De P .v.d.A. tlians de grootste partij de samenstelling der nieuwe kamer Aan de diverse partijen zijn de volgende aantallen zetels toegewezen: 1» I VERGELIJKENDE CIJFERS >i I I Ile iaargana Donderdag 14 juni 1956 Dit Rummer bestaat uit 8 pagina's No. 47 Voor de Gem. HOOGEZAND-SAPPEMEER - SLOCHTEREN - NOORD- EN ZUIDBROEK - MUNTENDAM - NOORDDIJK - VEENDAM en Omg. waarin opgenomen „OOST GOORECHT" VAN 1871, HET „N1EUWS- EN ADVERTENT1EBLAD" VAN 1888 EN SLOCHTER COURANT" Kaholieke Volks Partij 33 Partij van de Arbeid34 Anti Revolutionaire Partij 10 Christelijk Historische Unie 8 Volkspartij v. Vrijh. en Démocratie 9 Communistische Partij Nederland 4 Staatkundig Gereformeerde Partij 2 Gereformeerd Politiek Verbond Q Nationale Unie (Alg. Christelijk) 0 Nederlandse Oppositie Unie 0 ■S "3 O 'S J2 5 •B .g 5s w §1 8 "Sj 1 «3 o 4 1 J 1 1 1 g '5a 12 i i 8 J 1 8 8 °/o 28.7 29.0 11.3 8.9 8.8 6.2 2.4 0.7 4.0 VERSCH1JNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS PRIJS DER ADVERTENTIES 15 cent per mm. (Contractprijzen op aanvraag) HET NIEUWSBLAD fJitgeefster Seggers' en Kremer'i Uitg.zaak „Het Nieuwsblad" C.V. Kantoor Hoofdstraat 6, Hoogezand Rédacteur D. Baak, Tel. 2117 Postrekening No. 435883 Telefoon 2117 (b.gg. 2351 en 2301) Nederland koos nieuwe 2e Kamer BU de nieuwe samenstelling van 150 kamerleden zal de eetelverdeling zijn als volgt K.V.P. 49, P.v.d.A. 50, A.R. 15, C.H.U. 13, V.V.D. 13, C.P.N. 7, Staatk. Ger. PartU 3. Plaats en Stemdistrlct HOOGEZAND/ SAPPEMEER ci co PL, r—i O o M f— o 03 W V rQ f-4 d) d CO u co PL <u PL d <y 0) G :z? J JG OT i-4 V +3 03 t_, 03 G a a) (A M <D 0 O 1 Gemeentehuis 1115 119 618 90 54 166 55 1 2 Turnhal 685 63 297 53 43 180 29 2 6 3 Huishoudschool 867 36 604 63 38 32 82 6 4 School Kalkwijk 956 81 479 86 61 175 65 1 4 6 School Martenshoek 898 74 542 57 21 47 149 1 - 6 Café Wiardi 597 111 230 46 31 58 117 7 School Westerbroek 601 35 362 13 17 93 67 1 2 8 School Foxhol 539 49 266 20 27 35 129 l 9 School Kropswolde 609 14 266 19 39 164 93 1 10 O.l.s. Kielwindeweer 900 37 533 113 34 121 46 2 11 N.H. Kerk S'meer 933 154 468 67 24 107 94 11 12 K. de H.str.school 983 163 502 77 39 89 91 2 14 13 Ger. Sch. Borgerc. 750 63 341 67 13 98 147 1 18 14 Ver.geb. Slochterstr. 755 61 369 68 49 102 90 T 15 Oosterschool 858 39 439 43 14 89 218 1 7 Totaal 12046 1099 6318 882 504 1556 1462 13 82 Percentage 100.0 9.1 52.4 7.3 4.2 12.9 12.1 0.1 0.7 •S <u c-g C _a> Q c a B Ipr <jj 8 2 0 1 2 4 1 32 0.3 SLOCHTEREN NOORDBROEK 1 Gemeentehuis 2 Stootshorn Totaal Percentage ZUIDBROEK MUNTENDAM 1 School Middenweg 2 O.l.s. Bovenweg 3 Tripscompagnie Totaal Percentage 921 12 561 70 90 97 124 1 1 928 12 616 87 80 69 102 2 4 1 225 24 116 6 9 58 8 1 2 2074 48 1293 113 179 184 234 4 7 2 100.0 2.3 62.3 5.9 8.6 8.9 11.8 0.2 0.3 0.1 VEENDAM Stemmen Percentage NOORDDIJK 1 Ruischerbrug 2 Engelbert 3 Oosterhogebrug 4 Waterhuizen Totaal Percentage KIESKR. GRONINGEN Stemmen Percentage LANDEL. UITSLAG Stemmen 5727355 1815242 1871990 Percentage 100.0 31.69 32.69 567517 9.91 482848 8.43 502325 8.77 272167 4.75 129512 2.26 37257 0.65 ci Pi G tf P 7 9 4 6 6 3 6 6 12 14 7 15 2 0 B 110 0.9 1 Slochteren 891 B 337 102 165 119 44 4 107 S 6 2 Schildwolde 1009 4 384 178 116 127 29 165 5 3 Hélium 911 2 444 177 139 116 23 0 8 4 Siddeburen 1131 7 431 874 128 131 47 1 8 5 Tjuchem 400 10 218 42 39 67 10 11 6 Overschild 297 2 98 71 28 51 12 84 p— 7 Froombosch 782 14 502 41 74 89 52 1 0 I 8 8 Kolham 527 18 300 26 47 84 38 2 9 9 Scharmer 483 13 259 13 30 120 22 19 5 10 Harkstede 942 13 489 77 58 208 34 1 4B a. i Totaal 7378 08 1096 824 -> 1112 311 17 397 20 *4J 0.6 Percentage 100.0 1.2 46.9 14.9 11.2 19.1 4.2 0.2 0.4 0.8 Het was gisteren weer vier jaar geleden, dat Nederland ter stem bus ging om zijn Tweede Kamer te kiezen. Ditmaal is het een latertje geworden, wat de uitslag betreft, want de sluitingstijd der stem- bureaux werd verschoven naar zeven uur. Het gevolg hiervan was, dat de stembureaux later klaar waren met het tellen der stemmen. Over het geheel genomen was dit van geen invloed, want door de ter beschikking staande moderne middelen wisten de grote steden toch tijdig gereed te komen met hun uitslag. En daar komen toch de meeste stemmen vandaan. Belangstelling hebben verzameld dan de in grootte De animo voor de tussentijdse uitslagen moet daar ook behoorlijk zijn geweest. In de provinciege- meenten daarentegen was van over- weldigende belangstelling geen sprake en hier had het luisteren naar de radio nog verder veld ge- wonnen. Zo waren er op de stembureaux eigenlijk niet meer personen aan- wezig dan noodzakelijk was voor de telling en voor het doorgeven van de uitslagen naar de verschil- lende bladen. Ongeldige stembiljetten Intense spanning ontbrak dan ook vrijwel, wat toch niet wegnam, dat men bijvoorbeeld kon vernemen iemand zijn stem aan niemand te doen geven. Een ander heeft het in het stemlokaal schijnbaar zo gezel- lig gevonden, dat hij aile beschik- bare vakjes maar rood had ge- maakt. Dat waren dan de dingen, die wel overal te beleven zijn geweest, maar waardoor wordt aangetoond, dat nog niet ieder het belang van stem men inziet. Toen via radio en telefoon de uit slagen successievelijk bekend wer- den, was het wachten nog op de landelijke uitslag. Wat men van de diverse plaatsen kreeg te horen, wees in grote lijnen reeds op een duidelijke winst voor de P.v.d.A. en een duidelijk verlies voor de C.P.N. Het wachten was dan ook op de officiële uitslag en toen deze be kend was, bleek de P.v.d.A. ruim 56.000 stemmen meer op zich te op haar volgende K.V.P., welke met de annexatie van de K.N.P. haar oude glorie nog niet heeft kunnen herwinnen. Onder de partijen, die de gevoe- ligste klappen kregen, behoorde ook de C.P.N. Waarschijnlijk hebben vele van de vroegere kiezers der communistische partij meer gema- tigd links gekozen. Voor het andere gedeelte zal de P.v.d.A. haar winst ook door de doorbraak hebben verkregen, want viel de winst van de K.V.P. al enigermate tegen, de A.R. en C.H. zagen stemmen verloren gaan. Als men de percentages bekijkt, dan krijgt men het volgende beeld: P.v.d.A. 32.69, K.V.P. 31.69, A.R. 9.91, V.V.D. 8.77, C.H. 8.43, C.P.N. 4.75 en S.G.P. 2.26. De overige par tijen konden geen heel procent ver- werven. Niet alleen is het percentage van de P.v.d.A. een vol procent meer dan van de K.V.P., ook bij de zetel- verdeling is het verschil één, welk verschil eveneens zal blijven ge- handhaafd, wanneer de Tweede Ka mer met 50 leden wordt uitgebreid. Zetelverdeling We zien dan bij de samenstelling van honderd de P.v.d.A. 34 zetels bezetten, hetgeen een winst van vier betekent. De K.V.P. wordt de tweede party met 33 zetels, wat door de samensmelting met de K.N.P. een winst betekent van één zetel. De A.R. krijgen 10 ze- jXT 987 20 576 29 40 199 110 2 4 4 6 165 3 91 8 10 38 17 1 2 1152 23 667 28 50 233 132 2 4 5 8 100.0 2.0 58.0 2.4 4.4 20.2 11.4 0.2 0.3 0.4 0.7 1 Gemeentehuis 2 Heiligelaan 871 663 12 4 461 421 89 41 33 15 149 92 67 63 2 53 12 4 10 Totaal Percentage 1534 100.0 16 1.0 882 57.6 130 8.5 48 3.1 241 15.6 130 8.0 2 0.1 65 4.3 6 0.4 14 0.9 resultaten varT"ft pagina afgedrukte tabel vermelde cijfers omtrent de Kamer behoeven gefetfil£IL.gehouden verkiezingen voor de Tweede Opdat onze lezers zich enigszins kunnen orientera onder enkele cijfers van de vorige Kamerverkiezing houden op 25 junl 1952. welke werd ge- Landelijke uitslag Kieskring Groningen Partijen Katholieke Volkspartij Partij van de Arbeid Anti Rev. Partij Chr. Hist. Unie V.V.D. Comm, Partij Ned. St. Geref. Partij Geref. Pol. Verbond Overige Partijen 10 0.5 8648 521 4851 751 639 1252 488 17 55 25 49 100.0 6.0 56.1 8.7 7.4 14.5 5.6 0.2 0.6 0.3 0.6 404 4 209 37 17 104 11 2 15 5 340 B 186 10 13 89 18 2 6 8 8 582 14 278 64 48 132 10 32 4 141 2 78 4 6 33 11 2 3 2 1467 25 751 115 84 358 50 4 55 6 19 100.0 1.7 51.2 7.8 5.7 24.4 3.4 0.3 3.8 0.4 1.3 253762 15048 107193 43856 24302 32685 19404 615 8858 632 1169 100.0 5.9 42.2 17.3 9.6 12.9 7.7 0.2 3.5 0.2 0.5 28954 0.51 19543 0.34 Stemmen 1529508 1545867 603329 476195 471040 328621 129081 35497 216607 5335745 100.0 Stemmen 12864 93940 45038 25133 31208 22288 571 8473 7410 246925 •/o 5.2 38.1 18.3 10.2 12.7 9.0 0.2 3.4 2.9 100.0 K.V.P. P.v;d.A. A.R. C.H.U. V.V.D. C.P.N. S.G.P. G.P.V. Overige K.V.P. P.v.d.A. A.R. C.H.U. V.V.D. C.P.N. S.G.P. G.P.V. Overige Uitslagen van de verkiezingen 1952 binnen ons i Hoogez./Sapp. Slochteren Noordbroek 874 7.7 102 1.4 32 2.7 5187 45.5 2935 40.4 561 48.7 940 8.2 1122 15.4 25 2.2 465 4.1 893 12.2 64 5.6 1533 13.4 1094 15.1 222 19.2 1844 16.2 448 6.2 186 16.2 16 0.1 16 0.2 1 0.1 84 0.7 461 6.3 6 0.5 466 4.1 204 2.8 56 4.8 11409 100.0 7275 100.0 1153 100.0 Muntendam Veendam Noorddijk 44 2.1 449 5.4 25 1.8 1192 57.8 4258 51.0 683 48.3 126 6.2 842 10.1 133 9.4 170 8.2 590 7.0 88 6.3 157 7.6 1095 13.1 289 20.4 307 14.9 731 8.8 62 4.4 0.0 14 0.2 1 0.1 9 0.4 74 0.9 49 3.4 58 2.8 300 3.5 84 5.9 2063 100.0 8353 100.0 1414 100.0 Zuidbroek 23 731 147 49 212 247 5 56 65 1.5 47.7 9.6 3.2 13.8 16.1 0.3 3.6 4.2 1535 100.0 tels en zien er twee verloren gaan. De C.H. boekcn een verlies van één zetel en komen op acht. De V.V.D. blijft zichzelf, dat wil zeggcn goed voor negen zetels en de C.P.N. zakt van zes naar vier, wat een verlies van twee inhoudt. Wanneer de Tweede Kamer met 50 leden wordt uitgebreid zal de zetelverdeling als volgt zijn: PvdA 50 zetels, KVP 49 zetels, AR 15 ze tels, CH 13 zetels, WD 13 zetels, CPN 7 zetels en SGP 3 zetels. Uit de cijfers blijkt dus wel, dat de P.v.d.A. zijn positie aanzienlijk heeft versterkt, maar men moet zich afvragen of dit bij het regeren van ons land van direkte invloed kan zijn. Het is nu eenmaal zo, dat geen der partijen in staat is alleen te re geren en dus medewerking van één of meer partijen moet hebben. Het eigenaardige doet zich voor, dat bij een evcntueel samengaan van P.v.d.A. en K.V.P., deze par tijen bij de samenstelling van honderd in théorie over de abso- lute meerderheid beschikken, dat wil zeggen net iets meer dan twee derde van het aantal zetels. Wordt de Tweede Kamer echter op honderdvijftig gebracht, dan komen beide parlyen gezamenlyk niet aan die tweederde meerder heid. Zij beschikken dan over 99 zetels, hetgeen één te weinig zou zijn. Dr. W. Drees De honderd zetels van de Tweede Kamer werden in 1^2 als volgt verdeeld: K.V.P. 30, P.v.d.A. 30, A.R. 12, C.H.U. 9, V.V.D. 9, C.P.N. 6, S.G.P. 2, K.N.P. 2. De P.v.d.A. zal voor een groot gedeelte de winst ook te danken hebben san de persoon van haar liiRtaanv.ierder en hieruit zou dan, voren kwam, te conciurreren -ztjti; dat de P.v.d.A. conservatief is met het vertrouwen - stellen in dr. W. Drees, die men een oude rot betref- fende het leiderschap van de minis- terraad kan noemen. Na de verkiezingen is van groot belang, hoe de samenstelling van de nieuwe regering zal worden. Men kan als vaststaand aannemen, dat dr. Drees het eerst zal worden aan- gezocht om als formateur op te tre- den. Hij zal dan niet voor de eerste keer te maken krijgen met de be- langen, die elke eventueel aan de regering deelnemende partij in de nieuwe samenstelling van de minis- terraad vervuld Y/il zien. Het is niet onmogelijk, dat het hierbij to+ een touwtrekken komt tussen P.v.d.A. en K.V.P. De eerste zal door zijn positieverbetering zijn invloedssfeer misschien willen uit- breiden, terwijl de tweede ailes in het werk zal stellen om althans in de ministerraad op gelijke hoogte te blijven. We zijn benieuwd welke bewinds- mannen zullen terugkeren en welke er zullen worden vervangen en wie de nieuwe bewindslieden zullen zijn. Wil de V.V.D., die voorheen wei- gerde met de andere partijen In de regering samen te gaan, ook nu nog daar buiten blijven of zal zij mis schien eieren voor haar geld kiezen en bij een eventuele uitnodiging hieraan gevolg geven. Het is haast niet voor te stellen, want vooral op het gebied van fi- nancieel beleid verschillen de me- ningen dezer partijen zeer met el- kaar. Hoe het ook zij, men mag hopen dat Nederland spoedig weer ovei een regering zal beschikken. Katholieke Volkspartij C. P. M. Romme F. van Vliet W L. P M. de Kort F. J. F. M. van Thiel H. H. van der Zanden J. J. Fens C. J. van Meel N. H, L. van den Heuvel A. E. M. Duynstee W. J. Andriessen Mej. M. A. M. Klompé J. M. L. Th. Cals B. A. A. Engelbertink J. G. Stokman C J. van der Ploeg J. M. A. H. Luns A. M. Lucas Mej. J. C. H. H. de Vink Th. D. J. M. Koersen H. W. van Doorn Ch. J. I. M. Welter M. P. van der Weijden A. C. M. Weijters J. Groen K. T. M. van Rijckevorsel J. H. Maenen J. M. Peters W. J. Droesen L. G. Kortenhorst W. J. G. Peters Voor de laatste 3 zetels wordt geloot tussen A. A. J. de Wolf J. H. W. van Koeverden J. M A. C. van Dongen W. J. A. Mulders Partij van de Arbeid W. Drees J. M. Willems C. J. van Lienden M. van der Goes C. J. A. M. ten Hagen J. H. Scheps J. G. Suurhoff Mej.J. Zeelenberg H. J. Hofstra J. Bommer J. A. W. Burger H. van Sleen G. J. N. M. Ruygers N. Stufkens E. A Vermeer Mej. N. S. C. Tendeloo F. J. Goedhart D. Roemers J. de Kadt H. Peschar S. L. Mansholt A. Vondeling G. M. Nederhorst C. Egas Th. J. A. M. van Lier Voor de overige 9 zetels zal worden geloot uit een groot aantal candidaten. Anti-Revolutionaire Partij J. Zijlstra J. Algera A. B. Roosjen P. Gerbrandy J. A. H. J. S. Bruins Slot W. Biewenga C. P. Hazenbosch E. P. Verkerk H. van Eijsden J. Fokkema Christelijk-Historische Unie H. W. Tilanus H. K. J. Beernink F. H." van de Wetering J J. R. Schmal Jkvr. C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen H. Kikkert C Staf Tj. Krol Volkspartij voor Vrijheid en Démocratie P. J. Oud H. A. Korthals A. Fortanierde Wit R. Zegering Hadders F. den Hartog J. G. H. Cornelissen G. Ritmeester H. F. van Leeuwen J. M. Stoffels-van Haaften Communistische Partij van Nederland G. Wagenaar S. de Groot H. Gortzak J. F. Reuter Staatkundig Gereformeerde Partij Zandt N. van Dis Bij uitbreiding tôt 150 zetels komen bovendien in de Ka mer Katholieke Volks Partij A. A. J. de Wolf P. A. Blaisse J. Th. M. de Vreeze G. M. J. Veldkamp B. J. van Bue! J. H. W. van Koeverden M .M. A. A. Janssen L. A. H. Albering J. Zwanikken J. M. A. C. van Dongen Mej. A. H. Nolte F J H. Bach g Th. M. J. de Graaf C. F. Kleisterlee W. J. A. Mulders H. C. W. Moorman Voor de 3 overige zetels wordt geloot tussen W. P. G. Assmann B. J. Verhoeven P. C. W. M. Bogaers A. M. I. H. Baeten Partij van de Arbeid J. G. H. Tans S. A. Posthumus A. A. van Rhijn J. Blom C. Kleijwegt Over de 19 resterende zetels zal op 19 juni tussen enige 10-tallen candidaten worden geloot. Anti Revolutionaire Partij J. van Eibergen C. van der Zaal J. Smallenbroek B. W. Biesheuvel Th. A. Versteeg Christelijk Historische Unie J. de Ruiter W. J. A. Kernkamp C. J. van Mastrigt M. R. H. Calmeyer C. F. van der Peijl Volkspartij voor Vrijheid en Démocratie E. H. Toxopeus Voor de overige 3 zetela wordt geloot tussen C. Berkhouwer J. de Wilde F. G. van Dijk M. Visser D. Schuitemaker Mej. J. J. Th. ten Broecke Iîoekstra Comm. Partij Nederland J. Haken M. E. LipsOdinot M. Bakker Staatkundig Gereformeerde Partij D. Kodde i

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1956 | | pagina 1