NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor Landbouw, Handel en Nijverheid GEALLIEERDEN STAAN IN MIDDEN DUITSCHLAND. 4de Jaargang Zaterdag 7 April 1945 No. 14 ABONNEMENTSPRUS: 57 et p. twartaal. franco per post 70 et. (MJ vooruttbet.7 PRIJS DER ADVERTENTISN: 7 et. peT m.m. Bi] abonn. lager. Tarlef op aanvraag. Zoogen. „KleintJes" als te koop. te huur enz. 115 m.m. 65 et Qevraagd eo aanb. personeel van 115 m m 60 et voor de GEMEENTEN HOOGEZAND, VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAG Admlnlstratie- en Redactleadres UITGEVERSZAAK J3UDRSWOLD", Noorderstr 70 - Sappemeer - Tel 214. mjir«ntnnr te Slocbteren D 92. TeL 9. GIBO 4SC5H SAPPEMEER, SLOCHTEREN, Z U1PBROEK, NOQRDBROEK, MUNTENDAM en omgeving frontlijn op het moment dat wij dit schrijven, neemt te begin- nen met het gevechtsterrein in Nederland, een aanvang bij Arn- hem van waar het opwaarts gaat langs de IJssel naar Zutphen en loopt dan langs het Twenthe Rijn- kanaal, via Lochem, Hengelo en Enschede naar Rheine, welke laat- ste 'plaat8 aan de Eems ligt, ter hoogte van Oldenzaal. Van daar loopt de linie naar Osnabrûck, Herford (N.O. van Bielefeld), Pa- derborn, Kassel. Hier gaat de lijn naar de Werra, welke rivier ten oosten van Kassel stroomt, en gaat daarna terug naar de stad Fulda, waarna de lijn gesloten wordt door de plaatsen Asschaffenburg, Hei- delberg en ten Zuiden daarvan uitloopt op Karlsruhe. Binnen deze linie wordt op vele plaatsen ver- woede strijd geleverd. Onder an deren in het Ruhrgebied, maar ook op andere punten van dege noemde lijn bevinden zich uit- en instulpingen, waar nog voortdu- rend hevlg wordt gevochten Wat de strijd in eigen landaan- gaat moet nog worden opgemerkt dat de Geallieerden ook tusschen Amhem en Nijmegen tôt eennieuwe aanval zijn overgegaan welke tôt doel schljnt te hebben de Rijnbij Arnhem over te steken. Over het algemeen genomen valt uit de berichten die ons be- reiken, op te maken dat op ver- schillende plaatsen in Nederland, ^jT^-ixuTi'n-DVK4 vnri00met name in Overijssel, verwoed SIDDEBUREN 6 Apnl. Vo"gewordt gevochten_ ^et Noordeiijk_ De vorige week spraken we de veronderstelling uit dat de inge- zette Geallieerde aanval o.m. ten doel zou hebben het binnendrin- gen van de Noord-Duitsche laag- vlakte en een omsingeling van het Ruhrgebied. De militaire ontwik- keling in de afgeloopen dagen heeft dit gestaafd. Er zijn op het oogenblik drie aanvalsspitsen te onderscheiden. Een in de richting Thuringen, met de schijnbare bedoeling via Erfurt Leipzig en omliggende streken te bereiken, een in de richting van Bremen, waarop de gevechten in Osnabrûck wijzen en een, de Zui- delijkste in de richting Neurenberg, waarop de gevechten tusschen As schaffenburg en Wurzburg kun- nen wijzen. Wat Nederland aan- gaat nadat de Geallieerden van- uit Emmerik, de vorige week de Achterhoek binnentrokken, ging tegerlijkertijd vanuit Rheine, via Bentheim en Enschedé een tak naar het midden van Overijssel, terwijl een zijtak thans tracht op te rukken, langs de Eems naar het Noorden en een bedreiging voor Emden kan worden. Om een over- zicht te geven van het verloep van de frontlinie, sommen we op plaat sen die volgens de van Duitsche zij de opgegeven berichten, de verst vporuitgeschoven posten der Ge allieerde légers vormen. Het globale verloop van de In holland zijn tulpen THANS ONVERKOOPBAAR. Het gebrek aan vervoersgele- genheid doet zich thans sterk voelen bij het verhandelen (Ter tuinbouwproducten. Op de Cen trale Westlandsche Snijbloemen- veiling liepen de tulpen die tpt voor kort hooge prijzen opbrach- ten, aanvanklijk tôt 25 et. p. b(5s terug en bleken ten slotte onver- koopbaar. Ds. F. TAMMENS f Den 25sten Maart is te Gronin- gen op 77-jarigen leeftijd overlé- den ds. F. Tammens, emeritûs- predikant der Ned. Herv. Kerk. Ds. Tammens heefc het predik- ambt vervuld van 1893 tôt 1937, in welk jaar hem emeritaat werd verleend. Hij stond achtereenvol- gens te Wervershoof, Midwolde, Oude Pekela, Zuidbroek en Oost- wolde. Hij was oud-secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen en van de Prov. Ver- eeniging van Vrijzinnig Hervorm- den, van welke vereeniging hij 28 jaren bestuurslid is geweest. Hij was de stichter van deze Vereeniging en eerelid van de Vereen. van Vrijz. Herv. in Ne derland, waarbij de Prov. Vereen is aangesloten. Voorts heeft hjj tal van jaren zitting gehad in de Synode der Ned. Herv. Kerk. AAN ONZE LEZERS EN APVERTEERDERS! Aangezien de stroomlevering zeer ongeregeld is, kunnen we er niet voor instaan dat onze krant steeds des Zaterdags verschijnt. Al naar gelang er electriciteit is,verschijnt de courant tôt nader order eerder of later, hoewel we er naar zullen streven de uitgifte zoo regelmatig mogelijk te doen geschieden. Adver- teerders en lezers gelieven hier- mede rekening te houden. Uitgeverszaak „Duurswold". week zijn wederom kippen ont. vreemd bij den heer Stroobos en konijnen bij den heer Nieboer al- hier. De dieven vlogen dezelfde nacht nog tegen de lamp. De po- litie te Hoogezand hield de daders, een zekere J. P. en Sch. van Veendam aan, toen de diefstalte Siddeburen nog niet ontdekt was. Toen de eigenaars 's morgens tôt de ontdekking kwamen, dat hun dieren ontvreemd waren, gingen ze aangifte bij de plaatselijke po- iitie uoen. Daar hoorden ze de verrassende mededeeling, dat de dieven reeds gesnapt waren en ze hun dieren te Hoogezand te rug konden halen. Hopenlijk komt er nu een eind aan dediefstallen hier SCHILDWOLDE. 6 April. On- danks de slechte orastandigheden is het de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. alhier toch nog ge- lukt een groote herstelling aan het kerkorgel (dateerende uit 1868) te laten uitvoeren. Zoo zijn bijv. aile pijpen grondig nagezien, de doorspraak uit de windlade weg- genomen, de blaasbalg hersteld en het geheele orgel opnieuw ge- intoneerd en gestemd. Ook is een nieuw register Quint l'/s voet bijgeplaatst, waardoor het geheele orgel veel helderder wordt. De pijpen van de registers Octaaf 4 voet en Gamba 8 voet zijn door nieuwe vervangen. Deze herstel ling is uitgevoerd door den heer Klaas Doornbos, orgelbouwer te Groningen, onder toezicht van den heer Joh. B. van Meurs or- ganist der Aa Kerk te Groningen, eenen ander tôt voile tevreden- heid der kerkelijke gemeenle. VEENDAM, 6 April. Onder ve le blijken van belangitelling, heeft de heer H. Nijboer, dezer dagen het feit herdacht dat hij 25 jaren geleden, werkzaam werd gesteld bij de N.V. Electriciteits Mij. „Veenkoloniën" alhier. De heer Nijboer fungeert thans reeds eeni ge jaren als bedrijfsleider bij ge- noemde vennootschap en werd zoo- wel door het personeel als door de ste gedeelte van Nederland, dat thans nog het achterland van het strijdgebied vormt, wordt echter eveneens bedreigd. Oostfront. Vanuit Hongarije zijn de Sovjets opgerukt naar de Oostenrijksche grens. In Oostenrijk worden ge vechten gemeld in de buurt van Weenen, dat niet ver van de grens afligt, namelijk bij Wiener Neu- stadt. Noordelijk van de Donau staken zij over de rivier de Waag. In Silezië is eveneens een felle strijd aan de gang, waarbij de stad Ratibor voor de Duitschers ver- loren ging. Volgende week aile dagen veiling Aile producten moeten één dag van te voren voor 's morgens 10 uur worden opgegeven. De op- gave op de dag van levering moet eveneens vôôr 10 uur pl. vinden. NIET VOOR 's-MORGENS 6 UUR BUITEN. Dezer dagen is bekend gemaakt dat men zich niet voor 's-mor- gens 6 uur op straat mag bevin den. Het begin van de speruren blijft onveranderd vastgesteld op 3 uur des avonds. Verder strek- jrende plaatselijke beschikkingen, die reeds zijn uitgevaardigd blij- ven onveranderd van kracht. Officiëele mededeelingen Openstelling schapenhandel. De schapen- en lammerenhan- iel is met ingang van 1 April ipengesteld, zoowel de markthan- del als de handel van boer tôt boer. Aankoopvergunningen kun nen bij den plaatselijken bureau- nouder worden aangevraagd. Prijzen Consumptie- en Fabrieks- aardappelen Oogst 1945. De Provinciale Voedselcommis- saris voor Groningen maakt be kend, dat met toestemming van den Gemachtigde voor de Prijzen, de telersprijzen voor consumptie. aardappelen van den oogst 1945 zijn verhoogd met f. 1.- per 100 Kg. en voor fabrieksaardappelen van den oogst 1945 met f. 0.75 per 100 kg. Bovengenoemde prij zen worden dus als volgt (100 kg) Groep I Klei en Duingrond f 5.75, f 5.25. Groep II Klei BURGERLIJKE STAUD. SAPPEMEER, 28 Mrt.-4 A pril '45 Geboren Gerhard, z. v. J. C. Lakenvelt en G. Smit. Hendrik Johannes, z. v. H. J. Frànse én A. M. A. v. d. Neut 's-Graven- Zand/Veen hage. Geert David, z. v. H. Hui- 3n Duingrond f 5.50, Zand/Veen zing en Tj. Rijkens. Alida, d. v-!?. 5.—. Groep III Klei en Duin A. Mulder en B. Roggen. Klazie EINOE RHUMPUNEX DRAMA. De rechtbank te Assen verklaar- de in staat van faillissement J. G. Wilbrink, fabrikant te Nieuw-Bui- |nen, handelende onder den naam ..Likeurstokerij de Zwaluw". VINGERS AFGESNEDEN. De heer Heller te Laudermarke had het ongeluk met zijn hand in de dorschmachine te geraken, waardoor vier vingers werden af- gesneden. PREDIKBEURTEN. ZONDAG 8 APRIL. Ned. Herv. Gem. Sappemeer, 10 u. ds. Schenk; 11.15 u. Kinderkerk [aang.] Hoogezand, 3 u. ds. Schmidt. Kropswolde, 10 u. de hr. Leemhof. Westerbroek, 10 u. ds. Schmidt Kielwindeweer, 10.30 u. ds. Wasch, collecte. Schildwolde, 6 u. ds. Zuiderduyn. Hélium, 10 u. ds. Politiek. Siddeburen, 9.30 u. ds. de Vries. Noordbroek, 10 u. ds. v. d. Meiden Zuidbroek, 10 u. ds. v. Mullem. Doopsgez. Gem. Sappemeer, 6.30 u. ds. R. deZeeuw Noordbroek, 10 u. dienst. Geref. Kerk. Sappemeer, 9.30 u. ds. W. Tom, voorber. H. A.; 4.30 ds. Wynia. Martenshoek, 10 u. ds. Wynia, voor ber. H. A.; 4.30 u. ds. Duiven, em. pred. te Meeden. Siddeburen, 9.30 en 2.30 u. ds. Los. D.,ecUem«h^|ubll.umgehuldlgd|Ha^«, d, den Ned. Herv. Gem. (Ev.) Sedert het midden der vo rige week heeft men het hier ter plaatse wel op de konijnen ge- munt gehad. Niet minder dan 17 door konijnenliethebbers gemeste dieren, werden bij nacht uit de hokken gehaald en meegenomen Bij P. Venema in de Schippers- straat stal men twee dieren van ieder 7 pond en bij J. Woltjes, wonende in dezelfde straat, ook 2. Bij G. de Groot aan het Boven Westerdiep ontvreemdde men 2 zware konijnen, benevens een paar klompen, een paar schoenklompen en jutezakken. Bij Velthuii aan datzelfde diep stal men 4 konijnen en bij Herman Reintke in de Sa rastraat 2 stuks, terwijl A. Hage- man en E. Poppen in diezelfde straat woonachtig ieder 1 slacht- konijn missen moesten. Bij G. Knigge werden 3 dieren uit het hok gestolen. Bij G. P. Tebben- hof stal men 6 luiers en uit een der tooneelzalen van „Veenlust" w erden 4 pluche gordijnen ontvr Sappemeer, 10 u. ds. Lieve v. Sloch teren, bed. H.A.; 4 u. de hr. Pruy- sen, dankz. H.A. Schaaphok, 10 u. de hr.Blaauwwie- kel; 11.15 Zondagsschool. Froombosch, 6.30 u. de hr. Blaauw- wiekel; 10.30 en 2 u. Zondagssch Stootshorn, 10 u. de hr. Bergmans Noordbroek, 3.30 u. de hr. Bergmans Bapt. Gem, Hoogezand, 1.45 u. Zondagsschool; з.30 u. ds. Hekhuis; 5 u. Jeugdd. Foxhol, 10 u. Bijbelbespreking 4 u Prediking 5.30 u. Jeugddienst Siddeburen, 2.30 de hr. Mosterd; 11 Zondagsschool. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Sappemeer, 9.45 u. Ds. Jongeling 3.30 u. Ds. Jongeling collecte. Harkstede, 9.30 en 2.30 u. ds. den Ouden. Schildwolde, 9.30 en 2.30 u. ds. Dijk. Zuidbroek, 9.30 en 3 u. ds. Bosscha „Het Leger des Heils" Hoogezand, 10 u. 3.30 u. kapt. Krom menhoek; 5.30 u. Jeugdd.; 2 uur Zondagsschool. na Aafke, d. v. A. v. d. Berg en W. Nieborg Hoogezand. Jan, z. v. J. Buurke en P. Niemeijer. On- dertrouwd W.P. T. Westerkamp 20 j., Slochteren en J. Pelgrim 22 j., Slochteren. H. Wever 25 j., S'meer en G. A. Klok 21 j. Win- schoten. Getrouwd P. Molema Sappemeer en R. Oldenburger Veendam. Overleden K. M. Maat- huis 78 j., echtg. v. L. Wolthuis. HOOGEZAND 28 Mrt. t.m. 3 April. Geboren; Betje, d. v. A. Broeke- ma en J. Venema, Windeweer; Ja- cobus, z. v. L. Aten en 1. Springel- kamp, Kalkwijk; Antje, d. v. J. v. Dijk en G. Ketelaar, Nw.-Compagnie; Geert, z. v. J. J. v. Duinen en P. Postema, Martenshoek; JohannaJan- tina, d. v. N. Duzink en H. Oosting, H'zand; Harmannus, z. v. H. Nien- huis en J. Evenhuis, Martenshoek; Jantje, d. v.H. Gankemaen R. Tonnis Kropswolde; Klaas, z. v. F. Siekmans en A. Huisman, Martenshoek. On- dertrouwd: R. Schierbeek, 19 j. en G. Laan,20j., Hoogezand. Getrouwd: P. Runhart, 20 j. en T. Voorzee, 19 j., H'zand; J. Tammenga, 22 j. en A. Aten, 20 j., H'zand; P. Corzaan, 26 j. en M. Retsema, 29 j., H'zand. Overleden: J. W. Schut, 5 mnd., z. v. W. Schut en A. Elzinga, H'zand; C. J. Broeksteeg,6 mnd., d. v. J. M. Broek- steeg (overl.) en J. M. C. Free, Kropswolde; A. Meter, 23 j.,ongeh., H'zand; K. v. d. Werp, 72j.,ongeh., Hoogezand. SLOCHTEREN, 27 Mrt.-3 April '45 Geboren: Menno, z. v. W. Fok kens en A. van der Deen, Sidde- mren. Elibeth Johannes, z. v. E. J. Geertsema en H. C. Eenkema, Schildwolde. Hendrik, z. v. K. iofstede en A. Westerkamp, Siddeburen. Roelfina, d. v. L. J. d. Ploeg en F. G. v. d. Laan, Siddeburen. Ondertrouwd J. de Vries, 26 j., Groningen en H. Hooites, 24 j., Slochteren, W. P T. Westerkamp, 20 j., en J. Pel grim, 22 j., Slochteren. G. B. v. d. Broek, 65 j., en A. Spieker, 52 j., Siddeburen. J. A. Hazen hoek, 19 j., en A. Staal, 18 j Siddeburen. Getrouwd H. Huze- ling, 26 j., Slochteren en A. E. Steenhuizen, 26 j., Hélium. J. W de Kok, 27 j. en P. de Boer 22 j., Siddeburen. Overleden K. Slag ter, 58 j., echtg. v. A. Poort, Tjuchem. H. Daanje, 67 j., wed. v. T. Wolda, Kolham. T. Hekert, 1 mnd., d. v. H. Hekert en A Bronsema, Harkstede. A. Hoving, 66 j., echtg. v. S. Beuker, Sloch teren. K. Niestijl, 48 j., ongeh Harkstede. MUNTENDAM, 28 Mrt.-3 April. Overleden L. Jager 85 j., echtg. v. J. Scholtens. H. Loots 7 mnd., z. v. T. Loots en K. Hensens. ?rond f. 5.25, Zand/Veen f. 4.75. Fabrieksaardappelen 1 3.75 p. 100 kg. (op basis van 400 gr. zetmeeD. Centrale Keuken SAPPEMEER. MENU 8-14 April '45. Zondag GROENTESOEP. Maandag: St. SNIJBOONEN. Dinsdag St. KOOLRAPEN. Woensdag: St. ROODE BIETEN. Donderdag St. ZUURKOOL. Vrijdag St. SPERCIEBOONEN. Zaterdag St. SPINAZ1E. Verandering voorbehouden. de taak van den Raad dier ge- meente; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op deheffing van besmettelijke Ziektengelden in de gemeente Hoogezand. Artikel 1. Er wirden in deze gemeente, onder benaming van besmettelijke-ziektengelden, als bijdrage in of vergoeding van de ten laste dei gemeente komende kosten van vervoer, afzondering, onderzoek, verpleging, reiniging en ontsmetting, als bedoeld in de Besmettelijke Ziektenwet (Stbl. 1928, no. 265), rechten gevorderd volgens het in artikel 3 dezer verordening opgenomen tarief. Artikel 2. Belastingplichtig zijn de belanghebbenden. Als belang- hebbenden worden beschouwd: bij vervoer, afzondering, on derzoek, reiniging en ontsmetting het hoofd van het gezin of de al- leenwonende persoon, in wiens woning voer- of vaartuig, blijkens de kennisgeving volgens artikel 2 der Besmettelijke Ziektenwet (Stbl. 1928, no. 265) den burge- meester gedaan, het ziektegeval is vermoed of vastgesteld; b. bij verpleging, het hoofd van het gezin waartoe de lijder behoort, of de lijder zelf, indien deze is een alleenwonende persoon. Betreft het een lijder, die eigen inkomen heeftf en niet is hoofd van het gezin, dan wordt deze als belanghebbende beschouwd met uitzondering van inwonend personeel. Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt bij verpleging van inwonend personeel als belang hebbende beschouwd de werkge ver zoolang deze op grond van artikel 1638 ij van het Burgerlijk Wetboek verplicht is voor de be- hoorlijke verpleging en genees- kundige behandeling van inwo nend personeel zorg te dragen. Artikel 3. Van de ten laste der gemeente komende kosten is ver- schuldigd door belanghebbenden, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van het besluit schoolgeldregeling middelbaar en en voOrbereidend hooger onder- wijs 1942 voor het daar omschre- ven kalenderjaar (belastingtijdvak) of belastingjaar in de schoolgeld regeling vallen, bij geldmaatstaf van: I f 26 of meer, doch minder dan idem een school- 105 164 243 342 443 105 164 243 342 443 557 10 15 25 40 60 80 De Burgemeester der Gemeente HOOGEZAND maakt bekend, dat door hem op 5 December 1944 het volgende besluit is genomen Wijziging Verordening op de heffing van een belasting op 1 telijke-ziektengelden vrijgesteld idem idem idem idem 557 of meer, het voile bedrag. Belanghebbenden. wier school- geldmaatstaf lager is dan f 26.- zijn van de betaling der besmet- de honden in de Gemeente Hoogezand. De Burgemeester der gemeente Hoogezand, ter waarneming van de taak van den Raad dier ge- meente besluit de verordening op de heffing van een belasting op de honden in de gemeente Hoogezand te wijzigen als volgt Artikel 1. In artikel 3 wordt voor de woorden zes gulden en drie gulden gelezen respectievelijk tien gulden en zeven gulden en vijftigct. Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 1945. Hoogezand, den 5 Dec. 1944. De Burgemeester voornoemd get. G. G. Spoelstra. get. P. Hoving. Secretaris. Zijnde dit besluit goedgekeurd door den Secretaris-Generaal van het Département van Binnenland. sche Zaken dd. 19 Febr. 1945, nr. 1 B.B. En is hiervan afkon- diging geschied, waar het behoort, den 7 April 1945. De Burgemeester voornoemd G. G. Spoelstra. De secretaris P. Hoving. TURF V OORZIENING GEM. HOOGEZAND De burg. v. Hoogezand, brengt ter kennis v. belanghebbenden dat er alsnog gelegenheid wordt ge- geven zich op te geven als eigen brandproducent op Maandag en Dinsdag 9- en 10 April 45, tel kens des v.m. van 9-12 en des nam. van 2-5 aan het kantoor achter Drogisterij Centrum, onder overlegging van de 2e Distributie stamkaart. H'zand, 7 April '45. De burg. vnd. G. G. Spoelstra. Onder ten laste der gemeente komende kosten worden verstaan. wat betreft: a. het vervoer: de daarvoor door de gemeente geda- ne uitgaven, evenwel tôt geen hooger bedrag dan 40 et. per K.M.; b. de verpleging en afzondering: de daarvoor door de gemeente ge dane uitgaven, evenwel tôt geen hooger bedrag dan f 6.— per verpleegdag; c. de reiniging en ontsmetting: hetgeen de gemeen te verschuldigd is aan de ont- smettingsdienst van de gemeente Groningen volgens het tarief, goedgekeurd door de daartoe be. voegde instantie; d. het onder. zoek: de daarvoor door de ge meente gedane uitgaven. evenwel tôt geen hooger bedrag dan f 2.50 per keer. Onder „Loopende be lastingjaar" wordt verstaan het belastingjaar, dat aangevangen is vôôr en nog niet geëindigd is op het tijdstip, waarop de besmette lijke ziektengelden verschuldigd zijn, Artikel 4. Voor de toepassing van artikel 3, le en 2e lid, zijn belanghebbenden verplicht een verklaring over te leggen van den inspecteur der directe belastingen aangevende het in 'teerste lid van artikel 4 van het schoolgeldbe. sluit 1942 genoemde totaal be drag. Indien hieraan niet voldaan wordt is het voile bedrag ver. schuldigd. Artikel 5. In bijzondere geva len kan de burgemeester geheele of gedeeltelijke ontheffingverlee. nen van het te betalen bedrag Deze ontheffing moet door be langhebbenden worden aange vraagd binnen drie maanden,na dat het te betalen bedrag te hun ner kennis is gebracht. Artikel 6. De inning van be De Burgemeester der Gemeente HOOGEZAND maakt bekend, dat door hem op 11 Dec. 1944 het V0DeelBurgemeester der^meente I smettelijkeziektengeldengeschiedt Hoogezand, ter waarneming van I door den Ontvanger der gemeen e die voor elke aan hem gedane be taling een bewijs van ontvangst afgeeft. De voidoening der be smettelijke ziektengelden moet geschieden binnen 10 dagen na dat het verschuldigd bedrag aan den belastingschuldige is mede- gedeeld. Artikel 7. Voor hem, die na- laat de verschuldigde gelden te voldoen, worden deze ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 291 tôt en met 295 der Gemeentewet. Verschuldigde bedragen, waarvan de invordering niet heeft kunnen geschieden, kunnen door den burgemeester oninvorderbaar worden verklaard. Artikel 8. Deze verordening treedt in werking op den dag, volgende op dien, waarop de me dedeeling der goedkeuring wordt ontvangen. Met ingang van dien dutum vervallen de thans te dezer zake geldende bepalingen. Aldus vastgesteld te Hoogezand 11 Dec. 1944. De Burgemeester der gemeente Hoogezand: get. G. G. Spoelstra. get. P. Hoving, Secr. Zijnde dit besluit goedgekeurd door den Secretaris-Generaal van het Département van Binnenland- sche Zaken dd. 19 Febr. 1945, nr. 1 B.B. En is hiervan afkon- diging geschied waar het behoort, den 7 April 1945. De Burgemees ter voornoemd: G. G. Spoelstra. De Secretaris: P. Hoving. GRAVIN PIA Des avonds, toen ik in mijn kamer kwara, vond ik het pakketje op mijn schrijftafel," sprak zij zacht. „En den volgenden morgen vluchtte je naar huis! Waren de ze brieven daar schuld aan?" vroeg hij. „Ja, ik vluchtte, omdat ik deze brieven gelezen had, om dat ik mij erover schaamde, dat ik een man liefhad, wiens hart aan een ander toebe'noorde!" Met een onderdrukten kreettrok hij haar aan zijn borst, zoo dicht, dat zij zich niet bewegen kon. „Pia, mijn lieve, dierbare, klei- ne Pia! Nu ben je de mij ne, voor altijdl" „Neen, neen, het kan niet waar zijn! Men kan toch geen tweemaal liefhebben!", antwoord de zij. „Om je volkomen zekerheid te geven, zal ik je iets vertellen, dat je vader en ik tôt nog toe voor je verzwegen hebben! Deze me- vrouw von Brenken, die zich uit âge berekening onder valsche vlag aan je opgedrongen heeft, is je gewezen stiefmoeder!" Pia richtte zich verschrikt op. „Wat, was zij dat zelf?" „Ja, Pia! En nu moet je ook weten, dat de man, die zich voor haar zwager uitgaf, die mijnheer von Brenken, van wien je on- schuldig hartje een instinctmati- gen afkeer had, de tegenwoordige echtgenoot van je stiefmoeder is en tevens de man, die je vader in een duel de knie doorschoten leeft!" Bleek, alsof ze steun zocht, eunde zij tegen zijn borstaanen hij hield haar teeder omvat. „Mijn stiefmoeder, zij heeft dus om dien man mijn vader ver- aten?" „Ja, Pia! „0 Hans, zoo mooi en dan zoo slecht! Maar Hans, lieve Hans, hoe dan met jou en met vorst Irkow, die voor haar toe- romstigeverloofdegehouden werd. 1k ik begrijp niet „De vorst en ik ons tror eenzelfde lot, waren eenvou- dig nummers in haar rekenspel- letje! Maar, laten we daarovef niet spreken! Bedroef daarmede je onschuldig hartje niet! „Ach, Hans, Hans, is het dan werkelijk waar, dat je mij liefhebt?" Pia wierp zich met onstuimige innigheid aan de borst van Hans von Ried en blikte naar hem op. Oog in oog, elkander vast om- armd houdend. stonden zij gerui- men tijd zwijgend. Zij vonden geen woorden, om hun geluk te uiten; eindelijk drukten hun ver- langende lippen zich warm en in- nig op elkander in een kus, die geen einde scheen te nemen. In dezen kus vond Pia eindelijk het voile geloof in de liefde van Hans von Ried. EINDE. e* DUURSWOLD KWEEKERSBELANGEN. V. V. H. S. FEUILLETON. Uitgave: Uitgeverszaak Duurswold, Sap pemeer; Drukker Firma „D(|khuis" (Se P 1613 j«rs Zn) Noorderatraat 70, Sappemeer; Verantwoordelyk voor de advertenties: Th. Seggers Jr., Sanoemeer Overige gedeelte: J. Prjjt, Veendam.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1