddeling van de gemeenten geschiedt. Het zal hier- door mogelijk zijn, dat via deze regeling ook gezinnen worden voorzien, die zelf de noodige werk- kracht voor het graven van turf niet kunnen leveren, terwijl het verder mogelijk zal zijn, stukken veen, die zich voor exploitatie door afzonderlijke particulieren minder leenen, ook te ontginnen. Wel zal de bevolking zich ervan bewust moeten zijn, dat er voor het graven van turf werk zal moe ten geschieden en dat dus in vele gevallen een beroep van de ge- meentelijke autoriteiten op de bur- gerij noodzakelijk zal zijn. Het is de bedoeling, dat niet alleen de gemeenten waar nog PREDIKBEURTEN. PAASCHDAGEN. Ned. Herv. Gem. Sappemeer, I 10 u. ds. Schenk, ex tra coll. Hoogezand, I 10 u. ds. Schmidt, so- lozang, coll.; 11.30 u. Kinderkerk; Wo. 8 u. Morgengebed. 'windeweer I 10.30 u. ds. Wasch Kropswolde, I 3 u. ds. Bloemhof, Jeugdd.; kerkk. en damesk. Noordbroek, I 10 u. ds. v. d. Meiden, zang. Zuidbroek, I 10 u. ds. v. Mullem. Doopsgez. Gem. Sappemeer, I 10 u. ds. de Zeeuw. Geref. Kerk. Sappemeer, I 9.30 u. ds. Tom; 4.30 u. ds, Wynia; II 9.30 u. ds. Tom; 2.30 u. Jeugdm. Martenshoek, I 10 u. ds. Wynia; 4.30 u. ds. Tom; II 10 u. ds. Wynia; 2.30 u. Jeugdm. Ned. Herv. Gem. (Ev.) Sappemeer, I 10 u. de hr. Pruysen; 4 u. ds. Beijer van Overschild, voorber. H. A. Stootshorn, I 10 u. de hr. Bergmans Noordbroek, I 3.30 u. de hr. Bergmans Bapt. Gem, Hoogezand, I 1.45 Kinderk; 3.30 u. ds. Hekhuis; 5 u. Jeugdd.; II 3.30 u. Lit. dienst. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Sappemeer. 1 9.30 en 3 30u.ds.Jon- geliug, coll.; II 10 u. ds. van Dijk, Schildwolde. Zuidbroek, 1 9.30 en 3 u. ds. Bosscha „Het Leger des Heils" I 7 u. Wijdingsdienst; 10 u. inzege- ning; 3.30 u. Verlossingssamen- komst, kapt. Krommenhoek; 2 uur Zondagsschool; II geen dienst. GELDIGE BONNEN 1- t.m. 15 April 1945. 340 12 rantsoenen brood A393 A394 8 rantsoenen brood 341 2 rantsoenen brood of bloem B390 500 gr. kindermeel enz. B391 250 gr. gort enz. 343 250 gr. stroop enz. 346 2X rants. vleesch enz. 344 100 gram kaas 345 1 rants. verv. middelen A397 3 1. taptemelk B394 10X 1 melk B393 250 gram boter A395, A396 100 gram spijsolie B392 250 gram suiker (vôôr inl.) 347, A398 4 kg. aardappelen B396 1 rts. versnaper. (vôôr inl. B395 300 gr. kinderdrankpoeder C407 1 rants. eenh.zeep. (v. inl.) Verlengde bonnen. 335 250 gr. stroop enz. A391, A392 100 gram spijsolie B374 250 gram boter B380 250 gram boter B387 125 gram boter B388 100 gram spijsolie. Toelichting. Zooals men in de lijst kan zien is het beschikbaar gestelde brood- rantsoen met ingang van deze pé riode verlaagd tôt 28 rantsoenen, in tegenstellinp m*' de tôt nu toe gebruikelijke 36 rantsoenen. Daar entegen is het melkrantsoen, d.w.z. het taptemelk-rantsoen verhoogd van ls/4 liter tôt 3 liter. Eenige verbetering schjjnt er te zijn ge komen in de boterpositie, want werd er de vorige keer voor kin- deren half boter, half olie beschik baar gesteld, dit is nu weer nor maal 250 gr. boter geworden. Er zijn enkele voor-inleverings- bonnen n.l. die voor suiker, be schikbaar gesteld voor kinderen, idem voor versnaperingen. Kin deren van 4 t.m. 13 jaar ontvan- gen 1 rts. Eenheidszeep (bon even eens voorinleveren) op bonno. C 407 van de inlegvel. Wat de beschikbaar gestelde hoeveelheid gort enz. betreft wij zen we er nog op dat bon 342 alleen geldig is voor Groningen, Haren en Winschoten. In de pro vincie is bon B 391 geldig, dus voor hen die niet in de voor- noemde plaatsen wonen en over een kinderkaart beschikken. Bij verstrekking v. nuchter kalfsvleesch dient een dubbele hoeveelheid te worden afgeleverd. Het aard.rts. is verhoogd van 3 op 4 Kg., terwijl kinderdr.poeder (B395) alleen wordt afgelev. indien voorradig. Tenslotte: Al deze bonnenzijn alleen geldig in de provincie Groningen. K weekersbelangen V.V. H.S. Volgende week veiling op Dinsdag. Woensdag en Vrijdag. Alleproducten moeten een dag van tevoren aange- geven worden voor 10 uur 's morgens. Op de dag van levering moeten de producten eveneens 's morgens 10 uur op het veilingkantoor aange- geven worden. Spinazie moet aan- gevoerd worden in kisten van5 kilo Kropsla 30 stuks per kist. BURGERLIJKE STà*Q, SAPPEMEER, 21-27 Maart. 1945. Geboren Heikelya Janny, d. v. f. v. Delden R. Westra H'zand. Marijke Louisa, d. v. P. H. Velsen en J. Overdiep. Jantje Temmechina Elsina, d. v. G. Drenth en A. E. Bontsema. Sapke Siewertje, d. v. S. Spoor en S. Moesker. Martha Maria, d. v. A. v. d. Schuur en M. M. Jager. Pieter Klaas, z. v. W. J. Wierenga en J. Veentjer. Marchina Margaretha, d. v. J. Moes ker en D. Niemeijer Hoogezand. Jantje, d. v. A Vos en T. Moedt Ondertrouwd T. Werkman 20 j. en H. G. Bouwman 20 j. S'meer. H. de Groot 23 j Winschoten en D. Dekens 22 j. S'meer. Getrouwd S. Eefting Winschoten en R. Jung- manS'meer. A. Bakema en C. Meijer S'meer. Overleden: M. L. Janssen 2 mnd. d. v. M. Janssen en T. M. A. Tillemans, Geleen. L. van Zan- ten 59 j. ongehuwd. HOOGEZAND 21 t.m. 27 Maart. Geb ren: Berend, z. v. A. Vene- ma en J. Rehwinkel, Kalkwijk; Harm Bernard, z. v. G. Knip en J. W. Kiei- ne Snuverink, Martenshoek; Berend, z. v. B. Addens en E. Blaauw, Fox ham; Gabriël Maria, z. v. S. Steen- huis en M. J. Ijpma, Foxhol; Aaltje en Hendrik, d. en z. v. H. Nieboer en S. A. Vos, Foxhol; Maria Mache- lina, d. v. J.. v. d. Toorn en G. T. Cruiming, Hoogezand; Jan Hendrik, z. v. A Noordhof en H. Brugge, Hoogezand; Jan Remmelt, z. v. W. B. Tillema en E. S. Beuker, Winde- weer; Eize Magretha, d. v. J. G. Ot- tens en J. Santés, Hoogezand; Hen- derika Wilma, d. v. R. O. Kruizinga en J. Joosten, Windeweer. Onder trouwd: S. H Pietersen, 35 j. en K. Schiltkamp, 32 J., b. v. Hoogezand; R. Landman, 29 j. Hoogezand en P. Broekema, 23 j. Zuidlaren; A Bnam- horst, 34 j., Hoogezand en W. Ho- geboom, 30 j., Assen. Getrouwd: B. Venema, 23 j. en H. I. Haak, 26 j., Hoogezand; P. J. Bouman, 22 j. en E. E. v. Duinen, 24 j., Hoogezand. Overleden: Geert Struik, 8 mnd., z. v. W. Struik en K. D. Woitman, Hoogezand; H Bakema, 70 j., echtg. v. M. Kortholt, Westerbroek. SLOCHTEREN 20 t.m. 26 Maart. Geboren: jan, z. v J. Blaauw en G. Primé, Siddeburen;Johannes Abei, z. v. Joh. v. d. Bergen A. Huizenga, Hélium; Jakob, z. v. H. Prins en A. K. Spithoff, Slochteren; Tekke, z. v. H. de Vries en S. Schuurman, Koi- ham; Marthy, d. v. R. Slump en H. Maat, Schildwolde; Albertha Jannie, d. v. W. W. Jager en J W. Vos, Hélium. Ondertrouwd: J. W. de Kok, 27 j. en P. de Boer, 22 j., Siddebu ren; B. C. Boit, 30 j., Garsthuizen (gem. Stedum) en j. Jager, 24 j., Slochteren. Getrouwd: K. Platje, 36 j., Hoogezand en G. Draijer, 27 j., Kolham. Overleden: M. Buitenkamp, 74 j., echtg v. J. Wildeboer, Woud- bloem; W. Kannegieter, 44 j., echtg. v. H. Bosker, Kolham; J. Broeksema, 29 j., echtg. v. J. Scholtens, Hark- stede; H. van Hemmen, 34 jechtg. v. J. S. Venema, Harkstede; H. de Vries, 74 j., echtg. v. H. Blaauw, Slochteren; G. Woltjer, 26 jz. v. J. J. Woltjer en H. J. Woitman, Slochteren; H. D. Bennema, 59 j ongeh., Schildwolde. ZUIDBROEK 21 t.m. 27 Maart. Geboren: Engeltje' d. v. J. Stel en B, de Roos; Jacob, z. v. W. H. Smilde en J. Lutterop. Onder trouwd: Tj. Jager, 27 j., Zuidbroek en D. D. Burema, 25 j., Veendam, Getrouwd: J. E. J. Boelman, 48 j., Groningen en G. A. Koerts, 33 j., Zuidbroek. Overleden: S. G. Nip- boer, 1 j., z. v. H. J. Nieboer en H. I1. Huisman; G. Knapper, 44 j., echtg. v. E. Knapper. MUNTENDAM 22 t.m. 27 Maart Gpboren; Anna Maria, d. v. H. Woldhuis en G. Prins; Evert, z. v. J. Schiphuis en K. de Vries. Getrouwd: H. Perdon, 25 j., Sloch teren en G, Kor. 26 j., Muntendam. Distributiekring HOOGEZAND 046. Het distributiekantoor is op Vrij dag 30 Maart, Zaterdag 31 Maart en Maandag 2 April a.s. gesloten. Na-uitreiking van noodkaarten 4e serie en nieuwe Inlegvellen '45 Deze uitreiking vindt plaats op 5 April a.s.,t van 8.30 tôt 12 uur. Personen, die tijdelijk in deze kring hun verblijfplaats hebben en niet naar hun woonplaats kunnen terug- keeren, kunnen ook de noodkaar ten 4e serie in ontvangst nemen, mits zij ten gemeentehuize zijn geregistreerd. Zij die hun Tweede Distributiestamkaart en/of oud in legvel vermissen kunnen een nieuwe inlegvel (1945) in ontvangst nemen. Zelfverzorgers. Zelfverzorgers, die door één of andere oorzaak geen oproeping hebben ontvangen of aan de op roeping geen gevolg hebben gege ven worden alsnog in de gelegen- heid gesteld de bonnen aangewe- zen voor de artikelen waarvoor zij zelfverzorger zijn in te leveren op Dinsdag 3 April a.s. van 9 tôt 12 uur dus NIET op Zaterdag 31 Mrt. Agentschap SAPPEMEER. Het Distributiekantoor is op Vrij dag 30 Maart, Zaterdag 31 Maart en Maandag 2 April a.s. gesloten. Na-uitreiking noodkaarten 4e se rie en nieuwe Inlegvellen. (1945) Deze uitreiking vindt plaats op 6 April a.s. van 8.30 tôt 12 uur. Personen, die tijdelijk in deze ge meente hun verblijfplaats hebben en niet naar hun woonplaats kun nen terugkeeren, kunnen de nood kaarten 4e serie in ontvangst ne men op het Distributiekantoor te Hoogezand op 5 April van 8.30 tôt 12 uur, mits zij op het Ge- meentehuis te Sappemeer zijn ge registreerd. Zij die hun Tweede Distributiestamkaart en/of oud in legvel (1944) vermissen kunnen een nieuw Inlegvel (1945) op dezelfde datum en tijd in ontvangst nemen, (op het agentschap te Sappemeer). ZELFVERZORGERS Zelfverzorgers, die door één of andere oorzaak geen oproeping hebben ontvangen of aan de op- roep geen gevolg hebben gegeven, worden alsnog in de gelegenheid gesteld de bonnen, aangewezen voor de artikelen waarvoor zij zelfverzorger zijn, in te leveren op Dinsdag 3 April van 9 tôt 12 uur, dus NIET op Zaterdag 31 Maart. Deze inlevering dient te geschie den op het Distributiekantoor te Hoogezand. Centrale Keuken SAPPEMEER. MENU 1-7 April '45. Zondag GROENTESOEP. Maandag: ERWTENSOEP. Dinsdag CAPUCIJNERS. stamppot. Woensdag: KOOLRAPEN Dondérdag: SPERCIEBOONEN. Vrijdag: ROODE BIEÏEN. Zaterdag ZUURKOOL. Verandering voorbehouden. CENTRALE BOEKHOUDING Zij, die nog geen Loonboek v. h. belastingjaar '45 hebben ontvan gen worden verzocht deze vôôr 8 April aan ons bureau af te halen, aangezien de voorraad beperkt is. Gemeente HOOGEZAND. afd. Evacuatie. Uitbetaling kwartier-en zakgeld voor evacué's uit Duitschland. De kwartiernemers kunnen tegen overgave van een geldige mach- tiging het kwartiergeld in ontvangst nemen. Alfabetische volgorde der kwartiernemers t.w. Dinsdag 3 April 1945, A-C 9-10, D-C 10-11 F-H 11-12, I-J 13-14, K-L 14-15. Woensdag 4 April 1945, M-N 9-10, O-P 10-11, Q-R 11-12, S-V 13-14, W-Z 14-15. De Burgemeester van Hoogezand G. G. Spoelstra. Gemeente HOOGEZAND. Allen die nog iets te vorderen hebben van de gemeente wegens geleverd stroo voor de inkwartie- ring van O.T. arbeiders dienen hun- ne rekeningen, onder overlegging van vorderingsbevelen van den burgemeester, ten spoedigste ten gemeentehuize in te leveren en wel vôôr Zaterdag 7 April 1945. Hoogezand, 28 Maart 1945. De Burgemeester der gemeente Hoogezand, G. G. Spoelstra. GEMEENTE SAPPEMEER De bureaux zijn op a.s. Vrjjdag en Zaterdag voor het publiek ge sloten. Eventueele aangifte voor den Burg. Stand kunnen echter ge schieden Zaterd. van 9.3011 uur. De Burg. van Sappemeer. B. J. van Ham KOSTELOOZE INENTING De Burgemeester der gemeen te Sappemeer brengt ter algemee- ne kennis, dat gelegenheid tôt kostelooze inenting zal worden ge geven op: woensdag, 4 April 1945, des namiddags van 2—3 uur in het Bureau Sociale Zaken, hoek Noorderstraat, Slochterstraat. Het is aan te bevelen, kinderen beneden het jaar reeds te laten inenten. Verzocht wordt het trouw- boekje mede te brengen. Sappemeer, 30 Maart 1945 De Burg. vnd. B. J. van Ham DUURSWOLD G1KO 464541 PLAATSELIJK N I E U W B K WEEKERSBELANGEN. F 1613 Uitgave: Uitgeverszaak Duurswold, Sap pemeer; Drukker Firma ..Dykhuis" (Seggers Zn) Noorderstraat 70, Sappemeer; Verantwoordelijk voor de advertenties: Th. Seggers Jr., Sappemeer 0 verige gedeelte: J. Prtyl, Veendam.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1