BUITEÏÏLÀND. Uit den Omtrek. Wilhelmus lied KONINQINNE LIED De heer is God en niemand meer iHeilig, heerlfik Opperwezen, Die het groot enz. Heer uw sohepping, aard en hemel. LoHled aan de Koningin. Danklied. Gemengde Beriehten. hua de sympathie hunner medeburgera. Die tôt dergelijke onwaardigehandelingen adviseeren, sijn seer seker onbetrouwbare raadgevera, en ik hoop, dat de beter gesinden onder de atakera sioh ten apoedig- ste van hen aullen loamakeu. „Wie heeft b.v. het rechtde mannen van „Patrimonium", die van den beginne af gesegd hebben niet mee te doen aan de ttakingmet den naamvannoaderkruipersM te aohelden Nog veel meer, hen sooala telkena gesohied ia en nog geaobiedt ge« welddadig te beletten naar hun werk te gaan waardooc thana, van de plm. 150 timmerlieden der vakafdeeling van dat verbond, een 30 tal, meeatal huiavadera, door overmaoht belet worden te arbeiden „Ia het bovendien niet lafhartig met een ganache bende vaak één of twee man op straat laatig te vallen en te bedreigen Dat verraadt geen man van karakter die aioh daartoe leent. „Ik ben door deae ervarisg ten zeerate teleurge8teld, en in mjjn nieren geërgerd Laat ods hopen, dat hieraan terstond een einde kome." Na het bovenataande behoeven wjj wel niet te aeggen, dat wij het in wesen met den heer Hovy eena sijn maar dit neemt niet weg, dat wjj sjjne veroordeeling te atreng en daardoor onbillgk aohten. Wat te Amsterdam door de stakende timmer» lieden tegenover hunne niet-atakende kameraden gedaan werd, had herhaaldelijk plaata bg de atakingen elders aoowel a)a hier. Dit reohtvaardigt de uitgeoefende preaaie wel niet, dooh toont wel aan, dat het wat kraa is, die preaaie voor de timmergeaellen die er aan deelnamen, ten hoogste onteerend te noemen. Waa het uitoefenen van aulk eene preaaie werke» lijk ten hoogste onteerend, dan waa de geheele arbeidende klaase in heel de wereld al lang onteerd en hadden de leden van deie klaase al lang de sympathie hunner medeburgera verbeurd. Maar sulk een vaart loopt het gelukkig niet. Wie sioh indenkt in de belangen die bij eene werkstaking voor de deelnemers op het apel ataan en wie bevendien wel eena heeft nagedaoht over „la payohologie des foules* vindt gronden genoeg ter ver> klaring van hetgeen hjj in de .ovaties" van stakende aan niet-atakende werklieden niet reohtvaardigen kan en ter verontt aohuldigiog van hen, die in de hitte van den atrjjd aan sulke „ovaties" deelnemen. Laat ons liever dan sulke barde oon deelen uit te apreken, ala waartoe de heer Hovy aioh bevoegd aoht, ieder van zjjn kant traohten het aolidariteitsgevoel onder de leden der arbeidende klaase te versterken, het vereenigingsleven onder hen te bevorderen, men sal daardoor meer doen tôt het tegengaan van „ovaties" en dergeljjke door de handhavera der openbare orde niet te dulden vrjjheids- beperkingen, dan door den werkiieden overdreven krasse veroordeelingen naar het hoofd te alingeren, die wegena hare overdrevenheid wel kwetsen maar niet verbeteren kunnen. en allerhande aoort van banket. De waarde van de goederen, die in hare fabrieken in het Vereenigde Koninkrijk gedureade het verige jaar geproduoeerd werden, wordt op bjjna 76 millioen gulden geaohat. Buitendien besit *y 20 melkergen en eenige stoombooten, die van Poole uit op het vaateland varen. Agentaohappen bevinden aioh in tal van landen, o. a. ook in Australie en Canada. De stahing der mijnwerkera in Zuid-Walea heeft kans spoedig te sullen eindigen. Men berioht, dat de werkiieden op een geoombineerde vergadering van aile stakende mijnen aan de loonoommiasie maohtiging gegeven heeft om met de patroona te onderhandelen op den grond- alag van het behoud van de veranderlijke loonaohaal, dooh met vastatelling van een minimum-loon. De bepaling van dit minimum ia aan de ocmmissie overge- laten. Door dit bealuit is de groote binderpaal voor den vrede uit den weg geruimd men mag nu verwaohten dat de strijd spoedig geëindigd sal sijn. Intussohen wordt in de streek de armoede hoe langer hoe erger. Frankrijk. De Franaohe minister van oorlog heeft de sohorsing van aile militaire oefeningen bevolen, soolang de buitenge wone hitte duurt. Het is de put dempen, nadat het kalf verdronken is. Tal van miiitairen heeft de onvoorsiohtigheid om in de jongste warme dagen oefeningen te laten houden, het leven gekrst. Groote verontwaardiging daarop in tal van bladen, met het gevolg dat nu Cavaignao eindelijk tussohen beiden is gekomen. Duitashland. De algemeene vergadering van Duitaohe katholieken de Krefeld heeft een aantalbealuiten van politiekenen accialen aard genomen. 0. a. werd ver* langd, dat de wereldljjke maoht van den paus hersteld sou worden en dat gemeente en staat de oonfesaioneele soholen meer dan tôt duaver zouden onderateunen. Wat de aooiale kwestie betreft legde de vergadering nadruk op het groote nut van ngverheidagereohten, verzoeningsra- den, vakvereenigiagen en codparatieve vereenigingen voor de katholieke arbei dera en voor de katholieke kerk, want de vakvereenigingen b.v. moesten niât alleen sioh houden aan de wet maar ouk de ohriatelijke heginselen en de GRONINGEN. In het Aoademiaoh Ziekenhuia alhier sijn opgenomen twee personen uit Musselkanaal, die besmet sgn geworden bij het slaohten van eene koe, welke aan miltvuur leed. Een der patienten ia reeda aan de gevolgen besweken. SLOCHTEREN. Woensdagmiddag is de arbeiderawoning van Hiltjo de Vriea alhier afgebrand. Van den inboedel ia weinig gered. Ailes waa verwaarborgd bg de brandwaarborgmaatschappg te Woud- send en wel de behuising voor f 306 en de loase goederen voor f 238. De brand moet in den sohoorateen ontstaan sijn. ZUIDBROEK. De oonsumptie commiasie voor de in 't begin van Sept, alhier te houden sohoolfeeaten ontving berioht van de firma Van Houten, dat se de becoodigde oaoao ter gelegenheid der feeaten voor de helft gratis zal leveren. Woenadag had sioh alhier voor het kan- tongereoht te verantwoorden de hr. T. E. As., em.-pred. te Groningen, ter sake dat de aan hem behoorende bou w vallige won i n gen aan de Spooratraat alhier nietovereen- komstig de bestaande voorsohriften sijn hersteld of opgeruimd. De drie getuigen, door bekl. opgegeven, verklaarden dat de woningen niet bouwvallig sijn. De saak werd 14 dagen uitgesteld en sullen nog worden gehoord de gemeenteopsiohter en de vroegere bewoner K. v. d. Veen. SAPPEMEER. Albier is eene post duivenvereeniging „Hoogesand Sappe- meer" opgerioht. Veraohillende leden ajjn reeda tôt de vereeniging toegetreden, terwgl het aantal duiven, waarover die leden besohikken, tamelijk groot genoemd mag worden. 't Doel der vereeniging ia wadstrgden teorganiseerec, en verbetering in het poatduivenras aan te brengen. Engeland. Een van de bloeiendste oofiperatieve vereenigingen in Engeland is wel de Coopérative Wholesale Sooiety", wier setel sioh te Manchester bevindt. Dese vereeniging heeft in het tweede kwartaal van dit jaar voor ruim 3bl/t millioen gulden aan waren verkooht. Een jaar geleden bedroeg geiurende dienselfden tijd het bedrag bijna 40 millioen. Zij doet soowel aan voortbren- ginga ala aan verbruiksocëperatie. Zg vervaardigt aohoenen, seep, tabakawaren want alleen met behulp der hem door de koopera van den geprojeoteerden weg in uitsioht geatelde twee millioen kon hij signe verbinteniasen nakomen derhalve waa, wanneer de weg niet geëxploiteerd werd, ook de koopsom verloren, en kreeg hij dese niet in handen, dan sou het hem onmogelijk sijn, de opgenomen gelden terug te betalen. Alsoo waren de eerat» volgende dagen voor Bollman en Dora, die haar lot met het zij ne verbonden had, van besliaaenden aard. Om intussohen in het ergste geval niet van aile middelen beroofd te sgn, had de bankier het plan opgevat voor Dora en op haren naam de villa Mandolinata te koopen, die hem toevallig door Huhn aan de hacd waa gedaan. Daarheen wilde het paar dan vluohten en van het kapitaal, 't welk Bollmann aan Dora ala vaste reserve" had ter hand gesteld, leven. Zg hadden namelgk besloten, dat de bankier, in geval signe onderneming mislukte, niet weder tôt de sijnen sou terugkeeren gelukte die, dan sou dit sleohts voor enkele dagen sgn, om eenige aangele- genheden te regelen en daarna voor altgd met Dora op de vluoht te gaan. Het paar atond derhalve voor eene orisia, daarom werden met omsiohtige sluwheid aile maatregelen genomen, om self in het allerergste geval niet geheel verloren te ijjn. aan denkbeelden, deor den paus in sgn bekende sociale enoyoliek neergelegd. Yerder ging de vergadering te keer tegen de onsekelijkheid, die tegenwoordig meer en meer in de pers en de sohouw- burgen de overhand nam en preea eenige middelen aan om den landbouwer in sijn gedrukten toestand te helpen. Na afloop van de algemeene'vergadering had een reusaohtige betooging van katholieke arbeidera pi&ats.Een taohtigtal vereenigingen en een tiental musiekkorp* sen trokken door de atad en men sohat het aantal democstranten op 13000. Dit ailes gebeurde op Maandag. D m dag daarop waa het nog drukker in de stad. Eene groote openbare vergadering lokte wel 7000 belangstellenden. Hier werden enthousiastiaohe redevoeringen over veraohillende onderwerpen gehouden, waarbij de verheerlijking van de katho- leike kerk het hoofdthema vormde. Uit den toon, welke sommige sprekera uanaloegen, bleek hoeseer de katholieke partij in Duitaohland sioh van hare maoht bewust is. Zg is trouwens de partij die thana in den Rgkadag den doorslug geeft en kan sioh dua de diensten, die sg van tijd tôt tgd aan de reaotionairen duur laten betalen. wij ona op onsen ontdekkingstoohtdadelçk aan een onser buren hebben bekend gemaakt. ;t Waa tooh eigenlgk ona voornemen, seer teruggetrokken te leven en ona verkeer soo veel mogelgk te beperken." „Het staat oca tooh seker vrg, ton allen tijde dit verkear af te breken," aatwoordde Dora, „en daarenboven hebben wg immers nieta te vreesen 1 Gij sijt eohter, wat uwe grootsoheplannen betreft, in de laatste dagen vrg wat onseker geworden. Yreeat gg soms, dat se mia- iukken sullen De bankier trok aan xjjne gouden bril. „Ik hoop het niet," waa sgn antwoord, „maar ik kan het mg niet verklarea, wie in dese aangelegenheid mg tegen*: werkt en mgn tegenpartg mr. Thompson uit Londen protegeert het is werkeliik in het oog loopend ik atiet hier en daar op swarigheden, die ik niet had verwaeht, terwgl Thompson allea voor den wind ging. Een aeoretaris aan een der bureaux in de residentie, die mg voor goed geld menig berioht in handen speelt, vertrouwde mg onder het segel der atipBte geheimhouding, dat de président door den invloed van graaf Hardenberg tegen mg opereert. Ik heb daarvoor maar éene verklaricg De onde graaf is met de affaire van sgn soon, die ten uwen kennis HOOGEZAND, 26 Aug. In de gisteravond alhier gehouden vergadering van het genootsohap van Ngverheid, afd. HoogesandSappemeer, werden o. m. de volgende punten be handeld Op een indertgd aan het bestuur van bot Groninger Rundveestamboek gedaan versoek tôt het houden eener keuricg van melkvee en atieren in dese gemeente waa thana een afwijsend antwoord in» gekomec. Het bestuur bovenbedoeld overt woog dat van de plaatsen waar de keuringen sullen >orden gehoudeu, een paar (Wildervack en Harkstede) niet te ver verwjjderd waren om aldaar met het vee te komen. De vergadering waa eohter eene andere meening toegedaan volgena haar oordeel waa er een groot beswaar aan verbonden met het melkvee een geheelen dag onder weg te sgn en werd daarom besloten het bestuur van het Rundveestamboek in overweging te geven op veel meer plaatsen dan thana het geval ia, keuringen te houden met uitbreiding van het aantal jury leden, daar alleen dan een algemeene deelname aan de keuriog kan worden verw&oht. Van het hoofdbestuur waa de vraag ingekomen wat er gedaan moet worden wanneer bij aankcop van rooa Brabantsoh kiaversaad, bij keuricg aan het proefsta- tion bleek, dat Amerikaansoh waa gele- verd, waarover door eene der afdeelingen waa geklaagd. De vergadering besioot te antwoorden dat volgena hare opinie de eenige weg waa in het koopoontraot voor dat geval eene flinke aohadever- goeding te eisohen. Tegenover de kacalisatieplannen van een gedeelte der Hunse, waardoor de waterafvoer uit Drenthe veel grooter wordt en de veenkoioniën op gegeven tijden aanmerkelgk meer laat van het water krijgen, werd besloten voorloopig eene afwaohtende houding aan te nemen. De benoeming van eene oommiaaie voor de s&aigranententoonatelling werd aan« gehouden tôt de volgende vergadering. Daarna werd bealoten de heeren Elema, landhouwleeraar te Hoogeveen en Bokma de Boer, suiveloonaulent te Groningen, tôt het houden eener lesing over een door hen te bepalen onderwerp uit te noodigen. Dekroningafeesten alhier worden 31 Aug. in de Ned. Herv. kerk geopend met eene feeatrede van D:>. R. Cremer Js., pred. te Veendam. weet men nog niet welken koers de jonge graaf heeft geset „Hij moet, naar men beweert, naar Amerika sijn gegaan," antwoordde Dora, „anderen willen hem in de residentie gesien hebben. Dooh wat gaat ona dit aan 't Zou intussohen een groot sohan» daal sgn, wanneer door dien knaap uwe onderneming aohipbreuk leed." Bollmann trok de sohouders op. „Men moet op allea voorbereid sgn," waa sgn antwoord. De volgende liederen sullen hierbtj worden gesongen Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet Den Vaderlant glietrouwe Blgf ick tôt in den doot. Een prince van Oranjeu Ben ick vrjj onverveert Den Coninck van BispaDjen Heb ick altijt gheëert Mjjn schilt eDde betrouwen Sijt ghy, o Godt, mgn Heer! Op U so wil ick bouwen, Verlaet my nimmeimeer! Dat ick doch vroom mach bljjven, D dienaer t' aller stont, Die tyranny verdrijven, Die my mijn hert doorwont. Woorden van E ZIJL Wijzk Gez, 4. De Koningin bestjjgt den troon Juich Neêrland met Oranje Het Huis, waarvao de grootste zoon Ons vrij vocht van Hispanie, Der Koningin zjj lof en eer, Dat zjj den roem van 't Huis vermeer, En Neerland steeds doe bloeien. De heer bescherm1 de KoniDgin, En leid' haar op heur wegen. Dat zij regeer' met Christenzin, En 't volk steeds zij ten zegen, Dan stijgt de roem van 't vorstenhuis, Dan draagt het volk ook 't grootste kruis Met de vorstinne samen. Gezang 21. Wilhelmina, Koninginne, Die thans Nederland regeert, Welk volk zgn vorstin ook minne, Nergens wordt zij meer geeerd Neêrland dankt steeds aan Oranje, Zijne kracht, zijn vrijheidszin Zjjn verlossing vaD Hispanje, Neêrland jubelt, Koningin. Zie, hoe juicht het volk U tegen, Koninginne! wees gegroet; Dat de Heer uw werk steeds zegen En een licht zjj voor uw voet. Neerland en OraDje beide Vormen een onbreekbren band Koningin dat God U leide Tôt den bloei van Nederland. Gezang 32. Groote Prins, uit 't huis Oranje Schrik eens van 't rijk en machtig Spanje, Uw laatste telg bestijgt den troon. Wilhelmina Koninginne, O! lief en dierbare Vorstinne! Versierd met hermeljjn en kroon. Dat 't volk U hoog vereer', Dat steeds uw roem vermeer' Wilhelmina, O Koningin O-! lief Vorstin Regeer' met liefd' en Christenzin. Wijzb O Sanctissima, of O hob hbbbi.ijk, r HOB BBQBEBUJK. Woorden v. H. WOLTERS, Koninginne, wie U minne, Wij, wij minnen U zoo teêr: Wilhelmine van Nassouw 't Lotlied schall' door 't kerkgebouw U Oranje laatste Oranjetelg ter eer. O hoe treffend, hoe veheffend Is dit Koninginnefeest Siere U hermelijn en Kroon Op uw' vorstelijken troon Lang, ja lang, maar eenvoud siere u 't aHermeest. Trekke als Koning, in uw woning Straks eeu vorst vau edel bloed Vrij 6D vroom en vroed en trouw Echte Oranje van Nassouw Dan gaat 't Neêrland Neêrland en Oranje goed. Gkz. 96. Woorden van P YKEMA. Haleluja, U zij dank eu eere Op deez' feestdag toegebracht Neerlands volk en Koningin, o Heere Loven Uwe liefde en macht Vader, sla haar steeds in liefde gade, Wijsheid zij haar richtsnoer, vroeg en spade. Haar regeering zjj, o Heer Steeds een loflied U ter eer. aanbouw sijn de mgnaohaoht, door mis te atappen, aohterover in desohaohtgevallen, waarbij hg soodanig inwendig werd ge- kneuad, dat de dood bgna onmiddellgk volgde. In dh vlahuen ophegaan. Bg Saint- Miobel in Savoje sgn van de 24 huisen, waaruit een gehuoht bestonder 23 verbrand. Fietsende abenten. Eenige agenten van politie in Den Haag oefenen sioh thans op laat van het hoofd der politie in het wielrgden zoodra zij een voldoande bedrevenheid in het ûetsen hebben ge* kregen, sullen sg speoiaal belaat worden met den dienat in de buitenwgken. Ook te Soheveningee sullen ffetsende agenten van politie geplaatst worden. Het im. In het dorp Kovar, in het komitaat Hont, ontstond Zondag twiat tussohen Italiaansohe brugwerkera en Hongaaraohe boerenarbeiders. De twis- tenden werden handgemeen en ten alotte werden twee Hongaren doodgestoken en aoht personen swaar gekwetst. Nibuw KRANKZIKNIBENOE8TICHT. Te Ber gen op Zoom wordt een geatioht voor kranksinnigen gebouwd. Aan den atraat- weg naar Wouw sgn uitgestrekte bos- sohen tôt dit doel aangekooht. Van den kansel. De Churoh Review vertelt dat onlacga de Yioar van Gor- leaton een pteek hield, waarin hij seide te gelooven in een toekomstig leven voor dieren en, vervolgde hg, hij sou se in den hemel liever octmoeten dan ver aoheiden andere mensohen van sijn kennis. Dit waa de gemeente te aterk de meeaten stonden op en verlieten de kerk, daarmede, segt de Daily Chroniole, ala het ware te feennen gevende dat zg sioh voor de mecaohen hielden, die de dominé liever niet in den hemel ontmoette. Opjbning gsenzen. Missohien bg wgxe van proef, soo sohrgft men aan de N. Gron. Ct., sullen eeratdaags de grensen door de Prui- aisohe regeering worden geopend voor den invoer van alaohtvee. Er is aan gene sgde der grensen groote behoefte aaa alaohtvee en niet miader aan ona fokvee. Eigenaakdig ides. In het Yolksdagbl. komt uit Londen een ingesonden atuk voor van de hand van A. M. Reens, waarin een nieuwe wijxe van oplossing der Hogerhui3>saak aan de hand wordt gedaan. Men leest daar n.l. het volgende „Ik hoop dat ik mg vergis, maar het komt mg voor dat sg die hopen dat de gebra. Hogerhuia bij de a.a. kroning gratie sullen krggen, bedrogen sullen uitkomeo. Er moet dan meer dan ooit geagiteerd worden, en nu meent ondergeteekende wanneer de gebra. Hogerhuia oar.didaat gesteld werden voor de Tweede Kamer, hun saak meer dan ooit op den voorgrond sou treden. Laten de heeren Tloelstra, Y. d. Zwaag en Y. Kol hue mandaat neeri leggen en in hun plaata souden de gebra. geoandideerd kunnen worden. ;t la een vluohtig idee van me, overlatende aan de sympathiseerenden met de gebra. Hogeri huia in de respeotievelijke diatrioten of het in praotgk gebraoht kan worden." Dese feeatliederen, gedrukt op Koning innepost, worden in de kerk voor de besoekers gratis besohikbaar gesteld. vond het vaart en gesteld Het onweee. In veraohillende plaatsen van ons lasd heeft het onweer, dat van maandag op dinadagnaoht woedde, niet alleen veel aohade vsroorsaakt maar sgn ook een paar menaohenlevena tebetreuren. Te Nijmegen ia gedood de brigadier der mareohaussee Tilstra met sgn paard. In het gehuoht Sohoot bg Geldrop ia een landbouwersvrouw doodgeslagen. Geneeaal Booth, leider van het leger des Heils, sal van 16 tôt 23 Ootober de hoofdplaataen van Nederland beseeken, tôt het houden van een bgsonderen veldtooht. Yebdronkbn. Te Balsward sat een vierjarig jongetje uit het talrijk gesin van een werkman tegen den avond te visaohen aan een vaartDe oudera daohten niet anders, dan dat het met sijn makkers speelde. Toen het tegen donker niet thuia kwam, werd het gesooht, maar niet gevonden. Men begon te vreesen, dat het te water kon geraakt sgn, men ging aan het dreggen in de Beter laat dan nooit. In de gemeente Opaterland ia deser dagen een huwelijk voltrokken tussohen een 57 jarigen brui - degom en een 53-jarige bruid. Yooraf werden eohter 7 kinderen voor^ohterkend, waarvan de oudste reeda 27 jaren telt. Yan allée sal nu de geslaohtsnaammoeten worden veranderd. Ruhoek in de kerk. Te Llverpool ia Zondag de dienat iu een Anglikaansehe kerk op rumoerige wgze veretoord. De biaeehop heeft daar wel vereehillende Boom» sohe praktjjken in de kerken verboden, maar aan den eecen kant zjjn er geeateljjken die zjjn gezag weerataan en aan den anderen kant vinden de proteatanten van Kensit'g aanhang den bisaohop niet flink genoeg. Zondag zouden deae protesteoren in de kerk van St. James the Less, en dat hebben zjj gedaan ook. Met den voormiddagdienat waa de kerk bjjna geheel gevuld met vrienden van een zekoren Wise, een geestverwaDt van KenBit. Een deel van den dienBt verliep zonder etoornii. Maar het kabaal begon toen de geeBteljjke in een kasuifel, vergezeld van twintig mannen en jongenB in koorgewaden, gekleed naar roomsohen trant, een kruia voorop, een omwandeiing door de kerk maakte. De prooessie werd begroet met gefluit en kreten van „Hangen moest je" en MJudas." Op het wiorookzwaaien nieate men enz. Toen de Tien Geboden werden voorge* lezen, en de geesteljjke de woorden „Gjj zult u geen gesneden beeld maken" had nitgesproken, ging er een groot gelaoh op. Het ontsteken van kaarzen by het aitaar, het opnieuw branden van wierook, de knie- buigingen van de aoolyten, dat allea gaf telkena het sein tôt allerlei uitroepen en

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Goorecht-Oldambt nl | 1898 | | pagina 2