I •o8-et Brandwaarborg-# >Ppjj D. TROOST te Sappemeer. GESLOTEN. Landbouwvereeniging vette jonge Koe HARDDRAVER1J-VEREES1GIN G RI1ND- EN VARKENSVLEESCH Heden Zaterdagavond van VARKENS, Boeldag te Sappemeer, Den huish. Inboedel. BEKROOND! HORLOGES, J. S. SM1D Ez., Groote keuze VLAGGEN W1MPELS Reistasschen. Reiskoffers. Rleerstanders. Parapluistanders. Waschtatels. Ledikanten. NIKKELWÀREN JONKER&Co., Hectografen IH. ROUKES. Heeren Confectie. SIGARE1S! De eehte Vierkantjes HYPOTHEEKBANK een flinke Reukenmeid. Een net Dienstmeisje, H BRODWER F. DIJKSTERHUIS, J. COHEN, GROOTE J. B. HEINEMA.NN, EUD. STAVERMAH. EUD. STAVERMAH. T. SMïT. 1 Toor de b a 1 i e. Offioieele Pnblioatiën. heeft aangesteld als vertegenwoordiger voor Sappemeer en omstreken, den heer Kamer van Koophandel en Fabrlekeu. KIEZERSLIJST. Wegens de Kroningsfeesteu Predlkbenrïen. Advertentiën Kiel- Windeweer. VERGADERING, Woens- dag den 31 Aug '98, 'a avonda 7 uur, ten hnize van H. SAP. i Tegen bet a.s Kroningstees* Heden en voor het Kroningsfeest I CROHIHGEH. Kerk- en Sehoolnieuws. op de lange haau B. SCBLREUDKR, B. W. BECKER te Martenshoek. Burgerlyke Stand- Consnlt te Sappemeer Gewone 14-daagscbe verkoop SophedenZaterdag, 27 Aug., 's nam. 4 nurten hnize van den kastelein DIJKHUIS te Sappemeer, op 8 maand crediet. gouden en zilveren Eerste kwaliteit NAAIMAGHINES tegen s o h e r p cononrreerende pryzen. Direote betrekking. Stfttionstraat, Sappemeer. op Zondag 4 September 1898, op de baan te VOGELZANG, 71 harddravers en 19 renpaarden. OTOTÔIOTOIOIOIOIOIOIQ Martenshoek. H. Wolters. firma Yerver, fc-ï re cm <z> cr Roiaal formaat f 1 per riem. Hooge&and. TL SM1T. Goederen op maat van P. VOS De Nederlandeobe H. VERVER Jr. Wordt gevraagd te Amsterdam Gevraagd met November Bien viel hem zoo dikwyls in de rede, dat hu zenuwaohtig werd en wilde uitsoheiden. Maar iemand riep hem toe „Wees een man en ga door." Hy ging door. Toen by het gebed van de Farizeeëo aanhaalde: „God, ik dank n, dat ik niet ben als deze," riep men „oh, oh I" en by het gebed van den tollenaar „God, weoB my armen zondaar genadig", klonk het „Amen". Daarna werd het avondmaal gehonden, of jnister het misoffer opgedragen. Daarby zwaaiden aan het altaar knapen met wierook- vaten „Stook wat op", riep men en toen een bel klonk „King the bell, Sammy" f„lnid de bel, Sam",) enz. Hoe langer hoe meer werd er gejouwd en gelaohen, Eindelyk waa de dienat afgeloopen, en de geeatelyke met zyn ataf riohtte zioh naar de kerke* kamer. De menaohen in de kerk atormden toen op den atoet loa, en met de grootate moeite beaobermde de politie den geeatelyke voor handtastelykheden Bniten de kerk hield Wiae nog een pro- teetvergadering, waarop hy de vrienden voor den volgenden Zondag naar een andere kerk opriep. Vergadering van den Raad der gemeente HOOGEZAND, op Maandag 29 Augustus 1898, dea voor- demiddaga te 9£ nur. Aan de orde 1. Ingekomen stnkken. 2. Voordraoht van Zetters. 8. Adres afaohryving hoofdel. omalag. 4. Benoeming eener oommiaaie inzake re* clamas hoofd. omalag. 5. Vooratel tôt voorl. vaststelling der ge- meenterekening over 1897. 6. Vooratel tôt wyziging der begrootiDg over 1898. 7. Aangehouden vooratel tôt het bybonwen van twee lokalen aan de aohool te Weaterbroek. 8. Verzoek van de heeren Zyl en Siekman tôt onderhandaohe verhuring van het gameenteland te Foxhol. 9. Aanbieding der begrooting voor 1899. 10. Vooratel tôt voorl. goedkeuring der rekening van den Sohntteraraad over '97. 11. Idem der begrooting Sohntteraraad voor 1899. 12. Verzoek van 't beatnur der vereeniging tôt Pl. Nut om de gewone anbaidie'a voor 't bewaarsohool- en inhalingson» derwys. 13. Verzoek van de veldwachtera om ver» hooging van jaarwedde. 14. Idem van de onderwyzerea H. de Boer. 15. Concept verordening lager onderwya en concept inatrnotie voor het Plaataelyk achooltoezioht. 16. Vooratel tôt vaststelling van het eerBte anppletoir Kohier van den hoofdelyken omalag over 1898. TERMUNTEN. Wegeca verkrachting nemen twee knapen van 15 jaar en wel Hilko E. en Harm H, de eerBte „koopman" te Woldendorp en de tweede dienatkneoht te Lalleweer, op de bank der beaohnldigden plaata. De zaak wordt, in het belang der openbare zedelyk- heid, met gealoten denren behandeld. Sleohia ééo getnige werd gehoord en daarna vorderde de anbat.Kofficier van jaatitie, mr. Cohen Tervaert, de veroordeeling van ieder der twee beklaagden tôt 6 maanden gov.-atraf, onder aftrek van de preventieve heohtenis. Als ambtahalve verdediger trad op de heer mr. J Herea Diddena, advooaat en proonrenr te Winachoten, die betwyfelde of door de knapen wel waa gehandeld met oordeel dea onderaoheida en die verder op vermindering van atraf aandrong. ZUIDBROEK. Gedagvaard ia wegena stroopery Arend H, ond 75 jaren, van beroep arbeider, wonende te Znidbroek. Op een morgen in de maand Jntii ia bekl., die by zyn zoon inwoont, een bezoek gaan brengen aan den tnin van Menno Wiohers te Zuidbroek, welke tnin achter dien van zyn zoon waa gelegen en heeft aldaar van een bed aardbeien een hoeveelheid afgeplnkt. Toen hy zioh echter wilde verwyderen, werd hy door zyn bnnr- man opgemerkt, waarop hy den hoed achter een boonebed neerzette en met een mooi praatje de aandaoht van dezen op het door hem gepleegde feit traohtte af te wenden, 't geen hem niet ia gelukt. Beklaagde heeft reeda aan de politie indertyd een volledige bekentenia afgelegd. Het 0. M rcqnireerde beklaagdea veroordeeling tôt f 20 boete of 20 dagen hechtenis, Veroordeeld: Elao Fr„ 47 jaar, achoen* maker te Sappemoer, wegena hniavredebrenk, tôt f 10 boete of 10 dagen heehteDia. Boelf D 28 jaar, arbeider te Noordbroek» Bterveen, wegens miahandeling en bedreiging met moord, tôt 10 weken gevatraf. Karel van der L86 jaar, fabriekear- beider, en Anneohien B., 34 jaar, echtge- nooten te Znidbroek, wegena miahandeling, ieder tut f 3 boete of 3 dagen hechtenia. Tyije M,, 45 jaar vronw van den arbeider Jan SI., te Mnntendam, wegena vernieling, tôt 14 dagen gev.atraf. GRONINGEN. In de jongate zitting van de arr.arechtbank te Groningen nam op het bankje der beschul- digden plaata Willem D, 21 jaar, timmerman, wonende te Sohildwolde, thana gedetineerd. D. wordt beaohuldigd zich op den lOden Angnatns bjj den boekhonder van den heer Penon, hontbandelaar te Groningen, tehebben al apoedig, wat nu door verBohillende getnigen beveBtigd werd, dat beklaagde zich bedoelde hontdelen wederreohtelyk had toegeëigend Tegen D, die reeda meermalen wegena diefstal govangeniastrat onderging en de zaak bekende, wordt door bat O. M eene gevangeniaatraf van 6 maanden geëiBoht. De ambtahalve toogevoogde verdediger, mr. Blanpot ten Catekon zich geheel vereenigen met bet genomen reqniaitoir, waarmede mon ook aan den wenach van beklaagde tegemoet kwam, die gaarne in het voorjaar van 't volgende jaar naar Duitschland wenaohte te vertrekken, waar men hem by de tiohelwerken werk heeft toegezegd. Hy beveelt den jongen man verdor in de ole« mentie van het hof aan. Veroordeeld: B, H. te Siddabnren, wegena miahandeling, tôt f 3 boete of 2 dagen h. Ondertrouwd Hemmo Spieker 21 j van Schildwolde en Anke Werkman 22 j van Noord- hroftk. Overleden Albert, 3 md z v A Brust en G Heerenga, Harkstede Klaassien Meijer, 72 j echtg van Eltje Timmer, Slochteren Meindert, 21 j z V P Blink en F Messchendorp (overl), Scharmer Bettje Heikens, 76 j ecbtg van Lammert Heidema, Kelham, Levenl, d v J van der Moleu en M Veen, Harkstede. NOORDBROEK, 17-23 Aug Geboren Alexander Gerrit, z v Wilhelmus Johannes Oosterhof eu Eertje de Boer Overleden Catharina Jantina ten Have, 21 j d v Hindrik ten Have en Elizabeth Steernberg Antje Staal, 63 j echtgen v Geert Werkman DIRECTEUREN DIRECTEUREN Burgemeeater en Wethondera der gemeente Hoogezand, Gezien art. 9 van het Eoninklyk Bealnit van 4 Mei 1896 (Staatablad no. 76) tôt vaatatelling van eon Algemeen Règlement voor de Eamera van Koophsndel en Fa brieken Brengen ter openbare kecnia, dat op hedon defiaitief ia opgemaakt en gedurende aoht dagen, van af 1 September e.k. voor een ieder ter inzage ia nedergelegd de lyat der kiezers van leden der Kamer van Koop handel en Fabrieken in deze gemeente. Bozwari n tegen die lyat-, hetzy die den klager, hetzy die andere peraonen betreffan, knnnen gedurende acht dagen, te rekenen van af 1 September 1898, bjj den Raad dezer gemeente worden ingabracht. Hoogezand, den 23 Augustus 1898. Bnrgemeeater en Wethondera voorn. I. A VAN ROIJEN. De Seoretaria W, AGTERBOS, AARDAPPELMEEL-NOTEERINGEN. Beblijn, 23 Aug. In de afgeloopen berichts- week was de markt kalm en stil Door het mooie weer hebben koopers nog geen lust iets te doen, zoodat de zaken vooral op termyn zoo goed als stil slaan Intusschen komen er bij al dat mooie weer reeds klachten uit sommige streken van te veel droogte, waaraan het mis- schien gedeeltelyk ook is toe te schryven, dat, het aanbod op nieuwe Campagne beperkt blyft Supra Mk. 23,75 Prima 23,— 23,25 Secunda 19,— 21,— Loco prompt vry Berlyn. Hahbdsq, 23 Aug. Tengevolge het aanhou- dend prachlige weer komen de verkoopers weer meer opzetten, doch kunnen zelfs tôt Mk 20,25 op termijn geen afoemers vinden En toch is deze vraagprijs laag indien men in aanmerking neemt, dat het regeeringsrapport over de veld- gewassen van half Augustus niet veel gunstigs over het aardappelgewas mededeelt Dit llolland komen ook klachten Prima (Duitach) Mk. 22,50 23,50 ,'Hollandsch) 20,75 5 21,25 Loco prompt vrij Hamburg nette contant. Paiijs, 22 Aug De voorraad is gering met weinig verkoopers doch ook weinig koopers Compiègne noteert frcs 29,— Epinal frcs 31, gewone condition ia ona KANTOOR op a.a. WOENSDAG 31 Augustus en DONDERDAG 1 Sept. Hoogezand, 26 Ang. 1898. BOON HULDER. GEVONDEN VOORWÊRPEN. EEN SCHORTJE. Inliohtingen ter Seorotarie van Sappemeer. Heden overleed myne Echtgenoote WIJPKE BOUMA, in den onderdom van byna 56 jaren. Hoogmand, 17 Aug. 1898. J. DEEN. Mede namens de kinderen. Aan de orde Betaling knnatmeat. Benoeming Seoretaria ooôperatieve aankoop. S 'S lu N O co H. MOLENAAR J»., TAPIJTHAIDEL Miorstelf abriek HOOGEZAND, a o - p-a o a CJ O t- C- o u o zal by den ondergeteekende eeno uitatek fyne worden GESLACHT, waarvan een ieder naar genoegen kan worden bediend. Vleeaoh- en Spekalager te Martenahoek, Soail88 Aug, HERV. GEM. Hoogezand Geen dlennf Sappemkkb. Geen diennf. Kbopswoldk. Voorm. Ds. Homan, Avondmaal. Kikl-Windbwkkb. Voorm. Ds Huber, Noobdlabkn, Voorm. Ds. Leendert*. Wittkwiebdm. Voorm. Ds Westrik. Thbsinge. Voorm Ds. Meindersma. Middblbbbt Voorm. Ds J. H. Leemhuis, Zdidbkobe. Voorm Ds. Swiers. Avondm. Noobdbbokk. Voorm. Ds, Gerrilzen. DOOPSGEZ. GEM. Sappemkfb. Voorm. Ds, Binnerts. N-Schkkmda Voorm Ds. B. ten Bruggen Cate. EV LUTH GEM Sappeheeb. Voorm. Ds. Dreesman. IVoenedas 81 Augustus, 't morgens 40 uur HERV GEM nooGEZAND. Ds R Cremer Jr, predikant te Veendam, feestrede, afgewisseld door het ziugen van toepasselijke liederen Scbaalcollecte bij het uitgaan der kerk Sappemeeb. Ds- Leendertz Kiel-Windewkeb. Ds. Buber Zuidbboek 's morgens hait tien Ds Swiers, bij welke gelegenheid door het kinderkoor. onder leidiug vau den heer B Gans, eenige vaderland— sche liederen zullen worden gezongen DOOPSGEZ GEM Sappkmbbi Ds Binnerts Noobdbboek Ds ten Bruggen Cate EV LUTH GEM Sappeheeb Ds Dreesman *m* Heden overleed zaoht en kalm myn geliefde zorgdragende Moeder DERKJE KONING, weduwe Bebekd Jeltes t. d. Woude in den gezegeoden onderdom van 88 jaar. Zuidbroek, 17 Augnatna 1898. DERKJE HOLSWILDER. Voor de even hartelyke ala talr^ke BEWIJZEN VAN DEELNEMING, door my ontvangen op myn Zilver Prieaterfeest van in es bniten de paroohie, betnig ik aan allen myn EARTEL1JKEN DANK. P. WOLFFENBUTTEL, Pastoor Martenshoek. en Eerste kwaliteit gerookte HAMMEN, Mnisjes ROOK- VLEESCH, droge METWORST, LEVER- WORST, gekookte BAM, fyn nitgesneden, 10 cent 't ode. Aanbevelend Slager te Hoogezand. kunnen de PRIJZEN op het BILJABT in ontvanget worden genomen in het Café GRONINGEN. Aan het instituut voor doof- stommen alhier is tôt onderwijzer benoemd de heer J R Bosman van Foxham, thans in betrek- king te Assen. DELFZIJL. Aan de chr school te Delfzijl is benoemd tôt onderwyzeres mej van Dalen te Assen. ActeFransch(lo) Geslaagd Mej J van Reijn, te Westerbroek, en de heeren H Wie- renga te Zoutkamp. W Vissers te Oude-Pekela, J H Schult te Bellingwolde, J Zuithoff te Gro ningen, A Dyksterhuis te Sauwerd en L S van der Goot te Veendam HOOGEZAND, 18-25 Aug. Geboren Jacoba, d v Rense Kramer en Cornelia Magrietha van der Veer Wiecbertje, d v Sietse Bergsma en Hiltje van der Meulen; Hendrik, z v Hendrik Beuneker en Lammechien Duitscher Bernardus Johannes, z v Johannes Jacobus Teuben en Catharina Egberdina Klump- ker Foktje, d v Klaas van der Schuur en Grietje Nieborg Anje, d v Frouwko Udema en Annegien Duursema Overleden Roelof Helmers, oud 4 j en 4 m z v Roelof Helmers en Annechien Plukker Hidde Dolfin, oud 11 w z v Aring Dolfin en Dieverdina Brandewjjn Engelina Oosting, oud 8 m d v Harm Oosting en Roelfje Klein. SAPPEMEER, 20-27 Aug Geboren Adrianus Franciscus, z v Paulus de Keijser en Meiske Bieringa Janna Hen- drika, d v Gerardus van Alteren en Hinderkie Bakker Anje Margaretha Johanna, d v Jo hannes Berg en Fokkina Jantina Drenth Jan, z v Harm Deen en Janna Edens Oïerleden Kornelis Bos, 8 mnd z y Luitje Bos en Fenna Monkhost Levenl kind van Eppe Mensinga en Alber- dina Hovius SLOCHTEREN, 19-25 Aug. Geboren Gerardus, z v Antje Visker, Kol- am; Roelof, z v J Teule en H Klomp, Kol- ri:n—biena Wilhelmina. d v Maria Rath, enJEdeler, TANDiNJRTS GRONINGEN, Qeereetraat, hoek kl. Peluterstraat, is dagelyks (behalve des Donderdags) te CONSULTEEREN. Op Zon- en Feestdagen geen vast spreeknnr. den tweedan Donderdag van elke maand (8 Sept, a.s.) HôtelSTRUVÉ van 10—3 uur. T. AGTERBOS Jr. ten verzoeke en ten hnize van AREND TAMMINGAaan de Heerestraatop aaustaaudeu M a a n d a g, 29 Augustus, 's nam. 2 unr, van 3 maand orcdiet, dooh poBton van- en beceden f 2.oontant. T. AGTERBOS Je. ONTVANGEN een groote party die op versohillende tentoonstellingen met de hoogste pryzen zyn bekroond. Verder voorradig vele soorten Gouden, Zil veren en Niokel HORLOGES in aile pryzen. Nienwe kenzo REGULATEURS. PRN* DULES, FANTASIE- en WEKKER« KLOKKEN, enz. enz. N. B. Niettegenstaande de verhoogde pryzen verkoop ik do nog voorradige GE« DENKPENNINGEN tegen de onde pryzen. In 't Zilver 90 et., Gondbrons 15 ot. des namiddags te 1£ nnr, by de Pnnt. Aangegeven: Entrée eerste rang f 2,dameskaarten f 1.50, tweede rang f 1.5 derde rang f 0 50 tribune f 0 50. LEDEN en BUITENGEWONE LEDEN tribnne vry, op vertoon van diploma. HET BESTUUR. CORSETTEN, HANDSCHOENEN, BOEZELAARS, FRONTS, BOORDEN, MANCHETTEN, STRIKKEN, BORDUURSEL, I witte, crème en écru KANTKN, 6/4 en 5/4 MOIBÊ VOERING, KEPERVOERING, TAILLE- BAND, TAILLEBALIJNEN, PLUCHEKOORD. TE HUUR en TE KOOP, ad s c h e r p ooncurreerend, zoolang de voorraad strekt. DIEPSTREEK, ZUIDBROEK. it Of W a: N a> p Pf vrf O f V o tr<k P- en HEGT0GRAFIS0HE INKT voorhanden. van de groote jaarljjksohe VERLOTING door de Vereeniging voor Landbouw, Handel en Nyverheid f 2 50. SAPPEMEER hoek Heerestraat. worden in den kortst mogelyken tyd onder garantie geleverd. De nienwste stalen Stoffen op aanvrage disponibel. P.S. De COUPEUR is dagelyks te ontbieden. zyn te Hoogezand verkrygbaar by geeft uit 4 °/Q en 3£ °/o PAND- BRIEVEN in stukkon van f 1000, f 500, f 200 en f 50 en geeft geld op rente op zeer gunstige voor» waarden. Deze PANDBRIEVEN zyn ten allen tyde ten mynen kantore aanwezig. Zy die klaine bedragen veilig willen beleggen worden in het bizonder hierop attent gemaakt. InliohtiDgen verstrekt de vertegenwoordiger dier Bank te Zuidbroek. SPO ORSTR A AT D no. 11. om dadelyk in dienst te treden Zioh persoonlyk of per brief aan te melden by Movronw HIJNER te Hoogezand. DIRECT GEVRAAGD: 14 15 jaar, by T. HUISMAN Fzn. te Korengarst, gem. Noordbroek.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Goorecht-Oldambt nl | 1898 | | pagina 3