ADVENT MUSSERT VOOR ZIJN RECHTERS ALGEMEEN STREEKBLAD VOOR DE GEMEENTEN HOOGEZAND, SAPPEMEER, SLOCHTEREN, NOORD- BROEK, ZUIDBROEK, NOORDDIJK EN TEN BOER Bij ons eerste nummer H. M. de Koningin in Groningen Buitenlands Overzicht VEROORDELING S.D.ERS DUURSWOLD le JAARGANG No. 1 Zaterdag 1 December 1945 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Abonnementspr. f 1.25 p. kw. fr. p.p. f 1.50. Advertentieprijs 12 et. p. mM. Uitgave: Stichting Streekblad DUURSWOLD Slochteren Telefoon 9 Redactie- en Administratie-adres: Drukkerij DUURSWOLD, Slochteren Teneinde misverstanden te voorkomen, willen wij bij de verschijning van dit eerste nummer van net Streekblad .Duurswold de aandacht vragen voor het volgende Het Streekblad Duurswold is geen voortzetting van het blad van dezelfde naam, zo- als dat tijdens de bezetting verscheen. Het is geen particulier eigendom, doch wordt uitge- geven en beheerd door een stichting, die gevormd is door personen uit verschillende godsdienstige en maatschap- pelijke kringen. Deze stichting beoogt geen winstbejag, en is van blijvende aard. Zij stelt zich ten doel, naast het geven van nieuws en voorlichting, de behartiging van de geeste- lijke en stoflelijke belangen van deze streek. Dit streven komt tôt uiting in de samen- stelling van de redactie, waar- in o.a. een geestelijke is op- genomen en deskundigen op het gebied van land- en tuinbouw. Het blad is onafhankelijk van enige godsdienstige of politieke richting, dit bete- kent echter niet, dat het zich angstvallig zal onthouden van het uiten van een eigen mening. Het richt zich tôt aile be- volkingsgroepen, en wil er toe medewerken, dat de woorden van Hare Majesteit de Koningin in de laatste troonrede in vervulling zullen gaan„De wegneming van de bezittingsdruk moge de eenheid, die on s deel werd in het verzet, maken tôt een- dracht in rijker schakering". DE DIRECTIE. Vandaag viel de eer te beurt aan de provincie Gronin gen H.M. de Koningin na vijf lange oorlogsjaren weer bin- nen haar grenzen te verwelkomen. Ofschoon het eerst in de bedoeling lag, dat H.M. per vliegtuig zou komen, bleek het dat onze Vorstin per auto om half twaalf de grens van onze provincie was gepasseerd. In flink tempo werd door Haren gereden, en bij de Esser- weg werd H.M. verwelkomd door den Commissaris der Provincie den heer Ebels en den burgemeester mr. Cort v. d. Linden. Bloemen werden aangeboden; nadat de autoriteiten hadden plaats genomen in een der auto's, ging het in langzaam tempo verder. De zusters van het Rooms-Katholiek Zieken- huis ontvingen gelegenheid bloemen aan te bieden. Van daar ging het naar de binnenstad om de verwoesting in ogenschouw te nemen. Voor de Synagoge in de Folkingestraat werd even hait gehouden. Hier werden de opperrabbijn en Mr. Levie, voor- zitter van den Joodsen raad aan H.M. voorgesteld. Ook bij het Diaconessenhuis een bloemenhulde. H M. heeft de wens te kennen gegeven Woensdag en Don- derdag verschillende besprekingen te voeren met vooraan- staande personen en enkele leiders van de verzetsbeweging zullen in audiëntie worden ontvangen. In het centrum van belang- stelling staat het procès van de oorlogsmisdadigers in Neuren- berg. De stad, die de opkomst van Hitler heeft meegemaakt, ziet nu ook de ondergang van zijn stelsel. Een internationale rechtbank, bestaande uit Brit- ten, Amerikanen, Franschen en Russen, terwijl ook de klei- ne landen deputaties hebben gezonden, die ter voorlichting aanwezig zijn, o.a. voor ons land baron van Tuyl, heeft tôt taak: niet aan vervallen grootheden als Gôring, Keitel, Ribbentrop, Franck, Schacht, Hess enz. hun misdaden te be- wijzen, maar voor de ogen van de wereld een vonnis uit te spreken, waarin aan het krantenlezend publiek duide- lijk wordt, tôt welke onmen- selijke en haast niet te begrij- pen misdaden een stelsel voert, dat in weerwil van schone schijnleuzen getuigt van een grof egoïsme, zowel moreel als materieel. Het décor wordt in aile opzichten streng bewaard, wars van aile sensatie is men bezig in Neurenberg een do cument op te stellen als waar- schuwing voor de toekomst. Ondertussen noemen ge- noemde heren zich onschuldig, wat te begrijpen is van het standpunt hunner nationaai- socialistische levensbeschou- wing! ENGELAND heeft met grote moeilijkheden te kampen. Ré gionale stakingen, koloniaie kwesties, opbouw van vredes- industrie en handel, doorvoe- ring van een geleide économie vormen de bezwaren in het binnenland. Op 't gebied van de buiten landse politiek moet het stre ven naar herstel van zijn ou- den invloed, en gezien zijn po- sitie van wereldrijk ontstaan verschillende verwikkelingén. Van belang is een verklaring van den minister van Bui- tenl. Zaken, Bevin, in het Par lement afgelegd. Hij verklaar- de ni. dat enige grote en ver schillende kleine staten met een zeker wantrouwen jegens het Britse Imperium waren vervuld. Laat deze staten, zo verklaarde hij, openlijk met hun bezwaren voor den dag komen. Ik ben bereid om even openlijk ter geruststelling met hen te spreken. Goed zo, deze opendeur-po- litiek moet overal worden toe- gepast; de staatkundige hemel zou heel wat donkere plekken zien verdwijnen. In RUSLAND is men aan de reorganisatie van het bedrijx's- leven begonnen. Met behulp van Duits materiaal zij het ook verouderd tracht men de in West Rusland geruïneer- de industrie weer op te bou- wen. Ook op het gebied van landbouw en veeteelt treft men ijverige voorbereidingen. De straffe organisatie der ar- beidsgemeenschappen (sowko- sen, colchosen en artels) waar- borgt een systematiese, pro- ductieve arbeid. Het vertrou- wen in de regering, onder wier leiding het nieuwe Rus land de grootste overwinning heeft behaald, welke het land in z'n geschiedenis kent, is groot. Het land is bezig zich hard voor te bereiden voor den slag om de wereldmarkt. De buitenlandse politiek van Rus land is gericht op de consoli- datie van de bestaande toe- standen in het veroverd ge bied tegenover de bondgenoten in den oorlog. Maar kan niet ontkennen, dat er een zeker wantrouwen bij buitenlandse zaken in Moskou bestaat. De Balkan, inçlusief de Darda- nellen-kwestie, de atoombom, het Verre Oosten vormen wrijfvlakken met Engeland en Amerika. De noodzakelijk- Voor 't eerst hebben in Ne- derland Duitse oorlogsmisdadi gers terechtgestaan: 4 leden van de S.D. zijn te Almelo veroordeeld wegens moord op een Engels vliegofficier, ge- pleegd in Maart '45. Twee hun ner werden ter dood veroor deeld, de anderen tôt 15 jaar gevangenisstraf. NACHT OF Rom. 13 12 DAG heid voor Rusland, om met zijn grote hulpbronnen en exportmogelijkheden in ver- binding te komen met de vrije zeeën, veroorzaken moeilijk heden met Engeland en Ame rika. Een snelle uitvoering van de plannen te Téhéran en Yalta door de „big three" ontworpen, zou misschien een groot deel dezer bezwaren op- heffen. Met den CAUDILLO FRAN CO loopt het in Spanje op een eind. En gelukkig, de se- mi-bondgenoot, zeer zeker qua stelsel geheel, dient zo spoedig mogelijk van het toneel te ver dwijnen. De vraag, of de kroonpretendent Jerôme te- rug zal komen dàn wel of Spanje een republiek zal wor den zal ongetwijfeld ten gun- ste van de laatste uitvallen. Het schijnt, dat de Franse re gering op het punt staat de voorlopig gevormde republi- keinse regering voor Spanje en gezeteld in Mexico-City, zal erkennen. In FRANKRIJK schijnt de Gaulle „de stoutmoedige" het pleit gewonnen te hebben. Er is een regering gevormd op brede basis, waarin ook de communisten naar gelang van sterkte, zitting hebben. Juist de deelname van de laatsten heeft tôt een crisis geleid. De eis van Thorez, den commu- nistiesen leider, om bv. ook het département van buitenlandse zaken in handen te hebben, was door de Gaulle afgewezem Gelukkig is men tôt een be- vredigende, zij het ook naar ons voor komt tôt een voor- lopige, oplossing gekomen. AMERIKA staat in het te- ken van de gedeeltelijke oor- logsafwikkeling. Tôt volledige omschakeling naar de vrede kan men niet overgaan: de positie van het land van Un- cle Sam is zodanig geworden, dat het over een groot deel der wereld de voorpost moet betrekken. Niet alleen in po litiek of militair opzicht, maar ook voor z'n geweldig geste- gen, voor den oorlog reeds zo grote, economiese belangen. Summa Summarum. Een wereld in beweging, vol roe- Advent. Dat is een vreemd woord. Velen van U kennen het niet. Het komt van een typies woord dat „komen" be- tekent. Het is ni. een eigenaardig geval met de kerk. De kerk viert nu al de nieuwjaarsdag. Het oude jaar is al voorbij en het nieuwe jaar begint nu. Dit is in al de kerken van ons land zo, van welke rich ting U die ook neemt. Want samen vormen zij de alge- mene Christelijke Kerk waar- van wij steeds belijden: „ik geloof de algemene Christe lijke Kerk." Nu wijst het woord ,,Chris- telijk" ons al den weg. Dit woord komt immers van Christus, die gekomen is in deze wereld. Bij het lezen van het woord „Advent" denken wij dan ook direct aan het komen van Christus, die het Licht der wereld is. Zo gaan wij ook iets ver- staan van de tekst hierboven „De nacht is voorbijgegaan en de dag is nabij gekomen." Voor ieder, die vreemd te genover deze dingen staat, is dit onbegrijpelijk. Hij vraagt zich af, gezien de toestanden waarin wij leven, „waar is de dag dan?" Ja de nacht van de oorlog is voorbij gegaan, de duister- nis der bezetting is opge- klaard en heel veel leed is van ons af genomen. Wij heb ben vrede! Maar gezien de toestand, waarin wij leven, al de ellen- dige nasleep van de oorlog, al die millioenen, die geeste- lijk en lichamelijk nog ont- wricht zijn, zien wij toch nog niet veel van het licht. Wij tasten met tal van vraagstuk- ken in het duister rond, wij zoeken allen nog nieuwe we- gen. en vinden die nog niet. Wij leven in spanning wat er nu weer voor verschrikkelijks in de wereld gaat gebeuren. Het is voor ons toch nog geen dag! De kerk getuigt nu juist, als de dagen in de maanden No- vember en December grauwer worden, van het „Licht" dat gekomen is. En dan wordt ons gewezen naar Kerstmis. Waar in Bethlehems stal Hij geboren is, die vrede en blijd- schap in deze wereld bren- gen wil. En nu kunhen wij het toch verstaan: Hij is niet gekomen, omdat het al dag is in de wereld. Neen Hij komt omdat het nacht is, stik- donkere nacht in de mensen- wereld. Want de mensen ver staan elkaar niet meer. Wil len vaak elkaar niet begrijpen. Een ieder voelt zich te kort gedaan en wordt ook vaak Ve kort gedaan. Dan komen daar- uit voort haat, vijandschappen, voortdurend wrijvingen tus- sen verschillende bevolkings- groepen. Daaruit ontstaan op- standen, stakingen, revoluties en wereldbranden, zoals de moderne wereldoorlogen. Steeds weer haat, misverstand en wantrouwen, komen daar weer uit voort. Ja het wordt donkerder inplaats van lich- ter. Te midden van deze dichter wordende duisternis komt Hij. Hij komt met ons mee-lijden in die duisternis. Nog maar een paar dagen oud zoekt Ko- ning Herodes Hem al te do- den en moet Hij vluchten naar Egypte. Maar in al die duisternis is Hij van God ge komen en wijst Hij ons npar boven, naar God. Hij trekt ons mee naar God. En wie zich mee laat trekken, die weet en zegt: „Ja waarlijk nu zie ik het toch lichter wor den in de wereld; want al is het overal duister van haat onwil en misverstand, bij Hem is het gans licht van liefde, welwillende barmhartigheid en een begrijpen van ieders nood." In deze verwachting leeft nu de kerk: dat het ochtend zal worden in de wereld door Zijn komst, Ja zo sterk wordt daar- in geleefd, dat dit antwoord zegt: De nacht is voorbijge gaan en de dag is nabij ge komen. Door de komst van het Kindeke in Bethlehem oe- gint er een nieuwe tijd in de ze wereld. Vandaar dan ook die dringende aansporing: „Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aan- doen de wapenen des lichts." Van wapenen wordt er ge- sproken. Dat wijst dus op strijd. Inderdaad: wij moeten de strijd aanbinden met aile machten der duisternis. En als wij niet goed weten welke machten der duisternis het zijn, zal Hij, die gekomen is, Zijn licht zo op ons zelf en op de wereld laten vallen, dat wij ze kunnen zien en onder- scheiden. Hij gaat ons aangor- den met de wapenen des Lichts. Hij schenkt ons lief de en gerechtigheid. Dan weten wij het: de dag is nabij geko men! Het wordt ,,morgen" in deze wereld. Slochteren H. L. LIEVE Het grootste procès in onze geschiedenis heeft zich Dins dag en Woensdag in Den Haag afgespeeld voor het Bijzon- dere Gerechtshof. Ir. A. Mus- sert leider der N.S.B. sinds 1931 moest rekening en ver- antwoording afleggen voor zijn daden in de bezettingstijd. De voornaamste aanklachten waren: zijn volledige samen- werking met de Duitsers, z'n greep naar de macbt, z'n betuigingen van trouw aan ring, geladen met gekende en ongekende krachten, maar in ons vast geloof, dat in deze verschrikkelijkste aller oor- logen de mensheid iets, beter, veel heeft geleerd, zal toch als resultaat van die krach ten een nieuwe, een betere wereld naar voren komen. Hitler, de poging de Kroon- domeinen in het bezit te krij- gen. De verdediging legde de na- druk op het feit, dat Mussert, gezien z'n gebrekkige juridiese kennis, meer kon worden ge zien als werktuig in handen van den vijand. De openbare aanklager had reeds vôôr de verdediging in een scherp requisitoir de dood- straf geëist. Het slot luidde: De man, die tijdens den strijd op leven en dood een leiders- positie bekleedt en dan niet voorgaat in den strijd tegen den vijand, begaat, hij moge dan Mussert of de Geer heten, een misdaad tegen zijn volk. Tegen den man, die dit heeft bestaan, requireer ik thans dat het Hof hem schuldig zal ver- klaren en zal veroordelen tôt de doodstraf.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1