„Huis ten Bosch,K wordt ingericht als Koninklijk weer Pa leis „EEN FIJN SPAN" iddenstanders willen eigen bezorgdienst Stralbare plagerij! Jaarvergadering P. v. il. A. ts Siochtaren DOPENT DON PASQUALE in Hoogezand In de natuur Bloemboilen in de kamer DERDE BLAD VAN «HET NIEUWSBLAD' Zaterdag 30 October 1954 No. 86 Abonnemenisvoorsielling. Hoogezand-Sappemeer DOODT RAT EN M^/.S Toen H .M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard hun 12"2-jarig huwelijksfeest vierden, heeft het Nederlandse volk aïs nationaal geschenk een som gelds bijeengebracht, bestemd voor het verfraaien van de tuin rond „Huis ten Bosch in s-Gravenha- ge een drie eeuwen oud paleis, dat gelegen is aan de rand van de stàd. Maar niet alleen de tuin, ook het paleis zelf was aan een grondige restauratie en moder nisering toe, wilde het althans weer gebruikt kunnen worden als verblijfplaats van het Koninklijk Gezin. Deze taak werd opgedragen aan de Rijksgebouwendienst, Omvangrijke taak. Begin 1952 werd met de werk- zaamheden begonnen. Nu, ruim 2% jaar later, is het werk nog m voile gang en het zal zeker nog tôt het voorjaar 1956 duren voordat ailes klaar is om de Landsvrouwe en Haar gezin een waardige huis- vesting te bieden. De bedoeling van de Rijksgebou wendienst "was, het historische pa leis te voorzien van modem com- fort, zoals een centrale verwar- mings-installatie, air-conditioning, badkamers, moderne keukens. gar- derobes, riolering, enz. Vloeren werden opengebroken, muren weg- gehakt en terwijl men daarmede bezig was, kwamen allerlei verbor- gen gebreken aan het licht. Het langgerekte paleis bleek ontzaglijk te hebben geleden onder het weer en onder de vochtigheid. Vloerbal- ken bleken verrot te zijn, muren en trappen ontzet het dak ver- keerde in zeer slechte staat. Oude karakter blijft. Talloze herstellingen moesten worden aangebracht en dat ailes gebeurde en gebeurt nog steeds met de grootste zorgvuldigheid. „Wij herstellen dit paleis zodanig" aldus de Hoofdarchitect G. Stomps, die de leiding heeft, „dat het weer eeuwen mee kan". Zoveel mogelijk wordt, ondanks aile moderniseringen, het oude ka rakter bewaard, van de beroemde „oranjezaal" met de enorme schil- deringen, van de Japanse en de Chinese zaal en van de talloze an- dere vertrekken in dit paleis, dat met recht een historisch monument mag heten. Drie eeuwen. Het zou niet moeilijk zijn, drie eeuwen vaderlandse geschiedenis te schrijven met „Huis ten Bosch" als uitgangspunt en als achter- grond, zo nauw is de historié van dit paleis verweven met het wel en wee van Oranjehuis en volk. Frederik Hendrik liet het in 1645 als landhuis bouwen voor zijn gemalin Amalia van Solms. Voor dat het geheel gereed was, stierf de grote veldheer-Etedendvvinger en Amalia besloot de „Oranje- sael", zoals het huis toen ge- noemd werd, in te richten als mausoleum ter herinnering aan haar echtgenoot. Op Donderdag 4 November a.s. zal te Hoogezand optreden een en- senble voortgekomen uit de Utrechtse Opéra. Deze groep maakt onder de naam „De Nederlandse Reis Opéra" reeds een tweede sei- zoen een tournée door Nederland met diverse Opera's. Hierdoor is een stap gezet tôt de daadwerkelij- ke uitvoering van het plan, een Operagroep te Iaten werken speci- aal voor die delen van het land die anders deze kunstvorm niet binnen hun bereik hebben. Mocht dit plan slagen dan is er een ruime moge- lijkheid dat dit gezelschap een de- finitieve vorm krijgt en onder meer ook Hoogezand herhaaldelijk zal bespelen. De opéra „Don Pasquale" werd gecomponeerd door G. Donizetti op een libretto van Cammerano. Het stramien van de handeling is een- voudig en kenmerkend voor die tijd. Een man op leeftijd (Don Pas quale) wil gaan trouwen. Dit klopt natuurlijk helemaal niet met de plannen van zijn omgeving. Zo ziet zijn neef bijv. zich al de erfenis ontgaan, waardoor hij het weduw- vrouwtje Norina niet zal kunnen trouwen, Een vriend des huizes (Malatesta) weet echter het hele geval zo te leiden dat via de ge- bruikelijke schade en schande de Don weer wijs wordt en zijn amou reuse plannen laat varen. Daar nu de tekst door Adriaan Morriën niet alleen in leesbaar, maar ook in zeer goed zingbaar Nederlands is omgezet, ontgaat de toehoorder niets van de listen en lagen, de grapjes en plagerijtjes die men de arme Pasquale ook weer in Hoogezand zal bereiden. De muziek is zo overrompelend blijmoedig dat iedereen zich prompt gewonnen geeft en na afloop be- slist de beroemde serenade neuriënd naar huis zal gaan. Daarom ook heeft de Don Pasquale van dit ge zelschap zelfs bij het meest ver- wende publiek een opvallend suc- ces. Het feit dat aan deze uitvoering een aantal uitstekende vocalisten medewerken, waarvan wij u noe- men: Cora van Doesburg, Sop. John van Kesteren ténor; Ton Wink, bariton en Ton Eldering, bas, geeft aan deze uitvoering een allu re die iedereen zal kunnen bevre- digen. Daarom is er ook niets ge- spaard aan het orkest. Dit zal op voile sterkte naar Hoogezand ko- men om deze uitvoering te bege- leiden. Prins Willem III liet het gebouw uitbreiden met twee zalen en bij - gebouw en. Prins Willem IV gaf aan de beroemde architect Daniel Marot opdracht het mausoleum te herscheppen in een paleis met on- geveer 100 zalen en vertrekken. Prins Willem V bereidde in de „Oranjezaal" zijn vlucht naar En- geland voor. Tijdens de Bataafse republiek en in de Franse tijd woonden in het tôt staatseigendom geworden ,,Huys in 't Bosch", zoals het paleis toen genoemd werd, achtereenvolgens Rutger Jan Schimmelpenninck, Koning Lodewijk, de jongste broer van Napoléon, en Maarschalk Le brun, die tôt Gouverneur-Generaal werd benoemd na de inlijving van Holland bij Frankrijk. Koning Willem I liet fraaie vij- vers in de tuin aanleggen, koningin Sophie, de echtgenote van Willem III, onderhield op „Huis ten Bosch" contact met geleerden en kunste- naars en verkoos aan het einde van haar leven de rust in dit paleis boven het woelige hofleven in die dagen in de stad 's-Gravenhage. Na haar dood bleef het huis lan ge tijd onbewoond. In 1899 zou het nog een roi van internationale be- tekenis gaan spelen toen de jonge Koningin Wilhelmina het ter be- schikking stelde voor de eerste vredesconferentie. Als over 1 IV2 jaar de restau- ratiewerkzaamheden voltooid zijn, zal het paleis dan regelmatig wor den gebruikt door het Koninklijk Gezin Op deze vraag, die iedere Hagenaar zich stelt, kan uiteraard nog geen antwoord worden gege- ven. „Huis ten Bosch" is en blijft een betrekkelijk „klein" paleis, dat zich niet leent voor grote ont- vangsten. Het wordt echter zoda nig ingericht, dat de Konir.klijke Familie er gezelschappen tôt ma- ximaal 60 personen zal kunnen ont- vangen. En afgezien van de vraag, of Koningin en Prins er vaak zui- len verblijven belangrijk is in ieder geval, dat door deze grondi- dige restauratie een historisch mo nument voor ons volk bewaard blijft. OPPERWACHTMEESTER WORDT OFFICIER De 36-jarige opperwachtmeester van de Rijkspolitie C. W. Bloemers uit Nijmegen is bij Koninklijk Be- sluit met ingang van 16 October benoemd tôt officier der Rijkspoli tie tweede klasse. Dit is voor de eerste maal in de geschiedenis van de Rijkspolitie dat een onderofficier tôt officier wordt benoemd. De maanden October en Novem ber zijn de meest geschikte om bol- len te planten. Hierbij moeten we onderscheid maken tussen de in huis bloeiende of die we in de tuin willen hebben. Deze keer zullen we 't hebben over de bollen voor de vensterbank. Een raam met bloeiende crocussen, narcissen, hy- acinten, tulpen enz. brengt de len te in de kamer. Door de bollen op verschillende tijdstippen binnen te brengen. kunnen we vele weken genot van de bloemen hebben. De potten of schalen vullen we met een luchtig grondmengsel: ge- wone tuingrond, scherp zand en turfmolm. Hierin komen de bollen enige centimeters onder de grond. Daarna zetten we de potten in de kelder of we graven ze in de tuin, ongeveer 25 cm onder de grond. Hei is noodzakeiijk dat ze dinnker en koel staan. In de kelder berei- ken we dit, door er een stuk don- ker papier over te leggen. Bij de in de tuin gegraven bollen, bedek- ken we de grond met een laag stro, opdat we bij vriezend weer in Ja- nuari of Februari ze kunnen opgra- ven. Buiten behoeven we ze nooit te gieten. In de kelder doen we dit eens per week, niet te veel, daar ze dan verrotten. Als de neuzen 6 8 cm lang zijn, en niet eerder, halen we ze in de kamer. Doen we het vroeger, dan krijgen we wel veel loof, maar geen bloemen. Ook nu geven we wel water, maar geen kunstmest. Na de bloei poten we de bollen in de tuin, waar ze 't volgend jaar weer zullen bloeien (behalve de hyacinten en de tulpen). Hyacinten kunnen we ook op speciaal daarvoor geblazen glazen kweker. De bollen worden dan 1 cm boven het water gezet, waar- na ze in de donkere kelder komen. De waterhoogte wordt geregeld gecontroleerd en zo nodig bijge- vuld. Na verloop van tijd vullen de wortels het glas. Als de neuzen 8 cm lang zijn, worden de bollen in de kamer gehaald. --H£r zijn altijd uitzonderingen op dc^regel. De Narcis Paperwhite, een sneeuwwitte trosnarcis, die uit Zuid-Frankrijk wordt ingevoerd, kan dadelijk in 't licht geplaatst worden. Ze mogen echter niet te warm staan, want dan verdrogen de knoppen. Meestal worden ze in schalen met grint gezet. Hierop gieten we water, zodat de bollen er juist onder komen. Doordat het wa ter verdampt, moeten we het gere geld bijvullen. Als we ze nu in de schalen poten. hebben we met de Kerstdagen reeds bloeiende narcis sen. Geprepareerde hyacinten kunnen ook eind December bloeien. Ze heb ben een spéciale behanisling on dergaan op de kwekerij, vandaar de vrij hoge prijs. Zeer mooi zijn de Miniatuur Hy acinten, die niet zulke grote bloe men vormen, wat een voordeel is, omdat ze dan niet zo gauw omval- len. Ze zijn in vele kleuren te krij gen, in tegenstelling met de Nar cissen, die altijd geel of wit zijn. Sommige soorten hebben een oran- je kroontje. Tulpen werden in 't midden der zestiende eeuw uit de Levant inge voerd. Tijdens en na de blceitijd der Gouden Eeuw werd de dwaze tulpenhandel gedreven, waardoor velen van schatrijk tôt straatarm werden. Ze werden per gewicht verkocht tegen fabelachtige prijzen. Sommige soorten brachten duizen- den gulden per stuk op. In de 18e eeuw werd een even dwaze hyacin- tenhandelgevoerd, die ook veel slachto'fers maakte. Crocus, Muscari, Iris en Scilla zijn ook prachtig voor potcultuur, als we de geschikte soorten bestel- OVERTUIGEND RESULTAAT VAN PROEFBOERDERIJ Sedert twee jaar wordt op de proefboerderij Heino van de drie Overijselse landbouworganisaties een^bedrijfje van 5 ha. geëxploi- d. Ir. H. T. Tjallema heeft nu pdeeld dat dit bedrijf f 8000 jaar heeft opgebracht. Dat is hetÇdubbele van de gemiddelde op- gst van gelijkwaardige bedrij- ven op zandgronden. Aan de hand var- deze resultaten was ir. Tjalle ma van oordeel, dat door rationele bedrijfsvoering de opbrengst van de Nederlandse landbouwbedrijven jaarlijks met vijftien millioen gul den zou kunnen worden verhoogd. 4JNZAMELINGSACTIE 1955. Stichting 19401945. lïet Hoofdbestuur van de Stich ting 1940—1945 heeft een verdra- gend besluit durven nemen. Het heert ni. besloten in 1955 voor het laatst een openbare inzameling te houden met als doel het nog aan aan de Stichting 19401945 ont- brPkende kapitaal van plm. vier vijf millioen gulden ineens in te zamelen. il et besluit om inderdaad in 195d voor de laatste maal in te za- meien kan alleen gerealiseerd wor- dei indien het Nederlandse Volk int crdaad dit grote bedrag bijeen- bre igt en mits de plm. 120.000 vas te jfontribuanten de Stichting 1940- 19<iook nà 1955 trouw blijven. Het Hoofdbestuur meent in 1955 een dergelijk beroep op het Ne- der'andse Volk te mogen doen, om dat in dat jaar de 10-jarige bevrij- din van Nederland op grootsewij- ze zal worden herdacht en in dat jaaj tevens de Stichting 19401945 hdSr 10-jarig bestaan viert. ZEEPOST Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De da- tuii- waarop de correspondentie uitfrlijk ter post moet zijn bezorgd, staat, tussen haakjes, achter de naam van het schip vermeld. Indonesië en Ned. Nw Guinea: s.s. Friesland (18 Nov.); Ned. An- tillen: s.s. Bennekom (9 Nov.); Suriname: m.s. Bonaire (17 Nov.); Ui^je van Z. Afrika en Z.W. Afrika: m... Bloemfontein (16 Nov.); Cana da: s.s. Maasdam (6 Nov.); Zuid- An'erika: Argentinië: m.s. Yapeyu (13 Nov.); Brazilië: m.s. Gaaster- land (8 Nov.); Australië en Nieuw Zeeland: m.s. Johan van Oldebar- neveld (8 Dec.) Inlichtingen betreffende de ver- zer. lingsdata van postpakketten geven de postkantoren. De eerste abonnementsvoorstel- ling in hôtel „Struvé", Donderdag- avond gehouden, heeft een voile zaal getrokken. Geen wonder, de naam Johan Kaart staat er borg voor, dat men zich die avond niet behoeft te vervelen. De klucht „Een fijn span", die het gezelschap van Johan Kaart voor het voetlicht bracht, is een klucht in de ware zin van het woord, die steeds lachsalvo's ver- oorzaakt. Het onderwerp geeft daar alleszins aanleiding toe. Twee beza- digde heren uit het Franse stadje Avignon, een kalm en rustig stadje (de burgemeester van dit stadje heeft deze week een landingsver- bod voor vliegende schotels uitge- vaardigd!) gaan naar een congres tôt bescherming van gevallen meis- jes, dat in Parijs wordt gehouden. Ze belanden beiden in een variété, gaan behoorlijk aan de zwier, ma ken kennis met danseresjes en ko men weer thuis zonder iets van het congres te hebben gezien. Voor een zuster van een der he ren moet verslag worden uitge- bracht van het congres. Dat geeft natuurlijk enorme moeilijkheden, die nog aanzienlijk worden uitge- breid door de komst van een der danseresjes die zo vriendelijk was uitgenodigd en de ere-voor- zitter van de deugdzame bond waarin beide heren zitting hebben. ATOOMAUTO GOEDKOOPSTE TER WERELD. In Groot-Brittannië is een nieu- we auto gebouwd, die zeer oncon- ventioneel van vorm en construc- tie is. Zij staat bekend als de Fair- thorpe Àtom een lichte auto met een geheel plastic koetswerk, een luchtgekoelde motor en vier onaf- hankelijk opgehangen wielen. De motor is een B.S.A.-product, die in drie versies zal worden geleverd, n.l. 250cc, 350cc en 650cc. Het brandstofverbruik varieert van 40 mijl tôt 75 mijl per gallon, afhan- kelijk van de motorinhoud. De ma ximum snelheid bedraagt 40 tôt 75 mijl per uur. De wagen kost 259. Men neemt aan dat dit de goed- koopste wagen ter wereld is. De man die zich achter deze onderne- ming heeft gesteld is Air Vice Marhal Donald Bennet. len. K. ADVERTENTIE I.M. doos 90 et jTen schrijft ons de afdeling. Hoogezand Sâfipemeer van het Ned. Verbond van Middenstandsver. werd Woens- dagavond in het „Bontehuis" een leden- en propagadavergadering gehouden. Als gewoonlijk moest het eerst weer een half uur na de opgegeven tija worden voor dat de voorzitter de vergadering o'pende, en daarbvj de nieuwe leden speciaal welkom heette. alsmede de districtsbestuur- dec voor het noorden van Neder land. Na voorlezing der notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd werd een vertrouwenscommissie ingesteld, welke tôt taak zal hebben plaatselijke en persoonlijke moei lijkheden van middenstanders, wel ke op een vergadering niet in het midden kunnen worden gebracht, tôt oplossing te brengen, hetzij met liulp van het zo juist opgerichte gewestelijke bestuur, of met het hoofdbestuur, die op haar beurt die commissie weer zal adviseren. Over ingekomen mededelingen, werd door het bestuur naar voren gebracht, dat onderzocht zal wor den of het mogelijk is een bezorg dienst voor aile winkelbedrijven in te stellen. hetzij dat dit in het klein zal worden begonnen of, dat in één keer gestart zal worden met eigen vervoer, welke alleen Dat drukkers en uitgevers vreemde dingen ervaren van tijd tôt tijd, zullen zij, die verantwoordelijk zijn voor de producten die hun persen verlaten, wel kunnen beamen, al dus de rédacteur van het vakblad Graficus. De drukkerij, die wekelijks dit blad geboren doet worden, loopt daarvan niet vrij. Tôt haar perio- dieken behoort een jaarboek, waar in adreslijsten voorkomen, samen- gesteld aan de hand van de laatst uitgekomen interlocale telefoongids en andere adresboeken. Na het uitvoeren van de bestel- lingen op deze uitgave wordt een flink aantal jaarboeken gratis toe- gezonden aan belanghebbenden, die in de adreslijsten voorkomen. Vorige week kreeg onze drukke rij bezoek van een maréchaussée van de rijkspolitie van een kleine plaats. Een aankondiging „Er is iemand van de politie voor u in de wachtkamer" doet altijd even die- per doordenken, maar van geen kwaad bewust, traden wij deze af- gezant fier tegemoet. Wel waren we nieuwsgierig en op de vraag of we tijd hadden, zeiden we die te maken, als het nodig was. Even volgt dan een tastende hou- ding, die bij de politie, die vorst enzoekt, past. Uit een pakje kwam ons jaarboek. Dat was bekend ter- rein. De vraag volgde, of wij de adressen voor de adreslijsten, die in deze uitgave staan afgedrukt, versteikt krijgen. „Neen" was ons antwoord, „we stellen de lijsten zelf samen". Met dat antwoord wa ren wij voor de politie al onschul- dig in gedachten. Er werd ons ver- teld, dat een bepaalde naam ten onrechte onder die en die rubriek was opgenomen, daar die meneer geen eigen bureau meer heeft. Er was {Ydacht aan opzettelijke fouti- ve opgave door kennissen, die me neer X al een week lang judassen. Toen volgde een schoon verhaal. Meneer X is een plaaggeest eer ste klas en gedachtig aan het spreekwoord ,,Wie kaatst moet de bal verwachten" heeft een groepje „getroffenen" nu gedacht; „Die X zullen we eens een paar vrolijke dagen bezorgen." Ze knipten uit de Margriet en uit andere soortgelijke bladen de bonnen, die in adverten- ties voorkomen en een gemakkelij- ke betaling van het bestelde in het vooruitzicht stellen. Op naam en adres van X werd een serie bonnen ingevuld en aan de betreffende winkeliers toegestuurd. Gevolg: X, die niets besteld had, kreeg in z'n kleine woonplaats, waar iedereen van iedereen veel weet en ziet, voor z'n deur een compleet ameu blement, een piano, grote gordijn- stellen, vijf zware vloerkleden, een pak gramofoonplaten en nog meer. Er is weinig nodig om de omwoners te laten concluderen, dat de huw- bare dochter zeker trouwen moet De politie werd bij deze „grap", waarom de daders nu nog lachen, gehaald. De firma's die veel kosten maakten om het bestelde te verzen- den, eisen schadevergoeding. Waar grote magazijnen uit allerlei plaat- sen -in het geding zijn, laat men dat niet op zich zitten. Reeds noteerde de politie een totaal bedrag van f 2000.aan expeditiekosten. De politie, wier wegen al vaak naar het juiste spoor leidden, zal er wel in slagen de daders te vinden, die dan hun straf wegens valsheid m geschri'fte niet ontgaan en daaren- boven voor de gemaakte kosten aansprakelijk worden gesteld. Wie 't laatst lacht, lacht dan 't best. Dat zijn meneer en mevrouw X die enkele moeilijke dagen mee- maakten, maar geholpen door de politie, al geen zendingen meer van bodediensten aangeboden krijgen, omdat er eerst telefonisch overlegd wordt of het gearriveerde besteld is. Kunt u zich voorstellen, dat het briefpakje met het gratis verstrek- te jaarboek argwaan wekte bij me neer en mevrouw X, die achter el- ke ongevraagde zending nu iets zoeken Zo weet een drukker-uitgever maar nooit, welke uitwerking zijn uitgave kan hebben een plaatselijk karakter zal moeten hebben, hetgeen door de leden met instc-mrning werd begroet, temeer daar kosten van personeel voor dit werk nog al duur is, en voor ,,loopjongens" in welk bedrijf ook in zulk werk toch geen toekomst zit. Ook de verzending van goederen, via de bodediensten naar plaatsen buiten Hoogez.—Sappem. werd be- sproken, waarbij werd besloten op voorstel van het bestuur, dit bij voorbaat in handen te geven van het bedrijf die hiervoor reeds dien- sten bewijst. Daarna volgde het verslag van één der leden welke naar de Na tionale middenstandsdag was ge- weest in Utrecht. Hij vertelde daar- bij hoe of o.a. de directeur van het Economisch instituut voor de Mid- denstand. over algemene midden- standsproblemen had gesproken, waaruit wel bleek dat er nog veel werk ligt te wachten, op dit ter- rein, en speciaal in Hoogezand Sappemeer en omgeving. Vele vragen werden beantwoord, waarna tussentijds een radio-tech- nicus zich in de zaal bezig hield inet het klaar maken van een bandre- corder zodat zich daarna het ge val voordeed, dat de stemmen van de hoofdbestuurders .door de zaal klonken, zodat zij die niet altijd naar het centrum van het land kun nen gaan, het verslag hoorden van het laatst gehouden congres, en op deze wijze kennis maakten met zaken waarover men anders nooit spreekt of zelfs niets van weet. In elk geval. een gezellige avond, waarbij zakeiilieden uit aile bran ches aanwezig waren, en waar ver- dere uitbouw zeker mogelijk is, in een plaats als Hoogezand Sappe meer en omgeving. Maar uiteindelijk komt ailes weer op zijn pootjes terecht. De spelers hebben zich uitste- kend van hun taak gekweten. Johan Kaart en Johan Boskamp, die de hoofdrollen verzorgden, speelden kostelijk. Het stuk, dat ze speelden, is ech ter pretentieloos, doch afgezien daarvan hebben de schrijvers Ar nold en Bach er weinig originele ideeën in verwerkt. Het vrij bizarre gegeven is ruw uitgewerkt met te ver doorgevoerde onwaarschijnlijk- heden. Bovendien ademt dit „Fran- se" stuk weinig Franse sfeer. Fran se humor is er zelfs niet in te vin den. De opvoering van dit stuk leidt daardoor tôt iets wat meer doet denken aan goedkope loi. VOOROORLOGSE PRIJZEN Honderden eieren, liters koffie, kilo's brood, aardappelen en - m- ten zijn Woensdag verorï ;n een cafétaria te Amsterdam. Jat établissement in de Jonge Roeien- steeg (verbinding tussen Kalver- straat en N.Z. Voorburgwal) be- stond namelijk twintig jaar en dat is gevierd door nog eens éen dag de prijzen te rekenen van 1934. In de middagpauze en vooral la ter, tegen zes uur, stonden de mensen in rijen om weer eens voor één dubbeltje een kop koffie te drinken of voor 45 cent een uit- smijter ham te eten. Een glas Bor deaux kostte. precies als in degoe- de oude tijd "twintig cent en advo- caat met slagroom een kwartje. In het begin waren er maar wei- nigen, die de simpele aankondiging op de voorruit geloofden. Het bleek echter waar en toen kwamen de dienstertjes handen te kort. Af en toe moest de deur zelfs dicht, om dat er eenvoudig geen plaats meer v/as voor de vele honderden, die wel eens op vooroorlogse basis wilden eten. Het personeel was voor die geiegenheid verdubbeld, maar in de keuken en vooral bij de m'eisjes, die de vaat deden, kon men het werk niet aan. Voor éér. dag herleefde hier een vooroorlogs paradijs. DE VERKEERDE BABY. De heer en mevrouw Edward Alfrey ontdekten Donderdag dat ze de verkeerde baby uit de kraam- inrichting mee naar huL genomer ha' cen. Vijf uur nadat zij met het meisje waren thuisgekomen, ontdelctc de trotse vader om een van de polsen van het kind een bandje met de naam „Granner". Onmiddellijk werd de kraamin- richting opgebeld en een ijlings in gesteld onderzoek wees uit, dat de dochter van Alfrey aan mevrouw Granner was gegeven. 's Avonds hebben de beide fa- milies de babies geruild en ieder een is gelukkig behalve de ver- pleegsters in de kraaminnchting, want er zal een deugdelijk onder zoek naar worden ingestelu, wie de schuld van de verwisselinp is. HOOFDOFFICIER WERD SERGEANT OM AAN HET WERK TE KUNNEN BLIJVEN. In Washington heeft de 77-jarige Horst W. Tittel voor zes jaar bij- getekend als sergeant van de Ame- rikaanse luchtmacht. De minister voor luchtvaart nam hem de eed af. Na 46 dienstjaren bereikte Tittel de rang van luite- nant-kolonel, maar koos toen de status van onderofficier om niet noodgedwongen na de tweede wc- reldoorlog met pensioen te moeten. Als reserve-oficier heeft hij dan ooi< nog steeds zijn oude rang. Als reden voor het hernieuwen van zijn contract gaf de sergeant op Wanneer je 's morgens opstaat, weet je tenminste, dat je aan het werk kan gaan maar als je met pensioen bent. weet je niet wat je de hele dag moet doen. Tittel die geboortig is uit Leip zig, is op het ogenblik werkzaam bij de administratie van het lucht- vaarteommando van Alaska. Hij maakte een spéciale reis naar Was hington voor het afleggen van de Bij de Amerikaanse luchtmacht bestaat geen gedwongen pensionne- ring voor onderofficieren. Officie- ren worden gepensioneerd op 62- jarige leeftijd. In m 't café Hommes te Slochteren werd de jaarvergadering gehouden van de afd. Slochteren—Kolham van de Partij van de Arbeid, onder voorzitterschap van de heer J. kij- kens uit Borgweg. Devei gale/m» was uitstekend bezocht. Mede was aanwezig de heer Kiewiet uit Hoo gezand als Gewestelijk Bestuurder. Nadat de voorzitter de vergade ring met een hartelijk welkom had geopend, werd gesproken over het Doorbraakfonds, waarover de heer Kiewiet een uiteenzettmg gai in verband met de zeer belangrijke komende Kamerverkiezmgen m 1956. Eveneens werd gesproken over het Federatieve verkiezmgs- fonds voor de komende Gemeente- -isverkiezin^0^. werd door de voorzitter toegelicht. Ye^d^r werd de heer J. Ridderbos uit Kol ham candidaat gesteld voor het Gewestelijk Bestuur. Uit het jaarverslag van de se- cretaris bleek, dat het aantal le den der afdeling gestegen was van 26 tôt 121, terwijl het verslag van de waarnemende penningmeester een batig saldo aanwees. De heer J. Ridderbos werd als bestuurslid herkozen en in de va- cature Jac. de Vries werd als be stuurslid gekozen de heer Jan da Vries. Verder werd gesproken over de oprichting van een afdeling van de Vrouwenbond der P.v.d.A. Be sloten werd om een vergadering uit te schrijven met de vrouwelijke leden van de afdeling, waar zo mo gelijk mevr. Aarsen—Jansen uit Groningen aanwezig zal zijn om zodoende tôt de oprichting van genoemde afdeling te kome». AANTAL DODEN IN ITALlë WAARSCHIJNLIJK 500. Donderdag zijn in Salerno de eerste slachtoffers van de overstro- mingsramp ter aarde besteld. Nog steeds worden lijken gevon- den. Het totale aantal slachtoffers zal zeer waarschijnlijk de 500 be- reiken.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1954 | | pagina 5