VOORBIJ HITLER EN GoBBELS ZIJN DOOD 1 8e Jaargang No. 2 ZATERDAG 5 MEI '45 HET ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR DE GEMEENTE SLOCHTEREN EN OMGEVING Bij een boerderij staat een dorschmachine Ze draait en bedrijvig is het dorsch- .machinepersoneel in den weer Dat is op zichzelf niets bijzonders, maar gedurende vijf jaren bijna werd zoo'n boerderij waar de dorsch machine draaide bestormd door honderden menschen mec een ..puutje'' om wat graan of koolzaad te halen. En laten we den boer nu cevens recht doen geschie- den Er was bijna geen boer, die weigerde om den men schen een paar spinc te ge- ven Zoo'n paar spint aan een ieder, dat beceekende voor den boer vele mudden en er was constanc één man van het personeel bezig om deze burgers van graan enz. te voorzien. Zoodoende hebben de boeren ons in de bezettingscijd prachtig geholpen en er werd aan de ..regeering'' niet meer geleverd, dan strikt nood- zikelijk was Maar nu is dat anders geworden We gaan niet meer met onze ..puucjes' op scap Hoe meer de boer nu kan afleveren, hoe beter Want nu is hec immers voor onze eigen landgenooten Wanneer scraks ook het Westen des lands bevrijd is. moeten wij in staat zijn onmtddellijk en daadwer- kelijk te helpen. Daarom gaan we niet meer den boer op Niet voor graan, niet voor koolzaad, niet voor erw- ten of boonen, maar ook niet meer voor melk of eieren. Niemand onzer benadeele thans de voedselpositie van ons eigen volk. De boeren doen hun best zooveel mo- gelijk te leveren en de bur- gerij onthoude zich van ai le strooperij en ruilhandel Zelfs het fleschje melk halen we niet meer Hoe meer melk door de boeren naar de fabriek gescuurd kan wor- den, hoe beter. Mogelijk stijgt zoo het melkrantsoen en de kans op boter wordt ook grooter. Uit de ver- hooging der rantsoenen kan men al zien hoe diligent de overheid in dezen is. Bij goede medewerking van al- len, kan nog meer bereikt worden en des te sneller keeren normale tijden terug. Een tweede bezoek v. Graaf Bernadotte aan Duitschland is zonder resultaat gebleven, heeft althans niet geleid tôt Duitslands capitulatie aan Rusland Hitler is dood en Admiraal Dônitz (dus niet Himmler) is tôt zijn opvol- ger aangewezen. Dônitz wil defensief optreden tegen- over Engeland en Amerika, maar ofifensief tegen de Russen. Over Gôbbels, Ley, Funk en Von Ribbentrop is niets bekend, behalve het aftreden van laatst genoem- de als minister van Buiten- landsche Zaken Von Run- stedt is gevangen genomen Over de Elbe heen zijn de Amerikanen opgerukt naar Liibeck, in het Zuiden wer- den Mùnchen en Oberam- mergau en in Oostenrijk Braunau (Hitlers geboorce- plaats) door de Amerikanen veroverd De Russen ver- overden in Mecklenburg de stad Anklam, verder Greifs- wald, Neu-Strelitz, Mor, Ostrawa, Friedrikshaven, Stralsund en Brandenburg. Berlijn is bijna geheel ge- zuiverd. In Italie loopt de strijd ten einde De patrio ten over- meesterden Venetië, Padua en Viacenva, de troepen van Tito namen Triëst, Pola en Fiume In Triëst ontmoetten zij de Amerikanen. Op Tarakan zijn Austra- lische troepen geland, in Birma werd Pegoe genomen, de troepen naderen Ran goon. Nader wordt ge neld, dat Berlijn zich overgege- ven heeft en dat Hitler en Gôbbels zelfmoord gepleegd zouden hebben Het Duic- sche leger in Italië en West- Oostenrijk, in totaal één millioen man, heeft onvoor- waardelijkgecapituleerd Ge heel Beieren is gezuiverd en in Oostenrijk naderen de Geallieerden Innsbrûck.Linz en de Italiaansche grens. Denemarken is nagenoeg afgesloten en verscheidene eilanden worden al ontruimd in 4 Deensche steden gaf de Duitsche bezetting zich over aan de autoriteiten. In Noorwegen plegen veel landverraders zelfmoord Pierre Laval vluchtte per vliegtuig naar Barcelona, maar werd daar gearresteerd Kiel werd 4 maal zwaar ge- bombadeerd. In Nederland is het voor- naamste nieuws van deze week, dat de Geallieerden ailes doen om de bevolking van het Westen der lands voor den hongerdood te behoeden. Door de lucht werd reeds meer dan 3000 ton levensmiddelen aange- voerd, terwijl nu ook via de haven van Rotterdam en langs een hoofdverkeersweg voedsel aangevoerd mag worden. Dit geschiedde reeds met 300 vrachtauto s Delfzijl ten Noorden van het Eemskanaal is veroverd Kerkdiensten Julianadag In de groote kerk te Slochteren werd op den verjaardag van H K H. Prin- ses Juliana een spéciale kerk- dienst gehouden Toen ds Beijer bij ontscentems van ds. Lieve om half acht de diensr opende, was de kerk tôt den laatscen plaats coe bezet. Ds. Beijer belichtte de figuur van H K.H. en wees er op, hoe Zij ook in deze oorlogsjaren vele moei- lijkheden had ondervonden en ver van Haar land ver- dreven wachtte op de vrede, terwijl Haar echcgenoot Haar verlaten moest om den plicht jegens zijn vaderland te ver- vullen Spr hoopte dat H. K H. Zich ook later, wan neer Zij eenmaal vorstin zal wezen, in dezelfde populariteit zal mogen ver- neugen als thans het geval is. Vervolgens hield de heer G. Drese Hoofd van de Openbare U L.O. school een rede over Oranje en de Volkseenheid, welke helaas ontijdig afgebroken werd, doordat het programma van Radio-Oranje werd uitge- zonden. (Deze uitzending was mogelijk door de ra- dioinstallatie van den heer Noorman). Na het gemeen- schappelijk zingen van eeni- ge liederen, o.a het Wil helmus, werd de dienst door ds B. met gebed gesloten In de Hervormde Kerk in Schildwolde werd ook een dienst gehouden. Ds. Zui- derduyn leidde deze dienst, terwijl de heer Boddema, het Hoofd van de Open bare Lagere School een in téressante lezing hield over Prinses Juliana Spr. behan- delde vooral de jeugd van de Prinses, daarna de ver- lovingstijd en het huwelijk, waarbij hij den nadruk legde op de ontberingen, welke de Prinses in de oorlogs jaren geleden heeft. Er wer- den dezelfde liederen ge- zongen als in de andere kerken, waarna ds Zuider- duyn deze bijeenkomst met gebed sloot In de Gereformeerde Kerk te Schildwolde werd even- eens een herdenkingsdienst gehouden ter eere van den verjaardag van H.K.H. Ds. van Dijk gaf een schets van het leven van Prinses Juli ana, waarna de heer Beefcink. het hoofd der Gereformeer de School een lezing hield. Spr belichtte eerst de fi guur van Juliana van Stol- berg, die drie zoons offerde voor het vaderland. Spr. hoopte, dat Juliana een waardige nakomeling mocht wezen van deze kloekevrouw, De radio-installatie van den heer Veldman zorgde er- voor, dat de kerkgangers de uitzending van Radio-Oran- je konden hooren, waarna o a. het Wilhelmus gezon- gen werd en de dominée met gebed sloot. WEER NAAR SCHOOL De Openbare Lagere School te Slochteren heeft Woens- dagmorgen j.l. de lessen hervac in de lokalen bij café Hommes Zoodra dit mogelijk is, zul- len ook de andere scholen weer normaal beginnen. Rect iiicatie De vermelde verlenging in het vorige no van de bonnen 403 voor stroop, A 452 voor boter, A 453 voor olie of boter en B 453 voor boter zijn a 11 e e n geldig voor de provincie D r e n t h e. RSWOLD Redactie- en Admin.-adres DRUKKERIJ DUURSWOLD Slochteren Tel. 9 Abonnementsprijs 75 et. per kwartaal (bij vooruitbetaling) Advertentieprijs 7 et. per mM. Druk DRUKKERIJ DUURSWOLD, Slochteren Tel. 9. Redactie P. R VAN DERVELDE, Slochteren.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1