Drugscriminelen krijgen het zwaar in HS H» Inwonertal HS opnieuw gedaald Oudejaar rustig verlopen Stàblers paaltje echt cabaret „De Boer" K 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER Fa N&VKEN Vermiste vrouw blijkt verdronken Vrouw verkracht in Westerbroek BMW Nieuwbouw brandweerkazerne koppelen aan politiebureau - NMi Frekie Spoorbaan Nieuwjaarsbijeenkomst 7.450,- OPEL DOBENBOS Crossfietsers Misschien wel 20 cellen bij politiebureau CENTRA AKKU'S PRIJSKRAKERS weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving 45e JAARGANG NO. 1 DONDERDAG3 JANUARI 1991 (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 HOOGEZAND-SAPPEMEER - Drugscriminelen krijgen het de komende tijd zwaar in Hoogezand-Sappemeer. Dat voorspelde eommissaris R. Koolwijk gisteren tijdens de nieuwsjaarsvisite van de politie. Het oprollen van het heler- en dealercircuit vormt een speerpunt van beleid. ..Bovendien zullen we er voor zorgen dat de gebruikers moeilijk aan hun geld kunnen komen door winkeldiefstallen en inbraken te voorkomen", zo stelt Koolwijk. Het korps is in staat de drugscriminaliteit rigoreus aan te pakken, omdat het ein- delijk op de noodzakelijke sterkte van 76 koppen is. Ex tra aandacht voor de bestrij- ding van de drugscriminaliteit houdt echter toch in dat ande- re zaken minder aandacht krijgen. Het korps gaat niet meedoen aan grootschalige po- litiecontroles. Processenver- baal die het Openbaar Mi- nisterie seponeert zullen niet meer worden opgemaakt. En ook het jagen op te snel varen- de speedboten op het Zuidlaar- dermeer krijgt minder aan dacht. ,,We willen daar nog wel achteraan, als we de mo- gelijkheid krijgen om de boten sneller in beslag te nemen". Tevreden is de eommissaris over het feit dat de bankover- vallen op de AMRO- bank zijn opgelost. ,,Keerzijde is echter dat die zaken ontzettend veel mankracht hebben gevergd. Sta er niet van te kijken als ons oplossingspercentage van de kleinere diefstallen daar- door is gestegen. Toch is de energie die we erin stopten het waard. Bij bankpersoneel en omwonenden van banken was de onrust en het gevoel van on- veiligheid enorm". WE STERBRO EK/ SAPPE MEER Dinsdagmiddag is het stoffelijk overschot van de 36-jarige mevrouw Andelbeek uit Sappemeer door een voor- bijganger aangetroffen in het Winschoterdiep, ter hoogte van het motel Westerbroek. De vrouw, die al sinds eind no- vember werd vermist, blijkt, zoals werd gevreesd, door ver- drinking om het leven te zijn gekomen. Kort na haar ver- dwijning werd langs de oever van het Winschoterdiep in Sappemeer haar handtas ge- vonden. Door de Rijkspolitie te water werd ter hoogte van Sappemeer een aantal keren, zonder resultaat, gedregd. waar natuurlijk Bomvol was het gisteren op de gemeentelijke nieuwjaarvisite, Hoogezandster Nieuw jaar srolletjes van Vegter niet onthraken. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het inwoneraantal van Hoogezand-Sappemeer is opnieuw gedaald. Dit jaar nam het aantal inwoners af met 150, tôt 34.310. Zo meldde burgemeester J.L.D. van der Linde tijdens de nieuwjaarstoespraak. Burgemeester H. Apotheker uit buur- gemeente Veendam kon gisteren nog melden dat het aantal inwoners was gestegen met zes. Bouw van een nieuwe woon- wijk voor het middenkader en grote renovatieprojekten voor verpauperende buurten moe- ten een hait toe roepen aan de teruggang van het aantal in woners in Hoogezand-Sappe meer. Trots memoreerde Van der Linde ook de behaalde suc- cessen. De nieuwbouw van het sociaal werkvoorzieningschap de Trio-bedrijven, de aanleg van de nieuwe rotonde, de af- ronding van het hoofdwinkel- centrum Gorecht-Oost, een nieuw gebouw voor het speci- aal onderwijs en de realisatie van het nieuwe bejaardenoord Voor Anker. Het komende jaar willen B en W er voor zor gen dat de verkeersproblema- tiek in de Kerkstraat wordt opgelost, het ambtelijk appa- raat wordt doorgelicht en dui- delijk moet worden op welke manier het recreatiegebeid Meerwijck bij het Zuidlaar- dermeer het best beheerd kan worden. Aandacht zal er ook zijn voor de viering de 25 jaar zoer oude vriendschapsban met zustergemeente Geesthacht. De nieuwjaarsvisite werd doqr ruim 500 inwoners bé ent. Het traditionele optre- den varï-Thomasvaer errPie- ternel leverde slechts hier en daar en lachje op. ,,Een te flau- ve tekst", zo meldde het gros van het publiek. De visite werd afgesloten met een con cert van ,,Het groot, niet te vermijden dans en showor- kest". WESTERBROEK - Een vrouw uit Groningen werd in de nacht van 30 op 31 december door een automohilist ver kracht aan de Woormansdijk in Westerbroek. Volgens mededelingen van de! politie was de vrouw in de stad Groningen opgepikt door een automobilist, die haar met een vuurwapen bedreigde en vervolgens meenam naar de Woormansdijk, waar de ver- krachting heeft plaats gevon- den. De vrouw is daarna door de man op de oude Rijksweg tus- sen Westerbroek en Groningen uit de auto gezet. Een passe- rende automobilist bracht haar naar de gemeentepolitie van Groningen die haar voor onderzoek overbracht naar he- tAcademisch ziekenhuis. Het onderzoek in de zaak wordt verricht door de afde- ling recherche van de gemeen tepolitie Hoogezand-Sappe meer. Aanwijzingen voor een moge- lijke dader had de politie woensdagmiddag nog niet om dat de vrouw nog slechts sum- mier kon worden verhoord. Frekie:,,Loat gaauw t vlaais aanbranden." Moeke:,,Woarveur dat?" Frekie:,,Oom en taande ko men der aan. Din blieven ze nait eten." HOOGEZAND-SAPPEMEER - De jaarwisseling in de gemeente Hoogezand- Sappemeer heeft in vergelijking met andere jaren een rustig verloop gehad. De brandweer moest vooral afval- en containerbranden blussen. De crossfietsvereniging in Sappemeer had waarschijn- lijk de grootste schade. Hun clubgebouw werd in brand gestoken. Hun toiletwagen werd naar de Noorderstraat versleept en op de middenberm in brand gestoken, de jurywagen waarmee de jeugd aan de haal ging werd door de politie bij gemeentewerken ondergebracht. Aan de Violenstraat ging een bouwkeet in vlammen op. De politie had het meeste te stellen met een groep van 60 a 70 jongeren die al stenen gooiend vanaf Sappemeer over de spoorbaan richting Hoogezand trokken. Van hen werden er 9 aangehouden. Politie en gemeente zijn zeer content over de wijze waarop in Hoogezand-Sappemeer de jaarwisseling is verlopen. For- se vernielingen werden niet ge- pleegd. De schade aan scholen en andere gemeentelijke was, dankzij de ingehuurde bewa- king met honden, vrijwel ni- hil. Voldoening daarom bij de gemeente over het effect van de preventieve maatregelen. Bedroeg de glasschade andere jaren soms enkele tienduizen- den guldens, dit jaar sneuvel- den alleen 2 ruiten bij de Jan Tuinschool. De kosten van de bewaking bedroegen volgens chef Interne Zaken S.Nipperus minder dan 10 duizend gul- den". Bij het eveneens bewaak- te gebouw van het nu leegstaande asielzoekerscen- trum ging een ruit van de voor- deur aan diggelen. Volgens Nipperus hebben ook de diverse aktiviteiten tijdens de oudejaarsnacht bijgedragen aan het voorkomen van scha de. Het Jongerencentrum de Nije was geopend, er was een groot Hockeyfeest en enkele horeca-gelegenheden waren de hele nacht geopend. De politie die de hele nacht met 22 mensen en 5 auto's on- derweg was kreeg evengoed nog 140 meldingen te verwer- ken en verleende 80 keer as- sistentie. ,,Dat viel dus best mee", zegt de woordvoerder ,,vanuit de buitendorpen heb ben we zelfs helemaal geen meldingen ontvangen". De po litie hanteerde de taktiek van het in beweging houden van de groepen die op pad waren. HOOGEZAND-SAPPEMEER - „A1 krijg ik een paaltje, ik voel me niet voor paal gezet", dat zei P.v.d.A.-fractievoorzitter Roelof Stàbler toen hij van de familie Wortelboer een rood-wit paaltje kreeg aangeboden. Een klein model van het paaltje voor hun winkel aan de Noorderstraat in Sappemeer. Het paaltje waar Stàbler vragen over heeft gesteld, omdat de P.v.d.A. erachter is gekomen dat de kiezers zich vooral druk maken om de ,,kleine dingen". Stàbler zei niet van plan te zijn het cadeau als P.v.dA .-mascotte te gaan gebruiken: ,,Er zit teveel wit tussen het rood". Het was het enige cabaretteske moment tijdens de ge meentelijke nieuwjaarsbijeenkomst in het Kielzog in Hooge zand, waar veel prominenten en weinig ,,gewone" mensen geko men waren om het collège van B W en elkaar een gelukkig 1991 te wensen. Thomasvaer en Pieternel waren ondanks een nieuwe tekstschrij ver en nieuwe acteurs ook dit jaar niet om aan te horen. Deze krant kreeg er flink van langs van Thomasvaer en Pie ternel, vanwege de ongezouten kritiek vorig jaar. Dat is na tuurlijk prima, want wie kaatst kan de bal verwachten. Zo graag hadden we dit jaar willen schrijven van een spitse tekst, op flitsende wijze ge- bracht, maar helaas sprak Thomasvaer heel ware woor- den toe hij zei: ,,Dan nu maar verder met weer een beroerde tekst voor Vaer en Nel. Echt mensen, de tekst is weer te tam, je schrikt je lam". Want zo was het. Met één kleine uit- zondering. Lacht u even mee? Thomasvaer Ons politiekorps is niet één van de slechtsten Het heeft met Jongsma zelfs een eigen meester in de rech- ten Zou meester Rietveldt nu voor agent gaan leren Pieternel Daartegen zou ik mij heslist verweren 't Is waar: het stichten van de nieuwe ondernemersfederatie is grotendeels wel zijn presta- tie maar Maarten als agent..niet nodig..nee, die man hemoeit zich ...overal al mee". Dit niveau werd helaas verder nergens gehaald. De redactie van het Nieuwsblad realiseert zich terdege dat het niet ge- makkelijk is een leuke Tho masvaer en Pieternel te schrij ven. Maar om nu aile kritiek te willen uitbannen door de pers de mond te snoeren en de gemeenteraad te muilkorven zoals Thomasvaer en Pieternel voorstelden getuigt toch op zijn minst van een wat mer- kwaardige ,,democratische" gezindheid f PARTYCATERING KANT EN KLARE WARME BEZORGMAALTIJDEN De grootste groep bestond uit 60 a 70 jongeren van 15 tôt 20 jaardie stenen gooiend over de spoorbaan van Sappemeer richting Hoogezand trokken. Bij één woning bij ontstond daardoor glasschade, verder troffen de stenen geen doel. Wel werd het voetgangersdeel van de overwegboom aan de Kerkstraat vernield. Negen mensen werden meegenomen naar het bureau, verhoord en tegen de ochtend weer vrijge- laten. Bekeken wordt of zij in aanmerking komen voor een alternatieve straf via het ,,Haltprojekt". De crossfietsclub Sappemeer is niet voor het eerst slachtof- fer van vernielingen. In okto- ber werd het intérieur van het clubgebouw door jongeren volledig verniefd. De politie heeft de zaak nog in onder zoek. Nu is ook van de andere gebouwtjes weinig meer over. Dit is al wat er overbleef van de toiletwagen van de fietsc- rossvereniging. In de Oude jaarsnacht ging het gevaarte in vlammen op, daarbij sneu- velde ook een eikeboom. Het lijkt ,,voorbedachte ra de", zegt voorzitter Postma. De toiletwagen blijkt al eerder volgestopt te zijn met auto- banden. Die zijn aan de Noor derstraat mee verbrand. Of er nieuwe clubvoorzieningen ko men voor de crossers is nog niet bekend. De club, die van af 1983 bestaat lijkt over zijn bloeitijd heen. Er zijn nog slechts 8 aktieve leden. Aan- sluiting bij een andere vereni- ging wordt overwogen. De jaarwisseling had nog een staartje. Gistermorgen rond half twaalf moest de brand weer toch nog uitrukken naar een school. Van de fietsenstal ling bij de van Heemskerk- school brandde het grootste deel af. Oorzaak: brandstich- ting. Onafscheidelijk zijn ze nu. Roelof Stàbler en zijn paaltje. Van Wortelboer kreeg de frac- tievoorzitter een exemplaar voor in de huiskamer, zodat Roelof doorlopend kan genie- ten van het parmantig rood en wit. Politiecommissaris en brandweercommandant: HOOGEZAND-SAPPEMEER - Zowel eommissaris R. Koolwijk van de gemeentepolitie als brandweercommandant J.H.F.G. Geeraets denken dat een nieuwe huisvesting voor de brandweer het best en het goedkoopst gerealiseerd kan worden in combina- tie met het nieuw te bouwen politiebureau aan de rand van de Dreven. De kosten van een nieuwe brandweerkazerne op die plaats worden door beiden ge- schat op 2 miljoen gulden. Een aantal voorzieningen, zoals een meldkamer, kan mogelijk worden gecombineerd. Beiden denken dat nieuwbouw tegen- over de huidige kazerne aan de Van Neckstraat, zoals het Collège nu van plan is, zeker niet goedkoper zal uitvallen. Volgens de politiechef is ge- combineerde bouw vooral in het belang van de brandweer. ,,Het politiebureau komt er wel. Daar ben ik zeker van", aldus Koolwijk. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Korpschef R. Koolwijk van de gemeentepolitie van Hoo gezand-Sappemeer is er zeker van dat bij het nieuw te bou wen politiebureau minstens 6 cellen gerealiseerd kunnen worden, maar houdt er serieus rekening mee dat het er ook wel eens twintig kunnen wor den. Hoogezand-Sappemeer zou voor het huisvesten van ar- restanten wel eens een régio nale functie kunnen krijgen", aldus de korpschef. Aanvan- kelijk wilde het ministerie slechts toestemming verlenen voor de bouw van een nieuw politiebureau zonder cellen. Vanuit de politiek is daarte gen hevig geprotesteerd. 36 amp amp. amp. 79.- 89.- 79.- 43 44 55 ampnu 109.- 60 ampnu 99.- 63 amp. nu 129.- 66 ampnu 139.- 88 ampnu 169.- AirrosHQPs ï#T HET IEUWSOLAD Deze maaltijden van f 10.00 en f 12.50 kunt u telefonisch bestellen en worden warm bij u aan huis bezorgd Samenstelling van de maaltijd is: vleesgerecht, 2 soorten verse warme groente, rauwkostsalade, gekookte of gebakken aardappelen of rijst Bestellen voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur Bezorgkosten f 2.50 Een menulijst wordt op verzoek toegezonden Vraag ook naar onze folder over afhalen/bezorgen van salades en borrelhapjes etc. Telefoon 05980-93066 Telefax 95738 Korte Groningerweg 47 FOXHOL 318 inj., LPG Blauw-metallic Bouwjaar 1982 of 149.- p.mnd. Ambachtsweg 4 HOOGEZAND 05980-95700 #•4 - - Met 1 jaar garantie nu Tevens zijn wij teverancier voor BERGA en VARTA akku's met twee jaar garantie Bel voor een voordelige prijsopgave Groningen, Rijksweg 129a (D-Gros) Telefoon 050-412458 Hoogezand, Meint Veningastraat 30J I Telefoon 05980-91120

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1