r, /v f Verzetstrijders Razzia 5 oktober 1944 Blunder In de schuur van meester Brouwer Onzichtbare Kees de Haan geëxecuteerd felicitatie Borkum 7 maanden •a- Geen haat gevoelens voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Oosterbroek, Zuidlaren en wijde omgeving DINSDAG 11 JUL11978 •0m m- mm m ntmm m imm$ m rt» w vJfTfimuM or 8 oct. P, I 32e jaargang - no. 52 14 pagina's Uitgave: UITGEVERIJ H ET NIEUWSBLAD B.V. Dr. Aletta Jacobsstraat 12, Sappemeer Voor abonnementen en advertenties en dergel. Telefoon92117 (b.g.g. S. Noordhof, 98279) Postbus 18 Sappemeer Postrekening 835883 Redactie: D. Baak, tel. 92117 (b.g.g. 93010) S. Noordhof Telefoon 92117, b.g.g. 98279 MET NIEUWSBIÂD waarin opgenomen "Oost-Gorecht" van 1871, het "Nieuws- en Advertentieblad" van 1888en "Slochter Courant Voormalig S.D. agent Siert Bruîns llet onuitwisbare sporen achter in Hoogezand» S appemeer De noordelijke dagbladen hebben er vol van gestaan en zullen de komende weken ongetwijfeld de zaak Siert Bruins op de voet blijven volgen. De oud-S.D.-agent die een moordende reputatie heeft opgebouwd tijdens de angstige oorlogsjaren 1940- 1945, is opgespoord door Simon Wiesenthal. Siert Bruins is opnieuw in het nieuws gekomen doordat een journalist er ailes aan gelegen lag om deze oorlogsmisdadi- ger, bijna 33 jaar na de grote bevrijding, opnieuw te confronteren imWjzijn jaren- lang ontlopen straf. De gruweldaad die Siert Bruins heeft verricht in verband met de gebioeders Sleutel- berg blijkt echter niet het enige geval te zijn die hij op zijn naam heeft gebracht. Ook oud-verzetsstrijders uit Hoogezand-Sappemeer herinneren zich de iets losn- zende Siert Bruins als iemand die genadeloos het Hitler-doel nastreefd Bij de raz zia die werd gehouden bij de voormalige bakkerij van bakker Meint V.eninga waar het ging om Jan Huitzing speelde Siert Bruins een belangrijke roi. Ook de gefusilleerde Jan Sangers en de doodgeschoten Kees de Haan hebben oog in oog gestaan met deze beul. Reden genoeg voor Het Nieuwsblad om eens dieper in te gaan op hetgeen zich heeft afgespeeld op die bewuste donderdag van de vijfde oktober 1944 in en rond de bak kerij van Meint Veninga. Het was ongeveer acht uur in de morgen toen een groepje S.D.-ers en wat Duitse soldaten een klopjacht maakten om Jan Huitzing gevangen te nemen. Niemand had toen kunnen vermoeden dat deze razzia katastrofale gevolgen zou krijgen voor vier mannen van het verzet. Op een haar na waren er meer gevallen maar door louter ge- luk bleven er een paar gespaard die het verhaal van de vijfde oktober nog vaak heb ben verteld en zullen vertellen omdat de sporen te diep zijn gemaakt om ze door de tijd te laten uitwissen. kamer met als kop „10 jaar geëist tegen Ottens", waarin is aangegeven waar het verraad vandaan kwam. Wij citeren voor aile duidelijkheid het volled'g verslag van deze zaak. ,,De 42- jarige; accoUntant te Baarn, G.J. Ot tens, vroeger wonende te Hoogezand was ten laste gelegd, dat hij een lijstje met namen van illégale werkers had ge- geven aan de landwachter Derk Scho tema met als opdracht dit lijstje door te geven aan de S.D. te Delfzijl. Vast staat dat Schotema en de land wachter Jan Kram samen het lijstje waarop rie nsimer. verm.cld stonden van o.a. de heren Haan, Huitzing, Boelens, Koops, Reichenbach, Overman en Wi- chertjes, naar Delfzijl hebben gebracht. Schotema beweerde dat hij de lijst van Ottens, waarmee hij wel vaker omging, had ontvangen. Verdachte ontkende dit echter perti nent. Ook a-.idere getuigenverklaringen wa ren duister op dit punt. Een dag na de inlevering van het lijstje werd in Hoogezand en omgeving een razzia gehouden, die tôt gevolg had dat de heren J.C. Overman, J. Koops en W. v.d. Berg langer dan een maand van hun vrijheid beroofd (red. het werd on geveer 7 maanden) en de heren J. San gers, J. Huitzing, M. Veninga en K.A. de Haan werden neergeschoten. De of ficier van justitie achtte het ten laste ge- legde bewezen, en eiste een gevangenis- straf van 10 jaar met ontzetting uit de beide kiesrechten voor het leven". Zo- ver het artikel uit de Nieuwe Provin ciale Groninger Courant van 21 maart 1950. Waarom is Het Nieuwsblad zover in het verleden gedoken, zult u zich afvragen. Het antwoord ligt nogal voor de hand. Siert Bruins, die nu dagelijks de voor- pagina's haalt van de grote dagbladen, was een van de S.D.-agenten uit Delf zijl, daarom deze duik in het verleden. Jan Sangers. Wou zo graag zijf vrouw en kind nog een keer zien. De oud-inwoners van Hoogezand-Sap pemeer herinneren zich allemaal het toen illégale werk van Jan Huitzing en Kees de Haan nog wel. Velen wisten echter dat de bakkerij van Meint Venin ga, de bakermat van voorbereiding is geweest van de illégale werkzaamheden. Jan Huitsing was bakker bij Veninga, en had een broodloop. Onder het brood, dat hij per bakfiets uitventte, la- gen stapels blaadjes die door de nazi's niet in omloop mochten worden ge bracht. Jan Huitzing liet zich niet af- schrikken door de vijand en ging onge- stoord zijn gang. Kees de Haan had eveneens een aantal illégale werkzaam heden op zich genomen om het vader- land te dienen. Wel had Kees de Haan voorzorgsmaa- tregelen genomen. Thuis had hij in de schoorsteen een aantal dikke spijkers geslagen, die als een ladder dienst moes- ten doen als er een eventuele overval werd gedaan op het huis waarin hij woonde. Op deze manier kon de Haan in de schoorsteen verdwijnen. Hoe voorzichtig deze verzetsstrijders ook te werk gingen toch bleef het verraad niet uit. In de Nieuwe Provinciale Gronin ger krant", van dinsdag 21 maart 1950 staat een artikel uit de bijzondere straf- Links de heer J.C. Overman en rechts de heer J. Koops die 34 jaar na de vijfde ok tober 1944 hun verhaal aan ons vertellen. en waiv;zou er eigenlijk kunnen gebeu- ren. Iedereen ging die morgen normaal aan het werk en in de bakkerij van Veninga was dat ook het geval. Hoe schaars het meel ook was brood werd er gebakken. Niemand had ook maar het minste ver moeden dat deze dag gegrift zou wor den in ieders geheugen. Bakker Meint Veninga die nooit onder stoelen of ban- ken stak dat hij een ongekende haat te gen de Duitsers had, was zelf ook in de bakkerij samen met zijn pers'pneel. ilnmirid ris -speeldien rioh ergitns in Hertn gezand de voorbereidingen al af van deze fatale dag. De S.D. was de winkel van Derk Blaak, naast het gemeentehuis te Hoogezand binnen gedrongen om te kijken of daar ook illégale artikelen lagen van Jan Huitzing. Tegenover het gemeentehuis woonde de heer J.C. Overman die dit tafereel aanzag en onmiddellijk de fiets pakte en naar Hulsebosch reed om daar te vertellen wat er zich bij Blaak af- speelde, ook Hulsebosch bleek in het bezit te zijn van illégale literatuur. Overman reed daarna onmiddellijk naar het huis van Sangers om daar ook te waarschuwen tegen het naderende ge- vaar. Maar trots zijn goede bedoelingen liep hij regelrecht in de val. De vijand was inmiddels al in de wo- ning van Sangers om huiszoeking te doen. De heer Overman zat klem. Siert Bruins liet geen gras groeien over de aanwezig- heid van Overman en sloeg hem op een divan. Een paar tanden vlogen uit Over- man's mond en tevens zaten er een paar kiezen los. Siert Bruins, liet zijn sporen achter, ook in Hoogezand-Sappemeer. De pak slaag die Overman kreeg van Siert Bruins is hem tôt op de dag van vandaag goed bij gebleven. Op hetzelfde moment had men in het huis van Kees de Haan een huiszoeking gedaan. Kees de Haan werd gearres- teerd. Een personenauto reed voor het huis van de familie Sangers met als inzitten- den enkele S.D.-ers, tussen deze kerels zat Kees de Haan. Ondanks zijn voor- zichtigheid en goede voorbereiding was hij in handen van de vijand gevallen. Kees de Haan had altijd gezegd ,,ze krijgen mij niet levend in handen". Ondanks vele waarschuwingen aan het adres van de actieve verzetsstrijders, dat er op hen werd geloerd, gingen ze onverdroten door met hun illegaal werk. Het was al zo vaak goed gegaan pmÊÊKÊÊ SsrS 1» MU I 9% Si* t r— 4 De voormalige bakkerij van Meint Veninga aan de Meinl Veningastraat. Momen- teel wordt dit pand bewoond door bakker Meijer en heeft een nieuwe voorgevel. De S.D. heeft een kapitale blun der gemaakt tijdens de gehouden razzia. De inval bij Derk Blaak raakte kant nog wal. Men was totaal bij een verkeerde Blaak. Aan de Beukemastraat woonde echter Andries Blaak waar men had moeten zijn. Bij deze Blaak (later wethouder van Hoogezand-Sappemeer) had Jan Huitzing zijn illégale spullen op- geslagen (Mevrouw Blaak was de zuster van de gesneuvelde Jan Huitzing). Wel werd de eerste ge- noemde Blaak gearresteerd en la ter tegen betaling van 50, vrijgelaten. Door deze S.D. blun der bleef het illégale materiaal van Jan Huitzing buiten bereik van de S.D.-ers als bewijsmater- iaal. Op het Stille Hof de laatste herinnering aan de drie in Hoogezand gefusilleerde ver zetsstrijders. Na een groot aantal rake klappen werd het gezelschap overgebracht naar Mar- tenshoek. Inmiddels was er eveneens een overval gepleegd op de bakkerij van Veninga. Bij de inval werd een raam ingeslagen en als wilden schoot men in het rond. De heer Zwiers werd zodanig gewond dat hij kruipend zijn weg zocht, naar het aangrenzende karrenhuis. Zwiers kon dit onrecht echter niet verwerken. en begon te schelden met de woorden, ,,vuile rot moffen wat doen jullie hier", en nogmaals werd er op hem geschoten. Wonder boven wonder is Zwiers blijven leven. Wel is hij naar het ziekenhuis ge bracht want hij bleek zwaar gewond. Meint Veninga had een veilig heenko- men weten te vinden achter een gordijn. Maar dit werd hem noodlottig. Een ze- kere Rich zag het gordijn een beetje be- wegen en begon als een wilde op het gordijn te schieten. Enkele ogenblikken later was voor Meint Veninga de oorlog afgelopen en stierf hij aan zijn verwon- dingen. De heer Koops, ook bakker bij Venin ga, probeerde door een ingeslagen raam er vandoor te komen. Toen hij de sprong waagde, en de grond bereikte, stond hij tussen twee S.D.-agenten. Dus geen kans. Niemand durfde z'n mond open te doen. Een afgrijselijk tafereel had zich afgespeeld. Bakker Veninga had enkele ogenblikken geleden zijn leven verlo- ren, omdat hij gewoon Nederlander wilde zijn, niets meer en niets minder. De verzetsstrijders Sangers, Haan en Overman werden samen gebracht met de groep bakkers van bakker Veninga, in een schuurtje dat grensde aan de wo- ning van hoofdmeester Brouwer bij de openbare lagere school te Martenshoek. De groep bakkers van Veninga's bak kerij werd lopend voor de S.D.-ers uit, met de handen op hun hoofd, naar Martenshoek gedreven. Op de beperkte aantal vierkante meters van het schuurtje was het wederom Siert Bruins, die de eerste viool speelde. De heer Overman, had voor dat hij bin nen was gekomen nog een paar fikse schoppen van de Delfzijlster S.D.-er ge- had, omdat hij zogenaamd de verkeerde deur wilde instappen. Ook de heer Koops werd nogmaals ge- schopt omdat hij zijn handen iets om- laag liet zakken van moeheid. Met be- bloedde gezichten stond het gezelschap daar in het kleine schuurtje oog in oog met de dood. De heer Overman zegt ,,Ik hdd geen tj,id meer om een Onze Vader votor elkaar te krijgen". De razzia en de dood van Meint Veninga en de zwaar gewonde Zwiers, hadden als een hersenspoeling gewerkt. Niemand kon op dat moment nog normaal nadenken. ,,Ik had voor mijzelf al afscheid geno men van mijn zoontje en mijn vrouw", zegt de heer Koops in het gesprek dat wij met de heren hadden. Ik weet nog dat er kinderen speelden op het plein bij de school en lachten, wat er dan door je heen gaat is niet weer te ge ven", zegt hij. Toen in het Duits het commando werd overgebracht ,,U wordt allemaal dood geschoten", leken de seconden op eeu- wen. Jan Sangers werd mee genomen naar buiten. In het schuurtje hoorde men de laarzen die zich stampend opstelden om de executie uit te voeren. Een paar scho- ten maakten een einde aan het leven van Jan Sangers, die zijn vaderland lief had, en dit met zijn leven bekocht. Enkele ogenblikken later werd Jan Huitzing, uit het schuurtje gehaald. Weer hoorde men binnen de leren laar- zen kletteren om wederom het bevel ,,vuur" uitvoeren. De heer Overman, herinnert zich nog goed dat Jan Huitzing vlak voor zijn executie iets riep in de geest van ,,0- ranje boven" of ,,Leve de koningin". Ooic Jan Huitzing, stierf de dood der sterke vaderlanders. In het schuurtje was het angstig stil. De ogen van de ge- gijzelden staarden nietszeggend voor zich uit. Bereid om te sterven, maar geenszins bereid om ook maar een woord te zeggen over een vriend of col- lega uit het verzet. Het duurde nogal even voordat de S.D.- ers een poging waagden om een derde slachtoffer temaken. Wat was er gebeurd in die eeuwen du- rende tussentijd. De S.D.-ers hadden kontakt opgenomen met Delfzijl en me- degedeeld dat er drie waren doodge schoten. Het S.D.-hoofdkwartier uit Delfzijl vond het zo eerst wel genoeg, en gaf de instructie om geen executies meer uit te voeren. Op dat moment probeerden de gegijzel- den hun gedachten weer op gang te krij gen en normaal te denken. c a Kees de Haan ,,ze krijgen mij niet le vend in handen". Overman hebben briefjes door de tra- lies gestoken in de hoop dat voorbijgan- gers ze vonden en door zouden sturen naar de gezinnen in Hoogezand. Doch dit initiatief liep op niets uit. Johannes Overman, Jan Koops, Wil lem van der Berg en Kees de Haan zaten in een cel. Het kwartet plaatsgenoten wist elkaar een beetje morele steun te verlenen. Maar.... na twee dagen sloeg opnieuw het noodlot toe. Iedere morgen werd er eten voor vier personen in de cel gebracht. Maar de ze- vende oktober wrçrd er eten voor drie mannen gebracht. «Toen T-t drie'ta^, 'Hoeg; .wparorri riat <r- maar voor drie werd gebrac'ni kregen ze Na de gruwelijke daden bij de school te Martenshoek werd het resterende groepje overgebracht naar Delfzijl, met een personenwagen. Op de achterbank zaten de mannen uit Hoogezand-Sappemeer. Voorin zat de chauffeur met daarnaast een gewa- pende Duitser. Onopgemerkt feliciteerden de mannen elkaar dat ze nog in leven waren. De heren Overman en Koops herinneren zich dit nog heel goed. Ook Kees de Haan zat tussen dit groepje in. In Delfzijl werden ze in een cel gezet achter het Delfzijlster gemeentehuis dat bezet was door de S.D. en als hoofdge- bouw fungeerde. Zowel Koops als Meint Veninga de bakker met zijn onge kende haat tegen de Duitsers. de mededeling dat die ,,eine" omge- bracht was. Kees de Haan was het weer- loze slachtoffer geworden. De wens van Kees de Haan om zich te mogen scheren voor de executie plaats vond, werd niet ingewilligd. Eerder in dit verhaal vermelden wij dat Kees de Haan had voorspeld dat ze hem niet le vend in handen zouden krijgen. Misschien wilde hij het scheermes ge- bruiken om ze alsnog voor te zijn. Dit blijft een open vraag. Wei weet de heer Overman te vertellen dat Siert Bruins ook in Delfzijl een on- vergetelijke indruk op hem heeft ge maakt. Siert Bruins, heeft volgens kranten uit 1949, een duidelijk aandeel gehad in de executie van Kees de Haan. Een vijftal S.D.-ers vormden het executiepeleton. leder had een scherpe patroon in z'n ge- weer. Dit peleton executeerde onze plaatsgenoot Kees de Haan. Een van deze vijf moordenaars was Siert Bruins. De heren Koops, Overman en Van den Berg bleven nog geruime tijd samen. Hoewel dit een gedwongen samenzijn was bewaren ze veel humoristische her- inneringen aan deze période. Nadat de heer H. de Muinck, ook bak ker bij Veninga na een dag Delfzijl weer mocht verlaten, raakte het overgebleven drietal zeer vertrouwd met elkaar. Sa men werden ze op de boot gezet naar Borkum, waar ze werkzaamheden voor deO.T. moesten verrichten. Bij hun aankomst werden ze gebracht naar het kamp ,,Falklandhage". Ruim een half jaar werden ze geconfronteerd met een diepe ellende en geplaagd door luizen die bezit namen van hun kleding. Toen de heren Koops, Overman en Van der Berg voor de eerste maal voet in hun nachtverblijf zetten viel hun oog op een bejaarde predikant, die naakt met zijn onderbroek zat te frunniken. Wat bleek, de man zat een luizenfamilie uit te roeien die in zijn onderbroek was ge- nesteld. Ook ons Hoogezandster drietal heeft meegemaakt wat luizen vangen in- Pagina 3 Nieuws uit eigen omg. Pagina 7 7 TV-rubriek Feuilleton Pagina 12 Verenigingsmed. Verschijnt dinsdag en donderdag Abonnementsprijs per kwartaal f 7.50 plus incassokosten franko per post f 8.50 plus incassokosten Advertentietarieven Losse advertenties 33 cent per mm excl. BTW Contractprijzen aanzienlijk lager Totale oplage 20.000 exemplaren houdt. Geen van drieën liet echter de moed zakken. Met een grote dosis ver- draagzaamheid en niet te vergeten in- casseringsvermogen gleden de concen- tratie maanden als een donkere scha- duw voorbij. De heer Oyerman, wist anderhalve maaftd eerder voet op Grorunger boderr. te zetten dan.Kcôps en Van dt'r Berg. Nog heeft de heer Overman schik over het feit dat hij de Duitsers er in heeft la ten lopen met een geweldige smoes, om eerder weg te komen. Het geheel ontstond uit geruchten en veel misver- standen. Nu 33 jaar later zitten de heer Overman en Koops ten kantore van Het Nieuws blad om de revue nog eens te laten pas sera Tijdens het resumeren van de executies leest men van de gezichten af dat er echt diepe sporen zijn achterge- bleven die nooit weer weggewist zullen en kunnen worden. Vrienden verliezen in vredestijd is heel erg. Maar vrienden verliezen in oorlog- stijd is een niet te beschrijven verlies. Met de dood van Jan Huitzing, Kees de Haan, Meint Veninga en Jan Sangers verloren de overgebleven verzetsstrij ders hun vrienden en medestrijders die nooit meer uit hun gedachten patroon zijn weg te denken. Op de vraag of ze nog haatgevoelens hebben tegen de Duitsers en met narae op dit moment tegen Siert Bruins is het antwoord ,,nee". Wel vinden de heren dat Siert Bruins zijn straf niet mag ontgaan. Het is onbegrijpelijk voor ie mand die de oorlog niet heeft meege maakt om een dergelijk verhaal aan te horen. Het is onbegrijpelijk dat zovelen zijn gevallen die gewoon Nederlander wil den zijn. Het is echter wel begrijpelijk dat tijdens het gesprek er af en toe een koude stilte valt tussen vraag en antwoord. Pas nu begrijpt de schrijver van dit ver haal waarom zo velen zo weinig willen vertellen over de vijf angstigste jaren van hun leven. Want ieder gesprek in deze richting gaat langs een graf van hem die zijn leven liet voor volk en vaderland. En iedere keer wordt de hoop gekoes- tert nooit weer een oorlog mee te hoe- ven maken. ,,Het antwoord wie weet, wie waar het begint. Dit antwoord waail verder met de wind". Jan Huitzing een verzetsstrijder bij uit- stek.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1