Verder nieuws van locale keuringen 1 Zomerkeuring Noord- en Zuidbroek Raadsvergadering Hoogezand-Sappemeer. hengelsport TWEEDE BLAD VAN „HE1 NIEUWSBLAD" Zuidlaarderweg en prestatieloon het belangrijksie Zaterdag 28 juni 1951 No. 51 Stijf en stram? Nu hier - dan daar BioscoJP Hoogezand vertooni Die Schône Mullerin Tweejarig Cenirum met Dorp der Zonde \T5y70* :n*<* PUBLIÇATIE 29 Nederlandsche Middenstandsbank en het vervoersbedrijf PANDBRIEVEN VEENKOLONIALE BANK voor Hypotheek en Scheepsverband. ZEEPOST Weinig inhond vergde goed bail uni' De vergadering, waarin de Raad van Hoogezand-Sappemeer don- derdagavond bijeen kwam, hield verschillende factoren in om er weinig van te verwachten. In die verwachtingen zijn we met be- drogen uit gekomen of het moest zijn, dat we altijd op een moge- jijke verrassing rekenen en ook die uitbleef. Het was dan allereerst een beknopte agenda en bovendien bevatte die agenda geenszins voorstellen om door de belangrijkheid van achterover te slaan ot voor de raadsleden een gelegenheid om eens flink rechtop te gaan zitten. Het ten beste geven van verschillende visies was er dan ook niet bii. Alleen werkclassificatieen prestatiebeloning .trokken nog enige interesse en leverden commentaar op. Er door veranderen deed er echter niets. Wat de Zuidlaarderweg betreft waren er enige vragen en die kregen een vrywel bevredigend antwoord. In zekere zin was het begin van de vergadering nog het bclangrijkst, althans het meest aansprekende. Dat was dan na de openingshamer- klap van de voorzitter, burgemeester H. Roelfsema. Beëdiging Onder het afleggen van de ver- eiste eden werd de heer Ji. Thalen inplaats van de heer De flaan aan- gesteld tôt waarnemend gemeente- ontvanger, hetgeen wel een felici- tatie van de voorzitter waard. Leningen Bij de Ingekomen Stukken waren verschillende goedkeuringen van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen op genomen raadsbeslui- ten. Als belangrijk willen we hier- van memoreren de drie leningen met de Bank voor Nederlandse Ge- meenten, de eerste van f 250.000 voor gemeentelijke reinigingsdienst, de tweede van f 1.032.000 voor In- dustrleweg, aanleg riolering Kerk- straat/Nieuweweg en ontsluiting Zuidlaardermeer, terwijl de derde van f 509.000 bedoeld is voor finan- ciering van verschillende reeds uit- gevoerde of nog uit te voeren wer ken. Eervol ontslag Dan werden er op verzoek eer- volle ontslagen verleend aan de heer R. Steen onderwijzer aan de Jan Ligthartschool te Westerbroek, in verband met benoeming elders, aan de heer B. Pots, leraar aan het Dr. Aletta Jacobslyceum om dezelf- de reden en aan de heer C. L. Uit- ham, onderwijzer aan de Rem- brandtschool te Hoogezand in ver band met studie voor de hoofdakte. De heer R. J. Wieringa te Sappe- meer had bericht, dat hij zijn be noeming tôt onderwijzer aan de W. A. Scholtenschool te Foxhol aanneemt. Raadsleden Per brief aan de voorzitter van het centraal stembureau hadden mevr. Beukema—Goudsmit en de heren A. Ballema, A. Blaak, G. W. Bodewes, W. de Boer, H. van Del- den, P. M. Heerlien, A. Kiewiet, W J. van Lanschot Hubrecht, L. de Leeuw, A. v. d. Poel, T. N. Pruis- man, P. Schâfer, F. Smit, J. Topper en H. J. Visker laten weten, dat zij hun benoeming tôt lid van de raad dezer gemeente hebben aangeno- men. Volgens de lijst van verkies- bare candidaten en het aantal ver- kregen zetels, ontbreken nog de heren Albronda, Lolkema en Kui- pers, die hun instemming met hun benoeming moeten betuigen. Woningbouvv Zonder overweging besloot de Raad verkoop van het stadsmeier- recht op het bouwterrein aan de Jan ten Catestraat hoek Lutherse Kerkstraat te Sappemeer aan de Coôperatieve vereniging tôt ver koop en verwerking van stro „De Combinatie" te Hoogezand voor f 2890. De Coôperatieve vereniging wil op dat terrein drie woningen feouwen. Prestatie Toekenning van de 3 °/o over- gangstoeslag aan werklieden in dienst van de gemeente Hoogezand- Sappemeer, alsmede invoering van werkclassificatie en prestatiebelo ning voor dit personeel en het tref- fen van voorzieningen ten behoeve van de uitvoering hiervan, was een voorstel, dat nog wel enige over weging vergde. De heer VAN DER POEB deed enige opmerkingen over loon naar prestatie. Zijns inziens heeft het gemeentepersoneel recht op belo- hing naar prestatie. jtet -gaat bij hem echter over de ju./fe wijze van introduceren en wenste, dat er men- selijke verhoudingen in aanmerking worden genomen. Hij was voor een injectie maar tegen een operatieve inbreuk. Hij vroeg of het niet mo- gelijk en gewenst was om vanwege deze delicatie kwestie een commis- sie uit het Georganiseerd Overleg in te passen. Mevr. BEUKEMA-GOUDSMIT in- formeerde of er in deze al enige ervaring was opgedaan. Met de heer v. d. Poel kon wet- houder DIJK het ten dele wel ëens zijn, want menselijke verhoudingen spelen in deze een belangrijke roi. Hij zag een subjectievé en een ob- jectieve beoorde'ing en het oordeel van het. hoofd van dienst kan sub- jeclicf uitvallen. De vàkbeweging rnoet een viager in de pap houden en daarom is deze kwestie in- het Georganiseerd Overleg uitvoerig be- sproken. De conclusie was het in- steilen van een taak-analist. Aan- gezien dit voor een plaats als Hoo gezandSappemeer niet mogelijk is, zou een combinatie van gemeen- ten een taak-analist moeten aan- stellen, waarbij vertegenwoordigers van de organisaties mede moeten kunnen oordelen. Een taak-analist werd door de heer VAN DER POEL nog niet ge- zien als iemand, die prestatie-belo- ning kan beoordelen. Er is voort- (iurende variatie en hij vroeg zich af op wie dan een beroep kan wor den gedaan. De vàkbeweging is in het Georganiseerd Overleg verte- genwoordigd en daarom moet deze worden ingeschakeld. Wethouder DIJK stelde daarover, dat het deze avond ging om toetre- ding tôt het besluit, dan kan de 3 overgangstoeslag worden uit- gekeerd. Over te nemen maatrege- len behoeft eerst in 1961 te worden besloten. Zuidlaarderweg Van de heer K. Venema te Sap pemeer werd aan de Dr. Aletta Jacobsstraat te Sappemeer een ter- rein aangekocht, waarop een bouw- plicht rustte. Een bedrag van f 2249.50 is hiermee gemoeid. Het ligt in de bedoeling om bin- nen afzienbare tijd over te gaan tôt de reconstructie van het in deze gemeente gelegen gedeelte van de Zuidlaarderweg vanaf de Kielster- achterweg tôt de grensmet de ge meente Zuidlaren. Dit werk zal in het kader van de DACW worden uitgevoerd. Hiervoor moet de ge meente echter over enige stukken grond kunnen beschikken. Daartoe werd met een 22 perso- nen overgegaan tôt overname van rechten op verschillende stroken grond. Het hoogste bedrag is f 261, het laagste f 0.90. De heer VISKER was verheugd over de reconstructie, maar stelde vragen omtrent de breedte van de weg en of er ook een fietspad is geprojecteerd. Bovendien wilde hij graag weten of de brug te Kielwin- deweer ook werd verbeterd. Voor de heer LAMBERTS golden dezelfde vragen, alleen wilde hij nog weten of Zuidlaren tezelfdertijd met het aansluitende gedeelte van bedoelde weg zal beginnen. In dergelijke gevallen zag de heer SCHaFER graag, dat de Raadscom- missie van te voren op de hoogte wordt gebracht. De heer HARTLIEF bepaalde zich bij het onderhoud van hekken en anderszins en wel of dit door de gemeente of door de eigenaar moet geschieden. Wethouder KIEWIET stelde voor- op, dat dit voorstel is bedoeld om gronden aan te kopen. Buiten de orde deelde hij mee, dat de breedte van de weg op 6y2 meter zal komen, ook een fietspad ligt in de bedoe ling, helemaal zeker is dit nog niet. De brug zal zeker niet worden ver- nieuwd, terwijl Zuidlaren ook bezig is met plannen voor het gedeelte van de weg in die gemeente. Al deze factoren komen echter nog ter behandeling in de Raad bij het in- dienen van het plan. Op een tweede vraag deelde wet houder KIEWIET nog mede, dat de bedoelde strook grond ruimschoots voldoende zijn voor brede bermen. Eveneens ter reconstructie van de weg werden enige landbouwgron- den aangekocht en wel van de heer W. te Velde Jzn. te Kielwindeweer voor een bedrag van f 1624, terwijl aan de heer J. W. te Velde te Kiel- Windeweer een bedrag van f 1434.89 zal worden vergoed als schadeloos- stelling in verband mht de ontbin- ding van de pachtovereenkomst. Van de heer J. Smit Gzn. te Zuid- laarderveen voor een bedrag van f 2598.50, terwijl aan de pachters H. Schrage en G. Spiegelaar, beiden te Zuidlaarderveen, respectievelijk f 556.77 en f 78.60 wordt vergoed inzake pachtovereenkomst. Van de heer H. Enting te Zuidlaarderveen voor een bedrag van f 304.45. Van de heer J. Kamphuis te Nieuwe- Compagnie voor een bedrag van f 448.35. Van de heer J. Boerma te Haren en consorten voor een bedrag van f 1084.75, terwijl aan de heer J. E. SSchrage te Zuidlaarderveen f 642.90 wordt vergoed inzake pacht overeenkomst. Woningen Nieuweweg De Raad beslcot ten slotte tôt aanvrage en aanvaarding van voor- schotten en een jaarlijkse bijdrage ujt 's Rijks kas en verlening van gelijke voorschotten aan de stich- ting Volksbelang te Hoogezand- Sappemeer ten behoeve van de re constructie van de complexen A en B (2 x 24 woningwetwoningen) aan de Nieuweweg te Hoogezand. De kosten van reconstructie be- dragen f 112.000. Hiervan werd f 84.100 uit 's Rijks kas als voor schotten aangevraagd en aanvaard. Benoemingen Mej. G. Doesburg te Hoogezand werd benoemd tôt onderwijzeres aan de J. Albrondaschool te Kiel windeweer, mej. A. van der Wijk te Sappemeer tôt onderwijzeres aan de Scheepstraschool te Kalkwijk, de heer Th. R. Twiest te Nieuwolda tôt onderwijzer aan de Dr. D. Bos- school te Hoogezand, mej. E. de Vries te Sappemeer tôt onderwij zeres aan de J. Albrondaschool te Kielwindeweer. Bij het Lyceum te Sappemeer werd de heer K. van Lohuizen aan- gesteld in vaste dienst en in volle- dige betrekking. De heer Ir. J. Benus en mej. _P. Pietjou werden in vaste dienst maar in onvolledige betrekking aan het Lyceum aange- steld. ONGEDULD Een man die in de wereld reeds veel verworven had, ging op zijn handigheden vrij hinderlijk soms prat. Doch helemaal tevreden was hij nog allerminst; hij bleef maar aldoor streven naar meer bezit en winst. ^_De middelen die daartoe dàbsr hem werden beproefd, hadden ..zelfs verre „vrienden" herhaaldelijf.k bedroefd. Ze letten op zrfli streken en boden tegenstand, als hij zijn blik weer richtte op eeri stuk vruchtbaar land. Dat was voor deze snoodaard, die over lijken ging, en groter macht begeerde, wel een vervelend ding. Hij ging zich toen gedragen als een beminlijk mens, en voor zijn vriend'lijkheden bestond er schier geen grens. Maar het vertrouwen, dat hij reeds lang verloren had, werd niet zo gauw herwonnen; tnen was zijn hebzucht zat. Toen werd hij ongeduldig en viel glad uit zijn roi; de maat van diep misnoegen is nu wel boordevol. Sch. i I ADVERTENTIE I.M. Neem Kruschen - en Uw pijnen verdwijnen. In vele gevallen van rheumatische pijnen krijgt ons klimaat de schuld. Maar veeleer is de oorzaak: onzui- ver bloed. Begin een bloedzuiveren- de kuur met Kruschen en ge zult al na korte tijd de weldadige ge- volgen daarvan ondervinden. Naar- mate Kruschen de wat traag ge- worden bloedzuiverende organen weer op gang brengt,_ krijgen de pijnverwekkende onzuiverheden geen kans meer zich vast te zetten, maar worden ze afgevoerd langs natuurlijke weg Wat er naar de Centrale Keuring gaat De jury van het Noordnederlands Warmbloed Paardenstamboek heeft besloten negeri van de geprimeerde hengstveulens der locale keuringen ter Centrale Keuring op het Stads- park te Groningen 9 juli a.s. uit te nodigen. Voorts werden acht met een eerste premie bekroonde mer- rieveulens verzocht te komen com- pareren. Daarnaast komen aile met „reisgeld" geprimeerde entermer- ries. Dat zijn er maar liefst 49, het geen iets meer is dan vorig jaar. Voorts komen 36 met reisgeld be- loonde twenters. Ook zullen de 18 als driejarige reeds modelmerrie geworden jonge stamboekmerrks compareren en daarnaast komen nog vrijwillig de oudere modelmer- ries. Zodat een behoorlijk overzicht over de topgroepen (vrouwelijk althans) van in ieder geval de vier laatste jaargangen kan worden ver- kregen. Van die zeventien veulens zijn er maar liefst vier van Protector (V. Prominent van Harro). De andere zijn van Folkert (2), Nizam (2), For- maat (2), Harro, Prominent, Voor- man, Omutus, Edelglans, Kroon- prins en Ommelander. Van de hengstveulens zijn de eigenaren: D. D. Dijkstra Sr. te Midwolda (Kroonprins), G. K. Schipper te Vriescheloo (Protector), N. Steren borg te Onstwedde (Protector), Tj. Jager, Uiterburen (Voorman), C. P. Wiersema, tôt voor kort te Bierum en sinds heden in de Noordoostpol der (Formaat), E. Bolhuis, Zeerijp (Ommelander), P. W. Heidema, Ras- quert (Edelglans), J. Clevering, Den Andel (Omutus) en Dj. P. Siccama te Zuurdijk met een Folkerthengst- veulen. Eigenaar der acht merrieveulens zijn: J. T. Sebens te Nieuwolda (Prominent), E. N. Rookmaker te Bellingwolde (Nizam), A. Wolfs te Onstwedde (Protector), Stadsboer- derijen te Ter Apel (Protector), R. Atzema, Schildwolde (Nizam), F. J. Evers te Spijk (Formaat), Jac. Kalfsbeek te Zevenhuizen (Harro) en D. J. Wibbens te Pieterzijl met een merrieveulen van Folkert. Van de enters is één een half- bloed Holsteinse en wel: een jonge Ornament uit Elrite (V. Heidelberg) van E. Bruggers te Onstwedde en bij de twenters de voile zuster daar van. Het heeft ons min of meer ver- baasd dat het heel goede halfbloed Holsteinse merrieveulen van H. Vos te Winsum, door Juweel uit zijn Farmerin, niet evenzeer naar Groningen is uitgenodig. Op de locale keuringen te Gronin gen en te Hoogemeeden zijn nog de volgende enters en twenters uit onze streken, die daar rond die plaatsen „op de klei",liepen, gepri- meerd. Te Groningen kreeg reisgeld het twenter van Gebr. Heringa te Hark- stede, genaamd Doeti, door Mikado uit Oedy. Evenzo: Dolly, door Ma rinier uit Goldina van H. J. Post te Middelbert en Careda door Odium uit Areda van T. Jager te Noord- broek. In Hoogemeeden kreeg reisgeld het enter van D. v. d. Veen te Trips- compagnie (gefokt door T. Santés te Langelo), Elise, door Juwelier uit de bekende Cromwell doclter Ulise van H. Hoving. Ook het enter van R. Vegter te Kielwindeweer Feodora door Camille uit Kodora (van O. Marring oorspronkelijk) kreeg reis geld, alsmede het ingevoerde enter van de Proefboerderij te Borger- compagnie. Door Erbach uit El- frieke III van Bernh. Meimardus te Stolhammer Andeich. rfet filmprogramma van deze week is weer normaal, dat wil zeg- gen, beide bioscopen draaien weer. Toeh is er ook iets bijzonders, want twee jaar terug begon de kermis nog op de laatste donderdag van juni en toen begon ook Centrum Theater Sappemeer te draaien, al was de bouw dan nog niet geheel klaar. In de thans af- gelopen twee jaar hebben we gezien, dat de bioscoop Sappemeer een stukje van de gemeente is geworden, waar een groot deel het moeiljjk zonder zal kunnen stellen. Er is dan ook wel aanleiding om dit feit enigszins te vieren en een Groningse première van het Dorp der zonde" kunnen we wel aïs zodanig aantekenen. Nu moet men er niet van uitgaan, dat het een echte feestfilm is, want de- genen, die uitsluitend amusement zoeken, zullen in deze film niet veel van hun gading ontdekken. Dorp der zonde, een film met een speelduur van 2'/2 uur, behandelt diverse probemen, die vooral met de oudere schooljeugd samenhangen. Het is een film met in- houd, ofschoon we waarmee nog niet willen beweren, dat films met een lichtere, amusantere inslag geen inhoud kunnen hebben. Wil men deze week echter een plezierige film, dan biedt Bioscoop Hoogezand met Die schône Mullerin daartoe de gelegenheid en zo is het op andere wijze toch ook feest in Hoogezand. Hierboven een scène uit „Dorp der Zonde" Hoogezand Die schône Mullerin. De Duits sprekende films schijnen het mono polie te hebben om van een dikwijls ernstige zaak een comedie te maken ofwel het ernstige te transformeren tôt een kostelijke film. Ook in deze film is het eigenlijk niet zo prettig, dat twee jonge mensen langs en van elkaar worden gevoerd, terwijl zij als het ware voor elkaar zijn bestemd. Hier worden echter twee jonge mensen, die op elkaar ver- liefd zijn, van elkaar gescheiden en de gevolgen zijn zo op het eerste gezicht lang niet prettig. Een jonge molenaar rekent althans af met zijn tegenstander en wordt dan ook nog Vr. P. in K.S. met 81 punten; D. J. J. Rademaker: Aafke 18, vader Ingeschreven werden van: Boukema: Coba-Korengast S. 76 p.; Emma-Korengast K.S. 79 p., resp. als vader Vr. P. en P.A.; P. E. Did- dens: Rienje 47, v. J.E.C., 77 p.; B. van Weerden en E. A. Winter: Es- sie 2, v. H.A.R., 77 p.; H. J. Roze- veld: Geertje 50, v. Overdijkster Jannes, 79 p.; A. M. Rademaker: Bertha 52, v. Vr. P., 79 p.; Bertha 50. v. Am. R., 78 p.; Martha 29, v. Akke, s. Anna Adema, 79 p.; Ber tha 41 ,in K.S., v. J. E., 79 p.; R. Mellema: in het Register: Frouwina 11, v. Vr. P., 77 p.; Hinderkien 6, v. Am. R. 79 p.; Henriëtte 3, v. K. P. E., 77 p.; Hinderkien 4, v. J. E., 78 p.; K. Zuidema: Tietje 55, aange- kochte Friese koe, 80 p.; H. Meijer: De Nederlandsche Middenstands bank zet met de uitgifte van Eco- nomische Publikatie no. 29 een goede traditie voort. Ditmaal is weer een bepaalde bedrijfstak on der de loep genomen en wel het vervoerbedrijf. Behandeld worden zowel het vracht- als het personenvervoer langs de weg, zij het dat om niet te uitvoerig te worden de taxibe- drijven buiten bespreking moesten blijven, mede gezien de aparté pro- blemen van deze groep. Het is een goed idee van de bank geweest om spéciale aandacht aan de vervoers- sector te geven, temeer waar deze branche zich vooral sinds de oorlog zo snel heeft ontwikkeld. Bovendien hebben de middenstandsonderne- mingen een zeer belangrijk aandeel in het totale vervoer. In het geschrift worden eerst de verschillende vervoervormen be- sproken. Uitvoerig wordt ingegaan op de vele problemen rond de fi- nanciering van de wagens, waarbij intéressant cijfermateriaal over ba- lansen en verlies- en winstrekenln- gen wordt gegeven. Ook de afl°s- sing van kredieten, de noodzaak te sparen voor vervanging en diverse afschrijvingssystemen passeren de revue. Besloten wordt met een hoofdstuk over samenwerking in de vervoer- sector, waarbij aan de hand van een beschrijving van enkele be- staande vormen van samenwerking bewezen wordt, dat hier goede mo- aeliikheden voor de ondernemers liggen- Het is een goede gedachte van de Nederlandsche Midden standsbank geweest- de ondernemers in de vervoerbranche op de moge- lijkheden van samenwerking te wijzen. Hoewel in de publikatie het z.g. eigen vervoer niet besproken wordt, zal toch ook de ondernemer die met een flink wagenpark alleen eigen produkten expedieert, in deze uit- gave nog wel wat belangwekkends vinden. De publikatie is verkrijgbaar bij aile kantoren van de Nederlandsche Middenstandsbank voor f 1— per exemplaar. De N.V. Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband te Sappemeer geeft tôt een beperkt bedrag en tôt nadere aankondiging 514 Pandbrieven af. De coupon- vervaldagen hiervan zijn 1 maart en 1 september. De afgifte geschiedt in serie V en W in stukken van f 1000 en f 500 tegen de koers van 9914 waarvan reeds f 1.840.000 in de officiële notering ter beurze te Amsterdam zijn opgenomen. Jaarlijks zal per 1 maart, voor de eerste maal op 1 maart 1959, 1/15 gedeelte pari worden afgelost, met dien verstande, dat geen pandbrie ven binnen het jaar na de plaatsing zullen worden afgelost. De Bank behoudt het recht tôt gehele of ge- deeltelijke vervroegde aflosbaar- stelling over te gaan echter niet eerder dan per 1 maart 1963, zulks tôt 1 maart 1968 10114 en vanaf genoemde datum 101 Roza 3, v. H.A.R., 77 p.; Enta, v. J. E. 77 P-J Dora 3, v. S.L.E., 78 p., Mina 3, v. J.E., 76 p.; O. E. HU1S" man: Albertha 5, v. J.E.C., 78 p., D. H. Boelema: Greta 4 en Jantje 22, beide J.E. als vader, beide 76 p.; T. D. Holtjer: Aaltje 3, v. Vr. P., 77 p.; F. de Jonge: Mina 5, v. J.E.C., 11 p Sjoukje 28, aangekochte Friese koe in K.S., 80 p.; D. Manssens: in het Register: Bertha, 79 p.; D. ten Have: Fenna, v. P.A., 79 p.; in K.S.: Anna, v. P.A., 80 p.; A. Taay: Rien- ie 44 v. J.E.Ci, 77 p.; J. G. Huis- man: Ina 2, v. J.E.C., 78 p.; Tj. Ja- ger: Durkje 2, v. Alides, 76 p., een stier, v. Vr. P. met bc plus; G. J. Toxopeus: Willempje 4, v. S.L.E., in K.S., 80 p.;„C. de Vries: Hillie, v. K.P.E., 78 p.; P. Droper: Bina, v. JEC. 78 p.; B. Pannenborg: Truida 2, v. A.A., 77 p.; J. Uildriks: Tea 9, herkeuring van 76 p., thans 78 p.; Tea 11, v. J.E.C., 77 p.; H. Woort- meijer: Jantje 2, v. A.A., 76 en voi le zuster: Jantje 3, v P.A., 78 p. (1 juli) Met de volgende schepen kan zee- post worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het schip vermeld. Argentinië: ms Paraguay Star Australië: ss Ludwigshafen via Engeland Brazilië: ms Paraguay Star Canada: ms Noordam ss Nieuw Amsterdam Chili: via New York Indonesië: ss Laomedon Ned. Antillen: ms Prins der Nederl. (1 juli) Ned. Nieuw Guinea: ss Salatiga (24 juli) Nieuw Zeeland: via Engeland (5 ]uh) Suriname: ss Telamon (9 lun) Unie van Z. Afrika en Z.W. Afnka. ms Pretoria Castle (5 juli) Brits Oost Afrika: ss Jean Laborde (13 iuli) Inlichtingen betreffende de ver- zendingsdata van postpakketten ge ven de postkantoren juli) juli) juli) juli) juli) juli) (12 juli) (1 (5 (1 (3 (5 (3 verdacht van brandstichting. Het gevolg is echter, dat hij de molen verlaat en dan komt er een andere candidate in zijn leven. Ook zijn. eerste liefde schijnt een tegenwicht voor haar teleurstelling te hebben gevonden. Er is echter de liefde voor de eigen kleine molen, ondanks de schone molenaarster van het grotere bedrijf, die aanvankelijk met de winst van een haar toebehorend hart zal gaan strijken. Maar de kostelijke oplossing van een derge- lijke toch niet te onderschatten ernstige zaak, zou niet kostelijk kunnen zijn, wanneer de twee ge- liefden gescheiden bleven. In kleu- ren kan men de kostelijke invallen zien. Sappemeer De film, die het tweejarig be- staan van Centrum Theater afsluit is Dorp der zonde. Het gaat hier om twee meisjes. Bij de een is de moeder, een weduwe, de domine- rende figuur, bij de ander is dat de stiefvader. De moeder komt in meet of mindere mate ender de bekoren- de invloed van de nieuwe direc teur van de KBS, maar zij geeft er niet aan toe en ook van haar dochter eist zij in-zekere zin geen omgang met jengens. Een fuifje is al aanleiding tôt een kleine on- enigheid, maar een oftwaar gerucht over een zwempartij brengt de oe- firiitieve verwijdering en de doch ter vertrekt. Bij het andere meisje is de ver wijdering met haar stiefvader hi- tussen van veel ernstiger aard. De stiefvader is vrijwel altijd dronken en na het eindexamenbal wacht hij zijn stiefdocbter op en randt haar aan. Een dokter moet er in eerste instantie aan te pas komen en na een achtervolging van het meisje door de stiefvader kan hij door een omstandigheid de gehele geschie- denis in de doofpot stoppen. De stiefvader heeft echter nog mets geleerd en bij een nieuwe poging tôt aanranding wordt hij door zijn stiefdochter vermoord. Een procès om het meisje uit de gevangems ta redden is er het gevolg van. De dokter en haar vriendin, die uit New York terugkeert, stellen al net mogelijke in het werk om het meis je vrij te pleiten, waardoor er enige gelukkige oplossingen komen. Dorp der zonde is een film, die met tôt de massa zal spreken, maar een be langrijke strekking ligt er toch in voor hen, die steeds willen leren om uit de moeilijke samenleving een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen en dat maakt deze film het aanzien meer dan waard. Matige vangst De hengelclub „De Woldstreek'' hield een puntenwedstrijd op het Schildmeer. Bij matige vangst wer den de prijswinnaars: 1. H. Boni, 2. H. Battjes; 3. T. van Sloten; 4. H. van Delden; 5. Chr. Dijkema, 6. K. Dijkema; 7. G. de Jong en 8. L. van Bergen.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1958 | | pagina 1