Geruchten rondom Stalin Het verkeerde zal recht worden Max Blokzijl ALGEMEEN STREEKBLAD VOOR DE GEMEENTEN HOOGEZAND, SAPPEMEER, SLOCHTEREN, NOORD- BROEK, ZUIDBROEK, NOORDDIJK EN TEN BOER BUITENLANDS OVERZICHT Generaal Smuts voorziet immigratie ter dood veroordeeld Federatie van Land- bouwverenigingen DUURSWOLD le JAARGANG No. 3 Zaterdag 8 December 1945 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Abonnementspr. f 1.25 p. kw. fr. p.p. f 1.50. Advertentieprijs 12 et. p. mM. Uitgave: Stichting Streekblad DUURSWOLD Slochteren Telefoon 9 Redactie- en Administratie-adres: Drukkerij DUURSWOLD, Slochteren Het procès van Neurenberg vordert gestadig. Deze week is men begonnen met het voorbrengen van getuigen charge. Een der voornaam- ste was generaal Laheusen, vroegere chef van de inlichtingsdienst. Speciaal de houding van Goring en van Rib- bentrop ten opzichte van de annexa- tie van Oostenrijk werd onder de loupe genomen. Cynisme, hoogmoed, eerzucht, ijdelheid, misleiding waren de factoren, die naar voren kwamen en de gedachten der beklaagden be- heersten. Tevens werd een film Ber- gen-Belsen afgedraaid, ter documen- tatie. Geen der heren scheen er zich voor te interesseren. Trouwens, wan- neer men de waarschuwingen leest, die door de consul-generaal van Amerika in Berlijn Messerschmidt aan zijn regering werden gegeven in 1933 ('t is jammer dat men deze niet eer- der gepubliceerd heeft), dan is het ook niet anders te verwachten. Hij rapporteerde toen reeds van de Hitler- kliek, dat deze, onder socialistische leuzen, alleen oog en belang had voor eieen baatzucht en dat ze in hun ego- ïstische gevoelens voor niets zouden terugdeinzen. De toestand in Duitsland zelf is nog zeer verward. Ofschoon Potsdam de bedoeling heeft gehad, de eenheid van het land te handha- ven, speciaal economisch, is prac- tisch nu een verdeling in 4 delen tôt stand gekomen. Russen, Engelsen, Amerikanen en Fransen administre- ren ieder een deel en handelen zon- der veel overleg. De Russen hebben de fabrieken, op rekening der her- stelbetalingen, zo goed sis leegge- haald; meer dan 2000000 H.A. groot- grondbezit is onder vluchtelingen, kleine boeren en arbeiders verdeeld; de banken zijn gesloten en bepaalde bedrijven genationaliseerd. Engeland en Amerika willen deze maatregelen liefst vermijden. Zij zoe- ken een oplossing te vinden voor het gevaar, dat een geruïneerd volk, met zijn millioenen zwervende dak- lozen, z'n gebrek aan levensmiddelen, z'n hopeloze toekomst, kan veroorza- ken. Vandaar ook de hulp die ge geven wordt. Politieke partijvorming vindt meer en meer plaats. Naast de communis- ten onder Pieck, die aan invloed hebben verloren, door de houding van de Russen in Oost-Duitsland kunnen we nu signaleren de sociaal- democraten, die weliswaar in twee delen uiteenvallen, ni. een Berlijns deel onder Grotewohl en een West- Duits onder Schumacher in Han- nover, maar die toch voeling met el- kaar houden. Daarnaast staan nog de Christelijk- democraten en liberaal-democraten. Tenslotte wijzen we nog op de schuldbewuste verklaring, die de Raad der Protestantse Kerk (Niemôllar, Asmussen) aan de Grote Wereidraad der Kerken voorlegde: ,,Met grote smart moeten wij het zeggen: door ons is er eindeloos lijden gebracht voor vele volkeren en kerken". Pro- testanten en Katholieken hebben zich verbonden in de Christelijk-de mocratische Unie, die dezelfde weg wil als het Centrum van Dr. Bru ning vôôr 1933. In Frankrijk is men na langdurige debatten tôt nationalisatie van de Banken over- gegaan. Nu de Gaulle vast in het zadel zit, is de buitenlandse politiek direct actiever geworden. Deze politiek is er vooral op gericht, om er bij de Big Three op aan te dringen, de Rijn- provincie aan Frankrijk te brengen (een oud verlangen vanaf de middel- eeuwen) en vaste voet te krijgen in het Roergebied. Of men er veel voor gevoelt is een andere kwestie, noch Engeland, noch Amerika zien er een waarborg in voor een grotere Euro pese veiligheid. Vooral Engeland ziet zich in z'n buitenlandse politiek voor grote moeilijkheden geplaatst. Als kampioen voor het vasteland van Europa en door de moderne techniek niet meer geplaatst in z'n „splendid isolation", moet het op aile mogelijke machtsverschuivingen in het oude werelddeel letten voor eigen veilig heid. Het is het aangewezen land, om leiding te geven aan een West- Europees blok, mede door z'n sta- biele regeringsvorm nu en in de toe komst. Door de uitschakeling van de Duitse industrie zal het zich ook meer moeten richten op een Euro- pees afzetgebied. Het verloop van de gebeurtenissen in Oost-Europa, zal z'n diplomatie steeds waakzaam en actief moeten doen zijn. Voeg daarbij de plannen der re gering een nationalisatie door te voe- ren ten opzichte van verschillende bedrijven, de zorg voor handhaving van het gezag in de koloniën en man- daatgebieden (Palestina!), dan kan men zich de hoge druk voorstellen, waaronder de Engelse regering werkt. In Oostenrijk zijn verkiezingen gehouden. De com- munistische partij heeft een zware ne- derlaag geleden, schijnbaar niet van- wege de impopulariteit, maar door de geste's van de Russen, die het hele land zo ongeveer hebben leeggehaald. Ja „ales sal regh kom" en „na regen komt zonneschijn" we we- ten het wel.. En we knikken gelaten, als de mensen ons, in nood, deze spreuken tôt troost voorhouden. Zit er wel troost in? Iemand zegt: „na de zonneschijn komt weer regen en het rechte wordt straks weer krom. Algemeen wordt verwaent, dat Sta lin zeer binnenkort naar Moskou zal terugkeren. De geruchten, uat Stalin een gedeelte van zijn politieke werk- zaamheden aan anderen zou over- dragen, blijven de ronde doen. Verwacht wordt, dat Stalin spoedig aan Molotof. de post van voorzitter van de raad van volkscommissarissen zal overdragen. De verandering zal waarschijnlijk plaats hebben, wan- neer Stalin van zijn vacantie terug- keert. Geheel onbevestigde berichten, vol- gens welke in het begin van 1947 een nieuwe conferentie van de grote drie zal worden gehouden, blijven in Moskou hardnekkig. Reeds zou den belangrijke voorbereidingen hier toe getroffen zijn: de Amerikaanse ambassade weigert evenwel elk com mentaar en Molotof bewaart net strikste stilzwijgen. Men herinnert er aan, dat Truman na de besprekingen te Potsdam ge- zegd heeft, dat Stalin het voorne- men te kennen had gegeven naar de Ver. Staten te komen. Hierop baseert men thans het vermoeden, dat een conferentie van de grote drie in dien aanstaande in de Ver. Staten zal worden gehouden. In een toespraak tôt het jaarlijkse congres van de verenigde partij van de vrijstaat heeft de Zuid-Afrikaan se premier veldmaarschalk Jan Smuts gezegd: „In de volgende vijf of tien jaren zullen onze menselijke hulp- bronnen voor de industriëele ontwik- keling en ook op ander gebied met groot genoeg zijn. Wij zullen onze poorten openzetten en mensen, die hier kunnen komen om bij die ont- wikkeling te helpen, aanmoedigen. Immigratie was noodzakelijk, doch zulks dient een natuurlijk iets te zijn, aldus Smuts. Er zou een dusdanige ontwikkeling moeten zijn, dat het noodzakelijk zou worden een veel grotere Europeese bevolking te heb ben. Dat is immigratie, zoals ik het bekijk. Ik ben er zeker van, dat zij voor onze deur staat en dat zij niet door ons als een kwestie voor de ver re toekomst beschouwd moet worden. Sociaal-democraten en Katholieke volkspartij zijn ongeveer even sterk uit de strijd te voorschijn gekomen; een voorlopige regering is gevormd on der den socialist Renner. Of hij zich lange tijd zal kunnen handhaven, hanjgt af, van de steun, hem door de grote mogendheden gegeven. In Amerika schijnen grote binnenlandse gebeur tenissen op komst te zijn. De arbei ders, die in de oorlog gewerkt heb ben onder oorlogsomstandigheden, dwz. zonder in ailes rekening te hou den wat betreft arbeidsduur, arbeids- contract, enz. schijnen nu bij de om- schakeling van oorlogsindustrie naar vredesproductie, eerst vastlegging van deze eisen te willen zien. Dus verzekering van hun eigen positie. Hieruit dreigt een groot conflict met de werkgevers te ontstaan. Een gro te staking, (misschien is deze op het moment, dat wij dit schrijven reeds bij de General Motor Comp. uitge- broken) zou niet alleen in Amerika grote verwarring stichten, maar ook wij zouden hiervan de nadelige ge- volgen ondervinden. DEN HAAG, 5 Dec. De btfzondere raad van cassatie heeft Max Blokzijl ter dood veroordeeld. Vergadering van Afgevaardigden, gehouden op Donderdag 6 Dec. in het café Smit te Slochteren. De vergadering wordt gepresideerd door den Heer R. Heerenga te Kol- ham. Het voornaamste punt op de agen da is een bespreking over de reorga- nisatie op het gebied van het land- bouwverenigingsleven en welke hou ding de Federatie te dien aanzien moet aannemen. De voorzitter zegt, dat de V.B.B. besloten heeft voorlopig op dezelfde voet te blijven voortwerken en hij acht dit ook voor de Federatie de beste weg. Hierop volgt een uitvoerige discus- sie, waarbij aile kanten, die aan deze zaak zitten, volledig onder ogen wor den gezien. Tenslotte wordt met algemene in- stemming aangenomen, dat de Fe deratie voorlopig een afwachtende houding zal aannemen en dus op de oude voet zal doorgaan, tôt de reorga- nisatie meer vaste vorm heeft aange nomen. Algemeen is men de mening toe- gedaan, dat het onverstandig is, ou de schoenen weg te werpen voor men nieuwe heeft. Bij punt 4 van de agenda, bespre king Sociale Dorpscommissies, deelt de voorzitter mede, dat hierover niet lang gepraat behoeft te worden, daar een dergelijke bespreking te Veen- dam zal worden gehouden op Vrij- dag 7 December. Hieraan zullen ook de leden van de dorpscommissies uit de gemeente Slochteren deelnemen. Bij punt 5 van de agende, Veever- betering, zegt de voorzitter, dat dit onderdeel van het bedrijf in de Wold- streken z. i. veel te stiefmoederlijk En verder is er al zoveel kapot in de wereld, dat het nooit meer goed kan worden." We moeten zo iemand niet haastig een pessimist noemen. Want er is geen reden tôt oppervlakkig op timisme. Spreuken als bovenstaande geven in deze tijd een hol geluid. Denk eens aan de nood, waarin de mensheid verkeert. De kreet „nooit meer oorlog" durft bijna niemand meer aan te heffen. Hij zal uitge- lachen worden. Zie de bevrijden zelf geïnfecteerd. met het gif, waarmede ze op leven en dood gevochten hebben. Muus Ja- cobse dichtte in de dagen van de be- vrijding over het rijk van de groenen en de grijzen, de beulen en de ci- piers: „God, nu hun rijk uitheeft en zal voorbij zijn, nu komt de angst dat wij dan nôg niet vrij zijn, omdat hun brute lust hoog in ons .rees. O, God, gebied Uw wind door deze landen gebied Uw vuur, dat ailes dra ver- brande en dat Uw geest neerdaalt op aile vléés!" Is deze angst ongegrond gebleken, en dit gebed onnodig? En hoor de klachten over de zede- lijke verwildering. Durft U nog te zeggen: „alles zal çht komen"? Komt het recht, door al het on- dergane leed weg te dansen en weg te fuiven? Komt het recht door de tijd? Komt het recht door een beter geordende maatschappij, die dfc zelf- zuchtige natuur van de mens in toom oudt, oorzaken van oorlog en zwar- te handel wegneemt? Ja, die kant moet het uit. Geen vrijheid, blijheid meer, waarbij de grote massa mag huilen en de duivel zijn grootste kans krijgt. Toch: wat in de grond verkeerd is, wordt door geen betere maatschap pij weer recht. Gemeenschapszin en zelfbeheersing zullen blijven ontbre- ken, waar geleefd wordt zonder Gods vuur en Gods geest. De zaak zal niet recht zijn voor de mens, die scheef staat tegenover God. Geen betere maatschappij kan die scheve verhou- diag recht maken. Advent vreemd woord voor ve- len het betekent, dat het toch waar is: „het verkeerde zal recht worden." Het is een oud profetisch woord, dat we kunnen vinden bij Jesaja en in Lukas 3 5. Het is gesproken vanuit de verwachting van de komst (ad vent) van den Heer. Zie, waar fie Heer komt met de heerschappij van zijn Geest, daar wordt al het verkeer de recht. Christus is gekomen. Waar uit zijn Geest geleefd wordt, gebeu- ren nu reeds wonderen. En wij ver wachten het grote Wonder, als de voile heerschappij van Christus komt. Dan gaat deze oude wereld voorbij, het verkeerde is niet meer, het rechte is gekomen. Christus is steeds komende, en in hem gaat een stroom van kracht door de mensheid. Nu mogen we dus met reden hopen, dat het verkeerde recht zal worden. Want het komt uit den Eeuwige, die zichzelve geeft. Niet uit ons, niet van ons, en toch weer met ons. Ja, met ons, ondanks ons gémis aan gemeenschapszin en zelfbeheer sing, dank zij de Geest, die met ons is. Het mooiste wordt vaak het ergste misbruikt. Zo ook dit adventsgeloof. Het misbruik zegt: „houdt maar op met aile arbeid voor de maatschappij, mensen immers kunnen het niet doen, wacht op God!" Die 't goed verstaat, arbeidt In en aan de wereld, met een vaste hoop en een vurige liefde. Want Hij, die het doen zal, is komende. J. SCHMIDT

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1